ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система

  19.1.2009 - (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Marian-Jean Marinescu

  Процедура : 2008/0127(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0002/2009
  Внесени текстове :
  A6-0002/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система

  (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0388),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0250/2008),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0002/2009),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) Най-ефективният и най-полезен начин за създаване на единно европейско небе е чрез подхода отгоре надолу; тъй като досега обаче не е било възможно да се осигури политическо одобрение за такъв подход, целта трябва да бъде ускоряването на процесите, инициирани на базата на подхода отдолу нагоре.

  Обосновка

  Парламентът нееднократно е призовавал за подход отгоре надолу, макар че това не е възможно предвид сегашните обстоятелства. Целта сега трябва да бъде избягването на продължително забавяне на създаването на единното европейско небе.

  Изменение  2

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) За гарантирането на последователен и благонадежден надзор върху осигуряването на обслужване в рамките на цяла Европа на националните органи за надзор следва да се предостави достатъчна независимост и ресурси.

  (8) За гарантирането на последователен и благонадежден надзор върху осигуряването на обслужване в рамките на цяла Европа на националните органи за надзор следва да се предостави поне функционална независимост и достатъчни средства, с оглед избягването на конфликт на интереси, както и насърчаването и укрепването на тяхното сътрудничество на двустранно и многостранно равнище.

  Обосновка

  Държавите-членки по-рано приеха идеята за даване на „функционална независимост“ на националните агенции и надзорните органи в различни области (напр. телекомуникациите, енергийните пазари и пазарите на природен газ).

  Изменение  3

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11а) Държавите-членки следва да поемат ангажимент за засилено сътрудничество във всички ключови аспекти, свързани с единното европейско небе, помежду си и с трети държави.

  Обосновка

  Последователният дипломатически консенсус е най-добрият начин за реализирането на единно небе, в сравнение с амбициозния подход „отгоре надолу“.

  Изменение  4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Функционалните блокове въздушно пространство са от ключово значение за укрепване на сътрудничеството между доставчиците на аеронавигационно обслужване за подобряване на функционирането и създаване на полезни взаимодействия. Държавите-членки следва да изградят функционални блокове въздушно пространство най-късно до края на 2012 г.

  (13) Функционалните блокове въздушно пространство са от ключово значение за укрепване на сътрудничеството между доставчиците на аеронавигационно обслужване за подобряване на функционирането и създаване на полезни взаимодействия. Държавите-членки следва да изградят действащи функционални блокове въздушно пространство най-късно до края на 2011 г.

  Обосновка

  Обикновените споразумения за създаване на функционалните блокове въздушно пространство най-късно до 2012 г. ще забавят във времето привеждането в действие на единното европейско небе, за което функционалните блокове въздушно пространство са само междинна стъпка. Освен това, разгръщането на проекта "SESAR" от 2014 г. нататък следва да бъде осъществено по-скоро пряко въз основата на единното небе, отколкото въз основа на функционалните блокове въздушно пространство, за да се избегне излишното удвояване на разходите. От 2012 г нататък и до края на 2013 г. има достатъчно време за започване на сливането на функционалните блокове въздушно пространство.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а) Следва да има сътрудничество между инициативите за съседните функционалните блокове въздушно пространство, за да се улесни бъдещото сливане на функционалните блокове въздушно пространство в единното европейско небе.

  Обосновка

  Обикновените споразумения за създаване на функционалните блокове въздушно пространство най-късно до 2012 г. ще забавят във времето привеждането в действие на единното европейско небе, за което функционалните блокове въздушно пространство са само междинна стъпка. Освен това, разгръщането на проекта "SESAR" от 2014 г. нататък следва да бъде осъществено по-скоро пряко въз основата на единното небе, отколкото въз основа на функционалните блокове въздушно пространство, за да се избегне излишното удвояване на разходите. От 2012 г нататък, и до края на 2013 г., има достатъчно време за започване на сливането на функционалните блокове въздушно пространство.

  Изменение  6

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13б) Следва да има подновяване на ангажимента между гражданските и военните органи с оглед осъществяването на единното европейско небе.

  Обосновка

  В светлината на измененията, внесени от настоящия регламент, подновяването на споразумението между гражданските и военните органи, подписано през 2004 г. се счита за необходимо.

  Изменение  7

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13в) Комисията следва да назначи високопоставена политическа фигура, която да действа като координатор на функционалните блокове въздушно пространство с оглед улесняване на споразуменията на високо равнище и намиране на най-добрите решения за преодоляване на предизвикателствата при създаването на функционалните блокове въздушно пространство. Координаторът следва да изпълнява длъжността си, без да накърнява задачите и дейностите на Комитета за единно небе.

  Обосновка

  Като се следва успешният модел на приоритетните проекти по TEN-T, назначаването на координатор на функционалните блокове въздушно пространство всъщност ще ускори тяхното изпълнение, както и тяхното сливане в бъдеще. Координаторът следва да бъде по-скоро високопоставена политическа фигура, отколкото технически изпълнител, за да се направи опит да се постигне политически консенсус между държавите-членки.

  Изменение  8

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Следва да се предвидят разпоредби относно финансирането на общи проекти, в случай че подобряването във функционирането, по-конкретно изпълнението на Генералния план за УВД, превиши наличните към момента ресурси.

  (14) Следва да се предвидят разпоредби относно финансирането на общи проекти, в случай че подобряването във функционирането, по-конкретно изпълнението на Генералния план за УВД, превиши наличните към момента ресурси. Тези допълнителни финансови средства следва да бъдат предвидени с оглед финансиране на общи проекти, имащи за цел подпомагане на ползватели на въздушното пространство и/или доставчици на аеронавигационно обслужване с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, осигуряването на аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство, по-специално проектите, изисквани с цел прилагане на функционални блокове въздушно пространство и изпълнение на Генералния план за УВД. Тези допълнителни финансови средства могат да бъдат осигурени чрез финансиране по TEN-T, заеми от ЕИБ и от приходи от включването на авиацията в схемата за търговия с емисии.

  Изменение  9

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14а) Бързото развитие на SESAR е решаващо за създаването на единното европейско небе. В тази връзка от Евроконтрол следва се изисква да се отчита пред Европейския парламент за своя принос към финансирането на SESAR.

  Обосновка

  Финансирането за SESAR трябва да бъде гарантирано, за да се избегнат проблеми, подобни на тези, които се отразиха неблагоприятно на финансирането на GALILEO. Финансирането за SESAR е разделено поравно между ЕС, Евроконтрол и предприятията (по 700 милиона евро). ЕС вече е превел своя дял от финансирането, а Евроконтрол сега трябва да предостави информация за своя дял под формата на принос в натура.

  Изменение  10

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Един европейски район за полетна информация (EFIR), обхващащ въздушното пространство, което е под отговорността на държавите-членки, би следвало да улесни общото планиране и интегрираните операции, за да бъдат преодолени регионалните зони на насищане.

  (17) Един европейски район за полетна информация (EFIR), обхващащ въздушното пространство, което е под отговорността на държавите-членки, би следвало да улесни общото планиране и интегрираните операции, за да бъдат преодолени местните и регионалните зони на насищане.

  Обосновка

  По-точно формулиране.

  Изменение  11

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 21 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21а) Заплануваната реформа на Евроконтрол следва да бъде проведена преди влизането в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Заплануваната реформа на Евроконтрол следва да бъде осъществена преди действителното прилагане на разпоредбите на Единно европейско небе ІІ, за да се гарантира независимост на онези части от Евроконтрол, на които може да бъдат възложени задачи по настоящия регламент.

  Изменение  12

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 21 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21б) Заплануваната реформа на Евроконтрол следва да бъде проведена така, че да гарантира, че европейските задачи, възложени на Евроконтрол по разпоредбите за единно европейско небе, са съвместими и не са в разрез с други аспекти на неговата дейност, свързани с неговите задачи и компетенции в качеството му на международна организация.

  Обосновка

  Комисията следва да разясни своето засилено сътрудничество с Евроконтрол, с оглед прилагането на своите политики. Постигането на рамково споразумение, което да отчита паневропейския характер на организацията, би могло да бъде първа крачка към постигането на тази цел.

  Изменение  13

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) Би следвало да се въведат адекватни мерки за повишаване на ефективността на управление на въздушните потоци с цел да се подпомагат съществуващите оперативни звена, включително Централното бюро за управление на потоците на Евроконтрол, за осигуряване на ефикасни полетни операции. Освен това, съобщението на Комисията относно план за действие по отношение на капацитета, ефективността и безопасността на летищата в Европа подчертава необходимостта от осигуряване на съгласуване между полетните планове и летищните слотове.

  (22) би следвало да се въведат адекватни мерки за повишаване на ефективността на управление на въздушните потоци с цел да се подпомагат съществуващите оперативни звена, включително Централното бюро за управление на потоците на Евроконтрол, за осигуряване на ефикасни полетни операции. Освен това, съобщението на Комисията относно план за действие по отношение на капацитета, ефективността и безопасността на летищата в Европа подчертава необходимостта от осигуряване на подходяща съгласуваност между полетните планове и летищните слотове.

  Обосновка

  Освен безопасността и ефективността предложението цели подобряване на предвидимостта. В тази връзка се схваща като задължителен елемент осъществяването на своеобразна координация между полетните планове и летищните слотове.

  Изменение  14

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 23 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23а) Съответствието между УВД и капацитета на летищата е от жизненоважно значение за успеха и ефективността на единното европейско небе. Проучването на Евроконтрол „Предизвикателства на растежа – 2008 г.“ изтъква, че все още е налице сериозно предизвикателство по отношение на капацитета на летищата, което се нуждае от внимание. Дори летищата да оползотворяват възможно най-добре съществуващия капацитет, в дългосрочен план в Европа ще продължи да не достига наземен капацитет. В тази връзка Обсерваторията на ЕС за капацитета на летищата е ключ към предоставянето на държавите-членки на обективната информация, от която се нуждаят за изпълнението на политиките, необходими за постигане на съответствие между капацитета на летищата и капацитета на УВД, без да се накърняват компетенциите им в тази област.

  Изменение  15

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26) Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

  (26) Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, в рамките на подходящ график, с оглед спазването на крайните срокове, определени в регламентите относно единното европейско небе.

  Обосновка

  Мерките по прилагане са всъщност средствата за подходящо използване на законодателството. Следователно, мерките по прилагане следва да бъдат представени в рамките на подходящ график, с оглед спазването на крайните срокове, установени в настоящите разпоредби. Комисията следва възможно най-скоро, и не по-късно от един месец след влизането в сила на настоящия регламент, да предложи пътна карта за съставянето на мерките по прилагане, като се отчетат техният приоритет и взаимосвързаност.

