Διαδικασία : 2008/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0002/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0002/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0169

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 404kWORD 790k
19.1.2009
PE 412.349v02-00 A6-0002/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Marian-Jean Marinescu

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0388),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0250/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0002/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία              1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος για τη δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι μέσω μίας "εκ των άνω" προσέγγισης· επειδή όμως δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να προωθηθεί η υλοποίησή της σε πολιτικό επίπεδο, στόχος πρέπει να είναι τώρα η επιτάχυνση των διεργασιών που έχουν αρχίσει βάσει της "εκ των κάτω προς τα άνω" προσέγγισης.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως την εφαρμογή μιας "εκ των άνω" προσέγγισης, η οποία όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Επομένως, στόχος είναι τώρα να αποφευχθούν οι υπερβολικές καθυστερήσεις στη δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλισθεί συνεπής και σταθερή εποπτεία της παροχής υπηρεσιών ανά την Ευρώπη, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν επαρκή ανεξαρτησία και πόρους.

(8) Για να εξασφαλισθεί συνεπής και σταθερή εποπτεία της παροχής υπηρεσιών ανά την Ευρώπη, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον λειτουργική ανεξαρτησία και επαρκείς πόρους, με σκοπό να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και να ενθαρρύνεται και τονώνεται η διμερής και πολυμερής συνεργασία.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει με την ιδέα της χορήγησης ‘λειτουργικής ανεξαρτησίας’ σε εθνικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές σε άλλους τομείς (όπως οι αγορές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και φυσικού αερίου).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας σε όλες τις βασικές πτυχές που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), μεταξύ τους και με τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Αντί για μια φιλόδοξη εκ των άνω προσέγγιση, ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη του Ενιαίου Ουρανού είναι μια συνεπής διπλωματική κοινή συναίνεση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Tα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου είναι καίριας σημασίας για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να δημιουργηθεί συνέργεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου το αργότερο έως τα τέλη του 2012.

(13) Tα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου είναι καίριας σημασίας για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να δημιουργηθεί συνέργεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ενεργά λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (ΛΤΕΧ) το αργότερο έως τα τέλη του 2011.

Αιτιολόγηση

Οι απλές συμφωνίες για τη θέσπιση ΛΤΕΧ το αργότερο έως το 2012 θα καθυστερήσουν τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, για τον οποίο τα ΛΤΕΧ αποτελούν ενδιάμεσο μόνο βήμα. Επιπλέον, η ανάπτυξη του SESAR από το 2014 και μετά πρέπει να γίνει απευθείας στη βάση του Ενιαίου Ουρανού, και όχι στη βάση των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο περιττός διπλασιασμός του κόστους. Από το 2012 και μετά και μέχρι το τέλος του 2013 υπάρχει αρκετός χρόνος για να αρχίσει η συγχώνευση των ΛΤΕΧ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ πρωτοβουλιών γειτονικών ΛΤΕΧ, για να διευκολυνθεί η περαιτέρω συγχώνευση των ΛΤΕΧ στον ΕΕΟ.

Αιτιολόγηση

Οι απλές συμφωνίες για τη θέσπιση ΛΤΕΧ το αργότερο έως το 2012 θα καθυστερήσουν τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, για τον οποίο τα ΛΤΕΧ αποτελούν ενδιάμεσο μόνο βήμα. Επιπλέον, η ανάπτυξη του SESAR από το 2014 και μετά πρέπει να γίνει απευθείας στη βάση του Ενιαίου Ουρανού, και όχι στη βάση των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο περιττός διπλασιασμός του κόστους. Από το 2012 και μετά και μέχρι το τέλος του 2013 υπάρχει αρκετός χρόνος για να αρχίσει η συγχώνευση των ΛΤΕΧ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευση μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών όσον αφορά στην επίτευξη του ΕΕΟ.

Αιτιολόγηση

Ενόψει των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισμός, κρίνεται απαραίτητη η ανανέωση της πολιτικο-στρατιωτικής συμφωνίας που υπογράφτηκε το 2004.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Προς διευκόλυνση των συμφωνιών υψηλού επιπέδου και εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για την υπέρβαση προκλήσεων κατά τη θέσπιση των ΛΤΕΧ, θα πρέπει η Επιτροπή να ορίσει πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου ως Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου. Ο Συντονιστής πρέπει να δρα χωρίς να θίγονται τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες της επιτροπής ενιαίου ουρανού·.

Αιτιολόγηση

Μετά από την επιτυχία του προτύπου των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T, ο ορισμός Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου θα επιταχύνει στην πράξη την υλοποίησή τους καθώς και τη μελλοντική τους συγχώνευση. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου και όχι κάποιος τεχνικός, ούτως ώστε να προσπαθήσει να επιτύχει πολιτική συναίνεση των κρατών μελών.

Tροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Εάν οι σήμερα διαθέσιμοι πόροι αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη βελτίωση των επιδόσεων, και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM, πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση κοινών έργων.

(14) Εάν οι σήμερα διαθέσιμοι πόροι αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη βελτίωση των επιδόσεων, και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM, πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση κοινών έργων. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι πρέπει να διατίθενται με στόχο τη χρηματοδότηση κοινών έργων που προορίζονται για την παροχή βοήθειας στους χρήστες του εναερίου χώρου ή/και τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη χρήση του εναερίου χώρου, ιδίως εκείνων που ενδεχομένως απαιτούνται για την εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου και του γενικού προγράμματος ATM. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα μπορούσαν να διατίθενται μέσω της χρηματοδότησης των ΤΕΝ-Τ, των επιχορηγήσεων από την ΕΤΕπ και των εσόδων δημοπράτησης από την ενσωμάτωση της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 α) Η ταχεία ανάπτυξη του SESAR είναι απολύτως αναγκαία για τη δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Επ' αυτού ο Eurocontrol πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμβολή του στη χρηματοδότηση του SESAR.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση του SESAR πρέπει να διασφαλιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα παρόμοια με εκείνα που ανέκυψαν κατά τη χρηματοδότηση του GALILEO. Η χρηματοδότηση του SESAR κατανέμεται εξίσου (700 εκατ. ευρώ ανά φορέα) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurocontrol και των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβίβασε ήδη τους χρηματοδοτικούς πόρους της. Για το λόγο αυτό, ο Eurocontrol πρέπει να δώσει πληροφορίες σχετικά με το δικό του μερίδιο χρηματοδότησης υπό μορφήν παροχών εις είδος.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η επίτευξη κοινού προγραμματισμού και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων θα διευκολυνθεί με μια Ευρωπαϊκή Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Κατωτέρου Εναέριου Χώρου (EFIR), η οποία θα περιλαμβάνει τον εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ώστε να αντιμετωπισθούν τα περιφερειακά σημεία συμφόρησης.

(17) Η επίτευξη κοινού προγραμματισμού και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων θα διευκολυνθεί με μια Ευρωπαϊκή Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Κατωτέρου Εναέριου Χώρου (EFIR), η οποία θα περιλαμβάνει τον εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ώστε να αντιμετωπισθούν τα τοπικά και περιφερειακά σημεία συμφόρησης.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη διατύπωση.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21a) Η προβλεπόμενη μεταρρύθμιση του Eurocontrol πρέπει να διεξαχθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη μεταρρύθμιση του Eurocontrol πρέπει να επιτευχθεί πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΟ II, για να εξασφαλιστεί πραγματική ανεξαρτησία των τμημάτων του Eurocontrol στα οποία θα ανατεθούν ίσως διάφορα καθήκοντα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β) Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Eurocontrol πρέπει να διεξαχθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά καθήκοντα που ανατίθενται στον Eurocontrol δυνάμει των κανονισμών ΕΕΟ είναι συμβατά προς άλλες πτυχές των εργασιών του που σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του ως διεθνούς οργανισμού και δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτά.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διασαφηνίσει δεόντως την ενισχυμένη συνεργασία της με τον Eurocontrol κατά την εφαρμογή των πολιτικών της. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφωνία πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την πανευρωπαϊκή φύση του οργανισμού.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται συνδρομή στις υφιστάμενες επιχειρησιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής μονάδας διαχείρισης της ροής του Εurocontrol, προκειμένου να εξασφαλισθούν αποτελεσματικές πτητικές δραστηριότητες. Επίσης, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ σχεδίων πτήσεων και χρονοθυρίδων.

(22) Πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται συνδρομή στις υφιστάμενες επιχειρησιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής μονάδας διαχείρισης της ροής του Εurocontrol, προκειμένου να εξασφαλισθούν αποτελεσματικές πτητικές δραστηριότητες. Επίσης, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να εξασφαλισθεί η δέουσα συνοχή μεταξύ σχεδίων πτήσεων και χρονοθυρίδων.

Αιτιολόγηση

Πέραν της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της προβλεψιμότητας. Θεωρείται επ’ αυτού υποχρεωτικός κάποιος συντονισμός μεταξύ των σχεδίων πτήσης και των χρονοθυρίδων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23a) Για την εξασφάλιση της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, ζωτική σημασία έχει η ύπαρξη συνοχής μεταξύ χωρητικότητας της ΑΤΜ και χωρητικότητας των αερολιμένων. Το Eurocontrol στη μελέτη του «Challenges of Growth 2008» επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική πρόκληση ως προς τη χωρητικότητα των αερολιμένων, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακόμη και αν τα αεροδρόμια κάνουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας, η Ευρώπη θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε επίπεδο χωρητικότητας επί του εδάφους μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το παρατηρητήριο της χωρητικότητας των αερολιμένων της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την παροχή στα κράτη μέλη των αντικειμενικών πληροφοριών που χρειάζονται για να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες πολιτικές για την ευθυγράμμιση της χωρητικότητας των αερολιμένων με τη χωρητικότητα της ΑΤΜ, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητάς τους στον τομέα αυτό.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Tα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να αποφασισθούν με βάση την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(26) Tα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να αποφασισθούν με βάση την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, εντός καταλλήλου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που θεσπίζουν οι κανονισμοί ΕΕΟ.

Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικοί κανόνες αποτελούν το πρακτικό μέσο για τη δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας. Επομένως, πρέπει οι εκτελεστικοί κανόνες να υποβάλλονται εντός ευλόγου χρονοδιαγράμματος προς τήρηση των προθεσμιών που θέτουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Η Επιτροπή θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο ένα μήνα μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, να προτείνει συνεπή χάρτη πορείας για την εκπόνηση των εκτελεστικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα και τις αλληλοσυνδέσεις τους.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 26 α(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26a) Το χρονοδιάγραμμα αποφασίζεται από την Επιτροπή εντός 30 ημερών από της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικοί κανόνες αποτελούν το πρακτικό μέσο για τη δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας. Επομένως, πρέπει οι εκτελεστικοί κανόνες να υποβάλλονται εντός ευλόγου χρονοδιαγράμματος προς τήρηση των προθεσμιών που θέτουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Η Επιτροπή θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο ένα μήνα μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, να προτείνει συνεπή χάρτη πορείας για την εκπόνηση των εκτελεστικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα και τις αλληλοσυνδέσεις τους.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Η εφαρμογή του παρόντος κανονιστικού πλαισίου προγραμματίζεται σε πλήρη συμφωνία με την ανάπτυξη του σχεδίου SESAR για να δημιουργηθεί ο ΕΕΟ πριν από την έναρξη του τρίτου σταδίου του SESAR, της φάσης της εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση του SESAR από το 2014 και μετά πρέπει να γίνει απευθείας επί της βάσεως του Ενιαίου Ουρανού, και όχι επί της βάσεως των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο περιττός διπλασιασμός του κόστους. Επ’ αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη δημιουργία του Ενιαίου Ουρανού σε συμφωνία με την φάση της ανάπτυξης του SESAR.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 579/2004

Άρθρο 2 – στοιχείο -α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

"(-α) Παρεμβάλλεται το εξής στοιχείο:

 

"(-α) "δικαίωμα διέλευσης": το δικαίωμα των αερομεταφορέων σε σχέση με τις διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες να πετούν σε όλη την επικράτεια της χώρας, χωρίς προσγείωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης του Σικάγου.

Αιτιολόγηση

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 - στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γa) Το άρθρο 2, σημείο 15 τροποποιείται ως εξής:

 

15. "Πιστοποιητικό" σημαίνει έγγραφο που εκδίδεται από κράτος μέλος ή ευρωπαϊκό φορέα σε οποιαδήποτε μορφή, συμβατό με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένας συγκεκριμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος μεταξύ της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και της θέσης σε ισχύ ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 216/2008 (του κανονισμού EASA ως τροποποιήθηκε από το COM 390/2008). Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στη μεταβατική αυτή περίοδο.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 - στοιχείο ε α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – παράγραφος 23α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εa) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 23α:

 

23α. "Υπηρεσία πληροφοριών πτήσης" σημαίνει μια υπηρεσία που προσφέρεται με σκοπό να παρέχονται συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των πτήσεων.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη προς τους ορισμούς του ΔΟΠΑ.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – σημείο 23 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εβ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

23β. "Υπηρεσίες συνέγερσης" σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται για να ενημερώνονται οι σχετικοί οργανισμοί σχετικά με τα αεροσκάφη που χρήζουν αρωγής έρευνας και διάσωσης, και για την κατά περίπτωση συνδρομή των οργανισμών αυτών.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη προς τους ορισμούς του ΔΟΠΑ.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 - στοιχείο στ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – σημείο 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25. ως «λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου» νοείται το τμήμα του εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων, εντός του οποίου βελτιστοποιείται ή/και εντάσσεται η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών·

25. ως «λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου» νοείται το τμήμα του εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων, εντός του οποίου βελτιστοποιείται, εντάσσεται και διενεργείται με γνώμονα την επίδοση η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών υπό την ευθύνη παρόχου υπηρεσίας αεροναυτιλίας μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση ενισχύει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι επιδόσεων ως ορίζονται στο άρθρο 11. Επιπλέον, τονίζει τη δέσμευση των κρατών μελών να επιταχύνουν τη θέσπιση των ΛΤΕΧ ως ενδιάμεσο βήμα προς επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – παράγραφος 25α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στa) Παρεμβάλλεται το στοιχείο 25 α:

 

(25a) «λειτουργική ανεξαρτησία» όσον αφορά ένα θεσμό, φορέα ή οργανισμό σημαίνει ότι μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από οιοδήποτε φορέα, διαθέτει αυτονομία κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, έχει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων του και ασκεί τις εξουσίες του με αμεροληψία και διαφάνεια·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν με την ιδέα της αναγνώρισης ‘λειτουργικής ανεξαρτησίας’ σε εθνικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές άλλων τομέων (λ.χ. στις αγορές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και φυσικού αερίου). Η ίδια προσέγγιση πρέπει να ισχύσει για το σύστημα της αεροπορίας. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη συστήσει τις ΕΕΑ τους κατά την παρελθούσα 4ετία, θα πρέπει οι κανονισμοί να επικεντρωθούν στην επίτευξη της λειτουργικής ανεξαρτησίας με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και την περαιτέρω διασαφήνιση των διαδικασιών ορισμού κοινής ΕΕΑ. Εάν δεν αναγνωριστεί στις ΕΕΑ τουλάχιστον λειτουργική ανεξαρτησία, η συνεργασία τους στο πλαίσιο του παρόντος νομοθετήματος θα είναι βραδεία, αν όχι αδύνατη.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 2 – παράγραφος 36α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 36 α:

 

(36a) «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» σημαίνει ένα συνεκτικό πανευρωπαϊκό δίκτυο αεροδιαδρόμων και συστημάτων διαχείρισης αεροδιαδρόμων και διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας βασισμένο αποκλειστικά σε κριτήρια απόδοσης και τεχνικής επάρκειας και όχι σε εθνικά ή περιφερειακά σύνορα, εντός του οποίου βελτιστοποιείται και εντάσσεται μέσω των λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών του εναέριου χώρου·

Αιτιολόγηση

Οι φραγμοί που εμπόδιζαν τη δημιουργία του Ενιαίου Ουρανού προέκυπταν κυρίως από τις διιστάμενες ερμηνείες του «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού». Με τον όρο αυτό νοούμε τη πολιτική δέσμευση για ενότητα και συνεργασία βάσει κοινών τεχνικών απαιτήσεων και, μακροπρόθεσμα, κοινών τεχνολογιών, εξοπλισμών, σχεδίων και διαδικασιών. Από της απόψεως αυτής, χρειάζεται ένας σαφής ορισμός της έκβασης.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 4παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν, κατ’επιλογήν τους, από κοινού ή μεμονωμένα, έναν ή περισσότερους φορείς ως εθνική εποπτική αρχή τους, για να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν από κοινού ή μεμονωμένα, έναν ή περισσότερους φορείς ως εθνική εποπτική αρχή τους, για να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερη διατύπωση.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 579/2004

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. Εξασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των εθνικών εποπτικών αρχών και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείρισή τους ενεργούν με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και διαφανή. Εξασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των εθνικών εποπτικών αρχών και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείρισή τους ενεργούν με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο. Η ανεξαρτησία αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η εισαγωγή των όρων "κατά τρόπο ανεξάρτητο" σε σχέση με τις ΕΕΑ για την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά λαμβανομένων υπόψη των εθνικών ρυθμίσεων.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής και του Εurocontrol, η Επιτροπή συνιστά "συμβουλευτικό όργανο του κλάδου", στο οποίο συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών του εναέριου χώρου, οι αερολιμένες, η αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων. Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής και του Εurocontrol, η Επιτροπή συνιστά "συμβουλευτικό όργανο του κλάδου", στο οποίο συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών του εναέριου χώρου, οι αερολιμένες, η αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων. Αποκλειστικός ρόλος του οργάνου αυτού είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση τονίζει το συμβουλευτικό ρόλου του συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

 

Η Κοινότητα έχει ως στόχο και υποστηρίζει την επέκταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκει, είτε στα πλαίσια συμφωνιών που συνάπτονται με όμορες τρίτες χώρες [...], είτε στα πλαίσια του Εurocontrol, είτε στα πλαίσια συμφωνιών ΛΤΕΧ, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, στις χώρες αυτές.

Αιτιολόγηση

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός πρέπει να περιέχει το σπόρο ενός ευρύτερου ανοίγματος για περαιτέρω ανάπτυξη και να συνιστά πρότυπο για τους διεθνείς εταίρους μας, αποτελώντας μια σταδιακή προσέγγιση με στόχο την επίτευξη ενός ευρύτερου στόχου, του Ενιαίου Παγκόσμιου Ουρανού. Η επέκταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού σε τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνει και μέσω ΛΤΕΧ.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 8 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την εκπόνηση εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εντολές προς τον Εurocontrol, στις οποίες να καθορίζει τα σχετικά καθήκοντα και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Εν προκειμένω, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή χρήση των ρυθμίσεων του Εurocontrol όσον αφορά τη συμμετοχή και τη γνωμοδότηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές που ακολουθεί η Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και τις διαδικασίες διαβούλευσης και δεν αντίκεινται στις θεσμικές υποχρεώσεις της. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

2. Για την εκπόνηση εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εντολές προς τον Εurocontrol ή άλλο φορέα, στις οποίες να καθορίζει τα σχετικά καθήκοντα και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, σε απόλυτη συμφωνία με προτεραιότητες και με στόχο την τήρηση των προθεσμιών που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, σε διαβούλευση με το Συμβουλευτικό Όργανο του Κλάδου (ΣΟΚ), την Επιτροπή Κλαδικού Διαλόγου (ΕΚΔ), και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές που ακολουθεί η Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και τις διαδικασίες διαβούλευσης και δεν αντίκεινται στις θεσμικές υποχρεώσεις της. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη δέουσας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει το ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου και της επιτροπής κλαδικού διαλόγου. Επιπλέον, διασαφηνίζει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες μπορεί να ετοιμάζονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 579/2004

Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 3, να θεσπίζει εναλλακτικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της σχετικής εντολής:

4. Η Επιτροπή δύναται, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 3, να εκδίδει εντολές προς άλλο φορέα:

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη δέουσας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει το ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου και της επιτροπής κλαδικού διαλόγου. Επιπλέον, διασαφηνίζει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες μπορεί να ετοιμάζονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) εάν η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή, κρίνει ότι:

(iii) εάν η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΣΟΚ, την ΕΚΔ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κρίνει ότι:

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη δέουσας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει το ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου και της επιτροπής κλαδικού διαλόγου. Επιπλέον, διασαφηνίζει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες μπορεί να ετοιμάζονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 8 - παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3:

διαγράφεται

(α) όταν η Επιτροπή αποφασίζει να μην εκδώσει εντολή προς τον Eurocontrol βάσει της παραγράφου 2, ή

 

(β) όταν οι εκτελεστικοί κανόνες που πρόκειται να εκδοθούν δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Eurocontrol.’

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη δέουσας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και τονίζει το ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου και της επιτροπής κλαδικού διαλόγου. Επιπλέον, διασαφηνίζει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες μπορεί να ετοιμάζονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - δεύτερη περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- όλες οι ομάδες χρηστών του εναερίου χώρου,

- οι χρήστες του εναέριου χώρου ή οι ομάδες χρηστών του εναερίου χώρου,

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ορισμό των χρηστών εναέριου χώρου. Περιλαμβάνει τις στρατιωτικές αρχές.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, η Επιτροπή καταρτίζει σύστημα επιδόσεων. Το σύστημα περιλαμβάνει ιδίως τα εξής στοιχεία:

1. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και αφού διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων σε μνεία των οποίων προβαίνει το άρθρο 10, καταρτίζεται σύστημα επιδόσεων για την παροχή αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και λειτουργιών του δικτύου. Περιλαμβάνει:

(α) περιοδική επανεξέταση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου, καθώς και ιδιαίτερες μελέτες για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων·

(α) κοινοτικούς στόχους για τις επιδόσεις σε ενδεδειγμένα καίρια πεδία επιδόσεων, περιλαμβανομένων της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της ικανότητας και της οικονομικής απόδοσης·

(β) διαδικασίες και αρμοδιότητες για τη συλλογή, επικύρωση, εξέταση, αξιολόγηση και διάδοση δεδομένων σχετικών με τις επιδόσεις των επιδόσεων της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται φορείς αερολιμένων, συντονιστές αερολιμένων, πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, χρήστες του εναερίου χώρου, εθνικές εποπτικές αρχές, τα κράτη μέλη και ο Eurocontrol·

(β) εθνικά ή περιφερειακά σχέδια επιδόσεων, περιλαμβανομένων στόχων επιδόσεων, που εξασφαλίζουν τη συνέπεια με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων· και

(γ) ενδεδειγμένα καίρια πεδία επιδόσεων με βάση το έγγραφο του ΔΟΠΑ αριθ. 9854 με τίτλο ‘‘Γενική επιχειρησιακή ιδέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Global Air Traffic Management Operational Concept)’’**

, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται εφόσον χρειάζεται για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και οι σχετικοί στόχοι για τα πεδία αυτά·

(γ) περιοδική επανεξέταση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου.

(δ) καίριους δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεων και τον καθορισμό στόχων·

 

(ε) καθορισμό κοινοτικών στόχων για τις επιδόσεις, αντίστοιχης ελάχιστης 3ετούς και μέγιστης 5ετούς περιόδου αναφοράς και κατάλληλα κριτήρια σύγκλισης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3·

 

(στ) κριτήρια για την προετοιμασία εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων επιδόσεων από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Συγκεκριμένα, τα σχέδια αυτά:

 

- βασίζονται σε επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων υπηρεσιών,

 

- πραγματεύονται όλα τα στοιχεία κόστους της εθνικής ή περιφερειακής βάσης κόστους,

 

- περιλαμβάνουν δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων σύμφωνους με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων,

 

- υπόκεινται σε διαβούλευση με τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναερίου χώρου, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συντονιστές αερολιμένων·

 

(ζ) κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την παρακολούθηση και την επιβολή εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων, όπου συμπεριλαμβάνεται τα εξής:

 

(i) αξιολόγηση των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων από την Επιτροπή για να εξασφαλισθεί ότι τουλάχιστον συνολικά ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς στόχους,

 

(ii) έγκριση των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3,

 

(iii) παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων, καθώς και των ενδεδειγμένων μηχανισμών συναγερμού,

 

(iv) αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων επιδόσεων ετησίως και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, και καθορισμός νέων στόχων για την επόμενη περίοδο αναφοράς,

 

(v) διορθωτικά μέτρα με κατάλληλα κίνητρα ή/και αντικίνητρα, τα οποία θα εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι εθνικοί ή οι περιφερειακοί στόχοι ετησίως ή στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

 

2. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου της επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τον Eurocontrol ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για να ενεργεί ως «φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων». Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων έχει ως ρόλο να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων ενεργεί ανεξάρτητα στην εκτέλεση των καθηκόντων που του αναθέτει η Επιτροπή.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5, παράγραφος 3 η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τον Eurocontrol ή μία δεόντως ειδικευμένη ανεξάρτητη οντότητα για να ενεργεί ως «φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων». Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων έχει ως ρόλο να επικουρεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με τις ΕΕΑ, και να επικουρεί τις ΕΕΑ, εφόσον του ζητηθεί, στην εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων ενεργεί ανεξάρτητα στην εκτέλεση των καθηκόντων που του αναθέτει η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει λεπτομερείς εκτελεστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 8.

3. (α) Οι κοινοτικοί στόχοι επιδόσεων για τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τις λειτουργίες του δικτύου εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, αφού ληφθούν υπόψη τα σχετικά στοιχεία από τις ΕΕΑ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 

(β) Τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια μνεία των οποίων γίνεται στο 1(β) καταρτίζονται από τις ΕΕΑ. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν δεσμευτικούς εθνικούς ή περιφερειακούς στόχους και κατάλληλο καθεστώς παροχής κινήτρων υπό τη μορφή που εγκρίνεται από το/τα κράτος/η μέλος/η. Η κατάρτιση των σχεδίων υπόκειται σε διαβούλευση με τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναερίου χώρου και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συντονιστές αερολιμένων.

 

(γ) Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια σύμφωνα με τη διαδικασία μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 εξασφαλίζοντας συνέπεια των εθνικών ή περιφερειακών στόχων με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων.

 

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι εθνικοί ή περιφερειακοί στόχοι επιδόσεων και τα κατάλληλα μέτρα δεν επαρκούν, μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, ότι οι ενδιαφερόμενες ΕΕΑ πρέπει να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Αυτά τα διορθωτικά μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2.

 

(δ) Μία περίοδος αναφοράς καλύπτει τουλάχιστον τριετία και κατά μέγιστον πενταετία. Η επίτευξη των στόχων επιδόσεως αποτιμάται κατ' έτος και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, νέοι στόχοι τίθενται για την προσεχή περίοδο αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς καλύπτει το χρονικό διάστημα έως το 2011. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε περίπτωση όπου οι εθνικοί ή περιφερειακοί στόχοι δεν επιτευχθούν, τα κράτη μέλη και/ή οι ΕΕΑ εφαρμόζουν τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3 γ.

 

(ε) Η Επιτροπή διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των στόχων επιδόσεων και υποβάλλει τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού.

 

4. Για το σύστημα επιδόσεων σε μνεία του οποίου προβαίνει η παράγραφος 1 ισχύουν οι εξής διαδικασίες:

 

(α) συλλογή, επικύρωση, εξέταση, αξιολόγηση και διάδοση δεδομένων που σχετίζονται με τις επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου από όλα τα σχετικά μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσίας αεροναυτιλίας, χρήστες του εναερίου χώρου, φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, εθνικές εποπτικές αρχές, τα κράτη μέλη και ο Φορέα Επανεξέτασης των Επιδόσεων·

 

(β) επιλογή ενδεδειγμένων καίριων πεδίων επιδόσεων με βάση το έγγραφο του ΔΟΠΑ αριθ. 9854 με τίτλο "Γενική επιχειρησιακή ιδέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας" (Global Air Traffic Management Operational Concept) εναρμονισμένων με το πλαίσιο επιδόσεων του γενικού προγράμματος ATM, όπου περιλαμβάνονται τομείς ασφαλείας, περιβάλλοντος, χωρητικότητας και οικονομικής απόδοσης, προσαρμοσμένοι, εάν απαιτείται, για να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και οι σχετικοί στόχοι για αυτούς τους τομείς και ορισμός περιορισμένου αριθμού καίριων δεικτών επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεων·

 

(γ) καθορισμός στόχων επιδόσεων για ολόκληρη την Κοινότητα, οι οποίοι ορίζονται εξετάζοντας εισροές που προσδιορίζονται στο επίπεδο των κρατών μελών ή λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου·

 

(δ) παρακολούθηση των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων επιδόσεων, περιλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μηχανισμών συναγερμού,

 

(ε) εισαγωγή αρχών "πνεύματος δικαιοσύνης"·

 

Η Επιτροπή μπορεί να προσθέτει περαιτέρω διαδικασίες στον κατάλογο της παρούσας παραγράφου. Αυτά τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (παραπομπή σε άρθρο).

 

5. Κατά τον καθορισμό του συστήματος επιδόσεων λαμβάνεται υπόψη το ότι οι υπηρεσίες αεροδιαδρόμων, οι υπηρεσίες τερματικών αερολιμένων και οι λειτουργίες δικτύου είναι διαφορετικές και πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά συνέπειαν τούτου, ειδικώς για τους σκοπούς μέτρησης της επίδοσης.

 

6. Για τη λεπτομερή λειτουργία του συστήματος επιδόσεων η Επιτροπή εγκρίνει εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος για να τηρηθούν οι προθεσμίες που θεσπίζει ο παρών κανονισμός εκτελεστικούς κανόνες σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8. Αυτοί οι εκτελεστικοί κανόνες καλύπτουν:

 

(α) το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών σε μνεία των οποίων προβαίνει η παράγραφος 4·

 

(β) την περίοδο αναφοράς και τα διαστήματα για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων επιδόσεων και τον ορισμό νέων στόχων·

 

(γ) κριτήρια για τον καθορισμό των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων επιδόσεων από τις εθνικές εποπτικές αρχές, όπου περιέχονται οι εθνικοί ή περιφερειακοί στόχοι επιδόσεων, το δε καθεστώς παροχής κινήτρων

 

i) βασίζεται στα επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

 

ii) πραγματεύεται όλα τα στοιχεία κόστους της εθνικής ή περιφερειακής βάσης κόστους,

 

iii) περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων συνεπείς με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων·

 

(δ) κριτήρια για την αποτίμηση του εάν οι εθνικοί ή περιφερειακοί στόχοι είναι συνεπείς προς τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων που τίθενται κατά την περίοδο αναφοράς·

 

(ε) γενικές αρχές για τον καθορισμό από τα κράτη μέλη σε επίπεδο κράτους μέλους και περιφερείας του καθεστώτος παροχής κινήτρων για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

 

(στ) κατάλληλο μηχανισμό συναγερμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων·

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -9 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-9) Το άρθρο 12, παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει κατά περιόδους την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και υποβάλλει πρώτον σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 18 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, και εν συνεχεία ανά έτος. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα κράτη μέλη πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που υποβάλλουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Το άρθρο 2, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

(2) Προς τούτο, κάθε εθνική εποπτική αρχή διοργανώνει κατάλληλες επιθεωρήσεις και μελέτες, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού, προκειμένου να ελέγχει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διευκολύνει τις εργασίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Από περιστατικά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα αποδεικνύεται ότι η στελέχωση φορέων παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών με ανεπαρκή αριθμό προσωπικού μπορεί να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος -4 (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-4) Το άρθρο 7, παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά σε παρόχους υπηρεσίας αεροναυτιλίας οσάκις αυτοί τηρούν τις κοινές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατομικά για κάθε τύπο υπηρεσίας αεροναυτιλίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού-πλαισίου, ακόμη και στην περίπτωση δέσμης τέτοιων υπηρεσιών, [...] οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του, εκμεταλλεύεται και διατηρεί τα δικά του συστήματα επικοινωνίας, αεροναυτιλίας και επιτήρησης. Τα πιστοποιητικά ελέγχονται σε τακτική βάση.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όσους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσφέρουν δέσμη υπηρεσιών. Ένα κοινό πιστοποιητικό θα επιτρέψει ίσως στους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας να αδιαφορήσουν για την ποιότητα ορισμένων τμημάτων των δραστηριοτήτων τους, διακυβεύοντας έτσι τη συνολική ασφάλεια.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος δεν αρνείται να ορίσει πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας επειδή σύμφωνα με το εθνικό νομικό του σύστημα απαιτείται οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία αυτού του κράτους μέλους:

2. Για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10, παράγραφος 3 δεν παρεμποδίζεται από το εθνικό νομικό τους σύστημα που απαιτεί οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο να είναι υπό τη δικαιοδοσία αυτού του κράτους μέλους:

Αιτιολόγηση

Η επιβολή εθνικών νομικών περιορισμών για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 5 - στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(a a) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι οριζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Στις υποχρεώσεις αυτές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όροι για την έγκαιρη παροχή των κατάλληλων πληροφοριών για τον εντοπισμό όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερη διατύπωση.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 5 - στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(a β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

3. Τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν πάροχο υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας, υπό τον όρο ότι αυτός πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους των άρθρων 6 και 7.

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερη διατύπωση.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τον καθορισμό των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τα τέλη του 2012, προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη χωρητικότητα και απόδοση του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να βελτιωθούν οι επιδόσεις του συστήματος αεροπορικών μεταφορών συνολικά και να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους το μέγιστο δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα διάταξη.

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου το αργότερο έως τα τέλη του 2011, προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη χωρητικότητα και απόδοση του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να βελτιωθούν οι επιδόσεις του συστήματος αεροπορικών μεταφορών συνολικά, σε απόλυτη συνέπεια προς το σύστημα επιδόσεων, και να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες το μέγιστο δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα διάταξη.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 11παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη του ΕΕΟ μέσω των ΛΤΕΧ, η Επιτροπή ορίζει πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου ως Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου (ο Συντονιστής).

Αιτιολόγηση

Μετά από την επιτυχία του προτύπου των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T, ο ορισμός Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου θα επιταχύνει στην πράξη την υλοποίησή τους καθώς και τη μελλοντική τους συγχώνευση. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου και όχι κάποιος τεχνικός, ούτως ώστε να προσπαθήσει να επιτύχει πολιτική συναίνεση των κρατών μελών.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9απαράγραφοςβ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β. Ο Συντονιστής ορίζεται από την Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και μετά από διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ακολουθηθούν οι δέοντες μηχανισμοί διοργανικής διαβούλευσης.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9απαράγραφοςγ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ. Βασικός ρόλος του Συντονιστή είναι η διευκόλυνση συμφωνιών υψηλού επιπέδου και η εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για την υπέρβαση δυσχερειών ούτως ώστε να επιταχυνθεί η θέσπιση των ΛΤΕΧ και ο μεταξύ τους συντονισμός και να διασφαλιστεί η δέουσα εναρμόνιση και συνοχή των ΛΤΕΧ με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Μετά από την επιτυχία του προτύπου των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T, ο ορισμός Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου θα επιταχύνει στην πράξη την υλοποίησή τους καθώς και τη μελλοντική τους συγχώνευση. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου και όχι κάποιος τεχνικός, ούτως ώστε να προσπαθήσει να επιτύχει πολιτική συναίνεση των κρατών μελών.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9α – παράγραφος 1 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 δ. Ο Συντονιστής υποβάλλει έκθεση απευθείας στην Επιτροπή και εργάζεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, τον Eurocontrol, το Φορέα Επανεξέτασης των Επιδόσεων και τον EASA.

Αιτιολόγηση

Μετά από την επιτυχία του προτύπου των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T, ο ορισμός Συντονιστή του Συστήματος Λειτουργικών Τμημάτων Εναέριου Χώρου θα επιταχύνει στην πράξη την υλοποίησή τους καθώς και τη μελλοντική τους συγχώνευση. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο υψηλού επιπέδου και όχι κάποιος τεχνικός, ούτως ώστε να προσπαθήσει να επιτύχει πολιτική συναίνεση των κρατών μελών.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9απαράγραφος 2 - στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γ a) είναι συνεπή με τους στόχους επιδόσεων ως ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού-πλαίσιο και της επακόλουθης νομοθεσίας·

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει συνέπεια με τις διατάξεις του συστήματος επιδόσεων.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένα λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου καθορίζεται μόνον με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών που έχουν δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε μέρος του εναέριου χώρου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου, ή με δήλωση κράτους μέλους εάν έχει δικαιοδοσία στο σύνολο του εναερίου χώρου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα. Το(τα) ενδιαφερόμενο(α) κράτος(η) μέλος(η), πριν καθορίσει(ουν) λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, παρέχει(ουν) στην Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλες πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωσή του(τους) προς τα κριτήρια της παραγράφου 2 και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

3. Ένα λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου καθορίζεται μόνον με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών που έχουν δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε μέρος του εναέριου χώρου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου. Το(τα) ενδιαφερόμενο(α) κράτος(η) μέλος(η), πριν καθορίσει(ουν) λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, παρέχει(ουν) στην Επιτροπή, το Συντονιστή, τα άλλα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλες πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωσή του(τους) προς τα κριτήρια της παραγράφου 2 και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να θεσπίσει ένα ΛΤΕΧ. Από την άλλη πλευρά, οι ΛΤΕΧ μπορούν να περιλαμβάνουν τρίτες χώρες.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 9 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εφόσον ανακύψουν δυσκολίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών όσον αφορά διασυνοριακό λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου, το οποίο αφορά εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν από κοινού το θέμα στην Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού για γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την εν λόγω γνωμοδότηση προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

5. Εφόσον ανακύψουν δυσκολίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών όσον αφορά διασυνοριακό λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου, το οποίο αφορά εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν από κοινού το θέμα στον Συντονιστή. Ο Συντονιστής αρχίζει συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιτύχει συμφωνία και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την έκβαση των συναντήσεων με τις δέουσες συστάσεις. Οι συστάσεις απευθύνονται και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω συστάσεις για να εξευρεθεί λύση.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, διασαφηνίσεις σχετικά με τα καθήκοντα του Συντονιστή.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 6α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

 

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θεσπίζονται ή ανανεώνονται γραπτές συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών ή ισότιμες νομικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων εναερίου χώρου.

Αιτιολόγηση

Ενόψει των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισμός, επιβάλλεται η ανανέωση της πολιτικο-στρατιωτικής συμφωνίας του 2004.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(α) το κόστος που επιμερίζονται οι χρήστες του εναέριου χώρου είναι το πλήρες κόστος της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δαπανών συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης·’’

"(α) το κόστος που επιμερίζονται οι χρήστες του εναέριου χώρου είναι το πλήρες κόστος της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δαπανών συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης· το πλήρες κόστος θα προκύψει από στόχους επιδόσεων όπως αυτές ορίζονται βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού-πλαισίου και θα συνεισφέρει στον εξορθολογισμό των δαπανών παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού·"

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου 11 του κανονισμού-πλαισίου 549/2004 και του άρθρου 14 του κανονισμού 550/2004 το σύστημα χρέωσης πρέπει να οικονομικά αποδοτικό υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι επιδόσεων.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 - στοιχείο α - σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β a) Όσον αφορά στους ΛΤΕΧ, τα κράτη μέλη συμφωνούν, μέσω της συμφωνίας πλαίσιο, επί συστήματος σύγκλισης προς την επίτευξη ενιαίου τέλους σύμφωνου προς το σύστημα επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Η επιβάρυνση πρέπει να είναι συνεπής προς συμφωνηθέντα κριτήρια σύγκλισης κατ’ αρχήν εντός των ΛΤΕΧ και αργότερα εντός του συνόλου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο β) – αριθμός (ii)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(βα) τα τέλη καθορίζονται ανά ημερολογιακό έτος και καλύπτουν τουλάχιστον τριετή περίοδο, έως μέγιστη πενταετή περίοδο·

(β α) τα τέλη καθορίζονται ανά ημερολογιακό έτος και καλύπτουν τουλάχιστον τριετή περίοδο, κατ' ανώτατο δε μέγιστη πενταετή περίοδο, σύμφωνα με τους στόχους των επιδόσεων και άλλες πτυχές που συμβάλλουν στη δομή του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών·

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(γ) Οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παράγουν επαρκή έσοδα για εύλογη απόδοση του ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου·"

"(γ) Οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παράγουν επαρκή έσοδα για εύλογη απόδοση του ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι οι επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες στόχοι επιδόσεων·"

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα που αποφέρουν οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρέχουν εύλογη απόδοση του ενεργητικού αλλά αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες στόχοι επιδόσεων.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 - στοιχείο β - σημείο iv

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) με τα τέλη ενθαρρύνεται η ασφαλής, αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο υψηλό επίπεδο ασφαλείας και οικονομική απόδοση, και προάγεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, και σε σχέση με τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια επιδόσεων, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να δημιουργούν μηχανισμούς, καθώς και κίνητρα που συνίστανται σε οικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, για να ενθαρρύνουν τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή/και τους χρήστες του εναερίου χώρου να προβαίνουν σε βελτιώσεις της παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως αύξηση της χωρητικότητας, μείωση των καθυστερήσεων και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας.

(ε) με τα τέλη ενθαρρύνεται η ασφαλής, αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο την επίτευξη των στόχων επιδόσεων, και προάγεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, και σε σχέση με τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια επιδόσεων, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να δημιουργούν μηχανισμούς, καθώς και κίνητρα που συνίστανται σε οικονομικά πλεονεκτήματα και κυρώσεις, για να ενθαρρύνουν τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών να επιτύχουν τους στόχους επιδόσεών τους.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συνοχή.

Η επιβολή οικονομικών κινήτρων για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε χρήστες του εναέριου χώρου. Οι στόχοι της επίτευξης βελτιωμένων επιδόσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού πρέπει να απευθύνονται στους παρόχους μονοπωλιακών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα οικονομικά πλεονεκτήματα και οι κυρώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρυνθούν οι πάροχοι υπηρεσιών να τηρήσουν τους στόχους επιδόσεων.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – εδάφιο 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου, να χρησιμοποιούνται τα τέλη για τη χρηματοδότηση κοινών έργων που προορίζονται για την υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών του εναερίου χώρου ή/και παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών στη συλλογική βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναερίου χώρου, ιδίως εκείνων που ενδεχομένως απαιτούνται για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM. Στις εν λόγω αποφάσεις προσδιορίζονται τα κοινά έργα και καθορίζεται ιδίως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το κόστος που θα επιβληθεί στους χρήστες του εναερίου χώρου και η κατανομή του μεταξύ κρατών μελών.

4. Σχεδιάζονται κοινά έργα για την παροχή βοήθειας στους χρήστες του εναερίου χώρου και/ή τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών προς τη συλλογική βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναερίου χώρου, ιδίως εκείνα τα έργα που ενδεχομένως απαιτούνται για τη θέσπιση των ΛΤΕΧ και την εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος ATM. Η Επιτροπή προτείνει οικονομικούς πόρους, μεταξύ των οποίων είναι χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έσοδα δημοπράτησης από την ενσωμάτωση της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, με στόχο τη χρηματοδότηση κοινών έργων, ειδικά για την επιτάχυνση της εφαρμογής του SESAR στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου και με τις αρχές της οικονομικής απόδοσης όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού πλαισίου ότι το κόστος των κοινών έργων μπορεί να ανακτηθεί εν μέρει μέσω τελών. Στις εν λόγω αποφάσεις προσδιορίζονται τα κοινά έργα και καθορίζεται ιδίως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το κόστος που θα επιβληθεί στους χρήστες του εναερίου χώρου και η κατανομή του μεταξύ κρατών μελών, λαμβάνοντας μέριμνα για την αποφυγή των επικαλύψεων σε δαπάνες και τέλη. Πριν να λάβει απόφαση, η Επιτροπή διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-ωφελείας και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με στόχο, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την επίτευξη συμφωνίας με τους παρόχους υπηρεσιών και τους χρήστες του εναέριου χώρου. Το κόστος των κοινών έργων υπόκειται σε περιεκτικό και διαφανές λογιστικό σύστημα.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 18παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενεργώντας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, και η Επιτροπή δεν δημοσιοποιούν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενεργώντας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, η Επιτροπή και ο Συντονιστής δεν δημοσιοποιούν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συνοχή σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 18παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εθνικών εποπτικών αρχών ή της Επιτροπής να δημοσιοποιούν πληροφορίες όταν αυτό κρίνεται ουσιαστικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτήν, η δημοσιοποίηση χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα και συνεκτιμώνται τα θεμιτά συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά στην προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων τους.’’

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εθνικών εποπτικών αρχών, του Συντονιστή ή της Επιτροπής να δημοσιοποιούν πληροφορίες όταν αυτό κρίνεται ουσιαστικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτήν, η δημοσιοποίηση χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα και συνεκτιμώνται τα θεμιτά συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά στην προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων τους.’’

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συνοχή σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της περιοδικής επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου και το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί μελέτη προγνώσεων για τους όρους της μελλοντικής εφαρμογής των αρχών της αγοράς για την παροχή και το σχεδιασμό των υπηρεσιών στα πεδία των επικοινωνιών, της αεροναυτιλίας, της εποπτείας, της μετεωρολογίας και των αεροναυτικών πληροφοριών.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της αγοράς για την παροχή και το σχεδιασμό των υπηρεσιών στα πεδία των επικοινωνιών, της αεροναυτιλίας, της εποπτείας, της μετεωρολογίας και των αεροναυτικών πληροφοριών, το αργότερο έως τα τέλη του 2010.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λογική εξήγηση στο ερώτημα γιατί η Επιτροπή θα πρέπει να περιμένει τέσσερα χρόνια πριν από την οριστική μελέτη για τη διερεύνηση αυτού του τομέα. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η εφαρμογή των αρχών της αγοράς σε αυτές τις υπηρεσίες είναι εφικτή ήδη σήμερα. Άρα, το μόνο που χρειάζεται είναι η άμεση εισαγωγή του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες αυτές. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 3παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ζητούν από τον ΔΟΠΑ να καθορίσει και να αναγνωρίσει ευρωπαϊκή περιοχή πληροφοριών πτήσης (EFIR). Προς το σκοπό αυτό, όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον χρειασθεί, σύσταση στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το αργότερο [….].

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ζητούν από τον ΔΟΠΑ να καθορίσει και να αναγνωρίσει ευρωπαϊκή περιοχή πληροφοριών πτήσης (EFIR). Προς το σκοπό αυτό, όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον χρειασθεί, σύσταση στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεωρείται ότι μέχρι το τέλος του 2012, οι ΛΤΕΧ θα έχουν δημιουργηθεί και θα είναι λειτουργικοί ενώ η συγχώνευσή τους θα είναι στο σωστό δρόμο, με συνέπεια να έχουν η Επιτροπή αλλά και τα κράτη μέλη ακριβή εικόνα όλων των ενδιαφερομένων κρατών.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) συντονισμός και κατανομή των εν ανεπαρκεία πόρων, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων και των κωδικών αναμεταδοτών ραντάρ,

(β) συντονισμός και εκχώρηση των εν ανεπαρκεία πόρων εντός των ζωνών συχνοτήτων αεροπορίας τις οποίες χρησιμοποιεί η εν γένει εναέρια κυκλοφορία,, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων καθώς και συντονισμός των κωδικών αναμεταδοτών ραντάρ,

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(γ) πρόσθετες λειτουργίες για το δίκτυο ATM, όπως ορίζεται στο γενικό πρόγραμμα ATM.

"(γ) πρόσθετες λειτουργίες για το δίκτυο ATM, όπως ορίζεται στο γενικό πρόγραμμα ATM, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ροής της εναερίου κυκλοφορίας.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, υπό τον έλεγχό της και υπ’ευθύνη της, να αναθέσει στον Eurocontrol καθήκοντα σχετιζόμενα με την εκτέλεση των ανωτέρω, τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Tα καθήκοντα αυτά πρέπει να εκτελούνται με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και με την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναερίου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η Επιτροπή μπορεί, υπό τον έλεγχό της και υπ’ευθύνη της και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να αναθέσει στον Eurocontrol ή σε άλλον φορέα καθήκοντα σχετιζόμενα με την εκτέλεση των ανωτέρω, τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Tα καθήκοντα αυτά εκτελούνται με πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναερίου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με σκοπό την επίτευξη των στόχων επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και των προτιμούμενων από τους χρήστες του εναέριου χώρου διαδρομών. Κατά τον καθορισμό της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τηρείται η αρχή του διαχωρισμού μεταξύ ρυθμιστικών και επιχειρησιακών καθηκόντων. Για τον σκοπό αυτό κάθε επί μέρους λειτουργία και οι σχετικές με αυτή ευθύνες διαφοροποιούνται με ακρίβεια και ταξινομούνται σε έκαστο επίπεδο (ευρωπαϊκό, περιφερειακό/ΛΤΕΧ, εθνικό). Οι λειτουργίες με ευρωπαϊκή διάσταση οι οποίες ταξινομούνται ως "επιχειρησιακές" εκτελούνται σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του κλάδου, με τους οποίους και διενεργούνται διαβουλεύσεις στην περίπτωση ρυθμιστικών λειτουργιών.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Πτυχές του σχεδιασμού του εναερίου χώρου, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτήν τη διαδικασία σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη η ζήτηση και η πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας και περιλαμβάνεται πλήρης διαβούλευση με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων χρηστών του εναερίου χώρου.

5. Πτυχές του σχεδιασμού του εναερίου χώρου, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτήν τη διαδικασία σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη η ζήτηση και η πολυπλοκότητα, υπάρχει συνοχή με τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια επιδόσεων και περιλαμβάνεται πλήρης διαβούλευση με όλους τους χρήστες του εναερίου χώρου ή τις ομάδες ενδιαφερομένων χρηστών του εναερίου χώρου.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συνοχή σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στον Eurocontrol τη εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται σε εκτελεστικό κανόνα που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

6. Τα κράτη μέλη αναθέτουν σε έναν αναμορφωμένο Eurocontrol ή σε άλλον αρμόδιο και ανεξάρτητο φορέα που υπόκειται στις δέουσες διευθετήσεις επιτήρησης την εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται σε εκτελεστικό κανόνα που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συνοχή σε ολόκληρο το κείμενο.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρωτοβουλία για τον ΕΕΟ(1) ξεκίνησε το 2000 και έθεσε τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στα πλαίσια της κοινής πολιτικής μεταφορών.

Έκτοτε έχουν συμβεί πολλά. Η πολιτική για τη διεύρυνση, μαζί με την ενεργό πολιτική γειτνίασης, επέκτεινε την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά σε 37 χώρες. Η διευρυνόμενη ενιαία αγορά πολιτικής αεροπορίας μετατρέπει την ΕΕ σε παγκόσμιο παράγοντα.

Η γενική εντύπωση είναι ότι ο ΕΕΟ δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ορισμένους σημαντικούς τομείς. Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση των ΛΤΕΧ δεν προσφέρει τα οφέλη που ελπίζαμε από απόψεως βελτιωμένης αποτελεσματικότητας των πτήσεων, μείωσης του κόστους και περιορισμού του ‘κατακερματισμού’.

Έχει επιτευχθεί μικρή πρόοδος όσον αφορά στη συνολική αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της χρήσης της ευρωπαϊκής δομής αεροδιαδρόμων, με συνέπεια να μην υπάρχει βελτίωση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των πτήσεων ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι χρήστες του εναέριου χώρου και οι επιβάτες επιβαρύνονται όλοι με περιττό κόστος εξαιτίας των αδυναμιών στην αεροπορική αλυσίδα από απόψεως χρόνου, χρησιμοποιούμενων καυσίμων και χρημάτων.

Για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των αεροπορικών μεταφορών χρειάζεται μια πλήρης προσέγγιση του συστήματος: κοινή θεώρηση, στόχοι και τεχνολογίες, βάσει ενός στέρεου ρυθμιστικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει υποβάλει δέσμη προτάσεων(2).

- Οι τέσσερις κανονισμοί του ΕΕΟ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να θεσπισθεί ένα πλαίσιο απόδοσης με ποσοτικά εκφρασμένους στόχους.

- Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του EASA ώστε να καλυφθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας για την ασφάλεια της αεροπορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια.

- Η έγκριση του γενικού προγράμματος ATM θα επιταχύνει την τεχνολογική καινοτομία.

- Το σχέδιο δράσης για τα αεροδρόμια θα αντιμετωπίσει το θέμα της χωρητικότητας στον αέρα και επί του εδάφους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Περιεχόμενο: Η πρόταση(3) που τροποποιεί τον ΕΕΟ Ι εισάγει διάφορες βελτιώσεις της αρχικής νομοθεσίας· μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δεσμευτικοί στόχοι επιδόσεων για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η λειτουργία ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης ώστε να εξασφαλισθεί η σύγκλιση μεταξύ των εθνικών δικτύων και προθεσμίες για να βελτιώσουν τα κράτη μέλη της επιδόσεις, αρχικώς μέσω ΛΤΕΧ.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι: ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών· βελτιωμένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· βελτιωμένο σύστημα επιδόσεων· εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφαλείας· επιτάχυνση των ΛΤΕΧ· διαφάνεια του συστήματος τελών· ενιαία ευρωπαϊκή περιοχή πληροφοριών για τις πτήσεις· εναρμονισμένη διαθεσιμότητα αεροναυτικών πληροφοριών· κανόνες για τις ταξινομήσεις του αέρα και του εναέριου χώρου· συστημική προσέγγιση του σχεδιασμού του δικτύου, της διαχείρισης του δικτύου και των εφαρμογών της τεχνολογίας· και επιτροπολογία.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΕΕΟ και της συστημικής προσέγγισης που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες.

Η εισηγήτρια επισημαίνει την ευρεία συναίνεση των ενδιαφερομένων μερών. Εκτός από ορισμένες αρνητικές αντιδράσεις των συνδικάτων και ορισμένες επιφυλάξεις κρατών μελών, όλοι οι συμμετέχοντες παράγοντες εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το πακέτο ΕΕΟ ΙΙ στο σύνολό του.

Η εισηγήτρια γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά τεχνικά ή επιστημονικά εμπόδια για τη δημιουργία του ΕΕΟ. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να διακυβευθεί η ασφάλεια. Αυτή η αργή διαδικασία ολοκλήρωσης προκύπτει από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ερμηνεύεται ο ΕΕΟ. Γι' αυτό το λόγο η εισηγήτρια προτείνει το σαφή ορισμό της αρχής αυτής.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει δεόντως τις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών. Επιπλέον θα συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων για το περιβάλλον.

Εντωμεταξύ, η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία θα κερδίσει όντας στην πρωτοπορία της καινοτομίας σε τεχνολογίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η εισηγήτρια επιθυμεί διακαώς να μην συρρικνωθεί αυτός ο κεντρικός πολιτικός στόχος και καλεί τους νομοθέτες να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να επιτύχουν συμβιβασμούς επί των λεπτομερειών προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί πολιτικοί στόχοι.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, αντί να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη εκ των άνω προσέγγιση, ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη του Ενιαίου Ουρανού είναι μια συνεκτική ευρεία συναίνεση.

Όμως μερικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής είναι ασαφή και μπορούν να βελτιωθούν:

α)   Η ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών – οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον λειτουργική ανεξαρτησία και επαρκείς πόρους. Η εισηγήτρια τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει με την ιδέα της αναγνώρισης ‘λειτουργικής ανεξαρτησίας’ σε εθνικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές άλλων τομέων (όπως οι αγορές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και φυσικού αερίου) και προτείνει την ίδια προσέγγιση για το σύστημα της αεροπορίας.

β)   Ενισχυμένη συμμετοχή όλων των μερών – η συνεργασία σε πολιτικό, κοινωνικό και τεχνικό επίπεδο είναι ουσιαστική προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΕΟ. Επομένως, το νέο πλαίσιο του ΕΕΟ πρέπει να ξεπεράσει το μοντέλο της ΕΕ – ενότητα αξιών με διαφορετικά συστήματα – και να επικυρώσει το ταχύτερο δυνατόν ένα υγιές ενιαίο τεχνολογικό σύστημα (SESAR) προς υποστήριξη του κοινού στόχου. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη και δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων, ιδίως στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη.

γ)   Βελτιωμένο σύστημα επιδόσεων: Το σύστημα επιδόσεων αποτελεί ζωτικό στοιχείο, μαζί με την προθεσμία για την εφαρμογή των ΛΤΕΧ.

      Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της κυρίως στη θέσπιση ποσοτικώς εκφρασμένων και εφικτών στόχων κοινοτικής κλίμακας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να εστιάζονται στην αντιμετώπιση όλων των ευαίσθητων τομέων, όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, η χωρητικότητα και η σχέση κόστους/απόδοσης.

Βάσει του μοντέλου της ευρωζώνης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν επί εθνικών και περιφερειακών (σε επίπεδο ΛΤΕΧ) στόχων, σε συνδυασμό με τους κοινοτικής κλίμακας στόχους μέσω κριτηρίων σύγκλισης. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ευρωπαϊκή εποπτεία και ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διορθωτικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα, αποτελεσματικά, αναλογικά και πειστικά.

Ένας ανεξάρτητος φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων θα παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση του συστήματος.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας το Eurocontrol πρέπει να αποτελέσει φορέα εξέτασης έργων, δεδομένου ότι ήδη επιτελεί πολλές παρεμφερείς δραστηριότητες. Όμως, η διακυβέρνηση αυτού του οργανισμού αφορά κράτη της ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες. Αυτό είναι αφενός θετικό, δεδομένης της μελλοντικής εξέλιξης του ΕΕΟ, αλλά θέτει προς το παρόν πραγματικά προβλήματα όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, την πιθανή διάσταση κοινοτικών και μη κοινοτικών συμφερόντων, την αμεροληψία του οργανισμού και γενικά την ανεξαρτησία του, καθώς και την ανεξαρτησία των πιθανών επί μέρους στοιχείων του.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Eurocontrol πρέπει να διεξαχθεί προτού τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών και πρέπει να διενεργηθεί κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ανεξαρτησία κατά τη διακυβέρνηση των διαφόρων επιμέρους στοιχείων του και να αποτρέπονται οι ασυμβατότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών καθηκόντων και άλλων πτυχών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του ως διεθνούς οργανισμού.

δ)   Ασφάλεια: Όσο εξακολουθεί να αυξάνεται η εναέρια κυκλοφορία, καθίσταται απαραίτητη μια πρωτοβουλία για μια πλήρως συστημική προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να είναι ασφαλείς και βιώσιμες οι αεροπορικές μεταφορές. Θα ανατεθεί επομένως στον EASA η ασφάλεια ολόκληρου του αεροπορικού συστήματος.

ε)   Πρέπει να συμφωνηθούν σαφείς διατάξεις για τη θέσπιση λειτουργικών ΛΤΕΧ μέχρι το 2012. Οι ΛΤΕΧ αποτελούν μόνο ένα μέσο για την επίτευξη ενός στόχου και η ασυντόνιστη υλοποίησή τους θα προσθέσει περιττό κόστος στην επίτευξη του ΕΕΟ. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια προτείνει να περιληφθούν πρόσθετες διατάξεις ούτως ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση των υπαρχόντων και μελλοντικών ΛΤΕΧ στον ΕΕΟ, με απόλυτη συνοχή προς το σύστημα επιδόσεων. Αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας σε μια σταδιακή διαδικασία διάδοσης του οράματος, των αρχών και των απαιτήσεων της Ευρώπης προς τις γειτονικές τρίτες χώρες.

Ο ορισμός πολιτικού προσώπου υψηλού επιπέδου ως Συντονιστή του Συστήματος των ΛΤΕΧ θα διευκολύνει την υλοποίηση τους καθώς και την περαιτέρω συγχώνευσή τους.

Πρέπει να ανανεωθεί η στρατιωτική συμμετοχή και δέσμευση.

στ) Σύστημα τελών: Η εισηγήτρια υποστηρίζει έντονα την ανάγκη διαφάνειας των τελών. Το οριζόμενο κόστος πρέπει να είναι συνεπές με τα κριτήρια σύγκλισης που βασίζονται στο σύστημα επιδόσεων και έχουν συμφωνηθεί κυρίως εντός των ΛΤΕΧ και αργότερα εντός ολόκληρου του ΕΕΟ.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους κοινούς στόχους. Πρέπει να συσταθεί με κοινή συμφωνία μηχανισμός για την πρόβλεψη πρόσθετων οικονομικών πόρων εντός των υφισταμένων ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πλαισίων, βάσει του επιτυχημένου μοντέλου των σχεδίων προτεραιότητας TEN-T.

ζ)   Συστημική προσέγγιση του σχεδιασμού των δικτύων, της διαχείρισής τους και της εφαρμογής της τεχνολογίας:

* Θα ανατεθεί στο Eurocontrol η εκπόνηση εναρμονισμένου δικτύου αεροδιαδρόμων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς, εθνικούς και περιφερειακούς στόχους επιδόσεων.

* TFM: Πέραν της ασφάλειας και της απόδοσης, η πρόταση πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας.

η)   Εκτελεστικοί κανόνες: Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να παρουσιάζονται με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και ζητεί επομένως την υποβολή χάρτη πορείας για την εκπόνηση των εκτελεστικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα και τις αλληλοσυνδέσεις τους.

Με αυτό το ιστορικό, η εισηγήτρια προτείνει να δεσμευθούν όλα τα μέρη ότι θα ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις προς το τεχνολογικό πλαίσιο και θα επιταχύνουν τη διαδικασία θέσπισης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με απόλυτη συνοχή προς την φάση ανάπτυξης του SESAR, με στόχο να μπορέσουμε να αντλήσουμε, από το 2014 και μετά, τα πλήρη οφέλη της φάσης εγκατάστασής του.

(1)

Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004.

(2)

COM 388/2008, COM 389/2008, COM 390/2008.

(3)

COM 388/2008.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (3.12.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ευρωπαϊκές αεροπορικές μεταφορές

Με περισσότερους από 700 εκ. επιβάτες τον χρόνο(1), ολοένα αυξανόμενο αριθμό αερομεταφορέων και διαρκώς διευρυνόμενη ικανότητα μεταφοράς επιβατών/φορτίου, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μεταφορές έχουν εισέλθει σε μια σταθερή πορεία δυναμικής ανόδου με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% και προβλέψεις διπλασιασμού της εναέριας κυκλοφορίας μέχρι το 2010.

Μία επακόλουθη εξέλιξη της μεγάλης ανάπτυξης των αερομεταφορών είναι η υπερφόρτωση του ευρωπαϊκού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας όπως εκδηλώνεται με αυξανόμενες καθυστερήσεις πτήσεων και σημεία συμφόρησης σε αερολιμένες που βρίσκονται στα όρια της χωρητικότητάς τους, συνέπεια των οποίων είναι η οικονομική επιβάρυνση, ο μεγαλύτερος αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον καθώς και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανόςπρώτη νομοθετική δέσμη (1999-2004)

Παρά την ολοφάνερη αλληλεξάρτηση των κρατών μελών στον τομέα των αερομεταφορών, ο εναέριος χώρος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς υλοποίησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της Ενιαίας Αγοράς. Η πρώτη νομοθετική δέσμη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2004, αποσκοπούσε στην μεταρρύθμιση καίριων χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προκειμένου να επιλύσει προβλήματα σχετικά με:

· την χωρητικότητα

· τα έξοδα λειτουργίας

· τις εκπομπές CO2 και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και

· την ασφάλεια.

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανόςδεύτερη νομοθετική δέσμη (2008)

Μολονότι η έναρξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού αποτέλεσε σημαντικότατο βήμα προόδου, η εφαρμογή των διατάξεων του ωστόσο δεν απέφερε απτά αποτελέσματα. Ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός συνεπάγεται ανορθολογικές δαπάνες οι οποίες κοστίζουν κάθε χρόνο στους επιβάτες και στους αερομεταφορείς της Ευρώπης 3,8 δις. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ο αριθμός πτήσεων ανά έτος της ΕΕ είναι το ήμισυ εκείνου των ΗΠΑ αλλά το κόστος είναι διπλάσιο.

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή, η επανεξέταση του αρχικού σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητη, ιδίως δε στην τρέχουσα κρίσιμη συγκυρία με την διαρκή άνοδο που χαρακτηρίζει τις τιμές των καυσίμων και τις οικονομικές επιβαρύνσεις των αερομεταφορέων και ήδη με χρεοκοπίες στα πρωτοσέλιδα του 2008.

Η κύρια αποστολή της δεύτερης νομοθετικής δέσμης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι να εισαγάγει πρόσθετα μέτρα που θα θεμελιώσουν και θα ενισχύσουν τα ήδη συμφωνηθέντα:

· Σύστημα επιδόσεων με προκαθορισμένους ποσοτικούς στόχους

· Ολοκλήρωση των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου μέχρι το 2012

· Σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) μέσω της υλοποίησης του γενικού προγράμματος ΑΤΜ

· Ενισχυμένη ασφάλεια μέσω της συγκέντρωσης των αρμοδιοτήτων περί ασφάλειας σε ένα φορέα – τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA).

Κύρια σημεία

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την δεύτερη νομοθετική δέσμη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ ολόκληρου του προταθέντος πακέτου μέτρων διότι πιστεύει ότι μόνο όταν δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση καθεαυτή είναι δυνατόν να προσδοκούμε ότι θα εισπράξουμε τα πολυπόθητα αποτελέσματα. Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής όντως αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα της πρώτης δέσμης με την απαιτούμενη πυγμή.

Όλα αυτά ωστόσο μπορούν να συμπληρωθούν με περαιτέρω έμφαση σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία..

Η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός ασφάλειας, εξορθολογισμός των δαπανών και βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις αερομεταφορές της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές οφείλουν να είναι καλύτερα προετοιμασμένες προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ολοένα και ανταγωνιστικότερη αγορά ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώκουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Επιπροσθέτως, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της προσπάθειας για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι στόχοι επιδόσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την συνεχιζόμενη ενίσχυση και εφαρμογή του SESAR με αταλάντευτη δέσμευση. Η συνέχιση των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας πρέπει να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται σταθερά, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να διατηρήσουν οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές την ανταγωνιστικότητα και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο παγκοσμίως.

Προς τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια του παρόντος απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την δέσμευσή τους υπέρ της πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και να εργαστούν για την επιτυχή ολοκλήρωση και την μελλοντική απόδοσή της. Κάτι τέτοιο επιβάλλει, όσον αφορά την δημόσια χρηματοδότηση, να αναγνωριστεί αφενός ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί αυτή και αφετέρου να μην αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημόσιας χρηματοδότησης ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM για το οποίο θα απαιτηθεί η προκαταβολή σημαντικών πόρων.

Η εισηγήτρια του παρόντος έχει εμπιστοσύνη στην εποικοδομητική συμβολή και ανάμειξη όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οι οποίοι βασίζονται στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ως εκ τούτου, τάσσεται υπέρ του ενισχυμένου ρόλου που η έκθεση της Επιτροπής επιφυλάσσει στον κλάδο και ζητεί να υπάρχουν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τον κλάδο σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Πέραν τούτων και δεδομένης της ενισχυμένης εμπλοκής του κλάδου στην ΑΤΜ, έχει μεγάλη σημασία να καθοριστούν με σαφήνεια ποιες λειτουργίες της ΑΤΜ αποτελούν ευθύνη των ρυθμιστών της Κοινότητας και ποιες ανατίθενται στον κλάδο, με τους εκπροσώπους του τελευταίου να ενημερώνονται πλήρως για τον ρόλο και τα καθήκοντα που καλούνται να εκπληρώσουν.

Όσον αφορά την παροχή και το σχεδιασμό των υπηρεσιών στα πεδία των επικοινωνιών, της αεροναυτιλίας, της εποπτείας, της μετεωρολογίας, των αεροναυτικών πληροφοριών καθώς και της εκπαίδευσης, αποτελεί πεποίθησή μας ότι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει την απώτατη κατευθυντήρια αρχή, σε συνδυασμό με την οικονομική απόδοση και την καλύτερη ποιότητα, εγκαταλείποντας την αναπόδεικτη υπόθεση ότι η απελευθέρωση θα αποφέρει αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ ενός διευρυμένου ρόλου για τον EASA και πιστεύει ότι οι νέες διατάξεις περί Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού οφείλουν να κινηθούν προς την σωστή κατεύθυνση, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο και αξιοποιώντας όπως αρμόζει έναν ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκό οργανισμό ο οποίος προς το παρόν υπολειτουργεί αλλά ευρίσκεται εντούτοις στην καλύτερη θέση για να συντονίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)     Πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν τον καθορισμό παρόχου αεροναυτιλιακών υπηρεσιών με την αιτιολογία ότι είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή ότι ανήκει στην κυριότητα υπηκόων αυτού του κράτους μέλους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η συμπλήρωση έρχεται σε αντίθεση τόσο με το άρθρο 87δ του γερμανικού Συντάγματος όσο και με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 550/2004 για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, σύμφωνα με τα οποία εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν πάροχο. Με την αναδιατύπωση του άρθρου 8, παράγραφος 1, αυτή η διακριτική ευχέρεια περιορίζεται σημαντικά και εισάγεται στον καθορισμό παρόχου αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ένα στοιχείο κανόνων περί ανταγωνισμού το οποίο, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, δεν πρέπει να εφαρμόζεται.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 1 – παράγραφος 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

3α. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3, θα ακολουθήσουν μία "από κάτω προς τα πάνω" προσέγγιση με τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών να διαθέτουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της λήψης πρωτοβουλιών, με την κατάλληλη ανάμειξη, από την έναρξη της διαδικασίας, του προσωπικού και των πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών·"

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο ορισμός που έδωσαν οι κοινωνικοί εταίροι της ATM στην πλήρη ενοποιημένη έκδοση της έκθεσής τους περί εγκαθίδρυσης των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικούς κανόνες, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ή στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3, ή εφόσον είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι των κανονισμών αυτών.

1. Κατόπιν διαβουλεύσεων με το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου και την επιτροπή κλαδικού διαλόγου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικούς κανόνες, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ή στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3, ή εφόσον είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι των κανονισμών αυτών.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – Παράγραφος 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την εκπόνηση εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εντολές προς τον Εurocontrol, στις οποίες να καθορίζει τα σχετικά καθήκοντα και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Εν προκειμένω, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή χρήση των ρυθμίσεων του Εurocontrol όσον αφορά τη συμμετοχή και τη γνωμοδότηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές που ακολουθεί η Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και τις διαδικασίες διαβούλευσης και δεν αντίκεινται στις θεσμικές υποχρεώσεις της. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

2. Για την εκπόνηση εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εντολές προς έναν αναθεωρημένο Εurocontrol ή άλλο αρμόδιο και ανεξάρτητο οργανισμό, στις οποίες να καθορίζει τα σχετικά καθήκοντα και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Εν προκειμένω, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή χρήση των ρυθμίσεων του Εurocontrol όσον αφορά τη συμμετοχή και τη γνωμοδότηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές που ακολουθεί η Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και τις διαδικασίες διαβούλευσης και δεν αντίκεινται στις θεσμικές υποχρεώσεις της. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία θα έχει την αναγκαία εποπτεία και έλεγχο των εργασιών που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών, έχει αποφασιστική σημασία η αναθεώρηση του Εurocontrol.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 10 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

‘‘Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς καλύπτει, ιδίως, τη δημιουργία και εισαγωγή νέων αντιλήψεων και τεχνολογιών στο ΕΔΔΕΚ και περιλαμβάνει μηχανισμούς για την κατάλληλη συμμετοχή της επιτροπής κλαδικού διαλόγου, που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 98/500/EΚ* της Επιτροπής.’’

"Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς καλύπτει, ιδίως, τη δημιουργία και εισαγωγή νέων αντιλήψεων και τεχνολογιών στο ΕΔΔΕΚ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα θεσπίσει μηχανισμούς διαβούλευσης για την κατάλληλη συμμετοχή της επιτροπής κλαδικού διαλόγου σε όλα τα σχετικά ζητήματα και ιδίως σε εκείνα που, κατά την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, θα έχουν ενδεχομένως κοινωνικές συνέπειες."

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος –1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών συνάδει με ένα σύστημα βασισμένο στις επιδόσεις μέσω της εξασφάλισης του κατάλληλου επιπέδου διοικητικής αυτονομίας και απόδοσης ευθυνών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, η Επιτροπή καταρτίζει σύστημα επιδόσεων. Το σύστημα περιλαμβάνει ιδίως τα εξής στοιχεία:

1. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, και κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 10, η Επιτροπή καταρτίζει σύστημα επιδόσεων. Το σύστημα περιλαμβάνει ιδίως τα εξής στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Πριν την κατάρτιση του συστήματος επιδόσεων, η αρχή της διαβούλευσης πρέπει να αναφερθεί ρητώς στον κανονισμό.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – παύλα 4 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

υπόκεινται σε διαβούλευση με τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναερίου χώρου, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συντονιστές αερολιμένων·

- υπόκεινται σε διαβούλευση με τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναερίου χώρου, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους συντονιστές αερολιμένων και τις επαγγελματικές οργανώσεις·

Αιτιολόγηση

Πριν την εγκαθίδρυση του συστήματος επιδόσεων, η αρχή της διαβούλευσης πρέπει να αναφερθεί ρητώς στον κανονισμό.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – Παράγραφος 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου της επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τον Eurocontrol ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για να ενεργεί ως «φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων». Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων έχει ως ρόλο να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων ενεργεί ανεξάρτητα στην εκτέλεση των καθηκόντων που του αναθέτει η Επιτροπή.

2. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου της επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τον Eurocontrol ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για να ενεργεί ως «φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων». Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων έχει ως ρόλο να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων ενεργεί ανεξάρτητα στην εκτέλεση των καθηκόντων που του αναθέτει η Επιτροπή, ότι πληρούνται επαρκώς οι διάφορες προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες οι επιμέρους πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και ότι ο φορέας επανεξέτασης θα στελεχωθεί με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό. Τούτο αφορά κυρίως την επαρκή πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών. Ωστόσο οι εθνικές εποπτικές αρχές και η Επιτροπή διατηρούν την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης και της παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Κατά τη συγκρότηση του συστήματος επιδόσεων, του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων και κατά τον καθορισμό των μεθόδων αξιολόγησης πρέπει να εντοπίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες (π.χ. διαφορετική πολυπλοκότητα του εναέριου χώρου). Για να εκτιμώνται σωστά αυτά τα χαρακτηριστικά, ο φορέας χρειάζεται προσωπικό με επαρκή επιχειρησιακή κατάρτιση. Ο φορέας δεν πρέπει να εξελιχθεί σε εποπτικό οργανισμό αλλά πρέπει να περιορίζεται στα συμβουλευτικά του προς την Επιτροπή καθήκοντα ως προς την επανεξέταση, δεδομένου ότι η τελική ευθύνη ανήκει στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων θα είναι ανεξάρτητος και ότι θα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη και τους μηχανισμούς διαβούλευσης και προσφυγής που απαιτούνται.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

διαγράφεται

‘‘Άρθρο 4

 

Απαιτήσεις ασφάλειας πτήσεων

 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου, αποφασίζει εκτελεστικούς κανόνες, όπου περιλαμβάνονται οι σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements"ESARRs"), του Εurocontrol και οι συνακόλουθες τροποποιήσεις των απαιτήσεων αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με κατάλληλες προσαρμογές και βελτιώσεις εφόσον χρειάζεται.’’

 

Αιτιολόγηση

Διατηρεί την αρχική διατύπωση του άρθρου 4.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής COM(2008)390, η αποστολή του EASA πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να καλύπτει την ΑΤΜ και την ασφάλεια των αεροδρομίων.

Κατά συνέπεια, ο EASA θα αντικαταστήσει την ρυθμιστική μονάδα ελέγχου του Eurocontrol και οι ESARR θα αντικατασταθούν από εκτελεστικούς κανόνες στο πλαίσιο του EASA.

Προκειμένου να διασφαλιστεί μία ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, οι εκτελεστικοί κανόνες του EASA θα πρέπει αρχικά να βασιστούν στους ESARR.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – στοιχείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα εξής:

 

"3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά σε παρόχους υπηρεσίας αεροναυτιλίας οι οποίοι τηρούν τις κοινές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατομικά για κάθε τύπο υπηρεσίας αεροναυτιλίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού-πλαισίου. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατομικά ακόμη και στην περίπτωση δέσμης τέτοιων υπηρεσιών, κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του, εκμεταλλεύεται και διατηρεί τα δικά του συστήματα επικοινωνίας, αεροναυτιλίας και επιτήρησης. Τα πιστοποιητικά ελέγχονται σε τακτική βάση.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, τα κράτη μέλη ορίζουν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας κάτοχο έγκυρου πιστοποιητικού εντός της Κοινότητας.

‘‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, τα κράτη μέλη ορίζουν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας κάτοχο έγκυρου πιστοποιητικού εντός της Κοινότητας".

Ένα κράτος μέλος δεν αρνείται να ορίσει πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας επειδή σύμφωνα με το εθνικό νομικό του σύστημα απαιτείται οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία αυτού του κράτους μέλους:

 

(α)      να είναι υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφίαν κυριότητα αυτού του κράτους μέλους ή υπηκόων του, ή

 

(β)       να έχουν τον κύριο τόπο δραστηριότητάς τους ή την καταστατική έδρα τους στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους, ή

 

(γ)       να χρησιμοποιούν μόνον εγκαταστάσεις σε αυτό το κράτος μέλος".

 

Αιτιολόγηση

Αυτή η συμπλήρωση έρχεται σε αντίθεση τόσο με το άρθρο 87δ του γερμανικού Συντάγματος όσο και με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 550/2004 για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, σύμφωνα με τα οποία εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν πάροχο. Με την αναδιατύπωση του άρθρου 8, παράγραφος 1, αυτή η διακριτική ευχέρεια περιορίζεται σημαντικά και εισάγεται στον καθορισμό παρόχου αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ένα στοιχείο κανόνων περί ανταγωνισμού το οποίο, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν διασφαλίζεται ότι αυτή η διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται από κάθε κράτος μέλος, καθώς η αναδιατύπωση του άρθρου 8, παράγραφος 1, παραπέμπει στο αντίστοιχο «εθνικό νομικό σύστημα».

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(α) το κόστος που επιμερίζονται οι χρήστες του εναέριου χώρου είναι το πλήρες κόστος της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δαπανών συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης·’’

"(α) το κόστος που επιμερίζονται οι χρήστες του εναέριου χώρου είναι το πλήρες κόστος της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δαπανών συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης·’’ Το πλήρες κόστος θα προκύψει από στόχους επιδόσεων όπως αυτές ορίζονται βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού-πλαισίου και θα συνεισφέρει στον εξορθολογισμό των δαπανών παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού·"

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου 11 του κανονισμού-πλαισίου 549/2004 και του άρθρου 14 του κανονισμού 550/2004 το σύστημα χρέωσης πρέπει να οικονομικά αποδοτικό υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι επιδόσεων.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α – εδάφιο ii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iiα) προστίθεται το ακόλουθο σημείο β α

 

"(βα) σε σχέση με τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, τα τέλη καθορίζονται σύμφωνα με κριτήρια σύγκλισης που συνδέονται με την απόδοση κόστους, με απώτερο στόχο ένα ενιαίο τέλος, απολύτως συνεπές με τα περιφερειακά επιχειρηματικά σχέδια·"

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 9 – στοιχείο β – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(γ) Οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παράγουν επαρκή έσοδα για εύλογη απόδοση του ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου·’’

"(γ) Οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παράγουν επαρκή έσοδα για εύλογη απόδοση του ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι οι επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες στόχοι επιδόσεων·’’

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα που αποφέρουν οι αεροναυτιλιακές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρέχουν εύλογη απόδοση του ενεργητικού αλλά αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες στόχοι επιδόσεων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου, να χρησιμοποιούνται τα τέλη για τη χρηματοδότηση κοινών έργων που προορίζονται για την υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών του εναερίου χώρου ή/και παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών στη συλλογική βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναερίου χώρου, ιδίως εκείνων που ενδεχομένως απαιτούνται για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM. Στις εν λόγω αποφάσεις προσδιορίζονται τα κοινά έργα και καθορίζεται ιδίως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το κόστος που θα επιβληθεί στους χρήστες του εναερίου χώρου και η κατανομή του μεταξύ κρατών μελών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αντίκειται στις αρχές του ΙCΑΟ και στους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οποία τα τέλη πρέπει να εισπράττονται με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή. Σύμφωνα με τις αρχές του ΙCΑΟ για τα τέλη ΑΤC δεν πρέπει εν προκειμένω να απαιτείται από τους χρήστες του εναέριου χώρου να χρηματοδοτούν εκ των προτέρων ολόκληρα σχέδια έργων.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) Εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

 

"4α. Η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια με σκοπό να προτείνει πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για κοινά έργα, ιδίως για την επιτάχυνση της δημιουργίας λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου και για την υποστήριξη των παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιακών και των χρηστών του εναέριου χώρου κατά την ανάπτυξη του SESAR."

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) επιτρέπει βέλτιστη χρήση του εναερίου χώρου και εξασφαλίζει στους χρήστες του εναερίου χώρου τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διαδρομές που προτιμούν και ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες.

1. Το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) επιτρέπει βέλτιστη χρήση του εναερίου χώρου και εξασφαλίζει στους χρήστες του εναερίου χώρου τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διαδρομές που προτιμούν, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στους επιχειρησιακούς περιορισμούς και ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(γ) πρόσθετες λειτουργίες για το δίκτυο ATM, όπως ορίζεται στο γενικό πρόγραμμα ATM.

"(γ) πρόσθετες λειτουργίες για το δίκτυο ATM, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ροής, όπως ορίζεται στο γενικό πρόγραμμα ATM.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, υπό τον έλεγχό της και υπ’ευθύνη της, να αναθέσει στον Eurocontrol καθήκοντα σχετιζόμενα με την εκτέλεση των ανωτέρω, τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Tα καθήκοντα αυτά πρέπει να εκτελούνται με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και με την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναερίου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η Επιτροπή μπορεί, υπό τον έλεγχό της και υπ’ευθύνη της και συγχρόνως συνεκτιμώντας το αντικειμενικά και γεωγραφικά καλύτερο δυνατό όφελος, να αναθέσει, είτε στον αναδιαρθρωθέντα Eurocontrol, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια και ανεξάρτητη οντότητα, καθήκοντα σχετιζόμενα με την εκτέλεση των ανωτέρω, τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Tα καθήκοντα αυτά πρέπει να εκτελούνται με αμερόληπτο, διαφανή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και με την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναερίου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο διαχείρισης που καλύπτει την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

 

Κατά τη συγκρότηση της λειτουργίας της διαχείρισης του δικτύου η Επιτροπή εγγυάται την αρχή της διάκρισης σε ρυθμιστικά και επιχειρησιακά καθήκοντα. Γι’ αυτό το σκοπό πραγματοποιείται ακριβής διαφοροποίηση και καταμερισμός κάθε επιμέρους λειτουργίας σε κάθε επίπεδο (Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφερειακών/λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, κρατών μελών) καθώς και των σχετικών ευθυνών. Οι λειτουργίες με ευρωπαϊκή διάσταση που έχουν καταταχθεί στις 'επιχειρησιακές' τελούνται μονίμως υπό την καθοδήγηση των βιομηχανικών εταίρων και καλούνται σε διαβούλευση στην περίπτωση των 'ρυθμιστικών' λειτουργιών.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στον Eurocontrol την εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται σε εκτελεστικό κανόνα που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.’’

6. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στον αναδιαρθρωθέντα Eurocontrol, είτε σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο και ανεξάρτητο όργανο την εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται σε εκτελεστικό κανόνα που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.’’

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο Eurocontrol είναι απολύτως σε θέση να παράσχει διαχείριση ροής επί του παρόντος, αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

διαγράφεται

‘‘3. Στους εκτελεστικούς κανόνες προβλέπεται η αποκατάσταση συνοχής μεταξύ σχεδίων πτήσεων και χρονοθυρίδων και ο αναγκαίος συντονισμός με παρακείμενες περιοχές.’’

 

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου "χρονοθυρίδες" (airport slots) είναι ασαφής στο κείμενο. Επιδιώκεται η σύνδεση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93, ο οποίος όμως είναι μέσο στρατηγικού σχεδιασμού και όχι επιχειρησιακό μέσο (ΑΤΜ). Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 είναι αποτελεσματικά και εύστοχα, οποιαδήποτε δε πρόσθετη εκτελεστική ρύθμιση είναι και ανεπιθύμητη και αδικαιολόγητη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιδόσεις και βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αεροναυτικού συστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Владимир Уручев

(1)

738 εκ. επιβατών διήλθαν από τα αεροδρόμια της ΕΕ των 27 στη διάρκεια του 2006 - (EUROSTAT)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιδόσεις και βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αεροναυτικού συστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.6.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

8.7.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Proinsias De Rossa, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Ημερομηνία κατάθεσης

20.1.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου