ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému

  19. 1. 2009 - (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

  Postup : 2008/0127(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0002/2009

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému

  (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  (Postup spolurozhodování: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0388),

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0250/2008),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0002/2009),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a) Nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem vytvoření jednotného evropského nebe je přístup „shora dolů“, který však nebylo nikdy možné politicky prosadit. Nyní tudíž záleží na urychlení postupů zavedených na základě přístupu „zdola nahoru“.

  Odůvodnění

  Evropský parlament se opakovaně vyslovil pro přístup shora dolů, který však za daných okolností nelze uplatnit. Nyní jde o to zabránit nadměrně nákladným průtahům při vytváření jednotného evropského nebe.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní dozor nad poskytováním služeb v celé Evropě, měla by být zajištěna dostatečná nezávislost a dostatečné financování vnitrostátních dozorových orgánů.

  (8) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní dozor nad poskytováním služeb v celé Evropě, měla by být zajištěna nezávislost přinejmenším na úrovni fungování a dostatečné financování vnitrostátních dozorových orgánů s cílem vyhnout se střetům zájmů a podpořit a posílit dvoustrannou a vícestrannou spolupráci mezi nimi.

  Odůvodnění

  Členské státy se již dříve shodly na myšlence „funkční nezávislosti“ vnitrostátních agentur a dozorových orgánů v jiných oblastech (např. v oblasti telekomunikací, energetiky a trhů se zemním plynem).

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11a) Členské státy by se měly zavázat k posílené spolupráci ve všech klíčových aspektech jednotného evropského nebe (SES), a to jak mezi sebou navzájem, tak se třetími zeměmi.

  Odůvodnění

  Má-li být dosaženo jednotného nebe, je vhodnější dosáhnout konzistentního diplomatického konsenzu, spíše než zvolit ctižádostivý přístup „shora dolů“.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13) Funkční bloky vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky, které umožňují širší spolupráci mezi poskytovateli letových navigačních služeb s cílem zvýšit výkonnost a vytvářet součinnosti. Členské státy by měly funkční bloky vzdušného prostoru vytvořit nejpozději do konce roku 2012.

  (13) Funkční bloky vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky, které umožňují širší spolupráci mezi poskytovateli letových navigačních služeb s cílem zvýšit výkonnost a vytvářet součinnosti. Členské státy by měly fungující funkční bloky vzdušného prostoru (FAB) vytvořit nejpozději do konce roku 2011.

  Odůvodnění

  Jednoduché dohody, na jejichž základě se nejpozději do roku 2012 vytvoří funkční bloky vzdušného prostoru, oddálí uplatnění jednotného evropského nebe v praxi, neboť funkční bloky vzdušného prostoru jsou pouze mezistupněm při jeho vytváření. Projekt SESAR by po roce 2014 měl navíc fungovat přímo na základě jednotného nebe, spíše než na základě funkčních bloků vzdušného prostoru, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování nákladů. Po roce 2012 a až do konce roku 2013 bude dostatek času na zahájení spojování funkčních bloků vzdušného prostoru.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13a) Iniciativy sousedních funkčních bloků vzdušného prostoru by měly probíhat za vzájemné spolupráce, aby se usnadnilo pozdější začlenění těchto bloků do jednotného evropského nebe.

  Odůvodnění

  Jednoduché dohody, na jejichž základě se nejpozději do roku 2012 vytvoří funkční bloky vzdušného prostoru, oddálí uplatnění jednotného evropského nebe v praxi, neboť funkční bloky vzdušného prostoru jsou pouze mezistupněm při jeho vytváření. Projekt SESAR by po roce 2014 měl navíc fungovat přímo na základě jednotného nebe, spíše než na základě funkčních bloků vzdušného prostoru, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování nákladů. Po roce 2012 a až do konce roku 2013 bude dostatek času na zahájení spojování funkčních bloků vzdušného prostoru.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 13 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13b) Je třeba obnovit závazek civilních a vojenských orgánů spolupracovat za účelem dokončení jednotného evropského nebe.

  Odůvodnění

  Vzhledem ke změnám, které zavádí toto nařízení, se prodloužení dohody podepsané v roce 2004 mezi civilními a vojenskými orgány jeví jako nezbytné.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 13 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13c) Komise by měla jmenovat významnou politickou osobnost na pozici koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru s cílem usnadnit dosažení dohod na vysoké úrovni a nalézt nejlepší řešení umožňující překonat obtíže, které vyvstanou při vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru. Koordinátor by si měl počínat tak, aby nebylo narušeno provádění úkolů a činností Výboru pro jednotné evropské nebe.

  Odůvodnění

  Podle úspěšného modelu prioritních projektů TEN-T urychlí jmenování koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru jejich vytváření i budoucí spojování. Koordinátorem by spíše než technik měla být jmenována významná politická osobnost, aby bylo možné pokusit se dosáhnout politické shody mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14) Pokud by zvyšování výkonnosti, především zavedení hlavního plánu ATM, překročilo v současné době dostupné prostředky, měla by být přijata opatření na financování společných projektů.

  (14) Pokud by zvyšování výkonnosti, především zavedení hlavního plánu ATM, překročilo v současné době dostupné prostředky, měla by být přijata opatření na financování společných projektů. Tyto dodatečné finanční prostředky by měly být zpřístupněny pro financování společných projektů, jejichž cílem by bylo pomoci uživatelům vzdušného prostoru a/nebo poskytovatelům letových navigačních služeb zdokonalovat sdílenou infrastrukturu letové navigace, zdokonalovat letové navigační služby a lépe využívat vzdušný prostor, zejména u projektů, kde je to nutné k uplatňování funkčních bloků vzdušného prostoru a provádění hlavního plánu ATM. Tyto dodatečné finanční prostředky by mohly být poskytovány z rozpočtu TEN-T, půjček Evropské investiční banky a příjmů pocházející ze zapojení letecké dopravy do systému pro obchodování s emisemi.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) Rychlý rozvoj systému SESAR má pro vytvoření jednotného evropského nebe zásadní význam. Eurocontrol by v tomto ohledu měl Evropskému parlamentu odpovídat za svůj příspěvek k financování systému SESAR.

  Odůvodnění

  Financování systému SESAR musí být zajištěno, aby se zabránilo vzniku problémů, které by se podobaly obtížím vzniklým při financování programu GALILEO. Financování SESAR bude rozděleno na tři shodné části mezi EU, Eurocontrol a podniky (vždy 700 milionů EUR). EU svou část prostředků již převedla. Eurocontrol by proto měl informovat o svém podílu na financování v podobě věcného plnění.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17) Společné plánování a integrovaný provoz s cílem překonat regionální potíže by měla usnadnit evropská letová informační oblast (EFIR) zahrnující vzdušný prostor, který spadá pod pravomoc členských států.

  (17) Společné plánování a integrovaný provoz s cílem překonat místní a regionální potíže by měla usnadnit evropská letová informační oblast (EFIR) zahrnující vzdušný prostor, který spadá pod pravomoc členských států.

  Odůvodnění

  Přesnější znění.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 21 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21a) K plánované reformě organizace Eurocontrol by mělo dojít před vstupem tohoto nařízení v platnost.

  Odůvodnění

  Aby se zajistila skutečná nezávislost těch částí organizace Eurocontrol, které mohou být na základě tohoto nařízení pověřeny prováděním různých úkolů, měla by být plánovaná reforma organizace Eurocontrol dokončena před začátkem uplatňování ustanovení SES II.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 21 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21b) Plánovaná reforma organizace Eurocontrol by měla být provedena způsobem, který zajistí, aby byly evropské úkoly svěřené Eurocontrolu na základě nařízení o SES v souladu s ostatními aspekty její práce spojenými s úkoly a pravomocemi, jimiž je pověřena jakožto mezinárodní organizace, a neodporovaly jim.

  Odůvodnění

  Komise by měla řádně objasnit povahu své posílené spolupráce s organizací Eurocontrol při uplatňování svých politik. Prvním krokem směrem k dosažení tohoto cíle by mohla být rámcová dohoda, která by zohledňovala celoevropskou povahu této organizace.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 22

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (22) Měla by být přijata vhodná opatření ke zvýšení účinnosti uspořádání toku letového provozu s cílem pomoci stávajícím provozním jednotkám, včetně centrální jednotky Eurocontrolu pro uspořádání letového provozu, zajistit účinný letový provoz. Sdělení Komise o akčním plánu pro kapacitu letišť, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě navíc zdůrazňuje potřebu zajistit soulad mezi letovými plány a letištními časy.

  (22) Měla by být přijata vhodná opatření ke zvýšení účinnosti uspořádání toku letového provozu s cílem pomoci stávajícím provozním jednotkám, včetně centrální jednotky Eurocontrolu pro uspořádání letového provozu, zajistit účinný letový provoz. Sdělení Komise o akčním plánu pro kapacitu letišť, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě navíc zdůrazňuje potřebu zajistit řádný soulad mezi letovými plány a letištními časy.

  Odůvodnění

  Cílem tohoto návrhu je kromě zvýšení bezpečnosti a účinnosti také zlepšení předvídatelnosti. V této souvislosti je určitá forma koordinace mezi letovými plány a letištními časy považována za nezbytnou.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 23 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (23a) Soulad mezi ATM a kapacitou letišť je zásadní pro úspěch a účinnost jednotného evropského nebe. Studie organizace Eurocontrol nazvaná „Úkoly růstu 2008“ zdůrazňuje, že přetrvává závažný problém kapacity letišť, kterým je třeba se zabývat. I když letiště co nejlépe využijí stávající kapacitu, bude Evropa nadále dlouhodobě čelit nedostatku pozemní kapacity. V tomto ohledu je monitorovací středisko EU pro kapacitu letišť klíčem pro to, aby byly členským státům poskytovány objektivní informace, jež potřebují pro provádění politik nezbytných pro přizpůsobení kapacity letišť kapacitě ATM, aniž by tím byly dotčeny jejich pravomoci v této oblasti.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 26

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (26) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

  (26) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, a to v přiměřeném časovém horizontu tak, aby splňovala lhůty stanovené v nařízeních o SES.

  Odůvodnění

  Prováděcí opatření jsou prostředkem umožňujícím řádně využívat přijatou legislativu. Měla by proto být přijata v přiměřeném časovém horizontu, a to tak, aby odpovídala lhůtám stanoveným ve stávajících nařízeních. Komise by měla co nejdříve, avšak nejpozději měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost, předložit konzistentní „cestovní mapu“ pro vypracování prováděcích opatření s přihlédnutím k jejich prioritě a vzájemným vztahům.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 26 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (26a) O časovém rámci by měla Komise rozhodnout do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

  Odůvodnění

  Prováděcí opatření jsou prostředkem umožňujícím řádně využívat přijatou legislativu. Měla by proto být přijata v přiměřeném časovém horizontu, a to tak, aby odpovídala lhůtám stanoveným ve stávajících nařízeních. Komise by měla co nejdříve, avšak nejpozději měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost, předložit konzistentní „cestovní mapu“ pro vypracování prováděcích opatření s přihlédnutím k jejich prioritě a vzájemným vztahům.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek -1

   

  Uplatňování tohoto regulačního rámce proběhne v časovém rámci plně odpovídajícím vývoji projektu SESAR s cílem vytvořit jednotné evropské nebe před začátkem třetí fáze projektu SESAR, tj. zaváděcí fáze.

  Odůvodnění

  Aby se zamezilo zbytečnému zdvojování nákladů, projekt SESAR by po roce 2014 měl fungovat raději přímo na základě jednotného nebe, a nikoli na základě funkčních bloků vzdušného prostoru. V této souvislosti by mělo být vyvinuto úsilí s cílem vytvořit jednotné nebe v koordinaci s vývojovou fází projektu SESAR.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 -písm. -a (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 - písm. -a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -a) Vkládá se nové písmeno -a), které zní:

   

  -a) „právem tranzitu“ rozumí právo leteckých dopravců v oblasti mezinárodních leteckých služeb k přeletu území státu, aniž by na něm přistály, v souladu s článkem 15 Chicagské úmluvy.

  Odůvodnění

  It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. c a (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 15

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) Článek 2 bod 15 se mění takto:

   

  15. „osvědčením“ rozumí doklad vydaný členským státem či evropským orgánem v jakékoliv podobě v souladu s evropským a vnitrostátním právem, který potvrzuje, že poskytovatel letové navigační služby splňuje požadavky na poskytování specifické služby;

  Odůvodnění

  Mezi vstupem tohoto nařízení v platnost a vstupem v platnost určitých ustanovení nařízení č. 216/2008 (nařízení o agentuře EASA ve znění sdělení KOM(2008)390) se uplatní přechodné období. Navrhovaná změna zohledňuje potřebu přizpůsobit se tomuto přechodu.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. e a (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 23 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea) Vkládá se nový bod 23a, který zní:

   

  23a. „letovými informačními službami“ rozumí služby, jejichž účelem je poskytování poradenství a informací užitečných pro bezpečné a efektivní provádění letů;

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna odpovídá definici Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. e b (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 23 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eb) Vkládá se nový bod 23b, který zní:

   

  23b. „pohotovostními službami“ rozumí služba, jejímž úkolem je informovat příslušné organizace o letadlech, která je třeba vyhledat a poskytnout jim pomoc, a poskytovat těmto organizacím na vyžádání vhodnou podporu;

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna odpovídá definici Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. f

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 25

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  25. „funkčním blokem vzdušného prostoru“ rozumí blok vzdušného prostoru stanovený na základě provozních požadavků a zřízený bez ohledu na státní hranice, v němž je poskytování letových navigačních služeb a dalších pomocných funkcí optimalizováno a/nebo integrováno;

  25. „funkčním blokem vzdušného prostoru“ rozumí blok vzdušného prostoru stanovený na základě provozních požadavků a zřízený bez ohledu na státní hranice, v němž je poskytování letových navigačních služeb a dalších pomocných funkcí optimalizováno, integrováno a je založeno na výkonnosti, podléhá poskytovateli letových navigačních služeb a funguje prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce mezi členskými státy navzájem, mezi členskými sáty a třetími zeměmi a mezi poskytovateli letových navigačních služeb;

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna posiluje nezbytné zohlednění výkonnostních cílů, jež stanoví článek 11. Zdůrazňuje také závazek členských států urychlit zavádění funkčních bloků vzdušného prostoru jakožto mezistupeň na cestě k realizaci jednotného evropského nebe.

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. f a (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 25 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa) Vkládá se nový bod 25a, který zní:

   

  „funkční nezávislostí“ vůči libovolné instituci, orgánu či organizaci rozumí skutečnost, že dotčený orgán může přijímat rozhodnutí nezávisle na jakémkoli jiném orgánu, je autonomní při plnění svého rozpočtu a disponuje přiměřenými lidskými i finančními zdroji, které mu umožňují plnit své úkoly a nestranně a transparentně vykonávat své povinnosti;

  Odůvodnění

  Členské státy se již dříve shodly na myšlence „funkční nezávislosti“ vnitrostátních agentur a dozorových orgánů v jiných oblastech (např. v oblasti telekomunikací, energetiky a trhů se zemním plynem). K leteckému systému by mělo být přistupováno obdobně. Protože v posledních čtyřech letech již členské státy ustavily své vnitrostátní dozorové orgány, měla by se nařízení zaměřit na dosažení funkční nezávislosti s cílem zabránit střetu zájmů a dále vyjasnit postupy jmenování společného dozorového orgánu. Pokud by vnitrostátním dozorovým orgánům nebyla zaručena přinejmenším funkční nezávislost, byla by jejich spolupráce ve stávajícím právním rámci pomalá nebo dokonce nemožná.

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2 - písm. f b (nové)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 2 – bod 36 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fb) Vkládá se nový bod 36a, který zní:

   

  36a. „jednotným evropským nebem“ rozumí konzistentní celoevropská síť tras, řízení letových tras a systémy řízení letového provozu založené výhradně na účinnosti a technických ohledech, bez ohledu na vnitrostátní či regionální hranice, kde je poskytování letových navigačních služeb a dalších pomocných funkcí plně optimalizováno a integrováno prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru ve prospěch uživatelů vzdušného prostoru;

  Odůvodnění

  Překážky zavedení jednotného nebe pocházely především z rozdílných výkladů pojmu „jednotné evropské nebe“. Jednotným evropským nebem se rozumí politický závazek jednoty a spolupráce založený na společných technických požadavcích a v dlouhodobém výhledu také na společných technologiích, zařízení, uspořádání a postupech. V tomto směru je nezbytné jednoznačně definovat očekávaný výsledek.

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 4 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy podle svého uvážení a společně nebo samostatně jmenují nebo zřídí jeden či více orgánů jako svůj vnitrostátní dozorový orgán, který převezme úkoly jemu svěřené v rámci tohoto nařízení a v rámci opatření uvedených v čl. 3 odst. 1.

  1. Členské státy společně nebo samostatně jmenují nebo zřídí jeden či více orgánů jako svůj vnitrostátní dozorový orgán, který převezme úkoly jemu svěřené v rámci tohoto nařízení a v rámci opatření uvedených v čl. 3 odst. 1.

  Odůvodnění

  Vhodnější znění.

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 4 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní dozorové orgány vykonávaly své pravomoci nestranně a transparentně. Zajistí rovněž, aby nezávisle, nestranně a transparentně jednali i pracovníci vnitrostátních dozorových orgánů a osoby odpovědné za jejich řízení.

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní dozorové orgány vykonávaly své pravomoci nezávisle a transparentně. Zajistí rovněž, aby nezávisle, nestranně a transparentně jednali i pracovníci vnitrostátních dozorových orgánů a osoby odpovědné za jejich řízení. Této nezávislosti se dosáhne uplatněním vhodných řídících a kontrolních mechanismů.

  Odůvodnění

  Chtěli bychom vložit slovo „nezávisle“, pokud jde výkon povinností vnitrostátních dozorových orgánů, avšak při zohlednění vnitrostátních právních předpisů.

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Článek 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčena úloha výboru a Eurocontrolu, zřídí Komise „poradní orgán odvětví“, složený z poskytovatelů letových navigačních služeb, sdružení uživatelů vzdušného prostoru, letišť, zástupců zpracovatelského průmyslu a orgánů profesního zastoupení zaměstnanců. Úlohou tohoto orgánu je poskytovat Komisi poradenství při provádění jednotného evropského nebe.“

  Aniž je dotčena úloha výboru a Eurocontrolu, zřídí Komise „poradní orgán odvětví“, složený z poskytovatelů letových navigačních služeb, sdružení uživatelů vzdušného prostoru, letišť, zástupců zpracovatelského průmyslu a orgánů profesního zastoupení zaměstnanců. Úlohou tohoto orgánu je výhradně poskytovat Komisi poradenství při provádění jednotného evropského nebe.

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna zdůrazňuje poradní úlohu poradního orgánu odvětví.

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 - bod 5 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Článek 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a. Článek 7 se mění takto:

   

  Komise se zaměří na rozšíření jednotného evropského nebe na země, které nejsou členy Evropské unie, a bude jej podporovat. Za tímto účelem se Komise snaží v rámci dohod uzavřených se sousedními zeměmi [...], v rámci Eurocontrolu nebo v rámci dohod o funkčních blocích vzdušného prostoru rozšiřovat oblast působnosti tohoto nařízení i opatření uvedených v článku 3 i na tyto země.

  Odůvodnění

  Jednotné evropské nebe by mělo mít potenciál širší otevřenosti vzhledem k dalšímu rozvoji a mělo by se pro naše mezinárodní partnery stát modelem, neboť se jedná o systém vycházející z přístupu založeného na postupných krocích, jehož konečným cílem je vytvoření globálního jednotného nebe. Rozšíření jednotného evropského nebe na třetí země by mělo probíhat také prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru.

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 - odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. K vytvoření prováděcích pravidel může Komise vydat Eurocontrolu pověření s vymezením úkolů, které je třeba vykonat, a jejich harmonogramem. V této souvislosti se Komise snaží co nejlépe využít ujednání, jejichž prostřednictvím Eurocontrol zajišťuje účast a konzultace všech zainteresovaných stran, pokud tato ujednání odpovídají postupům Komise v oblasti transparentnosti a konzultací a nejsou v rozporu s jejími institucionálními závazky. Komise jedná v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 2.

  2. K vytvoření prováděcích pravidel může Komise vydat Eurocontrolu či jinému orgánu pověření s vymezením úkolů, které je třeba vykonat, a jejich harmonogramem, plně v souladu s prioritami a s cílem dodržet lhůty stanovené v tomto nařízení a po konzultaci s poradním orgánem odvětví, s výborem pro kolektivní vyjednávání a s dalšími zainteresovanými stranami, pokud tato ujednání odpovídají postupům Komise v oblasti transparentnosti a konzultací a nejsou v rozporu s jejími institucionálními závazky. Komise jedná v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 2.

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna zohledňuje potřebnou konzultaci zainteresovaných stran a zdůrazňuje úlohu poradního orgánu odvětví a kolektivního vyjednávání. Vyjasňuje také, že prováděcí pravidla mohou být připravena různými organizacemi.

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 - bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 - odst. 4 - návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Komise může v rámci postupu podle čl. 5 odst. 3 přijmout alternativní opatření k dosažení cílů dotyčného pověření:

  4. Komise může v rámci postupu podle čl. 5 odst. 3 udělit pověření jinému orgánu:

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna zohledňuje potřebnou konzultaci zainteresovaných stran a zdůrazňuje úlohu poradního orgánu odvětví a kolektivního vyjednávání. Vyjasňuje také, že prováděcí pravidla mohou být připravena různými organizacemi.

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 - odst. 4 - písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) pokud Komise po konzultacích s výborem dospěje k názoru, že:

  iii) pokud Komise po konzultacích s poradním orgánem odvětví, s výborem pro kolektivní vyjednávání a s dalšími zainteresovanými stranami dospěje k názoru, že:

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna zohledňuje potřebnou konzultaci zainteresovaných stran a zdůrazňuje úlohu poradního orgánu odvětví a kolektivního vyjednávání. Vyjasňuje také, že prováděcí pravidla mohou být připravena různými organizacemi.

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 - odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Komise jedná v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3:

  vypouští se

  a) pokud se rozhodne nevydat Eurocontrolu pověření podle odstavce 2 nebo

   

  b) pokud prováděcí pravidla, která mají být přijata, nespadají do působnosti Eurocontrolu.“

   

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna zohledňuje potřebnou konzultaci zainteresovaných stran a zdůrazňuje úlohu poradního orgánu odvětví a kolektivního vyjednávání. Vyjasňuje také, že prováděcí pravidla mohou být připravena různými organizacemi.

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 - bod 7

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 10 - odst. 2 - odrážka 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  všechny skupiny uživatelů vzdušného prostoru,

  uživatelé vzdušného prostoru či skupiny uživatelů vzdušného prostoru,

  Odůvodnění

  V souladu s definicí uživatelů vzdušného prostoru. Zahrnuje také vojenské orgány.

  Pozměňovací návrh   34

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 - bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Článek 11

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Za účelem zlepšení výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe zřídí Komise systém sledování výkonnosti. Součástí systému jsou zejména následující prvky:

  1. Za účelem zlepšení výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe a po konzultaci zúčastněných stran uvedených v článku 10 se zřídí systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě. Do tohoto systému patří:

  a) pravidelná kontrola, sledování a měření výkonnosti letových navigačních služeb a služeb sítě a studie ad hoc určené k řešení konkrétních problémů;

  a) výkonnostní cíle na úrovni Společenství v klíčových oblastech zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a rentabilitu;

  b) postupy a odpovědnost za sběr, ověřování, zkoumání, hodnocení a šíření údajů souvisejících s poskytováním letových navigačních služeb a funkcí sítě všemi příslušnými stranami, včetně provozovatelů letišť, koordinátorů letišť, poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, vnitrostátních dozorových orgánů, členských států a Eurocontrolu;

  b) vnitrostátní nebo regionální plány výkonnosti, včetně výkonnostních cílů, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni Společenství; dále pak

  c) příslušné klíčové oblasti výkonnosti na základě dokumentu ICAO č. 9854 „Provozní koncepce celosvětového uspořádání letového provozu“**, upravené v případě potřeby tak, aby zohledňovaly konkrétní potřeby jednotného evropského nebe a příslušné cíle pro tyto oblasti;

  c) pravidelná kontrola, sledování a měření výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě;

  d) klíčové ukazatele výkonnosti pro měření výkonnosti a stanovených cílů;

   

  e) stanovení výkonnostních cílů pro celé Společenství, jejich referenčního období, trvajícího nejméně tři roky a nejdéle pět let, a příslušná konvergenční kritéria v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3;

   

  f) kritéria pro vypracování vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti vnitrostátními dozorovými orgány. Tyto plány zejména:

   

  vycházejí z obchodních plánů poskytovatelů služeb;

   

  řeší všechny složky nákladů vnitrostátní nebo regionální nákladové základny;

   

  zahrnují závazné výkonnostní cíle odpovídající výkonnostním cílům pro celé Společenství;

   

  jsou předmětem konzultace s poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru, provozovateli letišť a koordinátory letišť;

   

  g) kritéria a postupy pro hodnocení, schvalování, sledování a vymáhání vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti, včetně:

   

  i) hodnocení vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti Komisí s cílem zajistit, aby alespoň společně splňovaly cíle pro celé Společenství;

   

  ii) schválení vnitrostátních či regionálních plánů výkonnosti Komisí v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3;

   

  iii) sledování provádění vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti, včetně příslušných varovných mechanismů;

   

  iv) hodnocení plnění výkonnostních cílů jednou ročně a ke konci referenčního období a stanovení nových cílů pro příští referenční období;

   

  v) nápravných opatření, včetně příslušných pobídek a/nebo odrazujících opatření, která členské státy uplatní v případě, že vnitrostátní nebo regionální cíle nejsou každoročně nebo ke konci referenčního období splněny.

   

  2. Aniž je dotčena role výboru, může Komise stanovit, že Eurocontrol nebo jiný příslušný veřejný subjekt bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat Komisi v provádění systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1. Komise zajistí, aby orgán pro kontrolu výkonnosti jednal při plnění úkolů, které mu Komise svěřila, nezávisle.

  2. Komise může v souladu s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 3 stanovit, že Eurocontrol nebo jiný přiměřeně kvalifikovaný nezávislý subjekt bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat ve spolupráci s vnitrostátními dozorovými orgány Komisi a pomáhat vnitrostátním dozorovým orgánům na základě jejich žádosti při uplatňování systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1. Komise zajistí, aby orgán pro kontrolu výkonnosti jednal při plnění úkolů, které mu Komise svěřila, nezávisle.

  3. Komise přijme k tomuto článku prováděcí pravidla v souladu s článkem 8.

  3. a) Výkonnostní cíle na úrovni Společenství pro poskytovatele letových provozních služeb a služby sítě přijme Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2 poté, co zohlední příslušné údaje vnitrostátních dozorových orgánů na vnitrostátní nebo regionální úrovni.

   

  b) Vnitrostátní či regionální plány uvedené v odst. 1 písm. b) vypracuje vnitrostátní dozorový orgán. Tyto plány zahrnují závazné vnitrostátní nebo regionální cíle a vhodný systém pobídek přijatý členským státem či členskými státy. Plány se vypracují po konzultaci s poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru a případně také s provozovateli a koordinátory letišť.

   

  c) Komise přijme vnitrostátní či regionální plány v souladu s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2, přičemž zajistí soulad vnitrostátních či regionálních cílů s výkonnostními cíly na úrovni Společenství.

   

  Pokud Komise konstatuje, že vnitrostátní nebo regionální výkonnostní cíle a vhodná opatření nejsou přiměřené, může v souladu s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2 rozhodnout, že dotčený vnitrostátní dozorový orgán musí přijmout nápravná opatření. Tato nápravná opatření budou oznámena Komisi a schválena v souladu s postupem uvedeným v čl. 5 odst. 2.

   

  d) Referenční období trvá nejméně tři roky a nejdéle pět let. Jednou ročně a na konci referenčního období se vyhodnotí plnění výkonnostních cílů a stanoví se nové cíle pro příští referenční období. První referenční období potrvá do roku 2011. Pokud nejsou vnitrostátní či regionální cíle během této doby splněny, uplatní členské státy a/nebo vnitrostátní dozorové orgány nápravná opatření v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. c).

   

  e) Komise provede pravidelné hodnocení pokroku při dosahování výkonnostních cílů a předloží výsledky výboru pro jednotné nebe.

   

  4. Na systém sledování výkonnosti uvedený v odstavci 1 se uplatní tyto postupy:

   

  a) sběr, ověřování, zkoumání, hodnocení a šíření relevantních údajů souvisejících s poskytováním letových navigačních služeb a funkcí sítě pocházejících od všech příslušných stran, včetně poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, vnitrostátních dozorových orgánů, členských států a orgánu pro ověřování výkonnosti;

   

  b) výběr příslušných klíčových oblastí výkonnosti na základě dokumentu ICAO č. 9854 „Provozní koncepce celosvětového uspořádání letového provozu“, harmonizované s výkonnostním rámcem hlavního plánu ATM, včetně otázek bezpečnosti, životního prostředí, kapacity a rentability, upravené v případě potřeby tak, aby zohledňovaly specifické potřeby jednotného evropského nebe a příslušné cíle pro tyto oblasti, a stanovení omezeného počtu klíčových ukazatelů výkonnosti pro měření výkonnosti;

   

  c) stanovení výkonnostních cílů na úrovni Společenství, které zohlední příslušné údaje získané na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru;

   

  d) sledování provádění vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti, včetně příslušných varovných mechanismů;

   

  e) zavedení zásad „spravedlivého posouzení“;

   

  Komise může k seznamu uvedenému v tomto odstavci přidat další postupy. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou (odkaz na článek).

   

  5. Při vytváření systému sledování výkonnosti je třeba vzít v úvahu, že traťové navigační služby, letištní a přibližovací služby řízení letů a funkce sítě se liší, a pro účely měření výkonnosti je nutné k nim také tak přistupovat.

   

  6. Pokud jde o podrobnosti fungování systému sledování výkonnosti, přijme Komise v souladu s postupem uvedeným v článku 8 prováděcí opatření, a to v přiměřeném časovém horizontu tak, aby dodržela lhůty stanovené v tomto nařízení. Tato prováděcí pravidla upraví:

   

  a) obsah a časový harmonogram postupů uvedeným v odstavci 4;

   

  b) referenční období a časové intervaly, ve kterých bude prováděno hodnocení plnění výkonnostních cílů a stanovování nových cílů pro příští referenční období;

   

  c) kritéria pro stanovování vnitrostátních či regionálních plánů výkonnosti vnitrostátními dozorovými orgány obsahujících vnitrostátní či regionální výkonnostní cíle a systém pobídek, která:

   

  i) vycházejí z obchodních plánů poskytovatelů letových provozních služeb;

   

  ii) řeší všechny složky nákladů vnitrostátní nebo regionální nákladové základny;

   

  iii) zahrnují závazné výkonnostní cíle odpovídající výkonnostním cílům pro celé Společenství;

   

  d) kritéria pro vyhodnocení toho, zda jsou vnitrostátní či regionální cíle v souladu s výkonnostními cíli na úrovni Společenství pro referenční období;

   

  e) obecné zásady pro vytváření systému pobídek pro poskytovatele letových navigačních služeb na vnitrostátní a regionální úrovni ze strany členských států;

   

  f) vhodný varovný mechanismus pro sledování provádění vnitrostátních nebo regionálních plánů výkonnosti;

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod -9 (nový)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 12 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -9. Článek 12 odst. 2 se mění takto:

   

  2. Komise pravidelně posuzuje uplatňování tohoto nařízení a opatření, která jsou uvedená v článku 3, a podá první zprávu Evropskému parlamentu a Radě 18 měsíců po vstoupení tohoto nařízení v platnost a následně každý rok. Za tímto účelem může Komise požádat členské státy o informace, které doplňují informace obsažené ve zprávách předaných členskými státy v souladu s odstavcem 1.

  Odůvodnění

  Vhodnější časový rámec.

  Pozměňovací návrh   36

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod -1 (nový)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 2 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -1. V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

   

  2. Za tímto účelem provádí každý vnitrostátní dozorový orgán řádné inspekce a šetření, včetně přezkoumání nezbytného počtu pracovníků, aby ověřil, zda jsou dodržovány požadavky tohoto nařízení. Dotčení poskytovatelé letových navigačních služeb tuto práci usnadňují.

  Odůvodnění

  Dosavadní události ukazují, že nedostatečný počet pracovníků letových navigačních služeb může představovat bezpečnostní riziko.

  Pozměňovací návrh   37

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod -4 (nový)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 7 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -4. Článek 7 odst. 3 se mění takto:

   

  3. Vnitrostátní dozorové orgány vydají poskytovateli letových navigačních služeb osvědčení, jestliže splňuje společné požadavky uvedené v článku 6. Osvědčení jsou vydávána jednotlivě pro každý typ letové navigační služby definované v článku 2 rámcového nařízení, dokonce i v případě souboru těchto služeb, [...] pokud poskytovatel letových provozních služeb bez ohledu na své právní postavení provozuje a udržuje své vlastní komunikační systémy, navigační systémy a systémy pozorování letového provozu. Osvědčení jsou pravidelně kontrolována.

  Odůvodnění

  Navrhovaná úprava je zaměřena na zajištění vysoké kvality služeb pro ty poskytovatele letových navigačních služeb, kteří poskytují soubor těchto služeb. Společné osvědčení by mohlo vést k tomu, že by poskytovatelé letových provozních služeb u některých svých činností zanedbávali kvalitu, a tak ohrožovali celkovou bezpečnost.

  Pozměňovací návrh   38

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 8 – odst. 1 - pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členský stát nesmí odmítnout jmenovat poskytovatele letových provozních služeb z důvodu, že vnitrostátní právní systém daného členského státu vyžaduje, aby poskytovatelé letových provozních služeb poskytující služby ve vzdušném prostoru spadajícím pod pravomoc daného členského státu:

  2. Pokud jde o poskytování přeshraničních služeb, členské státy zajistí, že jejich vnitrostátní právní systém je v souladu s tímto článkem a že s čl. 10 odst. 3 není v rozporu vnitrostátní právní systém vyžadující, aby poskytovatelé letových provozních služeb poskytující služby ve vzdušném prostoru spadali pod pravomoc daného členského státu:

  Odůvodnění

  Ukládání vnitrostátních právních omezení pro poskytování přeshraničních služeb by mohlo představovat překážku pro rozvoj jednotného evropského nebe.

  Pozměňovací návrh   39

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 5 - písm. a a (nové)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 8 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

   

  2. Členské státy vymezí práva a povinnosti určených poskytovatelů služeb letového provozu. Tyto povinnosti mohou zahrnovat podmínky včasného poskytnutí relevantních informací umožňujících identifikaci pohybů všech letadel ve vzdušném prostoru spadajícím pod jejich pravomoc.

  Odůvodnění

  Vhodnější znění.

  Pozměňovací návrh   40

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 5 - písm. a b (nové)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 8 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

   

  3. Členské státy mají diskreční pravomoc při volbě poskytovatele služeb letového provozu, přičemž však tento poskytovatel musí splňovat požadavky a podmínky uvedené v článcích 6 a 7.

  Odůvodnění

  Vhodnější znění.

  Pozměňovací návrh   41

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby co nejdříve, avšak nejpozději do konce roku 2012, zřídily funkční bloky vzdušného prostoru s cílem dosáhnout maximální kapacity a účinnosti sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe, udržet vysokou úroveň bezpečnosti a přispět tak k celkové výkonnosti systému letecké dopravy a snížení jejích dopadů na životní prostředí. Členské státy mezi sebou v co nejvyšší míře spolupracují na tom, aby zajistily soulad s tímto ustanovením.

  1. Komise a členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby co nejdříve, avšak nejpozději do konce roku 2011, zajistily uplatňování funkčních bloků vzdušného prostoru s cílem dosáhnout optimální kapacity a účinnosti sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe, udržet vysokou úroveň bezpečnosti, a přispět tak k celkové výkonnosti systému letecké dopravy a snížení jeho dopadů na životní prostředí, a to zcela v souladu se systémem sledování výkonnosti. Členské státy mezi sebou, případně i se třetími zeměmi, a zejména pak se sousedícími funkčními bloky vzdušného prostoru, v co nejvyšší míře spolupracují na tom, aby zajistily soulad s tímto ustanovením.

   

   

  Pozměňovací návrh   42

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Aby se usnadnilo dosažení jednotného evropského nebe prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru, jmenuje Komise významnou politickou osobnost koordinátorem systému funkčních bloků vzdušného prostoru (dále jen „koordinátor“).

  Odůvodnění

  Podle úspěšného modelu prioritních projektů TEN-T urychlí jmenování koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru jejich vytváření i budoucí spojování. Koordinátorem by spíše než technik měla být jmenována významná politická osobnost, aby bylo možné pokusit se dosáhnout politické shody mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh   43

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 1 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b. Koordinátor je jmenován Komisí po dohodě s členskými státy a po konzultaci s Evropským parlamentem.

  Odůvodnění

  Je třeba se řídit vhodnými interinstitucionálními postupy konzultace.

  Pozměňovací návrh   44

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 1 c (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1c. Hlavním úkolem koordinátora je usnadnit dosažení dohod na vysoké úrovni a nalézt nejlepší řešení umožňující překonat případné obtíže s cílem urychlit vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru a jejich koordinaci a zajistit patřičnou harmonizaci a soulad funkčních bloků vzdušného prostoru s ustanoveními tohoto nařízení.

  Odůvodnění

  Podle úspěšného modelu prioritních projektů TEN-T urychlí jmenování koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru jejich vytváření i budoucí spojování. Koordinátorem by spíše než technik měla být jmenována významná politická osobnost, aby bylo možné pokusit se dosáhnout politické shody mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh   45

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 1 d (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1d. Koordinátor informuje přímo Komisi a úzce spolupracuje s výborem pro jednotné nebe, Eurocontrolem, orgánem pro ověřování výkonnosti a agenturou EASA.

  Odůvodnění

  Podle úspěšného modelu prioritních projektů TEN-T urychlí jmenování koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru jejich vytváření i budoucí spojování. Koordinátorem by spíše než technik měla být jmenována významná politická osobnost, aby bylo možné pokusit se dosáhnout politické shody mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh   46

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 2 - písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) být v souladu s výkonnostními cíli stanovenými podle článku 11 rámcového nařízení a v následných právních předpisech;

  Odůvodnění

  Zajišťuje soulad s ustanoveními, která upravují systém sledování výkonnosti.

  Pozměňovací návrh   47

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Funkční blok vzdušného prostoru se zřizuje pouze vzájemnou dohodou všech členských států, pod jejichž pravomoc spadá část vzdušného prostoru uvnitř funkčního bloku vzdušného prostoru, nebo prohlášením jednoho členského státu, pokud tento vzdušný prostor spadá zcela pod jeho pravomoc. Před zřízením funkčního bloku vzdušného prostoru poskytne (poskytnou) dotyčný členský stát (dotyčné členské státy) Komisi, ostatním členským státům a dalším zainteresovaným stranám odpovídající informace, jež umožní posoudit jeho (jejich) soulad s kritérii uvedenými v odstavci 2, a dá (dají) jim možnost k vyjádření svých připomínek.

  3. Funkční blok vzdušného prostoru se zřizuje pouze vzájemnou dohodou všech členských států, případně i třetích zemí, pod jejichž pravomoc spadá část vzdušného prostoru uvnitř funkčního bloku vzdušného prostoru. Před zřízením funkčního bloku vzdušného prostoru poskytne (poskytnou) dotyčný členský stát (dotyčné členské státy) Komisi, ostatním členským státům, koordinátorovi a dalším zainteresovaným stranám odpovídající informace, jež umožní posoudit jeho (jejich) soulad s kritérii uvedenými v odstavci 2, a dá (dají) jim možnost k vyjádření svých připomínek.

  Odůvodnění

  Jeden členský stát nemůže sám vytvořit funkční blok vzdušného prostoru. Naopak, funkční bloky vzdušného prostoru by mohly zahrnovat i třetí země.

  Pozměňovací návrh   48

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 9 a – odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Jestliže mezi dvěma nebo více členskými státy vyvstanou problémy ohledně přeshraničního funkčního bloku vzdušného prostoru, který zasahuje do vzdušného prostoru spadajícího pod jejich pravomoc, mohou dotyčné členské státy tuto záležitost společně předložit výboru pro jednotné nebe, který vydá stanovisko. Toto stanovisko je určeno dotyčným členským státům. Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy toto stanovisko zohlední při hledání řešení.

  5. Jestliže mezi dvěma nebo více členskými státy vyvstanou problémy ohledně přeshraničního funkčního bloku vzdušného prostoru, který zasahuje do vzdušného prostoru spadajícího pod jejich pravomoc, mohou dotyčné členské státy tuto záležitost společně předložit koordinátorovi. Koordinátor iniciuje schůzky se všemi zúčastněnými stranami za účelem dosažení dohody a podává Komisi zprávy o výsledcích těchto schůzek, včetně vhodných doporučení. Tato doporučení jsou určena také dotyčným členským státům. Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy tato doporučení zohlední při hledání řešení.

  Odůvodnění

  V souladu s výše uvedeným jsou upřesněny úkoly koordinátora.

  Pozměňovací návrh   49

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 - bod 6 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Článek 11

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a. Článek 11 se mění takto:

   

  Členské státy přijmou v rámci společné dopravní politiky nezbytná opatření k zajištění toho, aby s ohledem na řízení konkrétních bloků vzdušného prostoru byly mezi příslušnými civilními a vojenskými orgány uzavřeny či obnoveny písemné dohody nebo obdobná právní ujednání.

  Odůvodnění

  Vzhledem ke změnám, které zavádí toto nařízení, se obnovení dohody podepsané v roce 2004 mezi civilními a vojenskými orgány jeví jako nezbytné.

  Pozměňovací návrh   50

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. a – podbod i

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) náklady, jež se mají rozdělit mezi uživatele vzdušného prostoru, se stanoví jako náklady na poskytování letových navigačních služeb včetně příslušných úroků z kapitálových investic, odpisů majetku a nákladů na údržbu, provoz, řízení a správu;

  a) náklady, jež se mají rozdělit mezi uživatele vzdušného prostoru, se stanoví jako náklady na poskytování letových navigačních služeb včetně příslušných úroků z kapitálových investic, odpisů majetku a nákladů na údržbu, provoz, řízení a správu; tyto stanovené náklady se odvozují od výkonnostních cílů stanovených podle článku 11 rámcového nařízení a budou přispívat k efektivitě nákladů na poskytování letových navigačních služeb, jak je stanoveno v článku 14 tohoto nařízení;

  Odůvodnění

  Jak uvádí článek 11 rámcového nařízení č. 549/2004 a článek 14 nařízení č. 550/2004, systém poplatků by měl přispívat k efektivitě nákladů za předpokladu, že jsou splněny výkonnostní cíle.

  Pozměňovací návrh   51

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 - písm. a - podpod ii

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 2 - písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) Pokud jde o funkční bloky vzdušného prostoru, dohodnou se členské státy prostřednictvím rámcové dohody na konvergenčním systému s cílem stanovit jednotný poplatek v souladu se systémem sledování výkonnosti.

  Odůvodnění

  Poplatky by byly konzistentní se společně dohodnutými konvergenčními kritérii, a to nejprve v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru, a později v rámci jednotného evropského nebe.

  Pozměňovací návrh   52

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – odst. 9 - písm. b - podbod ii

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ba) poplatky se stanoví za kalendářní rok, a to nejméně na období tří, nejdéle však pěti let;

  ba) poplatky se stanoví za kalendářní rok, a to nejméně na období tří, nejdéle však pěti let, v souladu s výkonnostními cíli a dalšími aspekty, které připívají ke struktuře nákladů poskytnutých služeb;

  Pozměňovací návrh   53

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. b – podbod iii

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) letové navigační služby mohou vynášet dostatečné příjmy, které zajišťují přiměřenou návratnost aktiv a přispívají k nezbytnému zhodnocení kapitálu;

  c) letové navigační služby mohou vynášet dostatečné příjmy, které zajišťují přiměřenou návratnost aktiv a přispívají k nezbytnému zhodnocení kapitálu za předpokladu, že jsou splněny dohodnuté výkonnostní cíle;

  Odůvodnění

  Příjmy pocházející z poskytování letových navigačních služeb mohou vést i k přiměřené návratnosti aktiv; to je však možné, pouze pokud jsou splněny výkonnostní cíle.

  Pozměňovací návrh   54

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 - písm. b - podbod iv

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 3 - písm. e

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) poplatky podporují bezpečné, účinné, efektivní a udržitelné poskytování letových navigačních služeb s ohledem na vysokou úroveň bezpečnosti a efektivity nákladů a motivují k integrovanému poskytování služeb. Za tímto účelem a ve vztahu k vnitrostátním nebo regionálním plánům výkonnosti mohou vnitrostátní dozorové orgány zavést mechanismy, včetně pobídek spočívajících ve finančním zvýhodnění či znevýhodnění, s cílem pobídnout poskytovatele letových navigačních služeb a/nebo uživatele vzdušného prostoru k tomu, aby podporovali kvalitnější poskytování letových navigačních služeb, např. zvyšováním kapacity, zkracováním doby zpoždění a udržitelným rozvojem, a zároveň zachovávali optimální úroveň bezpečnosti.

  e) poplatky podporují bezpečné, účinné, efektivní a udržitelné poskytování letových navigačních služeb s ohledem na plnění výkonnostních cílů a motivují k integrovanému poskytování služeb. Za tímto účelem a ve vztahu k vnitrostátním nebo regionálním plánům výkonnosti mohou vnitrostátní dozorové orgány zavést mechanismy, včetně pobídek spočívajících ve finančním zvýhodnění či sankcích, s cílem pobídnout poskytovatele letových navigačních služeb, aby plnili své výkonnostní cíle.

  Odůvodnění

  Zajišťuje soudržnost.

  Ukládání finančních pobídek pro podávání lepšího výkonu by nemělo být namířeno na uživatele vzdušného prostoru. Cíle podávání lepšího výkonu v kontextu jednotného evropského nebe by měly být namířeny na monopolní poskytovatele služeb. Proto by měly být finanční zvýhodnění a sankce používány k tomu, aby byli poskytovatelé služeb pobízeni k plnění výkonnostních cílů.

  Pozměňovací návrh   55

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 - písm. c

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Komise může v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení rozhodnout, že se poplatky využijí k financování společných projektů, jejichž cílem je pomoci určitým kategoriím uživatelů vzdušného prostoru a/nebo poskytovatelů letových navigačních služeb při zlepšování sdílené infrastruktury letové navigace, k lepšímu poskytování letových navigačních služeb a k lepšímu využívání vzdušného prostoru, zejména tam, kde je to nutné k provádění hlavního plánu ATM. V těchto rozhodnutích se uvede společný projekt a stanoví především harmonogram jeho provádění, náklady účtované uživatelům vzdušného prostoru a způsob jejich rozdělení mezi členské státy.

  4. Cílem společných projektů je pomoci určitým kategoriím uživatelů vzdušného prostoru a/nebo poskytovatelů letových navigačních služeb při zlepšování sdílené infrastruktury letové navigace, k lepšímu poskytování letových navigačních služeb a k lepšímu využívání vzdušného prostoru, zejména u projektů, kde je to potřebné pro vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru a provádění hlavního plánu ATM. Komise navrhne finanční zdroje zahrnující prostředky transevropských sítí, půjčky Evropské investiční banky a příjmy z dražeb pocházející ze začlenění letecké dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi, s cílem financovat společné projekty, zejména pro urychlení provádění SESAR v rámci víceletého finančního rámce. Komise může rovněž v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení a se zásadami účelnosti nákladů stanovenými v článku 11 rámcového nařízení rozhodnout, že náklady na společné projekty mohou být částečně hrazeny z poplatků. V těchto rozhodnutích se uvede společný projekt a stanoví především harmonogram jeho provádění, náklady účtované uživatelům vzdušného prostoru a způsob jejich rozdělení mezi členské státy, aby se tak zabránilo zdvojování nákladů a poplatků. Před přijetím rozhodnutí Komise provede nezávislou analýzu nákladů a přínosů a povede věcné konzultace se zaměřením na dosažení co nejrozsáhlejší dohody s poskytovateli služeb a uživateli vzdušného prostoru. Náklady na společné projekty by měly být předmětem komplexního a transparentního účetnictví.

  Pozměňovací návrh   56

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 12

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 18 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Vnitrostátní dozorové orgány jednající v souladu s vnitrostátními právními předpisy ani Komise nezveřejňují informace důvěrné povahy.

  1. Vnitrostátní dozorové orgány jednající v souladu s vnitrostátními právními předpisy, Komise ani koordinátor nezveřejňují informace důvěrné povahy.

  Odůvodnění

  Zajišťuje konzistentnost celého znění předpisu.

  Pozměňovací návrh   57

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 12

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 18 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva vnitrostátních dozorových orgánů ani Komise na zveřejňování informací v případech, kdy je to nezbytné k plnění jejich povinností. Tehdy musí být zveřejnění informací přiměřené a zohledňovat oprávněné zájmy poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, letišť a jiných zúčastněných stran na ochraně jejich obchodního tajemství.

  2. Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva vnitrostátních dozorových orgánů, koordinátora ani Komise na zveřejňování informací v případech, kdy je to nezbytné k plnění jejich povinností. Tehdy musí být zveřejnění informací přiměřené a zohledňovat oprávněné zájmy poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, letišť a jiných zúčastněných stran na ochraně jejich obchodního tajemství.

  Odůvodnění

  Zajišťuje konzistentnost celého znění předpisu.

  Pozměňovací návrh   58

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 13

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 18 a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. V rámci pravidelného přezkumu podle čl. 12 odst. 2 rámcového nařízení a nejpozději čtyři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Komise dokončí výhledovou studii o podmínkách budoucího uplatnění tržních zásad na poskytování a vytváření komunikačních, navigačních, přehledových, meteorologických a leteckých informačních služeb.

  1. Komise přijme veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit uplatnění tržních zásad na poskytování a vytváření komunikačních, navigačních, přehledových, meteorologických a leteckých informačních služeb nejpozději do konce roku 2010.

  Odůvodnění

  Neexistuje logický důvod, proč by mělo Komisi dokončení studie o šetření v této oblasti trvat čtyři roky. Je všeobecně známo, že uplatňování tržních zásad na tyto služby je možné již dnes. Jediným vhodným řešením je proto okamžité zavedení hospodářské soutěže pro tyto služby. Povede to ke snížení nákladů a zvýšení kvality služeb.

  Pozměňovací návrh   59

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 3 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Společenství a členské státy požádají ICAO o zřízení a uznání jednotné evropské letové informační oblasti (EFIR). Za tímto účelem a s ohledem na záležitosti, jež spadají do pravomoci Společenství, předloží Komise doporučení Radě v souladu s článkem 300 Smlouvy, a to nejpozději do […].

  1. Společenství a členské státy požádají ICAO o zřízení a uznání jednotné evropské letové informační oblasti (EFIR). Za tímto účelem a s ohledem na záležitosti, jež spadají do pravomoci Společenství, předloží Komise doporučení Radě v souladu s článkem 300 Smlouvy, a to nejpozději do 31. prosince 2012.

  Odůvodnění

  Je třeba předpokládat, že funkční bloky vzdušného prostoru budou vytvořeny a začnou fungovat nejpozději do konce roku 2012 a jejich spojování se bude vyvíjet správným směrem. Komise i členské státy proto budou mít přesnou představu o situaci ve všech zúčastněných státech.

  Pozměňovací návrh   60

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) koordinace a přidělování omezených zdrojů, zejména radiových kmitočtů a kódů radarových odpovídačů;

  b) koordinace a přidělování omezených zdrojů v rámci kmitočtových pásem pro letectví využívaných ve všeobecném letovém provozu, zejména radiových kmitočtů a koordinace kódů radarových odpovídačů;

  Pozměňovací návrh   61

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) další řídící funkce pro síť ATM, jak jsou popsány v hlavním plánu ATM.

  c) další řídící funkce pro síť ATM, jak jsou popsány v hlavním plánu ATM, včetně řízení toku letového provozu.

  Pozměňovací návrh   62

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 2 - pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise může v rámci své kontroly na vlastní odpovědnost svěřit Eurocontrolu úkoly související s výkonem výše uvedených funkcí, jež nevyžadují přijetí závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Tyto úkoly jsou plněny nestranně a hospodárně, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb.

  Komise může v rámci své kontroly, na vlastní odpovědnost a v souladu se zásadou subsidiarity svěřit Eurocontrolu nebo jiném subjektu úkoly související s výkonem výše uvedených funkcí, jež nevyžadují přijetí závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Tyto úkoly jsou plněny nestranně a hospodárně, za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb, s cílem dosáhnout výkonnostních cílů, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a tratím upřednostňovaným uživateli vzdušného prostoru. Při vytváření funkcí pro řízení sítě Komise zajistí dodržování zásady oddělení regulačních a provozních úkolů. Za tímto účelem se každá jednotlivá funkce a povinnosti s ní související na každé úrovni (EU, regionální/funkčních bloků vzdušného prostoru, vnitrostátní) přesně vymezí a klasifikuje. Funkce s evropským rozměrem, jež jsou klasifikovány jako „provozní“, se vykonávají v úzké spolupráci s průmyslovými partnery, kteří jsou také konzultováni v případě regulačních funkcí.

  Pozměňovací návrh   63

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Jiná hlediska navrhování vzdušného prostoru než ta, jež jsou uvedena v odstavci 2, se řeší na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Proces navrhování zohlední požadavky provozu a jeho složitost a jeho součástí bude úplná konzultace se všemi skupinami dotčených uživatelů vzdušného prostoru.

  5. Jiná hlediska navrhování vzdušného prostoru než ta, jež jsou uvedena v odstavci 2, se řeší na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Proces navrhování zohlední požadavky provozu a jeho složitost, je v souladu s vnitrostátními či regionálními plány výkonnosti a jeho součástí bude úplná konzultace se všemi dotčenými uživateli vzdušného prostoru nebo skupinami dotčených uživatelů vzdušného prostoru.

  Odůvodnění

  Zajišťuje konzistentnost celého znění předpisu.

  Pozměňovací návrh   64

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6. Členské státy svěří Eurocontrolu provádění činností souvisejících s uspořádáním toku letového provozu, jak stanoví prováděcí pravidlo přijaté postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení a v souladu s požadavky stanovenými Komisí podle článku 9.

  6. Členské státy svěří reformovanému Eurocontrolu či jinému příslušnému a nezávislému orgánu podléhajícímu příslušným opatřením zajišťujícím dohled provádění činností souvisejících s uspořádáním toku letového provozu, jak stanoví prováděcí pravidlo přijaté postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení a v souladu s požadavky stanovenými Komisí podle článků 9 a 11.

  Odůvodnění

  Zajišťuje konzistentnost celého znění předpisu.

  I když je organizace Eurocontrol v současnosti schopna zajistit uspořádání toku, v dlouhodobém horizontu tomu tak být nemusí.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Iniciativa s názvem jednotné evropské nebe (SES)[1] byla zahájena v roce 2000 a začlenila uspořádání letového provozu (ATM) do společné dopravní politiky.

  Od té doby se hodně událo. Politika rozšiřování vedla spolu s aktivní politikou sousedství k tomu, že se evropský letecký trh rozrostl na 37 zemí. Rostoucí jednotný letecký trh činí z EU aktéra v celosvětovém měřítku.

  Obecně se zdá, že jednotné evropské nebe nepřineslo očekávané výsledky v některých důležitých oblastech. Všeobecně není přístup funkčních bloků vzdušného prostoru (FAB) přínosem, jaký se očekával v souvislosti se zlepšením efektivnosti letů, snížením nákladů a odstraněním roztříštěnosti.

  Malý pokrok byl zaznamenán v celkové účinnosti organizace a v oblasti využívání struktury evropských tras, z čehož vyplývá, že nedošlo ke zlepšení efektivnosti letů ani ke snížení dopadu na životní prostředí.

  Uživatelé vzdušného prostoru a cestující hradí zbytečné náklady za neefektivní uspořádání řetězce letecké dopravy v podobě času, spotřeby paliva a vynaložených peněz.

  Konkurenceschopnost evropského odvětví letecké dopravy vyžaduje plně systémový přístup, a sice: společnou vizi, cíle a technologie, založené na kvalitním regulačním rámci.

  Komise v tomto ohledu předložila balíček návrhů.[2]

  – Čtyři nařízení o jednotném evropském nebi je třeba pozměnit tak, aby byl zaveden výkonnostní rámec s kvantifikovaným stanovením cílů.

  – Rozšíření pravomocí agentury EASA na všechny články bezpečnostního řetězce letecké dopravy zvýší bezpečnost.

  – Schválení hlavního plánu ATM s cílem urychlit technologickou inovaci.

  – Akční plán letišť s cílem řešit problém kapacity ve vzduchu i na zemi.

  NÁVRH KOMISE

  Obsah: Návrh[3] pozměňující SES I v několika oblastech posiluje původní legislativu a zahrnuje závazné výkonnostní cíle pro poskytovatele letových navigačních služeb, evropskou funkci řízení sítě pro zajištění konvergence vnitrostátních sítí a lhůty, ve kterých musí členské státy zlepšit výkonnost, a to v počátečním stadium prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru.

  Hlavními prvky návrhu jsou: nezávislost vnitrostátních dozorových orgánů; posílené zapojení sociálních partnerů; systém zvýšené výkonnosti; harmonizované bezpečnostní požadavky; rychlejší vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru; transparentnost systému poplatků; jednotná evropská letová informační oblast; harmonizovaná možnost přístupu k leteckým informacím; pravidla létání a klasifikace vzdušného prostoru; systémový přístup k uspořádání sítě, jejímu řízení a zavádění technologie a postup projednávání ve výborech.

  PŘIPOMÍNKY ZPRAVODAJE

  Zpravodaj je toho názoru, že je nutná jak revize legislativního rámce SES, tak i systémový přístup založený na 4 pilířích.

  Zpravodaj bere na vědomí rozsáhlou politickou shodu zúčastněných stran. Kromě některých negativních reakcí ze strany odborů a některých výhrad ze strany členských států vyjádřily všechny zúčastněné strany balíčku SES II jako takovému podporu.

  Zpravodaj si je vědom toho, že vytvoření SES nestojí v cestě žádné zásadní technické či vědecké překážky. Navíc toho lze dosáhnout, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Tento pomalý postup integrace je důsledkem různých způsobů chápání SES. Proto zpravodaj navrhuje stanovit jasnou definici tohoto pojmu.

  Zpravodaj je přesvědčen, že návrh Komise v dostatečné míře odpovídá potřebám a očekáváním občanů. Kromě toho napomůže při dosahování evropských ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

  Současně bude pro evropský výrobní průmysl přínosné stát se průkopníkem inovací v oblasti technologie ATM.

  Zpravodaj se zasazuje o to, aby tento hlavní politický cíl zůstal zachován, a žádá tvůrce právních předpisů, aby usilovali o co největší shodu ohledně podrobností, které umožní dosažení politických cílů.

  Zpravodaj se domnívá, že má-li být dosaženo jednotného nebe, je vhodnější zvolit soustavný široký konsensus, a nikoli ctižádostivý přístup „shora dolů“.

  Některé prvky návrhu Komise nicméně nejsou jednoznačné a mohly by být vylepšeny:

  a) Nezávislost vnitrostátních dozorových orgánů: vnitrostátním dozorovým orgánům by měla být zaručena alespoň funkční nezávislost a dostatečné zdroje. Zpravodaj zdůrazňuje, že členské státy se již dříve shodly na myšlence „funkční nezávislosti“ vnitrostátních agentur a dozorových orgánů v jiných oblastech (např. v oblasti telekomunikací, energetiky a trhů se zemním plynem) a navrhuje, aby bylo k leteckému systému přistupováno obdobně.

  b) Posílené zapojení všech stran: pro dosažení cíle jednotného evropského nebe je spolupráce na politické, sociální a technické úrovni zásadní. Nový rámec jednotného evropského nebe tudíž musí přesáhnout rámec modelu EU chápaného jako jednota hodnot v rámci rozmanitých systémů a co nejdříve uplatnit funkční jednotný technologický systém (SESAR), který by tento společný cíl podpořil. Aby zaručila sociální smír, měla by Komise zajistit plnou podporu a angažovanost všech zainteresovaných stran, především v rámci sociálního dialogu.

  c) Systém zvýšené výkonnosti: Systém sledování výkonnosti a lhůta pro zavedení funkčních bloků vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky.

  Zpravodaj je přesvědčen, že by se Komise měla zaměřit především na stanovení kvantifikovatelných a dosažitelných cílů pro celé Společenství. Tyto cíle by se měly zaměřit na všechny citlivé oblasti, jako např. bezpečnost, životní prostředí, kapacita a nákladová efektivnost.

  Na základě modelu eurozóny by se Komise a členské státy měly shodnout na národních a regionálních cílech (na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru) spojených s cíli na úrovni celého Společenství prostřednictvím konvergenčních kritérií. Tento přístup vyžaduje evropský dohled a harmonizovaný evropský systém pobídek a odrazujících opatření. Měla by být vypracována harmonizovaná, účinná, přiměřená a přesvědčivá opravná opatření.

  Výkonnost systému sleduje a hodnotí nezávislý orgán pro ověřování výkonnosti.

  Zpravodaj se domnívá, že by Eurocontrol měl být zároveň nezávislým orgánem pro ověřování výkonnosti, neboť již v současnosti vykonává mnoho podobných činností. Na řízení této organizace se však podílejí jak členské státy EU, tak třetí země. Tato skutečnost je pozitivní, pokud jde o budoucí rozvoj jednotného evropského nebe, ale v této chvíli je třeba si klást podstatné otázky týkající se právního rámce, rozporu mezi zájmy EU a třetích zemí, nestrannosti organizace a obecněji její nezávislosti, jakož i nezávislosti jejích případných složek.

  Zpravodaj je přesvědčen, že k plánované reformě Eurocontrolu by mělo dojít před vstupem ustanovení tohoto nařízení v platnost a že by reforma měla být prováděna tak, aby zajistila plnou nezávislost při správě různých složek organizace a zabránila rozporům mezi evropskými úkoly a dalšími aspekty spojenými s pravomocemi vycházejícími ze statusu mezinárodní organizace.

  d) Bezpečnost: Protože letový provoz neustále roste, je třeba přijmout iniciativu, jejímž cílem je plně systémový přístup k bezpečnosti, aby letecká doprava zůstala i nadále bezpečnou a udržitelnou. Agentura EASA bude proto pověřena dohledem nad bezpečností celého leteckého systému.

  e) Je třeba dosáhnout dohody o jednoznačných ustanoveních, jimiž se zahájí provoz funkčních bloků vzdušného prostoru nejpozději roku 2012. Funkční bloky vzdušného prostoru jsou pouze prostředkem k dosažení určitého cíle a jejich nekoordinované uplatňování by zbytečně zvýšilo náklady na vytvoření jednotného evropského nebe. Zpravodaj proto navrhuje, aby byla do předpisu začleněna doplňková ustanovení s cílem usnadnit začleňování stávajících a případně dalších funkčních bloků vzdušného prostoru do jednotného evropského nebe, a to plně v souladu se systémem sledování výkonnosti.Tato ustanovení jsou v rámci postupného procesu rozšiřování evropské vize, zásad a požadavků zásadní.

  Jmenování významné politické osobnosti na pozici koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru usnadní zavádění funkčních bloků vzdušného prostoru a také jejich pozdější sloučení.

  Je třeba posílit zapojení vojenských sil a jejich angažovanost do projektu.

  f) Systém poplatků: Zpravodaj jednoznačně podporuje transparentnost poplatků. Stanovené náklady by měly být konzistentní s konvergenčními kritérii založenými na systému sledování výkonnosti a dohody o nich musí být dosaženo nejprve v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru a poté v rámci celého jednotného evropského nebe.

  Zvláštní pozornost je třeba věnovat společným projektům. Na základě úspěšného modelu prioritních projektů TEN-T a po společné dohodě dotčených aktérů by měl být vytvořen mechanismus umožňující získat dodatečné finanční zdroje z evropských finančních rámců.

  g) Systémový přístup k uspořádání sítě, jejímu řízení a zavádění technologie:

  * Eurocontrolu bude svěřeno navrhování harmonizované sítě tratí na základě výkonnostních cílů na úrovni Společenství, států a regionů.

  * TFM: Cílem tohoto návrhu by kromě zvýšení bezpečnosti a účinnosti mělo být také zvýšení spolehlivosti.

  h) Prováděcí pravidla: Zpravodaj je přesvědčen, že prováděcí pravidla by měla být vypracována v přiměřeném časovém horizontu a žádá, aby byla přijata konzistentní „cestovní mapa“ pro jejich vypracovávání s přihlédnutím k jejich prioritě a vzájemným vztahům.

  Na základě předchozích úvah zpravodaj navrhuje, aby všechny strany přijaly závazek politicky se angažovat pro technologický rámec a urychlit proces vytváření jednotného evropského nebe, plně v souladu s vývojovou fází projektu SESAR, a umožnily tak od roku 2014 plně těžit z přínosů zaváděcí fáze.

  • [1]  Nařízení (ES) č. 549/2004, 550/2004 , 551/2004, 552/2004.
  • [2]  KOM (2008)388, KOM (2008)389, KOM (2008)390.
  • [3]  KOM (2008)388.

  STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (3. 12. 2008)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému
  (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  Navrhovatelka: Teresa Riera Madurell

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Evropská letecká doprava

  S více než 700 miliony cestujících ročně[1], rostoucím počtem leteckých dopravců a zvyšováním kapacity, pokud jde o cestující i náklad, evropská letecká doprava neustále roste − její dynamický růst rozvoje dosahuje v průměru 5 % ročně, přičemž se předpokládá, že do roku 2020 se její objem téměř zdvojnásobí.

  Jevem, který doprovází tento vysoký růst v oblasti letecké dopravy, je nadměrné zatížení evropského systému letecké dopravy, což se projevuje nárůstem zpoždění letů, potížemi na přetížených letištích, kvůli čemuž dochází k finančnímu zatížení, většímu negativnímu dopadu na životní prostředí a zvýšenému riziku v této oblasti.

  Jednotné evropské nebe − první balíček (1999−2004)

  Navzdory naprosto zjevné vzájemné závislosti, která mezi členskými státy v oblasti letecké dopravy panuje, je letectví oblastí, v níž k uskutečňování evropské integrace a k využívání přínosů jednotného trhu dochází jen pomalu. První balíček týkající se jednotného evropského nebe (SES), který byl přijat v březnu 2004, byl vytvořen s cílem zlepšit základní prvky systému evropské letecké dopravy, pokud jde o:

  · kapacitu;

  · provozní náklady;

  · emise CO2 a dopad na životní prostředí a 

  · bezpečnost.

  Jednotné evropské nebe − druhý balíček (2008−~)

  I když zahájení projektu jednotného evropského nebe představovalo zásadní průlom, provádění jeho ustanovení nevedlo ke hmatatelným výsledkům. Přetrvávající roztříštěnost vede k nehospodárnosti v oblasti nákladů, která stojí evropské cestující a letecké společnosti ročně 3,8 miliardy EUR. Ve srovnání s USA má EU ročně o polovinu méně letů, ale provozní náklady jsou dvakrát tak vysoké.

  S ohledem na dosavadní nedostatečné výsledky projektu SES je revize původního návrhu nezbytná a přichází ve složité době s ohledem na neustále rostoucí ceny paliv, vzrůstající finanční zátěž pro letecké společnosti a v situaci, kdy v roce 2008 již přicházejí zprávy o bankrotech.

  Hlavním úkolem druhého balíčku projektu jednotného evropského nebe je zavést dodatečná opatření, jež posílí a podpoří opatření, která již byla zavedena a která se týkají:

  · systému sledování výkonnosti se stanovenými vyčíslenými cíli;

  · dokončení funkčních bloků vzdušného prostoru do roku 2012;

  · účinného a moderního řízení evropského leteckého provozu prostřednictvím provádění hlavního plánu uspořádání leteckého provozu (ATM);

  · Posílení bezpečnosti pomocí konsolidujících povinnosti v oblasti dopravy v rámci jednoho subjektu - Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

  Hlavní body

  Navrhovatelka vítá druhý balíček projektu SES a vyjadřuje širokou podporu celkovému souboru navržených opatření, přičemž se domnívá, že prvořadý je důraz na samotné provádění, má-li být dosaženo potřebných výsledků. Stávající návrh Komise se dostatečným způsobem zabývá nedostatky prvního balíčku. Nicméně by mohl být kladen ještě větší důraz na určité body.

  Reforma systému evropské letecké dopravy je nezbytná k tomu, aby se dosáhlo vyšší úrovně bezpečnosti, efektivity nákladůochrany životního prostředí v oblasti letecké dopravy v EU. Evropská letecká doprava by měla být lépe připravena, aby mohla čelit rostoucí konkurenci na trzích a aby zároveň byla v co největší míře bezpečná a z pohledu životního prostředí udržitelná . Dále je nepopiratelné, že inovativní technologie hrají klíčovou úlohu při dosahování efektivity a při plnění navržených cílů v oblasti výkonnosti, a proto by se mělo i nadále jednoznačně pokračovat v podpoře a provádění projektu SESAR. Je třeba trvale podněcovat a podporovat výzkum na úrovni EU i členských států, aby evropská letecká doprava zůstala konkurenceschopná a byla na světové špičce.

  Za tímto účelem navrhovatelka vyzývá všechny členské státy, aby i nadále podporovaly projekt jednotného evropského nebe a pracovaly na jeho úspěšném dokončení a budoucí výkonnosti. Je proto třeba, aby byla uznána, nikoli vyloučena úloha veřejného financování , zejména pokud jde o provádění nepostradatelného hlavní plánu ATM, které si vyžádá předem značné prostředky.

  Navrhovatelka věří v konstruktivní vklad a zapojení všech dotčených účastníků z tohoto evropského odvětví, jejichž lepší výkonnost z velké míry závisí na úspěchu projektu jednotného evropského nebe. Podporuje proto posílenou úlohu odvětví v návrhu Komise a dále vyzývá k tomu, aby se uskutečnily konzultace se zástupci odvětví ve všech fázích plánování, rozhodování a realizace projektu jednotného evropského nebe.

  Dále je s ohledem na výraznější zapojení odvětví do uspořádání letového provozu (ATM) nezbytné, aby bylo jednoznačně určeno, které funkce ATM patří k povinnostem regulačních orgánů Společenství a za které odpovídá odvětví, přičemž je třeba odvětví o jeho úloze a úkolech srozumitelně informovat.

  Pokud jde o poskytování a vytváření komunikačních, navigačních, přehledových, meteorologických a leteckých informačních služeb a vzdělávání, má se za to, že hlavní zásadou, kterou je třeba se řídit, by měla být větší bezpečnost, efektivita nákladů a lepší kvalita, a nikoli neověřený předpoklad, že liberalizace všechny tyto otázky vyřeší.

  Navrhovatelka podporuje posílenou úlohu agentury EASA a je přesvědčena, že nová ustanovení projektu jednotného evropského nebe se musí ubírat správným směrem a poskytnout skutečný smysl a náležitě využít stávající agenturu Společenství, která v současnosti nevyužívá plně svou kapacitu a má nejlepší předpoklady, aby řídila celkové činnosti.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 12

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12) Mělo by být jasně stanoveno, že členské státy nesmějí odmítnout určit poskytovatele letových navigačních služeb z důvodu, že je usazen v jiném členském státě nebo je vlastněn státními příslušníky tohoto členského státu.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Toto doplnění je v rozporu s článkem 87d německé ústavy i s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 550/2004 o jednotném evropském nebi. Podle něho si poskytovatele služeb mohou členské státy zvolit podle svého uvážení. V novém znění čl. 8 odst. 1 je tato možnost výrazně omezena, a pokud jde o jmenování poskytovatele letových provozních služeb, vnáší se do něj prvek hospodářské soutěže, který konkrétně podle bodu 5 odůvodnění uvedeného nařízení není možný.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

   

  „3a. Uplatňování tohoto nařízení a opatření uvedených v článku 3 se zakládá na přístupu „zdola nahoru“, kdy poskytovatelé letových navigačních služeb mají právo i povinnost iniciativy za vhodného zapojení zaměstnanců a civilních a armádních uživatelů od samého počátku procesu.“

  Odůvodnění

  Definice, kterou sociální partneři ATM uvedli ve své konsolidované zprávě o zřízení funkčních bloků vzdušného prostoru.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 – odst. 1

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise přijme prováděcí pravidla, pokud tak výslovně stanoví toto nařízení nebo nařízení uvedená v článku 3 nebo pokud je to jinak nezbytné v zájmu dosažení cílů uvedených nařízení.

  1. Komise po konzultaci s poradním orgánem odvětví a výborem pro kolektivní vyjednávání přijme prováděcí pravidla, pokud tak výslovně stanoví toto nařízení nebo nařízení uvedená v článku 3 nebo pokud je to jinak nezbytné v zájmu dosažení cílů uvedených nařízení.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 8 – odst. 2

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. K vytvoření prováděcích pravidel může Komise vydat Eurocontrolu pověření s vymezením úkolů, které je třeba vykonat, a jejich harmonogramem. V této souvislosti se Komise snaží co nejlépe využít ujednání, jejichž prostřednictvím Eurocontrol zajišťuje účast a konzultace všech zainteresovaných stran, pokud tato ujednání odpovídají postupům Komise v oblasti transparentnosti a konzultací a nejsou v rozporu s jejími institucionálními závazky. Komise jedná v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 2.

  2. K vytvoření prováděcích pravidel může Komise vydat reformovanému Eurocontrolu či jinému příslušnému a nezávislému orgánu pověření s vymezením úkolů, které je třeba vykonat, a jejich harmonogramem. V této souvislosti se Komise snaží co nejlépe využít ujednání, jejichž prostřednictvím Eurocontrol zajišťuje účast a konzultace všech zainteresovaných stran, pokud tato ujednání odpovídají postupům Komise v oblasti transparentnosti a konzultací a nejsou v rozporu s jejími institucionálními závazky. Komise jedná v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 2.

  Odůvodnění

  Má-li se zajistit, aby si odvětví zachovalo nezbytný dohled a kontrolu, pokud jde o funkce související s poskytováním služeb, je naprosto nezbytné, aby byl Eurocontrol reformován.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 7 – písm. b

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 10 – pododstavec 3

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  „Konzultace se zúčastněnými stranami se týká zejména vývoje a zavádění nových koncepcí a technologií v rámci EATMN a obsahuje mechanismy pro vhodné zapojení konkrétního výboru pro kolektivní vyjednávání zřízeného na základě rozhodnutí Komise 98/500/ES*.“

  „Konzultace se zúčastněnými stranami se týká zejména vývoje a zavádění nových koncepcí a technologií v rámci EATMN. Komise kromě toho zavede konzultační mechanismy pro vhodné zapojení výboru pro kolektivní vyjednávání do všech příslušných otázek a zejména do otázek, které mohou mít při realizaci projektu jednotného evropského nebe sociální důsledky.“

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 11 – odst. -1 (nový)

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  -1. Komise zajistí, aby správa poskytovatelů letových navigačních služeb byla v souladu se systémem založeným na výkonnosti prostřednictvím vhodné úrovně autonomie řízení a odpovědnosti.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 11 – odst. 1

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Za účelem zlepšení výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe zřídí Komise systém sledování výkonnosti. Součástí systému jsou zejména následující prvky:

  1. Za účelem zlepšení výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe zřídí Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami uvedenými v článku 10 systém sledování výkonnosti. Součástí systému jsou zejména následující prvky:

  Odůvodnění

  Předtím, než bude zřízen systém sledování výkonnosti, je třeba v tomto nařízení jednoznačně zmínit zásadu konzultace.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl.11 – odst. 1 – písm. f – odrážka 4

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  – jsou předmětem konzultace s poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru, provozovateli letišť a koordinátory letišť;

  − jsou předmětem konzultace s poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru, provozovateli letišť, koordinátory letišť a profesními organizacemi;

  Odůvodnění

  Předtím, než bude zřízen systém sledování výkonnosti, je třeba v tomto nařízení jednoznačně zmínit zásadu konzultace.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 11 – odst. 2

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Aniž je dotčena role výboru, může Komise stanovit, že Eurocontrol nebo jiný příslušný veřejný subjekt bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat Komisi v provádění systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1. Komise zajistí, aby orgán pro kontrolu výkonnosti jednal při plnění úkolů, které mu Komise svěřila, nezávisle.

  2. Aniž je dotčena role výboru, může Komise stanovit, že Eurocontrol nebo jiný příslušný veřejný subjekt bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat Komisi v provádění systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1. Komise zajistí, aby orgán pro kontrolu výkonnosti jednal při plnění úkolů, které mu Komise svěřila, nezávisle a aby byly rozdílné podmínky, v nichž jednotlivé organizace pro bezpečnost v letectví provádějí svou činnost, náležitě zohledněny a aby byli do orgánu pro kontrolu jmenováni zaměstnanci s příslušnými odbornými znalostmi. Toto se týká zejména patřičných znalostí v oblasti provozních postupů. Avšak konečná rozhodnutí a pravomoci v oblasti sledování náleží vždy vnitrostátním dozorovým orgánům či Komisi.

  Odůvodnění

  Při zavádění systému sledování výkonnosti, zřizování orgánu pro kontrolu výkonnosti i při stanovování metod hodnocení je nutné zohlednit zvláštnosti poskytování služeb v jednotlivých členských státech (např. různou míru složitosti vzdušného prostoru). Mají-li být tyto zvláštnosti správně vyhodnoceny, je zapotřebí, aby v tomto orgánu působili provozně dobře vyškolení pracovníci. Nesmí se z něj vyvinout další orgán dozoru, ale musí se omezit na „kontrolní funkci“, v jejímž rámci poskytuje poradenství Komisi, neboť konečnou odpovědnost mají i nadále jednotlivé státy.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 549/2004

  Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  3a. Komise zajistí, aby byl orgán pro kontrolu výkonnosti nezávislý a disponoval příslušnými odbornými znalostmi a mechanismy pro konzultace a odvolání.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Článek 4

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

  vypouští se

  „Článek 4

   

  Bezpečnostní požadavky

   

  Komise přijme v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení prováděcí pravidla, jejichž součástí jsou příslušná ustanovení bezpečnostních předpisů Eurocontrolu (ESARR) a následné změny těchto předpisů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, popř. s vhodnými úpravami a zlepšeními.“

   

  Odůvodnění

  Je ponecháno původní znění článku 4.

  V souladu s návrhem Komise KOM(2008)390 by měla být působnost Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) rozšířena, aby zahrnovala i ATM a regulaci bezpečnosti letišť.

  V souladu s tím by agentura EASA měla nahradit oddělení pro regulaci v oblasti bezpečnosti organizace Eurocontrol a bezpečnostní předpisy Eurocontrolu budou nahrazeny prováděcími pravidly rámce agentury EASA.

  Má-li být zajištěn hladký přechod, měla by prováděcí pravidla agentury EASA zpočátku vycházet z bezpečnostních předpisů organizace Eurocontrol.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 7 – odst. 3

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a. V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

   

  „3. Vnitrostátní dozorové orgány vydají poskytovateli letových navigačních služeb osvědčení, jestliže splňuje společné požadavky uvedené v článku 6. Osvědčení jsou vydávána jednotlivě pro každý typ letové navigační služby definované v článku 2 rámcového nařízení. Osvědčení jsou vydávána jednotlivě i v případě souboru služeb, pokud poskytovatel letových provozních služeb bez ohledu na své právní postavení provozuje a udržuje své vlastní komunikační systémy, navigační systémy a systémy pozorování letového provozu. Osvědčení jsou pravidelně kontrolována.“

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 8 – odst. 1

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  „1. Členské státy zajistí výlučné poskytování letových provozních služeb v rámci jednotlivých bloků vzdušného prostoru vztahujících se ke vzdušenému prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. Za tímto účelem členské státy určí poskytovatele letových provozních služeb, který je držitelem osvědčení platného ve Společenství.

  „1. Členské státy zajistí výlučné poskytování letových provozních služeb v rámci jednotlivých bloků vzdušného prostoru vztahujících se ke vzdušenému prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. K tomuto účelu členské státy určí poskytovatele letových provozních služeb, který je držitelem osvědčení platného ve Společenství.“

  Členský stát nesmí odmítnout jmenovat poskytovatele letových provozních služeb z důvodu, že vnitrostátní právní systém daného členského státu vyžaduje, aby poskytovatelé letových provozních služeb poskytující služby ve vzdušném prostoru spadajícím pod pravomoc daného členského státu:

   

  a) byli vlastněni přímo nebo formou většinového podílu drženého tímto členským státem nebo jeho státními příslušníky,

   

  b) měli hlavní místo podnikání nebo sídlo na území daného členského státu nebo

   

  c) využívali výhradně zařízení v daném členském státě.

   

  Odůvodnění

  Toto doplnění je v rozporu s článkem 87d německé ústavy i s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 550/2004 o jednotném evropském nebi. V novém znění čl. 8 odst. 1 je tato možnost výrazně omezena. Pokud jde o jmenování poskytovatelů letových provozních služeb, vnáší se do něj prvek hospodářské soutěže, který konkrétně podle bodu 5 odůvodnění uvedeného nařízení není možný. Není zajištěno, že tento předpis bude muset uplatňovat každý členský stát, neboť nové znění čl. 8 odst. 1 odkazuje na příslušný „vnitrostátní právní systém“.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. a – podbod i

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  „a) náklady, jež se mají rozdělit mezi uživatele vzdušného prostoru, se stanoví jako náklady na poskytování letových navigačních služeb včetně příslušných úroků z kapitálových investic, odpisů majetku a nákladů na údržbu, provoz, řízení a správu;“

  „a) náklady, jež se mají rozdělit mezi uživatele vzdušného prostoru, se stanoví jako náklady na poskytování letových navigačních služeb včetně příslušných úroků z kapitálových investic, odpisů majetku a nákladů na údržbu, provoz, řízení a správu; tyto stanovené náklady se odvozují od výkonnostních cílů stanovených podle článku 11 rámcového nařízení a budou přispívat k efektivitě nákladů na poskytování letových navigačních služeb, jak je stanoveno v článku 14 tohoto nařízení;

  Odůvodnění

  Jak uvádí článek 11 rámcového nařízení č. 549/2004 a článek 14 nařízení č. 550/2004, systém poplatků by měl přispívat k efektivitě nákladů za předpokladu, že jsou splněny výkonnostní cíle.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. a – podbod ii a (nový)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  iia) vkládá se nové písmeno ba), které zní:

   

  „ba) pokud jde o funkční bloky vzdušného prostoru, poplatky se stanoví v souladu s konvergenčními kritérii vztahujícími se k efektivitě nákladů s cílem dosáhnout jednotného poplatku, který by zcela odpovídal regionálním obchodním plánům;“

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. b – podbod iii

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  „c) letové navigační služby mohou vynášet dostatečné příjmy, které zajišťují přiměřenou návratnost aktiv a přispívají k nezbytnému zhodnocení kapitálu;“

  „c) letové navigační služby mohou vynášet dostatečné příjmy, které zajišťují přiměřenou návratnost aktiv a přispívají k nezbytnému zhodnocení kapitálu za předpokladu, že jsou splněny dohodnuté výkonnostní cíle;“

  Odůvodnění

  Příjmy pocházející z poskytování letových navigačních služeb mohou vést i k přiměřené návratnosti aktiv; to je však možné, pouze pokud jsou splněny výkonnostní cíle.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. c

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 4

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Komise může v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení rozhodnout, že se poplatky využijí k financování společných projektů, jejichž cílem je pomoci určitým kategoriím uživatelů vzdušného prostoru a/nebo poskytovatelů letových navigačních služeb při zlepšování sdílené infrastruktury letové navigace, k lepšímu poskytování letových navigačních služeb a k lepšímu využívání vzdušného prostoru, zejména tam, kde je to nutné k provádění hlavního plánu ATM. V těchto rozhodnutích se uvede společný projekt a stanoví především harmonogram jeho provádění, náklady účtované uživatelům vzdušného prostoru a způsob jejich rozdělení mezi členské státy.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Tento článek porušuje zásady ICAO a cíle stanovené Komisí, podle nichž by poplatky měly být vybírány objektivním, spravedlivým a transparentním způsobem. Na základě zásad ICAO týkajících se poplatků za řízení letového provozu nemá být od uživatelů vzdušného prostoru v této souvislosti požadováno, aby společné projekty předběžně financovali.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 2 – bod 9 – písm. c a (nové)

  Nařízení (ES) č. 550/2004

  Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) Vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

   

  „4a. Komise může přezkoumat stávající evropské finanční rámce s cílem podat návrh na dodatečné finanční prostředky určené na společné projekty, zejména proto, aby se urychlilo zavedení funkčních bloků vzdušného prostoru a aby byla poskytnuta pomoc poskytovatelům letových navigačních služeb a uživatelům vzdušného prostoru v průběhu realizace projektu SESAR .“

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 1

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Síť uspořádání letového provozu (ATM) umožňuje optimální využívání vzdušného prostoru a zajišťuje, aby uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat upřednostňované tratě při současném zajištění co největšího přístupu ke vzdušnému prostoru a letovým navigačním službám.

  1. Síť uspořádání letového provozu (ATM) umožňuje optimální využívání vzdušného prostoru a zajišťuje, aby uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat upřednostňované tratě, pokud je to v souladu s provozními omezeními, při současném zajištění co největšího přístupu ke vzdušnému prostoru a letovým navigačním službám.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) další řídící funkce pro síť ATM, jak jsou popsány v hlavním plánu ATM.

  c) další řídící funkce pro síť ATM, jak jsou popsány v hlavním plánu ATM, včetně uspořádání toku.

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise může v rámci své kontroly a na vlastní odpovědnost svěřit Eurocontrolu úkoly související s výkonem výše uvedených funkcí, jež nevyžadují přijetí závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Tyto úkoly jsou plněny nestranně a hospodárně, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb.

  Komise může v rámci své kontroly a na vlastní odpovědnost při zohlednění nejvhodnějších přínosů, pokud jde o objektivní a geografická hlediska, a v souladu se zásadou subsidiarity svěřit reformovanému Eurocontrolu či jinému příslušnému a nezávislému subjektu úkoly související s výkonem výše uvedených funkcí, jež nevyžadují přijetí závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Tyto úkoly jsou plněny nestranně, transparentně a hospodárně, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb do řídící struktury zastřešující výkon těchto funkcí.

   

  Při vytváření funkcí pro řízení sítě zajistí Komise dodržování zásady oddělení regulačních a provozních úkolů. Za tímto účelem bude provedena přesná diferenciace a klasifikace každé jednotlivé funkce na každé úrovni (úrovni Evropské unie, regionální/funkčních bloků vzdušného prostoru, vnitrostátní) a povinností obsluhy. Funkce evropských rozměrů klasifikované jako „provozní“ se vykonávají vždy pod vedením partnerů z odvětví, zatímco v případě „regulačních“ funkcí jsou tito partneři konzultováni.

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 6 – odst. 6

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  6. Členské státy svěří Eurocontrolu provádění činností souvisejících s uspořádáním toku letového provozu, jak stanoví prováděcí pravidlo přijaté postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení a v souladu s požadavky stanovenými Komisí podle článku 9.“

  6. Členské státy svěří reformovanému Eurocontrolu či jinému příslušnému a nezávislému orgánu provádění činností souvisejících s uspořádáním toku letového provozu, jak stanoví prováděcí pravidlo přijaté postupem podle čl. 5 odst. 3 rámcového nařízení a v souladu s požadavky stanovenými Komisí podle článku 9.“

  Odůvodnění

  I když je organizace Eurocontrol v současnosti schopna zajistit uspořádání toku, v dlouhodobém horizontu tomu tak být nemusí.

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 3 – bod 7

  Nařízení (ES) č. 551/2004

  Čl. 9 – odst. 3

   

  Text navržený Komisí

  Pozměňovací návrh

  7) V článku 9 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

  vypouští se

  3. Prováděcí pravidla obsahují ustanovení zajišťující soulad mezi letovými plány a letištními časy a nezbytnou koordinaci s přilehlými oblastmi.“

   

  Odůvodnění

  Použití výrazu „letištní časy“ (airport slots) je v této souvislosti nejasné. Naznačuje se jím totiž spojitost s nařízením (EHS) č. 95/93. V případě tohoto nařízení se však jedná o strategický nástroj pro plánování, a nikoli o provozní nástroj (ATM). Opatření přijatá na základě nařízení (EHS) č. 95/93 jsou účinná a přiměřená a žádná dodatečná prováděcí pravidla nejsou nutná ani odůvodněná.

  POSTUP

  Název

  Výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému

  Referenční údaje

  KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Příslušný výbor

  TRAN

  Výbor, který zaujal stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Navrhovatel

         Datum jmenování

  Teresa Riera Madurell

  25.8.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  18.9.2008

  16.10.2008

   

   

  Datum přijetí

  2.12.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  • [1]  738 milionů cestujících v letecké dopravě na letištích 27 zemí EU v roce 2006 (EUROSTAT)

  POSTUP

  Název

  Výkonnost a životaschopnost evropského systému v letectví

  Referenční údaje

  KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Datum predložení EP

  25.6.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  8.7.2008

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Marian-Jean Marinescu

  15.7.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  10.9.2008

  4.11.2008

  2.12.2008

   

  Datum přijetí

  8.12.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski