MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi

  19.1.2009 - (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

  Menettely : 2008/0127(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0002/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0002/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi

  (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0388),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0250/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6‑0002/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila voidaan tehokkaimmin toteuttaa soveltamalla ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Koska tällaiselle lähestymistavalle ei kuitenkaan ole koskaan saatu poliittista hyväksyntää, tavoitteeksi on nyt otettava olemassa olevien prosessien nopeuttaminen soveltamalla alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa.

  Perustelu

  Euroopan parlamentti on toistuvasti puoltanut ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jota ei kuitenkaan ole voitu vallitsevassa tilanteessa toteuttaa. Tavoitteeksi on nyt otettava se, että estetään liiallinen viivästyminen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Jotta palvelujen tarjonnan valvonta olisi yhtenäistä ja hyvätasoista kaikkialla Euroopassa, kansallisille valvontaviranomaisille olisi annettava riittävä riippumattomuus ja riittävät resurssit.

  (8) Jotta palvelujen tarjonnan valvonta olisi yhtenäistä ja hyvätasoista kaikkialla Euroopassa, kansallisille valvontaviranomaisille olisi annettava vähintään toiminnallinen riippumattomuus ja riittävät resurssit, jotta vältetään eturistiriidat sekä kannustetaan ja tiivistetään yhteistyötä kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla.

  Perustelu

  Jäsenvaltiot ovat aiemmin hyväksyneet ajatuksen "toiminnallisen riippumattomuuden" myöntämisestä kansallisille virastoille ja valvontaviranomaisille muilla aloilla (kuten televiestintä-, energia- ja kaasumarkkinoilla).

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a) Jäsenvaltioiden olisi sitouduttava tiivistämään yhteistyötä kaikilla yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevilla keskeisillä aloilla keskenään ja kolmansien maiden kanssa.

  Perustelu

  Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila voidaan kunnianhimoisen ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan sijasta saada parhaiten aikaan yhtenäisen diplomaattisen yhteisymmärryksen kautta.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13) Toiminnalliset ilmatilan lohkot mahdollistavat lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välisen yhteistyön lisäämisen, joka on tarpeen suorituskyvyn parantamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi perustettava toiminnalliset ilmatilan lohkot vuoden 2012 loppuun mennessä.

  (13) Toiminnalliset ilmatilan lohkot mahdollistavat lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välisen yhteistyön lisäämisen, joka on tarpeen suorituskyvyn parantamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi perustettava toimivat toiminnalliset ilmatilan lohkot vuoden 2011 loppuun mennessä.

  Perustelu

  Toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseen vuoteen 2012 mennessä tarvittavat yksinkertaiset sopimukset viivästyttävät toimivaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, jota varten toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat vain välivaihe. Lisäksi SESAR-järjestelmän käyttöönotto vuodesta 2014 lähtien olisi toteutettava suoraan mieluummin yhtenäisen ilmatilan kuin toiminnallisten ilmatilan lohkojen perusteella, jotta vältytään tarpeettomilta päällekkäisiltä kustannuksilta. Ajanjakso vuodesta 2012 vuoden 2013 loppuun on riittävä toiminnallisten ilmatilan lohkojen yhdistämisen aloittamiseen.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a) Vierekkäisiä toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevien aloitteiden välillä olisi tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan helpottaa toiminnallisten ilmatilan lohkojen tulevaa yhdistämistä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan.

  Perustelu

  Toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseen vuoteen 2012 mennessä tarvittavat yksinkertaiset sopimukset viivästyttävät toimivaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, jota varten toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat vain välivaihe. Lisäksi SESAR-järjestelmän käyttöönotto vuodesta 2014 lähtien olisi toteutettava suoraan mieluummin yhtenäisen ilmatilan kuin toiminnallisten ilmatilan lohkojen perusteella, jotta vältytään tarpeettomilta päällekkäisiltä kustannuksilta. Ajanjakso vuodesta 2012 vuoden 2013 loppuun on riittävä toiminnallisten ilmatilan lohkojen yhdistämisen aloittamiseen.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 b) Siviili- ja sotilasviranomaisten välinen sitoumus olisi uusittava yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseksi.

  Perustelu

  Vuonna 2004 allekirjoitettu siviili- ja sotilasviranomaisten välinen sopimus on uusittava nykyiseen asetukseen tehtävien muutosten takia.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 c) Korkean tason sopimusten helpottamiseksi ja parhaiden ratkaisujen löytämiseksi toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseen liittyviin haasteisiin komission olisi nimettävä korkea poliittinen henkilö toimimaan toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorina. Koordinaattorin olisi toimittava yhtenäisen ilmatilan komitean tehtäviä rajoittamatta.

  Perustelu

  Ensisijaisten TEN-T-hankkeiden onnistuneen mallin mukaisesti toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorin nimeäminen itse asiassa nopeuttaa niiden käyttöönottoa ja yhdistämistä tulevaisuudessa. Koordinaattorin olisi oltava mieluummin korkea poliittinen henkilö kuin teknikko, jotta jäsenvaltioiden välillä voitaisiin yrittää päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Olisi säädettävä mahdollisuudesta rahoittaa yhteisiä hankkeita, jos nykyiset resurssit eivät riitä suorituskyvyn parantamiseen ja erityisesti ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseen.

  (14) Olisi säädettävä mahdollisuudesta rahoittaa yhteisiä hankkeita, jos nykyiset resurssit eivät riitä suorituskyvyn parantamiseen ja erityisesti ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseen. Taloudellisilla lisäresursseilla pitäisi rahoittaa yhteisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on avustaa ilmatilan käyttäjiä ja/tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia yhteisten lennonvarmistusinfrastruktuurien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen sekä ilmatilan käytön parantamiseksi, erityisesti jos hankkeet ovat tarpeen toiminnallisten ilmatilan lohkojen ja ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseksi. Kyseiset taloudelliset lisäresurssit voitaisiin saada TEN-T-rahoituksesta, EIP:n avustuksista ja huutokauppatuloista, jotka saadaan ilmailun sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a) Uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) nopea kehittäminen on ehdottoman välttämätöntä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiselle. Eurocontrolin pitäisi tässä yhteydessä olla vastuussa Euroopan parlamentille Eurocontrolin osuudesta SESAR-järjestelmän rahoituksesta.

  Perustelu

  SESAR-järjestelmän rahoitus on varmistettava, jotta vältettäisiin samanlaiset ongelmat kuin Galileon rahoittamisessa. SESAR-järjestelmän rahoitus on jaettu tasan EU:n, Eurocontrolin ja yritysten kesken (kunkin osuus 700 miljoonaa euroa). EU on jo myöntänyt oman osuutensa rahoituksesta, joten Eurocontrolin pitäisi nyt antaa tiedot luontoissuorituksena annettavasta rahoitusosuudestaan.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Jäsenvaltioiden vastuulle kuuluvan ilmatilan käsittävän eurooppalaisen lentotiedotusalueen pitäisi helpottaa yhteistä suunnittelua ja toiminnan yhtenäistämistä, joiden avulla voidaan yrittää ratkaista alueellisten ruuhkautumiskohtien ongelmaa.

  (17) Jäsenvaltioiden vastuulle kuuluvan ilmatilan käsittävän eurooppalaisen lentotiedotusalueen pitäisi helpottaa yhteistä suunnittelua ja toiminnan yhtenäistämistä, joiden avulla voidaan yrittää ratkaista paikallisten ja alueellisten ruuhkautumiskohtien ongelmaa.

  Perustelu

  Tarkistuksella tarkennetaan sanamuotoa.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a) Eurocontrolin suunniteltu uudistus olisi toteutettava ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Perustelu

  Eurocontrolin suunniteltu uudistus olisi toteutettava ennen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan toisen paketin (SES II) säännösten täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan niiden Eurocontrolin osien todellinen riippumattomuus, joille voidaan antaa erilaisia tehtäviä tämän asetuksen mukaisesti.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 b) Eurocontrolin suunniteltu uudistus olisi toteutettava tavalla, jolla varmistetaan, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevissa asetuksissa Eurocontrolille annetut yhteisön tehtävät ovat yhteensopivat eivätkä ole ristiriidassa sen työn muiden osien kanssa, jotka liittyvät sen tehtäviin ja valtuuksiin kansainvälisenä järjestönä.

  Perustelu

  Komission olisi asianmukaisesti selvennettävä tiiviimpi yhteistyönsä Eurocontrolin kanssa politiikkansa täytäntöönpanemiseksi. Ensimmäinen askel tämän saavuttamiseksi voisi olla puitesopimus, jossa otetaan huomioon järjestön yleiseurooppalainen luonne.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Ilmaliikennevirtojen säätelyn toimivuuden parantamiseksi olisi otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä, jotta olemassa olevia operatiivisia yksiköitä, myös Eurocontrolin lentoliikennevirtojen säätelykeskusta, voidaan auttaa varmistamaan lentotoiminnan tehokkuus. Lisäksi komission tiedonannossa Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta korostetaan, että on tarpeen varmistaa lähtö- ja saapumisaikojen yhdenmukaisuus lentosuunnitelmien kanssa.

  (22) Ilmaliikennevirtojen säätelyn toimivuuden parantamiseksi olisi otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä, jotta olemassa olevia operatiivisia yksiköitä, myös Eurocontrolin lentoliikennevirtojen säätelykeskusta, voidaan auttaa varmistamaan lentotoiminnan tehokkuus. Lisäksi komission tiedonannossa Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta korostetaan, että on tarpeen varmistaa lähtö- ja saapumisaikojen sopiva johdonmukaisuus lentosuunnitelmien kanssa.

  Perustelu

  Turvallisuuden ja tehokkuuden lisäksi ehdotuksessa tähdätään ennustettavuuden parantamiseen. Tältä osin on välttämätöntä toteuttaa lähtö- ja saapumisaikojen jonkinlainen koordinointi lentosuunnitelmien kanssa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a) Ilmaliikenteen hallinnan ja lentoasemien kapasiteetin välinen yhdenmukaisuus on välttämätön yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan menestyksen ja tehokkuuden kannalta. Eurocontrolin tutkimuksessa "Challenges of Growth 2008" korostetaan, että lentoasemien kapasiteetti on edelleen huomattava haaste, joka on ratkaistava. Vaikka lentoasemilla käytettäisiin mahdollisimman hyvin olemassa olevaa kapasiteettia, Euroopassa on pitkällä aikavälillä edelleen pulaa maapalvelujen kapasiteetista. Tämän vuoksi EU:n lentoasemien kapasiteetin seurantakeskuksella on keskeinen tehtävä antaa jäsenvaltioille objektiivista tietoa, jota ne tarvitsevat voidakseen toteuttaa toimia lentoasemien kapasiteetin ja ilmaliikenteen hallinnan kapasiteetin yhdenmukaistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimivaltaa tällä alalla.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

  (26) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti sopivassa aikataulussa, jotta voidaan noudattaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevissa asetuksissa säädettyjä määräaikoja.

  Perustelu

  Täytäntöönpanosäännöt ovat tosiasiallinen keino ottaa lainsäädäntö käyttöön. Tästä syystä täytäntöönpanosäännöt olisi annettava sopivassa aikataulussa, jotta nykyisissä asetuksissa säädettyjä määräaikoja voidaan noudattaa. Komission olisi esitettävä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta yhtenäinen toimintasuunnitelma täytäntöönpanosääntöjen laatimiseksi ottaen huomioon niiden ensisijaisuuden ja yhteydet.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (26 a) Komission olisi päätettävä määräaika 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

  Perustelu

  Täytäntöönpanosäännöt ovat tosiasiallinen keino ottaa lainsäädäntö käyttöön. Tästä syystä täytäntöönpanosäännöt olisi annettava sopivassa aikataulussa, jotta nykyisissä asetuksissa säädettyjä määräaikoja voidaan noudattaa. Komission olisi esitettävä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta yhtenäinen toimintasuunnitelma täytäntöönpanosääntöjen laatimiseksi ottaen huomioon niiden ensisijaisuuden ja yhteydet.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  -1 artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 artikla

   

  Tämän sääntelykehyksen täytäntöönpanon aikataulu on sovitettava täysin yhteen SESAR-hankkeen kehittämisen kanssa, jotta yhtenäinen eurooppalainen ilmatila voidaan toteuttaa ennen SESAR-järjestelmän kolmannen vaiheen eli käyttöönottovaiheen aloittamista.

  Perustelu

  SESAR-järjestelmän käyttöönotto vuodesta 2014 lähtien olisi toteutettava suoraan mieluummin yhtenäisen ilmatilan kuin toiminnallisten ilmatilan lohkojen perusteella, jotta vältytään tarpeettomilta päällekkäisiltä kustannuksilta. Tältä osin olisi pyrittävä toteuttamaan yhtenäinen ilmatila rinnakkain SESAR-järjestelmän kehittämisvaiheen kanssa.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla - -a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -a) Lisätään -a alakohta seuraavasti:

   

  "-a. "kauttakulkuoikeudella" lentoyhtiöiden oikeutta kansainvälisen lentoliikenteen harjoittajina lentää jonkin maan alueen kautta laskeutumatta Chicagon yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti;"

  Perustelu

  It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 15 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) Muutetaan 2 artiklan 15 alakohta seuraavasti:

   

  "15. "luvalla" jäsenvaltion tai Euroopan tason elimen yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mukaisessa muodossa myöntämää asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja täyttää tietyn palvelun tarjoamisen edellytykset;"

  Perustelu

  Tämän asetuksen voimaantulon ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 (EASA-asetus sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla KOM(2008)0390) tiettyjen säännösten voimaantulon välillä on siirtymäkausi. Tarkistusehdotuksessa otetaan huomioon tarve mukautua siirtymäkauteen.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 23 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a) Lisätään 23 a alakohta seuraavasti:

   

  "23 a. "lentotiedotuspalvelulla" palvelua, jota tarjotaan lentojen turvallisuuden ja tehokkuuden edistämisen kannalta hyödyllisten ohjeiden ja tietojen antamiseksi;"

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa noudatetaan ICAO:n määritelmiä.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 23 b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e b) Lisätään 23 b alakohta seuraavasti:

   

  "23 b. "hälytyspalveluilla" palvelua, jolla ilmoitetaan asianomaisille järjestöille etsintä- ja pelastusapua tarvitsevasta ilma-aluksesta ja avustetaan kyseisiä järjestöjä tarvittaessa;"

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa noudatetaan ICAO:n määritelmiä.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – f alakohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 25 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "25. 'toiminnallisella ilmatilan lohkolla' operatiivisiin vaatimuksiin perustuvaa ilmatilan lohkoa, joka on perustettu valtioiden rajoista riippumatta ja jossa lennonvarmistuspalvelujen ja niihin liittyvien lisätoimintojen tarjonta on optimoitu ja/tai yhdennetty;"

  "25. "toiminnallisella ilmatilan lohkolla" operatiivisiin vaatimuksiin perustuvaa ilmatilan lohkoa, joka on perustettu valtioiden rajoista riippumatta ja jossa lennonvarmistuspalvelujen ja niihin liittyvien lisätoimintojen tarjonta on optimoitu, yhdennetty ja suorituskykyyn perustuvaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan vastuulla tiivistämällä kansainvälistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä;"

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksella vahvistetaan tarvetta huomioida 11 artiklassa säädetyt suorituskykytavoitteet. Sillä myös korostetaan jäsenvaltioiden sitoutumista toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisen nopeuttamiseen välivaiheena yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamisessa.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 25 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a) Lisätään 25 a alakohta seuraavasti:

   

  "25 a. "toiminnallisella riippumattomuudella" toimielimen, elimen tai järjestön yhteydessä sitä, että se voi tehdä itsenäisiä päätöksiä muusta elimestä riippumatta, että sillä on itsemääräämisoikeus talousarvionsa täytäntöönpanossa, että sillä on riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit velvollisuuksiensa täyttämiseen ja että se käyttää toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti;"

  Perustelu

  Jäsenvaltiot ovat aiemmin hyväksyneet ajatuksen "toiminnallisen riippumattomuuden" myöntämisestä kansallisille virastoille ja valvontaviranomaisille muilla aloilla (kuten televiestintä-, energia- ja kaasumarkkinoilla). Samaa lähestymistapaa olisi sovellettava ilmailujärjestelmään. Koska jäsenvaltiot ovat jo perustaneet kansalliset valvontaviranomaisensa neljän viime vuoden aikana, asetuksissa olisi keskityttävä saavuttamaan toiminnallinen riippumattomuus, jotta voidaan välttää eturistiriidat, sekä täsmentämään yhteisen kansallisen valvontaviranomaisen nimitysmenettelyjä. Jos kansallisille valvontaviranomaisille ei myönnetä vähintään toiminnallista riippumattomuutta, niiden yhteistyö voimassa olevan lainsäädännön puitteissa on hidasta ja jopa mahdotonta.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  2 artikla – 36 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f b) Lisätään 36 a alakohta seuraavasti:

   

  "36 a. "yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla" pelkästään tehokkuuteen ja teknisiin näkökohtiin eikä kansallisiin tai alueellisiin rajoihin perustuvaa reittien, reittien hallinnan ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmien muodostamaa yhteistä yleiseurooppalaista verkkoa, jossa lennonvarmistuspalvelujen ja niihin liittyvien lisätoimintojen tarjonta on täysin optimoitu ja yhdennetty toiminnallisten ilmatilan lohkojen avulla ilmatilan käyttäjien eduksi;"

  Perustelu

  Yhtenäisen ilmatilan toteuttamisen esteet johtuvat pääasiassa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käsitteen eri tulkinnoista. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila merkitsee poliittista sitoutumista yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön, joka perustuu yhteisiin teknisiin vaatimuksiin ja – pitkällä aikavälillä – yhteisiin tekniikoihin, laitteisiin, malleihin ja menettelyihin. Sen vuoksi tulos on määriteltävä selkeästi.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 3 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  4 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on valintansa mukaan joko yhdessä tai yksittäin nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan tämän asetuksen ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti kyseiselle viranomaiselle annetuista tehtävistä.

  1. Jäsenvaltioiden on joko yhdessä tai yksittäin nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan tämän asetuksen ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti kyseiselle viranomaiselle annetuista tehtävistä.

  Perustelu

  Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 3 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  4 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset valvontaviranomaiset käyttävät toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti. Lisäksi niiden on varmistettava, että kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstö ja johto toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti.

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset valvontaviranomaiset käyttävät toimivaltuuksiaan riippumattomasti ja avoimesti. Lisäksi niiden on varmistettava, että kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstö ja johto toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti. Riippumattomuus saavutetaan soveltamalla asianmukaisia hallinto- ja valvontamenettelyjä.

  Perustelu

  Kansallisen valvontaviranomaisen on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti mutta otettava huomioon kansalliset säännökset.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  6 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komitean ja Eurocontrolin roolia rajoittamatta komissio perustaa teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen, johon kuuluu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien, laitevalmistajien sekä henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen edustajia. Kyseisen elimen tehtävänä on avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa."

  Komitean ja Eurocontrolin roolia rajoittamatta komissio perustaa teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen, johon kuuluu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien, laitevalmistajien sekä henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen edustajia. Kyseisen elimen tehtävänä on yksinomaan avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa."

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksella korostetaan teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen neuvoa-antavaa tehtävää.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  7 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

   

  "Yhteisön tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ulottaminen Euroopan unioniin kuulumattomiin valtioihin ja sen tukeminen. Tätä varten se pyrkii ulottamaan tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet koskemaan Euroopan unioniin kuulumattomia naapurivaltioita, joko kyseisten maiden kanssa tehtävien sopimusten tai Eurocontrolin tai toiminnallisista ilmatilan lohkoista tehtyjen sopimusten puitteissa."

  Perustelu

  Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan olisi mahdollistettava avoimuuden lisääminen ja siten lisäkehitys, ja sen olisi muodostettava malli kansainvälisille kumppaneille, koska se edustaa vaiheittaista lähestymistapaa, jonka avulla saavutetaan laajempi tavoite eli maailmanlaajuinen yhtenäinen ilmatila. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila olisi ulotettava kolmansiin maihin myös toiminnallisten ilmatilan lohkojen kautta.

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla - 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosääntöjen laatimista varten Eurocontrolille toimeksiantoja, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Tässä yhteydessä se pyrkii hyödyntämään mahdollisimman hyvin Eurocontrolin soveltamia menetelmiä kaikkien asianomaisten kuulemiseksi ja osallistumisen varmistamiseksi, jos kyseiset menetelmät täyttävät komission avoimuusvaatimukset ja kuulemismenettelyille asetettavat vaatimukset eivätkä ne ole ristiriidassa komission institutionaalisten velvoitteiden kanssa. Komissio toimii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosääntöjen laatimista varten Eurocontrolille tai muulle elimelle toimeksiantoja, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu, täysin painopisteiden mukaisesti ja tässä asetuksessa säädettyjä määräaikoja noudattaen kuultuaan teollisuudenalan neuvoa-antavaa elintä, alakohtaista neuvottelukomiteaa ja muita asianosaisia, jos kyseiset menetelmät täyttävät komission avoimuusvaatimukset ja kuulemismenettelyille asetettavat vaatimukset eivätkä ne ole ristiriidassa komission institutionaalisten velvoitteiden kanssa. Komissio toimii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa huomioidaan tarve kuulla asianmukaisesti sidosryhmiä ja korostetaan teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen ja alakohtaisen neuvottelukomitean tehtävää. Siinä täsmennetään myös, että eri järjestöt voivat laatia täytäntöönpanosääntöjä.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla - 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla - 4 kohta - johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio voi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää vaihtoehtoisista toimenpiteistä toimeksiannon tavoitteiden saavuttamiseksi

  4. Komissio voi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa toimeksiantoja muulle elimelle,

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa huomioidaan tarve kuulla asianmukaisesti sidosryhmiä ja korostetaan teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen ja alakohtaisen neuvottelukomitean tehtävää. Siinä täsmennetään myös, että eri järjestöt voivat laatia täytäntöönpanosääntöjä.

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla - 4 kohta - b alakohta - johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) jos komissio komiteaa kuultuaan katsoo, että:

  b) jos komissio teollisuudenalan neuvoa-antavaa elintä, alakohtaista neuvottelukomiteaa ja muita asianosaisia kuultuaan katsoo, että:

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa huomioidaan tarve kuulla asianmukaisesti sidosryhmiä ja korostetaan teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen ja alakohtaisen neuvottelukomitean tehtävää. Siinä täsmennetään myös, että eri järjestöt voivat laatia täytäntöönpanosääntöjä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla - 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Komissio toimii 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

  Poistetaan.

  a) jos se päättää olla antamatta Eurocontrolille toimeksiantoa 2 kohdan mukaisesti, tai

   

  b) jos annettavat täytäntöönpanosäännöt eivät kuulu Eurocontrolin toimivaltaan."

   

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksessa huomioidaan tarve kuulla asianmukaisesti sidosryhmiä ja korostetaan teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen ja alakohtaisen neuvottelukomitean tehtävää. Siinä täsmennetään myös, että eri järjestöt voivat laatia täytäntöönpanosääntöjä.

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla - 7 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  10 artikla - 2 kohta - 2 luetelmakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "– kaikki ilmatilan käyttäjäryhmät,"

  "– ilmatilan käyttäjät tai ilmatilan käyttäjäryhmät,"

  Perustelu

  Tarkistuksessa otetaan huomioon ilmatilan käyttäjien määritelmä. Siihen sisältyvät sotilasviranomaiset.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla - 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn parantamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa komissio perustaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän. Järjestelmä käsittää erityisesti seuraavat osat:

  1. Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn parantamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa ja 10 artiklassa tarkoitettujen sidosryhmien kuulemisen jälkeen perustetaan lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä. Se käsittää seuraavat osat:

  a) lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen säännöllinen tarkastelu, seuranta ja vertailu sekä tapauskohtaiset selvitykset yksittäisistä kysymyksistä;

  a) yhteisön laajuiset suorituskykytavoitteet suorituskyvyn kannalta keskeisille osa-alueille, mukaan luettuina turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus;

  b) menettelyt ja vastuunjako kaikilta asiaan kuuluvilta osapuolilta, mukaan luettuina lentoasemien pitäjät, lentoasemien koordinaattorit, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilmatilan käyttäjät, kansalliset valvontaviranomaiset, jäsenvaltiot ja Eurocontrol, saatavilla olevien, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskykyä koskevien tietojen keräämiseksi, validoimiseksi, tutkimiseksi, arvioimiseksi ja jakamiseksi;

  b) kansalliset tai alueelliset suorituskykysuunnitelmat, mukaan luettuina suorituskykytavoitteet, joilla varmistetaan yhteensopivuus yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa; sekä

  c) ICAOn asiakirjan nro 9854 "Global Air Traffic Management Operational Concept"** perusteella aiheelliset suorituskyvyn kannalta keskeiset osa-alueet, mukautettuina tarvittaessa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan erityistarpeisiin, sekä kyseisten osa-alueiden tavoitteet;

  c) lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn säännöllinen tarkastelu, seuranta ja vertailu.

  d) keskeiset suorituskykyindikaattorit suorituskyvyn ja asetettujen tavoitteiden mittaamiseksi;

   

  e) yhteisön laajuiset suorituskykytavoitteet ja niiden viiteajanjaksot, joiden on oltava kestoltaan vähintään kolme vuotta ja enintään viisi vuotta, sekä soveltuvat lähentymisperusteet, jotka määritellään 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

   

  f) kansallisten valvontaviranomaisten kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien valmistelua koskevat vaatimukset. Suunnitelmia koskevat erityisesti seuraavat vaatimukset:

   

  – niiden on perustuttava palveluntarjoajien liiketoimintasuunnitelmiin;

   

  – niissä on käsiteltävä kaikkia kansallisen tai alueellisen kustannus-perustan osatekijöitä;

   

  – niihin on sisällyttävä sitovia suorituskykytavoitteita, jotka ovat yhteensopivia yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa;

   

  - niistä on kuultava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia, ilmatilan käyttäjien edustajia, lentoasemien pitäjiä ja lentoasemien koordinaattoreita;

   

  g) kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien arviointi-, hyväksyntä-, seuranta- ja valvontaperusteet, mukaan luettuina seuraavat:

   

  i) komission tekemä kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien arvio, jonka tarkoituksena on varmistaa, että suunnitelmat ainakin kokonaisuutena täyttävät yhteisön laajuiset tavoitteet;

   

  ii) kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien hyväksyminen, jonka komissio suorittaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

   

  iii) kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta, mukaan luettuina aiheelliset varoitusmekanismit;

   

  iv) suorituskykytavoitteiden saavuttamisen arviointi vuosittain ja viiteajanjakson päättyessä sekä uusien tavoitteiden asettaminen seuraavaa viiteajanjaksoa varten;

   

  v) korjaavat toimenpiteet, mukaan luettuina aiheelliset kannustimet ja/tai pelotteet, joita jäsenvaltioiden on sovellettava siinä tapauksessa, että kansallisia tai alueellisia tavoitteita ei ole saavutettu vuosittain tai viiteajanjakson päättyessä.

   

  2. Komitean roolia rajoittamatta komissio voi nimetä Eurocontrolin tai jonkin toisen toimivaltaisen julkisen elimen toimimaan tarkastuselimenä. Tarkastuselimen tehtävänä on avustaa komissiota 1 kohdassa tarkoitetun suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa. Komissio varmistaa, että tarkastuselin toimii riippumattomasti suorittaessaan komission sille antamia tehtäviä.

  2. Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen komissio voi nimetä Eurocontrolin tai asianmukaisesti pätevän riippumattoman elimen toimimaan tarkastuselimenä. Tarkastuselimen tehtävänä on yhteisymmärryksessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa avustaa komissiota ja pyydettäessä avustaa kansallisia valvontaviranomaisia 1 kohdassa tarkoitetun suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa. Komissio varmistaa, että tarkastuselin toimii riippumattomasti suorittaessaan komission sille antamia tehtäviä.

  3. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan täytäntöön panemisesta 8 artiklan mukaisesti."

  3. a) Komissio hyväksyy yhteisön laajuiset lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ja verkkotoimintojen suorituskykytavoitteet 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen otettuaan huomioon kansallisten valvontaviranomaisten asiaa koskevat tiedot kansallisella tai alueellisella tasolla.

   

  b) Kansalliset valvontaviranomaiset laativat 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kansalliset tai alueelliset suunnitelmat. Suunnitelmiin on sisällyttävä sitovat kansalliset tai alueelliset tavoitteet ja yhden tai useamman jäsenvaltion hyväksymä asianmukainen kannustinjärjestelmä. Suunnitelmien laatimisesta on kuultava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia, ilmatilan käyttäjien edustajia ja tarvittaessa lentoasemien pitäjiä ja lentoasemien koordinaattoreita.

   

  c) Komissio hyväksyy kansalliset tai alueelliset suunnitelmat 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja varmistaa kansallisten tai alueellisten tavoitteiden yhteensopivuuden yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa.

   

  Jos komissio toteaa, että kansalliset tai alueelliset suorituskykytavoitteet ja aiheelliset toimenpiteet eivät ole riittäviä, se voi päättää 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että kyseisten kansallisten valvontaviranomaisten on toteutettava korjaavia toimenpiteitä. Kyseisistä korjaavista toimenpiteistä ilmoitetaan komissiolle, ja ne hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

   

  d) Viiteajanjakson on oltava kestoltaan vähintään kolme vuotta ja enintään viisi vuotta. Suorituskykytavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuosittain ja viiteajanjakson päättyessä, ja seuraavaa viiteajanjaksoa varten asetetaan uusia tavoitteita. Ensimmäinen viiteajanjakso kestää vuoteen 2011 saakka. Jos kansallisia tai alueellisia tavoitteita ei saavuteta kyseisen ajanjakson aikana, jäsenvaltioiden ja/tai kansallisten valvontaviranomaisten on toteutettava korjaavia toimenpiteitä 11 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

   

  e) Komissio arvioi säännöllisesti suorituskykytavoitteiden saavuttamista ja esittää tulokset yhtenäisen ilmatilan komitealle.

   

  4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun suorituskyvyn kehittämisjärjestelmään sovelletaan seuraavia menettelyjä:

   

  a) kaikilta asiaan kuuluvilta osapuolilta, mukaan luettuina lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilmatilan käyttäjät, lentoasemien pitäjät, kansalliset valvontaviranomaiset, jäsenvaltiot ja tarkastuselin, saatavilla olevien, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskykyä koskevien aiheellisten tietojen kerääminen, validoiminen, tutkiminen, arvioiminen ja jakaminen;

   

  b) tietyt ICAO:n asiakirjan nro 9854 "Global Air Traffic Management Operational Concept" perusteella aiheelliset suorituskyvyn kannalta keskeiset osa-alueet, yhdenmukaistettuina ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman suorituskykypuitteiden kanssa, mukaan luettuina turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus, ja mukautettuina tarvittaessa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan erityistarpeisiin, sekä kyseisten osa-alueiden tavoitteet ja joidenkin keskeisten suorituskykyindikaattoreiden määrittely suorituskyvyn mittaamiseksi;

   

  c) yhteisön laajuiset suorituskykytavoitteet, jotka määritellään ottaen huomioon kansallisella tasolla tai toiminnallisten ilmatilan lohkojen tasolla yksilöidyt tiedot;

   

  d) kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien seuranta, mukaan luettuina aiheelliset varoitusmekanismit;

   

  e) luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden ilmapiirin ("just culture") periaatteiden käyttöönotto.

   

  Komissio voi lisätä muita menettelyjä tässä kohdassa tarkoitettuun luetteloon. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään (viittaus artiklaan) valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

   

  5. Suorituskyvyn kehittämisjärjestelmää perustettaessa on otettava huomioon, että reitillä annettavat palvelut, lentoasemalla annettavat palvelut ja verkkotoiminnot ovat erilaiset ja että niitä on kohdeltava vastaavasti, erityisesti suorituskyvyn mittaamistarkoituksissa.

   

  6. Suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän yksityiskohtaista toimintaa varten komissio antaa 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanosääntöjä sopivassa aikataulussa, jotta tässä asetuksessa säädettyjä määräaikoja voidaan noudattaa. Näihin täytäntöönpanosääntöihin on sisällyttävä seuraavat osat:

   

  a) edellä 4 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen sisältö ja aikataulu;

   

  b) suorituskykytavoitteiden saavuttamisen arvioinnin ja uusien tavoitteiden asettamisen viiteajanjakso ja tiheys;

   

  c) kansallisten valvontaviranomaisten kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien valmistelua koskevat vaatimukset; suunnitelmiin on sisällyttävä kansalliset tai alueelliset suorituskykytavoitteet ja kannustinjärjestelmä, ja niitä koskevat seuraavat vaatimukset:

   

  i) niiden on perustuttava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien liiketoimintasuunnitelmiin;

   

  ii) niissä on käsiteltävä kaikkia kansallisen tai alueellisen kustannusperustan osatekijöitä;

   

  iii) niihin on sisällyttävä sitovia suorituskykytavoitteita, jotka ovat yhteensopivia yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa;

   

  d) perusteet, joilla arvioidaan, ovatko kansalliset tai alueelliset tavoitteet yhteensopivia yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa viiteajanjakson aikana;

   

  e) jäsenvaltioiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien kannustinjärjestelmän perustamista kansallisella ja alueellisella tasolla koskevat yleiset periaatteet;

   

  f) aiheelliset varoitusmekanismit kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien täytäntöönpanon seurantaa varten."

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – -9 kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  12 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -9) Muutetaan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

   

  "2. Komissio arvioi tämän asetuksen sekä sen 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista säännöllisin väliajoin ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ensimmäisen kerran 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka [...] vuosi. Komissio voi tässä tarkoituksessa pyytää jäsenvaltioilta lisätietoja niiden kertomusten lisäksi, jotka ne antavat 1 kohdan mukaisesti."

  Perustelu

  Tarkistuksella muutetaan aikataulua.

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – -1 kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  2 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

   

  "2. Tätä varten kunkin kansallisen valvontaviranomaisen on järjestettävä asianmukaisia tarkastuksia ja selvityksiä, mukaan luettuina vaadittavaa henkilöstömäärää koskevat tarkastukset, joilla todennetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen. Asianomaisen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on helpotettava tällaisen työn suorittamista."

  Perustelu

  Aiempien tapausten perusteella liian pieni henkilöstömäärä lennonvarmistuspalveluissa voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – -4 kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  7 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -4) Muutetaan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

   

  "3. Kansallisten valvontaviranomaisten on annettava lupa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, jotka täyttävät 6 artiklassa tarkoitetut yhteiset vaatimukset. Luvat myönnetään joko kutakin puiteasetuksen 2 artiklassa määriteltyä yksittäistä lennonvarmistuspalvelua, myös näiden palvelujen muodostamaa kokonaisuutta, varten [...] tilanteessa, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja, oikeudellisesta asemastaan riippumatta, käyttää ja pitää yllä omia viestintä-, suunnistus- ja valvontajärjestelmiään. Lupia valvotaan säännöllisesti."

  Perustelu

  Tarkistusehdotuksella halutaan varmistaa palvelujen korkea laatu niille lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, jotka tarjoavat palvelujen muodostamaa kokonaisuutta. Yhteinen lupa voi mahdollistaa sen, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat jättävät laadun huomioimatta joissakin toimintansa osissa, mikä uhkaa yleistä turvallisuutta.

  Tarkistus  38

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  8 artikla – 1 kohta - 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltio ei saa kieltäytyä nimeämästä ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sen vastuulla olevassa ilmatilassa palveluja tarjoavilta ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta vaaditaan seuraavia:

  2. Rajat ylittävien palvelujen tarjoamiseksi jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan sen vastuulla olevassa ilmatilassa palveluja tarjoavilta ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta vaaditaan seuraavia, ei estä tämän artiklan ja 10 artiklan 3 kohdan noudattamista:

  Perustelu

  Kansallisen lainsäädännön rajoitukset rajat ylittävien palvelujen tarjoamisessa saattavat olla yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisen esteenä.

  Tarkistus  39

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 5 kohta - a a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  8 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

   

  "2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä nimettyjen ilmaliikennepalvelujen tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Tällaisiin velvollisuuksiin voi sisältyä ehtoja, jotka koskevat asiaankuuluvien tietojen nopeaa toimittamista kaikkien ilma-aluksien toiminnan tunnistamiseksi jäsenvaltioiden vastuulla olevassa ilmatilassa."

  Perustelu

  Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa.

  Tarkistus  40

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 5 kohta - a b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  8 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

   

  "3. Jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan valita ilmaliikennepalvelujen tarjoajan edellyttäen, että se täyttää 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja ehdot."

  Perustelu

  Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa.

  Tarkistus  41

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toiminnalliset ilmatilan lohkot perustetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta ilmaliikenteen hallintaverkon kapasiteetti ja tehokkuus yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa olisivat parhaat mahdolliset ja jotta voitaisiin säilyttää korkea turvallisuustaso sekä parantaa ilmaliikennejärjestelmän yleistä suorituskykyä ja vähentää ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kaikin mahdollisin tavoin tämän säännöksen noudattamisen turvaamiseksi.

  1. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toiminnalliset ilmatilan lohkot pannaan täytäntöön viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta ilmaliikenteen hallintaverkon kapasiteetti ja tehokkuus yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa olisivat parhaat mahdolliset ja jotta voitaisiin säilyttää korkea turvallisuustaso sekä parantaa ilmaliikennejärjestelmän yleistä suorituskykyä noudattamalla tarkasti suorituskyvyn kehittämisjärjestelmää ja vähentää ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään sekä tarvittaessa kolmansien maiden kanssa ja erityisesti vierekkäisten toiminnallisten ilmatilan lohkojen kanssa kaikin mahdollisin tavoin tämän säännöksen noudattamisen turvaamiseksi.

  Tarkistus  42

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Helpottaakseen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamista toiminnallisten ilmatilan lohkojen avulla komissio nimeää korkean poliittisen henkilön toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattoriksi (jäljempänä koordinaattori).

  Perustelu

  Ensisijaisten TEN-T-hankkeiden onnistuneen mallin mukaisesti toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorin nimeäminen itse asiassa nopeuttaa niiden käyttöönottoa ja yhdistämistä tulevaisuudessa. Koordinaattorin olisi oltava mieluummin korkea poliittinen henkilö kuin teknikko, jotta jäsenvaltioiden välillä voitaisiin yrittää päästä poliittiseen yksimielisyyteen.

  Tarkistus  43

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 1 b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Komissio nimeää koordinaattorin yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa kuultuaan Euroopan parlamenttia.

  Perustelu

  On noudatettava asianmukaisia toimielinten välisiä kuulemismenettelyjä.

  Tarkistus  44

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 1 c kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c. Koordinaattorin päätehtävänä on helpottaa korkean tason sopimuksia ja löytää parhaita ratkaisuja toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseen liittyviin vaikeuksiin, jotta voidaan nopeuttaa toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamista ja koordinoida niitä sekä varmistaa toiminnallisten ilmatilan lohkojen asianmukainen yhdenmukaistaminen ja yhteensopivuus tämän asetuksen säännösten kanssa.

  Perustelu

  Ensisijaisten TEN-T-hankkeiden onnistuneen mallin mukaisesti toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorin nimeäminen itse asiassa nopeuttaa niiden käyttöönottoa ja yhdistämistä tulevaisuudessa. Koordinaattorin olisi oltava mieluummin korkea poliittinen henkilö kuin teknikko, jotta jäsenvaltioiden välillä voitaisiin yrittää päästä poliittiseen yksimielisyyteen.

  Tarkistus  45

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 1 d kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 d. Koordinaattori raportoi suoraan komissiolle ja tekee tiivistä yhteistyötä yhtenäisen ilmatilan komitean, Eurocontrolin, tarkastuselimen ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa.

  Perustelu

  Ensisijaisten TEN-T-hankkeiden onnistuneen mallin mukaisesti toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorin nimeäminen itse asiassa nopeuttaa niiden käyttöönottoa ja yhdistämistä tulevaisuudessa. Koordinaattorin olisi oltava mieluummin korkea poliittinen henkilö kuin teknikko, jotta jäsenvaltioiden välillä voitaisiin yrittää päästä poliittiseen yksimielisyyteen.

  Tarkistus  46

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 2 kohta - c a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) oltava puiteasetuksen 11 artiklassa ja myöhemmissä säädöksissä tarkoitettujen suorituskykytavoitteiden mukaisia;

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus suorituskyvyn kehittämisjärjestelmää koskevien säännösten kanssa.

  Tarkistus  47

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Toiminnallinen ilmatilan lohko voidaan perustaa ainoastaan kaikkien sellaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella, jotka ovat vastuussa mistä tahansa kyseiseen toiminnalliseen ilmatilan lohkoon sisältyvästä ilmatilan osasta, tai yhden jäsenvaltion ilmoituksen perusteella, jos kyseiseen lohkoon sisältyvä ilmatila on kokonaan sen vastuulla. Ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista asianomais(t)en jäsenvalti(oide)n on toimitettava komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille tahoille, joita asia koskee, riittävät tiedot sen arvioimiseksi, onko ilmatilan lohko 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, ja jotta kyseiset tahot voivat esittää sitä koskevia huomautuksia.

  3. Toiminnallinen ilmatilan lohko voidaan perustaa ainoastaan kaikkien sellaisten jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien maiden yhteisellä sopimuksella, jotka ovat vastuussa mistä tahansa kyseiseen toiminnalliseen ilmatilan lohkoon sisältyvästä ilmatilan osasta. Ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista asianomais(t)en jäsenvalti(oide)n on toimitettava komissiolle, koordinaattorille, muille jäsenvaltioille ja muille tahoille, joita asia koskee, riittävät tiedot sen arvioimiseksi, onko ilmatilan lohko 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, ja jotta kyseiset tahot voivat esittää sitä koskevia huomautuksia.

  Perustelu

  Yksi jäsenvaltio ei voi luoda toiminnallista ilmatilan lohkoa. Toisaalta toiminnalliset ilmatilan lohkot voivat sisältää kolmansia maita.

  Tarkistus  48

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  9 a artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jos kahden tai useamman jäsenvaltion välillä ilmenee ongelmia niiden vastuulla olevaan ilmatilaan kuuluvan rajat ylittävän toiminnallisen ilmatilan lohkon suhteen, asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä voivat pyytää asiasta yhtenäisen ilmatilan komitean lausuntoa. Lausunto osoitetaan asianomaisille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on otettava tämä lausunto huomioon ratkaisuun pääsemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista.

  5. Jos kahden tai useamman jäsenvaltion välillä ilmenee ongelmia niiden vastuulla olevaan ilmatilaan kuuluvan rajat ylittävän toiminnallisen ilmatilan lohkon suhteen, asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä voivat kääntyä koordinaattorin puoleen. Koordinaattori aloittaa neuvottelut kaikkien asianosaisten kanssa sopimukseen pääsemiseksi ja antaa komissiolle kertomuksen neuvottelujen tuloksesta ja aiheelliset suositukset. Suositukset osoitetaan myös asianomaisille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on otettava nämä suositukset huomioon ratkaisuun pääsemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista.

  Perustelu

  Tarkistus on yhdenmukainen kaikkien edellisten kanssa, ja sillä selvennetään koordinaattorin tehtäviä.

  Tarkistus  49

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla - 6 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  11 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

   

  "Jäsenvaltioiden on yhteisen liikennepolitiikan yhteydessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaisten siviili- ja sotilasviranomaisten välillä laaditaan tai uusitaan kirjalliset sopimukset tai vastaavat oikeudelliset järjestelyt määriteltyjen ilmatilan lohkojen hallinnasta."

  Perustelu

  Vuonna 2004 allekirjoitettu siviili- ja sotilasviranomaisten välinen sopimus on uusittava nykyiseen asetukseen tehtävien muutosten takia.

  Tarkistus  50

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – a alakohta – i alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 2 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "a) Ilmatilan käyttäjien kesken jaettavien kustannusten on katettava lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen määritetyt kustannukset, joihin sisältyvät asianmukaiset pääomainvestointien korkoja ja omaisuuden poistoja koskevat määrät sekä ylläpito-, toiminta- ja hallintokustannukset."

  "a) Ilmatilan käyttäjien kesken jaettavien kustannusten on katettava lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen määritetyt kustannukset, joihin sisältyvät asianmukaiset pääomainvestointien korkoja ja omaisuuden poistoja koskevat määrät sekä ylläpito-, toiminta- ja hallintokustannukset. Määritetyt kustannukset lasketaan puiteasetuksen 11 artiklan mukaisesti asetettujen suorituskykytavoitteiden pohjalta, ja niiden on edistettävä lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen kustannustehokkuutta tämän asetuksen 14 artiklassa säädetyllä tavalla."

  Perustelu

  Kuten puiteasetuksen N:o 549/2004 11 artiklassa ja asetuksen N:o 550/2004 14 artiklassa säädetään, maksujärjestelmän olisi oltava kustannustehokas edellyttäen, että suorituskykytavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  51

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta - a alakohta - ii alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 2 kohta - b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  "b a) Jäsenvaltioiden on toiminnallisten ilmatilan lohkojen osalta sovittava puitesopimuksella lähentymisjärjestelmästä, jotta voidaan luoda yhtenäinen maksu, joka on suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän mukainen."

  Perustelu

  Maksut olisivat yhdenmukaiset yhteisesti sovittujen lähentymisperusteiden kanssa ensin toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa ja myöhemmin koko yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

  Tarkistus  52

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta - b alakohta - ii alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 3 kohta – b a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "b a) maksut on määritettävä kalenterivuosittain ja niiden on katettava vähintään kolmen ja enintään viiden vuoden ajanjakso."

  "b a) Maksut on määritettävä kalenterivuosittain ja niiden on katettava vähintään kolmen ja enintään viiden vuoden ajanjakso suorituskykytavoitteiden ja muiden palvelun kustannusrakenteeseen vaikuttavien näkökohtien mukaisesti."

  Tarkistus  53

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta - b alakohta - iii alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "c) Lennonvarmistuspalvelut saavat tuottaa tuloja siinä määrin, että antavat pääomalle kohtuullisen tuoton, joka osaltaan mahdollistaa tarvittavan pääoman karttumisen."

  "c) Lennonvarmistuspalvelut saavat tuottaa tuloja siinä määrin, että antavat pääomalle kohtuullisen tuoton, joka osaltaan mahdollistaa tarvittavan pääoman karttumisen, edellyttäen, että sovitut suorituskykytavoitteet saavutetaan."

  Perustelu

  Lennonvarmistuspalvelujen tuottamat tulot voivat antaa pääomalle kohtuullisen tuoton, mutta tämä edellyttää, että suorituskykytavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  54

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta - b alakohta - iv alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 3 kohta - e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "e) Maksujen on edistettävä turvallisten, tehokkaiden, toimivien ja kestävien lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista siten, että voidaan saavuttaa korkea turvallisuustaso ja kustannustehokkuus, sekä tuettava yhdennettyä palvelujen tarjoamista. Tätä varten kansalliset valvontaviranomaiset voivat kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien yhteydessä perustaa järjestelmiä, muun muassa taloudellisiin etuihin tai haittoihin perustuvia kannustimia, joilla kannustetaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia ja/tai ilmatilan käyttäjiä tukemaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen parannuksia, kuten kapasiteetin lisäystä, myöhästymisten vähentämistä ja kestävää kehitystä siten, että samalla säilytetään optimaalinen turvallisuuden taso."

  "e) Maksujen on edistettävä turvallisten, tehokkaiden, toimivien ja kestävien lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista siten, että voidaan saavuttaa suorituskykytavoitteet, sekä tuettava yhdennettyä palvelujen tarjoamista. Tätä varten kansalliset valvontaviranomaiset voivat kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien yhteydessä perustaa järjestelmiä, muun muassa taloudellisiin etuihin tai rangaistuksiin perustuvia kannustimia, joilla kannustetaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia saavuttamaan suorituskykytavoitteensa."

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus.

  Taloudellisten kannustimien käyttöönotto suorituskyvyn parantamiseksi ei saa kohdistua ilmatilan käyttäjiin. Suorituskyvyn parantamista koskevat tavoitteet yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan puitteissa olisi kohdistettava monopoliasemassa oleviin palveluntarjoajiin. Näin ollen taloudellisia etuja ja rangaistuksia olisi käytettävä siihen, että palveluntarjoajia kannustetaan saavuttamaan suorituskykytavoitteensa.

  Tarkistus  55

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta - c alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "4. Komissio voi puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että maksuilla on rahoitettava yhteisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on avustaa tiettyjä ilmatilan käyttäjien ja/tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ryhmiä yhteisten lennonvarmistusinfrastruktuurien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen sekä ilmatilan käytön parantamiseksi, erityisesti jos ne ovat tarpeen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseksi. Tällaisissa päätöksissä on yksilöitävä asianomainen yhteinen hanke ja täsmennettävä erityisesti toteutusaikataulu, ilmatilan käyttäjiltä perittävät kustannukset ja niiden jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

  "4. Yhteisten hankkeiden tarkoituksena on avustaa ilmatilan käyttäjiä ja/tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia yhteisten lennonvarmistusinfrastruktuurien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen sekä ilmatilan käytön parantamiseksi, erityisesti jos hankkeet ovat tarpeen toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseksi ja ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseksi. Komissio ehdottaa esimerkiksi Euroopan laajuisten verkkojen rahoituksesta, Euroopan investointipankin avustuksista ja huutokauppatuloista, jotka saadaan ilmailun sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään, taloudellisia resursseja yhteishankkeiden rahoittamiseen, varsinkin SESAR-järjestelmän käyttöönoton nopeuttamiseksi, monivuotisessa rahoituskehyksessä. Komissio voi myös puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä ja puiteasetuksen 11 artiklassa säädettyjä kustannustehokkuusperiaatteita noudattaen päättää, että yhteisten hankkeiden kustannukset voidaan rahoittaa osittain maksuilla. Tällaisissa päätöksissä on yksilöitävä asianomainen yhteinen hanke ja täsmennettävä erityisesti toteutusaikataulu, ilmatilan käyttäjiltä perittävät kustannukset ja niiden jakautuminen jäsenvaltioiden kesken siten, että vältytään päällekkäisiltä kustannuksilta ja maksuilta. Ennen päätöksen tekemistä komissio toteuttaa riippumattoman kustannus-hyötyanalyysin ja laajan kuulemisen, joiden tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja yhteisymmärrys palveluntarjoajien ja ilmatilan käyttäjien kanssa. Yhteisten hankkeiden kustannuksiin sovelletaan kattavaa ja avointa tilinpitoa.

  Tarkistus  56

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 12 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  18 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "1. Kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toimivat kansalliset valvontaviranomaiset ja komissio eivät saa ilmaista luonteeltaan luottamuksellisia tietoja.

  "1. Kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toimivat kansalliset valvontaviranomaiset, komissio ja koordinaattori eivät saa ilmaista luonteeltaan luottamuksellisia tietoja.

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus koko tekstissä.

  Tarkistus  57

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 12 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  18 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei rajoita kansallisten valvontaviranomaisten tai komission julkistamisoikeutta, jos julkistaminen on olennaisen tärkeää kyseisten viranomaisten tehtävien suorittamiselle, mutta tietojen julkistamisen on tällöin oltava oikeasuhteista ja siinä on otettava huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien tai muiden asianomaisten sidosryhmien oikeutetut edut liikesalaisuuksiensa suojaamisessa."

  2. Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei rajoita kansallisten valvontaviranomaisten, koordinaattorin tai komission julkistamisoikeutta, jos julkistaminen on olennaisen tärkeää kyseisten viranomaisten tehtävien suorittamiselle, mutta tietojen julkistamisen on tällöin oltava oikeasuhteista ja siinä on otettava huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien tai muiden asianomaisten sidosryhmien oikeutetut edut liikesalaisuuksiensa suojaamisessa."

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus koko tekstissä.

  Tarkistus  58

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 13 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  18 a artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio viimeistelee puiteasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säännöllisen arvioinnin yhteydessä ja viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tutkimuksen siitä, millä edellytyksillä markkinaperiaatteita voidaan tulevaisuudessa soveltaa viestintä-, suunnistus-, valvonta-, sää- ja ilmailutiedotuspalvelujen tarjoamiseen ja nimeämiseen.

  1. Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että markkinaperiaatteita voidaan soveltaa viestintä-, suunnistus-, valvonta-, sää- ja ilmailutiedotuspalvelujen tarjoamiseen ja nimeämiseen vuoden 2010 loppuun mennessä.

  Perustelu

  Ei ole mitään järkevää syytä, miksi komission pitäisi odottaa neljä vuotta ennen tutkimuksen viimeistelemistä tästä asiasta. On yleisesti tiedossa, että markkinaperiaatteita voidaan soveltaa näihin palveluihin jo nyt. Sen vuoksi onkin asianmukaista ottaa kilpailu heti käyttöön näissä palveluissa. Tämä vähentää kustannuksia ja parantaa palvelun laatua.

  Tarkistus  59

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  3 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Yhteisö ja jäsenvaltiot pyytävät ICAOta perustamaan ja tunnustamaan yhtenäisen eurooppalaisen lentotiedotusalueen (European Flight Information Region, EFIR). Tätä varten komissio antaa yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta tarvittaessa neuvostolle suosituksen perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti viimeistään [….].

  1. Yhteisö ja jäsenvaltiot pyytävät ICAOta perustamaan ja tunnustamaan yhtenäisen eurooppalaisen lentotiedotusalueen (European Flight Information Region, EFIR). Tätä varten komissio antaa yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta tarvittaessa neuvostolle suosituksen perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.

  Perustelu

  Voidaan olettaa, että vuoden 2012 loppuun mennessä toiminnalliset ilmatilan lohkot on luotu ja ne ovat toiminnassa ja että niiden yhdistäminen on käynnissä, joten komissiolla ja jäsenvaltioilla on tuolloin tarkka käsitys kaikista mukana olevista valtioista.

  Tarkistus  60

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 2 kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) niukkojen resurssien, erityisesti radiotaajuuksien ja toisiotutkakoodien hallinta ja koordinointi;

  b) yleisen ilmaliikenteen käyttämien taajuuskaistojen niukkojen resurssien, erityisesti radiotaajuuksien jakaminen ja koordinointi sekä toisiotutkakoodien koordinointi;

  Tarkistus  61

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 2 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ilmaliikenteen hallintaverkon muut tehtävät ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti.

  c) ilmaliikenteen hallintaverkon muut tehtävät ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti, ilmaliikennevirtojen säätely mukaan luettuna.

  Tarkistus  62

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio voi valvonnassaan ja vastuullaan antaa Eurocontrolin suoritettavaksi edellä tarkoitettuihin liittyviä sellaisia tehtäviä, joihin ei liity laajakantoisista sitovista toimenpiteistä päättämistä tai poliittisen harkintavallan käyttöä. Nämä tehtävät on suoritettava puolueettomasti ja kustannustehokkaasti, koko ilmaliikenteen hallintaverkon tarpeet huomioon ottaen sekä siten, että turvataan ilmatilan käyttäjien ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien täysimittainen osallistuminen.

  Komissio voi valvonnassaan ja vastuullaan antaa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Eurocontrolin tai jonkin toisen elimen suoritettavaksi edellä tarkoitettuihin liittyviä sellaisia tehtäviä, joihin ei liity laajakantoisista sitovista toimenpiteistä päättämistä tai poliittisen harkintavallan käyttöä. Nämä tehtävät on suoritettava puolueettomasti ja kustannustehokkaasti siten, että turvataan ilmatilan käyttäjien ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien täysimittainen osallistuminen, suorituskykytavoitteiden saavuttamiseksi koko ilmaliikenteen hallintaverkon tarpeet ja ilmatilan käyttäjien haluamat reitit huomioon ottaen. Verkonhallintatehtävää perustettaessa komissio huolehtii periaatteesta, jonka mukaan sääntely- ja operatiiviset tehtävät erotetaan toisistaan. Tätä varten kukin yksittäinen tehtävä ja siihen liittyvät vastuut on eriytettävä tarkasti ja luokiteltava kaikilla tasoilla (EU, alueelliset/toiminnalliset ilmatilan lohkot, kansallinen taso). "Operatiivisiksi" luokitellut tehtävät, joilla on eurooppalainen ulottuvuus, on suoritettava tiiviissä yhteistyössä teollisuudenalan kumppaneiden kanssa, ja "sääntelytehtävien" yhteydessä niitä myös kuullaan.

  Tarkistus  63

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Muista kuin 2 kohdassa tarkoitetuista ilmatilan suunnitteluun liittyvistä asioista päätetään kansallisesti tai alueellisesti. Suunnitteluprosessissa on otettava huomioon liikenteen kysyntä ja liikennejärjestelyjen vaativuustaso sekä kuultava laajasti kaikkia ilmatilan käyttäjiä, joita asia koskee.

  5. Muista kuin 2 kohdassa tarkoitetuista ilmatilan suunnitteluun liittyvistä asioista päätetään kansallisesti tai alueellisesti. Suunnitteluprosessissa on otettava huomioon liikenteen kysyntä ja liikennejärjestelyjen vaativuustaso, sen on oltava kansallisten tai alueellisten suorituskykysuunnitelmien mukainen, ja siinä on kuultava laajasti kaikkia ilmatilan käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä, joita asia koskee.

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus koko tekstissä.

  Tarkistus  64

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Jäsenvaltioiden on annettava ilmaliikennevirtojen säätely Eurocontrolin tehtäväksi siten kuin säädetään täytäntöönpanosäännössä, joka on annettu puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja komission 9 artiklan nojalla vahvistamien vaatimusten mukaisesti."

  6. Jäsenvaltioiden on annettava ilmaliikennevirtojen säätely uudistetun Eurocontrolin tai jonkin toisen toimivaltaisen ja riippumattoman elimen tehtäväksi edellyttäen, että asianmukaisista valvontamenettelyistä huolehditaan, siten kuin säädetään täytäntöönpanosäännössä, joka on annettu puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja komission 9 ja 11 artiklan nojalla vahvistamien vaatimusten mukaisesti."

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus koko tekstissä.

  Eurocontrol pystyy nykyisin hyvin huolehtimaan virtojen säätelystä, mutta näin ei välttämättä ole pitkällä aikavälillä.

  PERUSTELUT

  Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva aloite[1] käynnistettiin vuonna 2000, ja sillä saatettiin ilmaliikenteen hallinta yhteisen liikennepolitiikan alaisuuteen.

  Tämän jälkeen on tapahtunut paljon. Laajentumispolitiikka ja aktiivinen naapuruuspolitiikka ovat laajentaneet Euroopan ilmailumarkkinat 37 maahan. Ilmailun laajenevat sisämarkkinat muuttavat EU:ta maailmanlaajuiseksi toimijaksi.

  Yleinen käsitys on, ettei yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ole johtanut odotettuihin tuloksiin joillakin tärkeillä aloilla. Toiminnallisten ilmatilan lohkojen määrittelyllä ei ole onnistuttu parantamaan lentojen tehokkuutta eikä vähentämään kustannuksia ja sirpaloitumista.

  Euroopan reittirakenteen suunnittelun ja käytön yleinen tehokkuus ei ole juuri parantunut, minkä vuoksi lentojen tehokkuudessa ja ympäristövaikutuksissa ei ole myöskään tapahtunut parannuksia.

  Tehottomuus ilmailuketjussa aiheuttaa kaikille ilmatilan käyttäjille ja lentomatkustajille turhia kustannuksia ajassa, polttoaineena ja rahassa mitattuna.

  Euroopan ilmaliikennealan kilpailukyky edellyttää järjestelmää koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa: yhteistä näkemystä sekä yhteisiä tavoitteita ja tekniikoita, jotka perustuvat vankkaan sääntelykehykseen.

  Komissio on tätä varten esittänyt ehdotuspakettia[2].

  –         Yhtenäistä ilmatilaa koskevaa neljää asetusta on tarpeen muuttaa siten, että säädetään suorituskykypuitteista, joihin sisältyy määrällisiä tavoitteita.

  –         EASAn toimivallan laajentaminen kattamaan kaikki ilmailun turvallisuusketjun lenkit parantaa turvallisuutta.

  –         Ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman hyväksyminen nopeuttaa teknologista innovointia.

  –         Lentoasemia koskevassa toimintasuunnitelmassa käsitellään kapasiteettia ilmassa ja maassa.

  KOMISSION EHDOTUS

  Sisältö: Ehdotuksessa[3], jossa muutetaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa ensimmäistä pakettia, esitellään useita laajennuksia alkuperäiseen lainsäädäntöön, kuten sitovat suorituskykytavoitteet lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, eurooppalainen verkonhallintatehtävä kansallisten verkkojen lähentymisen varmistamiseksi ja määräajat jäsenvaltioille suorituskyvyn parantamiseksi alun perin toiminnallisten ilmatilan lohkojen avulla.

  Ehdotuksen keskeiset osat ovat kansallisten valvontaviranomaisten riippumattomuus, työmarkkinaosapuolten entistä suurempi osallistuminen, parannettu suorituskykyjärjestelmä, yhdenmukaistetut turvallisuusvaatimukset, toiminnallisten ilmatilan lohkojen käyttöönoton nopeuttaminen, maksujärjestelmän avoimuus, yhtenäinen eurooppalainen lentotiedotusalue, ilmailutietojen yhdenmukaistettu esittäminen, lentosäännöt ja ilmatilan luokitus, järjestelmää koskeva lähestymistapa verkon suunnitteluun, verkon hallintaan ja teknologian käyttöönottoon sekä komiteamenettely.

  ESITTELIJÄN KOMMENTIT

  Esittelijä katsoo, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan lainsäädännöllisiä puitteita ja neljään pilariin perustuvaa järjestelmää koskevaa lähestymistapaa on tarkasteltava uudelleen.

  Esittelijä panee merkille sidosryhmien kesken vallitsevan laajan yksimielisyyden. Ammattiliitoista saatua vähäistä kielteistä palautetta ja jäsenvaltioiden ilmaisemaa pientä varautuneisuutta lukuun ottamatta kaikki asianosaiset ovat ilmaisseet tukensa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevalle toiselle paketille kokonaisuutena.

  Esittelijä on tietoinen siitä, ettei yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamiselle ole suuria teknisiä tai tieteellisiä esteitä. Se voidaan lisäksi saada aikaan turvallisuudesta tinkimättä. Yhdistämisprosessin hitaus johtuu siitä, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ymmärretään eri tavoin. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että kyseinen periaate määritellään selkeästi.

  Esittelijä on vakuuttunut siitä, että komission ehdotuksessa käsitellään asianmukaisesti kansalaisten tarpeita ja odotuksia. Sen avulla voidaan myös saavuttaa kunnianhimoiset eurooppalaiset ympäristötavoitteet.

  Euroopan laitevalmistajat hyötyvät samalla siitä, että ne ovat innovoinnin kärjessä ilmaliikenteen hallintaan liittyvässä teknologiassa.

  Esittelijä haluaa säilyttää tämän keskeisen poliittisen tavoitteen ennallaan ja kehottaa lainsäätäjiä tekemään parhaansa päästäkseen kompromissiin yksityiskohdissa siten, että tärkeimmät poliittiset tavoitteet saavutetaan.

  Esittelijä katsoo, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila voidaan kunnianhimoisen ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan sijasta saada parhaiten aikaan yhtenäisen laajan yhteisymmärryksen kautta.

  Tietyt komission ehdotuksen osat ovat kuitenkin epäselviä, ja niitä voidaan parantaa:

  a)        Kansallisten valvontaviranomaisten riippumattomuus: Kansallisille valvontaviranomaisille olisi taattava vähintään toiminnallinen riippumattomuus ja riittävät resurssit. Esittelijä korostaa, että jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet ajatuksen "toiminnallisen riippumattomuuden" myöntämisestä kansallisille virastoille ja valvontaviranomaisille muilla aloilla (kuten televiestintä-, energia- ja kaasumarkkinoilla), ja ehdottaa samaa lähestymistapaa ilmailujärjestelmään.

  b)        Kaikkien osapuolten entistä suurempi osallistuminen: Yhteistyö poliittisella, sosiaalisella ja teknisellä tasolla on tärkeää yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä syystä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan uudessa kehyksessä on mentävä pidemmälle kuin EU:n malli – jossa arvot ovat yhtenäisiä ja järjestelmät moninaisia – ja vahvistettava mahdollisimman pian hyvätasoinen yhtenäinen teknologiajärjestelmä (SESAR) yhteisen tavoitteen tueksi. Komission olisi varmistettava kaikkien asianosaisten, varsinkin työmarkkinaosapuolten, täysimääräinen tuki ja sitoutuminen yhteiskuntarauhan turvaamiseksi.

  c)        Parannettu suorituskykyjärjestelmä: Suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä on ehdotuksen keskeinen osa toiminnallisten ilmatilan lohkojen käyttöönottoa koskevan määräajan ohella.

  Esittelijä katsoo, että komission olisi keskitettävä huomionsa ensisijaisesti mitattavissa ja saavutettavissa olevien yhteisön laajuisten tavoitteiden määrittelyyn. Tavoitteissa olisi keskityttävä käsittelemään kaikkia arkaluonteisia osa-alueita, kuten turvallisuutta, ympäristöä, kapasiteettia ja kustannustehokkuutta.

  Euroaluemallin perusteella komission ja jäsenvaltioiden olisi sovittava kansallisista ja alueellisista tavoitteista (toiminnallisten ilmatilan lohkojen tasolla), jotka yhdistetään yhteisön laajuisiin tavoitteisiin lähentymisperusteiden avulla. Tällainen lähestymistapa edellyttää yhteisön valvontaa ja yhdenmukaistettua eurooppalaista kannustin- ja pelotejärjestelmää. On toteutettava korjaavia toimenpiteitä, joiden on oltava yhdenmukaistettuja, tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.

  Riippumaton tarkastuselin seuraa ja arvioi järjestelmän suorituskykyä.

  Esittelijän mielestä Eurocontrolista voisi tulla riippumaton tarkastuselin, koska se jo hoitaa monia vastaavia tehtäviä. Tämän järjestön hallinto kattaa kuitenkin sekä Euroopan unionin jäsenvaltioita että EU:n ulkopuolisia valtioita. Tämä on toisaalta myönteistä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevan kehityksen kannalta, mutta tällä hetkellä se herättää vakavasti otettavia kysymyksiä, jotka koskevat lainsäädäntöä, EU:n ja sen ulkopuolisten valtioiden etujen mahdollisia eroja, järjestön puolueettomuutta ja yleensäkin sen riippumattomuutta sekä sen mahdollisten osien riippumattomuutta.

  Esittelijä katsoo, että Eurocontrolin suunniteltu uudistus olisi toteutettava ennen tämän asetuksen säännösten voimaantuloa ja että siinä olisi varmistettava eri osien hallinnon täysimääräinen riippumattomuus ja estettävä yhteensopimattomuudet yhteisön tehtävien ja sellaisten muiden osien välillä, jotka liittyvät sen tehtäviin kansainvälisenä järjestönä.

  d)        Turvallisuus: Koska ilmaliikenne kasvaa jatkuvasti, turvallisuuden alalla tarvitaan aloite järjestelmää koskevaksi kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi, jotta ilmaliikenne säilyy turvallisena ja kestävänä. Euroopan lentoturvallisuusviraston tehtäväksi annetaan tästä syystä koko ilmailujärjestelmän turvallisuuden valvonta.

  e)        On sovittava selkeistä säännöksistä toimivien toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseksi vuoteen 2012 mennessä. Toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat vain välivaihe, ja niiden koordinoimaton täytäntöönpano lisäisi tarpeettomasti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseen liittyviä kustannuksia. Tästä syystä esittelijä ehdottaa lisäsäännöksiä, joilla helpotetaan olemassa olevien ja mahdollisten toiminnallisten ilmatilan lohkojen sisällyttämistä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan täysin suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän mukaisesti. Ne ovat erittäin tärkeitä vaiheittaisessa prosessissa, jossa yhteisön näkemys, periaatteet ja vaatimukset ulotetaan koskemaan Euroopan unioniin kuulumattomia naapurivaltioita.

  Korkean poliittisen henkilön nimeäminen toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattoriksi helpottaa niiden käyttöönottoa ja yhdistämistä tulevaisuudessa.

  Sotilasviranomaisten osallistuminen ja sitoumus olisi uusittava.

  f)         Maksujärjestelmä: Esittelijä kannattaa voimakkaasti maksujen avoimuutta. Määritettyjen kustannusten olisi oltava yhteensopivia suorituskyvyn kehittämisjärjestelmään perustuvien lähentymisperusteiden kanssa, ja niistä olisi sovittava ensisijaisesti toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa ja myöhemmin koko yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

  Yhteisiin hankkeisiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Nykyisen yhteisön rahoituskehyksen taloudellisia lisäresursseja varten olisi perustettava yhdessä sovittu mekanismi, joka perustuu ensisijaisten TEN-T-hankkeiden onnistuneeseen malliin.

  g)        Järjestelmää koskeva lähestymistapa verkon suunnitteluun, verkon hallintaan ja teknologian käyttöönottoon:

  *         Eurocontrolin tehtäväksi annetaan yhdenmukaistetun reittiverkoston suunnittelu yhteisön laajuisten, kansallisten ja alueellisten suorituskykytavoitteiden mukaisesti.

  *         Kun kyseessä on ilmaliikennevirtojen säätely, turvallisuuden ja tehokkuuden lisäksi ehdotuksessa olisi tähdättävä luotettavuuden parantamiseen.

  h)        Täytäntöönpanosäännöt: Esittelijä katsoo, että täytäntöönpanosäännöt olisi annettava sopivassa aikataulussa, ja pyytää esittämään yhtenäisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosääntöjen laatimiseksi ottaen huomion niiden ensisijaisuuden ja yhteydet.

  Tätä taustaa vasten esittelijä ehdottaa, että kaikki osapuolet sitoutuvat sovittamaan poliittiset sitoumuksensa teknologiseen kehykseen ja nopeuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisprosessia täysin SESAR-hankkeen kehittämisvaiheen mukaisesti, jotta sen käyttöönottovaiheesta saataisiin täysimääräinen hyöty vuodesta 2014 lähtien.

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunto (3.12.2008)

  liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi
  (KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

  Valmistelija: Teresa Riera Madurell

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan ilmaliikenne

  Euroopan ilmaliikenteessä on vuosittain yli 700 miljoonaa matkustajaa[1], lentoyhtiöiden määrä on kasvanut, ja niin matkustaja- kuin rahtikapasiteettiakin on lisätty. Euroopan ilmaliikenne on kasvanut jo pitkään keskimäärin 5 prosenttia vuodessa, ja määrän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

  Ilmaliikenteen voimakas kasvu on ylikuormittanut eurooppalaista ilmaliikennejärjestelmää, mikä on lisännyt lentojen myöhästymisiä, synnyttänyt pullonkauloja lentoasemien jo ennestään lujilla olevaan kapasiteettiin, aiheuttanut taloudellisia rasitteita, pahentanut kielteisiä ympäristövaikutuksia ja lisännyt alan turvallisuusriskejä.

  Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: ensimmäinen paketti (1999–2004)

  Jäsenvaltioilla on ilmaliikenteessä selviä keskinäisiä riippuvuuksia, mutta ilmatilan osalta Euroopan yhdentyminen on edennyt ja yhtenäismarkkinoiden hyödyt ovat toteutuneet hitaasti. Maaliskuussa 2004 hyväksytyn yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan ensimmäisen paketin tarkoituksena oli uudistaa eurooppalaisen ilmaliikennejärjestelmän seuraavia keskeisiä osia:

  ·   kapasiteetti

  ·   toimintakustannukset

  ·   hiilidioksidipäästöt ja ympäristövaikutukset

  ·   turvallisuus.

  Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: toinen paketti (2008–)

  Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käyttöönotto on ollut merkittävä saavutus, mutta sitä koskevien säännösten täytäntöönpanosta ei ole saatu konkreettisia tuloksia. Edelleenkin pirstoutuneet käytännöt aiheuttavat kustannustehottomuutta ja maksavat eurooppalaisille matkustajille ja lentoyhtiöille vuosittain 3,8 miljardia euroa. EU:ssa on vuosittain puolet vähemmän lentoja kuin Yhdysvalloissa, mutta niiden kustannukset ovat Yhdysvaltoihin verrattuna kaksinkertaiset.

  Yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta saadut tulokset ovat vielä vähäisiä, joten alkuperäistä suunnitelmaa on tarpeen tarkistaa. Uudelleentarkastelu ei olisi voinut sattua otollisempaan ajankohtaan, sillä polttoainehinnat kohoavat edelleen, lentoyhtiöihin kohdistuu yhä enemmän taloudellisia rasitteita ja konkursseista on jo uutisoitu vuonna 2008.

  Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan toisen paketin päätarkoituksena on toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla lujitetaan ja edistetään jo toteutettuja toimia:

  ·   suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä, jossa asetetaan määrällisiä tavoitteita

  ·   toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustaminen vuoteen 2012 mennessä

  ·   tehokas ja nykyaikainen eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinta toteuttamalla ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelma

  ·   turvallisuuden parantaminen keskittämällä turvallisuutta koskevat tehtävät yhdelle ainoalle yksikölle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle.

  Pääkohdat

  Valmistelija suhtautuu myönteisesti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaan toiseen pakettiin ja tukee laajasti ehdotettuja toimenpiteitä, sillä on ensiarvoisen tärkeää painottaa tosiasiallista täytäntöönpanoa, jotta saadaan aikaan kauan kaivattuja tuloksia. Komission ehdotuksessa puututaan asiaankuuluvan ponnekkaasti ensimmäisessä paketissa olleisiin puutteisiin. Toimia voitaisiin kuitenkin täydentää painottamalla entistä enemmän tiettyjä kohtia.

  Eurooppalaisen ilmaliikennejärjestelmän uudistus on välttämätön, jotta voidaan parantaa EU:n ilmaliikenteen turvallisuutta, kustannustehokkuutta ja ympäristönsuojelun tasoa. Euroopan ilmaliikenteessä olisi entistä paremmin varauduttava toimimaan markkinoilla, joilla kilpailu lisääntyy koko ajan, ja sen olisi samalla oltava mahdollisimman turvallista ja ympäristön kannalta kestävää. Innovatiivisilla tekniikoilla on myös kiistatta keskeinen merkitys tehokkuuden ja ehdotettujen suorituskykytavoitteiden saavuttamisessa, joten eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmää (SESAR) ja sen toteuttamista olisi edelleenkin vakaasti tuettava. Tutkimusta olisi yhä johdonmukaisesti edistettävä ja tuettava niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla, jotta Euroopan ilmaliikenne pysyisi kilpailukykyisenä ja saavuttaisi maailmanlaajuisen johtoaseman.

  Tätä varten valmistelija kehottaa kaikkia jäsenvaltioita edelleen sitoutumaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaan aloitteeseen sekä edistämään sen onnistunutta loppuunsaattamista ja tulevaa suorituskykyä. Julkisen rahoituksen osuus olisi sen vuoksi otettava huomioon, eikä sitä pitäisi sulkea pois etenkään toteutettaessa kiistattoman tärkeää ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaa, johon tarvitaan jo alussa huomattavasti määrärahoja.

  Valmistelija luottaa Euroopan kaikkien asianomaisten teollisuudenalan sidosryhmien rakentavaan panokseen ja osallistumiseen ja toteaa, että niiden suorituskyvyn parantaminen perustuu paljolti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseen. Valmistelija kannattaakin teollisuudenalan tehostettua roolia komission ehdotuksessa ja pitää edelleen kiinni siitä, että teollisuudenalaa kuullaan kaikissa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suunnittelu-, päätöksenteko- ja toteutusvaiheissa.

  Samalla kun teollisuudenalan osallistumista ilmaliikenteen hallintaan vahvistetaan, on myös välttämätöntä selvästi yksilöidä, mitkä ilmaliikenteen hallintatehtävät kuuluvat yhteisön viranomaisten ja mitkä teollisuudenalan vastuulle. Teollisuudenalalle on myös kattavasti tiedotettava sen roolista ja tehtävistä.

  Valmistelija katsoo viestintä-, suunnistus-, valvonta-, sää-, ilmailutiedotus- ja koulutuspalvelujen tarjoamisen ja nimeämisen osalta, että ohjenuoraksi olisi viime kädessä otettava turvallisuuden lisääminen sekä kustannustehokkuus ja laadun parantaminen eikä sellaista testaamatonta oletusta, että vapauttaminen saa aikaan tällaiset tulokset.

  Lopuksi valmistelija tukee Euroopan lentoturvallisuusviraston tehostettua roolia ja katsoo, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevissa uusissa säännöksissä on edettävä oikeaan suuntaan antamalla todellinen merkitys tälle jo olemassa olevalle yhteisön virastolle ja hyödyntämällä sitä asianmukaisesti, sillä se ei nykyisin käytä koko kapasiteettiaan ja se pystyy parhaiten yksinkertaistamaan turvallisuuteen liittyvää yleistä toimintaa.

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Olisi täsmennettävä, että jäsenvaltiot eivät saa kieltäytyä nimeämästä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa sen perusteella, että tämä on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai on toisen jäsenvaltion kansalaisten omistama.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tämä täydennys on ristiriidassa sekä Saksan perustuslain 87 d artiklan että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan asetuksen 550/204 8 artiklan 3 kohdan kanssa. Asetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan valita palvelujen tarjoajan. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan uudella versiolla tätä harkinnan mahdollisuutta rajoitetaan huomattavasti. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan nimeämisen alalle tuodaan kilpailua koskeva elementti, vaikka asetuksen johdanto-osan 5 kappaleen perusteella sitä ei voida soveltaa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  1 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a) Lisätään 1 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

   

  "3 a. Tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisessa on noudatettava alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilla on aloiteoikeus ja -velvollisuus ja jossa turvataan henkilökunnan sekä siviili- ja sotilaskäyttäjien asianmukainen osallistuminen prosessin alusta alkaen."

  Perustelu

  Ilmaliikenteen hallinnan työmarkkinaosapuolet käyttävät tätä määritelmää toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamista koskevassa täydellisessä yhteenvetokertomuksessaan.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio antaa täytäntöönpanosääntöjä, jos niiden antamisesta säädetään tässä asetuksessa tai 3 artiklassa tarkoitetuissa asetuksissa tai jos se on muuten tarpeen näiden asetusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

  1. Teollisuudenalan neuvoa-antavaa elintä ja alakohtaista neuvottelukomiteaa kuultuaan komissio antaa täytäntöönpanosääntöjä, jos niiden antamisesta säädetään tässä asetuksessa tai 3 artiklassa tarkoitetuissa asetuksissa tai jos se on muuten tarpeen näiden asetusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  8 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosääntöjen laatimista varten Eurocontrolille toimeksiantoja, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Tässä yhteydessä se pyrkii hyödyntämään mahdollisimman hyvin Eurocontrolin soveltamia menetelmiä kaikkien asianomaisten kuulemiseksi ja osallistumisen varmistamiseksi, jos kyseiset menetelmät täyttävät komission avoimuusvaatimukset ja kuulemismenettelyille asetettavat vaatimukset eivätkä ne ole ristiriidassa komission institutionaalisten velvoitteiden kanssa. Komissio toimii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosääntöjen laatimista varten uudistetulle Eurocontrolille tai muulle toimivaltaiselle ja riippumattomalle yksikölle toimeksiantoja, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Tässä yhteydessä se pyrkii hyödyntämään mahdollisimman hyvin Eurocontrolin soveltamia menetelmiä kaikkien asianomaisten kuulemiseksi ja osallistumisen varmistamiseksi, jos kyseiset menetelmät täyttävät komission avoimuusvaatimukset ja kuulemismenettelyille asetettavat vaatimukset eivätkä ne ole ristiriidassa komission institutionaalisten velvoitteiden kanssa. Komissio toimii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Jotta voidaan varmistaa, että ala voi seurata ja valvoa tarvittavalla tavalla toimia, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen, on ratkaisevan tärkeää, että Eurocontrolia uudistetaan.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 7 kohta – b alakohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  10 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "Sidosryhmiä on kuultava erityisesti uusien ratkaisujen ja tekniikoiden kehittämisestä ja käyttöönotosta Euroopan ilmaliikenteen hallintaverkossa, ja kuulemismenettelyyn on sisällytettävä asianmukaisella tavalla myös komission päätöksellä 98/500/EY* perustettu työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä alakohtainen neuvottelukomitea."

  "Sidosryhmiä on kuultava erityisesti uusien ratkaisujen ja tekniikoiden kehittämisestä ja käyttöönotosta Euroopan ilmaliikenteen hallintaverkossa. Komissio perustaa lisäksi kuulemismenettelyn, johon sisällytetään asianmukaisella tavalla alakohtainen neuvottelukomitea ja joka koskee kaikkia merkittäviä kysymyksiä ja erityisesti niitä, joilla voi olla sosiaalisia seurauksia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa."

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla – -1 kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1. Komissio varmistaa, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien hallintotapa on suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän mukainen, turvaamalla johdon itsemääräämisoikeuden ja vastuullisuuden asianmukaisen tason.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn parantamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa komissio perustaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän. Järjestelmä käsittää erityisesti seuraavat osat:

  1. Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn parantamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa ja 10 artiklassa tarkoitettuja sidosryhmiä kuultuaan komissio perustaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän. Järjestelmä käsittää erityisesti seuraavat osat:

  Perustelu

  Asetuksessa on selvästi mainittava kuulemisen periaate ennen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän perustamista.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla – 1 kohta – f alakohta – 4 luetelmakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  – niistä on kuultava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia, ilmatilan käyttäjien edustajia, lentoasemien pitäjiä ja lentoasemien koordinaattoreita;

  niistä on kuultava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia, ilmatilan käyttäjien edustajia, lentoasemien pitäjiä, lentoasemien koordinaattoreita ja ammattialajärjestöjä;

  Perustelu

  Asetuksessa on selvästi mainittava kuulemisen periaate ennen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän perustamista.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komitean roolia rajoittamatta komissio voi nimetä Eurocontrolin tai jonkin toisen toimivaltaisen julkisen elimen toimimaan tarkastuselimenä. Tarkastuselimen tehtävänä on avustaa komissiota 1 kohdassa tarkoitetun suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa. Komissio varmistaa, että tarkastuselin toimii riippumattomasti suorittaessaan komission sille antamia tehtäviä.

  2. Komitean roolia rajoittamatta komissio voi nimetä Eurocontrolin tai jonkin toisen toimivaltaisen julkisen elimen toimimaan tarkastuselimenä. Tarkastuselimen tehtävänä on avustaa komissiota 1 kohdassa tarkoitetun suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa. Komissio varmistaa, että tarkastuselin toimii riippumattomasti suorittaessaan komission sille antamia tehtäviä, että edellytyksiä, joiden mukaisesti yksittäiset lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat tarjoavat palvelujaan, noudatetaan riittävän hyvin ja että tarkastuselimeen otetaan alalla päteviä henkilöitä. Tämä koskee ennen kaikkea riittävää asiantuntemusta operatiivisista menettelyistä. Viime kädessä päätöksenteko- ja valvontavalta on kuitenkin kansallisilla valvontaviranomaisilla tai komissiolla.

  Perustelu

  Perustettaessa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä ja tarkastuselin ja päätettäessä arviointimenetelmästä on otettava huomioon palvelujen kansallisen tarjoamisen erityispiirteet (esim. ilmatilan monimutkaisuus). Jotta erityispiirteet voidaan arvioida oikein, tarkastuselimessä on oltava operatiivisesti hyvin koulutettua henkilöstöä. Elimestä ei saa kehittyä valvontayksikköä, vaan sen toiminnan on rajoituttava komissiota neuvovaan tarkastustehtävään, koska viime kädessä vastuu on jäsenvaltioilla.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 8 kohta

  Asetus (EY) N:o 549/2004

  11 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 a. Komissio varmistaa, että tarkastuselin on riippumaton ja että sillä on tarvittava asiantuntemus sekä kuulemis- ja muutoksenhakumenettelyjä.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  4 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

  Poistetaan.

  "4 artikla

   

  Turvallisuusvaatimukset

   

  Komissio antaa puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanosääntöjä, joihin sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien Eurocontrolin turvallisuusvaatimusten (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements, ESARR) ja niihin tehtyjen muutosten asiaankuuluvat määräykset tarvittavine mukautuksineen ja parannuksineen."

   

  Perustelu

  Säilytetään 4 artiklan alkuperäinen sanamuoto.

  Komission ehdotuksen KOM(2008)0390 mukaisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltaa olisi laajennettava siten, että se kattaa ilmaliikenteen hallinnan ja lentopaikkojen turvallisuuden sääntelyn.

  Viraston olisi vastaavasti korvattava Eurocontrolin turvallisuuden sääntely-yksikkö, ja Eurocontrolin turvallisuusvaatimukset korvataan puolestaan viraston täytäntöönpanosäännöillä.

  Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi viraston täytäntöönpanosääntöjen olisi aluksi perustuttava Eurocontrolin turvallisuusvaatimuksiin.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  7 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a) Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

   

  "3. Kansallisten valvontaviranomaisten on annettava lupa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, jotka täyttävät 6 artiklassa tarkoitetut yhteiset vaatimukset. Luvat on myönnettävä kutakin puiteasetuksen 2 artiklassa määriteltyä yksittäistä lennonvarmistuspalvelua [...] varten. Luvat on myönnettävä yksitellen myös näiden palvelujen muodostamaa kokonaisuutta varten [...] tilanteessa, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja, oikeudellisesta asemastaan riippumatta, käyttää ja pitää yllä omia viestintä-, suunnistus- ja valvontajärjestelmiään. Lupia valvotaan säännöllisesti."

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 5 kohta – a alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  8 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden vastuulla olevassa ilmatilassa ilmaliikennepalveluja tarjotaan yksinoikeudella tietyissä ilmatilan lohkoissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on nimettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoaja, jolla on yhteisön alueella voimassa oleva lupa.

  "1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden vastuulla olevassa ilmatilassa ilmaliikennepalveluja tarjotaan yksinoikeudella tietyissä ilmatilan lohkoissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on nimettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoaja, jolla on yhteisön alueella voimassa oleva lupa."

  Jäsenvaltio ei saa kieltäytyä nimeämästä ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sen vastuulla olevassa ilmatilassa palveluja tarjoavilta ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta vaaditaan seuraavia:

   

  a) niiden on oltava suoraan tai osake-enemmistön kautta kyseisen jäsenvaltion tai sen kansalaisten omistuksessa, tai

   

  b) niillä on oltava pääasiallinen toimipaikka tai kotipaikka kyseisen jäsenvaltion alueella, tai

   

  c) niiden on käytettävä ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa olevia laitteita."

   

  Perustelu

  Tämä täydennys on ristiriidassa sekä Saksan perustuslain 87 d artiklan että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan asetuksen 550/204 8 artiklan 3 kohdan kanssa. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan uudella versiolla tätä harkinnan mahdollisuutta rajoitetaan huomattavasti. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan nimeämisen alalle tuodaan kilpailua koskeva elementti, vaikka asetuksen johdanto-osan 5 kappaleen perusteella sitä ei voida soveltaa. Lisäyksellä ei varmisteta, että tätä säännöstä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, koska 8 artiklan 1 kohdassa viitataan "jäsenvaltion lainsäädäntöön".

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – a alakohta – i alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 2 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "a) Ilmatilan käyttäjien kesken jaettavien kustannusten on katettava lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen määritetyt kustannukset, joihin sisältyvät asianmukaiset pääomainvestointien korkoja ja omaisuuden poistoja koskevat määrät sekä ylläpito-, toiminta- ja hallintokustannukset."

  "a) Ilmatilan käyttäjien kesken jaettavien kustannusten on katettava lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen määritetyt kustannukset, joihin sisältyvät asianmukaiset pääomainvestointien korkoja ja omaisuuden poistoja koskevat määrät sekä ylläpito-, toiminta- ja hallintokustannukset. Määritetyt kustannukset lasketaan puiteasetuksen 11 artiklan mukaisesti asetettujen suorituskykytavoitteiden pohjalta, ja niiden on edistettävä lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen kustannustehokkuutta tämän asetuksen 14 artiklassa säädetyllä tavalla."

  Perustelu

  Kuten puiteasetuksen N:o 549/2004 11 artiklassa ja asetuksen N:o 550/2004 14 artiklassa säädetään, maksujärjestelmän olisi oltava kustannustehokas edellyttäen, että suorituskykytavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ii a) Lisätään b a alakohta seuraavasti:

   

  "b a) Toiminnallisten ilmatilan lohkojen osalta maksut on asetettava kustannustehokkuutta koskevien lähentymiskriteereiden mukaisesti, jotta voidaan luoda yhtenäinen maksu, joka on täysin alueellisten liiketoimintasuunnitelmien mukainen."

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – b alakohta – iii alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "c) Lennonvarmistuspalvelut saavat tuottaa tuloja siinä määrin, että antavat pääomalle kohtuullisen tuoton, joka osaltaan mahdollistaa tarvittavan pääoman karttumisen."

  "c) Lennonvarmistuspalvelut saavat tuottaa tuloja siinä määrin, että antavat pääomalle kohtuullisen tuoton, joka osaltaan mahdollistaa tarvittavan pääoman karttumisen, edellyttäen, että sovitut suorituskykytavoitteet saavutetaan."

  Perustelu

  Lennonvarmistuspalvelujen tuottamat tulot voivat antaa pääomalle kohtuullisen tuoton, mutta tämä edellyttää, että suorituskykytavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio voi puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että maksuilla on rahoitettava yhteisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on avustaa tiettyjä ilmatilan käyttäjien ja/tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ryhmiä yhteisten lennonvarmistusinfrastruktuurien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen sekä ilmatilan käytön parantamiseksi, erityisesti jos ne ovat tarpeen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamiseksi. Tällaisissa päätöksissä on yksilöitävä asianomainen yhteinen hanke ja täsmennettävä erityisesti toteutusaikataulu, ilmatilan käyttäjiltä perittävät kustannukset ja niiden jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Artikla on ristiriidassa ICAO:n periaatteiden ja komission asettamien tavoitteiden kanssa, joiden mukaan maksut on kerättävä puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti. ICAO:n periaatteiden mukaan lennonjohtomaksuja ei saa periä ilmatilan käyttäjiltä yhteisten hankkeiden rahoittamiseksi etukäteen.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla – 9 kohta – c a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 550/2004

  15 artikla – 4 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

   

  "4 a. Komissio voi tarkistaa nykyistä yhteisön rahoituskehystä ja ehdottaa taloudellisia lisäresursseja yhteisiin hankkeisiin, erityisesti toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisen vauhdittamiseen ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ja ilmatilan käyttäjien avustamiseen SESAR-järjestelmän käyttöönotossa."

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Ilmaliikenteen hallintaverkolla on mahdollistettava ilmatilan optimaalinen käyttö ja varmistettava, että ilmatilan käyttäjät voivat valita halutun reitin siten, että ilmatila ja lennonvarmistuspalvelut ovat mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä.

  1. Ilmaliikenteen hallintaverkolla on mahdollistettava ilmatilan optimaalinen käyttö ja varmistettava, että ilmatilan käyttäjät voivat valita halutun reitin, jos se on operatiivisten rajoitusten mukaista, siten, että ilmatila ja lennonvarmistuspalvelut ovat mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ilmaliikenteen hallintaverkon muut tehtävät ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti.

  c) ilmaliikenteen hallintaverkon muut tehtävät, virtojen säätely mukaan luettuna, ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio voi valvonnassaan ja vastuullaan antaa Eurocontrolin suoritettavaksi edellä tarkoitettuihin liittyviä sellaisia tehtäviä, joihin ei liity laajakantoisista sitovista toimenpiteistä päättämistä tai poliittisen harkintavallan käyttöä. Nämä tehtävät on suoritettava puolueettomasti ja kustannustehokkaasti, koko ilmaliikenteen hallintaverkon tarpeet huomioon ottaen sekä siten, että turvataan ilmatilan käyttäjien ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien täysimittainen osallistuminen.

  Komissio voi valvonnassaan ja vastuullaan sekä ottaen toissijaisuusperiaatteen mukaisesti huomioon objektiivisesti ja maantieteellisesti asianmukaisimman hyödyn antaa uudistetun Eurocontrolin tai muun toimivaltaisen ja riippumattoman elimen suoritettavaksi edellä tarkoitettuihin liittyviä sellaisia tehtäviä, joihin ei liity laajakantoisista sitovista toimenpiteistä päättämistä tai poliittisen harkintavallan käyttöä. Nämä tehtävät on suoritettava puolueettomasti, avoimesti ja kustannustehokkaasti, koko ilmaliikenteen hallintaverkon tarpeet huomioon ottaen sekä siten, että turvataan ilmatilan käyttäjien ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien täysimittainen osallistuminen näiden tehtävien suorittamisesta vastaavaan hallintorakenteeseen.

   

  Verkonhallintatehtävää laadittaessa komissio huolehtii periaatteesta, jonka mukaan sääntely- ja operatiiviset tehtävät erotetaan toisistaan. Tätä tarkoitusta varten eritellään ja luokitellaan kukin yksittäinen tehtävä kullakin tasolla (Euroopan unioni, alueelliset/toiminnalliset ilmatilan lohkot, kansallinen taso) sekä niihin liittyvät vastuualueet. "Operatiivisiksi" luokitellut tehtävät, joilla on eurooppalainen ulottuvuus, on aina suoritettava teollisuudenalan kumppaneiden ohjauksessa, ja "sääntelytehtävien" yhteydessä niitä kuullaan.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 6 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  6 artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Jäsenvaltioiden on annettava ilmaliikennevirtojen säätely Eurocontrolin tehtäväksi siten kuin säädetään täytäntöönpanosäännössä, joka on annettu puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja komission 9 artiklan nojalla vahvistamien vaatimusten mukaisesti."

  6. Jäsenvaltioiden on annettava ilmaliikennevirtojen säätely uudistetun Eurocontrolin tai muun toimivaltaisen ja riippumattoman elimen tehtäväksi siten kuin säädetään täytäntöönpanosäännössä, joka on annettu puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja komission 9 artiklan nojalla vahvistamien vaatimusten mukaisesti."

  Perustelu

  Eurocontrol pystyy nykyisin hyvin huolehtimaan virtojen säätelystä, mutta näin ei välttämättä ole pitkällä aikavälillä.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  3 artikla – 7 kohta

  Asetus (EY) N:o 551/2004

  9 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7) Lisätään 9 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

  Poistetaan.

  "3. Täytäntöönpanosäännöissä on säädettävä lentosuunnitelmien ja lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen keskinäisestä johdonmukaisuudesta sekä tarvittavasta koordinaatiosta lähialueiden kesken."

   

  Perustelu

  Ilmauksen "lähtö- ja saapumisajat" käyttäminen on tässä yhteydessä epäselvää. Siihen sisältyy yhteys asetukseen (ETY) N:o 95/93. Kyseessä on kuitenkin strateginen suunnittelun väline eikä operatiivinen väline (ilmaliikenteen hallinta, ATM). Asetuksella (ETY) N:o 95/93 käyttöön otetut toimet ovat tehokkaita ja asianmukaisia, joten uudet täytäntöönpanosäännöt eivät ole tarpeen eivätkä perusteltuja.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  TRAN

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Teresa Riera Madurell

  25.8.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  18.9.2008

  16.10.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.12.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  • [1]  EU:n 27 jäsenvaltion lentoasemilla kävi 738 miljoonaa lentomatkustajaa vuonna 2006 (Eurostat).

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  25.6.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  8.7.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  8.7.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Marian-Jean Marinescu

  15.7.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  10.9.2008

  4.11.2008

  2.12.2008

   

  Hyväksytty (pvä)

  8.12.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  20.1.2009