Procedure : 2008/0127(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0002/2009

Indgivne tekster :

A6-0002/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0169

BETÆNKNING     ***I
PDF 299kWORD 543k
19.1.2009
PE 412.349v02-00 A6-0002/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed

(KOM(2008)0388 – C6–0250/2008 – 2008/0127(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed

(KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0388),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0250/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0002/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a). Den mest effektive måde, hvorpå der kan skabes et fælles europæisk luftrum, er ved hjælp af en "top-down"-metode. Eftersom det ikke har været muligt at gennemføre en sådan tilgang politisk, må målet nu være at fremskynde de påbegyndte processer på grundlag af en "bottom-up"-metode.

 

Begrundelse

Europa-Parlamentet har gentagne gange udtalt sig positivt om en "top-down"-metode, som imidlertid ikke kan realiseres under de givne forhold. Nu drejer det sig om at undgå en overdreven forsinkelse ved oprettelsen af det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre et sammenhængende og forsvarligt tilsyn med luftfartstjenesterne i Europa bør de nationale tilsynsmyndigheder garanteres en tilstrækkelig uafhængighed og tilstrækkelige midler.

(8) For at sikre et sammenhængende og forsvarligt tilsyn med luftfartstjenesterne i Europa bør de nationale tilsynsmyndigheder som minimum garanteres en funktionel uafhængighed og tilstrækkelige midler med henblik på at undgå interessekonflikter og fremme og forbedre samarbejde på bilateralt og multilateralt plan.

Begrundelse

Medlemsstaterne har allerede støttet idéen om at give nationale agenturer og tilsynsmyndigheder på andre områder (f.eks. telekommunikation og energi- og gasmarkeder) "funktionel uafhængighed".

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Medlemsstaterne bør forpligte sig til at etablere et forstærket samarbejde omkring alle centrale aspekter af det fælles europæiske luftrum indbyrdes og med tredjelande.

Begrundelse

Den bedste måde, hvorpå man kan skabe det fælles europæiske luftrum, er at sikre bred diplomatisk enighed i stedet for at anvende en ambitiøs top-down-tilgang.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De funktionelle luftrumsblokke er en væsentlig forudsætning for at styrke samarbejdet mellem luftfartstjenesteudøvere med henblik på at forbedre præstationer og skabe synergi. Medlemsstaterne bør etablere funktionelle luftrumsblokke senest ved udgangen af 2012.

(13) De funktionelle luftrumsblokke er en væsentlig forudsætning for at styrke samarbejdet mellem luftfartstjenesteudøvere med henblik på at forbedre præstationer og skabe synergi. Medlemsstaterne bør etablere operationelle funktionelle luftrumsblokke senest ved udgangen af 2011.

Begrundelse

Hvis det blot aftales at etablere funktionelle luftrumsblokke senest ved udgangen af 2012, vil dette forsinke gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, hvor funktionelle luftrumsblokke blot er en midlertidig foranstaltning. Implementeringen af SESAR fra 2014 og frem bør desuden ske direkte på grundlag af det fælles europæiske luftrum snarere end på grundlag af funktionelle luftrumsblokke for at undgå unødvendige yderligere omkostninger. Fra 2012 og indtil udgangen af 2013 er der tid nok til at påbegynde integreringen af de funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Der bør etableres et samarbejde mellem initiativer om tilstødende funktionelle luftrumsblokke med henblik på at fremme en yderligere integrering af funktionelle luftrumsblokke i det fælles luftrum.

Begrundelse

Hvis det blot aftales at etablere funktionelle luftrumsblokke senest ved udgangen af 2012, vil dette forsinke gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, hvor funktionelle luftrumsblokke blot er en midlertidig foranstaltning. Implementeringen af SESAR fra 2014 og frem bør desuden ske direkte på grundlag af det fælles europæiske luftrum snarere end på grundlag af funktionelle luftrumsblokke for at undgå unødvendige yderligere omkostninger. Fra 2012 og indtil udgangen af 2013 er der tid nok til at påbegynde integreringen af de funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) De civile og militære myndigheder bør afgive et fornyet tilsagn til hinanden med henblik på at sikre oprettelsen af det fælles europæiske luftrum.

Begrundelse

I lyset af de ændringer, der følger af nærværende forordning, anses det for at være nødvendigt at forny aftaler, der blev indgået mellem de civile og militære myndigheder i 2004.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) Med henblik på at sikre indgåelsen af aftaler på højt niveau og finde de bedste løsninger på de udfordringer, der er forbundet med oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke, bør Kommissionen udpege en fremtrædende politisk skikkelse som koordinator for funktionelle luftrumsblokke. Koordinatoren bør agere, uden at det indskrænker opgaverne og aktiviteterne i Udvalget for det Fælles Luftrum.

Begrundelse

I forlængelse af den vellykkede model for de prioriterede TEN-T-projekter vil indsættelsen af en koordinator for funktionelle luftrumsblokke rent faktisk fremme gennemførelsen såvel som den fremtidige integrering heraf. Koordinatoren bør være en fremtrædende politisk skikkelse snarere end en tekniker med det formål at skabe politisk enighed blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Hvis præstationsforbedringer, bl.a. gennemførelsen af ATM-masterplanen, kræver ressourcer udover, hvad der for øjeblikket er til rådighed, bør der fastsættes bestemmelser om finansiering af fælles projekter.

(14) Hvis præstationsforbedringer, bl.a. gennemførelsen af ATM-masterplanen, kræver ressourcer udover, hvad der for øjeblikket er til rådighed, bør der fastsættes bestemmelser om finansiering af fælles projekter. Disse yderligere finansielle ressourcer bør gøre tilgængelige med henblik på at finansiere fælles projekter rettet mod at hjælpe luftrumsbrugere og/eller udbydere af luftfartstjenester til at forbedre den fælles infrastruktur for luftfartstjenester, udøvelse af luftfartstjenester og udnyttelse af luftrummet, navnlig projekter, der antageligvis er nødvendige for gennemførelsen af de funktionelle luftrumsblokke og ATM-masterplanen. Disse yderligere finansielle ressourcer kan gøres tilgængelige gennem TEN-T-midler, ydelser fra EIB og auktionsindtægter fra integreringen af luftfart i emissionshandelsordningen.

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) En hurtig udvikling af SESAR er tvingende nødvendig for oprettelsen af det fælles europæiske luftrum. Der bør i den forbindelse stilles krav til Eurocontrol om at forelægge Europa-Parlamentet en redegørelse for sin del af finansieringen af SESAR.

Begrundelse

Finansieringen af SESAR skal sikres for at undgå problemer som ved finansieringen af GALILEO. Finansieringen af SESAR er tredelt mellem EU, Eurocontrol og virksomhederne (hver 700 mio. euro). EU har allerede overført sin andel. Eurocontrol skal derfor give oplysning om sin finansieringsandel i form af serviceydelser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) En europæisk flyveinformationsregion (EFIR), der omfatter luftrummet under medlemsstaternes ansvarsområde, bør lette en fælles planlægning og integrerede operationer med henblik på at overvinde regionale flaskehalse.

(17) En europæisk flyveinformationsregion (EFIR), der omfatter luftrummet under medlemsstaternes ansvarsområde, bør lette en fælles planlægning og integrerede operationer med henblik på at overvinde lokale og regionale flaskehalse.

Begrundelse

Mere præcis formulering.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Den planlagte reform af Eurocontrol bør gennemføres, inden bestemmelserne i denne forordning træder i kraft.

Begrundelse

Den planlagte reform af Eurocontrol bør gennemføres inden gennemførelsen af SES II-bestemmelserne for at sikre, at de dele af Eurocontrol, der evt. får overdraget forskellige opgaver i henhold til denne forordning, reelt er uafhængige.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) Den planlagte reform af Eurocontrol bør gennemføres, således at det sikres, at de europæiske opgaver, der overdrages til Eurocontrol i henhold til forordningerne om det fælles luftrum, er forenelige med og ikke står i modsætningsforhold til andre aspekter af dets opgaver og beføjelser som en international organisation.

Begrundelse

Kommissionen bør redegøre klart for sit forstærkede samarbejde med Eurocontrol med henblik på gennemførelsen af dens politikker. Et første skridt i denne retning kunne være en rammeaftale, hvor der tages højde for organisationens paneuropæiske karakter.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Der bør træffes passende foranstaltninger til at effektivisere lufttrafikreguleringen for at bistå eksisterende operationelle enheder, herunder Eurocontrols centrale trafikreguleringsenhed (CFMU), med at sikre effektive flyveoperationer. Desuden fremhæves behovet for at sikre overensstemmelse mellem flyveplaner og slots i lufthavne i meddelelsen fra Kommissionen om en handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne.

(22) Der bør træffes passende foranstaltninger til at effektivisere lufttrafikreguleringen for at bistå eksisterende operationelle enheder, herunder Eurocontrols centrale trafikreguleringsenhed (CFMU), med at sikre effektive flyveoperationer. Desuden fremhæves behovet for at sikre en passende overensstemmelse mellem flyveplaner og slots i lufthavne i meddelelsen fra Kommissionen om en handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne.

Begrundelse

Ud over sikkerhed og effektivitet sigter forslaget også på at øge forudsigeligheden. I denne forbindelse anses det for nødvendigt at sikre en samordning af flyveplaner og slots i lufthavne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) For at kunne skabe et velfungerende og effektivt fælles europæisk luftrum er det af afgørende betydning, at der er overensstemmelse mellem ATM'erne og lufthavnskapaciteten. Eurocontrols undersøgelse "Challenges of Growth 2008" fremhæver, at der fortsat er et stort problem med hensyn til lufthavnenes kapacitet, som skal løses. Selv med lufthavne, der udnytter den eksisterende kapacitet bedst muligt, vil Europa fortsat lide af mangler i den jordbaserede kapacitet på langt sigt. I denne forbindelse er EU's observatorium for lufthavnskapacitet vigtigt for at kunne give medlemsstaterne de objektive informationer, de har behov for, for at gennemføre de politikker, der er nødvendige for at bringe lufthavnskapaciteten i overensstemmelse med ATM-kapaciteten, uden i øvrigt at indskrænke deres kompetence på dette område.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med i Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med i Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, inden for en passende tidsramme med henblik på overholdelse af de frister, der er fastlagt i forordningerne om det fælles luftrum.

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelser er det egentlige middel til at sikre en korrekt anvendelse. Gennemførelsesbestemmelserne bør således udarbejdes inden for en passende tidsramme med henblik på overholdelse af de frister, der er fastlagt i forordningerne. Kommissionen bør hurtigst muligt og senest en måned efter denne forordnings ikrafttræden fremlægge en sammenhængende køreplan for den egentlige udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelserne i lyset af deres prioritet og indbyrdes sammenhæng.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Kommissionen bør fastsætte tidsrammen senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelser er det egentlige middel til at sikre en korrekt anvendelse. Gennemførelsesbestemmelserne bør således udarbejdes inden for en passende tidsramme henblik på overholdelse af de frister, der er fastlagt i forordningerne. Kommissionen bør hurtigst muligt og senest en måned efter denne forordnings ikrafttræden fremlægge en sammenhængende køreplan for den egentlige udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelserne i lyset af deres prioritet og indbyrdes sammenhæng.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -1 (ny)

 

Gennemførelsen af denne lovgivningsramme planlægges i fuld overensstemmelse med udviklingen af SESAR-projektet med henblik på at oprette det fælles europæiske luftrum inden indledningen af SESAR's tredje fase, implementeringsfasen.

Begrundelse

Implementeringen af SESAR fra 2014 og frem bør ske direkte på grundlag af det fælles europæiske luftrum snarere end på grundlag af funktionelle luftrumsblokke for at undgå unødvendige yderligere omkostninger. I denne forbindelse bør der gøres en indsats for at sikre etableringen af det fælles europæiske luftrum i overensstemmelse med SESAR's udviklingsfase.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 – litra - a (ny)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – litra -a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-a) Følgende litra. -a indsættes:

 

(-a) "ret til overflyvning": luftfartsselskabers ret, for så vidt angår international flytrafik, til at overflyve et lands område uden at lande i overensstemmelse med artikel 15 i Chicago-konventionen

Begrundelse

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) Artikel 2, punkt 15, affattes således:

 

15. "certifikat": et dokument, som udstedes af en medlemsstat eller et europæisk organ i en form foreskrevet i europæisk og national lovgivning, og som bekræfter, at en luftfartstjenesteudøver opfylder de krav, der er forbundet med at udøve en bestemt tjeneste

Begrundelse

Der vil være en overgangsperiode mellem denne forordnings ikrafttrædelse og ikrafttrædelsen af visse bestemmelser i forordning 216/2008 (EASA-forordningen som ændret på grundlag af KOM(2008)0390). Der tages højde for behovet for tilpasning til denne overgangsperiode i ændringsforslaget.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 23 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) Følgende punkt 23a indsættes:

 

23a."flyveinformationstjeneste": en tjeneste, som har til formål at levere rådgivning og informationer, der fremmer en sikker og effektiv afvikling af lufttrafikken

Begrundelse

Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med ICAO-definitionerne.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra e b (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 23 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) Følgende punkt 23b indsættes:

 

23b. "alarmtjenester": en tjeneste, som har til formål at underrette relevante organisationer om fly, der har brug for eftersøgnings- og redningsbistand, og bistå sådanne organisationer i nødvendigt omfang

Begrundelse

Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med ICAO-definitionerne.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra f

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25. "funktionel luftrumsblok": en luftrumsblok, som er baseret på operationelle krav og er oprettet uden hensyntagen til landegrænser, hvori udøvelsen af luftfartstjenester og tilknyttede støttefunktioner er optimeret og/eller integreret”

25. "funktionel luftrumsblok": en luftrumsblok, som er baseret på operationelle krav og er oprettet uden hensyntagen til landegrænser, hvori udøvelsen af luftfartstjenester og tilknyttede støttefunktioner under en luftfartstjenesteudøvers ansvar er optimeret, integreret og præstationsbaseret gennem øget internationalt samarbejde mellem medlemsstater samt mellem medlemsstater og tredjelande

Begrundelse

Med den foreslåede ændring understreges behovet for at tage højde for præstationsmålene i artikel 11. Desuden understreges medlemsstaternes forpligtelse til at fremskynde oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke som en midlertidig foranstaltning forud for oprettelsen af det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra f a (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 25 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) Følgende punkt 25a indsættes:

 

25a. "funktionel uafhængighed": institution, organ eller organisation, der træffer selvstændige beslutninger uafhængigt af andre organer, har selvstændige beføjelser med hensyn til gennemførelsen af sit budget og tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til at varetage sine opgaver og optræder upartisk og gennemsigtigt i udøvelsen af sine beføjelser

Begrundelse

Medlemsstaterne har allerede støttet idéen om at give nationale agenturer og tilsynsmyndigheder på andre områder (f.eks. telekommunikation og energi- og gasmarkeder) "funktionel uafhængighed". Den samme tilgang bør anvendes i luftfartssektoren. Idet medlemsstaterne har etableret deres nationale tilsynsmyndigheder gennem de sidste fire år, bør der i forordningerne fokuseres på at sikre deres funktionelle uafhængighed med henblik på at undgå interessekonflikter og på at sikre en yderligere afklaring af procedurerne for udpegning af en fælles national tilsynsmyndighed. Hvis de nationale tilsynsmyndigheder ikke som minimum tildeles funktionel uafhængighed, vil samarbejdet med disse myndigheder inden for rammerne af denne lovgivning blive trægt om ikke umuligt.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra f b (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 2 – punkt 36 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) Følgende punkt 36a indsættes:

 

36a. "det fælles europæiske luftrum": et sammenhængende paneuropæisk net af ruter, ruteforvaltning og lufttrafikstyringssystemer, som udelukkende er baseret på effektivitetsmæssige og tekniske krav og oprettet uden hensyntagen til nationale eller regionale grænser, hvori udøvelsen af luftfartstjenester og tilknyttede støttefunktioner er optimeret og integreret gennem funktionelle luftrumsblokke til gavn for luftrumsbrugere

Begrundelse

De primære hindringer for etableringen af det fælles europæiske luftrum skyldes de forskellige fortolkninger af "det fælles europæiske luftrum". Det fælles europæiske luftrum indebærer politisk vilje til at stå sammen og et samarbejde baseret på fælles tekniske krav og på lang sigt på fælles teknologier, udstyr, udformning og procedurer. Der er i denne forbindelse behov for en klar definition af det endelige mål.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter eget valg udpeger eller opretter medlemsstaterne i fællesskab eller hver for sig et eller flere organer som deres nationale tilsynsmyndighed til at varetage de opgaver, som påhviler en sådan myndighed i henhold til denne forordning og de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

1. Medlemsstaterne udpeger eller opretter i fællesskab eller hver for sig et eller flere organer som deres nationale tilsynsmyndighed til at varetage de opgaver, som påhviler en sådan myndighed i henhold til denne forordning og de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Mere passende formulering.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de nationale tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser på en uvildig og gennemskuelig måde. De sørger også for, at de nationale tilsynsmyndigheders personale og ledelse handler uafhængigt, uvildigt og gennemskueligt.

3. Medlemsstaterne sørger for, at de nationale tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser på en uafhængig og gennemskuelig måde. De sørger også for, at de nationale tilsynsmyndigheders personale og ledelse handler uafhængigt, uvildigt og gennemskueligt. Denne uafhængighed opnås ved at gennemføre passende ledelses- og kontrolmekanismer.

Begrundelse

Vi ønsker at indføre ordet "uafhængig" i forbindelse med den nationale tilsynsmyndigheds opfyldelse af sine pligter, men under hensyn til den nationale lovgivning.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører udvalgets og Eurocontrols rolle, nedsætter Kommissionen et "rådgivende organ for luftfart", der består af luftfartstjenesteudøvere, sammenslutninger af luftrumsbrugere, lufthavne, fabrikanter og faglige sammenslutninger. Organet har til opgave at rådgive Kommissionen om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Uden at dette berører udvalgets og Eurocontrols rolle, nedsætter Kommissionen et "rådgivende organ for luftfart", der består af luftfartstjenesteudøvere, sammenslutninger af luftrumsbrugere, lufthavne, fabrikanter og faglige sammenslutninger. Organet har udelukkende til opgave at rådgive Kommissionen om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Begrundelse

Det rådgivende organ for luftfarts rådgivende rolle understreges med den foreslåede ændring.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) Artikel 7 affattes således:

 

Fællesskabet sigter mod og yder støtte til at udvide det fælles europæiske luftrum til stater, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union. Med dette formål bestræber Fællesskabet sig på, inden for rammerne af aftaler med tilgrænsende tredjelande [...] i Eurocontrols regi eller inden for rammerne af aftaler om etablering af funktionelle luftrumsblokke, at udvide anvendelsesområdet for denne forordning og de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, så disse lande også bliver omfattet.

Begrundelse

Det fælles europæiske luftrum bør skabe grundlag for en bredere åbenhed og således for udvikling, og det bør tjene som model for vores internationale partnere som en gradvis tilgang, der har til formål at opfylde den overordnede målsætning om at skabe et globalt fælles luftrum. Udvidelsen af det fælles europæiske luftrum til stater, der ikke er medlemmer af EU, bør også ske gennem funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 8 - stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelser kan Kommissionen udstede mandater til Eurocontrol med angivelse af de opgaver, der skal udføres, og tidsplanen herfor. Den bestræber sig i den forbindelse på at få det bedste ud af Eurocontrols ordninger for inddragelse og høring af alle berørte parter, for så vidt som disse ordninger er i overensstemmelse med Kommissionens praksis med hensyn til gennemskuelighed og høringsprocedurer og ikke strider mod dens institutionelle forpligtelser. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

2. Med henblik på udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelser kan Kommissionen udstede mandater til Eurocontrol eller til et andet organ med angivelse af de opgaver, der skal udføres, og tidsplanen herfor i fuld overensstemmelse med prioriteterne og med henblik på at sikre overholdelsen af de frister, der er fastlagt i denne forordning, i samråd med det rådgivende organ for luftfart (ICB), sektordialogudvalget og andre berørte parter, for så vidt som disse ordninger er i overensstemmelse med Kommissionens praksis med hensyn til gennemskuelighed og høringsprocedurer og ikke strider mod dens institutionelle forpligtelser. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

Der tages i den foreslåede ændring højde for behovet for en fyldestgørende høring af aktørerne, og det rådgivende organ for luftfarts og sektordialogudvalgets rolle understreges. Det præciseres endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne bør udarbejdes af forskellige organisationer.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 8 - stk. 4 - indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Efter proceduren i artikel 5, stk. 3, kan Kommissionen vedtage alternative foranstaltninger for at nå målet for det pågældende mandat:

4. Efter proceduren i artikel 5, stk. 3, kan Kommissionen udstede mandater til et andet organ:

Begrundelse

Der tages i den foreslåede ændring højde for behovet for en fyldestgørende høring af aktørerne, og det rådgivende organ for luftfarts og sektordialogudvalgets rolle understreges. Det præciseres endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne bør udarbejdes af forskellige organisationer.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 8 - stk. 4 - litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis Kommissionen i samråd med udvalget finder, at:

b) hvis Kommissionen i samråd med det rådgivende organ for luftfart, sektordialogudvalget og andre berørte parter finder, at:

Begrundelse

Der tages i den foreslåede ændring højde for behovet for en fyldestgørende høring af aktørerne, og det rådgivende organ for luftfarts og sektordialogudvalgets rolle understreges. Det præciseres endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne bør udarbejdes af forskellige organisationer.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 8 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 5, stk. 3:

Udgår

a) når Kommissionen beslutter ikke at udstede et mandat til Eurocontrol efter stk. 2, eller

 

b) når de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages, ikke henhører under Eurocontrol.”

 

Begrundelse

Der tages i den foreslåede ændring højde for behovet for en fyldestgørende høring af aktørerne, og det rådgivende organ for luftfarts og sektordialogudvalgets rolle understreges. Det præciseres endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne bør udarbejdes af forskellige organisationer.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 10 – stk. 2 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- alle grupper af luftrumsbrugere

- luftrumsbrugere eller grupper af luftrumsbrugere

Begrundelse

I overensstemmelse med definitionen af luftrumsbrugere. Den omfatter militære myndigheder.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en præstationsordning for at forbedre luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer i det fælles europæiske luftrum. Ordningen skal bl.a. omfatte følgende elementer:

1. Efter høring af interessenterne nævnt i artikel 10 oprettes der en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner for at forbedre luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer i det fælles europæiske luftrum. Den skal omfatte:

a) periodisk gennemgang, overvågning og benchmarking af luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer samt ad hoc-undersøgelser af specifikke spørgsmål

a) fællesskabsdækkende præstationsmål om passende centrale præstationsområder, herunder sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet

b) procedurer og ansvarsområder med hensyn til indsamling, validering, undersøgelse og udbredelse af data om luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer fra alle relevante parter, herunder lufthavnsoperatører, lufthavnskoordinatorer, luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, nationale tilsynsmyndigheder, medlemsstater og Eurocontrol

b) nationale eller regionale præstationsplaner, herunder præstationsmål, der sikrer overensstemmelse med de fællesskabsdækkende præstationsmål

c) egnede centrale præstationsområder på grundlag af ICAO’s dokument nr. 9854 ”Global Air Traffic Management Operational Concept”**, der om nødvendigt tilpasses for at tage hensyn til de specifikke behov i det fælles europæiske luftrum og relevante mål for disse områder

c) periodisk gennemgang, overvågning og benchmarking af luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer

d) centrale præstationsindikatorer til præstationsmåling og målfastsættelse

 

e) fastsættelse af fællesskabsdækkende præstationsmål, deres respektive referenceperiode på mindst tre år og højst fem år, og egnede konvergenskriterier i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure

 

f) kriterier for de nationale tilsynsmyndigheders udarbejdelse af nationale eller regionale præstationsplaner. Disse planer skal navnlig:

 

- bygge på tjenesteudøvernes forretningsplaner

 

- omhandle alle omkostningskomponenter i det nationale eller regionale omkostningsgrundlag

 

- inddrage bindende præstationsmål, der harmonerer med de fællesskabsdækkende præstationsmål

 

- lægges ud til høring blandt luftfartstjenesteudøvere og repræsentanter for luftrumsbrugere samt lufthavnsoperatører og lufthavnskoordinatorer

 

g) kriterier og procedurer til vurdering, godkendelse, overvågning og håndhævelse af de nationale eller regionale præstationsplaner, herunder:

 

i) Kommissionens vurdering af de nationale eller regionale præstationsplaner for at sikre, at de som minimum tilsammen opfylder fællesskabsmålene

 

ii) Kommissionens godkendelse af de nationale eller regionale præstationsplaner i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure

 

iii) overvågning af gennemførelsen af de nationale eller regionale præstationsplaner, herunder egnede varslingssystemer

 

iv) vurdering af, om præstationsmålene opfyldes, hvert år og ved referenceperiodens afslutning, samt fastsættelse af nye mål for den efterfølgende referenceperiode

 

v) afhjælpende foranstaltninger, herunder passende opmuntrende og afskrækkende foranstaltninger, som medlemsstaterne kan benytte, hvis de nationale eller regionale mål ikke opfyldes hvert år eller ved referenceperiodens afslutning.

 

2. Uden at dette i øvrigt indskrænker udvalgets rolle, kan Kommissionens udpege Eurocontrol eller en anden kompetent offentlig enhed til at fungere som et ”præstationsvurderingsorgan”. Præstationsvurderingsorganet har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte præstationsordning. Kommissionen sørger for, at præstationsvurderingsorganet handler uafhængigt ved udførelsen af de opgaver, det har fået overdraget af Kommissionen.

2. I overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure kan Kommissionen udpege Eurocontrol eller en passende kvalificeret uafhængig enhed til at fungere som et ”præstationsvurderingsorgan”. Præstationsvurderingsorganet har i koordination med de nationale tilsynsmyndigheder til opgave at bistå Kommissionen og på anmodning at bistå de nationale tilsynsmyndigheder ved gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte præstationsordning. Kommissionen sørger for, at præstationsvurderingsorganet handler uafhængigt ved udførelsen af de opgaver, det har fået overdraget af Kommissionen.

3. Kommissionen vedtager udførlige gennemførelsesbestemmelser til nærværende artikel i overensstemmelse med artikel 8.”

3. a) De fællesskabsdækkende præstationsmål for luftfartstjenesteudøvere og netfunktioner vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 2, omhandlede procedure under hensyn til input fra de nationale tilsynsmyndigheder på nationalt eller regionalt plan.

 

b) De nationale og regionale planer omhandlet i stk. 1, litra b, udarbejdes af de nationale tilsynsmyndigheder. Disse planer omfatter bindende nationale og regionale mål og en passende incitamentsordning som vedtages af medlemsstaten/medlemsstaterne. Planerne udarbejdes efter høring af luftfartstjenesteudøverne, repræsentanterne for luftrumsbrugerne og eventuelt lufthavnsoperatørerne og lufthavnskoordinatorerne.

 

c) Kommissionen vedtager de nationale eller regionale planer i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 2, omhandlede procedure og sikrer, at der er overensstemmelse mellem de nationale eller regionale mål og de fællesskabsdækkende præstationsmål.

 

Såfremt Kommissionen finder, at de nationale eller regionale præstationsmål og passende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, kan den i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 2, omhandlede procedure bestemme, at de pågældende nationale tilsynsmyndigheder skal træffe afhjælpende foranstaltninger. Afhjælpende foranstaltninger af denne art meddeles Kommissionen og godkendes i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 2, omhandlede procedure.

 

d) Der fastsættes en referenceperiode for mindst tre og højst fem år. Det vurderes årligt, om præstationsmålene er nået, og ved referenceperiodens udløb fastsættes nye mål for den kommende referenceperiode. Den første referenceperiode dækker perioden frem til 2011. Er de nationale eller regionale mål ikke opfyldt inden for denne periode, træffer medlemsstaterne og/eller de nationale tilsynsmyndigheder de afhjælpende foranstaltninger, som de har fastlagt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, litra c).

 

e) Kommissionen vurderer regelmæssigt, om præstationsmålene er nået, og fremlægger resultaterne for udvalget for det fælles luftrum.

 

4. Følgende procedurer gælder for den i stk. 1 nævnte præstationsordning:

 

a) indsamling, validering, undersøgelse, evaluering og udbredelse af relevante data om luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer fra alle relevante parter, herunder luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, nationale tilsynsmyndigheder, medlemsstater og præstationsvurderingsorganet

 

b) udvælgelse af egnede centrale præstationsområder på grundlag af ICAO’s dokument nr. 9854 ”Global Air Traffic Management Operational Concept”, der harmoniseres med præstationsrammen i ATM-masterplanen, herunder sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet, der om nødvendigt tilpasses for at tage hensyn til de specifikke behov i det fælles europæiske luftrum og relevante mål for disse områder, samt fastsættelse af et begrænset antal centrale præstationsindikatorer til måling af præstationen

 

c) fastsættelse af fællesskabsdækkende præstationsmål, der fastsættes under inddragelse af input, der er fremkommet på nationalt niveau eller på niveauet for de funktionelle luftrumsblokke

 

d) overvågning af de nationale eller regionale præstationsplaner, herunder passende advarselsmekanismer

 

e) indførelse af principper om en åben rapporteringskultur (just culture).

 

Kommissionen kan tilføje yderligere procedurer i dette stykke. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol (henvisning til artikel).

 

5. Der skal i forbindelse med udformningen af præstationsordningen tages hensyn til, at en-route-tjenester, terminaltjenester og netfunktioner er forskellige, og at de skal behandles som sådan i forbindelse med præstationsvurderingen.

 

6. Med henblik på fastsættelse af, hvordan denne præstationsordning skal fungere i detaljer, vedtager Kommissionen inden for en passende tidsramme med henblik på overholdelse af de frister, der er fastlagt i denne forordning, gennemførelsesbestemmelser i overensstemmelse med den i artikel 8 omhandlede procedure. Disse gennemførelsesbestemmelser skal omfatte følgende:

 

a) indhold og tidsplan for de i stk. 4 omhandlede procedurer

 

b) referenceperiode og intervaller for bedømmelsen af opnåelsen af præstationsmål og opstilling af nye mål

 

c) kriterier for de nationale tilsynsmyndigheders udarbejdelse af nationale eller regionale præstationsplaner, som indeholder de nationale eller regionale præstationsmål og incitamentsordning, og som skal:

 

i) bygge på luftfartstjenesteudøvernes forretningsplaner

 

ii) omhandle alle omkostningskomponenter i det nationale eller regionale omkostningsgrundlag

 

iii) inddrage bindende præstationsmål, der harmonerer med de fællesskabsdækkende præstationsmål

 

d) kriterier til vurdering af, hvorvidt de nationale eller regionale mål er i overensstemmelse med de fællesskabsdækkende præstationsmål i referenceperioden

 

e) generelle principper for medlemsstaternes udarbejdelse på nationalt eller regionalt niveau af incitamentsordningerne for luftfartstjenesteudøvere

 

f) passende varslingssystemer for overvågningen af gennemførelsen af de nationale eller regionale præstationsplaner.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -9 (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-9) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

2. Kommissionen evaluerer regelmæssigt anvendelsen af denne forordning og af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, og forelægger sin første rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert år. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om yderligere oplysninger som supplement til oplysningerne i de rapporter, de indsender i henhold til stk. 1.

Begrundelse

Mere passende tidsramme.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. -1 (ny)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Artikel 2, stk. 2, affattes således:

 

2. Med henblik herpå foretager den enkelte nationale tilsynsmyndighed behørige inspektioner og undersøgelser, herunder kontrol af, hvorvidt der er det fornødne mandskab om bord, for at verificere, at kravene i denne forordning opfyldes. Den berørte luftfartstjenesteudøver letter dette arbejde.

Begrundelse

Hidtidige hændelser viser, at underbemanding i luftfarten udgør en sikkerhedsrisiko.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. -4 (nyt)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-4) Artikel 7, stk. 3, affattes således:

 

3. De nationale tilsynsmyndigheder udsteder et certifikat til en luftfartstjenesteudøver, hvis denne opfylder de fælles krav, jf. artikel 6. Certifikaterne kan udstedes særskilt for hver enkelt type luftfartstjeneste som defineret i rammeforordningens artikel 2 også i tilfælde af et bundt af sådanne tjenester, [...] hvor en lufttrafiktjenesteudøver, uanset dennes retlige status, driver og vedligeholder sit eget kommunikations-, navigations- og overvågningssystem. Der gennemføres regelmæssig kontrol med certifikaterne.

Begrundelse

Formålet med den foreslåede ændring er at sikre tjenester af høj kvalitet hos de luftfartstjenesteudøvere, der leverer et bundt af sådanne tjenester. Et fælles certifikat kan give luftfartstjenesteudøvere mulighed for at se bort fra kvaliteten på visse aktivitetsområder, hvilket således bringer den overordnede sikkerhed i fare.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat ikke kan afvise at udpege en luftfartstjenesteudøver med den begrundelse, at dens nationale retsregler tilsiger, at lufttrafiktjenesteudøvere, som udøver tjenester i et luftrum, der hører ind under denne medlemsstats ansvarsområde:

I forbindelse med levering af grænseoverskridende tjenester skal medlemsstaterne sikre, at overholdelse af denne artikel og artikel 10, stk. 3, ikke hindres af, at nationale retsregler tilsiger, at lufttrafiktjenesteudøvere, som udøver tjenester i et luftrum, skal høre ind under denne medlemsstats ansvarsområde:

Begrundelse

Indførelsen af retlige nationale begrænsninger for levering af grænseoverskridende tjenester kan udgøre en barriere for udviklingen af det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 2 affattes således:

 

2. Medlemsstaterne definerer, hvilke rettigheder og forpligtelser de udpegede lufttrafiktjenesteudøvere har. Forpligtelserne kan omfatte vilkår for rettidig levering af relevante oplysninger, der gør det muligt at identificere al flyvning med luftfartøjer i det luftrum, som hører ind under medlemsstaternes ansvarsområde.

Begrundelse

Mere passende formulering.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 5 – litra a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) Stk. 3 affattes således:

 

3. Medlemsstaterne kan udøve et skøn ved valget af lufttrafiktjenesteudøver, forudsat at denne opfylder de krav og betingelser, der er omhandlet i artikel 6 og 7.

Begrundelse

Mere passende formulering.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at funktionelle luftrumsblokke oprettes snarest muligt og senest ved udgangen af 2012 med henblik på at opnå maksimal kapacitet og effektivitet i lufttrafikstyringsnettet inden for det fælles europæiske luftrum, opretholde et højt sikkerhedsniveau, bidrage til at forbedre lufttrafiksystemets præstationer generelt og mindske miljøpåvirkningerne. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes i videst mulig omfang for at sikre, at denne bestemmelse efterkommes.

1. Kommissionen og medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at funktionelle luftrumsblokke gennemføres senest ved udgangen af 2011 med henblik på at opnå optimal kapacitet og effektivitet i lufttrafikstyringsnettet inden for det fælles europæiske luftrum, opretholde et højt sikkerhedsniveau, bidrage til at forbedre lufttrafiksystemets præstationer generelt i fuld overensstemmelse med præstationsordningen og mindske miljøpåvirkningerne. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og i påkommende tilfælde med tredjelande i videst mulig omfang og navnlig med tilstødende funktionelle luftrumsblokke for at sikre, at denne bestemmelse efterkommes.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Med det formål at fremme gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ved hjælp af funktionelle luftrumsblokke udpeger Kommissionen en fremtrædende politisk skikkelse som koordinator for funktionelle luftrumsblokke (koordinatoren).

Begrundelse

I forlængelse af den vellykkede model for de prioriterede TEN-T-projekter vil indsættelsen af en koordinator for funktionelle luftrumsblokke rent faktisk fremme gennemførelsen såvel som den fremtidige integrering heraf. Koordinatoren bør være en fremtrædende politisk skikkelse snarere end en tekniker med det formål at skabe politisk enighed blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Koordinatoren udpeges af Kommissionen efter aftale med medlemsstaterne og efter høring af Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Den korrekte interinstitutionelle høringsprocedure bør følges.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Koordinatorens primære opgave er at fremme indgåelsen af aftaler på højt niveau og finde de bedste løsninger til afhjælpning af problemer med det formål at fremskynde etableringen af funktionelle luftrumsblokke, at sikre samordningen mellem funktionelle luftrumsblokke og sikre, at funktionelle luftrumsblokke harmoniseres ordentligt og bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Begrundelse

I forlængelse af den vellykkede model for de prioriterede TEN-T-projekter vil indsættelsen af en koordinator for funktionelle luftrumsblokke rent faktisk fremme gennemførelsen såvel som den fremtidige integrering heraf. Koordinatoren bør være en fremtrædende politisk skikkelse snarere end en tekniker med det formål at skabe politisk enighed blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Koordinatoren refererer direkte til Kommissionen og arbejder tæt sammen med Udvalget for det Fælles Luftrum, Eurocontrol, præstationsvurderingsorganet og EASA.

Begrundelse

I forlængelse af den vellykkede model for de prioriterede TEN-T-projekter vil indsættelsen af en koordinator for funktionelle luftrumsblokke rent faktisk fremme gennemførelsen såvel som den fremtidige integrering heraf. Koordinatoren bør være en fremtrædende politisk skikkelse snarere end en tekniker med det formål at skabe politisk enighed blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) være i overensstemmelse med præstationsmålene i rammeforordningens artikel 11 og efterfølgende lovgivning

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med bestemmelserne om præstationsordningen.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En funktionel luftrumsblok kan kun oprettes ved gensidig aftale mellem alle de medlemsstater, der har ansvaret for en del af det luftrum, som den funktionelle luftrumsblok omfatter, eller ved en erklæring fra én enkelt medlemsstat, hvis det luftrum, der er omfattet af blokken, helt hører ind under denne medlemsstats ansvarsområde. Inden en funktionel luftrumsblok oprettes, forelægger den eller de berørte medlemsstater Kommissionen, de øvrige medlemsstater og andre interesserede parter relevante oplysninger, så overensstemmelsen med de i stk. 2 nævnte kriterier kan vurderes, og der bliver mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. En funktionel luftrumsblok kan kun oprettes ved gensidig aftale mellem alle de medlemsstater og i påkommende tilfælde tredjelande, der har ansvaret for en del af det luftrum, som den funktionelle luftrumsblok omfatter. Inden en funktionel luftrumsblok oprettes, forelægger den eller de berørte medlemsstater Kommissionen, koordinatoren, de øvrige medlemsstater og andre interesserede parter relevante oplysninger, så overensstemmelsen med de i stk. 2 nævnte kriterier kan vurderes, og der bliver mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Begrundelse

En enkelt medlemsstat kan ikke oprette en funktionel luftrumsblok. Funktionelle luftrumsblokke kan derimod omfatte tredjelande.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 9 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ved tvister mellem to eller flere medlemsstater om en grænseoverskridende funktionel luftrumsblok, der vedrører luftrum under deres ansvarsområde, kan de berørte medlemsstater i fællesskab forelægge sagen for Udvalget for det Fælles Luftrum med henblik på en udtalelse. Denne udtalelse afgives til de berørte medlemsstater. Med forbehold af stk. 3 tager medlemsstaterne hensyn til denne udtalelse med henblik på at finde en løsning.

5. Ved tvister mellem to eller flere medlemsstater om en grænseoverskridende funktionel luftrumsblok, der vedrører luftrum under deres ansvarsområde, kan de berørte medlemsstater i fællesskab forelægge sagen for koordinatoren. Koordinatoren tager initiativ til møder med alle berørte parter for at nå til enighed og aflægger beretning til Kommissionen om resultatet af møderne ledsaget af passende anbefalinger. Anbefalingerne fremsendes også til de berørte medlemsstater. Med forbehold af stk. 3 tager medlemsstaterne hensyn til anbefalingerne med henblik på at finde en løsning.

Begrundelse

I overensstemmelse med ovenstående. Præcisering af koordinatorens opgaver.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) Artikel 11 affattes således:

 

Medlemsstaterne træffer som led i den fælles transportpolitik de nødvendige foranstaltninger til at sikre indgåelsen eller fornyelsen af skriftlige aftaler eller tilsvarende retlige ordninger mellem de kompetente civile og militære myndigheder om styringen af specifikke luftrumsblokke.

Begrundelse

I lyset af de ændringer, der følger af nærværende forordning, anses det for at være nødvendigt at forny aftaler, der blev indgået mellem de civile og militære myndigheder i 2004.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra a – nr. i

Forordning (EF) Nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) De omkostninger, der skal fordeles på luftrumsbrugerne, skal være de konstaterede omkostninger ved udøvelsen af luftfartstjenester, herunder passende beløb til forrentning af kapitalinvesteringer og afskrivning af aktiver, samt omkostningerne til vedligeholdelse, drift, forvaltning og administration.”

”a) De omkostninger, der skal fordeles på luftrumsbrugerne, skal være de konstaterede omkostninger ved udøvelsen af luftfartstjenester, herunder passende beløb til forrentning af kapitalinvesteringer og afskrivning af aktiver, samt omkostningerne til vedligeholdelse, drift, forvaltning og administration. De fastlagte omkostninger udledes af de præstationsmål, der fastsættes i overensstemmelse med rammeforordningens artikel 11, og skal bidrage til omkostningseffektiviteten i forbindelse med levering af luftfartstjenester i henhold til denne forordnings artikel 14.

Begrundelse

Som anført i artikel 11 i rammeforordning 549/2004 og artikel 14 i forordning 550/2004 bør afgiftsordningen være omkostningseffektiv, forudsat at præstationsmålene nås.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra a – nr. ii

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Inden for rammerne af de funktionelle luftrumsblokke fastlægger medlemsstaterne en konvergensordning i rammeaftalen med henblik på indførelse af én enkelt afgift, der er i overensstemmelse med præstationsordningen.

Begrundelse

Afgifterne vil være i overensstemmelse med fælles konvergenskriterier, i første omgang inden for rammerne af de funktionelle luftrumsblokke og senere hen inden for rammerne af hele det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra b – nr. iv

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 3 – litra b a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ba) Afgifter fastsættes for hvert kalenderår og dækker mindst tre år og højst fem år;

ba) Afgifter fastsættes for hvert kalenderår og dækker mindst tre år og højst fem år i overensstemmelse med præstationsmålene og øvrige aspekter, som bidrager til tjenesteydelsens omkostningsstruktur.”

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra b – nr. iii

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“c) Indtægterne fra luftfartstjenester må være så store, at de skaber et rimeligt afkast på aktiverne, så de kan bidrage til nødvendige kapitalforbedringer.”

“c) Indtægterne fra luftfartstjenester må være så store, at de skaber et rimeligt afkast på aktiverne, så de kan bidrage til nødvendige kapitalforbedringer, forudsat at de aftalte præstationsmål nås.”

Begrundelse

Indtægter fra luftfartstjenester kan give et rimeligt afkast på aktiverne, men dette vil kun ske, hvis præstationsmålene nås.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra b – nr. iv

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 3 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Afgifterne skal fremme en sikker, effektiv, og bæredygtig udøvelse af luftfartstjenester for at opnå et højt sikkerhedsniveau samt omkostningseffektivitet og skal stimulere til integreret udøvelse af tjenester. De nationale tilsynsmyndigheder kan til dette formål og i forbindelse med de nationale eller regionale præstationsplaner oprette mekanismer, herunder incitamenter i form af økonomiske fordele og ulemper, der tilskynder luftfartstjenesteudøvere og/eller luftrumsbrugere til at støtte forbedringer i udøvelsen af luftfartstjenester, som f.eks. øget kapacitet, færre forsinkelser og bæredygtig udvikling, samtidig med at de opretholder et optimalt sikkerhedsniveau.

e) Afgifterne skal fremme en sikker, effektiv, og bæredygtig udøvelse af luftfartstjenester for at opfylde præstationsmålene og skal stimulere til integreret udøvelse af tjenester. De nationale tilsynsmyndigheder kan til dette formål og i forbindelse med de nationale eller regionale præstationsplaner oprette mekanismer, herunder incitamenter i form af økonomiske fordele og sanktioner, der tilskynder luftfartstjenesteudøvere til at opfylde deres præstationsmål.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng.

Indførelsen af finansielle incitamenter til at forbedre præstationen bør ikke rettes mod luftrumsbrugere. Målene om en forbedret præstation i forbindelse med det fælles europæiske luftrum bør rettes mod tjenesteydere med monopol. Derfor bør finansielle fordele og sanktioner anvendes til at tilskynde tjenesteydere til at opfylde præstationsmålene.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra c

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen kan efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, træffe afgørelse om, at afgifter skal benyttes til at finansiere fælles projekter, som er beregnet til at bistå specifikke kategorier af luftrumsbrugere og/eller luftfartstjenesteudøvere med henblik på at forbedre de kollektive luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af luftrummet, og herunder navnlig foranstaltninger, som kan være nødvendige af hensyn til gennemførelsen af ATM-masterplanen. I en sådan afgørelse udpeges det fælles projekt, og der angives bl.a. en tidsplan for gennemførelsen, og hvilke omkostninger der vil blive pålagt luftrumsbrugere samt fordelingen af disse på medlemsstater.

4. Fælles projekter skal være beregnet til at bistå luftrumsbrugere og/eller luftfartstjenesteudøvere med henblik på at forbedre de kollektive luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af luftrummet, og herunder navnlig projekter, som kan være nødvendige af hensyn til etableringen af funktionelle luftrumsblokke og gennemførelsen af ATM-masterplanen. Kommissionen fremsætter forslag om tilførsel af finansielle midler, herunder midler til transeuropæiske net, ydelser fra Den Europæiske Investeringsbank og auktionsindtægter fra integrationen af luftfarten i emissionshandelsordningen til finansiering af fælles projekter, navnlig til fremskyndelse af gennemførelsen af SESAR inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme. Kommissionen kan også efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, og efter principperne om omkostningseffektivitet fastlagt i rammeforordningens artikel 11 træffe afgørelse om, at udgifter til fælles projekter delvis kan dækkes af afgifter. I en sådan afgørelse udpeges det fælles projekt, og der angives bl.a. en tidsplan for gennemførelsen, og hvilke omkostninger der vil blive pålagt luftrumsbrugere samt fordelingen af disse på medlemsstater, idet dobbelte udgifter og afgifter undgås. Før Kommissionen træffer afgørelse, skal den gennemføre en uafhængig cost-benefit-analyse og omfattende høringer, der i videst mulig omfang sigter mod at nå til enighed med tjenesteyderne og luftrumsbrugerne. Udgifterne til fælles projekter skal bogføres på en detaljeret og gennemskuelig måde.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hverken de nationale tilsynsmyndigheder, der handler i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, eller Kommissionen må videregive oplysninger af fortrolig karakter.

1. Hverken de nationale tilsynsmyndigheder, der handler i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, Kommissionen eller koordinatoren må videregive oplysninger af fortrolig karakter.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng i hele teksten.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke de nationale tilsynsmyndigheders eller Kommissionens ret til at videregive oplysninger, når dette er af afgørende betydning for opfyldelsen af deres pligter, idet videregivelsen i så fald skal være forholdsmæssigt afpasset og skal tage hensyn til tjenesteudøvernes, luftrumsbrugeres, lufthavnes, eller andre relevante interessenters berettigede interesser med hensyn til at beskytte deres forretningshemmeligheder.

2. Stk. 1 berører ikke de nationale tilsynsmyndigheders, koordinatorens eller Kommissionens ret til at videregive oplysninger, når dette er af afgørende betydning for opfyldelsen af deres pligter, idet videregivelsen i så fald skal være forholdsmæssigt afpasset og skal tage hensyn til tjenesteudøvernes, luftrumsbrugeres, lufthavnes, eller andre relevante interessenters berettigede interesser med hensyn til at beskytte deres forretningshemmeligheder.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng i hele teksten.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 13

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 18 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med den regelmæssige evaluering, der er omhandlet i rammeforordningens artikel 12, stk. 2, og senest fire år efter nærværende forordnings ikrafttræden afslutter Kommissionen en prospektiv undersøgelse af betingelserne for en fremtidig anvendelse af markedsprincipper for udøvelse og udpegning af tjenester på områderne kommunikation, navigation, overvågning, meteorologi og luftfartsinformation.

1. Senest i slutningen af 2010 træffer Kommissionen alle nødvendige foranstaltninger for at sikre anvendelse af markedsprincipper for udøvelse og udpegning af tjenester på områderne kommunikation, navigation, overvågning, meteorologi og luftfartsinformation.

Begrundelse

Der er ingen logisk grund til, at Kommissionen skulle vente i fire år med at færdiggøre en undersøgelse af dette område. Det er almindeligt kendt, at anvendelsen af markedsprincipperne for disse tjenester er mulig allerede i dag. Det er derfor kun passende straks at åbne op for konkurrence med hensyn til disse tjenester. Dette vil føre til reducerede omkostninger og øget kvalitet af tjenesterne.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fællesskabet og medlemsstaterne anmoder ICAO om at oprette og anerkende en fælles europæisk flyveinformationsregion (EFIR). Til dette formål retter Kommissionen om nødvendigt, for så vidt angår spørgsmål, der henhører under Fællesskabets kompetence, en henstilling til Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 300 senest den […].

1. Fællesskabet og medlemsstaterne anmoder ICAO om at oprette og anerkende en fælles europæisk flyveinformationsregion (EFIR). Til dette formål retter Kommissionen om nødvendigt, for så vidt angår spørgsmål, der henhører under Fællesskabets kompetence, en henstilling til Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 300 senest den 31. december 2012.

Begrundelse

Det må antages, at de funktionelle luftrumsblokke er blevet oprettet, at de fungerer, og at integreringen er på rette spor ved udgangen af 2012, og Kommissionen og medlemsstaterne vil således have et præcist billede af alle de stater, der er involveret.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) de begrænsede ressourcer koordineres og allokeres, dette gælder bl.a. radiofrekvenser og transponderkoder til radar

b) de begrænsede ressourcer inden for luftfartsfrekvensbånd, som anvendes i den almindelige lufttrafik, koordineres og tildeles, dette gælder bl.a. radiofrekvenser samt koordinering af transponderkoder til radar

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) yderligere funktioner i ATM-nettet som defineret i ATM-masterplanen.

c) yderligere funktioner i ATM-nettet som defineret i ATM-masterplanen, herunder lufttrafikregulering.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan med forbehold af egen kontrol og på eget ansvar overdrage Eurocontrol visse opgaver i relation til gennemførelsen af de ovennævnte funktioner, som ikke indebærer, at der skal vedtages bindende, generelle foranstaltninger, eller at der skal foretages politiske vurderinger. Disse opgaver udføres på en upartisk og omkostningseffektiv måde under hensyn til det samlede ATM-nets behov og med fuld inddragelse af luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne.

Kommissionen kan med forbehold af egen kontrol og på eget ansvar samt i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet overdrage Eurocontrol eller et andet organ visse opgaver i relation til gennemførelsen af de ovennævnte funktioner, som ikke indebærer, at der skal vedtages bindende, generelle foranstaltninger, eller at der skal foretages politiske vurderinger. Disse opgaver udføres med fuld inddragelse af luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne på en upartisk og omkostningseffektiv måde med henblik på at nå præstationsmålene og under hensyn til det samlede ATM-nets behov og luftrumsbrugernes foretrukne flyveveje. Ved etableringen af netstyringsfunktionen sikrer Kommissionen, at princippet om adskillelse af regulerings- og driftsfunktioner overholdes. Med henblik herpå skal de enkelte funktioner og det ansvar, der er forbundet hermed, differentieres nøjagtigt og klassificeres på alle niveauer (EU, regionalt/funktionelle luftrumsblokke, nationalt). De funktioner med en europæisk dimension, som klassificeres som "driftsfunktioner", skal altid udføres i tæt samarbejde med industripartnerne, som også høres i tilfælde af reguleringsfunktioner.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Andre aspekter af luftrummets udformning end de, som er omhandlet i stk. 2, tages op på nationalt og regionalt niveau. I udformningsprocessen skal der tages hensyn til efterspørgslen efter og kompleksiteten af trafikken, og den skal omfatte en fuld høring af alle grupper af berørte luftrumsbrugere.

5. Andre aspekter af luftrummets udformning end de, som er omhandlet i stk. 2, tages op på nationalt og regionalt niveau. I udformningsprocessen skal der tages hensyn til efterspørgslen efter og kompleksiteten af trafikken, den skal være i overensstemmelse med de nationale eller regionale præstationsplaner, og den skal omfatte en fuld høring af alle luftrumsbrugere eller grupper af berørte luftrumsbrugere.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng i hele teksten.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstater skal overlade udførelsen af lufttrafikreguleringen til Eurocontrol som specificeret i en gennemførelsesbestemmelse, der er vedtaget i overensstemmelse med den i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure og i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte krav, jf. artikel 9.

6. Medlemsstater skal overlade udførelsen af lufttrafikreguleringen til et reformeret Eurocontrol eller et andet kompetent og uafhængigt organ, der er underlagt relevante overvågningsordninger, som specificeret i en gennemførelsesbestemmelse, der er vedtaget i overensstemmelse med den i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure og i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte krav, jf. artikel 9 og 11.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng i hele teksten.


BEGRUNDELSE

Med SES-initiativet(1) lanceret i 2000 blev lufttrafikstyring (ATM) inddraget i den fælles transportpolitik.

Der er sket meget siden da. Udvidelsen af EU har sammen med en aktiv naboskabspolitik udvidet det europæiske marked for lufttransport til 37 lande. Som følge af udvidelsen af det indre marked for luftfart er EU ved at blive en global aktør.

Det er den generelle opfattelse, at det fælles luftrum ikke har givet de forventede resultater på en række vigtige områder. Modellen med funktionelle luftrumsblokke giver generelt ikke de ønskede resultater, hvad angår effektiv afvikling af flytrafikken, omkostningsreduktion og "defragmentering".

Med hensyn til den generelle effektivitet i udformningen og udnyttelsen af den europæiske rutestruktur er der kun sket beskedne fremskridt, og der er derfor heller ikke sket nogen forbedringer med hensyn til effektiv afvikling af flytrafikken eller miljøbelastningen.

Luftrumsbrugere og passagerer bærer en unødvendig omkostning i form af tid, brændstofforbrug og penge på grund af manglende effektivitet i luftfartskæden.

For at sikre den europæiske lufttransportsektors konkurrenceevne skal der anvendes en samlet systemtilgang med fælles visioner, mål og teknologier baseret på et solidt lovgivningsgrundlag.

Kommissionen har i denne forbindelse fremsat en pakke af forslag(2).

- De fire forordninger om det fælles luftrum må ændres med henblik på at introducere en præstationsramme med fastsættelse af kvantificerede mål.

- Udvidelsen af EASA's kompetencer til at omfatte alle led i luftfartssikkerhedskæden vil øge sikkerheden.

- Tilslutningen til ATM-masterplanen vil øge tempoet i den teknologiske innovation.

- Lufthavnshandlingsplanen vil tage fat på kapacitet i luftrummet og på landjorden.

KOMMISSIONENS FORSLAG

Indhold: Forslaget(3) om ændring af SES I indeholder en lang række forbedringer af den oprindelige lovgivning, herunder bindende præstationsmål for luftfartstjenesteudøverne, en europæisk nettrafikstyringsfunktion for at sikre konvergens mellem de nationale net og tidsfrister for medlemsstaternes forbedring af deres præstationer, i starten via funktionelle luftrumsblokke.

De vigtigste elementer i forslaget er: de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed, øget inddragelse af arbejdsmarkedets parter, en forbedret præstationsordning, harmoniserede sikkerhedskrav, hurtigere etablering af funktionelle luftrumsblokke, gennemsigtig afgiftsordning, en fælles europæisk flyveinformationsregion, harmoniseret adgang til luftfartsinformation, lufttrafikregler og regler for luftrumsklassifikation, en systemtilgang til udformning af nettet, styring af nettet og teknologiudbredelse samt komitologi.

ORDFØRERENS KOMMENTARER

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at revidere lovgivningsgrundlaget for det fælles luftrum og systemtilgangen baseret på fire søjler.

Ordføreren bemærker, at der er bred enighed blandt aktørerne. Bortset fra en række negative reaktioner fra fagforeningerne og enkelte forbehold i medlemsstaterne har alle berørte aktører givet udtryk for deres støtte til SES II-pakken som helhed.

Ordføreren understreger, at der ikke er nogen større tekniske eller videnskabelige hindringer for oprettelsen af det fælles europæiske luftrum. Det kan desuden ske, uden at det gå ud over sikkerheden. Den langsomme integration skyldes de forskellige fortolkninger af det fælles europæiske luftrum. Ordføreren foreslår derfor en klar definition af dette princip.

Ordføreren er overbevist om, at der i Kommissionens forslag tages behørigt hensyn til borgernes behov og forventninger. Det vil desuden bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse europæiske miljømål.

Men inden da vil de europæiske fabrikanter have fordel af at være på forkant med innovationen inden for lufttrafikstyringsteknologi.

Ordføreren lægger stor vægt på fastholdelsen af dette centrale poliske mål og anmoder lovgiverne om at være fuldt ud indstillet på kompromis omkring detaljer, således at de vigtigste politiske mål opfyldes.

Ordføreren mener, at den bedste måde, hvorpå man kan skabe det fælles europæiske luftrum, er at sikre bred enighed i stedet for at anvende en ambitiøs top-down-tilgang.

En række punkter i Kommissionens forslag er imidlertid uklare og kan muligvis forbedres.

a) De nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed - De nationale tilsynsmyndigheder bør som minimum sikres funktionel uafhængighed og tilstrækkelige midler. Ordføreren understreger, at medlemsstaterne allerede har støttet idéen om at give nationale agenturer og tilsynsmyndigheder på andre områder (f.eks. telekommunikation og energi- og gasmarkeder) "funktionel uafhængighed", og foreslår samme tilgang i luftfartssektoren.

b) Øget inddragelse af alle berørte aktører - Samarbejde på politisk, samfundsmæssigt og teknisk plan er af afgørende betydning for opfyldelsen af målsætningen for det fælles europæiske luftrum. Den nye SES-ramme skal derfor række ud over EU-modellen - hvor fælles værdier underbygger forskellige systemer - og den skal hurtigst muligt sikre grundlaget for et funktionsdygtigt og enestående teknologisystem (SESAR), der skal understøtte den fælles målsætning. Kommissionen bør sikre alle berørte aktørers fulde opbakning og engagement, navnlig arbejdsmarkedets parter, med henblik på at sikre roen på arbejdsmarkedet.

c) En forbedret præstationsordning: Præstationsordningen og fristen for gennemførelsen af funktionelle luftrumsblokke er centrale elementer.

Ordføreren mener, at Kommissionen primært bør fokusere på at opstille kvantificerbare, opnåelige fællesskabsmål. Disse mål bør være rettet mod følsomme områder som f.eks. sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet.

Med udgangspunkt i modellen for Euroområdet bør Kommissionen og medlemsstaterne nå til enighed om mål på nationalt plan og på regionalt plan (inden for rammerne af funktionelle luftrumsblokke), der skal fastlægges i overensstemmelse med fællesskabsmålene på grundlag af en række konvergenskriterier. En sådan tilgang skal overvåges på europæisk plan, og der skal indføres en harmoniseret europæisk ordning med positive og negative incitamenter. Der skal indføres korrigerende foranstaltninger, som bør være harmoniserede, effektive, proportionale og have afskrækkende virkning.

Et uafhængigt præstationsvurderingsorgan skal overvåge og vurdere systemets præstation.

Det er ordførerens opfattelse, at Eurocontrol kan udpeges som præstationsvurderingsorgan, da Eurocontrol allerede udfører en lang række lignende aktiviteter. Forvaltningen af dette organ omfatter imidlertid både EU-landene og lande uden for EU. Det er på den ene side positivt i lyset af den fremtidige udvikling af det fælles luftrum, men i øjeblikket skaber det berettiget tvivl om retsgrundlaget, et muligt modsætningsforhold mellem EU- og ikke-EU interesser, organets upartiskhed og dets uafhængighed generelt såvel som om uafhængigheden af potentielle dele af Eurocontrol.

Ordføreren mener, at den planlagte reform af Eurocontrol bør gennemføres, inden bestemmelserne i nærværende forordning træder i kraft, og det bør ske på en sådan måde, at forskellige dele af Eurocontrol sikres fuld forvaltningsmæssig uafhængighed, og således at der ikke opstår uforenelighed mellem de europæiske opgaver og andre aspekter af Eurocontrols opgaver som en international organisation.

d) Sikkerhed: Da lufttrafikken fortsat er stigende, er det nødvendigt at anvende en samlet systemtilgang på sikkerhedsområdet for at sikre en sikker og bæredygtig lufttransport. EASA vil derfor blive pålagt den opgave at føre tilsyn med hele luftfartssystemets sikkerhed.

e) Der skal skabes enighed om klare bestemmelser om oprettelse af operationelle funktionelle luftrumsblokke inden 2012. Funktionelle luftrumsblokke er kun et middel og ikke et mål i sig selv, og en ukoordineret gennemførelse vil medføre unødvendige omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det fælles luftrum. Ordføreren foreslår derfor, at der indføjes yderligere bestemmelser, der fremmer en yderligere integrering af eksisterende og potentielle funktionelle luftrumsblokke i det fælles luftrum i fuld overensstemmelse med præstationsordningen. De er af afgørende betydning for den gradvise udbredelse af de europæiske visioner, principper og krav til nabotredjelande.

Indsættelsen af en fremtrædende politisk skikkelse som koordinator for funktionelle luftrumsblokke vil fremme gennemførelsen af funktionelle luftrumsblokke samt en yderligere integrering heraf.

De militære myndigheder bør bekræfte deres inddragelse og tilsagn.

f) Afgiftsordning: Ordføreren støtter på det kraftigste gennemsigtige afgifter. De fastlagte omkostninger bør være i overensstemmelse med konvergenskriterier baseret på præstationsordningen, og de bør primært fastlægges inden for rammerne af de funktionelle luftrumsblokke og senere hen inden for rammerne af hele det fælles luftrum.

Der bør være særlig fokus på fælles projekter. Der bør skabes enighed om en ordning for tilførsel af yderligere finansielle midler inden for rammerne af den eksisterende finansielle ramme for EU baseret på den vellykkede model for de prioriterede TEN-T-projekter.

g) Systemtilgang til udformning af nettet, styring af nettet og teknologiudbredelse:

* Eurocontrol skal varetage den egentlige udformning af et harmoniseret rutenet på grundlag af de europæiske, nationale og regionale præstationsmål.

* TFM: Ud over sikkerhed og effektivitet bør forslaget sigte på at øge pålideligheden.

h) Gennemførelsesbestemmelser: Ordføreren mener, at der bør fastsættes en passende tidsramme for udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelserne, og mener, at der bør fastlægges en sammenhængende køreplan for den konkrete udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelserne under hensyn til af deres prioritet og indbyrdes sammenhæng.

I lyset heraf opfordrer ordføreren alle aktører til at forpligte sig til at sikre politisk opbakning bag den teknologiske ramme og til at fremskynde etableringen af det fælles europæiske luftrum i fuld overensstemmelse med SESAR's udviklingsfase, således at de kan høste de fulde fordele af implementeringsfasen fra 2014 og frem.

(1)

Forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004.

(2)

KOM(2008)0388, KOM(2008)0389, KOM(2008)0390.

(3)

KOM(2008)0388.


UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI (3.12.2008)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed

(KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Rådgivende ordfører: Teresa Riera Madurell

KORT BEGRUNDELSE

Europæisk lufttransport

Med mere end 700 millioner passagerer om året(1), et stigende antal luftfartsselskaber og udvidet passager-/fragtkapacitet, er den europæiske lufttransport i gang med en konstant og dynamisk udvikling med en gennemsnitlig vækst på 5 % om året og en forventet fordobling af lufttrafikken inden 2020.

Denne udvikling, der hænger sammen med større vækst inden for lufttransport, overbelaster det europæiske lufttrafiksystem, hvilket kommer til udtryk gennem et stigende antal flyforsinkelser, flaskehalse i belastede lufthavnskapaciteter, deraf følgende finansielle problemer, større negativ indvirkning på miljøet samt en øget sikkerhedsrisiko på området.

Et fælles europæisk luftrum – første pakke (1999-2004)

Til trods for at medlemsstaterne åbenlyst er indbyrdes afhængige af lufttransport, er luftrummet et område, hvor den europæiske integration har været længe om at slå igennem og udnytte det indre markeds fordele. Den første pakke om et fælles europæisk luftrum (SES), der blev vedtaget i marts 2004, tilsigter en omfattende reform af vigtige elementer af det europæiske lufttrafiksystem med henblik på at behandle:

· kapacitet

· driftsudgifter

· CO2-emissioner og indvirkning på miljøet og

· sikkerhed.

Et fælles europæisk luftrum – anden pakke (2008 - ~)

Lanceringen af det fælles europæiske luftrum har været et stort gennembrud, men gennemførelsen af bestemmelserne har ikke medført håndgribelige resultater. Vedvarende fragmentering betyder omkostningsineffektivitet med årlige omkostninger for europæiske passagerer og luftfartsselskaber på 3,8 mia. EUR. I sammenligning med USA har EU halvt så mange årlige flyvninger, men de koster dobbelt så meget.

I lyset af de stadig dårlige resultater af pakken om et fælles europæisk luftrum er det nødvendigt at revidere den oprindelige løsning, hvilket ikke kunne komme på et mere kritisk tidspunkt som følge af de stigende brændstofpriser og den voksende økonomiske byrde for luftfartsselskaberne med konkurser i overskrifterne allerede i 2008.

Den vigtigste opgave for den anden pakke om et fælles europæisk luftrum er at indføre yderligere foranstaltninger, der kan forstærke og fremme de oprindelige tiltag:

· Præstationsordning med kvantificerede mål

· Gennemførelse af de funktionelle luftrumsblokke inden 2012

· Effektiv og moderne europæisk lufttrafikstyring ved hjælp af gennemførelse af en europæisk ATM-masterplan for lufttrafikstyring

· Øget sikkerhed gennem konsolidering af sikkerhedsansvar i en enkelt enhed – Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Hovedpunkter

Ordføreren glæder sig over den anden pakke om et fælles europæisk luftrum og støtter generelt de foreslåede foranstaltninger, idet hun mener, at det er afgørende at fremhæve den faktiske gennemførelse for at sikre de yderst tiltrængte resultater. Kommissionen behandler ikke i det aktuelle forslag manglerne i den første pakke med tilstrækkelig styrke. Dette kan derfor suppleres med yderligere fremhævelse af visse punkter.

Reformen af det europæiske lufttrafiksystem er afgørende i forhold til at sikre et højere niveau af sikkerhed, omkostningseffektivitet og miljøbeskyttelse inden for lufttransport i EU. Europæisk lufttransport bør være bedre rustet til at møde et stadig mere konkurrencepræget marked, samtidig med at den skal være så sikker og miljømæssigt bæredygtig som muligt. Ydermere spiller innovative teknologier uomtvisteligt en central rolle i forhold til at skabe effektivitet og nå de foreslåede præstationsmål, og det er derfor nødvendigt at bekræfte den fortsatte støtte til og gennemførelse af SESAR-programmet. Der bør løbende opfordres til yderligere forskning, og dette bør støttes af EU og medlemsstaterne, for at den europæiske lufttransport fortsat kan være konkurrencedygtig og førende på globalt plan.

Med henblik herpå opfordrer ordføreren alle medlemsstater til fortsat at arbejde for SES-initiativet og arbejde hen imod en vellykket gennemførelse og fremtidige præstationer. Den offentlige finansierings rolle skal derfor anerkendes og ikke udelukkes, navnlig med hensyn til gennemførelsen af den nødvendige ATM-masterplan, som vil kræve betydelige ressourcer på forskud.

Ordføreren tror på konstruktive bidrag fra og inddragelse af alle berørte interessenter i den europæiske lufttransportindustri, hvis forbedrede præstationer i høj grad afhænger af gennemførelsen af SES. Hun støtter derfor industriens styrkede rolle i Kommissionens forslag og opfordrer endvidere til en høring af industrien på alle trin i forbindelse med planlægning, beslutningstagning og gennemførelse af SES.

Endvidere er det i lyset af industriens styrkede inddragelse i ATM-masterplanen vigtigt tydeligt at identificere, hvilke ATM-funktioner der er Fællesskabets regulatorers ansvar, og hvilke der er industriens, idet sidstnævnte informeres grundigt om deres rolle og opgaver.

Med hensyn til levering og fordeling af opgaver inden for kommunikation, navigation, overvågning, meteorologi, luftfartsoplysninger og uddannelse, menes det, at større sikkerhed skal være det ultimative vejledende princip sammen med omkostningseffektivitet og bedre kvalitet og ikke den uprøvede formodning om, at liberalisering vil være vejen til succes på disse områder.

Endelig støtter ordføreren en større rolle for EASA og tror på, at de nye SES-bestemmelser går i den rigtige retning ved at tilføre reel betydning til og gøre ordentlig brug af et eksisterende fællesskabsagentur, der i dag ikke fungerer optimalt og er bedst indrettet til at effektivisere de overordnede aktiviteter inden for sikkerhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at medlemsstater ikke kan afvise at udpege en luftfartstjenesteudøver med den begrundelse, at denne er etableret i en anden medlemsstat eller er ejet af statsborgere i denne medlemsstat.

udgår

Begrundelse

Denne tilføjelse er i strid med både artikel 87d i den tyske grundlov og artikel 8, stk. 3, i forordning 550/2004 om det fælles europæiske luftrum. I henhold til disse skal det overlades til medlemsstaterne at udvælge en tjenesteyder. Med ændringen af artikel 8, stk. 1, begrænses denne ret betydeligt, og der indføres et element af konkurrence inden for udnævnelse af luftfartstjenesteudøvere, som i henhold til forordningens betragtning (5) netop ikke skal kunne anvendes.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) følgende stk. 3a indsættes i artikel 1:

 

"3a) Anvendelsen af denne forordning og foranstaltningerne i artikel 3 skal følge en "bottom-up"-strategi, ifølge hvilken luftfartstjenesteudøvere har initiativret og -pligt med en hensigtsmæssig inddragelse fra begyndelsen af processen af personale og civile og militære brugere;"

Begrundelse

Definition givet af arbejdsmarkedets parter vedrørende ATM i deres fuldstændige, konsoliderede rapport om etablering af funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser, når dette udtrykkeligt er fastlagt i nærværende forordning eller i de forordninger, der er omhandlet i artikel 3, eller når det af andre grunde er nødvendigt for at opfylde formålene med disse forordninger.

1. Efter at have hørt det rådgivende organ for luftfart og sektordialogudvalget vedtager Kommissionen gennemførelsesbestemmelser, når dette udtrykkeligt er fastlagt i nærværende forordning eller i de forordninger, der er omhandlet i artikel 3, eller når det af andre grunde er nødvendigt for at opfylde formålene med disse forordninger.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelser kan Kommissionen udstede mandater til Eurocontrol med angivelse af de opgaver, der skal udføres, og tidsplanen herfor. Den bestræber sig i den forbindelse på at få det bedste ud af Eurocontrols ordninger for inddragelse og høring af alle berørte parter, for så vidt som disse ordninger er i overensstemmelse med Kommissionens praksis med hensyn til gennemskuelighed og høringsprocedurer og ikke strider mod dens institutionelle forpligtelser. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

2. Med henblik på udarbejdelse af gennemførelsesbestemmelser kan Kommissionen udstede mandater til et reformeret Eurocontrol eller en anden kompetent og uafhængig instans med angivelse af de opgaver, der skal udføres, og tidsplanen herfor. Den bestræber sig i den forbindelse på at få det bedste ud af Eurocontrols ordninger for inddragelse og høring af alle berørte parter, for så vidt som disse ordninger er i overensstemmelse med Kommissionens praksis med hensyn til gennemskuelighed og høringsprocedurer og ikke strider mod dens institutionelle forpligtelser. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

For at garantere at industrien får det nødvendige overblik og kontrol over de funktioner, som er forbundet med levering af tjenester, er det af afgørende betydning, at Eurocontrol reformeres.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7 – litra b

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 10 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“Høringen af interessenterne skal navnlig omfatte udvikling og indførelse af nye koncepter og teknologier i det europæiske lufttrafikstyringsnet og skal omfatte mekanismer med henblik på en passende inddragelse af sektordialogudvalget, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 98/500/EF*.

“Høringen af interessenterne skal navnlig omfatte udvikling og indførelse af nye koncepter og teknologier i det europæiske lufttrafikstyringsnet. Derudover etablerer Kommissionen høringsmekanismer med henblik på korrekt inddragelse af sektordialogudvalget i alle relevante spørgsmål og navnlig de spørgsmål, der kan have sociale konsekvenser i forbindelse med gennemførelsen af et fælles europæisk luftrum."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Kommissionen sikrer, at forvaltningen af luftfartstjenesteudøverne er i overensstemmelse med et præstationsbaseret system gennem et passende niveau af ledelsesmæssig uafhængighed og ansvarlighed.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 11 – stk.1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en præstationsordning for at forbedre luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer i det fælles europæiske luftrum. Ordningen skal bl.a. omfatte følgende elementer

1. Kommissionen opretter en præstationsordning for at forbedre luftfartstjenesters og netfunktioners præstationer i det fælles europæiske luftrum og efter at have hørt de i artikel 10 nævnte interessenter. Ordningen skal bl.a. omfatte følgende elementer

Begrundelse

Inden der oprettes en præstationsordning, skal høringsprincippet tydeligt nævnes i forordningen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 11 – stk. 1 – litra f – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- lægges ud til høring blandt luftfartstjenesteudøvere og repræsentanter for luftrumsbrugere samt lufthavnsoperatører og lufthavnskoordinatorer

- lægges ud til høring blandt luftfartstjenesteudøvere og repræsentanter for luftrumsbrugere samt lufthavnsoperatører, lufthavnskoordinatorer og professionelle organisationer

Begrundelse

Inden der oprettes en præstationsordning, skal høringsprincippet tydeligt nævnes i forordningen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 549/2004

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uden at dette i øvrigt indskrænker udvalgets rolle, kan Kommissionens udpege Eurocontrol eller en anden kompetent offentlig enhed til at fungere som et "præstationsvurderingsorgan". Præstationsvurderingsorganet har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte præstationsordning. Kommissionen sørger for, at præstationsvurderingsorganet handler uafhængigt ved udførelsen af de opgaver, det har fået overdraget af Kommissionen.

2. Uden at dette i øvrigt indskrænker udvalgets rolle, kan Kommissionens udpege Eurocontrol eller en anden kompetent offentlig enhed til at fungere som et "præstationsvurderingsorgan". Præstationsvurderingsorganet har til opgave at bistå Kommissionen ved gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte præstationsordning. Kommissionen sørger for, at præstationsvurderingsorganet handler uafhængigt ved udførelsen af de opgaver, det har fået overdraget af Kommissionen, at der i tilstrækkelig grad tages hensyn til de forskellige betingelser, under hvilke de enkelte udøvere af luftfartstjenester leverer deres tjenester, og at der udpeges personale med de rette faglige kompetencer til præstationsvurderingsorganet. Dette vedrører især tilstrækkelig viden om de operative procedurer. En endelig beslutnings- og overvågningskompetence er dog fortsat altid forbeholdt de nationale tilsynsmyndigheder eller Kommissionen.

Begrundelse

Ved oprettelsen af præstationsordningen, præstationsvurderingsorganet samt bestemmelsen af vurderingsmetoder skal der tages hensyn til de særlige forhold for den nationale levering af luftfartstjenester (f.eks. forskellig kompleksitet med henblik på luftrummet). For at kunne vurdere disse særlige forhold korrekt er der behov for personale i organet, som er operationelt veluddannet. Præstationsvurderingsorganet må ikke udvikle sig til et tilsynsorgan. Det skal på grund af forhold vedrørende det endelige nationale ansvar derimod fortsat begrænses til en "kontrolfunktion", som rådgiver Kommissionen.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) Nr. 549/2004

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen sikrer, at præstationsvurderingsorganet er uafhængigt og har tilstrækkelig ekspertise samt hørings- og appelmekanismer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) Nr. 550/2004

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Artikel 4 affattes således:

udgår

'Artikel 4

 

Sikkerhedskrav

 

Kommissionen vedtager efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, gennemførelsesbestemmelser, som inddrager relevante bestemmelser i Eurocontrols sikkerhedskrav (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements - ESARR) og efterfølgende ændringer af disse krav, der falder inden for denne forordnings anvendelsesområde, om nødvendigt med passende tilpasninger og forbedringer.”

 

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd af artikel 4 bevares.

I overensstemmelse med Kommissionens forslag KOM(2008)0390 bør Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) ansvar udvides, så det dækker ATM og sikkerhedsbestemmelser for flyvepladser.

Følgelig bør EASA erstatte Eurocontrols enhed for sikkerhedsbestemmelser, og ESARR vil blive erstattet med gennemførelsesregler inden for EASA's rammer.

For at sikre en smidig overgang bør EASA's gennemførelsesregler indledningsvist baseres på ESARR.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 7, stk. 3, affattes således:

 

"3. De nationale tilsynsmyndigheder udsteder et certifikat til en luftfartstjenesteudøver, hvis denne opfylder de fælles krav, jf. artikel 6. Certifikaterne skal udstedes særskilt for hver enkelt type luftfartstjeneste som defineret i rammeforordningens artikel 2. Certifikaterne skal udstedes særskilt, selv når det drejer sig om et bundt af sådanne tjenester, hvor en lufttrafiktjenesteudøver, uanset dennes retlige status, driver og vedligeholder sit eget kommunikations-, navigations- og overvågningssystem. Der gennemføres regelmæssig kontrol med certifikaterne."

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne sikrer for så vidt angår luftrummet under deres ansvarsområde, at der udøves lufttrafiktjenester med eneret inden for specifikke luftrumsblokke. Med henblik herpå udpeger medlemsstaterne en lufttrafiktjenesteudøver, som er indehaver af et certifikat, der er gyldigt i Fællesskabet.

"1. Medlemsstaterne sikrer for så vidt angår luftrummet under deres ansvarsområde, at der udøves lufttrafiktjenester med eneret inden for specifikke luftrumsblokke. Med henblik herpå udpeger medlemsstaterne en lufttrafiktjenesteudøver, som er indehaver af et certifikat, der er gyldigt i Fællesskabet.

En medlemsstat ikke kan afvise at udpege en luftfartstjenesteudøver med den begrundelse, at dens nationale retsregler tilsiger, at lufttrafiktjenesteudøvere, som udøver tjenester i et luftrum, der hører ind under denne medlemsstats ansvarsområde:

 

a) skal ejes, enten direkte eller i kraft af en ejermajoritet, af denne medlemsstat eller dennes statsborgere, eller

 

b) skal have deres hovedaktivitetssted eller vedtægtsmæssige hjemsted på denne medlemsstats område, eller

 

c) alene må benytte faciliteter i denne medlemsstat."

 

Begrundelse

Denne tilføjelse er i strid med både artikel 87d i den tyske grundlov og artikel 8, stk. 3 i forordning 550/2004 om det fælles europæiske luftrum. I henhold til disse skal det overlades til medlemsstaterne at udvælge en tjenesteyder. Med ændringen af artikel 8, stk. 1, begrænses denne ret betydeligt, og der indføres et element af konkurrence inden for udnævnelse af luftfartstjenesteudøvere, som i henhold til forordningens betragtning (5) ikke skal kunne anvendes. Det sikres ikke, at denne bestemmelse skal finde anvendelse i alle medlemsstater, da den ændrede artikel 8, stk. 1, henviser til passende "nationalt retssystem".

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra a – nr. i

Forordning (EF) Nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) De omkostninger, der skal fordeles på luftrumsbrugerne, skal være de konstaterede omkostninger ved udøvelsen af luftfartstjenester, herunder passende beløb til forrentning af kapitalinvesteringer og afskrivning af aktiver, samt omkostningerne til vedligeholdelse, drift, forvaltning og administration.”

”a) De omkostninger, der skal fordeles på luftrumsbrugerne, skal være de konstaterede omkostninger ved udøvelsen af luftfartstjenester, herunder passende beløb til forrentning af kapitalinvesteringer og afskrivning af aktiver, samt omkostningerne til vedligeholdelse, drift, forvaltning og administration. De fastlagte omkostninger fås fra præstationsmålene i rammeforordningens artikel 11 og skal bidrage til omkostningseffektiviteten i forbindelse med levering af luftfartstjenester i henhold til denne forordnings artikel 14.

Begrundelse

Som anført i artikel 11 i rammeforordning 549/2004 og artikel 14 i forordning 550/2004 bør afgiftsordningen være omkostningseffektiv, forudsat at præstationsmålene nås.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra a – nr. ii a (ny)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) følgende litra ba) indsættes:

 

"ba) hvad angår funktionelle luftrumsblokke, skal afgifterne fastsættes i overensstemmelse med konvergenskriterierne vedrørende omkostningseffektivitet med henblik på indførelse af én enkelt afgift, der er i fuld overensstemmelse med de regionale forretningsplaner."

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra b – nr. iii

Forordning (EF) Nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“c) Indtægterne fra luftfartstjenester må være så store, at de skaber et rimeligt afkast på aktiverne, så de kan bidrage til nødvendige kapitalforbedringer.”

“c) Indtægterne fra luftfartstjenester må være så store, at de skaber et rimeligt afkast på aktiverne, så de kan bidrage til nødvendige kapitalforbedringer, forudsat at de aftalte præstationsmål nås.”

Begrundelse

Indtægter fra luftfartstjenester kan give et rimeligt afkast på aktiverne, men dette vil kun ske, hvis præstationsmålene nås.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 9 – litra c

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen kan efter proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, træffe afgørelse om, at afgifter skal benyttes til at finansiere fælles projekter, som er beregnet til at bistå specifikke kategorier af luftrumsbrugere og/eller luftfartstjenesteudøvere med henblik på at forbedre de kollektive luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af luftrummet, og herunder navnlig foranstaltninger, som kan være nødvendige af hensyn til gennemførelsen af ATM-masterplanen. I en sådan afgørelse udpeges det fælles projekt, og der angives bl.a. en tidsplan for gennemførelsen, og hvilke omkostninger der vil blive pålagt luftrumsbrugere samt fordelingen af disse på medlemsstater.

udgår

Begrundelse

Denne artikel er i strid med ICAO-principperne og Kommissionens mål om, at gebyrer skal opkræves på objektiv, rimelig og gennemsigtig vis. I henhold til ICAO-principperne for ATC-gebyrer skal det i denne forbindelse ikke forlanges af luftrumsbrugerne, at fælles projekter forhåndsfinansieres.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 9 – litra c a (ny)

Forordning (EF) nr. 550/2004

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) følgende stykke 4a indsættes:

 

"4a. Kommissionen kan revidere den eksisterende finansielle ramme for EU med henblik på at fremsætte forslag om yderligere finansielle midler til fælles projekter, navnlig for at fremskynde oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke og bistå luftfartstjenesteudøvere og luftrumsbrugere med anvendelsen af SESAR."

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) Nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Nettet til lufttrafikstyring (ATM) skal gøre det muligt at udnytte luftrummet optimalt og sikre, at luftrumsbrugerne kan operere på deres foretrukne flyveveje, samtidig med at der gives størst mulig adgang til luftrums- og luftfartstjenester.

1. Nettet til lufttrafikstyring (ATM) skal gøre det muligt at udnytte luftrummet optimalt og sikre, at luftrumsbrugerne kan operere på deres foretrukne flyveveje, hvor dette er kompatibelt med driftsbegrænsningerne, og samtidig med at der gives størst mulig adgang til luftrums- og luftfartstjenester.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) Nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1– litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) yderligere funktioner i ATM-nettet som defineret i ATM-masterplanen.

c) yderligere funktioner i ATM-nettet, herunder lufttrafikregulering, som defineret i ATM-masterplanen.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) Nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan med forbehold af egen kontrol og på eget ansvar overdrage Eurocontrol visse opgaver i relation til gennemførelsen af de ovennævnte funktioner, som ikke indebærer, at der skal vedtages bindende, generelle foranstaltninger, eller at der skal foretages politiske vurderinger. Disse opgaver udføres på en upartisk og omkostningseffektiv måde under hensyn til det samlede ATM-nets behov og med fuld inddragelse af luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne.

Kommissionen kan, under opretholdelse af dennes kontrol og ansvar, overdrage visse opgaver i relation til gennemførelsen af de ovennævnte funktioner, som ikke indebærer, at der skal vedtages bindende, generelle foranstaltninger, eller at der skal foretages politiske vurderinger til et reformeret Eurocontrol eller et andet kompetent eller uafhængigt organ, idet opgaveoverdragelsen skal ske under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet og under hensyntagen til, hvad der objektivt og geografisk vil give den største gevinst. Disse opgaver udføres på en upartisk, gennemsigtig og omkostningseffektiv måde under hensyn til det samlede ATM-nets behov og med fuld inddragelse af luftrumsbrugerne og luftfartstjenesteudøverne i forvaltningsstrukturen, der omfatter udøvelsen af disse funktioner.

 

Ved opbygningen af trafikstyringsfunktionen sikrer Kommissionen princippet om adskillelse af regulative og operative opgaver. I den forbindelse foretages en præcis differentiering mellem hver enkelt funktion på alle niveauer (EU, regionale/funktionelle luftrumsblokke, nationalt) samt af de dermed forbundne ansvarsområder. Funktioner af europæisk dimension, som kategoriseres som "operative", skal altid varetages under vejledning af industripartnerne, og ved regulative funktioner høres disse.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Forordning (EF) Nr. 551/2004

Artikel 6 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstater skal overlade udførelsen af lufttrafikreguleringen til Eurocontrol som specificeret i en gennemførelsesbestemmelse, der er vedtaget i overensstemmelse med den i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure og i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte krav, jf. artikel 9.

6. Medlemsstater skal overlade udførelsen af lufttrafikreguleringen til et reformeret Eurocontrol eller et andet kompetent og uafhængigt organ som specificeret i en gennemførelsesbestemmelse, der er vedtaget i overensstemmelse med den i rammeforordningens artikel 5, stk. 3, omhandlede procedure og i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte krav, jf. artikel 9.

Begrundelse

Selv om Eurocontrol i øjeblikket har gode forudsætninger for at udføre lufttrafikregulering, er det ikke nødvendigvis tilfældet på langt sigt.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 551/2004

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I artikel 9 indsættes som stk. 3:

udgår

"3. Gennemførelsesbestemmelserne skal sikre overensstemmelse mellem flyveplaner og slots i lufthavne, den nødvendige koordinering mellem flyveplaner og slots i lufthavne og den nødvendige koordinering mellem tilstødende lufthavne."

 

Begrundelse

Brugen af udtrykket "slots i lufthavne" (airport slots) er uklar i denne sammenhæng. Dette implicerer en forbindelse til forordning (EØF) nr. 95/93. I forordningen drejer det sig dog om et strategisk planlægningsinstrument, og ikke om et operationelt instrument (ATM). De foranstaltninger, som forordning (EØF) nr. 95/93 har medført, er effektive og passende, og ingen yderligere gennemførelsesbestemmelser er hverken påkrævet eller begrundet.

PROCEDURE

Titel

Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed

Referencer

KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Behandling i udvalg

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

(1)

738 mio. flypassagerer igennem lufthavnene i EU-27 i 2006 - (EUROSTAT).


PROCEDURE

Titel

Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed

Referencer

KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Dato for høring af EP

25.6.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

8.7.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Dato for vedtagelse

8.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Dato for indgivelse

20.1.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik