SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 06/23/EHS

  19.12.2008 - (KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

  Postup : 2008/0128(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0515/2008
  Predkladané texty :
  A6-0515/2008
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 06/23/EHS

  (KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

  (Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0390),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0251/2008),

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku

  –   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0515/2008),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 2a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2a) V tejto súvislosti by agentúra mala zohrávať aktívnejšiu úlohu pri vyšetrovaní leteckých nehôd, najmä ak pri nich dôjde k obetiam. V týchto prípadoch by vnútroštátne orgány mali mať k dispozícii zoznamy cestujúcich už pred začiatkom letu, aby rodiny obetí leteckých nešťastí mohli byť informované bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1.

   

  1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

  Odôvodnenie

  Európska agentúra pre bezpečnosť letectva rozširuje svoje právomoci vo všetkých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou letectva v záujme efektívnosti a transparentnosti, a jej aktívne zapojenie sa do vyšetrovania niektorých nehôd, ktoré sa prihodili v Spoločenstve, sa ukázalo ako užitočné. S cieľom zvýšiť účinnosť a transparentnosť je nevyhnutné mať bezodkladne k dispozícii čo najviac informácií, najmä zoznamy cestujúcich na palube.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (3) Úspechy iniciatívy jednotného európskeho neba je potrebné doplniť prvkom harmonizovanej bezpečnosti, ktorý sa má uplatniť na letiská a ATM/ANS.

  (3) Úspechy iniciatívy jednotného európskeho neba je potrebné doplniť prvkom harmonizovanej bezpečnosti, ktorý sa má uplatniť na letiská a ATM/ANS. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby sa bezpečnostný regulačný rámec vypracúval zároveň so zvyšovaním kapacity vzdušného priestoru a výkonu ATM/ANS, ako aj so zavádzaním nových technológií v tejto oblasti.

  Odôvodnenie

  Obsah a nadobudnutie účinnosti rozšírenia základného nariadenia o EASA by mali byť spojené s ďalšími regulačnými opatreniami v balíku jednotného neba. Tento cieľ by sa mal zdôrazniť v odôvodnení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (9) Za všeobecný cieľ sa považuje účinný prenos funkcií a úloh vrátane tých, ktoré vyplývajú zo spolupráce členských štátov prostredníctvom komisie pre reguláciu bezpečnosti Eurocontrolu, z členských štátov na agentúru, ktorý nezníži súčasnú vysokú úroveň bezpečnosti a neohrozí harmonogramy osvedčovania. Mali by sa prijať vhodné opatrenia na to, aby sa zabezpečil potrebný prechod.

  (9) Za všeobecný cieľ sa považuje účinný prenos funkcií a úloh vrátane tých, ktoré vyplývajú zo spolupráce členských štátov prostredníctvom komisie pre reguláciu bezpečnosti Eurocontrolu, z členských štátov na agentúru, ktorý nezníži súčasnú vysokú úroveň bezpečnosti a neohrozí harmonogramy osvedčovania. Mali by sa prijať vhodné opatrenia na to, aby sa zabezpečil potrebný prechod. Agentúra by mala mať dostatok zdrojov na vykonávanie nových kompetencií, a načasovanie prideľovania týchto zdrojov by malo byť založené na definovanej potrebe a časovom pláne prijatia a následnej uplatniteľnosti príslušných vykonávacích predpisov.

  Odôvodnenie

  Agentúra musí mať dostatok zdrojov na to, aby mohla na potrebnej vysokej úrovni splniť úlohy stanovené v rozšírení jej právomoci na bezpečnostnú reguláciu letísk, ATM a ANS

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 1

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) letiská alebo ich súčasti, ako aj vybavenie, personál, a organizácie uvedené v odseku 1 písm. c) a d), keď ich využívajú výhradne lietadlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena a) tohto odseku;

  b) letiská alebo ich súčasti, ako aj vybavenie, personál, a organizácie uvedené v odseku 1 písm. c) a d), keď ich využívajú výhradne lietadlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena a) tohto odseku, ako aj letiská, ktoré sa využívanú najmä iba na rekreačné a športové lety;

  Odôvodnenie

  Na letiská, ktoré sa využívajú predovšetkým na rekreačné a športové lety, by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 2 – písmeno c

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 3 – písmeno sa (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  sa) „Národný dozorný orgán“ znamená orgán zriadený podľa ustanovení článku 4 nariadenia (ES) č. 549/2004;

  Odôvodnenie

  Definícia je potrebná s cieľom podpory ujasnenia textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 3

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 4 – odsek 3a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3a. Letiská otvorené na verejné použitie, vrátane vybavenia, ktoré sa nachádzajú na území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, a ktoré môžu slúžiť na dopravu vykonávanú podľa pravidiel pre let podľa prístrojov alebo pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2730 kg alebo vyššou, musia spĺňať toto nariadenie. Personál a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke týchto letísk, musia dodržiavať toto nariadenie.

  3a. Letiská alebo ich časti otvorené na verejné použitie, vrátane vybavenia, ktoré sa nachádzajú na území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, a ktoré slúžia na komerčnú leteckú dopravu vykonávanú podľa pravidiel pre let podľa prístrojov, musia spĺňať toto nariadenie. Personál a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke týchto letísk, musia dodržiavať toto nariadenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8a – odsek 2 – písmeno b – podbod iiia (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (iiia) nahlásené odchýlky od prílohy 14 Chicagského dohovoru alebo už schválené opatrenia v oblasti infraštruktúry letiska v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ktoré ostávajú nedotknuté a budú bez obmedzenia uznané.

  Odôvodnenie

  Osvedčenie podľa článku 8 odsek 2 písm. c nesmie v žiadnom prípade spochybniť existujúce schválenie letiska alebo ho celkom nahradiť. Môže byť nanajvýš dodatočne vypracované nad rámec. Treba dbať na zásady ochrany doterajšieho stavu a dôvery.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8a – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Osvedčenia uvedené v odseku 2 môžu vydávať národné letecké úrady.

  Odôvodnenie

  Objasňuje právomoci rôznych inštitúcií zapojených do procesov osvedčovania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8b – odsek 5a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a. Osvedčenia uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 môžu vydávať národné dozorné orgány.

  Odôvodnenie

  Zabezpečuje súlad s nariadeniami o jednotnom európskom nebi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8c – odsek 9 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  9a. Osvedčenia alebo schválenia uvedené v odsekoch 7, 8 a 9 môžu vydávať národné dozorné orgány.

  Odôvodnenie

  Zaisťuje jednotnosť v rámci znenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8d – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Orgány poskytujúce služby v oblasti hodnotenia súladu systémov ATM/ANS alebo ich súčastí a zariadení s uplatniteľnými požiadavkami a v oblasti udeľovania príslušných osvedčení (ďalej len „akreditované orgány“) musia spĺňať základné požiadavky ustanovené v prílohe V.

  1. Akreditované orgány musia spĺňať základné požiadavky ustanovené v prílohe V.

  Odôvodnenie

  Navrhovaný PDN zabezpečí proporcionalitu už na úrovni základného nariadenia tým, že akreditovaným orgánom zverí certifikačné úlohy podľa potreby vo všetkých oblastiach.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8d – odsek 2a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Osvedčenia uvedené v článkoch 8a a 8b môžu vydávať akreditované orgány.

  Odôvodnenie

  Navrhovaný PDN zabezpečí proporcionalitu už na úrovni základného nariadenia tým, že akreditovaným orgánom zverí certifikačné úlohy podľa potreby vo všetkých oblastiach.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8d – odsek 2b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2b. Pokiaľ ide o osvedčenia, ktoré môže vydať, akreditovaný orgán:

   

  a) vykonáva preskúmania a audity organizácií, ktorým udeľuje osvedčenia;

   

  b) vydáva osvedčenia a predlžuje dobu ich platnosti;

   

  c) mení, obmedzuje, pozastavuje platnosť alebo zrušuje príslušné osvedčenie, ak sa podmienky, podľa ktorých bolo udelené, ďalej neplnia, alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, neplní povinnosti uložené týmto nariadením alebo jeho vykonávacími predpismi.

  Odôvodnenie

  Navrhovaný PDN zabezpečí proporcionalitu už na úrovni základného nariadenia tým, že akreditovaným orgánom zverí certifikačné úlohy podľa potreby vo všetkých oblastiach.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 8d – odsek 2c (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2c. Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto článku jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 65 ods. 4. Týmito opatreniami sa stanovujú najmä:

   

  a) druhy osvedčení, ktoré môžu vydávať akreditované orgány;

   

  b) podmienky vykonávania preskúmaní a auditov akreditovanými orgánmi vrátane prípadov iných než tých, ktoré sú uvedené v odseku 2b;

   

  c) podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia akreditačného osvedčenia uvedeného v odseku 2;

  Odôvodnenie

  Navrhovaný PDN zabezpečí proporcionalitu už na úrovni základného nariadenia tým, že akreditovaným orgánom zverí certifikačné úlohy podľa potreby vo všetkých oblastiach.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 10a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 13 – odsek 1a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  10a. Do článku 13 sa vkladá tento pododsek:

   

  „Kvalifikované subjekty osvedčenia nevydávajú.“

  Odôvodnenie

  Objasňuje legislatívne znenie v súvislosti s právomocami kvalifikovaných subjektov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 11

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 18 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) prijme príslušné rozhodnutia na uplatňovanie článkov 20 až 23, 54 a 55;“

  d) prijme príslušné rozhodnutia na uplatňovanie článkov 20 až 23, 54 a 55 vrátane udeľovania výnimky držiteľom osvedčení, ktoré vydala, zo základných požiadaviek ustanovených v tomto nariadení a jeho vykonávacích predpisoch v prípade nepredvídaných a naliehavých prevádzkových okolností alebo prevádzkových potrieb obmedzeného trvania za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý účinok na úroveň bezpečnosti, že sa udeľujú na obdobie najviac dvoch mesiacov, a že ich nie je možné predĺžiť;

  Odôvodnenie

  EASA by mala mať možnosť udeľovať za špecifických podmienok dočasné výnimky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 12a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 19 – pododseky 2a a 2b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  12a. V článku 19 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

   

  Dokumenty uvedené v článkoch 8a, 8b a 8c začleňujú ustanovenia jestvujúcich príslušných európskych a vnútroštátnych zákonov alebo predpisov, v prípade potreby s úpravami a zlepšeniami.

   

  Časový horizont vydávania týchto dokumentov zodpovedá ustanoveniam článkov 11 písm. 5a) a 5b) a zabezpečí dostatok času, ktorý je potrebný na prispôsobenie novému regulačnému rámcu.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zabezpečí súlad s regulačným rámcom a stanovuje dostatok času na prechod a prispôsobenie sa.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 22a – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) mení, pozastavuje platnosť alebo zrušuje príslušné osvedčenie, ak sa podmienky, podľa ktorých bolo udelené, ďalej neplnia, alebo ak držiteľ osvedčenia neplní záväzky uložené týmto nariadením alebo jeho vykonávacími predpismi.

  c) mení, pozastavuje platnosť alebo zrušuje osvedčenie uvedené v bode b), ak sa podmienky, podľa ktorých bolo udelené, ďalej neplnia, alebo ak držiteľ osvedčenia neplní záväzky uložené týmto nariadením alebo jeho vykonávacími predpismi.

  Odôvodnenie

  Touto formuláciou sa ujasňuje, že ide len o osvedčenia, ktoré vydala agentúra EASA pre organizácie so sídlom na území mimo rozsahu platnosti zmluvy, a zodpovedá formulácii článku 21 odsek 1 písm. c) nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 22a – odsek 1a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 zmluvy, môže Komisia uzavrieť dohody s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO) o auditoch, aby sa zabránilo prekrývaniu pri monitorovaní dodržiavania prílohy 14 Chicagského dohovoru zo strany členských štátov.

  Odôvodnenie

  Prostredníctvom zavedenia možnosti spolupráce s ICAO by sa malo predísť duplicite v štruktúre a preverovaní.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 13

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 22b – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) udeľuje a predlžuje osvedčenia organizácií, ktoré poskytujú služby ATM/ANS vo viac ako troch členských štátoch;

  b) udeľuje a predlžuje osvedčenia organizácií so sídlom mimo územia, ktoré podlieha ustanoveniam zmluvy, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb vo vzdušnom priestore územia, ktoré podlieha ustanoveniam zmluvy;

  Odôvodnenie

  EASA by mala byť zodpovedná iba za certifikáciu cudzokrajných organizácií poskytujúcich služby v EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 19a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Článok 65b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  19a. Vkladá sa tento článok 65b:

   

  „Článok 65b

   

  Poradná skupina zúčastnených strán

   

  Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru uvedeného v článku 65 Komisia vytvorí poradnú skupinu zúčastnených strán o bezpečnostnej ochrane letectva, ktorá bude pozostávať z európskych organizácii zastupujúcich odvetvie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou leteckej dopravy, alebo ktorých sa táto priamo týka. Jedinou úlohou tejto skupiny je radiť Komisii vo veciach uvedených v článkoch 8a, 8b a 8c. Výbor uvedený v článku 65 bude počas celého regulačného postupu informovať poradnú skupinu zúčastnených strán.“

  Odôvodnenie

  Ustanovenie grémia zainteresovaných strán v rámcovom nariadení je dôležité z dôvodu rozsahu a objemu regulačných ustanovení, aby sa mohli zohľadniť potreby účastníkov v tejto zložitej veci. Podstata a formulácia poradnej skupiny zúčastnených strán sa úspešne osvedčila už v článku 17 nariadenia 300/2008.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Príloha

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Príloha Va – časť B – oddiel 1 – písmeno j

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  j) Prevádzkovateľ letiska musí preukázať, že sú zabezpečené záchranné a hasičské služby pre lietadlo v kritickej situácii, ktorému má letisko slúžiť ako východiskové alebo cieľové. Tieto služby musia reagovať na incident alebo nehodu s príslušnou naliehavosťou a musia zahrňovať aspoň technické vybavenie, hasiace prostriedky a dostatočný počet pracovníkov.

  j) Prevádzkovateľ letiska musí preukázať, že sú zabezpečené záchranné a hasičské služby pre lietadlo v kritickej situácii, ktorému má letisko v bežnej prevádzke slúžiť ako východiskové alebo cieľové. Tieto služby musia reagovať na incident alebo nehodu s príslušnou naliehavosťou a musia zahrňovať aspoň technické vybavenie, hasiace prostriedky a dostatočný počet pracovníkov.

  Odôvodnenie

  Letiská, ktoré letecké spoločnosti s veľkými lietadlami uvádzajú ako záložné letiská a ktoré dostatočne vykazujú znaky pozemnej odbavovacej infraštruktúry (t. j. dĺžka a šírka vzletovej/pristávacej dráhy, systém TWY atď.), by mali dosiahnuť aj zodpovedajúcu požadovanú kategóriu požiarnej ochrany a záchranných služieb podľa odseku (i).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Príloha

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Príloha Va – časť B – oddiel 1 – písmeno k

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  k) Prevádzkovateľ letiska musí na prevádzku a údržbu letiska využívať výhradne vyškolených a spôsobilých pracovníkov a uskutočňovať a udržiavať programy školenia a kontroly nepretržitej spôsobilosti všetkého príslušného personálu.

  k) Prevádzkovateľ letiska musí na prevádzku a údržbu letiska využívať výhradne vyškolených a spôsobilých pracovníkov a uskutočňovať a udržiavať programy školenia a kontroly nepretržitej spôsobilosti všetkého príslušného personálu. Prevádzkovateľ letiska môže preukázaťdodržiavanie týchto povinností predložením vyhlásenia o zhode.

  Odôvodnenie

  Cieľom je zabrániť, aby sa služby uvedené v tomto odseku osvedčovali odlišne od služieb letových údajov a kontrolných služieb na odbavovacej ploche.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Príloha

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Príloha Va – časť B – oddiel 1 – písmeno l

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  l) Prevádzkovateľ letiska musí preukázať, že každá osoba, ktorá môže bez sprievodu vstúpiť na pohybovú alebo inú prevádzkovú plochu, je na taký vstup primerane vyškolená a spôsobilá.

  l) Prevádzkovateľ letiska musí preukázať, že každá osoba, ktorá môže bez sprievodu vstúpiť na pohybovú alebo inú prevádzkovú plochu, je na taký vstup primerane vyškolená a spôsobilá. Prevádzkovateľ letiska môže preukázaťdodržiavanie týchto povinností predložením vyhlásenia o zhode.

  Odôvodnenie

  Cieľom je zabrániť, aby sa služby uvedené v tomto odseku osvedčovali odlišne od služieb letových údajov a kontrolných služieb na odbavovacej ploche.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Príloha

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Príloha Va – časť C – oddiel 1 – uvádzacia veta

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (1) Vzdušný priestor v okolí pohybových plôch letiska musí byť chránený pred prekážkami, aby umožňoval uskutočňovať plánovanú prevádzku lietadiel na letiskách bez vzniku neprijateľného rizika tým, že sa objavia prekážky v okolí letiska. Preto sa musí vypracovať, zaviesť a priebežne sledovať systém sledovania prekážok na povrchu, ktorý zistí každé rušivé preniknutie.

  (1) Vzdušný priestor v okolí pohybových plôch letiska musí byť chránený pred prekážkami, aby umožňoval uskutočňovať plánovanú prevádzku lietadiel na letiskách bez vzniku neprijateľného rizika tým, že sa objavia prekážky v okolí letiska. Preto musí príslušný národný orgán vypracovať, zaviesť a priebežne sledovať systém sledovania prekážok na povrchu, ktorý zistí každé rušivé preniknutie.

  Odôvodnenie

  Uvedené body sú úlohou orgánu, a nie letiska.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Príloha

  Nariadenie (ES) č. 216/2008

  Príloha Va – časť C – oddiel 2 - uvádzacia veta

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (2) Nebezpečenstvá súvisiace s ľudskými činnosťami a využitím územia, napríklad uvedené v nasledujúcom zozname, sa musia sledovať a kontrolovať. Nimi vyvolané riziko sa musí vyhodnotiť a primerane zmierniť:

  (2) Nebezpečenstvá súvisiace s ľudskými činnosťami a využitím územia, napríklad uvedené v nasledujúcom zozname, musí sledovať a kontrolovať príslušný národný orgán. Nimi vyvolané riziko sa musí vyhodnotiť a primerane zmierniť:

  Odôvodnenie

  Uvedené body sú úlohou orgánu, a nie letiska.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Kontext návrhu

  Tento návrh je neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy Jednotné európske nebo II, ktorú tvorí súbor opatrení zameraných na vytvorenie koherentného a integrovaného regulačného rámca EÚ, ktorý dokáže čeliť budúcim udalostiam na rýchlo sa rozvíjajúcom jednotnom leteckom trhu. Ustanovuje posilnenie právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), aby sa zabezpečili jednotné a záväzné bezpečnostné predpisy pre letiská, ATM a letecké navigačné služby, ako aj dozor nad ich realizáciou v členských štátoch.

  Systém EASA bol vytvorený nariadením (ES) č. 1592/2002. Základným cieľom EASA je stanoviť a udržať vysokú úroveň bezpečnosti letectva v Európe. Má preto mandát na prípravu bezpečnostných a regulačných vykonávacích predpisov, ktoré prijíma Komisia v komitologickom postupe. Agentúra ďalej sama vydáva osvedčenia a povolenia výrobkom a organizáciám. EASA tiež pomáha Komisii pri monitorovaní efektívneho a jednotného vykonávania bezpečnostných predpisov v členských štátoch. Pôvodne boli právomoci EASA obmedzené na zabezpečovanie letovej spôsobilosti a súladu lietadiel s ekologickými normami, čo sa týkalo aj osôb a organizácií zúčastnených na ich vývoji, výrobe a údržbe. Už i nariadenie o založení EASA však žiadalo postupné rozširovanie systému EASA, aby sa v budúcnosti týkal aj všetkých ostatných oblastí bezpečnosti letectva. Právomoci agentúry prvýkrát rozšírilo nariadenie (ES) č. 216/2008 konkrétne na letovú prevádzku, udeľovanie preukazov spôsobilosti posádke a bezpečnosť lietadiel tretích krajín pôsobiacich v Európe.

  Súčasný systém leteckej dopravy v Európe sa síce považuje za veľmi bezpečný, vysoká miera rastu objemu dopravy môže spôsobiť nové bezpečnostné problémy. Na zachovanie (a prípadné zlepšenie) úrovní bezpečnosti v budúcnosti je preto nutné konať na úrovni Spoločenstva. Predovšetkým je nutné aktualizovať a harmonizovať normy v segmentoch, ktoré doposiaľ nepokrýva legislatíva EÚ (a preto ich charakterizuje fragmentácia predpisov a ich nedostatočné uplatňovanie) s cieľom ich integrácie do jednotného prístupu. Toto platí najmä v prípade dvoch prvkov dopravného reťazca, ktoré sa považujú za kľúčové z hľadiska bezpečnosti, pretože ide o oblasti, ktoré môžu predstavovať najvyššie riziko. Ide predovšetkým o infraštruktúru a prevádzku letísk, pretože k väčšine nehôd prichádza buď v počiatočnej, alebo v záverečnej fáze letu. Rovnako významnými sú aj ATM a ANS, najmä v súvislosti s rýchlym rastom objemu dopravy.

  Prvky návrhu

  Komisia s ohľadom na uvedené skutočnosti navrhuje, aby sa rozšírila pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 na letiská a na ATM/ANS, a aby dostala EASA nové úlohy v týchto oblastiach, najmä čo sa týka tvorby predpisov, kontroly dodržiavania noriem a (do určitej miery) udeľovania osvedčení.

  V návrhu sa preto stanovuje, že všetky letiská otvorené pre verejnosť, ktoré môžu slúžiť pre lety vykonávané podľa pravidiel letu podľa prístrojov alebo pre lietadlá nad určitú hmotnosť, musia podliehať právnym predpisom Spoločenstva. Samotné nariadenie ustanovuje spoločné základné požiadavky, napríklad fyzické charakteristiky, infraštruktúru, vybavenie letísk, prevádzku, riadenie a požiadavky na prostredie v okolí letiska. Vlastníci letísk a prevádzkovatelia musia dodržiavať tieto požiadavky ako podmienku certifikácie letiska vnútroštátnymi leteckými úradmi. EASA by musela vypracovať certifikačné špecifikácie, ktoré sa použijú v certifikačnom procese. Ďalšou úlohou agentúry je navrhnúť vykonávacie predpisy určujúce podrobné certifikačné požiadavky, ktoré následne príjme Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou. Agentúra by mala mať aj právomoc vykonávať audity a kontroly dodržiavania noriem.

  Návrh nariadenia tiež ustanovuje, aby bola bezpečnosť ATM/ANS a interoperabilita vzduch/zem regulovaná pod vedením systému EASA. Analogicky s týmto sa v návrhu zavádzajú nevyhnutné požiadavky pre ATM/ANS pokiaľ ide o využívanie vzdušného priestoru, poskytované služby, systémy ATM/ANS a ich zložky a kvalifikáciu riadiacich letovej prevádzky. Poskytovatelia ATM/ANS a riadiaci letovej prevádzky by mali byť povinní vlastniť osvedčenie. Ďalej je možné prostredníctvom vykonávacích opatrení stanoviť požiadavky osvedčovania organizácií, ktoré sa podieľajú na projektovaní a výrobe systémov ATM/ANS, a/alebo samotných systémov. Dohľad nad dosahovaním súladu organizácií so základnými požiadavkami a súvisiacimi vykonávacími predpismi by vykonávali príslušné orgány členských štátov, okrem dohľadu nad organizáciou so sídlom v tretích krajinách alebo poskytujúcou služby vo vzdušnom priestore viac ako troch členských štátov, ktorý by mala vykonávať EASA. Ďalšie kompetencie agentúry ohľadom ATM/ANS sú zhodné s tými, ktoré sa uvádzajú vyššie pri letiskách. Patrí medzi ne navrhovanie vykonávacích predpisov a certifikačných špecifikácií, bezpečnostné analýzy a kontroly dodržiavania noriem vnútroštátnych príslušných orgánov.

  Poznámky spravodajcu

  Spravodajca podporuje zavedenie harmonizovaných bezpečnostných pravidiel na úrovni EÚ. Na zaručenie bezpečnosti a udržateľnosti leteckej dopravy je potrebná iniciatíva na plne systémový prístup v oblasti bezpečnosti. Európske krajiny sa už dlho usilujú o harmonizáciu postupov a noriem v oblasti bezpečnosti letectva. Bezpečnostné postupy sa však stále výrazne líšia od členského štátu k členskému štátu a ATM/ANS sa musí zlepšiť na základe spoločného súboru pravidiel vypracovaných spoločným orgánom, ktoré by sa rovnakým spôsobom vykonávali v celom Spoločenstve.

  Vytvorením EASA prevzalo Spoločenstvo zodpovednosť za vypracúvanie spoločných pravidiel, ktoré sú priamo uplatniteľné v celej EÚ. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva je kľúčovým hráčom v stratégii Európskej únie pre bezpečnosť letectva, a je preto prirodzené, že by jej mal byť zverený dozor nad celým systémom letectva.

  Spravodajca preto víta návrh Komisie. Vzhľadom na veľmi technickú povahu návrhu je cieľom navrhovaných PDN najmä zabezpečenie harmonizácie ustanovení nariadenia o EASA a navrhovanej legislatívy SES II, aby sa zabezpečil hladký prechod.

  Spravodajca konkrétne navrhuje:

  - objasnenie pôsobnosti návrhu v súvislosti s letiskami: spravodajca navrhuje, aby sa ustanovenia tohto nariadenia netýkali letísk, ktoré sa využívanú najmä na rekreačné a iba športové lety; nariadenie by sa malo týkať iba letísk alebo ich častí, ktoré sa skutočne využívajú v leteckej doprave za špecifikovaných podmienok.

  - akreditované orgány: spravodajca navrhuje objasnenia, ktoré zabezpečia proporcionalitu, zaistia využívanie dostupných miestnych znalostí a skúseností a zabránia významnému nárastu certifikačných povinností príslušných orgánov. Toto by viedlo k úsporám pokiaľ ide o náklady na vydávanie osvedčení, najmä v sektore všeobecného letectva.

  - stanoviská, certifikačné špecifikácie a poradenský materiál: spravodajca navrhuje, aby začlenili ustanovenia jestvujúcich európskych a vnútroštátnych zákonov a predpisov podľa potreby s vhodnými úpravami a zlepšeniami (pozri články 8 a, b a c - letiská, ATM/ANS, ATC). časový horizont vydávania týchto dokumentov zodpovedá ustanoveniam článkov 11 písm. 5a) a 5b) a zabezpečí dostatok času na prispôsobenie sa novému regulačnému rámcu.

  - agentúra by mala vydávať osvedčenia organizáciám mimo EÚ poskytujúcim služby vo vzdušnom priestore územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva;

  - agentúra a vnútroštátne orgány by mali môcť udeľovať dočasné výnimky, ak si ich vyžadujú miestne podmienky, najmä pokiaľ ide o letiská;

  - je nutné zabezpečiť, aby agentúra mala dostatok zdrojov na vykonávanie nových kompetencií, a aby načasovanie prideľovania týchto zdrojov bolo založené na definovanej potrebe a časovom pláne prijatia a následnej uplatniteľnosti príslušných vykonávacích predpisov. spravodajca v každom prípade podporuje poskytnutie ďalších zdrojov Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, aby mohla stanovovať prísne, rovnaké a právne záväzné normy leteckej bezpečnosti pre celý systém letectva.

  - spravodajca by chcel na záver zdôrazniť potrebu rozšírenia spolupráce medzi EASA a Eurocontrolom s cieľom zabezpečiť potrebný prechod a zabrániť zdvojeniu úloh a kompetencií.

  POSTUP

  Názov

  Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

  Dátum predloženia v EP

  25.6.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  8.7.2008

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  8.7.2008

  ITRE

  8.7.2008

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  EMPL

  9.9.2008

  ITRE

  16.7.2008

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Marian-Jean Marinescu

  15.7.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  10.9.2008

  4.11.2008

  2.12.2008

   

  Dátum prijatia

  8.12.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  20

  7

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski