Postopek : 2008/0128(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0515/2008

Predložena besedila :

A6-0515/2008

Razprave :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Glasovanja :

PV 25/03/2009 - 3.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0170

POROČILO     ***I
PDF 195kWORD 300k
19.12.2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2009

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z letališči, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive Sveta 2006/23/ES

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z letališči, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive Sveta 06/23/EGS

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0390 ),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0251/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0515/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Glede na to bi morala agencija imeti aktivnejšo vlogo pri raziskovanju letalskih nesreč, zlasti ko pride do smrtnih žrtev. V takih primerih bi morali nacionalni organi prav tako imeti na voljo tudi seznam potnikov pred začetkom leta, da se lahko obvestijo družine žrtev letalskih nesreč ne glede na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1.

 

1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Obrazložitev

Evropska Agencija za varnost v letalstvu zaradi učinkovitosti in preglednosti razširja pooblastila na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo v letalstvu, njeno aktivno vključevanje v raziskave nekaterih nesreč, ki so se zgodile v Skupnosti, pa je bilo uporabno. Za večjo učinkovitost in preglednost obstaja takojšnja potreba po čim boljšem informiranju, zlasti po seznamih potnikov na letalu.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Dosežke pobude za uvedbo enotnega evropskega neba je treba dopolniti z usklajenim varnostnim elementom, ki bi se uporabljal za letališča in ATM/ANS.

(3) Dosežke pobude za uvedbo enotnega evropskega neba je treba dopolniti z usklajenim varnostnim elementom, ki bi se uporabljal za letališča in ATM/ANS. Zato je nujno treba zagotoviti, da se varnostni regulativni okvir oblikuje vzporedno s povečanjem zmogljivosti zračnega prostora in učinkovitosti ATM/ANS ter z razvojem novih tehnologij na tem področju.

Obrazložitev

Vsebina in začetek veljavnosti razširitve osnovne uredbe o agenciji EASA bi bilo treba povezati z drugimi regulativnimi ukrepi iz paketa enotno nebo. Ta cilj je treba poudariti v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Splošni cilj je opraviti učinkovit prenos funkcij in nalog, ki so jih do zdaj izvajale države članice, vključno s tistimi, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v okviru Komisije za varnostne predpise Eurocontrola, na Agencijo, ne da bi se pri tem zmanjšala sedanja visoka raven varnosti in brez kakršnega koli negativnega vpliva na časovni razpored certificiranja. Za potrebni prehod se sprejmejo ustrezni ukrepi.

(9) Splošni cilj je opraviti učinkovit prenos funkcij in nalog, ki so jih do zdaj izvajale države članice, vključno s tistimi, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v okviru Komisije za varnostne predpise Eurocontrola, na Agencijo, ne da bi se pri tem zmanjšala sedanja visoka raven varnosti in brez kakršnega koli negativnega vpliva na časovni razpored certificiranja. Za potrebni prehod se sprejmejo ustrezni ukrepi. Agencija bi morala imeti zadostna sredstva za svoje nove odgovornosti, časovna razporeditev dodeljevanja teh sredstev pa bi morala temeljiti na določeni potrebi ter časovnem razporedu za sprejetje in uporabo s tem povezanih izvedbenih pravil.

Obrazložitev

Agencija mora imeti zadostna sredstva, da bo lahko naloge, predvidene v razširitvi njenih pristojnosti, izpolnila v skladu s potrebnimi visokimi standardi, da se bodo upoštevali varnostni predpisi na letališčih, ATM in ANS.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 1 – odstavek 2 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za letališča ali njihove dele pa tudi za opremo, osebje in organizacije iz odstavka 1 (c) in (d), kadar so uporabljeni izključno v zrakoplovih, ki spadajo na področje uporabe iz točke (a) tega odstavka;

(b) za letališča ali njihove dele pa tudi za opremo, osebje in organizacije iz odstavka 1 (c) in (d), kadar so uporabljeni izključno v zrakoplovih, ki spadajo na področje uporabe iz točke (a) tega odstavka, ter za letališča, ki se uporabljajo predvsem za rekreativno in športno letenje;

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela veljati za letališča, ki se uporabljajo predvsem za rekreativno in športno letenje.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka (c)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 3 – točka (s a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(sa) „nacionalni nadzorni organ“ pomeni organ, ustanovljen v skladu z določbami iz člena 4 uredbe (ES) št. 549/2004;

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna, da se zagotovijo pojasnitve v celotnem besedilu.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 4 – odstavek 3a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Letališča, odprta za javnost, vključno z opremo, ki so na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in na katerih se lahko odvija promet, ki se izvaja v skladu s pravili instrumentnega letenja ali z zrakoplovi z največjo vzletno maso 2 730 kg ali več, morajo bili skladna s to uredbo. Osebje in organizacije, ki so vključeni v upravljanje teh letališč, ravnajo v skladu s to uredbo.

3a. Letališča, odprta za javnost, ali njihovi deli, vključno z opremo, ki so na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in na katerih se odvija komercialni letalski promet, ki se izvaja v skladu s pravili instrumentnega letenja, morajo bili skladna s to uredbo. Osebje in organizacije, ki so vključeni v upravljanje teh letališč, ravnajo v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8a – odstavek 2 – točka (b) – podtočka (iii a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) sporočena odstopanja od priloge 14 čikaške konvencije ali na dan začetka veljavnosti uredbe že odobreni infrastrukturni projekti na letališču, ki ostanejo nespremenjeni in se priznavajo kot časovno neomejeni.

Obrazložitev

Certifikat iz člena 8, odstavka 2c nikakor ne sme postaviti pod vprašaj obstoječih dovoljenj za letališča ali jih celo nadomestiti. Lahko jih le še dopolni. Treba je upoštevati načeli ohranitve pridobljenih pravic in upravičenih pričakovanj.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Certifikate iz člena 2 lahko izdajajo nacionalni letalski organi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje pristojnosti različnih institucij, ki so vključene v postopek certificiranja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8b – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Certifikate iz členov 2, 4 in 5 lahko izdajajo nacionalni nadzorni organi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost z uredbami o enotnem evropskem nebu.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8c – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a. Certifikate ali potrdila iz členov 7, 8 in 9 lahko izdajajo nacionalni nadzorni organi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja doslednost v celotnem besedilu.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organi, ki izvajajo storitve ugotavljanja skladnosti sistemov ali delov in naprav ATM/ANS z veljavnimi zahtevami ter izdajajo ustrezne certifikate (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni organi), izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge V.

1. Pooblaščeni organi izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge V.

Obrazložitev

Predlagana sprememba zagotavlja sorazmernost že na ravni osnovne uredbe s tem, da pooblaščenim organom dodeljuje naloge certificiranja na vseh področjih, v skladu s potrebami.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8d – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pristojni organi lahko izdajajo certifikate iz členov 8a in 8b.

Obrazložitev

Predlagana sprememba zagotavlja sorazmernost že na ravni osnovne uredbe s tem, da pooblaščenim organom dodeljuje naloge certificiranja na vseh področjih, v skladu s potrebami.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8d – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Glede na certifikate, ki jih lahko izda, pooblaščeni organ:

 

(a) izvaja preiskave in revizije organizacij, ki jih certificira;

 

(b) izdaja in podaljšuje certifikate v njegovi pristojnosti;

 

(c) spremeni, omeji, začasno odvzame ali prekliče zadevni certifikat, če pogoji, pod katerimi je bil izdan, niso več izpolnjeni ali če pravna ali fizična oseba, ki ima certifikat, ne izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga ta uredba ali njeni izvedbeni predpisi.

Obrazložitev

Predlagana sprememba zagotavlja sorazmernost že na ravni osnovne uredbe s tem, da pooblaščenim organom dodeljuje naloge certificiranja na vseh področjih, v skladu s potrebami.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 8d – odstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov tega člena z njegovim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 65(4). Ti ukrepi podrobno določajo zlasti:

 

(a) vrste certifikatov, ki jih lahko izdajajo pooblaščeni organi;

 

(b) pogoje, v skladu s katerimi morajo pooblaščeni organi izvajati preiskave in revizije, vključno v primerih, ki niso vključeni v odstavek 2a;

 

(c) pogoje za izdajo, ohranitev, spremembo, omejitev, začasni odvzem ali preklic certifikata o akreditaciji iz odstavka 2.

Obrazložitev

Predlagana sprememba zagotavlja sorazmernost že na ravni osnovne uredbe s tem, da pooblaščenim organom dodeljuje naloge certificiranja na vseh področjih, v skladu s potrebami.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10 a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) V členu 13 se doda naslednji pododstavek:

 

„Usposobljeni subjekti ne izdajajo certifikatov.“

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje zakonodajno besedilo glede pristojnosti usposobljenih subjektov.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 18 – točka (d)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejme ustrezne odločitve za uporabo členov 20 do 23, 54 in 55;“

(d) sprejme ustrezne odločitve za uporabo členov 20 do 23, 54 in 55, vključno s tem, da lahko imetnikom izdanih certifikatov v nepredvidenih operativnih razmerah ali zaradi časovno omejenih operativnih potreb odobri izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v tej uredbi in njenih izvedbenih predpisih, pod pogojem, da takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti, da se odobrijo za obdobje, ki ne presega dveh mesecev, in da se ne podaljšajo;

Obrazložitev

Agencija EASA bi morala imeti možnost odobritve začasnih izjem v posebnih pogojih.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 19 – pododstavka 2 a in 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

12a) V členu 19(2) se dodata naslednja pododstavka:

 

V dokumente iz členov 8a, 8b in 8c se vključijo določbe iz ustreznih obstoječih evropskih in nacionalnih zakonov ali predpisov, s primernimi prilagoditvami in izboljšavami, kjer je to potrebno.

 

Časovni okvir za izdajo teh dokumentov mora biti skladen z določbami iz členov 11(5a) in (5b) ter mora zagotavljati dovolj časa za prilagoditev novemu regulativnemu okviru.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost z regulativnim okvirom ter dovolj časa za prehod in prilagoditev.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 22a – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) spremeni, začasno odvzame ali prekliče zadevni certifikat, če pogoji, v skladu s katerimi je bil certifikat izdan, niso več izpolnjeni ali če imetnik certifikata ne izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga ta uredba ali njeni izvedbeni predpisi.

(c) spremeni, začasno odvzame ali prekliče certifikat, naveden v točki b, če pogoji, v skladu s katerimi je bil certifikat izdan, niso več izpolnjeni ali če imetnik certifikata ne izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga ta uredba ali njeni izvedbeni predpisi.

Obrazložitev

Takšno besedilo jasneje ponazarja, da gre za certifikate, ki jih je že izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu organizacijam, ki imajo sedež zunaj območja, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in ustreza besedilu člena 21, odstavka 1c) uredbe.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 22a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Brez poseganja v člen 300 Pogodbe lahko Komisija ) sklene dogovore o revizijah z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo (ICAO), s čimer prepreči, da bi v državah članicah prišlo do podvajanj pri spremljanju skladnosti s prilogo 14 čikaške konvencije.

Obrazložitev

Z vključitvijo možnosti sodelovanja z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo naj bi se izognili podvajanju struktur in preverjanja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 22b – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izdaja in podaljšuje certifikate organizacijam, ki izvajajo storitve ATM/ANS v več kakor treh državah članicah;

(b) izdaja in podaljšuje certifikate organizacijam, ki imajo sedež zunaj območja, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in ki so odgovorne za zagotavljanje storitev v zračnem prostoru ozemlja, za katerega se uporablja Pogodba;

Obrazložitev

Agencija EASA bi morala biti odgovorna le za certifikacijo tujih organizacij, ki opravljajo storitve v EU.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19 a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 65b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Vstavi se naslednji člen 65b:

 

„Člen 65b

 

Svetovalna interesna skupina

 

Brez poseganja v vlogo odbora iz člena 65 Komisija ustanovi Svetovalno interesno skupino za varnost v letalstvu, ki jo sestavljajo evropske predstavniške organizacije, dejavne ali neposredno povezane z varnostjo v letalstvu. Edina naloga te skupine je svetovanje Komisiji v zvezi z zadevami iz členov 8a, 8b in 8c. Odbor iz člena 65 med celotnim regulativnim postopkom obvešča Svetovalno interesno skupino.“

Obrazložitev

Vključitev odbora interesne skupine v okvirno uredbo je pomembna zaradi obsega in razsežnosti določb, ki jih je treba urediti, zato da bi lahko upoštevali interese udeležencev v tej kompleksni zadevi. Zasnova in opredelitev svetovalne interesne skupine sta že bila uspešno preizkušena v členu 17 uredbe 300/2008.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga Va – del B – oddelek 1 – točka (j)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) Upravljavec letališča mora dokazati, da so na letališču pripravljene reševalne službe in gasilci za kritičen zrakoplov, ki namerava uporabiti letališče kot izvorno ali namembno letališče. Take službe se morajo v primeru incidenta ali nesreče hitro odzvati in vključiti vsaj opremo, sredstva za gašenje in zadostno številom članov osebja.

(j) Upravljavec letališča mora dokazati, da so na letališču pripravljene reševalne službe in gasilci za kritičen zrakoplov, ki namerava uporabiti letališče v rednem obratovanju kot izvorno ali namembno letališče. Take službe se morajo v primeru incidenta ali nesreče hitro odzvati in vključiti vsaj opremo, sredstva za gašenje in zadostno številom članov osebja.

Obrazložitev

Letališča, ki jih letalske družbe z velikimi zrakoplovi navajajo kot nadomestna letališča in ki morajo zagotoviti ustrezne pogoje glede infrastrukture na tleh (dolžina in širina vzletne/pristajalne steze, sistem TWY itd.), morajo izpolnjevati tudi ustrezne pogoje glede požarne varnosti in reševanja v skladu z odstavkom (i).

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga Va – del B – oddelek 1 – točka (k)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) Upravljavec letališča mora za delovanje in vzdrževanje letališča uporabljati samo izobraženo in usposobljeno osebje ter izvajati in vzdrževati programe usposabljanja in preverjanja za stalno usposobljenost vsega zadevnega osebja.

(k) Upravljavec letališča mora za delovanje in vzdrževanje letališča uporabljati samo izobraženo in usposobljeno osebje ter izvajati in vzdrževati programe usposabljanja in preverjanja za stalno usposobljenost vsega zadevnega osebja. Upravljavec letališča lahko skladnost s temi z obveznostmi dokaže z izjavo o skladnosti.

Obrazložitev

Preprečiti je treba, da se storitve iz tega odstavka ne potrjujejo drugače kot podatki o letih in storitvah upravljanja letališke ploščadi.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga Va – del B – oddelek 1 – točka (l)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) Upravljavec letališča mora dokazati, da so vse osebe, ki jim je dovoljen dostop na območje gibanja ali druga operativna območja brez spremstva, ustrezno izobražene in usposobljene za tak dostop.

l) Upravljavec letališča mora dokazati, da so vse osebe, ki jim je dovoljen dostop na območje gibanja ali druga operativna območja brez spremstva, ustrezno izobražene in usposobljene za tak dostop. Upravljavec letališča lahko skladnost s temi z obveznostmi dokaže z izjavo o skladnosti.

Obrazložitev

Preprečiti je treba, da se storitve iz tega odstavka ne potrjujejo drugače kot podatki o letih in storitvah upravljanja letališke ploščadi.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga Va – del B – oddelek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V zračnem prostoru v okolici območij gibanja na letališču ne sme biti nobenih ovir, da se omogoči izvajanje predvidenega delovanja zrakoplovov na letališčih, ne da bi pri tem prihajalo do nesprejemljivega tveganja zaradi postavitve ovir v okolici letališča. Zato je treba pripraviti, uvesti in nenehno spremljati površine za nadzor ovir, da se zazna vsak vdor, ki ni v skladu s pravili.

(1) V zračnem prostoru v okolici območij gibanja na letališču ne sme biti nobenih ovir, da se omogoči izvajanje predvidenega delovanja zrakoplovov na letališčih, ne da bi pri tem prihajalo do nesprejemljivega tveganja zaradi postavitve ovir v okolici letališča. Zato morajo pristojni nacionalni organi pripraviti, uvesti in nenehno spremljati površine za nadzor ovir, da se zazna vsak vdor, ki ni v skladu s pravili.

Obrazložitev

Za navedene točke so odgovorni pristojni organi in ne letališča.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga Va – del B – oddelek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Nevarnosti, povezane s človeškimi dejavnostmi in uporabo zemljišča, kot so med drugim naštete na spodnjem seznamu, je treba spremljati in nadzirati. Tveganje, ki ga povzročajo, se oceni in ustrezno zmanjša:

(2) (2) Nevarnosti, povezane s človeškimi dejavnostmi in uporabo zemljišča, kot so med drugim naštete na spodnjem seznamu, morajo spremljati in nadzirati pristojni nacionalni organi. Tveganje, ki ga povzročajo, se oceni in ustrezno zmanjša:

Obrazložitev

Za navedene točke so odgovorni pristojni organi in ne letališča.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Ta predlog tvori sestavni del pobude Enotno evropsko nebo II (SES II), ki vključuje vrsto ukrepov, katerih namen je vzpostavitev usklajenega in celostnega regulativnega okvira EU, ki bo ustrezal prihodnjim izzivom, s katerimi se bo soočil hitro rastoč enotni letalski trg. Predvideva večjo odgovornost Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA), da se zagotovijo enotni in zavezujoči varnostni predpisi za letališča, upravljanje zračnega prometa (ATM) in navigacijske službe zračnega prometa (ANS), ter pregled nad njihovim izvajanjem s strani držav članic.

Sistem EASA je bil vzpostavljen z uredbo (ES) št. 1592/2002. Glavni cilj agencije EASA je vzpostaviti in ohraniti visoko stopnjo varnosti letalstva v Evropi. V zvezi s tem je njena naloga pripraviti varnostne regulativne izvedbene predpise, ki jih bo Komisija sprejela s postopkom komitologije. Poleg tega agencija izdaja certifikate in potrdila za proizvode ali organizacije. Agencija EASA prav tako pomaga Komisiji pri nadzoru učinkovitega in skladnega izvajanja varnostnih predpisov s strani držav članic. V izhodišču je bila pristojnost agencije EASA omejena na zagotavljanje plovnosti zrakoplova in njegovo skladnost z okoljskimi zahtevami, vključno z osebjem in organizacijami, ki so odgovorne za njihovo oblikovanje, proizvodnjo in vzdrževanje. Vendar je bilo v uredbi o ustanovitvi agencije EASA že določeno, da je treba sistem agencije EASA v kasnejši fazi postopno razširiti, da bo vključeval vsa področja varnosti v letalstvu. Pristojnosti agencije so se sprva razširile z uredbo (ES) št. 216/2008, da bi se zajele vse zračne operacije, certifikacija letalskih posadk in varnost zrakoplovov iz tretjih držav, ki delujejo v EU.

Čeprav se sedanji evropski sistem zračnega prometa šteje za zelo varnega, lahko visoke stopnje rasti prometa povzročijo nove varnostne izzive. Zato je potrebno ukrepanje na ravni Skupnosti, da se v prihodnosti ohrani (in po možnosti izboljša) stopnja varnosti. Najpomembnejše je, da obstaja potreba po posodobitvi in uskladitvi standardov v segmentih, za katere še ne velja zakonodaja EU (in sta zato zanje značilna regulativna razdrobljenost in pomanjkanje izvajanja), da se jih vključi v enoten pristop. To velja predvsem za dva elementa verige zračnega prometa, ki sta ključna z varnostnega vidika, saj predstavljata potencialna področja največjih tveganj. Infrastruktura in dejavnosti letališč so bistvenega pomena, saj do večine nesreč pride v začetni ali končni fazi leta. ATM in ANS sta prav tako pomembna za varnost v letalstvu, zlasti zaradi količine prometa, ki se hitro povečuje.

Elementi predloga

V skladu z omenjenimi vidiki Komisija predlaga, da se področje uporabe uredbe (ES) št. 216/2008 razširi na letališča in ATM/ANS ter da EASA dobi nove naloge na teh področjih, zlasti glede oblikovanja pravil, inšpekcijskih pregledov standardiziranja in (v omejenem obsegu) certificiranja.

Zato je v predlogu določeno, da mora za vsa javno dostopna letališča, na katerih je mogoč promet po pravilih instrumentalnega letenja (IRF) ali promet z zrakoplovi nad določeno težo, veljati zakonodaja Skupnosti. Uredba določa skupne bistvene zahteve, na primer glede fizičnih značilnosti, infrastrukture, opreme, dejavnosti in upravljanja ter okolice letališča. Lastniki in upravljavci letališča morajo upoštevati te zahteve kot predpogoj za certifikacijo letališča s strani nacionalnih letalskih organov. EASA bi morala oblikovati certifikacijske specifikacije, ki bi se uporabljale v postopku certifikacije. Poleg tega je naloga agencije, da pripravi izvedbene predpise, ki opredeljujejo natančne zahteve za certifikacijo, ki jih potem sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. Agencija bi bila pooblaščena za izvajanje revizij in inšpekcijskih pregledov standardiziranja.

Poleg tega predlagana uredba določa, da se varnost ATM/ANS in interoperabilnosti v zraku in na tleh ureja v okviru sistema EASA. Po analogiji z omenjenim predlog uvaja skupne bistvene zahteve za ATM/ANS v zvezi z uporabo zračnega prostora, storitvami, sistemi ATM/ANS in njihovimi komponentami ter usposobljenostjo kontrolorjev zračnega prometa. Izvajalci ATM/ANS in kontrolorji zračnega prometa bi morali imeti certifikat. Poleg tega se lahko zahteve za certificiranje organizacij, ki izvajajo oblikovanje in izdelavo sistemov ATM/ANS in/ali za certificiranje samih sistemov, uvedejo prek izvedbenih ukrepov. Nadzor nad skladnostjo organizacij z bistvenimi zahtevami in z njimi povezanimi izvedbenimi predpisi bi izvajali pristojni nacionalni organi, razen nadzora nad organizacijami iz tretjih držav ali organizacijami, ki izvajajo storitve v zračnem prostoru v več kakor treh državah članicah, za kar bi bila odgovorna EASA. Nadaljnje odgovornosti agencije glede ATM/ANS so enake kot že omenjene v zvezi z letališči. Vključujejo osnutke izvedbenih predpisov in certifikacijske specifikacije, analize varnosti in inšpekcijske preglede standardiziranja nacionalnih pristojnih organov.

Pripombe poročevalca

Poročevalec podpira uvedbo usklajenih varnostnih predpisov na evropski ravni. Potrebna je pobuda za celovit sistemski pristop na področju varnosti, da bo zračni promet ostal varen in trajnosten. Evropske države so si dolgo prizadevale za uskladitev postopkov in standardov na področju varnosti v letalstvu. Vendar se varnostni postopki med državami članicami še vedno zelo razlikujejo, sistemi ATM/ANS pa se morajo izboljšati, na podlagi skupnih predpisov, ki jih je določil skupen organ in ki se skladno izvajajo v celotni Skupnosti.

Z ustanovitvijo agencije EASA je Skupnost prevzela odgovornost oblikovanja skupnih predpisov, ki neposredno veljajo v celotni EU. Evropska Agencija za varnost v letalstvu je ključni udeleženec v strategiji Evropske unije za varnost v letalstvu, zato je povsem naravno, da ji je treba zaupati pregled nad celotnim letalskim sistemom.

Ob upoštevanju teh ugotovitev poročevalec pozdravlja predlog Komisije. Glede na zelo tehnično naravo predloga je cilj predlaganih sprememb predvsem zagotoviti usklajenost med določbami uredbe o agenciji EASA in predlagano zakonodajo SES II, da se zagotovi gladek prehod.

Poročevalec predlaga zlasti naslednje:

- Pojasnitev področja uporabe predloga glede letališč: Poročevalec predlaga, da ta uredba ne bi smela veljati za letališča ali njihove dele, ki se uporabljajo predvsem za rekreativno in športno letenje. Poleg tega bi morala uredba veljati le za letališča ali njihove dele, na katerih se dejansko odvija promet in ki se uporabljajo za zrakoplove v skladu s posebnimi pogoji.

- Pooblaščeni organi: Poročevalec predlaga pojasnitve, ki zagotavljajo sorazmernost, varujejo uporabo lokalnega strokovnega znanja in izkušenj ter preprečujejo kakršno koli obsežnejše povečanje certifikacijskih obveznosti pristojnih organov. To bi omogočilo manjše stroške certifikacije, zlasti za splošno letalstvo.

- Mnenja, certifikacijske zahteve in navodila: Poročevalec predlaga vključitev določb iz obstoječih evropskih in nacionalnih zakonov in predpisov, s primernimi prilagoditvami in izboljšavami (ref. člen 8a, b in c – Letališča ATM/ANS, kontrola zračnega prometa), kjer je to potrebno. Poleg tega mora biti časovni okvir za izdajo teh dokumentov skladen z določbami iz člena 11(5a) in (5b) ter mora zagotavljati dovolj časa za prilagoditev novemu regulativnemu okviru.

- Agencija bi morala izdajati certifikate za organizacije, ki imajo sedež zunaj območja EU in ki opravljajo storitve v zračnem prostoru ozemlja, za katerega Pogodba velja.

- Agencija in nacionalni organi bi morali imeti možnost odobritve začasnih izjem, kjer lokalne razmere zahtevajo take ukrepe, zlasti na področju letališč.

- Treba je zagotoviti, da ima agencija zadostna sredstva za svoje nove odgovornosti in da časovna razporeditev dodeljevanja teh sredstev temelji na določeni potrebi ter časovnem razporedu za sprejetje in uporabo s tem povezanih izvedbenih pravil. Poročevalec odločno zagovarja dodelitev dodatnih sredstev Evropski Agenciji za varnost v letalstvu, da bo lahko zagotavljala visoke, enotne in pravno zavezujoče varnostne standarde v letalstvu za celoten letalski sistem.

- Na koncu bi poročevalec želel poudariti potrebo po večjem sodelovanju med agencijo EASA in Eurocontrolom, da se zagotovi potreben prehod ter prepreči podvajanje nalog in odgovornosti.


POSTOPEK

Naslov

Letališča, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Datum predložitve EP

25.6.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

8.7.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Obravnava v odboru

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Datum sprejetja

8.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

7

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Datum predložitve

19.12.2008

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov