Betänkande - A6-0515/2008Betänkande
A6-0515/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 2006/23/EG

19.12.2008 - (KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Marian-Jean Marinescu

Förfarande : 2008/0128(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0515/2008
Ingivna texter :
A6-0515/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 2006/23/EG

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0390),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0251/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0515/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I detta sammanhang är det ändamålsenligt att byrån deltar mer aktivt i undersökningen av flygolyckor, framför allt när det finns dödsoffer. I dessa fall är det dessutom ändamålsenligt att de nationella myndigheterna har passagerarlistorna före flygningen för att kunna informera offrens familjer vid en flygolycka utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1.

 

____________

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Motivering

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet utövar sin behörighet på alla områden som rör flygsäkerheten av effektivitets- och insynsskäl. Det har visat sig vara nyttigt att byrån deltagit i utredningarna av vissa av de olyckor som skett inom gemenskapen. För att öka effektiviteten och insynen är det viktigt att omedelbart ha tillgång till så mycket information som möjligt, och särskilt till passagerarlistorna.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) De framgångar som uppnåtts inom ramen för initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum måste kompletteras med det harmoniserade säkerhetselement som ska tillämpas på flygplatser och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

(3) De framgångar som uppnåtts inom ramen för initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum måste kompletteras med det harmoniserade säkerhetselement som ska tillämpas på flygplatser och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. Det är därför viktigt att se till att säkerhetslagstiftningen utvecklas i takt med ökningen av luftrumskapaciteten och flygledningstjänsten/flygtrafiktjänsterna och utvecklingen av ny teknik på detta område.

Motivering

Innehållet i och ikraftträdandet av utvidgningen av EASA:s grundförordning bör sammankopplas med andra lagstiftningsåtgärder inom det gemensamma luftrumspaketet. Detta mål bör understrykas i ett skäl.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det är en allmän målsättning att överföring av funktioner och uppgifter från medlemsstaterna till byrån, inklusive sådana som härrör från deras samarbete via Eurocontrols kommitté för granskning av säkerheten (SRC), bör genomföras effektivt, utan avkall på den nuvarande höga säkerhetsnivån, och utan negativa följder för certifieringsplanerna. Lämpliga åtgärder bör vidtas till stöd för den nödvändiga övergången.

(9) Det är en allmän målsättning att överföring av funktioner och uppgifter från medlemsstaterna till byrån, inklusive sådana som härrör från deras samarbete via Eurocontrols kommitté för granskning av säkerheten (SRC), bör genomföras effektivt, utan avkall på den nuvarande höga säkerhetsnivån, och utan negativa följder för certifieringsplanerna. Lämpliga åtgärder bör vidtas till stöd för den nödvändiga övergången. Byrån bör ha tillräckligt med resurser för sina nya ansvarsområden, och tidpunkten för fördelningen av dessa resurser bör basera sig på ett definierat behov och en tidtabell för antagande och tillämpning av tillhörande tillämpningsföreskrifter.

Motivering

Byrån måste ha tillräckligt med resurser för kunna uppfylla de nödvändiga höga normer för de uppgifter som fastställts i samband med att dess befogenheter utökas för att täcka säkerhetslagstiftningen för flygplatser och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 1 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Flygplatser eller delar av flygplatser, samt utrustning, personal och organisationer som avses i led 1 c och d, när de används uteslutande av sådana luftfartyg som omfattas av led a i detta stycke.

(b) Flygplatser eller delar av flygplatser, samt utrustning, personal och organisationer som avses i led 1 c och d, när de används uteslutande av sådana luftfartyg som omfattas av led a i detta stycke samt flygplatser som i huvudsak används enbart för fritidsflyg och sportflyg.

Motivering

Flygplatser som i huvudsak används för fritidsflyg och sportflyg bör inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 3 – led sa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(sa) nationell tillsynsmyndighet: ett organ som inrättats enligt bestämmelserna i artikel 4 i förordning (EG) nr 549/2004,

Motivering

Det behövs en definiering för att garantera klarlägganden i hela texten.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 4 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a. Kraven i denna förordning ska uppfyllas av allmänna flygplatser, inklusive utrustning, som är belägna inom det territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget, och som klarar trafik som bedrivs i enlighet med instrumentflygreglerna eller luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mer. Kraven i denna förordning ska uppfyllas av personal och organisationer som medverkar i driften av dessa flygplatser.

”3a. Kraven i denna förordning ska uppfyllas av allmänna flygplatser eller delar av flygplatser, inklusive utrustning, som är belägna inom det territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget, och som klarar kommersiell lufttrafik som bedrivs i enlighet med instrumentflygreglerna. Kraven i denna förordning ska uppfyllas av personal och organisationer som medverkar i driften av dessa flygplatser.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8a– punkt 2 – led b – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iiia) de avvikelser från bilaga 14 i Chicagokonventionen eller redan godkända infrastrukturåtgärder för en flygplats som anmälts fram tills förordningen träder i kraft och som inte ändras och som ska erkännas utan tidsfrist.

Motivering

Certifikatet i artikel 8.2c får under inga omständigheter ifrågasätta gällande flygplatstillstånd eller ens ersätta dem. De kan högst betraktas som något utöver det vanliga (”topping up”). De grundläggande principerna för tidigare rättigheter och skydd för berättigade förväntningar måste beaktas.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De certifikat som det hänvisas till i punkt 2 får utfärdas av nationella luftfartsmyndigheter.

Motivering

Ändringsförslaget klargör befogenheterna för de olika institutioner som är inblandande i certifieringsprocessen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. De certifikat som det hänvisas till i punkterna 2, 4 och 5 får utfärdas av nationella luftfartsmyndigheter.

Motivering

Garanterar samstämmighet med bestämmelserna om ett gemensamt europeiskt luftrum.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8c – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. De certifikat eller godkännanden som det hänvisas till i punkterna 7, 8 och 9 får utfärdas av nationella luftfartsmyndigheter.

Motivering

För att garantera enhetlighet i hela texten.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Organ som erbjuder tjänster som består av bedömning av om flygledningstjänstens/flygtrafiktjänsternas system eller delar och anordningar överensstämmer med de tillämpliga kraven och av utfärdande av därmed förbundna certifikat (nedan kallade ”ackrediterade organ”) ska uppfylla de grundläggande krav som fastställs i bilaga V.

1. Ackrediterade organ ska uppfylla de grundläggande krav som fastställs i bilaga V.

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget garanterar proportionalitet redan i grundförordningen genom att tilldela ackrediterade organ certifieringsuppgifter på alla nödvändiga områden.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8d – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De certifikat som det hänvisas till i artiklarna 8a och 8b kan utfärdas av ackrediterade organ.

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget garanterar proportionalitet redan i grundförordningen genom att tilldela ackrediterade organ certifieringsuppgifter på alla nödvändiga områden.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8d – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Vad gäller de certifikat som ett ackrediterat organ kan utfärda ska det

 

a) göra undersökningar och anordna utfrågningar av de organisationer som det certifierar,

 

b) utfärda och förnya certifikat inom dess befogenhetsområde,

 

c) ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla det aktuella certifikatet när de villkor enligt vilka det utfärdades inte längre är uppfyllda eller om den juridiska eller fysiska person som innehar certifikatet inte fullgör sina skyldigheter enligt förordningen eller dess tillämpningsföreskrifter.

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget garanterar proportionalitet redan i grundförordningen genom att tilldela ackrediterade organ certifieringsuppgifter på alla nödvändiga områden.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 8d – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna artikel genom att komplettera den ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 65.4. I åtgärderna ska särskilt anges

 

a) typer av certifikat som kan utfärdas av ackrediterade organ,

 

b) villkoren för att göra undersökningar och anordna utfrågningar av ackrediterade organ, även andra fall än de som avses i punkt 2b,

 

c) villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla det ackrediteringscertifikat som avses i punkt 2.

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget garanterar proportionalitet redan i grundförordningen genom att tilldela ackrediterade organ certifieringsuppgifter på alla nödvändiga områden.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I artikel 13 ska följande stycke införas:

 

”Behöriga organ ska inte utfärda certifikat.”

Motivering

Gör rättsakten klarare vad gäller de behöriga organens behörighetsområde.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 18 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) fatta lämpliga beslut angående tillämpningen av artiklarna 20–23, 54 och 55.”

(d) fatta lämpliga beslut angående tillämpningen av artiklarna 20–23, 54 och 55 inklusive, vad gäller innehavare av certifikat som det har utfärdat, undantag från de materiella krav som fastställs i denna förordning och dess tillämpningsföreskrifter vid oförutsedda driftsrelaterade omständigheter eller driftsrelaterade behov med begränsad varaktighet, förutsatt att säkerhetsnivån inte påverkas, att de beviljas för en period som inte överstiger två månader och att de inte förnyas.

Motivering

EASA bör kunna bevilja tillfälliga undantag under särskilda förhållanden.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (ny)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 19 – styckena 2a och 2b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) I artikel 19.2 ska följande stycken läggas till:

 

Handlingar som det hänvisas till artiklarna 8a, 8b och 8c ska innehålla bestämmelserna i befintliga relevanta europeiska och nationella lagar eller bestämmelser, vid behov med lämpliga anpassningar och förbättringar.

 

Tidsschemat för att utfärda dessa handlingar ska vara förenligt med bestämmelserna i artiklarna 11.5a och 11.5b och garantera en tillräckligt lång tid för att anta ny lagstiftning.

Motivering

Detta ändringsförslag är förenligt med lagstiftningen och ger tillräckligt med tid för införlivning och anpassning.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 22a – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) ändra, tillfälligt dra in eller återkalla det aktuella certifikatet när de villkor enligt vilka det utfärdades inte längre är uppfyllda eller om innehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt förordningen eller dess tillämpningsföreskrifter.

(c) ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat som det hänvisas till i punkt b när de villkor enligt vilka det utfärdades inte längre är uppfyllda eller om innehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt förordningen eller dess tillämpningsföreskrifter.

Motivering

Formuleringen framhäver tydligare att det enbart handlar om certifikat, som redan utfärdats av EASA för organisationer som är belägna utanför det territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget och som överensstämmer med formuleringen i artikel 21.1c i förordningen.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 22a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 300 i fördraget kan kommissionen komma överens om revisioner med Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, för att förhindra överlappning med medlemsstaternas kontroller av om bilaga 14 i Chicagokonventionen respekteras.

Motivering

Om man kan samarbeta med ICAO undviker man dubbla strukturer och kontroller.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 22b – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)       utfärda och förnya certifikat för organisationer som tillhandahåller flygledningstjänst/flygtrafiktjänster i mer än tre medlemsstater,

(b) utfärda och förnya certifikat för organisationer som är belägna utanför det territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget och som har ansvaret för att tillhandahålla tjänster i luftrummet över det territorium som fördraget tillämpas på,

Motivering

EASA bör endast ansvara för certifieringen av utländska organisationer som tillhandahåller tjänster inom EU.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 19a (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 65b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Följande artikel ska införas som artikel 65b:

 

”Artikel 65b

 

Den rådgivande gruppen för berörda parter

 

Utan att det inverkar på den roll som innehas av den kommitté som avses i artikel 65, ska kommissionen inrätta en rådgivande grupp om luftfartsskydd för berörda parter bestående av europeiska representantorganisationer som är verksamma på luftfartsskyddsområdet eller som direkt berörs av det området. Gruppen ska endast ha en rådgivande roll vad gäller de frågor som nämns i artikel 8a, 8b och 8c gentemot kommissionen. Den kommitté som avses i artikel 65 ska hålla den rådgivande gruppen för berörda parter informerad under hela den föreskrivande processen.

Motivering

Det är viktigt att införa ett organ för berörda parter i ramförordningen med tanke på hur omfattande de bestämmelser som ska fastställas är för att kunna ta hänsyn till de berördas intressen i denna komplexa fråga. Ansatsen och formuleringen har redan med framgång prövats i artikel 17 i förordning (EG) nr 300/2008 (den rådgivande gruppen för berörda parter).

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga Va – del B – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) Flygplatsens operatör måste visa att flygplatsen erbjuder räddnings- och brandbekämpningstjänster för de luftfartyg som planerar att använda flygplatsen för start eller landning. Sådana tjänster måste reagera på en incident eller ett haveri tillräckligt snabbt och ska minst omfatta utrustning, släckmedel och tillräcklig personal.

(j) Flygplatsens operatör måste visa att flygplatsen erbjuder räddnings- och brandbekämpningstjänster för de luftfartyg som planerar att använda flygplatsen för start eller landning i normaltrafik. Sådana tjänster måste reagera på en incident eller ett haveri tillräckligt snabbt och ska minst omfatta utrustning, släckmedel och tillräcklig personal.

Motivering

Flygplatser, som av flygbolag med stora flygplan anges som alternativ flygplats, och som måste visa att de har tillräckligt med kapacitet enbart när det gäller markinfrastruktur (med andra ord, längden och bredden på start- och landningsbanor, taxibansystem, etc.), bör också kunna nå den brandskydds- och räddningskategori som krävs enligt led i.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga Va – del B – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Flygplatsens operatör får enbart utnyttja utbildad och kvalificerad personal för drift och underhåll av flygplatsen och måste genomföra utbildnings- och kontrollprogram för att bibehålla en hög kompetensnivå hos all relevant personal.

(k) Flygplatsens operatör får enbart utnyttja utbildad och kvalificerad personal för drift och underhåll av flygplatsen och måste genomföra utbildnings- och kontrollprogram för att bibehålla en hög kompetensnivå hos all relevant personal. Flygplatsoperatören kan bevisa att dessa krav uppfylls genom en försäkran om överensstämmelse.

Motivering

Det gäller att förhindra att de tjänster som nämns i ledet inte certifieras på annat sätt än flygdatatjänster och kontrolltjänster på plattan.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga Va – del B – punkt 1 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) Flygplatsens operatör måste kunna visa att alla personer som beviljas oeskorterat tillträde till färdområdet eller andra operativa områden får lämplig utbildning och har behörighet för sådant tillträde.

(l) Flygplatsens operatör måste kunna visa att alla personer som beviljas oeskorterat tillträde till färdområdet eller andra operativa områden får lämplig utbildning och har behörighet för sådant tillträde. Flygplatsoperatören kan bevisa att dessa krav uppfylls genom en försäkran om överensstämmelse.

Motivering

Det gäller att förhindra att de tjänster som nämns i ledet inte certifieras på annat sätt än flygdatatjänster och kontrolltjänster på plattan.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga Va – del C – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Luftrummet kring flygplatsens färdområden måste skyddas från hinder så att luftfartygens avsedda operationer på flygplatsen kan utföras utan att olika hinder kring flygplatsen skapar oacceptabla risker. Hinderövervakningsområden måste därför utvecklas, införas och hela tiden övervakas för att identifiera intrång.

(1) Luftrummet kring flygplatsens färdområden måste skyddas från hinder så att luftfartygens avsedda operationer på flygplatsen kan utföras utan att olika hinder kring flygplatsen skapar oacceptabla risker. Hinderövervakningsområden måste därför utvecklas, införas och hela tiden övervakas av behöriga nationella myndigheter för att identifiera intrång.

Motivering

De punkter som räknats upp hör till myndigheternas, och inte till flygplatsernas, behörighetsområde.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga Va – del C – punkt 2 - inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Faror som avser mänskliga aktiviteter och markanvändning, till exempel sådant som anges i följande förteckning, måste övervakas och kontrolleras. Riskerna som de orsakar ska värderas och motverkas på lämpligt sätt. Detta gäller

(2) Faror som avser mänskliga aktiviteter och markanvändning, till exempel sådant som anges i följande förteckning, måste övervakas och kontrolleras av de behöriga nationella myndigheterna. Riskerna som de orsakar ska värderas och motverkas på lämpligt sätt. Detta gäller

Motivering

De punkter som räknats upp hör till myndigheternas, och inte till flygplatsernas, behörighetsområde.

MOTIVERING

Bakgrund

Detta förslag är en integrerad del av initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum II (SES II) som omfattar en rad åtgärder som syftar till att införa enhetlig och integrerad EU‑lagstiftning som beaktar de framtida utmaningarna på en snabbt expanderande gemensam luftfartsmarknad. Förslaget ger Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) ökade befogenheter att införa enhetliga och bindande säkerhetsregler för flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster samt en översikt över hur medlemsstaterna genomfört dem.

EASA-systemet inrättades genom förordning (EG) nr 1592/2002. Huvudsyftet med EASA är att skapa och upprätthålla en hög säkerhetsnivå inom luftfarten i Europa. I detta avseende har byrån mandat att förbereda tillämpningsföreskrifterna för den säkerhetslagstiftning som kommissionen ska anta genom kommittéförfarandet. Dessutom utfärdar byrån direkt certifikat och godkännande för produkter eller organisationer. EASA hjälper också kommissionen att övervaka att medlemsstaterna genomför säkerhetsbestämmelserna effektivt och på ett enhetligt sätt. Ursprungligen var EASA:s befogenheter begränsade till att garantera luftfartygens luftvärdighet och miljövänlighet, inklusive personal och organisationer som var inblandade i utformningen, produktionen och underhållet av dem. I förordningen som inrättade EASA efterlyste man dock redan en stegvis utvidgning av EASA-systemet i ett senare skede för att täcka alla andra områden av luftfartssäkerheten. Byråns befogenheter utökades först genom förordning (EG) nr 216/2008 så att de också omfattade trafik med luftfartyg, licensering av flygbesättningar och säkerheten i luftfartyg från tredjeländer som verkar i Europa.

Även om det nuvarande europeiska lufttransportsystemet betraktas som mycket säkert kommer den höga tillväxten av transportvolymerna troligtvis att ge upphov till nya utmaningar på säkerhetsområdet. Det krävs därför åtgärder på gemenskapsnivå för att bibehålla (och eventuellt förbättra) säkerhetsnivåerna i framtiden. Viktigast av allt är att det finns ett behov av att förbättra och harmonisera normerna i segment som ännu inte täcks av EU:s lagstiftning (och som därför kännetecknas av en splittrad lagstiftning och bristande tillämpning) för att integrera dem i det gemensamma paketet. Detta gäller i synnerhet för två element i lufttransportkedjan som är viktiga ur säkerhetssynvinkel eftersom de utgör potentiella högriskområden. För det första är infrastrukturen och operationerna på flygplatserna mycket viktiga, eftersom största delen av olyckorna sker antingen i början eller i slutet av en flygning. Flygledningstjänsten och flygtrafiktjänsterna är också viktiga för luftfartssäkerheten, särskilt mot bakgrund av den snabbt ökande trafikvolymen.

Förslagets olika delar

I linje med kommentarerna ovan föreslår kommissionen att tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 216/2008 ska utvidgas till att omfatta både flygplatser och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och att EASA ska tilldelas nya uppgifter på dessa områden, framför allt när det gäller bestämmelser, standardiseringsinspektioner och (om än i begränsad omfattning) certifiering.

I förslaget fastställs det sålunda att alla flygplatser som är öppna för allmänheten och som klarar IFR-trafik eller luftfartyg över en viss vikt måste omfattas av gemenskapslagstiftning. I själva förordningen fastställs gemensamma grundläggande krav, till exempel för fysiska egenskaper, infrastruktur, utrustning, operationer och förvaltning samt flygplatsernas omedelbara närhet. Flygplatsägare och operatörer måste uppfylla dessa krav som ett villkor för att nationella luftfartsmyndigheter ska certifiera flygplatsen. EASA måste utarbeta de certifieringsspecifikationer som ska användas i certifieringsprocessen. Det är dessutom byråns uppgift att utarbeta tillämpningsföreskrifter som definierar de detaljerade kraven för certifiering som ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Slutligen skulle byrån få befogenheter att anordna utfrågningar och göra standardiseringsinspektioner.

I den föreslagna förordningen fastställs bestämmelser för säkerheten för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och bestämmelser för driftskompatibilitet mellan luft och mark som ska fastslås under EASA-systemet. I analogi med detta inför förslaget gemensamma grundläggande krav för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster i förhållande till användningen av luftområdet, de tjänster som tillhandahålls, systemen för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och de komponenter som ingår i dem och flygledarnas kvalifikationer. Tillhandahållare av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster samt flygledare ska ha ett certifikat. Certifieringskrav för organisationer som är inbegripna i utformning och tillverkning av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och/eller själva system kan införas genom genomförandeåtgärder. De behöriga nationella myndigheterna ska övervaka att organisationer uppfyller de grundläggande kraven och tillämpningsföreskrifterna, utom när det gäller tillsynen över organisationer som är belägna i tredjeländer eller organisationer som tillhandahåller tjänster i mer än tre medlemsstaters luftrum. I sådana fall är det EASA som har ansvaret. Byråns ytterligare ansvar när det gäller flygledningstjänst/flygtrafiktjänster är identiska med dem som det hänvisas till ovan när det gäller flygplatser. De innehåller förslag till tillämpningsföreskrifter och certifieringsspecifikationer, säkerhetsanalyser och standardiseringsinspektioner av nationella behöriga myndigheter.

Föredragandes kommentarer

Föredraganden stöder införandet av harmoniserade säkerhetsregler på europeisk nivå. Ett initiativ för ett enda övergripande system på säkerhetsområdet är nödvändigt för att lufttransporten även i fortsättningen ska vara säker och hållbar. De europeiska länderna har redan länge försökt harmonisera sina förfaranden och normer på området för luftsäkerhet. Trots det varierar säkerhetsförfarandena fortfarande stort mellan medlemsstaterna och flygledningstjänst och flygtrafiktjänster måste förbättras på grundval av gemensamma regler som utvecklats av en enda myndighet och som genomförs på ett enhetligt sätt i hela gemenskapen.

Då EASA inrättades tog gemenskapen över ansvaret för att ta fram gemensamma regler som är direkt tillämpliga i hela EU. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet spelar nyckelrollen i EU:s strategi för luftfartssäkerhet, och det är enbart naturligt att man anförtror den översyn över hela luftfartssystemet.

I ljuset av dessa kommentarer välkomnar föredraganden kommissionens förslag. Eftersom förslaget är mycket tekniskt syftar de föreslagna ändringarna i huvudsak till att garantera harmonisering mellan bestämmelserna i EASA:s regler och den föreslagna SES II‑lagstiftningen för att garantera ett smidigt införande.

Föredraganden skulle framför allt vilja lägga fram följande förslag:

 Klarläggande av förslagets räckvidd vad gäller flygplatser: Fördraganden föreslår att flygplatser eller delar av flygplatser som i huvudsak enbartanvänds för fritidsflyg och sportflyg inte skulle omfattas av bestämmelserna i denna förordning. Dessutom bör förordningen endast omfatta flygplatser eller delar av flygplatser som verkligen klarar trafik och flygplan under specifika förhållanden.

 Ackrediterade organ: Föredraganden föreslår klargöranden som garanterar proportionalitet, drar nytta av den lokalkännedom och lokala kunskap som finns och undviker en alltför stor ökning av de behöriga myndigheternas certifieringsplikter. Detta skulle leda till inbesparingar av certifieringskostnaderna, särskilt för den gemensamma luftfarten.

 Yttranden, certifieringsspecifikationer och vägledande material: Föredraganden föreslår att de vid behov ska innehålla bestämmelserna i befintliga europeiska och nationella lagar eller bestämmelser med lämpliga anpassningar och förbättringar (jmf. artiklarna 8a, 8b och 8c – flygplatser, flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, flygkontroll). Tidsschemat för att utfärda dessa handlingar ska dessutom vara förenligt med bestämmelserna i artiklarna 11.5a och 11.5b och garantera en tillräckligt lång tidsperiod för anpassning till ny lagstiftning.

 Byrån bör utfärda certifikat för organisationer utanför EU som tillhandahåller tjänster i luftrummet till det territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget.

 Byrån, liksom de nationella myndigheterna, bör kunna bevilja tillfälliga undantag, om de lokala förhållandena kräver sådana åtgärder, särskilt vad gäller flygplatser.

 Det bör garanteras att byrån har tillräckligt med resurser för sina nya ansvarsområden och att tidpunkten för fördelningen av dessa resurser baserar sig på ett definierat behov och en tidtabell för antagande och tillämpning av tillhörande tillämpningsföreskrifter. Föredraganden är mycket positiv till att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet beviljas tilläggsresurser så att den kan fastställa höga, enhetliga och rättsligt bindande luftfartssäkerhetsnormer för hela luftfarten.

 Slutligen skulle föredraganden vilja understryka behovet av utvidgat samarbete mellan EASA och Eurocontrol i syfte att garantera nödvändig införlivning och undvika överlappning av uppgifter och ansvarsområden.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Flygplatser, flygledningstjänster och flygtrafiktjänster

Referensnummer

KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Framläggande för parlamentet

25.6.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

8.7.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Behandling i utskott

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Antagande

8.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

7

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Ingivande

19.12.2008