Procedură : 2008/0128(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0515/2008

Texte depuse :

A6-0515/2008

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Voturi :

PV 25/03/2009 - 3.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0170

RAPORT     ***I
PDF 197kWORD 317k
19.12.2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2008

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, gestionării traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE a Consiliului

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportor: Marian-Jean Marinescu

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, gestionării traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE a Consiliului

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0390),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0251/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0515/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În acest context, agenţia ar trebui să aibă un rol mai activ în anchetarea accidentelor aeriene, în special în cazul în care există victime. În astfel de cazuri, autoritățile naționale ar trebui să dispună de listele pasagerilor înainte de începerea zborului, astfel încât familiile victimelor accidentelor aeriene să poată fi informate, fără a se aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Justificare

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei îşi extinde competenţele în toate domeniile legate de siguranţa aviaţiei în scopul creşterii eficienţei şi a transparenţei, iar implicarea sa activă în anchetarea anumitor accidente care au avut loc în Comunitate a fost utilă. În vederea realizării unei eficienţe şi transparenţe sporite, sunt necesare imediat cât mai multe informaţii posibile, în special lista pasagerilor prezenţi la bord.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Realizările iniţiativei cerului unic european trebuie completate de elemente de siguranţă armonizate, care să se aplice aerodromurilor şi ATM/ANS.

(3) Realizările iniţiativei cerului unic european trebuie completate de elemente de siguranţă armonizate, care să se aplice aerodromurilor şi ATM/ANS. Prin urmare, este esenţială garantarea dezvoltării cadrului de reglementare în materie de siguranţă în paralel cu creşterea capacităţii spaţiului aerian şi a performanţei ATM/ANS, precum şi cu introducerea de noi tehnologii în acest domeniu.

Justificare

Conţinutul şi intrarea în vigoare a extinderii regulamentului de bază al AESA ar trebui raportate la celelalte măsuri de reglementare din pachetul privind cerul unic. Acest obiectiv ar trebui subliniat într-un considerent.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Obiectivul general este transferarea eficientă către agenţie a funcţiilor şi sarcinilor asumate de statele membre, inclusiv a celor care rezultă din cooperarea acestora prin intermediul Comisiei de reglementare în domeniul siguranţei aparţinând Eurocontrol, fără diminuarea nivelurilor de siguranţă ridicate din prezent, precum şi fără efecte negative asupra termenelor de acordare a certificatelor. Este necesară adoptarea unor măsuri tranzitorii corespunzătoare.

(9) Obiectivul general este transferarea eficientă către agenţie a funcţiilor şi sarcinilor asumate de statele membre, inclusiv a celor care rezultă din cooperarea acestora prin intermediul Comisiei de reglementare în domeniul siguranţei aparţinând Eurocontrol, fără diminuarea nivelurilor de siguranţă ridicate din prezent, precum şi fără efecte negative asupra termenelor de acordare a certificatelor. Este necesară adoptarea unor măsuri tranzitorii corespunzătoare. Agenţia ar trebui să dispună de resurse suficiente pentru noile sale responsabilităţi şi momentul alocării acestor resurse ar trebui să se bazeze pe o nevoie definită şi pe calendarul adoptării, precum şi pe aplicabilitatea respectivă a normelor de aplicare conexe.

Justificare

Agenţia trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a putea să îndeplinească, la standarde înalte, sarcinile prevăzute în temeiul extinderii competenţelor sale pentru a include reglementarea siguranţei aerodromurilor, gestionării traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aerodromurilor sau părţilor componente ale acestora, precum şi echipamentelor, personalului şi organizaţiilor menţionate la alineatul (1) literele (c) şi (d), în cazul în care sunt utilizate exclusiv de aeronavele care se încadrează în domeniul de aplicare al literei (a) a prezentului alineat;

(b) aerodromurilor sau părților componente ale acestora, precum și echipamentelor, personalului și organizațiilor menționate la alineatul (1) literele (c) și (d), în cazul în care sunt utilizate exclusiv de aeronavele care se încadrează în domeniul de aplicare al literei (a) a prezentului alineat, precum și aerodromurilor utilizate în principal numai pentru zboruri sportive și de agrement;

Justificare

Aerodromurile care sunt în principal utilizate pentru zboruri sportive şi de agrement nu ar trebui incluse în prezentul regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 3 – litera sa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(sa) „autoritate națională de supraveghere” (ANS) înseamnă un organism instituit în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004;

Justificare

Definiţia este necesară pentru a susţine clarificările din text.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 4 – alineatul 3a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Aerodromurile deschise publicului, inclusiv echipamentele acestora, amplasate pe teritoriul care face obiectul dispoziţiilor tratatului şi care pot deservi traficul desfăşurat în conformitate cu normele de zbor instrumental sau aeronavele cu o masă maximă la decolare de 2730 kg sau mai mult, respectă dispoziţiile prezentului regulament. Personalul şi organizaţiile implicate în operarea acestor aerodromuri respectă dispoziţiile prezentului regulament.

(3a) Aerodromurile sau părți ale acestora, deschise publicului, inclusiv echipamentele acestora, amplasate pe teritoriul care face obiectul dispozițiilor tratatului și care deservesc efectiv traficul comercial desfășurat în conformitate cu normele de zbor instrumental sau aeronavele cu o masă maximă la decolare de 5 700 kg sau mai mult, respectă dispozițiile prezentului regulament. Personalul şi organizaţiile implicate în operarea acestor aerodromuri respectă dispoziţiile prezentului regulament.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8a – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) derogările notificate de la anexa 14 la Convenţia de la Chicago sau proiectele de infrastructură aeroportuară deja aprobate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt afectate și care sunt recunoscute drept valabile pe termen nedeterminat.

Justificare

Certificatul menţionat la articolul 8 alineatul (2) litera (c) nu ar trebui în niciun caz să conteste sau să încerce să înlocuiască aprobările existente pentru aeroporturi. În cel mai bun caz poate fi emis ca măsură suplimentară. Trebuie respectate principiile protejării activităţii existente şi a aşteptărilor legitime.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8a – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Certificatele menționate la alineatul 2 pot fi eliberate de autoritățile aeronautice naționale.

Justificare

Introduce clarificări cu privire la competenţele diferitelor instituţii implicate în procesele de certificare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8b – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Certificatele menționate la alineatele 2, 4 şi 5 pot fi eliberate de autoritățile aeronautice naționale.

Justificare

Asigură consecvenţa cu regulamentele referitoare la „Cerul unic european”.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8c – alineatul 9a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Certificatele sau aprobările menționate la alineatele 7, 8 şi 9 pot fi eliberate de autoritățile aeronautice naționale.

Justificare

Asigură consecvenţa la nivelul întregului text.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele care oferă servicii constând în evaluarea conformităţii sistemelor sau părţilor şi dispozitivelor ATM/ANS cu cerinţele aplicabile şi care eliberează certificatele conexe (denumite în continuare „organismele acreditate”) respectă cerinţele esenţiale definite în anexa V.

(1) Organismele acreditate respectă cerinţele esenţiale definite în anexa V.

Justificare

Amendamentul propus garantează proporţionalitatea încă de la nivelul regulamentului de bază, încredinţând organismelor acreditate atribuţiile de certificare în toate domeniile ori de câte ori este necesar.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8d – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Certificatele menționate la articolele 8a și 8b pot fi eliberate de organismele acreditate.

Justificare

Amendamentul propus garantează proporţionalitatea încă de la nivelul regulamentului de bază, încredinţând organismelor acreditate atribuţiile de certificare în toate domeniile ori de câte ori este necesar.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8d – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În ceea ce priveşte certificatele pe care le poate elibera, organismul acreditat:

 

(a) efectuează inspecţii şi audituri ale organizaţiilor pe care le certifică;

 

(b) eliberează şi reînnoieşte certificate în domeniul său de competenţă;

 

(c) modifică, limitează, suspendă sau revocă certificatele corespunzătoare, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost eliberate sau când persoana fizică sau juridică titulară a certificatului nu îndeplineşte obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul regulament sau prin normele de aplicare a acestuia.

Justificare

Amendamentul propus garantează proporţionalitatea încă de la nivelul regulamentului de bază, încredinţând organismelor acreditate atribuţiile de certificare în toate domeniile ori de câte ori este necesar.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 8d – alineatul 2c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Măsurile care au drept obiect modificarea unor elemente neesenţiale ale acestui articol, completându-l, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 65 alineatul (4). Aceste măsuri precizează în special:

 

(a) tipurile de certificate ce pot fi eliberate de organismele acreditate;

 

(b) condițiile de efectuare a inspecțiilor și auditurilor de către organismele acreditate, inclusiv în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2);

 

(c) condiţiile pentru emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatului de acreditare menţionat la alineatul (2).

Justificare

Amendamentul propus garantează proporţionalitatea încă de la nivelul regulamentului de bază, încredinţând organismelor acreditate atribuţiile de certificare în toate domeniile ori de câte ori este necesar.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 13 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) La articolul 13 se adaugă următorul paragraf:

 

„Entităţile calificate nu eliberează certificate.”

Justificare

Clarifică textul legislativ în ceea ce priveşte competenţele entităţilor calificate.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 18 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) ia decizii corespunzătoare privind aplicarea articolelor de la 20 la 23, 54 şi 55;”

(d) ia decizii corespunzătoare privind aplicarea articolelor de la 20 la 23, 54 și 55, inclusiv privind acordarea, deținătorilor de certificate pe care le-a eliberat, de derogări de la cerințele de fond stabilite în prezentul regulament și în normele sale de aplicare, în cazul unor circumstanțe operaționale sau necesități operaționale neprevăzute cu o durată limitată, cu condiția ca aceste derogări să nu prejudicieze nivelul de siguranță, să fie acordate pentru o perioadă de maxim două luni și să nu fie reînnoite;

Justificare

AESA ar trebui să aibă posibilitatea să acorde derogări temporare în condiţii specifice.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 19 – paragrafele 2a şi 2b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) La articolul 19 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

 

Documentele menţionate la articolele 8a, 8b și 8c încorporează dispozițiile legislației și reglementărilor relevante în vigoare la nivel european și național, cu adaptările și îmbunătățirile de rigoare, acolo unde este cazul.

 

Termenul de emitere a acestor documente trebuie să corespundă dispoziţiilor de la articolul 11 alineatele (5a) şi (5b), garantând o perioadă de timp suficientă, necesară pentru adaptarea la noul cadru de reglementare.

Justificare

Acest amendament asigură coerenţa în cadrul de reglementare şi garantează o perioadă de timp suficientă pentru tranziţie şi adaptare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 22a – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) modifică, suspendă sau revocă certificatul respectiv, atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora acesta a fost eliberat sau când titularul certificatului nu îndeplineşte obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul regulament sau prin normele de aplicare ale acestuia.

(c) modifică, suspendă sau revocă certificatul menţionate la litera b, atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora acesta a fost eliberat sau când titularul certificatului nu îndeplineşte obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul regulament sau prin normele de aplicare ale acestuia

Justificare

Această formulare indică mai clar faptul că se aplică numai certificatelor deja eliberate de EASA pentru organizaţii cu sediul în afara teritoriului supus dispoziţiilor tratatului şi corespunde textului articolului 21 alineatul (1) litera (c) din regulament.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 22a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere articolului 300 din tratat, Comisia poate încheia acorduri privind auditurile cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) în vederea evitării suprapunerii acțiunilor de monitorizare a respectării de către statele membre a anexei 14 la Convenția de la Chicago.

Justificare

Introducerea unui mecanism de cooperare cu OACI ar trebui să împiedice suprapunerea structurilor şi a verificărilor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 22b – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) eliberează şi reînnoieşte certificatele organizaţiilor care furnizează servicii ATM/ANS în mai mult de trei state membre;

(b) eliberează şi reînnoieşte certificatele organizaţiilor cu sediul în afara teritoriului care intră sub incidenţa dispoziţiilor tratatului, care răspund de furnizarea de servicii în spaţiul aerian al teritoriului căruia i se aplică tratatul;

Justificare

AESA ar trebui să fie responsabilă numai pentru certificarea organizaţiilor străine care furnizează servicii în UE.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Articolul 65b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Se introduce următorul articol 65b:

 

„Articolul 65b

 

Grupul consultativ al părţilor interesate

 

Fără a aduce atingere rolului comitetului menţionat la articolul 65, Comisia instituite un grup consultativ al părţilor interesate de siguranţa aviaţiei, compus din organizaţii europene reprezentative care activează în acest domeniu ori sunt direct afectate de siguranţa aviaţiei. Rolul acestui grup este exclusiv de consiliere a Comisiei în privinţa aspectelor menţionate la articolele 8a, 8b şi 8c. Comitetul menţionat la articolul 65 transmite toate informaţiile necesare grupului consultativ al părţilor interesate în cursul întregului proces de reglementare.”

Justificare

Includerea în regulamentul-cadru a unui grup al părţilor interesate este importantă, având în vedere sfera de aplicare şi tipul dispoziţiilor care trebuie adoptate pentru a ţine cont de preocupările celor implicaţi în această chestiune complexă. Conceptul unui grup consultativ al părţilor interesate şi termenul aferent au fost deja testate cu succes la articolul 17 din Regulamentul nr. 300/2008.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Anexa Va – partea B – secţiunea 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) operatorul de aerodrom trebuie să demonstreze că sunt asigurate servicii de salvare şi stingere a incendiilor pe aerodrom pentru aeronavele critice care intenţionează să utilizeze aerodromul ca punct de origine sau destinaţie. Aceste servicii trebuie să acţioneze în cazul unui incident sau accident cu urgenţa cuvenită şi trebuie să includă cel puţin echipamente, produse de stingere şi personal în număr suficient.

(j) operatorul de aerodrom trebuie să demonstreze că sunt asigurate servicii de salvare şi stingere a incendiilor pe aerodrom pentru aeronavele critice care intenţionează să utilizeze aerodromul în mod regulat ca punct de origine sau destinaţie. Aceste servicii trebuie să acţioneze în cazul unui incident sau accident cu urgenţa cuvenită şi trebuie să includă cel puţin echipamente, produse de stingere şi personal în număr suficient.

Justificare

Aerodromurile care sunt indicate drept aerodromuri alternative de către companiile aeriene care operează aeronave mari şi care trebuie să demonstreze că posedă suficiente instalaţii de infrastructură terestră (lungimea şi lăţimea pistelor de decolare/aterizare, sistemul TWY etc.) ar trebui, de asemenea, să poată atinge categoria necesară de servicii de salvare şi stingere a incendiilor în conformitate cu litera (i).

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Anexa Va – partea B – secţiunea 1 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) operatorul de aerodrom trebuie să utilizeze numai personal format şi calificat pentru operarea şi întreţinerea aerodromului şi trebuie să pună în aplicare şi să actualizeze programe de formare şi verificare a competenţei întregului personal relevant.

(k) operatorul de aerodrom trebuie să utilizeze numai personal format şi calificat pentru operarea şi întreţinerea aerodromului şi trebuie să pună în aplicare şi să actualizeze programe de formare şi verificare a competenţei întregului personal relevant. Operatorul de aerodrom poate dovedi că respectă aceste obligaţii printr-o declarație de conformitate.

Justificare

Ideea este să se asigure că serviciile menţionate la această literă nu sunt certificate diferit de serviciile de control ale datelor de zbor şi de serviciile de gestionare a platformei.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Anexa Va – partea B – secţiunea 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) operatorul de aerodrom trebuie să demonstreze că oricărei persoane căreia îi este permis accesul neînsoţit pe suprafaţa de mişcare sau pe alte suprafeţe operaţionale este formată şi calificată în mod adecvat în acest scop.

l) operatorul de aerodrom trebuie să demonstreze că oricărei persoane căreia îi este permis accesul neînsoţit pe suprafaţa de mişcare sau pe alte suprafeţe operaţionale este formată şi calificată în mod adecvat în acest scop. Operatorul de aerodrom poate dovedi că respectă aceste obligaţii printr-o declarație de conformitate.

Justificare

Ideea este să se asigure că serviciile menţionate la această literă nu sunt certificate diferit de serviciile de control ale datelor de zbor şi de serviciile de gestionare a platformei.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Anexa Va – partea C – secţiunea 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Spaţiul aerian din jurul suprafeţelor de mişcare ale aerodromului trebuie protejat împotriva obstacolelor, astfel încât să se permită ca aeronavele prevăzute să fie operate pe aerodromuri fără a se crea un risc inacceptabil din cauza existenţei obstacolelor în jurul aerodromului. Prin urmare, trebuie dezvoltate, puse în aplicare şi în mod continuu monitorizate suprafeţe de monitorizare a obstacolelor pentru identificarea oricărei intruziuni neautorizate.

(1) Spaţiul aerian din jurul suprafeţelor de mişcare ale aerodromului trebuie protejat împotriva obstacolelor, astfel încât să se permită ca aeronavele prevăzute să fie operate pe aerodromuri fără a se crea un risc inacceptabil din cauza existenţei obstacolelor în jurul aerodromului. Prin urmare, trebuie dezvoltate, puse în aplicare şi în mod continuu monitorizate de către autoritatea naţională competentă suprafeţe de monitorizare a obstacolelor pentru identificarea oricărei intruziuni neautorizate.

Justificare

Elementele enumerate ţin de responsabilitatea autorităţilor şi nu a aerodromurilor.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

Anexa Va – partea C – secţiunea 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pericolele asociate activităţilor umane şi operării terenurilor, ca de exemplu articolele din următoarea listă, dar fără a se limita la acestea, trebuie monitorizate şi controlate. Riscul provocat de acestea trebuie evaluat şi redus după caz:

(2) Pericolele asociate activităţilor umane şi operării terenurilor, ca de exemplu articolele din următoarea listă, dar fără a se limita la acestea, trebuie monitorizate şi controlate de către autoritatea naţională competentă. Riscul provocat de acestea trebuie evaluat şi redus după caz:

Justificare

Elementele enumerate ţin de responsabilitatea autorităţilor şi nu a aerodromurilor.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Această propunere este parte integrantă a iniţiativei cerului unic european II (SES II), care include un set de măsuri menite a stabili un cadru de reglementare coerent şi integrat la nivelul UE, care va răspunde provocărilor viitoare cu care se confruntă piaţă unică a transportului aerian, aflată extindere rapidă. Aceasta prevede responsabilităţi crescute ale Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) pentru a asigura norme interne uniforme şi obligatorii de siguranţă pentru aerodromuri, ATM şi servicii de navigare aeriană (ANS), precum şi supravegherea punerii lor în aplicare de către statele membre.

Sistemul AESA a fost creat prin Regulamentul (CE) nr. 1592/2002. Obiectivul principal al AESA este stabilirea şi menţinere unui nivel ridicat al siguranţei aviaţiei în Europa. În această privinţă, are obligaţia de a pregăti normele de punere în aplicare a reglementărilor de siguranţă ce urmează a fi adoptate de către Comisie prin procedura de comitologie. În plus, agenţia emite direct certificate şi aprobări pentru produse sau organizaţii. AESA sprijină de asemenea Comisia în monitorizarea punerii în aplicare eficiente şi uniforme a normelor de siguranţă de către statele membre. Iniţial, domeniul de competenţă al AESA a fost limitat la asigurarea codului de navigabilitate şi compatibilităţii ecologice ale aeronavelor, inclusiv ale personalului şi organizaţiilor implicate în conceperea, producţia şi întreţinerea lor. Cu toate acestea, regulamentul care se înfiinţează AESA a solicitat deja o extindere progresivă ulterioară a sistemului AESA pentru a acoperi toate domeniile de siguranţă a aviaţiei. Atribuţiile agenţiei au fost mai întâi extinse prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008 pentru a cuprinde operaţiunile aeriene, licenţierea personalului de navigaţie şi siguranţa operării aeronavelor de către ţări terţe în Europa.

Deşi sistemul european actual de transport aerian este considerat a fi foarte sigur, ratele de creştere mari ale volumului transportului vor crea noi provocări în materie de siguranţă. Astfel, se impun acţiuni la nivel comunitar pentru a menţine (şi îmbunătăţi pe cât posibil) nivelurile de siguranţă în viitor. Cel mai important, este nevoie de o modernizare şi armonizare a standardelor unor segmente care nu sunt încă acoperite de legislaţia UE (şi prin urmare sunt caracterizate prin reglementări fragmentate şi o lipsă de punere în aplicare) pentru a le putea integra într-o singură abordare. Acest lucru este valabil în special pentru două elemente ale lanţului de transport aerian, care sunt considerate a fi vitale din punct de vedere al siguranţei, deoarece sunt zone cu un risc potenţial ridicat. În primul rând, infrastructura şi operaţiunile aerodromului sunt de o importanţă crucială, având în vedere că majoritatea accidentelor au loc fie în faza iniţială a zborului, fie în cea finală. ATM şi ANS sunt de asemenea relevante pentru siguranţa aviaţiei, în special în contextul creşterii rapide a volumului de trafic.

Elemente ale propunerii

În conformitate cu motivele de mai sus, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 atât aerodromurilor cât şi ATM/ANS şi oferirea AESA de noi atribuţii în acest domeniu, în special legate de elaborarea de norme, inspecţii de standardizare şi (într-o măsură limitată) de autorizare.

Astfel, propunerea prevede că toate aerodromurile deschise publicului, care pot deservi traficul pe baza normelor de zbor instrumental (IFR) sau aeronavele ce trec peste o anumită greutate, trebuie să facă obiectul legislaţiei comunitare. Regulamentul în sine stabileşte cerinţe comune esenţiale, de exemplu în ceea ce priveşte caracteristicile fizice, infrastructura, echipamentul, operaţiunile şi gestionarea, precum şi împrejurimile aerodromului. Deţinătorii şi operatorii de aerodromuri trebuie să respecte aceste cerinţe ca o condiţie pentru autorizarea aerodromului de către autorităţile naţionale de aviaţie. AESA va trebui să elaboreze specificaţiile de autorizare care vor fi utilizate în procesul de autorizare. În plus este sarcina agenţiei să elaboreze normele de punere în aplicare, care să specifice cerinţele detaliate pentru autorizare, ce urmează a fi adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control. În final, agenţia poate fi împuternicită să desfăşoare audituri şi inspecţii de standardizare.

De asemenea, regulamentul propus prevede dispoziţii pentru siguranţa ATM/ANS şi a interoperabilităţii aer/sol, reglementată sub egida sistemului AESA. În analogie cu cele menţionate mai sus, propunerea introduce cerinţe esenţiale comune pentru ATM/ANS referitoare la utilizarea spaţiului aerian, serviciile furnizate, sistemele ATM/ANS şi părţile componente ale lor şi calificarea controlorilor de trafic aerian. Furnizorilor ATM/ANS şi controlorilor de trafic aerian li se va cere deţinerea unui certificat. În plus, cerinţele de certificare pentru organizaţiile angajate în conceperea şi producerea de sisteme ATM/ANS şi/sau pentru sistemele însele pot fi introduse prin intermediul măsurilor de punere în aplicare. Supravegherea organizaţiilor privind respectarea cerinţelor esenţiale şi a normelor de punere în aplicare conexe va fi făcută de către autorităţile naţionale competente, cu excepţia supravegherii organizaţiilor aflate în ţări terţe şi a organizaţiilor care furnizează servicii în spaţiul aerian al mai mult de trei state membre, pentru care este responsabilă AESA. Responsabilităţile suplimentare ale agenţiei privind ATM/ANS sunt identice cu cele legate de aerodromuri prevăzute mai sus. Acestea includ proiectele normelor de punere în aplicare şi ale specificaţiilor de certificare, analize de siguranţă şi inspecţiile de standardizare ale autorităţilor naţionale competente.

Observaţiile raportorului

Raportorul sprijină introducerea normelor de siguranţă armonizate la nivel european. Este necesară o iniţiativă pentru o abordare integrală în domeniul siguranţei pentru ca transportul aerian să rămână sigur şi durabil. Ţările europene urmăresc de mult armonizarea procedurilor şi standardelor lor din domeniul siguranţei aviaţiei. Cu toate acestea, procedurile de siguranţă variază încă puternic de la un stat membru la altul, iar ATM/ANS trebuie să se îmbunătăţească, pe baza unui set de norme comune elaborate de o singură autoritate şi puse în aplicare în mod uniform prin intermediul Comunităţii.

Odată cu crearea AESA, Comunitatea a preluat responsabilitatea de a produce norme comune care sunt direct aplicabile în spaţiul UE. Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei este actorul cheie în strategia Uniunii Europene pentru siguranţa aviaţiei, fiind absolut normal să fie însărcinată cu supravegherea întregului sistem de aviaţie.

Având în vedere motivele de mai sus, raportorul salută propunerea Comisiei. Având în vedere natura foarte tehnică a propunerii, amendamentele sugerate au scopul de a asigura armonizarea dintre prevederile regulamentului AESA şi legislaţia SES II propusă, pentru a asigura o tranziţie fără probleme.

În mod special, raportorul sugerează următoarele:

- Clarificarea domeniului de aplicare a propunerii în ceea ce priveşte aerodromurile: raportorul sugerează ca aerodromurile sau partea folosită în principal numai pentru activităţi aviatice de agrement şi sport nu ar trebui reglementate prin dispoziţiile regulamentului; mai mult, regulamentul ar trebui să acopere numai aerodromurile sau partea acestora care deserveşte traficul şi aeronavele în condiţiile specificate.

- Organisme acreditate: raportorul propune clarificări ce asigură proporţionalitatea, garantarea utilizării cunoştinţelor locale şi expertizei disponibile şi evitarea oricăror creşteri majore privind obligaţiile de certificare ale autorităţilor competente. Aceasta va avea drept rezultat economii privind costurile de certificare, în special pentru aviaţia generală.

- Avize, specificaţii privind certificarea şi material orientativ: raportorul sugerează incorporarea prevederilor legilor şi regulamentelor naţionale şi europene existente, cu adaptările şi îmbunătăţirile corespunzătoare (ref. Articolul 8 literele a, b şi c – aerodromurile, ATM/ANS, ATC), unde este necesar. Mai mult, perioada de timp pentru emiterea acestor documente va corespunde Articolului 11 alineatele 5a şi 5b şi se asigură o perioadă de timp suficientă pentru adaptarea la noul cadru de reglementare.

- Agenţia ar trebui să emită certificate pentru organizaţiile din afara UE, care furnizează servicii în spaţiul aerian al teritoriului în care se aplică Tratatul;

- Agenţia, precum şi autorităţile naţionale, ar trebui să poată să acorde derogări temporare, în cazurile în care condiţiile locale impun astfel de măsuri, în special în domeniul aerodromurilor;

- Agenţiei trebuie să i se asigure resurse suficiente pentru noile sale responsabilităţi, iar momentul alocării acestor resurse se bazează pe nevoile definite şi calendarul adoptării şi aplicabilităţii respective a normelor de punere în aplicare conexe. Raportorul este cu siguranţă în favoarea acordării de resurse suplimentare Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei, astfel încât aceasta să poată furniza standarde de siguranţă a aviaţiei înalte, uniforme şi obligatorii pentru întreg sistemul de aviaţie.

- În final, raportorul ar dori să sublinieze nevoia unei cooperări extinse între AESA şi Eurocontrol pentru a asigura tranziţia necesară şi pentru a evita dublarea sarcinilor şi responsabilităţilor.


PROCEDURĂ

Titlu

Aerodromuri, gestionarea traficului aerian și servicii de navigație aeriană

Referinţe

COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Data prezentării la PE

25.6.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

8.7.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Examinare în comisie

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Data adoptării

8.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

7

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Aviz juridic - Politica de confidențialitate