  Изменение  16

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 26 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (26а) Графикът следва да бъде определен от Комисията в рамките на 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Мерките по прилагане са всъщност средствата за подходящо използване на законодателството. Следователно, мерките по прилагане следва да бъдат представени в рамките на подходящ график, с оглед спазването на крайните срокове, установени в настоящите разпоредби. Комисията следва възможно най-скоро, и не по-късно от един месец след влизането в сила на настоящия регламент, да предложи пътна карта за съставянето на мерките по прилагане, като се отчетат техният приоритет и взаимосвързаност.

  Изменение  17

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член -1

   

  Плановете за прилагането на настоящата регулаторна рамка се изготвят в пълно съответствие с напредъка на проекта „SESAR“, с оглед създаването на единното европейско небе преди началото на третата фаза на проекта „SESAR“, т.е. фазата на разгръщане.

  Обосновка

  Разгръщането на проекта "SESAR" от 2014 г. нататък следва да бъде осъществено по-скоро пряко въз основата на единното небе, отколкото въз основа на функционалните блокове въздушно пространство, за да се избегне излишното удвояване на разходите. В тази връзка следва да бъдат положени усилия за създаването на единно европейско небе успоредно с фазата на развитие на проекта "SESAR".

  Изменение  18

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква -a (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 - буква -a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -а) Добавя се следната буква -а):

   

  -а) „право на транзитно преминаване“ е право на въздушните превозвачи при извършване на международна авиационна дейност да прелитат през територията на дадена държава, без да осъществява кацане в съответствие с член 15 от Чикагската конвенция;

  Обосновка

  Необходимо е да бъдат създаден механизъм, позволяващ на ЕС да предприема действия, когато трета държава (Русия) събира такси от превозвачи от ЕС за прелитане над нейна територия и тези такси са неправомерни, тъй като са в противоречие с международните споразумения (Чикагската конвенция), по които съответната държава е страна. Този механизъм е също така принципно необходим, когато въпросната трета държава предлага неприемливо дълъг преходен период за премахване или дори за осъвременяване на таксата за прелитане. Тъй като с тези неправомерни транзитни такси на превозвачите от ЕС са наложени дългосрочни дискриминационни условия, ЕС следва да има възможността да предприеме реципрочни мерки, като откаже или ограничи транзита над негова територия за един или повече превозвачи на съответната трета държава, с цел да се мотивира третата държава да премахне посочените по-горе такси или плащания.

  Изменение  19

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква в a (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 15

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) Член 2, точка 15 се изменя, както следва:

   

  15. „сертификат” означава документ, издаден от държава-членка или европейски орган във вид, съответстващ на европейското и националното законодателство, който потвърждава, че доставчикът на аеронавигационно обслужване изпълнява изискванията за предоставяне на специфичното обслужване;

  Обосновка

  Ще има преходен период между влизането в сила на настоящия регламент и влизането в сила на някои разпоредби на Регламент 216/2008 (Регламент за ЕЕАБ, във вида в който е изменен от COM 390/2008). Предложеното изменение отчита необходимостта от адаптиране към този преход.

  Изменение  20

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква д a (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 23 a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да) Добавя се следната точка 23а:

   

  23а. „полетно информационно обслужване“ означава обслужване, предоставено с цел даване на полезни съвети и информация за безопасното и ефикасно изпълнение на полетите;

  Обосновка

  Предложеното изменение е в съответствие с определенията на ИКАО.

  Изменение  21

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква д б (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 23 б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дб) Добавя се следната точка 23б:

   

  23б. „услуги за предупреждение“ означава услуга, предоставяна за уведомяване на съответните организации във връзка с въздухоплавателни средства, които се нуждаят от помощ, свързана с издирване и спасителни операции, и подпомагане на такива организации в съответствие с изискванията;

  Обосновка

  Предложеното изменение е в съответствие с определенията на ИКАО.

  Изменение  22

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква ж

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 25

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  25. „функционален блок въздушно пространство“ означава блок въздушно пространство, създаден въз основа на оперативни изисквания и независимо от държавните граници, в който осигуряването на аеронавигационно обслужване и свързаните с него спомагателни функции е оптимизирано и/или интегрирано;“

  25. „функционален блок въздушно пространство“ означава блок въздушно пространство, създаден въз основа на оперативни изисквания и независимо от държавните граници, в който осигуряването на аеронавигационно обслужване и свързаните с него спомагателни функции е оптимизирано, интегрирано и целящо резултатност, под отговорността на доставчик на аеронавигационно обслужване, посредством засилено международно сътрудничество между държавите-членки, между държавите-членки и трети държави и между трети държави и доставчиците на аеронавигационно обслужване;

  Обосновка

  Предложеното изменение засилва необходимостта да се вземат предвид целите, свързани с функционирането, както е определено в член 11. Освен това то подчертава ангажимента от страна на държавите-членки да ускорят установяването на функционалните блокове въздушно пространство като междинна стъпка, с оглед осъществяването на единното европейско небе.

  Изменение  23

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква ж a (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 25 a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еа) Добавя се следната точка 25а:

   

  25а. „функционална независимост“ във връзка с дадена институция, орган или организация означава, че може самостоятелно да взема решения, независимо от който и да е орган, и че има автономия при изпълнението на своя бюджет, и че има необходимите човешки ресурси и финансови средства, за да изпълни своите задължения, да упражни своите правомощия безпристрастно и прозрачно;

  Обосновка

  Държавите-членки по-рано приеха идеята за даване на „функционална независимост“ на националните агенции и надзорните органи в други области (напр. телекомуникациите, енергийните пазари и пазарите на природен газ). Същият подход следва да се приложи за системата на въздухоплаването. Тъй като държавите-членки са създали своите национални органи за надзор през последните 4 години, разпоредбите трябва да се съсредоточат върху постигането на функционална независимост с оглед предотвратяването на конфликти на интереси, и допълнително разясняване на процедурите по назначаване на съвместни национални органи за надзор. Ако националните органи за надзор не разполагат поне с функционална независимост, тяхното сътрудничество в рамките на настоящото законодателство ще бъде бавно, ако не и невъзможно.

  Изменение  24

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 - буква ж б (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 2 – точка 36a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еб) Добавя се следната точка 36а:

   

  36а. „Единно европейско небе“ означава съгласувана паневропейска мрежа от маршрути, системи за управление на маршрутите и управление на въздухоплаването, основаващи се единствено на съображения за ефективност и технически съображения, а не на национални или регионални ограничения, при която предоставянето на въздухоплавателни услуги и свързани допълнителни функции са изцяло оптимизирани и интегрирани чрез функционални блокове въздушно пространство, в полза на потребителите на въздушното пространство;

  Обосновка

  Препятствията пред създаването на единното небе възникнаха от разликите в тълкуването на формулировката „единно европейско небе“. Единното европейско небе означава политически ангажимент за единство и сътрудничество въз основа на общи технически изисквания и в дългосрочен план, на общи технологии, оборудване, проектиране и процедури. В тази връзка е необходимо ясно определение за резултата.

  Изменение  25

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 4 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки, по свой избор, съвместно или поотделно, назначават или създават орган или органи в качеството им на техен национален орган за надзор, който да приеме задачите, възложени му по настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, параграф 1.

  1. Държавите-членки, съвместно или поотделно, назначават или създават орган или органи в качеството им на техен национален орган за надзор, който да приеме задачите, възложени му по настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, параграф 1.

  Обосновка

  По-точна формулировка.

  Изменение  26

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 4 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Държавите-членки осигуряват безпристрастното и прозрачно упражняване на пълномощията от националните органи за надзор. Те осигуряват също и независимите, безпристрастни и прозрачни действия на служителите на националните органи за надзор, както и на лицата, отговорни за тяхното управление.

  3. Държавите-членки осигуряват независимото и прозрачно упражняване на пълномощията от националните органи за надзор. Те осигуряват също и независимите, безпристрастни и прозрачни действия на служителите на националните органи за надзор, както и на лицата, отговорни за тяхното управление. Тази независимост се постига чрез прилагане на подходящи механизми за управление и контрол.

  Обосновка

  Желанието ни е да въведем думата „независимост“ на националните органи за надзор при изпълнението на техните задължения, като обаче се отчитат националните разпоредби.

  Изменение  27

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 5

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да засяга ролята на Комитета и на Евроконтрол, Комисията създава „отраслов консултативен орган“, в който участват доставчиците на аеронавигационно обслужване, асоциациите на ползвателите на въздушното пространство, летищата, производителите на авиационно оборудване и техника и професионалните представителни органи. Ролята на този орган ще бъде да консултира Комисията по въвеждането на единното европейско небе.

  Без да засяга ролята на Комитета и на Евроконтрол, Комисията създава „отраслов консултативен орган“, в който участват доставчиците на аеронавигационно обслужване, асоциациите на ползвателите на въздушното пространство, летищата, производителите на авиационно оборудване и техника и професионалните представителни органи. Ролята на този орган е единствено да консултира Комисията по въвеждането на единното европейско небе.“

  Обосновка

  Предложеното изменение изтъква ролята на съветник на отрасловия консултативен орган.

  Изменение  28

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 - точка 5 a (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а. Член 7 се изменя, както следва:

   

  Общността си поставя като цел и подкрепя разширяването на единното европейско небе с държави, които не са членки на Европейския съюз. За тази цел Общността се стреми или в рамките на споразумения, сключени със съседни трети държави [...], или в контекста на дейността на Евроконтрол, или в рамките на споразуменията за функционалните блокове въздушно пространство, към разширяване на приложимостта на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, по отношение на тези държави.

  Обосновка

  Единното европейско небе следва да съдържа зародиша на по-голямата отвореност за бъдещо развитие и следва да съставлява модел за нашите международни партньори, като представя поетапен подход, целящ постигането на по-широкообхватна цел - единното европейско небе.Разширяването на единното европейско небе, за да обхване трети държави, следва също така да бъде извършено посредством функционалните блокове въздушно пространство.

  Изменение  29

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. За разработването на правила за прилагане Комисията може да издаде мандати на Евроконтрол, в които се поставят задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и определените срокове. В тази връзка Комисията се стреми да използва по най-добрия начин споразуменията на Евроконтрол за участие и консултации с всички заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения. Комисията ще действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

  2. За разработването на правила за прилагане Комисията може да издаде на Евроконтрол или на друг орган мандати, в които се поставят задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и определените срокове, в пълно съответствие с приоритетите и с цел спазване на сроковете, установени в настоящия регламент, след консултации с отрасловия консултативен орган (ОКО), комитета за секторен диалог и други заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения. Комисията действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

  Обосновка

  Предложеното изменение отчита необходимостта от адекватно съгласуване между участниците и подчертава ролята на отрасловия консултативен орган и комитета за секторен диалог. Освен това разяснява, че мерките по прилагане биха могли да бъдат изготвени от различни организации.

  Изменение  30

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 - точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 - параграф 4 - встъпление

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията, в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3, може да приеме алтернативни мерки за изпълнение на въпросния мандат:

  4. Комисията, в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3, може да предостави мандат на друг орган:

  Обосновка

  Предложеното изменение отчита необходимостта от адекватно съгласуване между участниците и подчертава ролята на отрасловия консултативен орган и комитета за секторен диалог. Освен това разяснява, че мерките по прилагане биха могли да бъдат изготвени от различни организации.

  Изменение  31

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 - параграф 4 - буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) ако Комисията, след консултация с Комитета, счете че:

  (iii) ако Комисията, след консултация с отрасловия консултативен орган и комитета за секторен диалог и други заинтересовани страни, счете че:

  Обосновка

  Предложеното изменение отчита необходимостта от адекватно съгласуване между участниците и подчертава ролята на отрасловия консултативен орган и комитета за секторен диалог. Освен това разяснява, че мерките по прилагане биха могли да бъдат изготвени от различни организации.

  Изменение  32

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 - параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Комисията ще действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3:

  заличава се

  а) когато Комисията реши да не издаде мандат на Евроконтрол съгласно параграф 2, или

   

  б) Когато правилата за прилагане, които следва да бъдат приети, попадат извън компетентността на Евроконтрол.“

   

  Обосновка

  Предложеното изменение отчита необходимостта от адекватно съгласуване между участниците и подчертава ролята на отрасловия консултативен орган и комитета за секторен диалог. Освен това разяснява, че мерките по прилагане биха могли да бъдат изготвени от различни организации.

  Изменение  33

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 - точка 7

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 10 - параграф 2 - тире 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  всички групи ползватели на въздушното пространство,

  - ползвателите на въздушното пространство или групи ползватели на въздушното пространство,

  Обосновка

  В съответствие с определението за ползвател на въздушното пространство. В него се включват военни органи.

  Изменение  34

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 - точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Комисията създава схеми за отчитане на ефективността, с цел да бъде подобрено аеронавигационното обслужване и функционирането на мрежата в Единното европейско небе. Схемите ще включват по-конкретно следните елементи:

  1. След провеждане на консултации със заинтересованите страни, посочени в член 10, се създава схема за отчитане на ефективността на аеронавигационното обслужване и функционирането на мрежата, с цел да бъде подобрено аеронавигационното обслужване и функционирането на мрежата в единното европейско небе. Тя включва:

  а) периодичен преглед, наблюдение и сравняване на функционирането на аеронавигационното обслужване и на мрежата, както и единични проучвания за разрешаване на конкретни въпроси;

  а) цели на равнище Общност в подходящи ключови области на функционирането, сред които безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност;

  б) процедури и отговорности по отношение на събирането, валидирането, проучването, оценката и разпространението на данни, свързани с функционирането на аеронавигационното обслужване и на мрежата от всички заинтересовани страни, включително летищните оператори, летищните координатори, доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, националните органи за надзор, държавите-членки и Евроконтрол;

  б) национални или регионални планове за функционирането, включително цели, с които се гарантира съгласуваност с целите на равнище Общност; и

  в) съответните ключови за функционирането области на базата на документ № 9854 на ИКАО „Глобална оперативна концепция за управление на въздушното движение“**, адаптирани при необходимост, за да бъдат отчетени конкретните нужди на Единното европейско небе и съответните цели в тези области;

  в) периодичен преглед, наблюдение и сравнителен анализ на функционирането на аеронавигационното обслужване и на мрежата.

  г) ключови показатели за измерване на резултатите и поставените цели;

   

  д) определяне на цели на равнище Общност, техният съответен референтен период, обхващащ поне три години, но не повече от пет, и подходящи критерии за сближаване в съответствие с процедурата, предвидена в член 5, параграф 3;

   

  е) критерии за изготвянето на национални или регионални планове за функционирането от националните органи за надзор. Тези планове по-конкретно:

   

  - са базирани на бизнес плановете на доставчиците на обслужване;

   

  - отчитат всички разходни компоненти от националната или регионалната разходна база;

   

  - включват задължителни цели във връзка с функционирането, съвместими с целите, поставени в цялата Общност;

   

  - са предмет на консултация с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори и летищните координатори;

   

  ж) критерии и процедури за оценяване, одобрение, наблюдение и прилагане на националните или регионалните планове за функционирането, включително:

   

  (i) оценяване на националните или регионалните планове за функционирането от Комисията, за да се гарантира че поне взети заедно те са съвместими с целите, поставени в цялата Общност;

   

  (ii) одобрение на националните или регионалните планове за функционирането от Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3;

   

  (iii) наблюдение на изпълнението на националните или регионалните планове за функционирането, включително подходящи механизми за предупреждение;

   

  (iv) оценяване на постигнатите цели, свързани с функционирането, ежегодно и в края на референтния период, и поставяне на нови цели за следващия референтен период;

   

  (v) коригиращи мерки, включително подходящи насърчаващи и/или възпиращи мерки, които да бъдат използвани от държавите-членки в случаите, когато националните или регионалните цели не са постигнати в рамките на годината или в края на референтния период.

   

  2. Без да се засяга ролята на Комитета, Комисията може да определи Евроконтрол или друг компетентен обществен орган да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията при прилагането на схемата, отчитаща функционирането, посочена в параграф 1. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила.

  2. В съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3, Комисията може да определи Евроконтрол или друг независим орган със съответната квалификация да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията в сътрудничество с националните органи за надзор и да подпомага националните органи за надзор при искане от тяхна страна при прилагането на схемата, отчитаща функционирането, посочена в параграф 1. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила.

  3. Комисията приема подробни правила за прилагане на настоящия член в съответствие с член 8.“

  3. а) Целите на равнище Общност за доставчиците на аеронавигационно обслужване и функционирането на мрежата се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2, след като се вземе предвид съответната информация, подадена от националните органи за надзор на национално или регионално равнище.

   

  б) Националните или регионални планове, посочени в член 1, буква б), се изготвят от националните органи за надзор. В плановете се включват задължителни национални или регионални цели и подходяща схема от мерки за насърчаване, съгласно приетото от държавата-членка (държавите-членки). Плановете се изготвят след консултации с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство и по целесъобразност с летищните оператори и летищните координатори.

   

  в) Комисията приема националните или регионалните планове съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 2, като гарантира съответствието на националните или регионалните цели с целите на равнище Общност.

   

  В случай че Комисията установи, че националните или регионалните цели и свързаните с тях мерки не са адекватни, тя може да вземе решение съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 2, съответният национален орган за надзор да предприеме коригиращи мерки. Коригиращите мерки се съобщават на Комисията и се одобряват съгласно процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

   

  г) референтният период обхваща не по-малко от три години и не повече от пет години. Ежегодно и в края на референтния период се прави оценка на постигнатите цели, свързани с функционирането, и се поставят нови цели за следващия референтен период. Първият референтен период обхваща периода до 2011 г. В случай че националните или регионалните цели не бъдат постигнати през този период, държавите-членки и/или националните органи за надзор прилагат корекционни мерки съгласно член 11, параграф 3, буква в).

   

  д) Комисията прави редовно оценка на изпълнението на целите, свързани с функционирането, и представя резултатите на Комитета за единно небе.

   

  4. По отношение на схемата за отчитане на ефективността се прилагат следните процедури, посочени в параграф 1:

   

  а) събирането, валидирането, проучването, оценката и разпространението на данни, свързани с функционирането на аеронавигационното обслужване и на мрежата, от всички заинтересовани страни, включително доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори, националните органи за надзор, държавите-членки и органа за преглед на ефективността;

   

  б) избор на съответните ключови за функционирането области на базата на документ № 9854 на ИКАО „Глобална оперативна концепция за управление на въздушното движение“, хармонизиран с работната рамка на „Генерален план за УВД“, в това число безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност, при необходимост адаптирани с цел отчитане на специфичните нужди на единното европейско небе и съответните цели в тези области, както и дефиниране на ключови показатели, свързани с функционирането, за измерване на резултатите;

   

  в) установяване на свързани с функционирането цели на равнище Общност, които да бъдат определени, като се вземе предвид подадената информация, събрана на национално равнище или на равнище блокове въздушно пространство;

   

  г) наблюдение на националните или регионалните планове за функционирането, включително подходящи механизми за предупреждение;

   

  д) въвеждане на принципите на „културата на справедливост“.

   

  Комисията може да добавя други процедури към списъка, посочен в настоящия параграф. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол (позоваване на съответния член).

   

  5. При установяването на схемата за отчитане на ефективността се отчита, че обслужването по маршрута, обслужването в зоната на летището и функционирането на мрежата са различни и следва да бъдат третирани по съответния начин, по-специално за целите на измерването на ефективността.

   

  6. За определяне на подробностите по функционирането на схемата за отчитане на ефективността Комисията приема, в рамките на подходящ срок с оглед спазване на сроковете, установени в настоящия регламент, правила за прилагане на настоящия член в съответствие с разпоредбите на член 8. Тези правила за прилагане включват:

   

  а) съдържанието и графика за изпълнение на процедурите, посочени в параграф 4;

   

  б) референтния период и интервалите за оценяване на постигнатите цели, свързани с функционирането, както и поставяне на нови цели;

   

  в) критериите за изготвяне на национални или регионални планове от националните органи за надзор, съдържащи националните или регионалните цели, свързани с функционирането, и схемата от мерки за насърчаване:

   

  i) се основават на бизнес плановете на доставчиците на аеронавигационно обслужване;

   

  ii) отчитат всички разходни компоненти от националната или регионалната разходна база;

   

  iii) включват задължителни цели във връзка с функционирането, съответстващи на целите на равнище Общност;

   

  г) критерии за оценка на съответствието на националните или регионалните цели с целите на общностно равнище през референтния период;

   

  д) общи принципи за създаване от държавите-членки на схема от мерки за насърчаване на доставчиците на аеронавигационно обслужване на национално и на регионално равнище;

   

  е) подходящи механизми за предупреждение за наблюдение на изпълнението на националните или регионалните планове за функционирането;

  Изменение  35

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка -9 (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 12 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-9) Член 12, параграф 2 се изменя, както следва:

   

  2. Комисията прави периодичен преглед на прилагането на настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, и докладва първо на Европейския парламент и на Съвета 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент и всяка година след това. За тази цел Комисията може да изиска от държавите-членки информация, допълваща информацията, която се съдържа в предадените от тях доклади в съответствие с параграф 1.

  Обосновка

  По-подходящ срок.

  Изменение  36

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка -1 (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 2 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1) В член 2 параграф 2 се заменя със следния текст:

   

  2. За целта всеки национален орган за надзор организира подходящи инспекции и проучвания, включително проверки относно необходимия брой служители, за да проверява спазването на изискванията на настоящия регламент. Съответният доставчик на аеронавигационно обслужване улеснява тази дейност.

  Обосновка

  Предишни случаи са показали, че недостигът на персонал в аеронавигационния сектор може да повиши рисковете за сигурността.

  Изменение  37

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка -4 (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 7 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-4) Член 7, параграф 3 се изменя, както следва:

   

  3. Националните органи за надзор издават сертификати на доставчиците на аеронавигационно обслужване, когато те изпълняват общите изисквания, посочени в член 6. Сертификати могат да бъдат издавани индивидуално, за всеки тип аеронавигационна услуга, както е дефинирано в член 2 от рамковия регламент, дори в случай на набор от такива услуги, [...] когато доставчикът на аеронавигационно обслужване, независимо от правния му статут, експлоатира и поддържа своя собствена система за комуникации, навигация и наблюдение. Сертификатите се проверяват редовно.

  Обосновка

  Предложеното изменение има за цел да гарантира високо качество на услугите на тези доставчици на аеронавигационно обслужване, които предоставят набор от такива услуги. Общ сертификат може да позволи на доставчиците на аеронавигационно обслужване да пренебрегнат качеството в някои части от своите дейности, като по този начин застрашат цялостната безопасност.

  Изменение  38

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 5

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 8 – параграф 1 - алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държава-членка не може да откаже да определи доставчик на аеронавигационно обслужване с аргумента, че нейната национална правна система изисква от доставчиците на аеронавигационно обслужване, осигуряващи обслужване във въздушното пространство под отговорността на посочената държава-членка:

  2. За предоставянето на трансгранични услуги държавите-членки гарантират, че спазването на настоящия член и на член 10, параграф 3 не се възпрепятства от тяхната национална правна система, която изисква от доставчиците на аеронавигационно обслужване, осигуряващи обслужване във въздушното пространство под отговорността на посочената държава-членка:

  Обосновка

  Определянето на национални законови ограничения за предоставянето на трансгранични услуги може да се окаже пречка за развитието на единното европейско небе.

  Изменение  39

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 5 - буква а а (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 8 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aa) параграф 2 се заменя със следното:

   

  2. Държавите-членки определят правата и задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от определените доставчици на аеронавигационно обслужване. Задълженията могат да включват условия за навременна доставка на съответната информация, позволяваща всички движения на въздухоплавателни средства във въздушното пространство под тяхна отговорност да бъдат идентифицирани.

  Обосновка

  По-точна формулировка.

  Изменение  40

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 5 - буква а б (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 8 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aб) параграф 3 се заменя със следното:

   

  3. Държавите-членки имат оперативна самостоятелност при избора доставчик на аеронавигационно обслужване при условие, че последният изпълнява изискванията и условията, посочени в членове 6 и 7.

  Обосновка

  По-точна формулировка.

  Изменение  41

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за осигуряване установяването на функционални блокове въздушно пространство възможно най-рано, но не по-късно от края на 2012 г., с оглед постигане на максимален капацитет и ефективност на мрежата за управление на въздушното движение в рамките на Единното европейско небе, поддържане на високо ниво на безопасност и допринасяне за цялостното функциониране на системата за въздушен транспорт, както и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Държавите-членки си сътрудничат във възможно най-висока степен, за да се осигури спазване на тази разпоредба.

  1. Комисията и държавите-членки предприемат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на функционални блокове въздушно пространство не по-късно от края на 2011 г., с оглед постигане на оптимален капацитет и ефективност на мрежата за управление на въздушното движение в рамките на единното европейско небе, поддържане на високо ниво на безопасност и допринасяне за цялостното функциониране на системата за въздушен транспорт, изцяло в съответствие със схемата за отчитане на ефективността, както и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Държавите-членки сътрудничат във възможно най-висока степен помежду си, както и с трети държави, какъвто може да бъде случаят, и по-специално със съседните функционални блокове въздушно пространство, за да се осигури спазване на тази разпоредба.

   

   

  Изменение  42

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. С цел улесняване на постигането на единното европейско небе посредством функционални блокове въздушно пространство, Комисията назначава високопоставена политическа фигура като координатор на функционалните блокове въздушно пространство (Координаторът).

  Обосновка

  Като се следва успешният модел на приоритетните проекти по TEN-T, назначаването на координатор на функционалните блокове въздушно пространство всъщност ще ускори тяхното изпълнение, както и тяхното бъдещо сливане. Координаторът следва да бъде по-скоро високопоставена политическа фигура, отколкото технически изпълнител, за да се направи опит да се постигне политически консенсус между държавите-членки.

  Изменение  43

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 1 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б. Координаторът се назначава от Комисията, при съгласуване с държавите-членки и след като се консултира с Европейския парламент.

  Обосновка

  Трябва да се спазват съответните механизми за провеждане на консултация между институциите.

  Изменение  44

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 1 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1в. Основната роля на Координатора е да улеснява постигането на споразумения на високо равнище и да намира най-доброто решение за превъзмогване на трудностите с оглед ускоряване създаването на функционални блокове въздушно пространство, координираност между функционалните блокове въздушно пространство и да гарантира подходяща хармонизация и съгласуваност на функционалните блокове въздушно пространство с разпоредбите на настоящия регламент.

  Обосновка

  Като се следва успешния модел на приоритетните проекти по TEN-T, назначаването на координатор на функционалните блокове въздушно пространство всъщност ще ускори тяхното изпълнение, както и тяхното бъдещо сливане. Координаторът следва да бъде по-скоро високопоставена политическа фигура, отколкото технически изпълнител, за да се направи опит да се постигне политически консенсус между държавите-членки.

  Изменение  45

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 1 г (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1г. Координаторът докладва пряко на Комисията и ще работи в тясно сътрудничество с Комитета за единно небе, Евроконтрол, органа за преглед на ефективността и ЕААБ.

  Обосновка

  Като се следва успешният модел на приоритетните проекти по TEN-T, назначаването на координатор на функционалните блокове въздушно пространство всъщност ще ускори тяхното изпълнение, както и тяхното бъдещо сливане. Координаторът следва да бъде по-скоро високопоставена политическа фигура, отколкото технически изпълнител, за да се направи опит да се постигне политически консенсус между държавите-членки.

  Изменение  46

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 2 - буква в а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) да отговаря на целите, свързани с функционирането, както е определено в член 11 от рамковия регламент и последващото законодателство;

  Обосновка

  Гарантира съгласуваност с разпоредбите за схемата за отчитане на ефективността.

  Изменение  47

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Функционален блок въздушно пространство се създава само по взаимно съгласие между всички държави-членки, които имат отговорност за част от въздушното пространство, включено във функционалния блок въздушно пространство, или чрез декларация на една държава-членки, ако въздушното пространство, включено в блока, се намира изцяло под нейна отговорност. Преди да бъде създаден един функционален блок въздушно пространство засегнатата/ите държава/и-членка/и предоставят на Комисията, на други държави-членки и на други заинтересовани страни адекватна информация, за да може да бъде направена оценка на спазването на критериите, посочени в параграф 2, както и да им бъде дадена възможност да представят своите забележки.

  3. Функционален блок въздушно пространство се създава само по взаимно съгласие между всички държави-членки и при необходимост трети държави, които имат отговорност за част от въздушното пространство, включено във функционалния блок въздушно пространство. Преди да бъде създаден един функционален блок въздушно пространство засегнатата/ите държава/и-членка/и предоставят на Комисията, на Координатора, на други държави-членки и на други заинтересовани страни адекватна информация, за да може да бъде направена оценка на спазването на критериите, посочени в параграф 2, както и да им бъде дадена възможност да представят своите забележки.

  Обосновка

  Отделна държава-членка не може да създава функционален блок въздушно пространство. От друга страна, функционалните блокове въздушно пространство могат да включват трети държави.

  Изменение  48

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 9a – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Когато възникнат трудности между две или повече държави-членки по отношение на пресичаните от национални граници функционални блокове въздушно пространство във връзка с въздушното пространство, попадащо под отговорността на тези държави-членки, засегнатите държави-членки могат съвместно да отнесат въпроса към Комитета за единно небе и да поискат становище. Становището се адресира до засегнатите държави-членки. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 3 държавите-членки вземат предвид това становище, за да намерят решение на спорните въпроси.

  5. Когато възникнат трудности между две или повече държави-членки по отношение на трансгранични функционални блокове въздушно пространство във връзка с въздушното пространство, попадащо под отговорността на тези държави-членки, засегнатите държави-членки могат съвместно да отнесат въпроса към Координатора. Координаторът организира срещи с всички заинтересовани страни с оглед постигане на споразумение и докладва на Комисията относно резултата от тези срещи, като отправя съответните препоръки. Препоръките се адресират също до засегнатите държави-членки. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 3, държавите-членки вземат предвид препоръките, за да намерят решение на спорните въпроси.

  Обосновка

  В съответствие с всичко, изложено по-горе, пояснения по отношение на задачите на Координатора.

  Изменение  49

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 - точка 6 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 11

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6а. Член 11 се изменя, както следва:

   

  В контекста на общата транспортна политика държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират сключването на писмени споразумения между компетентните граждански и военни органи или създаването или подновяването на съответните правни разпоредби по отношение на управлението на специфични блокове въздушно пространство.

  Обосновка

  В светлината на измененията, внесени от настоящия регламент, подновяването на споразумението между гражданските и военни органи, подписано през 2004 г., се счита за необходимо.

  Изменение  50

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква а – подточка i

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 2 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „а) разходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи;“

  „а) разходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи; разходите се определят въз основа на поставените цели, установени в съответствие с член 11 от рамковия регламент и допринасят за разходната ефективност на доставките на аеронавигационни услуги, както е посочено в член 14 от регламента;

  Обосновка

  Както е посочено в член 11 от Рамков регламент 549/2004 и в член 14 от Регламент 550/2004, схемата за таксуване следва да бъде разходно ефективна, при условие че са изпълнени поставените задачи.

  Изменение  51

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 - буква a - подточка ii

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 2 - буква б а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) по отношение на функционалните блокове въздушно пространство държавите-членки постигат споразумение относно схема за сближаване с цел постигането на единна такса, която да е в съответствие със схемата за отчитане на ефективността.

  Обосновка

  Таксите биха били в съответствие със съвместно приетите критерии за сближаване най-напред в рамките на функционалните блокове въздушно пространство, впоследствие с цялото единно европейско небе.

  Изменение  52

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – параграф 9 - буква б - подточка ii

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 3 – буква б а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ба) таксите се установяват за календарна година и обхващат период от поне три години, но не по-дълъг от пет години;

  ба) таксите се установяват за календарна година и обхващат период от поне три години, но не по-дълъг от пет години в съответствие с целите, свързани с функционирането, както и с аспекти, допринасящи за разходната структура на предоставяната услуга;

  Изменение  53

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква б – подточка iii

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 3 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „в) аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвращаемост на активите, допринасящи за необходимото повишение на капитала;“

  „в) аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвращаемост на активите, допринасящи за необходимото повишение на капитала, при условие че поставените цели са изпълнени;”

  Обосновка

  Приходите, генерирани от аеронавигационно обслужване, могат да включват разумна възвръщаемост върху активите, но това ще е възможно само при изпълнение на поставените цели.

  Изменение  54

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 - буква б - подточка iv

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 3 - буква д

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) таксите насърчават безопасното, ефикасно, ефективно и устойчиво предоставяне на аеронавигационно обслужване с цел постигане на високо ниво на безопасност и ефективност на разходите и стимулират предлагането на интегрирано обслужване. За тази цел и във връзка с националните или регионалните планове за функционирането, националните органи за надзор могат да въведат механизми, включително стимули, на базата на финансови предимства и недостатъци, за да насърчат доставчиците на аеронавигационно обслужване и/или ползвателите на въздушното пространство да подкрепят положителните промени при осигуряването на аеронавигационно обслужване, като например увеличаване на капацитета, намаляване на закъсненията и устойчиво развитие при поддържане на оптимално ниво на безопасност.

  д) таксите насърчават безопасното, ефикасно, ефективно и устойчиво предоставяне на аеронавигационно обслужване с цел постигане на целите, свързани с функционирането, и стимулират предлагането на интегрирано обслужване. За тази цел и във връзка с националните или регионалните планове за функционирането националните органи за надзор могат да въведат механизми, включително стимули, на базата на финансови предимства и санкции, за да насърчат доставчиците на аеронавигационно обслужване да изпълнят целите си.

  Обосновка

  Гарантира съгласуваност.

  Налагането на финансови стимули за осигуряване на по-добро функциониране не следва да се насочва към потребителите на въздушното пространство. Целта да се осигури по-добро функциониране в контекста на единното европейско небе следва да се ориентира към монополните доставчици на услуги. Вследствие на това финансовите предимства и санкции следва да се използват за стимулиране на доставчиците на услуги да изпълняват целите.

  Изменение  55

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 - буква в

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията може да вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, таксите да бъдат използвани за финансиране на общи проекти, предназначени да подпомогнат специфични категории ползватели на въздушното пространство и/или доставчици на аеронавигационно обслужване, с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, осигуряването на аеронавигационно оборудване и използването на въздушното пространство, по-специално изискваните с цел изпълнение на Генералния план за УВД. Подобни решения определят общия проект и уточняват конкретно времевата рамка за неговото изпълнение, разходите, които ще бъдат начислени на ползвателите на въздушното пространство, както и тяхното разпределение между държавите-членки.

  4. Общите проекти са предназначени да подпомагат ползватели на въздушното пространство и/или доставчици на аеронавигационно обслужване с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, осигуряването на аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство, по-специално проектите, изисквани с цел установяване на функционални блокове въздушно пространство и изпълнение на Генералния план за УВД. Комисията предлага финансови средства, включително финансиране за трансевропейската мрежа, заеми от Европейската инвестиционна банка и приходи от включването на авиацията в схемата за търговия с емисии, с оглед финансиране на общи проекти, по-специално за ускорено изпълнение на SESAR, като част от многогодишната финансова рамка. Комисията може също да вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3 от рамковия регламент и принципите на разходна ефективност, посочени в член 11 от рамковия регламент, разходите за общите проекти да бъдат покривани отчасти от такси. Подобни решения определят общия проект и уточняват конкретно времевата рамка за неговото изпълнение, разходите, които ще бъдат начислени на ползвателите на въздушното пространство, както и тяхното разпределение между държавите-членки, като се предотвратява дублирането на разходи и такси. Преди да вземе решение, Комисията провежда независим анализ на разходите и ползите, както и самостоятелни консултации с цел постигане на съгласие, във възможно най-голяма степен, с доставчиците на аеронавигационно обслужване и ползвателите на въздушното пространство. Разходите за общи проекти подлежат на цялостно и прозрачно счетоводно отчитане.

  Изменение  56

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 12

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 18 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Националните органи за надзор, действайки в съответствие с националното си законодателство, и Комисията няма да разкриват информация от поверителен характер.

  1. Националните органи за надзор, действайки в съответствие с националното си законодателство, Комисията и Координаторът няма да разкриват информация от поверителен характер.

  Обосновка

  Гарантира последователността в целия текст.

  Изменение  57

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 12

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 18 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Параграф 1 не засяга правото за разкриване на информация от националните органи за надзор или от Комисията, когато това е от основно значение за изпълнение на техните задължения, като в тези случаи разкриването на информация е съгласувано и е във връзка с легитимните интереси на доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищата или други заинтересовани страни за запазване на тяхната търговска тайна.

  2. Параграф 1 не засяга правото за разкриване на информация от националните органи за надзор, Координатора или от Комисията, когато това е от основно значение за изпълнение на техните задължения, като в тези случаи разкриването на информация е съгласувано и е във връзка с легитимните интереси на доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищата или други заинтересовани страни за запазване на тяхната търговска тайна.

  Обосновка

  Гарантира последователността в целия текст.

  Изменение  58

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 13

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 18а – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Като част от периодичния преглед, посочен в член 12, параграф 2 от Рамковия регламент, но не по-късно от четири години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията извършва проучване на условията за бъдещо прилагане на пазарни принципи спрямо осигуряването и определянето на обслужване в областта на комуникациите, навигацията, надзора, метеорологията и аеронавигационната информация.

  1. Комисията взема всички необходими мерки, за да гарантира прилагането на пазарни принципи спрямо осигуряването и определянето на обслужване в областта на комуникациите, навигацията, надзора, метеорологията и аеронавигационната информация не по-късно от края на 2010 г.

  Обосновка

  Няма логическа причина Комисията да чака четири години, преди да осъществи проучване в тази област. Общоизвестно е, че прилагането на пазарните принципи по отношение на тези услуги е възможно още днес. По тази причина единственото подходящо действие е незабавното въвеждане на конкуренция за тези услуги. Това ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на качеството на услугата.

  Изменение  59

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 3 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Общността и държавите-членки изискват от ИКАО да установи и признае единен европейски район за полетна информация (EFIR). За постигането на тази цел, ако е необходимо, Комисията представя препоръки до Съвета по всички въпроси, които попадат в компетенцията на Общността, в съответствие с член 300 от Договора най-късно до [….].

  1. Общността и държавите-членки изискват от ИКАО да установи и признае единен европейски район за полетна информация (EFIR). За постигането на тази цел, ако е необходимо, Комисията представя препоръки до Съвета по всички въпроси, които попадат в компетенцията на Общността, в съответствие с член 300 от Договора най-късно до 31 декември 2012 г.

  Обосновка

  Предполага се, че до края на 2012 г. функционалните блокове въздушно пространство ще бъдат създадени и ще бъдат оперативни, а тяхното сливане ще е поело в подходящата насока, следователно Комисията, както и държавите-членки, ще имат ясна представа за всички държави, ангажирани в този процес.

  Изменение  60

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 2 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) координиране и разпределяне на оскъдните ресурси, по-специално на радиочестоти и радарни кодове на транспондера;

  б) координиране и разпределяне на оскъдните ресурси в рамките на честотните ленти за нуждите на авиацията, използвани от общото въздушно движение, по-специално на радиочестоти, както и координиране на радарните кодове на транспондера;

  Изменение  61

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 2 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) допълнителни функции, свързани с мрежата за УВД, според определеното в Генералния план за УВД.

  в) допълнителни функции, свързани с мрежата за УВД, включително управлението на потоците въздушно движение, според определеното в Генералния план за УВД.

  Изменение  62

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 2 - алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията, под собствен контрол и отговорност, може да повери на Евроконтрол задачите, свързани с изпълнението на гореизброените функции, които не изискват приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Посочените задачи се изпълняват безпристрастно и при ефективност на разходите, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

  Комисията, под собствен контрол и отговорност и в съответствие с принципите на субсидиарност, може да повери на Евроконтрол или на друг орган задачите, свързани с изпълнението на гореизброените функции, които не изискват приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Посочените задачи се изпълняват с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване, безпристрастно и при ефективност на разходите; с оглед постигането на целите, свързани с функционирането, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории. При установяване на функцията за управление на мрежата Комисията гарантира спазването на принципа на разделяне на регулаторните и оперативните задачи. За целта всяка отделна функция и свързаните с нея отговорности се определят точно и се класифицират на всяко равнище (ЕС, регионално/функционален блок въздушно пространство, национално). Функциите с европейско измерение, класифицирани като „оперативни“, винаги се изпълняват в тясно сътрудничество с партньорите от промишлеността, а при „регулаторните“ функции се провеждат консултации с тях.

  Изменение  63

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Други аспекти на проектирането на въздушното пространство, различни от посочените в параграф 2, се разглеждат на национално или регионално равнище. Процесът на проектиране отчита нарастването и сложността на трафика и включва задълбочена консултация с всички засегнати групи ползватели на въздушното пространство.

  5. Други аспекти на проектирането на въздушното пространство, различни от посочените в параграф 2, се разглеждат на национално или регионално равнище. Процесът на проектиране отчита нарастването и сложността на трафика, той е в съответствие с националните или регионални планове за функционирането и включва задълбочена консултация с всички засегнати ползватели на въздушното пространство или групи ползватели на въздушното пространство.

  Обосновка

  Гарантира последователността в целия текст.

  Изменение  64

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Държавите-членки поверяват на Евроконтрол управлението на потоците въздушно движение, както е посочено в правилото за прилагане, прието в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3 от Рамковия регламент и при спазване на изискванията, поставени от Комисията съгласно член 9.

  6. Държавите-членки поверяват на Евроконтрол, след реформирането му, или на друг компетентен и независим орган, подлежащ на подходящи мерки за надзор, управлението на потоците въздушно движение, както е посочено в правилото за прилагане, прието в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3 от рамковия регламент и при спазване на изискванията, поставени от Комисията съгласно членове 9 и 11.

  Обосновка

  Гарантира последователността в целия текст.

  Въпреки че в настоящия момент Евроконтрол е в състояние да предоставя управление на потоците, това може да не бъде така в дългосрочен план.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Инициативата за единно европейско небе[1] бе лансирана през 2000 г. и постави УВД в рамките на общата транспортна политика.

  Междувременно се случиха много неща. Политиката за разширяване на ЕС, заедно с активното провеждане на европейската политика на съседство, разшириха европейския авиационен пазар до тридесет и седем държави. Разширяването на единния авиационен пазар превръща ЕС във фактор от световно значение.

  Общото впечатление е, че единното европейско небе не е дало очакваните резултати в някои важни области. Най-общо, подходът на функционалните блокове въздушно пространство не носи ползите, които се очакваха по отношение на подобрената ефективност на полетите, намаляването на разходите и премахване на раздробяването.

  Отбелязан е незначителен напредък в цялостната ефикасност на проектирането и използването на европейската маршрутна структура, вследствие на което няма и подобрение в ефективността на полетите или въздействието върху околната среда.

  Ползвателите на въздушното пространство и пътниците заплащат излишни разходи поради неефективност в авиационната верига, измерими във време, разход на гориво и пари.

  Конкурентоспособността на европейския въздушен транспорт се нуждае от подход, насочен към цялата система: обща визия, цели и технологии, основаващи се на солидна регулаторна рамка.

  В тази връзка Комисията представи пакет от предложения[2].

  - Необходимо е да бъдат изменени четирите регламента за ЕЕН, за да бъде въведена работна рамка с поставяне на количествено измерими цели.

  - Разширяването на правомощията на EASA, така че да обхващат всички звена от веригата на авиационната безопасност, ще подобри безопасността.

  - Утвърждаване на Генералния план за УВД, с който да се ускори процесът на технологичните иновации.

  - Планът за действие за летищата, с който да се реши въпросът с капацитета както във въздуха, така и на земята.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

  Съдържание: Предложението[3] за изменение на ЕЕН I въвежда някои подобрения в първоначалното законодателство, в това число включването на обвързващи цели, свързани с функционирането, за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функция за управление на европейската мрежа, за да се гарантира съгласуваност между националните мрежи и сроковете, поставени на държавите-членки за подобряване на функционирането, първоначално посредством функционални групи въздушно пространство.

  Основните елементи на предложението са следните: независимост на националните органи за надзор; засилен ангажимент от страна на социалните партньори; подобрена система за функционирането; хармонизирани изисквания за безопасност; ускоряване на функционалните блокове въздушно пространство; прозрачност на схемата за събиране на такси; единен европейски район за полетна информация; хармонизиран достъп до информация за въздухоплаването; правила за полети и класификация на въздушното пространство; системен подход към разработването на мрежата, управлението на мрежата и разгръщането на технологиите; и комитология.

  КОМЕНТАРИ НА ДОКЛАДЧИКА

  Докладчикът счита, че е необходимо преразглеждането на законодателната рамка за единно европейско небе и системния подход, основаващ се на 4 стълба.

  Докладчикът отбелязва широкия консенсус между участниците. Като се изключат известна отрицателна обратна информация от страна на синдикатите и някои резерви от страна на държави-членки, всички ангажирани участници изразиха своята подкрепа за пакета ЕЕН II като цяло.

  Докладчикът е наясно, че няма съществени технически или научни пречки пред създаването на единно европейско небе. Нещо повече, той може да бъде изпълнен, без да се застрашава безопасността. Бавният процес на интеграция се получава от различното разбиране за единното европейско небе. Ето защо докладчикът предлага ясно определение на този принцип.

  Докладчикът е убеден, че предложението на Комисията отговаря адекватно на нуждите и очакванията на гражданите. Освен това то ще помогне постигането на амбициозните европейски цели в областта на околната среда.

  Междувременно европейският производствен сектор ще спечели, като стои начело на иновациите в технологиите на УВД.

  Докладчикът е убеден, че тази централна политическа цел трябва се запази, и отправя искане към законодателите да направят всичко възможно за постигане на компромис по подробностите, така че основните политически цели да бъдат изпълнени.

  Докладчикът счита, че не амбициозният подход „отгоре надолу“, а ясният и широк консенсус е най-добрият начин за реализирането на единно небе.

  Въпреки това някои елементи от предложението на Комисията са неясни и могат да бъдат подобрени:

  а) Независимост на националните органи за надзор - на националните органи за надзор следва да бъде гарантирана най-малко функционална независимост и достатъчни финансови средства. Докладчикът подчертава, че държавите-членки вече са изразили съгласие с идеята за даване на „функционална независимост“ на националните агенции и надзорните органи в различни други области (напр. телекомуникациите, енергийните пазари и пазарите на природен газ) и предлага същия подход за авиационната система.

  б) Засилен ангажимент от всички участници - сътрудничеството на политическо, социално и техническо равните е от съществено значение за постигане на целите на единното европейско небе. Следователно новата рамка за единно европейско небе трябва да надхвърли рамките на модела на ЕС, схващан като единство от стойности с многообразие от системи, и възможно най-скоро да утвърди последователна единна технологична система (SESAR), с която да бъде подкрепена общата цел. Комисията следва да гарантира пълната подкрепа и ангажимент от страна на заинтересованите страни, по-специално социалния диалог, с оглед осигуряване на социалния мир.

  в) Подобрена система на функционирането: Схемата за отчитане на ефективността е ключов елемент, заедно със сроковете за прилагането на функционалните блокове въздушно пространство.

  Докладчикът счита, че Комисията следва да съсредоточи своето внимание основно на определянето на количествено изразими, постижими цели на равнището на Общността. Тези цели следва да бъдат фокусирани върху всички чувствителни области като безопасността, околната среда, капацитета и разходната ефективност.

  Въз основа на модела за еврозоната Комисията и държавите-членки следва да постигнат съгласие относно националните и регионалните цели (на равнище функционалните блокове въздушно пространство), обединени с целите на равнище Общност посредством критериите за сближаване. Този подход се нуждае от надзор на европейско равнище и от хармонизирана европейска система от стимули и възпиращи фактори. Следва да се предвидят коригиращи мерки, а те следва да бъдат хармонизирани, ефективни, пропорционални и убедителни.

  Функционирането на системата се наблюдава и оценява от независим орган за преглед на ефективността.

  Докладчикът счита, че Евроконтрол може да се превърне в орган за преглед на ефективността, тъй като той вече извършва много подобни дейности. Но управлението на тази организация обхваща ЕС и държави, които не са членки на ЕС. Това от една страна е положително, като се има предвид бъдещото развитие на единното европейско небе, но за момента то повдига основни въпроси, свързани с правната рамка, възможните различия в интересите на държавите-членки на ЕС и тези на държавите извън ЕС, безпристрастността на организацията и като цяло нейната независимост, както и по отношение на независимостта на нейните потенциални съставни елементи.

  Докладчикът счита, че заплануваната реформа на Евроконтрол следва да се проведе преди влизането в сила на разпоредбите на настоящия регламент и тя следва да бъде проведена така, че да гарантира пълната независимост при управлението на различните съставни елементи и да предотврати несъвместимостта между европейските задачи и други аспекти, свързани с възложените й задачи като международна организация.

  г) Безопасност: С увеличаване на въздушното движение възниква необходимост от инициатива за цялостен системен подход в областта на безопасността, за поддържане на безопасността и устойчивостта на въздушния транспорт. Във връзка с това на EASA ще бъде възложен надзорът над безопасността на цялата авиационна система.

  д) Следва да бъдат приети ясни разпоредби за създаването на действащи функционални блокове въздушно пространство до 2012 г. Функционалните блокове въздушно пространство са само средство за постигане на определена цел и тяхното некоординирано прилагане би довело до излишни разходи при постигането на целта за единно европейско небе. Следователно докладчикът предлага да включи допълнителни разпоредби с оглед улесняването на бъдещото включване на съществуващите и потенциалните функционални блокове въздушно пространство в единното европейско небе, при пълно спазване на схемата за отчитане на ефективността. Те са от съществено значение в този поетапен процес на разпространяване на европейската визия, принципи и изисквания към съседните трети държави.

  Назначаването на високопоставена политическа фигура като координатор на функционалните блокове въздушно пространство ще улесни прилагането на функционалните блокове въздушно пространство, както и тяхното бъдещо сливане.

  Следва да се възобнови участието и ангажиментът от страна на военните органи.

  е) Схема за събиране на таксите: Докладчикът изразява силна подкрепа в полза на прозрачността на таксите. Определените разходи следва да съответстват на критериите за сближаване, които се основават на схемата за отчитане на ефективността и са договорени първоначално в рамките на функционалните блокове въздушно пространство, а впоследствие в рамките на цялото единно европейско небе.

  Следва да се обърне специално внимание на общите проекти. Следва да се създаде механизъм, по който е постигнато общо съгласие, за допълнителни финансови средства в рамките на съществуващите европейски финансови рамки, основаващ се на успешния модел на приоритетните проекти по TEN-T.

  ж) Системен подход към разработването на мрежата, управлението на мрежата и разгръщането на технологиите:

  * На Евроконтрол се възлага разработването на хармонизирана трасова мрежа в съответствие с целите, свързани с функционирането, на общностно, национално и регионално равнище.

  * TFM: освен безопасността и ефективността предложението следва да цели подобряване на надеждността.

  з) Правила за прилагането: Докладчикът счита, че правилата за прилагане следва да бъдат представени в рамките на подходящ период и отправя искане за последователна пътна карта за реалното съставяне на правилата на прилагане, като има предвид техните приоритети и взаимовръзки.

  На фона на всичко това докладчикът предлага всички страни да поемат ангажимент за привеждане на политическите ангажименти в съответствие с технологичната рамка и да ускорят процеса на създаване на единно европейско небе, при пълно съответствие с фазата на развитие на проекта SESAR, с цел да бъде в състояние след 2014 г. да извлича пълна полза от своята фаза на разгръщане.

  • [1]  Регламенти (ЕО) № 549/2004, 550/2004 , 551/2004, 552/2004.
  • [2]  COM 388/2008, COM 389/2008, COM 390/2008.
  • [3]  COM 388/2008.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (3.12.2008)

  на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система
  (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  Докладчик по становище: Teresa Riera Madurell

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Европейски въздушен транспорт

  С над 700 милиона пътници на година[1], нарастващ брой въздушни превозвачи и растящ капацитет за превоз на пътници и товари европейският въздушен транспорт се развива динамично в устойчива възходяща тенденция и нараства средно с 5% годишно, като се предвижда, че въздушното движение почти ще се удвои до 2020 г.

  Едно явление, свързано с високия растеж на въздушния транспорт, е претоварването на европейската система за въздушно движение, изразяващо се във все по-големи закъснения на полети, задръствания, които създават напрежение за капацитета на летищата, съответна финансова тежест, по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда, както и увеличени рискове за безопасността в тази област.

  Единно европейско небе - първи пакет (1999-2004 г.)

  Въпреки очевидната взаимозависимост между държавите-членки във въздушния транспорт, въздушното пространство е сфера, в която европейската интеграция е по-бавна и по-бавно донася ползите на единния пазар. Първият пакет от законодателството за Единно европейско небе (ЕЕН), приет през март 2004 г., беше предназначен да реформира съществени елементи от европейската система за въздушно движение, за да въздейства върху:

  · капацитета;

  · оперативните разходи;

  · емисиите на СО2 и въздействието върху околната среда, както и

  · безопасността.

  Единно европейско небе - втори пакет (2008 г. - ~ )

  Въпреки че стартът на ЕЕН е голямо постижение, прилагането на неговите разпоредби не носи осезаеми резултати. Продължаващата разпокъсаност означава разходна неефективност, която струва на европейските пътници и авиокомпании 3,8 милиарда евро годишно. В сравнение със САЩ, ЕС има наполовина по-малко полети годишно, но те са два пъти по-скъпи за изпълнение.

  Предвид все още слабите резултати от ЕЕН, необходимо е преразглеждане на първоначалния замисъл и то не би могло да се случи в по-критичен момент, като се имат предвид непрекъснато растящите цени на горивата и нарастващото финансово бреме върху авиокомпаниите и факта, че през 2008 г. в новините вече научихме за банкрути.

  Основната задача на втория пакет за ЕЕН е да въведе допълнителни мерки, които ще затвърдят и ще развиват вече създаденото:

  · схема, отчитаща функционирането, с фиксирани количествени цели;

  · завършване на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) до 2012 г.;

  · ефикасно и съвременно европейско управление на въздушното движение чрез прилагане на Генерален план за управление на въздушното движение (УВД);

  · повишена безопасност чрез консолидиране на отговорностите за безопасността в една организация - Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ);

  Основни положения

  Вашият докладчик по становище приветства втория пакет за ЕЕН, като най-общо подкрепя цялостния набор от предложени мерки и вярва, че е от първостепенно значение да се наблегне на практическото изпълнение, за да се постигнат така необходимите резултати. Настоящото предложение на Комисията наистина подхожда към проблемите на първия пакет с подходяща строгост. Въпреки това могат да се добавят някои допълнителни акценти върху отделни въпроси.

  Реформирането на европейската система за въздушно движение е от най-съществено значение за постигане на по-високи равнища на сигурност, разходна ефективност и опазване на околната среда в сферата на въздушния транспорт в ЕС. Европейският въздушен транспорт следва да бъде по-добре подготвен за един все по-конкурентен пазар и същевременно да бъде колкото е възможно по-безопасен и по-устойчив от гледна точка на околната среда. Освен това ролята на новаторските технологии е несъмнено ключова за постигане на ефективност и реализиране на предложените цели, поради което следва да се продължи твърдо с подкрепата за SESAR и с въвеждането на тази система. Следва последователно да се насърчава и подкрепя още научноизследователска дейност на равнище ЕС и държави-членки, за да може европейският въздушен транспорт да остане конкурентоспособен и да бъде световен лидер.

  За тази цел докладчикът призовава всички държави-членки да запазят ангажимента си към инициативата ЕЕН и да работят за успешното й завършване и бъдещо функциониране. Поради това следва да се признае ролята на публичното финансиране и то да не се изключва, особено по отношение на изпълнението на необходимия Генерален план за УВД, който ще изисква значителни ресурси на ранен етап.

  Докладчикът вярва в конструктивния принос и включване на всички европейски заинтересовани страни от средите на отрасъла, подобряването на чиито резултати много зависи от успеха на ЕЕН. Поради това докладчикът подкрепя възлагането на по-важна роля на отрасъла в предложението на Комисията и освен това призовава за консултации с отрасъла на всички етапи на планиране, вземане на решения и изпълнение на ЕЕН.

  В допълнение, като се има предвид по-значителното включване на отрасъла в УВД, от съществено значение е да се определи ясно кои функции в областта на УВД са отговорност на Комисията и кои – на отрасъла, като последният бъде изчерпателно информиран за своите задачи и за своята роля.

  Относно осигуряването и определянето на обслужване в областта на комуникациите, навигацията, надзора, метеорологията и аеронавигационната информация, както и на обучението, счита се, че по-високата безопасност следва да бъде абсолютен водещ принцип, наред с разходната ефективност и по-доброто качество, а не недоказаното на практика предположение, че либерализацията ще донесе резултати по тези показатели.

  На последно място, докладчикът подкрепя възлагането на по-важна роля на ЕААБ и счита, че новите разпоредби на ЕЕН трябва да поемат в правилна посока, като дадат реален смисъл и използват по подходящ начин съществуващата агенция на Общността, която сега действа под капацитета си и е с най-добри възможности за рационализиране на цялостната дейност в сферата на безопасността.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) Следва да се изясни, че държавите-членки нямат право да откажат да определят доставчик на аеронавигационно обслужване с аргумента, че той е установен в друга държава-членка или е притежаван от граждани на посочената държава-членка.

  заличава се

  Обосновка

  Това допълнение е в противоречие както с член 87г от Конституцията на Германия, така и с член 8, параграф 3 от Регламент 550/2004 за Единното европейско небе. Следователно изборът на доставчик на услуги е въпрос на преценка от страна на държавите-членки. С новата редакция на член 8, параграф 1 тази преценка се ограничава в значителна степен. В областта на определянето на доставчици на аеронавигационно обслужване се въвежда елемент на конкуренция, който не би трябвало да е приложим съгласно съображение (5).

  Изменение  2

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 1 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 1 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1а. В член 1 се добавя следният параграф 3а:

   

  „3а. Прилагането на настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, следват подход „отдолу нагоре”, при който доставчиците на аеронавигационно обслужване имат правото и задължението да поемат инициатива с подходящо участие от началото на процеса на персонала и гражданските и военните ползватели;"

  Обосновка

  Определение, разработено от ATM Social Partners в техния цялостен консолидиран доклад относно създаването на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП).

  Изменение  3

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Комисията приема правила за прилагане, когато това е предвидено изрично в настоящия регламент или в регламентите, посочени в член 3, или когато това е необходимо за постигане на целите на настоящия регламент.

  1. След провеждане на консултации с отрасловия консултативен орган и с комитета за секторен диалог Комисията приема правила за прилагане, когато това е предвидено изрично в настоящия регламент или в регламентите, посочени в член 3, или когато това е необходимо за постигане на целите на настоящия регламент.

  Изменение  4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 8 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. За разработването на правила за прилагане Комисията може да издаде мандати на Евроконтрол, в които се поставят задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и определените срокове. В тази връзка Комисията се стреми да използва по най-добрия начин споразуменията на Евроконтрол за участие и консултации с всички заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения. Комисията ще действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

  2. За разработването на правила за прилагане Комисията може да издаде на Евроконтрол, след реформирането му, или на друг компетентен и независим орган мандати, в които се поставят задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и определените срокове. В тази връзка Комисията се стреми да използва по най-добрия начин споразуменията на Евроконтрол за участие и консултации с всички заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения. Комисията действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2.

  Обосновка

  За да се гарантира, че индустрията ще получи необходимите надзор и контрол, свързани с извършването на услуги, от ключово значение е Евроконтрол да бъде реформиран.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 7 – буква б

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 10 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Консултациите със заинтересованите страни се отнасят по-специално до разработката и въвеждането на нови концепции и технологии в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) и включват механизми за подходящо участие на съответния Комитет за секторен диалог, създаден с Решение 1998/500/ЕС на Комисията*.”

  „Консултациите със заинтересованите страни се отнасят по-специално до разработката и въвеждането на нови концепции и технологии в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN). В допълнение, Комисията създава механизми за консултация за подходящо участие на комитета за секторен диалог във връзка с всички съответни въпроси и по-специално във връзка с тези, които могат да имат социални последствия при осъществяването на Единното европейско небе.

  Изменение  6

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11 – параграф -1 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  -1. Комисията гарантира, че управлението на доставчиците на аеронавигационно обслужване е в съответствие с основаваща се върху резултатите система, чрез подходящо равнище на управленска самостоятелност и отчетност.

  Изменение  7

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Комисията създава схеми за отчитане на ефективността, с цел да бъде подобрено аеронавигационното обслужване и функционирането на мрежата в Единното европейско небе. Схемите включват по-конкретно следните елементи:

  1. След провеждане на консултации със заинтересованите страни, посочени в член 10, Комисията създава схеми за отчитане на ефективността с цел да бъде подобрено аеронавигационното обслужване и функционирането на мрежата в Единното европейско небе. Схемите включват по-конкретно следните елементи:

  Обосновка

  Преди да бъде създадена схемата за отчитане на ефективността, принципът на консултации трябва да бъде ясно споменат в регламента.

  Изменение  8

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11 – параграф 1 – буква е – тире 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  - са предмет на консултация с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори и летищните координатори;

  - са предмет на консултация с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори, летищните координатори и професионалните организации;

  Обосновка

  Преди да бъде създадена схемата за отчитане на ефективността, принципът на консултации трябва да бъде ясно споменат в регламента.

  Изменение  9

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Без да се засяга ролята на Комитета, Комисията може да определи Евроконтрол или друг компетентен обществен орган да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията при прилагането на схемата за отчитане на ефективността, посочена в параграф 1. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила.

  2. Без да се засяга ролята на Комитета, Комисията може да определи Евроконтрол или друг компетентен обществен орган да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията при прилагането на схемата за отчитане на ефективността, посочена в параграф 1. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила, необходимото съобразяване с различните условия, при които извършват услугите си отделните организации за сигурност на летищата, и назначаването на професионално компетентни служители в „органа за преглед на ефективността“. Това се отнася преди всичко за достатъчни експертни познания по отношение на оперативните процеси. Националните надзорни органи, съответно Комисията си запазват правото на окончателно решение и компетентността по надзора.

  Обосновка

  При създаването на системата за ефективност, на органа за преглед на ефективността, както и при определянето на методите за оценка, трябва да бъдат взети предвид особеностите на националните услуги (напр. различната комплексност на въздушното пространство). За правилната оценка на тези особености в органа за преглед на ефективността ще бъде необходим добре обучен в оперативните процеси персонал. Този орган не бива да се превръща в надзорен орган, а поради крайната отговорност, която се носи от националните органи, трябва да се ограничи до „функция по извършване на проверка” с цел консултиране на Комисията.

  Изменение  10

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8

  Регламент (ЕО) № 549/2004

  Член 11 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3а. Комисията гарантира, че органът за проверка на ефективността е независим и че разполага със съответните експертни познания и механизми за консултации и обжалване.

  Изменение  11

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Член 4 се заменя със следното:

  заличава се

  „Член 4

   

  Изисквания за безопасност

   

  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, приема правила за прилагане, обхващащи съответните разпоредби от изискванията на Евроконтрол за регулиране на безопасността (ESARRs) и последващите изменения на тези изисквания, попадащи в обхвата на настоящия регламент, със съответните адаптации и усъвършенстване, когато това е необходимо.“

   

  Обосновка

  Съхранява първоначалната формулировка на член 4.

  В съответствие с Предложението на Комисията COM(2008)390, задачите на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) следва да бъдат разширени,за да обхванат разпоредбите за управление на въздушното пространство и въздушното движение (УВД) и за безопасност. на летищата

  Съответно ЕААБ следва да замести регулаторния отдел за безопасност към Евроконтрол, а ESARR ще бъдат заменени с прилагане на правилата съгласно рамката на ЕААБ.

  За да се гарантира плавен преход, правилата за прилагане на ЕААБ първоначално ще се основават върху ESARR.

  Изменение  12

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 3 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 7 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. В член 7 параграф 3 се заменя със следния текст:

   

  „3. Националните органи за надзор издават сертификати на доставчиците на аеронавигационно обслужване, когато те изпълняват общите изисквания, посочени в член 6. Сертификатите се издават отделно за всеки тип аеронавигационна услуга, както е дефинирано в член 2 от рамковия регламент. Сертификати се издават индивидуално, дори в случай на набор от такива услуги, когато доставчикът на аеронавигационно обслужване, независимо от правния му статут, експлоатира и поддържа своя собствена система за комуникации, навигация и наблюдение. Сертификатите се проверяват редовно.“

  Изменение  13

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 5 – буква а

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 8 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „1. Държавите-членки осигуряват предоставяне на аеронавигационно обслужване на изключително основание в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност. За тази цел държавите-членки определят доставчик на аеронавигационно обслужване, който притежава валиден в Общността сертификат.

  „1. Държавите-членки осигуряват предоставяне на аеронавигационно обслужване на изключително основание в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност. За тази цел държавите-членки определят доставчик на аеронавигационно обслужване, който притежава валиден в Общността сертификат.”

  Държава-членка не може да откаже да определи доставчик на аеронавигационно обслужване с аргумента, че нейната национална правна система изисква от доставчиците на аеронавигационно обслужване, осигуряващи обслужване във въздушното пространство под отговорността на посочената държава-членка:

   

  а) да бъдат притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от посочената държава-членка или нейни граждани, или

   

  б) основното им място на функциониране или седалище да се намира на територията на посочената държава-членка, или

   

  в) да използват съоръжения само в посочената държава-членка.“

   

  Обосновка

  Това допълнение е в противоречие както с член 87г от Конституцията на Германия, така и с член 8, параграф 3 от Регламент 550/2004 за Единното европейско небе. С новата редакция на член 8, параграф 1 тази преценка се ограничава в значителна степен. В областта на определянето на доставчици на аеронавигационно обслужване се въвежда елемент на конкуренция, който не би трябвало да е приложим съгласно съображение (5). Не се гарантира, че тази разпоредба трябва да бъде прилагана от всяка държава-членка, тъй като новата редакция на член 8, параграф 1 се позовава на съответната „система на вътрешното право”.

  Изменение  14

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква a – точка i

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 2 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „а) разходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи;”

  „а) разходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи; разходите се определят въз основа на поставените цели, определени в съответствие с член 11 от рамковия регламент и допринасят за разходната ефективност на доставките на аеронавигационни услуги, както е посочено в член 14 от регламента;”

  Обосновка

  Както е посочено в член 11 от Рамков регламент 549/2004 и в член 14 от Регламент 550/2004, схемата за таксуване следва да бъде разходно ефективна, при условие че са изпълнени поставените задачи.

  Изменение  15

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква а – точка ii а (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 2 – буква б а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iiа) добавя се следната буква ба):

   

  „ба) по отношение на функционалните блокове въздушно пространство таксите се установяват съгласно критериите за сближаване, свързани със съотношението между разходи и ефективност, с оглед на постигането на единна такса, която да съответства напълно на регионалните бизнес планове;”

  Изменение  16

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква б – точка iii

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 3 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвращаемост на активите, допринасящи за необходимото повишение на капитала;“

  „в) аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвращаемост на активите, допринасящи за необходимото повишение на капитала, при условие, че поставените цели са изпълнени;”

  Обосновка

  Приходите, генерирани от аеронавигационно обслужване, могат да включват разумна възвръщаемост върху активите, но това ще е възможно само при изпълнение на поставените цели.

  Изменение  17

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – точка 9 – буква в

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията може да вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, таксите да бъдат използвани за финансиране на общи проекти, предназначени да подпомогнат специфични категории ползватели на въздушното пространство и/или доставчици на аеронавигационно обслужване с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, осигуряването на аеронавигационно оборудване и използването на въздушното пространство, по-специално изискваните с цел изпълнение на Генералния план за УВД. Подобни решения определят общия проект и уточняват конкретно времевата рамка за неговото изпълнение, разходите, които ще бъдат начислени на ползвателите на въздушното пространство, както и тяхното разпределение между държавите-членки.

  заличава се

  Обосновка

  Този член е в противоречие с принципите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и с поставените от Комисията цели за обективно, коректно и прозрачно събиране на таксите. В съответствие с принципите на ICAO относно таксите за УВД от потребителите на въздушното пространство не трябва да се изисква предварително съфинансиране на съвместните проекти.

  Изменение  18

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 – буква в a (нова)

  Регламент (ЕО) № 550/2004

  Член 15 – параграф 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) добавя се следният параграф 4а:

   

  „4а. Комисията може да прави преглед на съществуващата европейска финансова рамка с оглед предлагането на допълнителни финансови ресурси за общи проекти, по-специално за ускоряване на създаването на блокове въздушно пространство и за подпомагане на доставчиците на аеронавигационно обслужване и ползвателите на въздушното пространство при разгръщането на програмата SESAR.“

  Изменение  19

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Мрежата за управление на въздушното движение (УВД) позволява оптимално използване на въздушното пространство и осигурява експлоатиране на предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории, като същевременно позволява максимален достъп до въздушното пространство и аеронавигационното обслужване.

  1. Мрежата за управление на въздушното движение (УВД) позволява оптимално използване на въздушното пространство и осигурява експлоатиране на предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории, при наличие на съвместимост с оперативните ограничения и като същевременно позволява максимален достъп до въздушното пространство и аеронавигационното обслужване.

  Изменение  20

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) допълнителни функции, свързани с мрежата за УВД, според определеното в Генералния план за УВД.

  в) допълнителни функции, свързани с мрежата за УВД, включително управлението на потоците, според определеното в Генералния план за УВД.

  Изменение  21

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията, под собствен контрол и отговорност, може да повери на Евроконтрол задачите, свързани с изпълнението на гореизброените функции, които не изискват приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Посочените задачи се изпълняват безпристрастно и при ефективност на разходите, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

  Комисията, под собствен контрол и отговорност и като отчита най-подходящите в професионално и географско отношение ползи съгласно принципа на субсидиарност, може да повери на Евроконтрол, след реформирането му, или на друга компетентна и независима организация, задачите, свързани с изпълнението на гореизброените функции, които не изискват приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Посочените задачи се изпълняват по безпристрастен, прозрачен начин и при ефективност на разходите, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване в структурата за управление, която обхваща изпълнението на тези задължения.

   

  При изграждането на функцията за управление на мрежата Комисията гарантира принципа на разделяне на регулативните от оперативните задачи. За целта се извършва точно разграничаване и класифициране на всяка отделна функция на всяко равнище (Европейски съюз, регионални/функционални блокове въздушно пространство, национално равнище), както и на свързаните с това отговорности. Функциите с европейско измерение, класифицирани като „оперативни”, винаги се извършват под ръководството на индустриалните партньори, а при „регулативните“ функции се извършва консултация с тях.

  Изменение  22

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Article 3 – point 6

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 6 – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Държавите-членки поверяват на Евроконтрол управлението на потоците въздушно движение, както е посочено в правилото за прилагане, прието в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3 от Рамковия регламент и при спазване на изискванията, поставени от Комисията съгласно член 9.”

  6. Държавите-членки поверяват на Евроконтрол, след реформирането му, или на друг компетентен и независим орган управлението на потоците въздушно движение, както е посочено в правилото за прилагане, прието в съответствие с процедурата по член 5, параграф 3 от Рамковия регламент и при спазване на изискванията, поставени от Комисията съгласно член 9.”

  Обосновка

  Въпреки че в настоящия момент Евроконтрол е в състояние да предоставя управление на потоците, това може да не бъде така в дългосрочен план.

  Изменение  23

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 3 – точка 7

  Регламент (ЕО) № 551/2004

  Член 9 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) В член 9 се добавя следният параграф 3:

  заличава се

  „3.Правилата за прилагане включват съгласуване между полетните планове и летищните слотове, както и необходимата координация със съседните райони.“

   

  Обосновка

  Употребата на израза „летищни слотове” в този контекст е неясна. С това се въвежда препратка към Регламент (ЕИО) № 95/93. При този регламент обаче става дума за стратегически инструмент за планиране, а не за оперативен инструмент (УВД). Въведените с Регламент (ЕИО) № 95/93 мерки са ефективни и подходящи и въвеждането на каквито и да било допълнителни правила за прилагане не е нито необходимо, нито оправдано.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Действия и надеждност на европейската въздухоплавателна система

  Позовавания

  COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Водеща комисия

  TRAN

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Teresa Riera Madurell

  25.8.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  18.9.2008

  16.10.2008

   

   

  Дата на приемане

  2.12.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Владимир Уручев

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Действия и надеждност на европейската въздухоплавателна система

  Позовавания

  COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  25.6.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  8.7.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Marian-Jean Marinescu

  15.7.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  10.9.2008

  4.11.2008

  2.12.2008

   

  Дата на приемане

  8.12.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

  Дата на внасяне

  20.1.2009

  • [1]  738 милиона пътници във въздушния транспорт, преминали през летищата на EС-27 през 2006 г. - (Евростат)