JELENTÉS az 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

19.1.2009 - (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Marian-Jean Marinescu

Eljárás : 2008/0127(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0002/2009

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0388),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0250/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6‑0002/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az egységes európai égbolt létrehozásának legeredményesebb és leghatékonyabb módja a felülről lefelé irányuló megközelítés, amelyet azonban politikai jóváhagyással soha nem sikerült biztosítani, így a cél most az alulról felfelé irányuló megközelítés alapján elindított folyamatok felgyorsítása.

Indokolás

Az Európai Parlament többször is a felülről lefelé irányuló megközelítést kérte, amely azonban az adott körülmények között nem valósítható meg. Ezért most a cél a túlzott késedelem elkerülése az egységes európai égbolt létrehozása során.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A szolgáltatás Európán belüli rendelkezésre állásának következetes és teljes körű ellenőrzése érdekében elegendő függetlenséget és megfelelő erőforrásokat kell biztosítani az illetékes felügyeleti hatóságoknak.

(8) A szolgáltatás Európán belüli rendelkezésre állásának következetes és teljes körű ellenőrzése érdekében az illetékes felügyeleti hatóságoknak legalább funkcionális függetlenséget és elegendő erőforrásokat kell biztosítani az összeférhetetlenségek elkerülése, valamint két- vagy többoldalú együttműködéseik ösztönzése és fejlesztése céljából.

Indokolás

A tagállamok korábban egyetértettek azzal, hogy a nemzeti ügynökségek és felügyeleti hatóságok számára „funkcionális függetlenséget” kell biztosítani különböző más területeken (pl. telekommunikáció, energia- és gázpiac).

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A tagállamoknak megerősített együttműködés mellett kell elkötelezniük magukat egymás között és harmadik országokkal egyaránt az egységes európai égbolt (SES) valamennyi kulcsfontosságú eleme terén.

Indokolás

Nagyratörő, felülről történő megközelítés helyett az egységes égbolt megvalósításának legjobb módja koherens diplomáciai konszenzus kialakítása.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A funkcionális légtérblokkok a teljesítménynövekedés és a kölcsönösen előnyös összefogás céljából kulcsszerepet játszanak a léginavigációs szolgáltatók közötti együttműködés javításának lehetővé tételében. A tagállamoknak legkésőbb 2012-ig ki kell alakítaniuk a funkcionális légtérblokkokat.

(13) A funkcionális légtérblokkok a teljesítménynövekedés és a kölcsönösen előnyös összefogás céljából kulcsszerepet játszanak a léginavigációs szolgáltatók közötti együttműködés javításának lehetővé tételében. A tagállamoknak legkésőbb 2011-ig ki kell alakítaniuk a működő funkcionális légtérblokkokat (FAB-k).

Indokolás

Az FAB-k legkésőbb 2012-ig történő kialakítására vonatkozó egyszerű megállapodások késleltetik az egységes európai égbolt megvalósulását, amely szempontjából az FAB-k csupán köztes lépést jelentenek. A költségek szükségtelen megkettőzésének elkerülése érdekében továbbá a SESAR alkalmazását 2014-től közvetlenül az egységes európai égboltot felhasználva kellene megkezdeni, nem pedig funkcionális légtérblokkok alapján. 2012-től 2013 végéig elegendő idő áll majd rendelkezésre az FAB-k integrálására.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A funkcionális légtérblokkok egységes európai égboltba való további beolvadásának elősegítése érdekében a funkcionális légtérblokkok kialakítására irányuló szomszédos kezdeményezések között együttműködést kell kialakítani.

Indokolás

Az FAB-k legkésőbb 2012-ig történő kialakítására vonatkozó egyszerű megállapodások késleltetik az egységes európai égbolt megvalósulását, amely szempontjából az FAB-k csupán köztes lépést jelentenek. A költségek szükségtelen megkettőzésének elkerülése érdekében továbbá a SESAR alkalmazását 2014-től közvetlenül az egységes európai égboltot felhasználva kellene megkezdeni, nem pedig funkcionális légtérblokkok alapján. 2012-től 2013 végéig elegendő idő áll majd rendelkezésre az FAB-k integrálására.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Az egységes európai égbolt megvalósítása érdekében a polgári és a katonai hatóságok között létrejött kötelezettségvállalást meg kell újítani.

Indokolás

Az e rendeletből eredő módosítások fényében szükségesnek tűnik a 2004-ben aláírt polgári-katonai megállapodás megújítása.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c) A magas szintű megállapodások létrejöttének elősegítése és a funkcionális légtérblokkok kialakítása során adódó nehézségek leghatékonyabb megoldása érdekében a Bizottságnak ki kell neveznie egy vezető politikust a funkcionálislégtérblokk-rendszer koordinátorává. A koordinátornak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság feladatai és tevékenységei sérelme nélkül kell eljárnia.

Indokolás

A TEN-T elsőbbségi projektek sikeres modelljét követve a funkcionális légtérblokk-rendszer koordinátorának kinevezése ténylegesen felgyorsítja az FAB-k kialakítását és jövőbeni beolvasztását. A tagállamok közötti politikai konszenzus kialakítása érdekében a koordinátornak nem műszaki embernek, hanem inkább vezető politikusnak kell lennie.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Ha a teljesítménynövelés, és különösen az ATM főterv megvalósítása keretében túllépik a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat, akkor rendelkezéseket kell hozni a közös projektek finanszírozására.

(14) Ha a teljesítménynövelés, és különösen az ATM főterv megvalósítása keretében túllépik a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat, akkor rendelkezéseket kell hozni a közös projektek finanszírozására. E további pénzügyi forrásokat olyan közös projektek finanszírozása érdekében kell elérhetővé tenni, amelyek, segítik a légtérfelhasználókat és/vagy léginavigációs szolgáltatókat a közös léginavigációs infrastruktúrák, a léginavigációs szolgáltatások rendelkezésre állása és a légtérhasználat fejlesztésében, különös tekintettel azon projektekre, amelyekre a funkcionális légtérblokkok létrehozása és az ATM főterv megvalósítása szempontjából szükség van. E további pénzügyi források a TEN-T keretében történő finanszírozásból, az Európai Beruházási Bank támogatásaiból és a légi közlekedésnek a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe történő integrációjából származó árverési bevételekből biztosíthatók.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A SESAR gyors fejlesztése feltétlenül fontos az egységes európai égbolt megvalósításához. Az Eurocontrolnak ezzel összefüggésben el kell számolnia az Európai Parlamentnek a SESAR finanszírozásához való hozzájárulásáról.

Indokolás

A SESAR finanszírozását biztosítani kell ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a Galileo finanszírozása során felmerülthöz hasonló problémák. A SESAR finanszírozása egyenlő arányban oszlik meg az EU, az Eurocontrol és a vállalatok (egyenként 700 millió EUR) között. Az EU már átutalta finanszírozását, az Eurocontrolnak ezért tájékoztatást kellene nyújtania saját, természetben nyújtandó hozzájárulási hányadáról.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A regionális szűk keresztmetszetek leküzdése érdekében a tagállamok felelősségi körébe tartozó légtereket felölelő európai repüléstájékoztató körzetnek (EFIR) elő kell segítenie a közös tervezést és az integrált működést.

(17) A helyi és a regionális szűk keresztmetszetek leküzdése érdekében a tagállamok felelősségi körébe tartozó légtereket felölelő európai repüléstájékoztató körzetnek (EFIR) elő kell segítenie a közös tervezést és az integrált működést.

Indokolás

Pontosabb megfogalmazás.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Az Eurocontrol tervezett reformját e rendelet hatálybalépése előtt kell végrehajtani.

Indokolás

Az Eurocontrol tervezett reformját a SES II rendelkezéseinek tényleges végrehajtását megelőzően kell megvalósítani annak biztosítása érdekében, hogy az Eurocontrol azon részei, amelyek e rendelet értelmében különböző feladatokat kaphatnak, valódi függetlenséggel rendelkezzenek.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Az Eurocontrol tervezett reformját annak biztosításával kell végrehajtani, hogy az egységes európai égboltról szóló rendeletek értelmében az Eurocontrolra bízott európai feladatok összhangban álljanak az Eurocontrol munkájának nemzetközi szervezetként meglévő feladataihoz és hatásköréhez kapcsolódó egyéb aspektusaival, és ne álljanak konfliktusban azokkal.

Indokolás

A Bizottságnak megfelelően pontosítania kell, hogy politikáinak megvalósítása érdekében megerősített együttműködést folytat az Eurocontrollal. Az első lépést ebbe az irányba egy keretmegállapodás jelentheti, amely figyelembe veszi a szervezet páneurópai jellegét.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A légiforgalmiáramlás-szervezés hatékonyságának javítására megfelelő intézkedéseket kell bevezetni a meglévő operatív egységek, köztük a Eurocontrol központi áramlásszervező egysége munkájának segítésére a hatékony repülési műveletek biztosítása érdekében. Továbbá az Bizottságnak az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési tervre vonatkozó közleménye kiemeli annak fontosságát, hogy a repülési tervek és a repülőtéri résidők összehangoltsága biztosítva legyen.

(22) A légiforgalmiáramlás-szervezés hatékonyságának javítására megfelelő intézkedéseket kell bevezetni a meglévő operatív egységek, köztük az Eurocontrol központi áramlásszervező egysége munkájának segítésére a hatékony repülési műveletek biztosítása érdekében. Továbbá a Bizottságnak az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési tervre vonatkozó közleménye kiemeli annak fontosságát, hogy a repülési tervek és a repülőtéri résidők közötti megfelelő összehangoltság biztosítva legyen.

Indokolás

A biztonság és a hatékonyság mellett a módosítás célja az előreláthatóság javítása. E tekintetben kötelezőnek tűnik a repülési tervek és a repülőtéri résidők bizonyos formájú koordinációja.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Az ATM és a repülőterek kapacitása közötti összhang létfontosságú az egységes európai égbolt sikere és eredményessége szempontjából. Az EurocontrolA növekedés kihívásai 2008” című tanulmánya rávilágít arra, hogy még mindig jelentős kihívások maradtak a repülőterek kapacitásával kapcsolatban, amelyekkel foglalkozni kell. Európa még a kapacitásukat legmegfelelőbben hasznosító repülőterekkel is hosszú távon továbbra is a földi kapacitások hiányával fog szembesülni. E tekintetben fontos szerepet játszik az EU repülőterek kapacitásával foglalkozó megfigyelőközpontja, mivel olyan tárgyilagos információkat biztosít a tagállamok számára, amelyek révén a repülőterek kapacitásának az ATM kapacitásához való hozzáigazításához szükséges politikákat végrehajthatják, az e területen fennálló hatásköreik sérelme nélkül.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

(26) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni, megfelelő időkereten belül, az egységes európai égboltról szóló rendeletekben meghatározott határidők betartása érdekében.

Indokolás

A jogszabályok megfelelő alkalmazásának tényleges eszközét a végrehajtási szabályok jelentik. Ezért az e rendeletekben meghatározott határidők betartása érdekében a végrehajtási szabályokat megfelelő időkereten belül kell bemutatni. A Bizottságnak a lehető leghamarabb, és legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően egy hónapon belül összehangolt útitervet kell bemutatnia a végrehajtási szabályok tényleges kidolgozására, tekintetbe véve az azokat jellemző prioritásokat és összefüggéseket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) Az időkeretet a Bizottság határozza meg az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül.

Indokolás

A jogszabályok megfelelő alkalmazásának tényleges eszközét a végrehajtási szabályok jelentik. Ezért az e rendeletekben meghatározott határidők betartása érdekében a végrehajtási szabályokat megfelelő időkereten belül kell bemutatni. A Bizottságnak a lehető leghamarabb, és legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően egy hónapon belül összehangolt útitervet kell bemutatnia a végrehajtási szabályok tényleges kidolgozására, tekintetbe véve az azokat jellemző prioritásokat és összefüggéseket.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. cikk

 

E szabályozási keret végrehajtásának ütemezése teljes mértékben illeszkedik a SESAR-projekt fejlesztéséhez, annak érdekében, hogy az egységes európai égbolt megvalósítására azt megelőzően kerüljön sor, hogy a SESAR-projekt 3., kiépítési szakasza elkezdődik.

Indokolás

A költségek szükségtelen megkettőzésének elkerülése érdekében a SESAR alkalmazását 2014-től közvetlenül az egységes európai égbolt alapján kellene megkezdeni, nem pedig a funkcionális légtérblokkok alapján. E tekintetben törekedni kell arra, hogy az egységes európai égbolt megvalósítása a SESAR fejlesztésével párhuzamosan történjen.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – -a pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – -a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) A szöveg a következő -a) ponttal egészül ki:

 

-a) „átrepülési jog”: a nemzetközi légi közlekedési szolgáltatások tekintetében a légi fuvarozók valamely ország felett leszállás nélkül, a Chicagói Egyezmény15. cikkével összhangban történő átrepülésre vonatkozó joga.

Indokolás

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – c a pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 15 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) A 2. cikk 15. pontja a következőképpen módosul:

 

15. „tanúsítvány”: valamely tagállam vagy európai szervezet által az európai és a nemzeti jognak megfelelő bármilyen formában kibocsátott dokumentum, amely igazolja, hogy egy léginavigációs szolgáltató eleget tesz egy adott szolgáltatás biztosítására vonatkozó követelményeknek;

Indokolás

E rendelet, illetve (az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségről szóló, a COM(2008)0390 révén módosított) 216/2008/EK rendelet egyes rendelkezéseinek hatálybalépése között átmeneti időszak lesz. A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy alkalmazkodni kell ehhez az átmeneti időszakhoz.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – e a pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 23 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) A szöveg a következő 23a. ponttal egészül ki:

 

23a. „repüléstájékoztató szolgálat”: a repülések biztonságos és hatékony végrehajtását segítő tanácsadás és információnyújtás céljából nyújtott szolgáltatás;

Indokolás

A javasolt módosítás összhangban áll az ICAO meghatározásaival.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – e b pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 23 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) A szöveg a következő 23b. ponttal egészül ki:

 

23b. „riasztószolgálatok”: a megfelelő szervezetek tájékoztatása felkutatásra vagy mentésre szoruló repülőgépekről, valamint az ilyen szervezetek támogatása céljából nyújtott szolgáltatás;

Indokolás

A javasolt módosítás összhangban áll az ICAO meghatározásaival.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – f pont

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 25 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. »funkcionális légtérblokk«: az üzemeltetési követelményekre tekintettel és az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a léginavigációs szolgáltatások és a kapcsolódó kiegészítő funkciók optimalizáltak vagy szervesebb egységbe szervezettek;”

25. »funkcionális légtérblokk«: az üzemeltetési követelményekre tekintettel és az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a léginavigációs szolgáltatások és a kapcsolódó kiegészítő funkciók a léginavigációs szolgáltató felelősségére optimalizáltak, szervesebb egységbe szervezettek és teljesítményalapúak a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti megerősített együttműködésen keresztül;

Indokolás

A javasolt módosítás megerősíti a 11. cikkben meghatározott teljesítménybiztosítási célok figyelembe vételének szükségességét. Emellett hangsúlyozza a tagállamok azon elkötelezettségét, amely szerint az egységes európai égbolt megvalósítása céljából köztes lépésként felgyorsítják az FAB-k létrehozását.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – f a pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 25 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) A szöveg a következő 25a. ponttal egészül ki:

 

25a. „funkcionális függetlenség”: valamely intézmény, szerv vagy szervezet tekintetében bármely más szervtől független, önálló döntéshozatal, önálló rendelkezés a saját költségvetés végrehajtása felett, a feladatok elvégzése szempontjából megfelelő humán- és pénzügyi erőforrások rendelkezésre állása, valamint az, hogy az intézmény, szerv vagy szervezet pártatlanul és átláthatóan gyakorolja hatásköreit;

Indokolás

A tagállamok korábban egyetértettek azzal, hogy a nemzeti ügynökségek és felügyeleti hatóságok számára „funkcionális függetlenséget” kell biztosítani más területeken (pl. telekommunikáció, energia- és gázpiac). Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni a légiközlekedési rendszerre. Mivel a tagállamok az elmúlt négy év során már létrehozták saját nemzeti felügyeleti hatóságaikat, a szabályozásnak a funkcionális függetlenség megvalósítására kell fektetnie a hangsúlyt az összeférhetetlenségek elkerülése, illetve a közös biztonsági hatóság kinevezési folyamatának világosabb meghatározása érdekében. Amennyiben a nemzeti felügyeleti hatóságok nem rendelkeznek legalább funkcionális függetlenséggel, e szabályozás keretében lassúvá, vagy akár lehetetlenné is válik az együttműködésük.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – f b pont (új)

2004/549/EK rendelet

2 cikk – 36a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) A szöveg a következő 36a. ponttal egészül ki:

 

36a. „egységes európai égbolt”: páneurópai útvonalhálózatok, útvonalkezelési- és légiforgalom-irányítási rendszerek összessége, amely nemzeti vagy regionális határok helyett kizárólag hatékonysági és műszaki megfontolásokon alapul, és amelyben a funkcionális légtérblokkok révén a léginavigációs szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó funkciók teljes mértékben optimalizáltak és/vagy integráltak a légtérfelhasználók érdekében;

Indokolás

Az egységes égbolt kialakítását akadályozó tényezők főként az „egységes európai égbolt” különféle értelmezéséből adódtak. Az egységes európai égbolt politikai elkötelezettséget jelent az egységesség és együttműködés iránt, amely közös műszaki követelményeken, és – hosszú távon – közös technológiákon, felszereléseken, terveken és eljárásokon alapul. Ezért egyértelműen meg kell határozni az eredményt.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2004/549/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok tetszésük szerint közösen vagy egymástól függetlenül kijelölnek vagy létrehoznak egy szervet vagy szerveket mint nemzeti felügyeleti hatóságokat, annak érdekében, hogy az lássa el, illetve azok lássák el az e rendelet szerint és a 3. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések szerint az ilyen hatóság számára meghatározott feladatokat.

(1) A tagállamok közösen vagy egymástól függetlenül kijelölnek vagy létrehoznak egy szervet vagy szerveket mint nemzeti felügyeleti hatóságot, annak érdekében, hogy az lássa el az e rendelet szerint és a 3. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések szerint az ilyen hatóság számára meghatározott feladatokat.

Indokolás

Megfelelőbb szövegezés.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2004/549/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok pártatlanul és átláthatóan gyakorolják hatásköreiket. Arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzete és az irányításukért felelős személyek is függetlenül, pártatlanul és átláthatóan cselekedjenek.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenül és átláthatóan gyakorolják hatásköreiket. Arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzete és az irányításukért felelős személyek is függetlenül, pártatlanul és átláthatóan cselekedjenek. E függetlenséget megfelelő irányítási és ellenőrzési mechanizmusok alkalmazásával érik el.

Indokolás

Be kívánjuk vezetni a nemzeti felügyeleti hatóság feladatainak gyakorlása tekintetében a „függetlenül” szót, de a nemzeti szabályozás figyelembevételével.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2004/549/EK rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bizottság és a Eurocontrol szerepének sérelme nélkül a Bizottság „ágazati konzultációs testületet” hoz létre, amelynek a léginavigációs szolgáltatók, a légtérfelhasználók egyesületei, a repülőterek, a gyártók és a szakszemélyzet érdekképviseleti szervei a tagjai. E testület szerepe az, hogy tanácsokat adjon a Bizottságnak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban.

A bizottság és az Eurocontrol szerepének sérelme nélkül a Bizottság „ágazati konzultációs testületet” hoz létre, amelynek a léginavigációs szolgáltatók, a légtérfelhasználók egyesületei, a repülőterek, a gyártók és a szakszemélyzet érdekképviseleti szervei a tagjai. E testület szerepe kizárólag az, hogy tanácsokat adjon a Bizottságnak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban.

Indokolás

A javasolt módosítás hangsúlyozza az ICB tanácsadó szerepét.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 a pont (új)

2004/549/EK rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 7. cikk a következőképpen módosul:

 

A Közösség törekszik rá, és támogatja az egységes európai égbolt olyan országokra történő kiterjesztését, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. E célból akár az Eurocontrol keretében a szomszédos harmadik országokkal megkötött megállapodások keretében, akár az FAB-megállapodások keretében arra törekszik, hogy kiterjessze e rendelet és a 3. cikkben említett intézkedések hatályát az említett országokra.

Indokolás

Az egységes európai égboltnak magában kell hordoznia a fejlődés előmozdításához szükséges szélesebb nyitottság alapjait, és modellként kell szolgálnia nemzetközi partnereink számára azáltal, hogy lépcsőzetes megközelítés alkalmazásával egy nagyobb cél, nevezetesen az egységes globális égbolt megvalósítását célozza. Az egységes európai égbolt harmadik országokra történő kiterjesztését az FAB-kon keresztül is folytatni kell.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2004/549/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végrehajtási szabályok kidolgozására a Bizottság megbízásokat adhat a Eurocontrol részére, amelyekben meghatározza a teljesítendő feladatokat és azok ütemezését. Ezzel kapcsolatban arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazza a Eurocontrol rendelkezéseit az összes érintett fél bevonására és véleményük kikérésére, amennyiben e rendelkezések összhangban állnak a Bizottságnak az átláthatósággal és a konzultációs eljárásokkal kapcsolatos gyakorlataival, és nem állnak ellentétben intézményes kötelezettségeivel. A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el.

(2) A végrehajtási szabályok kidolgozására a Bizottság megbízásokat adhat a Eurocontrol vagy más szerv részére, amelyekben meghatározza a teljesítendő feladatokat és azok ütemezését, a prioritásokkal teljes összhangban, a jelen rendeletben meghatározott határidők betartását célozva, az ágazati konzultációs testülettel (ICB), az ágazati párbeszédbizottsággal (SDB) és más érdekelt felekkel együttműködésben, amennyiben e rendelkezések összhangban állnak a Bizottságnak az átláthatósággal és a konzultációs eljárásokkal kapcsolatos gyakorlataival, és nem állnak ellentétben intézményes kötelezettségeivel. A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el.

Indokolás

A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy megfelelő konzultációra van szükség az érdekelt felek között, és kiemeli az ágazati konzultációs testület és az ágazati párbeszéd szerepét. Emellett pontosítja, hogy a végrehajtási szabályokat különböző szervezetek alkothatják meg.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2004/549/EK rendelet

8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően alternatív intézkedéseket fogadhat el az érintett megbízás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében:

(4) A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megbízást adhat valamely másik szervezetnek:

Indokolás

A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy megfelelő konzultációra van szükség az érdekelt felek között, és kiemeli az ágazati konzultációs testület és az ágazati párbeszéd szerepét. Emellett pontosítja, hogy a végrehajtási szabályokat különböző szervezetek alkothatják meg.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2004/549/EK rendelet

8 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) ha a bizottsággal történő konzultációt követően a Bizottság úgy véli:

iii. ha az ICB-vel, SDC-vel és más érintett felekkel történő konzultációt követően a Bizottság úgy véli:

Indokolás

A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy megfelelő konzultációra van szükség az érdekelt felek között, és kiemeli az ágazati konzultációs testület és az ágazati párbeszéd szerepét. Emellett pontosítja, hogy a végrehajtási szabályokat különböző szervezetek alkothatják meg.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

2004/549/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el:

törölve

a) ha a Bizottság úgy dönt, hogy nem ad megbízást a Eurocontrolnak a (2) bekezdés szerint, vagy

 

b) ha az elfogadásra váró végrehajtási szabályok a Eurocontrolra ruházott jogkörön kívül esnek.”

 

Indokolás

A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy megfelelő konzultációra van szükség az érdekelt felek között, és kiemeli az ágazati konzultációs testület és az ágazati párbeszéd szerepét. Emellett pontosítja, hogy a végrehajtási szabályokat különböző szervezetek alkothatják meg.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2004/549/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a légtérfelhasználók összes csoportja,

– légtérfelhasználók vagy azok csoportjai,

Indokolás

Megfelel a légtérfelhasználók meghatározásának. Kiterjed a katonai hatóságokra.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

2004/549/EK rendelet

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az egységes európai égbolt keretén belül a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének növelésére a Bizottság teljesítménybiztosítási rendszert állít fel. E rendszer különösen a következő elemekből áll:

(1) Az egységes európai égbolt keretén belül a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének növelésére, illetve a 10. cikkben említett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a léginavigációs szolgálatokra és a hálózati funkciókra vonatkozó teljesítménybiztosítási rendszer kerül létrehozásra. Ennek elemei:

a) A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének rendszeres felülvizsgálata, folyamatos ellenőrzése és értékelése, illetve eseti tanulmányok a konkrét kérdések kezelésére.

a) az egész Közösségre kiterjedő teljesítménybiztosítási célok a teljesítményértékelés megfelelő, kulcsfontosságú területein, ideértve a biztonságot, a környezetvédelmet, a kapacitást és a költséghatékonyságot;

b) A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményére vonatkozó adatok gyűjtéséhez, validálásához, vizsgálatához, értékeléséhez és terjesztéséhez kapcsolódó eljárások és felelősségi körök minden érintett fél – a repülőtér üzemeltetők és koordinátorok, légi navigációs szolgáltatók, légtérfelhasználók, nemzeti felügyeleti hatóságok, a tagállamok és a Eurocontrol – tekintetében.

b) nemzeti és regionális teljesítménybiztosítási tervek, amelyek tartalmazzák a közösségi szintű teljesítménycélokkal való összhang biztosítására szolgáló teljesítménycélokat; valamint

c) Az ICAO »Global Air Traffic Management Operational Concept«** című 9854. sz. dokumentuma alapján a teljesítményértékelés megfelelő, kulcsfontosságú területeinek meghatározása, szükség szerint átdolgozva az egységes európai égbolt különleges igényeinek és e területek vonatkozó céljainak figyelembe vétele érdekében.

c) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése és értékelése;

d) A teljesítményértékelés legfontosabb mutatói a teljesítmény és az előre megállapított célok elérésének mérésére.

 

e) A közösségi szintű teljesítménycélok és az egyenként rájuk vonatkozó, legalább három, legfeljebb öt éves referencia-időszak meghatározása, valamint az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban megfelelő konvergenciakritériumok megállapítása.

 

f) Feltételrendszer a nemzeti felügyeleti hatóság által előkészítendő nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervek kialakításához. A tervek különösen:

 

- alapuljanak a szolgáltatók üzleti tervén,

 

- térjenek ki a nemzeti vagy regionális költségalap minden költségelemére,

 

- tartalmazzák a közösségi szintű teljesítménycélokkal összhangban lévő, kötelezően elérendő teljesítménycélokat,

 

- kerüljenek megvitatásra a léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználók képviselőivel, a repülőterek üzemeltetőivel és koordinátoraival.

 

g) Feltételrendszer és eljárás a nemzeti és regionális teljesítménybiztosítási tervek értékelésének, jóváhagyásának, folyamatos ellenőrzésének és végrehajtásának tekintetében, beleértve:

 

i. a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervek bizottsági értékelését annak biztosítására, hogy a tervek legalább együttesen teljesítsék a közösségi szintű célokat,

 

ii. a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervek bizottsági jóváhagyását az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban,

 

iii. a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervek végrehajtásának folyamatos ellenőrzését, beleértve a megfelelő riasztási mechanizmusokat,

 

iv. a teljesítménycélok elérésének éves, valamint a referencia-időszak végén történő értékelését, és a következő referencia-időszakra vonatkozóan új célok meghatározását,

 

v) megfelelő ösztönző és visszatartó erővel bíró korrekciós intézkedéseket, amelyeket a tagállamok akkor alkalmaznak, ha a nemzeti vagy regionális célok nem teljesülnek az év vagy a referencia-időszak végéig.

 

(2) A bizottság feladatkörének sérelme nélkül a Bizottság megbízhatja a Eurocontrolt vagy bármely más alkalmas állami szervet, hogy »teljesítmény-felülvizsgálati szervként« járjon el. A teljesítmény-felülvizsgálati szerv feladata a Bizottság segítése az (1) bekezdésben említett teljesítménybiztosítási rendszer végrehajtásában. A Bizottság biztosítja, hogy a teljesítmény-felülvizsgálati szerv a Bizottság által ráruházott feladatok ellátása során függetlenül járjon el.

(2) Az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság megbízhatja az Eurocontrolt vagy valamely megfelelően képesített, független szervet, hogy »teljesítmény-felülvizsgálati szervként« járjon el. A teljesítmény-felülvizsgálati szerv feladata a Bizottság segítése a nemzeti felügyeleti hatóságokkal összehangolva, és kérésre a nemzeti felügyeleti hatóságok támogatása az (1) bekezdésben említett teljesítménybiztosítási rendszer végrehajtásában. A Bizottság biztosítja, hogy a teljesítmény-felülvizsgálati szerv a Bizottság által ráruházott feladatok ellátása során függetlenül járjon el.

(3) A 8. cikkel összhangban a Bizottság részletes végrehajtási szabályokat fogad el e cikk tekintetében.”

(3) a) A Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja az egész Közösségre érvényes, a léginavigációs szolgálatokra és a hálózati funkciókra vonatkozó teljesítménycélokat, a nemzeti felügyeleti hatóságok nemzeti és regionális szintű, vonatkozó véleményének figyelembevételét követően.

 

b) Az (1) bekezdés b) pontjában említett nemzeti és regionális terveket a nemzeti felügyeleti hatóságok készítik el. E tervek kiterjednek a kötelező nemzeti és regionális célkitűzésekre, valamint a tagállam(ok) által elfogadott, megfelelő ösztönző rendszerekre. A terveket a léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználók képviselőivel, és adott esetben a repülőterek üzemeltetőivel és koordinátoraival egyeztetve kell elkészíteni.

 

c) A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a nemzeti és regionális terveket, biztosítva a nemzeti és regionális célkitűzések összhangját az egész Közösségre vonatkozó teljesítménycélokkal.

 

Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a nemzeti és regionális teljesítménycélok és a megfelelő intézkedések nem helyénvalók, az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozhat arról, hogy az érintett nemzeti felügyeleti hatóság(ok)nak korrekciós intézkedéseket kell tennie (tenniük). Az ilyen korrekciós intézkedéseket be kell jelenteni a Bizottságnak, amely azokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hagyja jóvá.

 

d) A referencia-időszak hossza legalább három és legfeljebb öt év. A teljesítménycélok elérését évente, valamint a referencia-időszak végén értékelik, és a következő referencia-időszakra vonatkozóan új célokat határoznak meg. Az első referencia-időszak 2011-ig tart. Ebben az időszakban a nemzeti vagy regionális célok teljesítésének meghiúsulása esetén a tagállamok és/vagy a nemzeti felügyeleti hatóságok a 11. cikk (3c) bekezdésével összhangban alkalmazzák a korrekciós intézkedéseket.

 

e) A Bizottság rendszeresen értékeli a teljesítménycélok teljesítését és az eredményeket az egységes égbolttal foglalkozó bizottság elé terjeszti.

 

(4) Az (1) bekezdésben említett teljesítménybiztosítási rendszerre az alábbi eljárások vonatkoznak:

 

a) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményére vonatkozó adatok gyűjtése, validálása, vizsgálata, értékelése és terjesztése minden érintett fél – a léginavigációs szolgáltatók, a légtérfelhasználók, a repülőtér üzemeltetők, a nemzeti felügyeleti hatóságok, a tagállamok és teljesítmény-felülvizsgálati szerv – tekintetében;

 

b) az ICAO „Global Air Traffic Management Operational Concept” című, 9854. sz. dokumentuma alapján a teljesítményértékelés megfelelő, kulcsfontosságú területeinek meghatározása, összhangban az ATM-főterv teljesítménykeretével, ideértve a biztonsággal, a környezetvédelemmel, a kapacitással és a költséghatékonysággal kapcsolatos területeket, szükség szerint átdolgozva az egységes európai égbolt egyedi igényeinek és e területek vonatkozó céljainak figyelembevétele érdekében, valamint a teljesítményértékelés legfontosabb mutatóinak meghatározása a teljesítmény mérésére;

 

c) a nemzeti és a funkcionális légtérblokkok szintjén keletkező információkat figyelembe vevő, közösségi szintű teljesítménycélok meghatározása;

 

d) a nemzeti és regionális teljesítménybiztosítási tervek ellenőrzése, beleértve a megfelelő riasztási mechanizmusokat;

 

e) pártatlan szakmai kultúra kialakítása;

 

A Bizottság az e bekezdésben említett felsorolást további eljárásokkal bővítheti. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítását szolgáló intézkedéseket a (cikkre való hivatkozás) említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el.

 

(5) A teljesítménybiztosítási rendszer megalkotásakor figyelembe kell venni, hogy az útvonali és a terminálokon nyújtott szolgáltatások, valamint a hálózati funkciók különböznek egymástól, és kiváltképp teljesítményfelmérés céljából különbözőként is kell kezelni őket.

 

(6) A teljesítménybiztosítási rendszer részletes működése érdekében a Bizottság megfelelő időn belül, az e rendeletben meghatározott határidőket betartva, végrehajtási szabályokat fogad el a 8. cikkben említett eljárással összhangban. E végrehajtási szabályok az alábbiakat foglalják magukban:

 

a) a (4) bekezdésben említett eljárások tartalmát és ütemezését;

 

b) a teljesítménycélok teljesítésének értékelésével kapcsolatos referencia-időszakokat és időtartamokat, valamint új célok kitűzését;

 

c) a nemzeti és regionális teljesítménycélokat és az ösztönző rendszert tartalmazó, nemzeti és regionális teljesítménybiztosítási terveknek a nemzeti felügyelő hatóságok általi kidolgozására vonatkozó követelmények:

 

i. alapját a léginavigációs szolgálatok üzleti terve nyújtja,

 

ii. kiterjed a nemzeti vagy regionális költségalap minden költségelemére,

 

iii. tartalmazza a közösségi szintű teljesítménycélokkal összhangban lévő, kötelezően elérendő teljesítménycélokat;

 

d) olyan követelményeket, amelyek alapján eldönthető, hogy a nemzeti és regionális célok a referencia-időszak alatt összhangban állnak-e a közösségi szintű teljesítménycélokkal;

 

e) a léginavigációs szolgáltatókra vonatkozó, nemzeti és regionális szintű ösztönző rendszer tagállamok általi létrehozására vonatkozó általános alapelveket;

 

f) megfelelő riasztási mechanizmusokat a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervek végrehajtásának ellenőrzésére;

Or. en

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -9 pont (új)

2004/549/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-9. A 12. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

 

(2) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja e rendelet és a 3. cikkben említett intézkedések alkalmazását, és jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére, első alkalommal a rendelet hatálybalépését követően 18 hónap múlva, azt követően pedig minden évben. E célból a Bizottság a tagállamok által az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott jelentésekben szereplő információkon kívül további információkat is kérhet a tagállamoktól.

Indokolás

Megfelelőbb időkeret.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 pont (új)

2004/550/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) E célból minden egyes nemzeti felügyeleti hatóság megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat – többek között a szükséges személyzeti ellátottságra irányuló felülvizsgálatokat – szervez az e rendelet követelményeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az érintett léginavigációs szolgáltató elősegíti ezt a munkát.

Indokolás

Az eddigi esetek azt mutatják, hogy a léginavigációs szolgáltatóknál a létszámhiány biztonsági kockázatot jelenthet.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -4 pont (új)

2004/550/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-4. A 7. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

 

(3) A nemzeti felügyeleti hatóságok abban az esetben bocsátanak ki tanúsítványt a léginavigációs szolgáltatók részére, ha azok eleget tesznek a 6. cikkben említett közös követelményeknek. A tanúsítványok egyenként bocsátandók ki a keretrendelet 2. cikkében meghatározott léginavigációs szolgálatok minden egyes fajtájára, még az egymáshoz kapcsolt ilyen szolgálatok esetében is, […] ha egy légiforgalmi szolgáltató jogi státuszától függetlenül saját távközlési, navigációs és légtérellenőrző rendszert működtet és tart fenn. A tanúsítványokat rendszeresen ellenőrizni kell.

Indokolás

A javasolt módosítás célja magas szintű szolgáltatások biztosítása olyan léginavigációs szolgáltatók számára is, akik egymáshoz kapcsolt szolgáltatásokat nyújtanak. A közös tanúsítvány lehetővé teheti a léginavigációs szolgáltatók számára azt, hogy tevékenységeik egy része során ne vegyék figyelembe a minőségi szempontokat, ami veszélyezteti az általános biztonságot.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 pont

2004/550/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem utasítják vissza a légiforgalmi szolgálat kijelölését azon az alapon, hogy az adott tagállam felelősségi körébe tartozó légtérben légiforgalmi szolgáltatást biztosító szolgáltató a nemzeti jog szerint szükséges, hogy:

2. A tagállamok a határon átnyúló szolgáltatások nyújtása tekintetében biztosítják, hogy nemzeti joguk nem akadályozza az e cikknek és a 10. cikk (3) bekezdésének való megfelelést annak előírásával, hogy az adott tagállam felelősségi körébe tartozó légtérben légiforgalmi szolgáltatást biztosító szolgáltató szükséges, hogy:

Indokolás

A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás nemzeti jogi korlátainak kivetése akadályt képezhet az egységes európai égbolt kialakítása előtt.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 pont – a a pont (új)

2004/550/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) A tagállamok meghatározzák a kijelölt légiforgalmi szolgáltatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A kötelezettségek magukban foglalhatják az olyan vonatkozó információ időben történő átadásának feltételeit, amelynek segítségével a tagállamok illetékességi körébe tartozó légtérben valamennyi légi jármű mozgása meghatározható.

Indokolás

Megfelelőbb szövegezés.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 pont – a b pont (új)

2004/550/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(3) A tagállamok saját belátásuk szerint választhatnak légiforgalmi szolgáltatót azzal a feltétellel, hogy ez utóbbinak eleget kell tennie a 6. és 7. cikkben említett követelményeknek és feltételeknek.

Indokolás

Megfelelőbb szövegezés.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák az összes szükséges intézkedést a funkcionális légtérblokkok lehetséges legkorábbi időpontban, de legkésőbb 2012 végéig történő kialakítása érdekében, tekintettel az egységes európai égbolton belül az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat maximális kapacitásának és hatékonyságának elérésére, valamint a légi közlekedés általában vett teljesítményének növelésére és a káros környezeti hatások csökkentésére. A tagállamok a lehetséges legnagyobb mértékben együttműködnek e rendelkezés teljesítésének biztosítása érdekében.

(1) A Bizottság és a tagállamok meghozzák az összes szükséges intézkedést a funkcionális légtérblokkok legkésőbb 2011 végéig történő megvalósítása érdekében, tekintettel az egységes európai égbolton belül az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat optimális kapacitásának és hatékonyságának elérésére, a magas szintű biztonság fenntartására, valamint a légi közlekedés általában vett teljesítményének növelésére – maradéktalan összhangban a teljesítménybiztosítási rendszerrel –, valamint a káros környezeti hatások csökkentésére. A tagállamok a lehetséges legnagyobb mértékben együttműködnek egymással és adott esetben harmadik országokkal, és különösen a szomszédos funkcionális légtérblokkokkal e rendelkezés teljesítésének biztosítása érdekében.

 

 

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az egységes európai égbolt funkcionális légtérblokkokon keresztül történő megvalósításának előmozdítása érdekében a Bizottság kinevez egy vezető politikust a funkcionálislégtérblokk-rendszer koordinátorává (koordinátor).

Indokolás

A TEN-T elsőbbségi projektek sikeres modelljét követve a funkcionálislégtérblokk-rendszer koordinátorának kinevezése ténylegesen felgyorsítja a funkcionális légtérblokkok kialakítását és jövőbeni beolvasztását. A tagállamok közötti politikai konszenzus kialakítása érdekében a koordinátornak nem műszaki embernek, hanem inkább vezető politikusnak kell lennie.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9 a cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A koordinátort a Bizottság nevezi ki a tagállamokkal egyetértésben, miután konzultált az Európai Parlamenttel.

Indokolás

Követni kell az intézmények közötti konzultációra vonatkozó megfelelő mechanizmusokat.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9 a cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A koordinátor elsődleges feladata a magas szintű megállapodások létrejöttének elősegítése, illetve a legjobb megoldások megtalálása a nehézségekre, annak érdekében, hogy felgyorsuljon a funkcionális légtérblokkok létrehozása és a funkcionális légtérblokkok közötti koordináció, valamint biztosítva legyen a megfelelő összhang a funkcionális légtérblokkok és e rendelet rendelkezései között.

Indokolás

A TEN-T elsőbbségi projektek sikeres modelljét követve a funkcionális légtérblokk-rendszer koordinátorának kinevezése ténylegesen felgyorsítja a funkcionális légtérblokkok kialakítását és jövőbeni beolvasztását. A tagállamok közötti politikai konszenzus kialakítása érdekében a koordinátornak nem műszaki embernek, hanem inkább vezető politikusnak kell lennie.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9 a cikk – 1 d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A koordinátor közvetlenül a Bizottságnak jelent, és szorosan együttműködik az egységes égbolttal foglalkozó bizottsággal, az Eurocontrollal, a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel és az EASA-val.

Indokolás

A TEN-T elsőbbségi projektek sikeres modelljét követve a funkcionális légtérblokk-rendszer koordinátorának kinevezése ténylegesen felgyorsítja a funkcionális légtérblokkok kialakítását és jövőbeni beolvasztását. A tagállamok közötti politikai konszenzus kialakítása érdekében a koordinátornak nem műszaki embernek, hanem inkább vezető politikusnak kell lennie.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) összhangban álljon a keretrendelet 11. cikkében és az azt követő jogalkotás során meghatározott teljesítménycélokkal;

Indokolás

Biztosítja a teljesítménybiztosítási rendszerre vonatkozó előírások összhangját.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Funkcionális légtérblokk csak mindazon tagállamok közötti kölcsönös megállapodással hozható létre, amelyek a funkcionális légtérblokkba tartozó légtér valamely részében illetékességgel rendelkeznek, vagy egyetlen tagállam nyilatkozatával abban az esetben, ha a blokkba tartozó légtér kizárólag e tagállam illetékességi körébe tartozik. Az érintett tagállamok egy funkcionális légtérblokk létrehozása előtt megfelelő információkkal látják el a Bizottságot, a többi tagállamot és az egyéb érdekelt feleket, hogy a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést értékelni lehessen, valamint hogy lehetőségük legyen észrevételeket tenni.

(3) Funkcionális légtérblokk csak mindazon tagállamok és – adott esetben – harmadik országok közötti kölcsönös megállapodással hozható létre, amelyek a funkcionális légtérblokkba tartozó légtér valamely részében illetékességgel rendelkeznek. Az érintett tagállamok egy funkcionális légtérblokk létrehozása előtt megfelelő információkkal látják el a Bizottságot, a koordinátort, a többi tagállamot és az egyéb érdekelt feleket, hogy a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést értékelni lehessen, valamint hogy lehetőségük legyen észrevételeket tenni.

Indokolás

Egy tagállam önmagában nem hozhat létre funkcionális légtérblokkot. Másrészt a funkcionális légtérblokkok magukban foglalhatnak harmadik országokat.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2004/550/EK rendelet

9a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha két vagy több tagállam között nehézségek merülnek fel egy, az illetékességi körükbe tartozó légteret érintő, határokon átnyúló funkcionális légtérblokk tekintetében, az érintett tagállamok együttesen véleményezés céljából az egységes égbolttal foglalkozó bizottság elé terjeszthetik az ügyet. A véleményt az érintett tagállamoknak címezik. A (3) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok figyelembe veszik e véleményt annak érdekében, hogy megoldást találjanak.

(5) Ha két vagy több tagállam között nehézségek merülnek fel egy, az illetékességi körükbe tartozó légteret érintő, határokon átnyúló funkcionális légtérblokk tekintetében, az érintett tagállamok együttesen a koordinátor elé terjeszthetik az ügyet. A koordinátor megállapodás céljából találkozót kezdeményez valamennyi érdekelt féllel, és megfelelő ajánlásokat tartalmazó jelentést készít a Bizottság részére ezek eredményéről. Az ajánlásokat az érintett tagállamoknak is címezik. A (3) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok figyelembe veszik az ajánlásokat annak érdekében, hogy megoldást találjanak.

Indokolás

A fentiekkel összhangban pontosítja a koordinátor szerepét.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 a pont (új)

2004/550/EK rendelet

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a) A 11. cikk a következőképpen módosul:

 

A tagállamok a közös közlekedéspolitika keretében megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az egyedi légtérblokkok kezelésére vonatkozóan az illetékes polgári és katonai szervek között írásbeli egyezmény vagy azzal egyenértékű jogi megállapodás jöjjön létre.

Indokolás

Az e rendeletből eredő módosítások fényében szükségesnek tűnik a 2004-ben aláírt polgári-katonai megállapodás megújítása.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – a pont – i pont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a) a légtérfelhasználók között elosztandó költség a léginavigációs szolgálatok ellátásának megállapított költsége, ideértve a tőkebefektetés után járó megfelelő kamatösszegeket és az eszközök értékcsökkenését, valamint a karbantartás, az üzemeltetés, az igazgatás és az ügyvitel költségeit;”

„a) a légtérfelhasználók között elosztandó költség a léginavigációs szolgálatok ellátásának megállapított költsége, ideértve a tőkebefektetés után járó megfelelő kamatösszegeket és az eszközök értékcsökkenését, valamint a karbantartás, az üzemeltetés, az igazgatás és az ügyvitel költségeit; a megállapított költségeket a keretrendelet 11. cikkével összhangban meghatározott teljesítménycélokból kell származtatni, és azok hozzájárulnak az e rendelet 14. cikkében előírt léginavigációs szolgáltatások költséghatékonyságához;”

Indokolás

Az 549/2004/EK keretrendelet 11. cikkében és az 550/2004/EK rendelet 14. cikkében előírtaknak megfelelően a díjszabási rendszernek költséghatékonynak kell lennie, feltéve, hogy a teljesítménycélok teljesülnek.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – a pont – ii pont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a funkcionális légtérblokkok tekintetében a tagállamok keretmegállapodás útján megegyeznek egy konvergenciarendszerben, melynek célja a teljesítménybiztosítási rendszernek megfelelő egyösszegű díj kialakítása.

Indokolás

A díjak először a funkcionális légtérblokkokon, majd az egységes európai égbolton belül is összhangban állnának a közösen megállapított konvergenciakritériumokkal.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 bekezdés – b pont – ii alpont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés – b a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) ba) a díjakat naptári évre vonatkozóan és legalább három, legfeljebb öt éves időszakra kell meghatározni;

ba) a díjakat naptári évre vonatkozóan és legalább három-, legfeljebb ötéves időszakra kell meghatározni, a teljesítménycéloknak és a szolgáltatás költségszerkezetéhez kapcsolódó szempontoknak megfelelően;

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – b pont – iii. pont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„c) a léginavigációs szolgálatok bevétele biztosíthatja a befektetett eszközök szükséges fejlesztéséhez az eszközök ésszerű megtérülését;”

„c) a léginavigációs szolgálatok bevétele biztosíthatja a befektetett eszközök szükséges fejlesztéséhez az eszközök ésszerű megtérülését, feltéve, hogy a megállapított teljesítménycélok teljesülnek;”

Indokolás

A léginavigációs szolgáltatásokból származó bevétel magában foglalhatja az eszközök ésszerű megtérülését, ez azonban csak akkor fog megtörténni, ha teljesülnek a teljesítménycélok.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – b pont – iv. pont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a díjak ösztönzőleg hatnak a léginavigációs szolgálatok biztonságos, hatékony, eredményes és fenntartható ellátására, figyelemmel a nagyfokú biztonságra és a költséghatékonyságra, valamint ösztönzik az integrált szolgáltatások nyújtását. Ezért a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervekhez kapcsolódóan a nemzeti felügyeleti hatóságok bevezethetnek olyan, esetlegesen pénzügyi előnyöket és hátrányokat jelentő ösztönzőket is magukban foglaló mechanizmusokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókat és/vagy a légtérfelhasználókat az optimális biztonsági szint fenntartása mellett a rendelkezésre bocsátott léginavigációs szolgáltatások javítására, például a kapacitásbővítésre, a késések időtartamának csökkentésére és a fenntartható fejlődés megvalósítására ösztönzik.

e) a díjak ösztönzőleg hatnak a léginavigációs szolgálatok biztonságos, hatékony, eredményes és fenntartható ellátására, figyelemmel a teljesítménycélok megvalósítására, valamint ösztönzik az integrált szolgáltatások nyújtását. Ezért a nemzeti vagy regionális teljesítménybiztosítási tervekhez kapcsolódóan a nemzeti felügyeleti hatóságok bevezethetnek olyan, esetlegesen pénzügyi előnyöket és bírságokat jelentő ösztönzőket is magukban foglaló mechanizmusokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókat teljesítménycéljaik teljesítésére ösztönzik.

Indokolás

Biztosítja a következetességet.

A jobb teljesítmény elérését célzó pénzügyi ösztönzőkkel nem szabad közvetlenül a légtérfelhasználókat célozni. Az egységes európai égbolttal összefüggésben a jobb teljesítmény elérésére irányuló célkitűzéseknek a monopóliummal rendelkező szolgáltatókra kell irányulniuk. Ezért a pénzügyi előnyöket és bírságokat a szolgáltatók teljesítménycélok elérésére való ösztönzéséhez kell felhasználni.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – c pont

2004/550/EK rendelet

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) „(4) A Bizottság a keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban dönthet úgy, hogy a díjakat a légtérfelhasználók és/vagy léginavigációs szolgáltatók egy adott csoportjának támogatására kialakított közös projektek finanszírozására használják a közös léginavigációs infrastruktúráknak, a léginavigációs szolgáltatások rendelkezésre állásának és a légtérhasználat fejlesztésének céljából, különös tekintettel azokra, amelyekre az ATM főterv megvalósítása szempontjából szükség van. Az ilyen határozatok beazonosítják az adott közös projektet, különösen pedig meghatározzák a végrehajtás ütemtervét, a légtérhasználókra hárítandó költségeket és ezek elosztását a tagállamok között.

(4) A közös projekteket úgy kell kialakítani, hogy azok segítsék a légtérfelhasználókat és/vagy léginavigációs szolgáltatókat a közös léginavigációs infrastruktúrák, a léginavigációs szolgáltatások rendelkezésre állása és a légtérhasználat fejlesztésében, különös tekintettel azokra a projektekre, amelyekre a funkcionális légtérblokkok kialakítása és az ATM főterv megvalósítása szempontjából szükség van. A közös projektek finanszírozása érdekében, különös tekintettel a SESAR végrehajtásának felgyorsítására, a Bizottság javaslatot tesz a többéves pénzügyi kereten belüli pénzügyi forrásokra, ideértve a transzeurópai hálózat keretében történő finanszírozást, az Európai Beruházási Bank támogatásait és a légi közlekedésnek a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe történő integrációjából származó árverési bevételeket. A Bizottság a keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással és a keretrendelet 11. cikkében meghatározott költséghatékonyság elvével összhangban dönthet úgy is, hogy a közös projektek költségeit részben a díjakból is lehet fedezni. Az ilyen határozatok beazonosítják az adott közös projektet, különösen pedig meghatározzák a végrehajtás ütemtervét, a légtérhasználókra hárítandó költségeket és ezek elosztását a tagállamok között, kerülve a költségek és díjak megduplázását. A Bizottság a határozat meghozatala előtt független költség-haszon elemzést és érdemi egyeztetést végez abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben egyetértésre jusson a szolgáltatókkal és a légtérfelhasználókkal. A közös projektek költségei tekintetében átfogó és átlátható elszámolást kell készíteni.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 12 pont

2004/550/EK rendelet

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „(1) Sem a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően eljáró nemzeti felügyeleti hatóságok, sem a Bizottság nem hozhat nyilvánosságra bizalmas jellegű információkat.

(1) Sem a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően eljáró nemzeti felügyeleti hatóságok, sem a Bizottság, sem a koordinátor nem hozhat nyilvánosságra bizalmas jellegű információkat.

Indokolás

Biztosítja a következetességet a szövegen belül.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 12 pont

2004/550/EK rendelet

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem sérti a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a Bizottságnak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát akkor, ha az a kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges; ez esetben az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie és figyelembe kell vennie a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználóknak, repülőterek üzemeltetőinek és egyéb érdekelt feleknek az üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

(2) Az (1) bekezdés nem sérti a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a koordinátornak és a Bizottságnak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát akkor, ha az a kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges; ez esetben az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie és figyelembe kell vennie a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználóknak, repülőterek üzemeltetőinek és egyéb érdekelt feleknek az üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

Indokolás

Biztosítja a következetességet a szövegen belül.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 13 pont

2004/550/EK rendelet

18a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A keretrendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett időszakos felülvizsgálattal összefüggésben és ennek a rendeletnek a hatálybalépéstől számított legfeljebb négy éven belül a Bizottság elvégez egy kilátásba helyezett vizsgálatot a piaci alapelvek jövőbeni alkalmazási feltételeire vonatkozóan a kommunikáció, navigáció, légtérellenőrzés, meteorológia és légiforgalmi tájékoztatás területén nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával és kialakításával kapcsolatban.

(1) A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy legkésőbb 2010 végéig alkalmazzák a piaci alapelveket a kommunikáció, navigáció, légtérellenőrzés, meteorológia, légiforgalmi tájékoztatás területén nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával és kialakításával kapcsolatban.

Indokolás

Nincs logikus indok arra, hogy a Bizottságnak miért kellene négy évet várnia a területet vizsgáló tanulmány véglegesítésével. Közismert, hogy a piaci elvek e szolgáltatásokra való alkalmazása már ma is lehetséges. Ezért csak e szolgáltatások versenyének azonnali bevezetése a helyénvaló. Ez csökkentett költségeket és javuló szolgáltatásminőséget fog eredményezni.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 pont

2004/551/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Közösség és a tagállamok felkérik az ICAO-t, hogy hozza létre és ismerje el az egységes európai repüléstájékoztató körzetet (EFIR). E célból a Közösség hatáskörébe tartozó ügyek esetében a Bizottság szükség esetén legkésőbb [….], a Szerződés 300. cikkével összhangban ajánlást terjeszt a Tanács elé.

(1) A Közösség és a tagállamok felkérik az ICAO-t, hogy hozza létre és ismerje el az egységes európai repüléstájékoztató körzetet (EFIR). E célból a Közösség hatáskörébe tartozó ügyek esetében a Bizottság szükség esetén legkésőbb 2012. december 31-ig, a Szerződés 300. cikkével összhangban ajánlást terjeszt a Tanács elé.

Indokolás

Feltételezni kell, hogy 2012 végére a funkcionális légtérblokkok már létrejönnek és működnek, összeolvadásuk pedig megfelelően halad, ezért a Bizottság és a tagállamok előtt egyértelműen ismert lesz, mely országok vesznek részt benne.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

2004/551/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások, különösen a rádiófrekvenciák és radar válaszjeladó kódok koordinálása és kiosztása,

b) az általános légi forgalom által használt repülési frekvenciasávok terén szűkösen rendelkezésre álló erőforrások koordinálása és kijelölése, különösen a rádiófrekvenciák, valamint a radar válaszjeladó kódok koordinálása,

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

2004/551/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az ATM-hálózat ATM-főtervben meghatározott további feladatai.

c) az ATM-hálózat ATM-főtervben meghatározott további feladatai, beleértve a légiforgalmiáramlás-szervezést is.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

2004/551/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a saját ellenőrzési és felelősségi körében a fenti feladatok végrehajtásával kapcsolatos olyan teendőket átadhat a Eurocontrolnak, amelyek nem foglalják magukban általános hatályú, kötelező erejű intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Ezeket a teendőket részrehajlás nélkül, költséghatékonyan, a teljes ATM hálózat igényeinek figyelembe vételével, valamint a légtérfelhasználók és a léginavigációs szolgáltatók teljes körű bevonásával kell végrehajtani.

A Bizottság a saját ellenőrzési és felelősségi körében és a szubszidiaritás elvével összhangban a fenti feladatok végrehajtásával kapcsolatos olyan teendőket átadhat az Eurocontrolnak vagy egy másik szervnek, amelyek nem foglalják magukban általános hatályú, kötelező erejű intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Ezeket a teendőket a légtérfelhasználók és a léginavigációs szolgáltatók teljes körű bevonásával, részrehajlás nélkül, költséghatékonyan, a teljes ATM hálózat igényeinek, valamint a légtérfelhasználók kedvenc útvonalainak figyelembevételével, a teljesítménycélok megvalósítását célul kitűzve kell végrehajtani. A hálózatkezelési funkció kiépítése során a Bizottság biztosítja a szabályozási és üzemeltetési feladatok szétválasztása elvének betartását. E célból minden szinten (EU, regionális/funkcionális légtérblokk, nemzeti) pontosan meghatározzák és besorolják az egyes funkciókat, valamint az azokhoz kapcsolódó felelősségeket. Az „üzemeltetési” funkcióként besorolt európai léptékű funkciókat a légi közlekedési ágazati partnerekkel szoros együttműködésben kell ellátni, akikkel a szabályozási funkciók esetében konzultálni is kell.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

2004/551/EK rendelet

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A légtér kialakításának a (2) bekezdésben nem említett egyéb vonatkozásait nemzeti vagy regionális szinten kezelik. A kialakítás folyamata során figyelembe veszik a forgalmi igényeket és ezek összetettségét, valamint a légtérfelhasználók összes érintett csoportjával teljes körű konzultációt folytatnak.

(5) A légtér kialakításának a (2) bekezdésben nem említett egyéb vonatkozásait nemzeti vagy regionális szinten kezelik. A kialakítás folyamata során figyelembe veszik a forgalmi igényeket és ezek összetettségét, biztosítják az összhangot a nemzeti és a regionális teljesítménybiztosítási tervekkel, valamint az összes légtérfelhasználóval vagy azok csoportjaival teljes körű konzultációt folytatnak.

Indokolás

Biztosítja a következetességet a szövegen belül.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

2004/551/EK rendelet

6 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a Bizottság által a 9. cikk szerint megállapított követelményeknek megfelelően elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint, a tagállamok a Eurocontrolt bízzák meg a légiforgalmi áramlásszervezéssel.

(6) A keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a Bizottság által a 9. és 11. cikk szerint megállapított követelményeknek megfelelően elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint a tagállamok a megreformált Eurocontrolt vagy megfelelő felügyeleti rendelkezések mellett valamely más, hatáskörrel rendelkező és független szervet bíznak meg a légiforgalmi áramlásszervezéssel.

Indokolás

Biztosítja a következetességet a szövegen belül.

Míg az Eurocontrol jelenleg megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy biztosítsa az áramlásszervezést, nem biztos, hogy ez hosszú távon így lesz.

INDOKOLÁS

Az egységes európai égboltról szóló kezdeményezést[1] 2000-ben indították útjára, és az ATM-et bevonták a közös közlekedéspolitika hatálya alá.

Azóta sok minden történt. A bővítési politika és az aktív szomszédsági politika 37 országra terjesztette ki az európai légiközlekedési piacot. Az egyre növekvő egységes légiközlekedési piac az EU-t globális szereplővé változtatja.

Az általános benyomás az, hogy az egységes európai égbolt egyes fontos területeken nem hozta meg a várt eredményeket. A funkcionális légtérblokk megközelítés nem hozza létre a remélt hasznokat a jobb járathatékonyság, a költségcsökkentés és a „szétaprózottság megszüntetése” tekintetében.

Csekély előrelépés észlelhető az európai útvonalszerkezet kialakítása és felhasználása átfogó hatékonyságának tekintetében, és ebből adódóan nem javult a járathatékonyság és a környezeti hatás sem.

A légtérfelhasználók és az utasok szükségtelen költségeket fizetnek a légiközlekedési láncban, az időben, az üzemanyag-fogyasztásban és a pénzben jelentkező hatékonysághiány miatt.

Az európai légiközlekedési iparág versenyképessége teljes körű rendszermegközelítést tesz szükségessé: közös elgondolás, célok és technológiák, amelyek szilárd szabályozási kereten alapulnak.

E tekintetben a Bizottság javaslatcsomagot[2] terjesztett elő.

- Az egységes európai égboltról szóló négy rendeletet módosítani kell egy olyan teljesítménykeret bevezetése érdekében, amely mennyiségileg meghatározott célokat tűz ki.

- Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség feladatkörének a légiközlekedési biztonsági lánc összes elemére történő kiterjesztése fokozni fogja a biztonságot.

- Az ATM-főterv támogatása a technológiai innováció felgyorsítása érdekében.

- A légtér- és a földi kapacitás kezelésére irányuló repülőtéri cselekvési terv.

A BIZOTTSÁGI JAVASLAT

Tartalom: Az SES I. módosításáról szóló javaslat[3] az eredeti jogszabály több javítását vezeti be, beleértve a léginavigációs szolgáltatókra vonatkozó kötelező teljesítménycélokat, a nemzeti hálózatok közötti konvergencia biztosítására irányuló európai hálózatműködtetési funkciót és a tagállamok számára a teljesítménynövelés érdekében, kezdetben a funkcionális légtérblokkok révén kitűzött határidőket.

A javaslat fő elemei a következők: A nemzeti biztonsági hatóságok függetlensége; a szociális partnerek fokozott bevonása; javított teljesítményrendszer; harmonizált biztonsági követelmények; a funkcionális légtérblokkok felgyorsítása; a díjszámítási rendszer átláthatósága; egységes európai repüléstájékoztató körzet (EFIR); a légiforgalmi információk harmonizált rendelkezésre állása; repülési szabályok és a légtér osztályozása; a hálózatkialakítás, a hálózatkezelés és a technológia-alkalmazás rendszermegközelítése; és komitológia.

AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEI

Az előadó úgy véli, hogy szükség van az egységes európai égboltról szóló jogszabályi keret és a 4 pilléren alapuló rendszermegközelítés felülvizsgálatára.

Az előadó tudomásul veszi az érdekelt felek közötti széles körű konszenzust. A szakszervezetektől kapott negatív visszajelzést, és a tagállamok bizonyos fenntartásait leszámítva az összes érintett szereplő támogatását nyilvánította ki a SES II. csomag egésze iránt.

Az előadó tisztában van azzal, hogy az egységes európai égbolt létrehozása előtt nem állnak jelentős technikai vagy tudományos akadályok. Sőt, a biztonság veszélyeztetése nélkül is elérhető. Ez a lassú integrációs folyamat az egységes európai égbolt különböző értelmezési módozataiból ered. Az előadó ezért javasolja ezen elv egyértelmű fogalommeghatározását.

Az előadó meg van győződve arról, hogy a bizottsági javaslat megfelelően kezeli a polgárok szükségleteit és elvárásait. Ezenfelül elő fogja segíteni az ambiciózus európai környezetvédelmi célok elérését.

Eközben az európai gyártók hasznára fog válni, hogy az ATM-technológia terén megvalósítandó innováció élén állnak.

Az előadó azt szeretné, ha ez a központi politikai cél érintetlen maradna, és kéri a jogalkotókat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a részletekre vonatkozó kompromisszum megtalálása végett a fő politikai célok elérése érdekében.

Az előadó úgy véli, hogy egy nagyra törő, felülről történő megközelítés helyett az egységes égbolt megvalósításának legjobb módja egy koherens, széles körű konszenzus kialakítása.

A bizottsági javaslat egyes elemei azonban nem egyértelműek, és javítani lehet rajtuk:

a) A nemzeti biztonsági hatóságok függetlensége - e hatóságok számára legalább működési függetlenséget és elegendő forrásokat kell garantálni. Az előadó hangsúlyozza, hogy a tagállamok már beleegyeztek a más területeken (például távközlési, energetikai és gázpiacokon) működő nemzeti ügynökségeknek és felügyeleti hatóságoknak adandó „működési függetlenség” elképzelésébe, és ugyanezt a megközelítést javasolja a légiközlekedési rendszer tekintetében.

b) Az összes fél fokozottabb bevonása – az egységes európai égbolt céljainak elérése érdekében létfontosságú a politikai, szociális és technikai szinten megvalósuló együttműködés. Ezért az új SES-keretnek túl kell mutatnia az EU-modellen – amelyet a rendszerek különbözősége mellett az értékek egységének tekintenek – és a lehető leghamarabb szilárd egységes technológiai rendszert (SESAR) kell érvényesítenie a közös cél támogatása érdekében. A Bizottságnak biztosítania kell az összes érdekelt fél teljes támogatását és kötelezettségválallását, különösen a szociális párbeszédet a szociális béke biztosítása érdekében.

c) Javított teljesítményrendszer: A teljesítménybiztosítási rendszer és a funkcionális légtérblokkok végrehajtási határideje lényeges elem.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak elsősorban mennyiségileg meghatározható, elérhető, az egész Közösségre kiterjedő célok kialakítására kellene figyelmet fordítania. Ezen céloknak az összes érzékeny terület, például a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság kezelésére kellene összpontosítania.

Az euróövezeti modell alapján a Bizottságnak és a tagállamoknak nemzeti és (a funkcionális légtérblokkok szintjén) regionális célokban kell megállapodnia, amelyeket a konvergenicakritériumokon keresztül egyesítenek az egész Közösségre vonatkozó célokkal. Ehhez a megközelítéshez európai felügyeletre és az ösztönző és visszatartó eszközök harmonizált európai rendszerére van szükség. Korrekciós intézkedéseket kell előirányozni, melyeknek összehangoltnak, hatékonynak, arányosnak és meggyőzőnek kell lenniük.

Független teljesítmény-felülvizsgálati szervnek kell nyomon kell követnie és értékelnie a rendszer teljesítményét.

Az előadó véleménye szerint az Eurocontrol lehetne a teljesítmény-felülvizsgálati szerv, mivel már jelenleg is végez számos ehhez hasonló tevékenységet. E szervezet irányítása azonban az Európai Uniót és EU-n kívüli államokat is magába foglal. Ez egyrészt kedvező, tekintettel az SES jövőbeni fejlesztésére, de jelenleg jogos kérdéseket vet fel a jogi keret, az uniós és az unión kívüli érdekek eltérése, a szervezet pártatlansága, és átfogóan a szervezet függetlensége, valamint a lehetséges alegységei függetlensége tekintetében.

Az előadó úgy véli, hogy az Eurocontrol tervezett reformjára a jelen rendeletek rendelkezéseinek hatálybalépése előtt kell, hogy sor kerüljön, és úgy kell végrehajtani ezt a reformot, hogy teljes függetlenséget biztosítsanak a különböző alegységek irányítása tekintetében, és hogy megakadályozzák az európai feladatok és a nemzetközi szervezetként rá háruló tulajdonságokkal kapcsolatos egyéb szempontok közötti összeférhetetlenségeket.

d) Biztonság: A légi forgalom növekedésével teljes rendszermegközelítésre van szükség a biztonság terén a légiközlekedés biztonságának és fenntarthatóságának megőrzése érdekében. Ezért az EASA-ra bízzák a teljes légiközlekedési rendszer biztonságának felügyeletét.

e) A működő funkcionális légtérblokkok 2012-ig történő létrehozására vonatkozó egyértelmű rendelkezésekben kell megállapodni. A funkcionális légtérblokkok csupán egy adott célra szolgáló eszközök, és összehangolatlan végrehajtásuk szükségtelen költségekkel terhelné a SES elérését. Ezért az előadó javasolja, hogy kiegészítő rendelkezéseket vegyenek fel a létező és potenciális légtérblokkok SES-be történő további beolvasztásának megkönnyítése érdekében a teljesítménybiztosítási rendszerrel teljes összhangban. A funkcionális légtérblokkok létfontosságúak az európai elképzelés, elvek és követelmények szomszédos harmadik országok felé történő terjesztésének lépésről lépésre történő folyamatában.

Egy rangidős politikai szereplő funkcionális légtérblokkok rendszerkoordinátorává történő kinevezése meg fogja könnyíteni a légtérblokkok megvalósítását és további egyesülésüket.

A katonai részvételt és kötelezettségvállalást meg kell újítani.

f) Díjszámítási rendszer: Az előadó határozottan támogatja a díjak átláthatóságát. A meghatározott költségeknek összhangban kell állniuk a teljesítménybiztosítási rendszeren alapuló konvergenciakritériumokkal, és e költségeket elsősorban a légtérblokkokon és később az egész SES-en belül kell megállapítani.

Különös figyelmet kell fordítani a közös projektekre. Közösen meghatározott mechanizmust kell létrehozni a kiegészítő pénzügyi forrásokra vonatkozóan a létező európai pénzügyi kereteken belül, amelynek a kiemelt TEN-T projektek sikeres modelljén kell alapulnia.

g) A hálózatkialakítás, a hálózatkezelés és a technológia-alkalmazás rendszermegközelítése:

* Az Eurocontrolt kel megbízni az európai útvonalhálózat tényleges, a teljes Közösségre vonatkozó, a nemzeti és a regionális teljesítménycélokkal összhangban álló kialakításával.

* TFM: A biztonság és a hatékonyság mellett a módosítás céljának a megbízhatóság javításának kell lennie.

h) Végrehajtási szabályok: Az előadó úgy véli, hogy a végrehajtási szabályokat megfelelő határidőn belül kell előterjeszteni, és kéri, hogy a végrehajtási szabályok tényleges kidolgozására vonatkozó következetes menetrendet hozzanak létre, tekintettel a végrehajtási szabályok prioritására és egymás közötti kapcsolataira.

Ebben az összefüggésben az előadó javasolja, hogy az összes fél vállaljon kötelezettséget a politikai kötelezettségvállalások technológiai kerethez történő igazítására és az egységes európai égboltnak a SESAR fejlesztési szakaszával teljes összhangban történő létrehozására irányuló folyamat felgyorsítására annak érdekében, hogy 2014-től kezdődően az alkalmazási szakaszának összes előnyét élvezhessék.

  • [1]  549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK, 552/2004/EK rendeletek.
  • [2]  COM 388/2008, COM 389/2008, COM 390/2008.
  • [3]  COM 388/2008.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (3.12.2008)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Előadó: Teresa Riera Madurell

RÖVID INDOKOLÁS

Európai légi közlekedés

Évi 700 millió utasával[1], a légi fuvarozók egyre növekvő száma és a bővülő utas- és teherkapacitás mellett az európai légi közlekedés az évi átlagos 5%-os dinamikus fejlődési növekedése állandó, felfelé irányuló tendenciát mutat azzal, hogy az előrejelzések szerint a légi közlekedés 2020-ig csaknem megkétszereződik.

A légi közlekedés terén bekövetkezett nagy mértékű növekedéshez társuló egyik fejlemény az európai légiközlekedési rendszer túlterheltsége, amely az egyre növekvő járatkésésekben, a túlfeszített repülőtéri kapacitások miatt jelentkező fennakadásokban, a felmerülő pénzügyi terhekben, a környezetre gyakorolt még nagyobb negatív hatásban, valamint ezen a területen a biztonsággal kapcsolatos megnövekedett kockázatban jelenik meg.

Egységes európai égbolt – első csomag (1999–2004)

A tagállamok légi közlekedés terén fennálló nyilvánvaló egymásra utaltsága ellenére a légtér olyan terület, ahol az európai integráció lassan valósult meg és lassabban hozta el az egységes piac előnyeit. Az egységes európai égbolt 2004 márciusában elfogadott első csomagja az európai légiforgalmi rendszer alapvető elemeinek megreformálására irányult, a következők kezelése céljából:

· kapacitás;

· üzemeltetési költségek;

· CO2-kibocsátások és környezeti hatás, valamint

· biztonság;

Egységes európai égbolt – második csomag (2008 - ~)

Míg az egységes európai égbolt elindítása óriási áttörés volt, rendelkezéseinek végrehajtása nem járt kézzelfogható eredményekkel. Az állandó felaprózottság alacsony költséghatékonyságot jelent, az európai utasok és légi társaságok évi 3,8 milliárd eurós ráfordítása ellenére. Az USA-hoz képest az EU fele annyi járattal rendelkezik éves szinten, mégis kétszer olyan költséges azok működtetése.

Az egységes európai égbolt még mindig igen szerény eredményei miatt felül kell vizsgálni az eredeti tervet, és ez nem is történhetne ennél kritikusabb időben, tekintettel arra, hogy 2008-ban a hírek már beszámolnak az egyre emelkedő üzemanyag-árakról, valamint a csődbe menő légi társaságok egyre növekvő pénzügyi terheiről.

Az egységes európai égbolt második csomagjának legfőbb feladata olyan további intézkedések bevezetése, amelyek megerősítik és vezérlik mindazt, ami már életbe lépett:

· számszerűen meghatározott célokkal rendelkező teljesítménybiztosítási rendszerek;

· 2012-ig a funkcionális légtérblokkok befejezése;

· hatékony és korszerű európai légiforgalmi szolgáltatások a légiforgalmi szolgáltatások (ATM) főtervének végrehajtásán keresztül;

· fokozott biztonság a biztonsággal kapcsolatos feladatoknak egyetlen jogalanynál, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnél (EASA) történő egyesítése révén;

Főbb kérdések

A vélemény előadója üdvözli az egységes európai égbolt második csomagját, nagy mértékben támogatva a javasolt teljes intézkedéscsomagot abban a meggyőződésben, hogy a tényleges végrehajtásra helyezett hangsúly létfontosságú az olyannyira szükséges eredmények eléréséhez. A Bizottság jelenlegi javaslata valóban megfelelő intenzitással kezeli az első csomag hiányosságait. Ezek azonban kiegészíthetők az egyes kérdésekre helyezett, némi további hangsúllyal.

Az európai légiforgalmi rendszer reformja elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU-ban a légi közlekedés terén megvalósuljon a magasabb szintű biztonság, a költséghatékonyság és a környezetvédelem. Az európai légi közlekedést jobban fel kell készíteni arra, hogy helyt álljon a fokozódó versennyel jellemezhető piacon, ugyanakkor pedig a lehető legbiztonságosabb és környezeti szempontból a lehető legfenntarthatóbb legyen. Ezen túlmenően az innovatív technológiák szerepe kétségtelenül központi helyet foglal el a hatékonyság megvalósulása és a teljesítménnyel kapcsolatban javasolt célok elérése tekintetében, ami miatt a SESAR folyamatos támogatását és végrehajtását szilárdan fenn kell tartani. Uniós és tagállami szinten is következetesen ösztönözni és támogatni kell a kutatást annak érdekében, hogy az európai légi közlekedés versenyképes maradjon és globális vezető szerephez jusson.

E célból a vélemény előadója felszólítja az összes tagállamot, hogy továbbra is kötelezzék el magukat az egységes európai égbolttal kapcsolatos kezdeményezés mellett, és dolgozzanak annak sikeres megvalósítása és jövőbeli eredményessége érdekében. Így az állami finanszírozás szerepét el kell ismerni és azt nem szabad kizárni, különösen az elengedhetetlen ATM főterv végrehajtása tekintetében, amely már rögtön az elején jelentős forrásokat igényel.

A vélemény előadója hisz az összes európai ipari érdekelt fél konstruktív hozzájárulásában és részvételében, hisz javuló teljesítményük nagy mértékben függ az egységes európai égbolt megvalósulásától. A vélemény előadója ezért támogatja az ipar bizottsági javaslatban előírt fokozott szerepét, továbbá az egységes európai égbolttal kapcsolatos tervezés, döntéshozatal és végrehajtás valamennyi szakaszában az iparral folytatott konzultációra szólít fel.

Ezen túlmenően – az ipar ATM-ben való fokozott részvétele miatt – létfontosságú annak egyértelmű meghatározása, hogy mely ATM-funkciók tartoznak a közösségi szabályozók feladatkörébe és melyek az iparéba, amellett, hogy az utóbbit átfogóan tájékoztatni kell szerepéről és feladatairól.

A kommunikáció, navigáció, légtérellenőrzés, meteorológia, a légiforgalmi tájékoztatás, valamint a képzés terén a szolgáltatások nyújtása és kijelölése tekintetében úgy véljük, hogy a nagyobb biztonságnak, valamint a költséghatékonyságnak és a jobb minőségnek kell a végső vezérelvnek lennie, nem pedig annak az igazolatlan feltevésnek, amellyel a liberalizáció szolgálhat ezen pontokra vonatkozóan.

Végül pedig a vélemény előadója támogatja az EASA fokozott szerepét, és úgy véli, hogy az egységes európai égbolttal kapcsolatos új rendelkezéseknek a helyes irányba kell tartaniuk azzal, hogy tényleges jelentéssel látnak el és megfelelően használnak fel egy olyan, már meglévő közösségi ügynökséget, amely jelenleg saját kapacitását el nem érve működik, és amely a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy a biztonság terén végzett általános tevékenységeket korszerűsítse.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Tisztázni kell, hogy a tagállamok nem utasíthatják vissza egy léginavigációs szolgáltató kijelölését azon az alapon, hogy azt másik tagállamban alapították vagy más tagállam állampolgárainak tulajdonában van.

törölve

Indokolás

Ez a módosítás ellentétes mind a német alkotmány 87d. cikkével, mind az egységes európai égboltra vonatkozó 550/2004/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével. Ez utóbbi értelmében a tagállamok döntenek a szolgáltató kiválasztásáról. A 8. cikk (1) bekezdésének újrafogalmazásával azonban a mérlegelési lehetőség jelentősen korlátozódik és a „légiforgalmi szolgálatok” kifejezés tartalma egy versenytényezővel is bővül, amely a rendelet (5) preambulumbekezdése értelmében éppen nem lehet alkalmazható.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

549/2004/EK rendelet

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A 1. cikk az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. E rendelet, valamint a 3. cikkben említett intézkedések alkalmazása során egy »alulról felfelé tartó« megközelítést kell követni, ahol a léginavigációs szolgáltatók kezdeményezési joggal és kötelezettséggel rendelkeznek, a személyzet, valamint a polgári és katonai felhasználók megfelelő részvétele mellett már a folyamat elejétől kezdve;”

Indokolás

Az ATM szociális partnerek által a funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló, egységes szerkezetbe foglalt, teljes körű jelentésben megadott fogalommeghatározás.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

549/2004/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ebben a rendeletben vagy a 3. cikkben említett rendeletekben kifejezetten meghatározott esetekben, illetve ha e rendeletek céljainak eléréséhez a fentieken túl szükséges, a Bizottság végrehajtási szabályokat fogad el.

(1) Az ebben a rendeletben vagy a 3. cikkben említett rendeletekben kifejezetten meghatározott esetekben, illetve ha e rendeletek céljainak eléréséhez a fentieken túl szükséges, a Bizottság – az ágazati konzultációs testülettel és az ágazati párbeszédbizottsággal folytatott konzultációt követően – végrehajtási szabályokat fogad el.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

549/2004/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végrehajtási szabályok kidolgozására a Bizottság megbízásokat adhat a Eurocontrol részére, amelyekben meghatározza a teljesítendő feladatokat és azok ütemezését. Ezzel kapcsolatban arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazza a Eurocontrol rendelkezéseit az összes érintett fél bevonására és véleményük kikérésére, amennyiben e rendelkezések összhangban állnak a Bizottságnak az átláthatósággal és a konzultációs eljárásokkal kapcsolatos gyakorlataival, és nem állnak ellentétben intézményes kötelezettségeivel. A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el.

(2) A végrehajtási szabályok kidolgozására a Bizottság megbízásokat adhat a megreformált Eurocontrol vagy egy másik illetékes és független intézmény részére, amelyekben meghatározza a teljesítendő feladatokat és azok ütemezését. Ezzel kapcsolatban arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazza a Eurocontrol rendelkezéseit az összes érintett fél bevonására és véleményük kikérésére, amennyiben e rendelkezések összhangban állnak a Bizottságnak az átláthatósággal és a konzultációs eljárásokkal kapcsolatos gyakorlataival, és nem állnak ellentétben intézményes kötelezettségeivel. A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el.

Indokolás

Az iparágban a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos funkciók tekintetében szükséges felügyelet és ellenőrzés biztosítása érdekében meghatározó jelentőséggel bír, hogy sor kerüljön a Eurocontrol megreformálására.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – b pont

549/2004/EK rendelet

10 cikk – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az érdekeltekkel folytatott konzultáció különösen az EATMN-en belüli új tervek és technológiák kidolgozására és bevezetésére terjed ki, és mechanizmusokat tartalmaz a 98/500/EK bizottsági határozattal* létrehozott, adott ágazati párbeszédbizottság megfelelő bevonására is.”

„Az érdekeltekkel folytatott konzultáció különösen az EATMN-en belüli új tervek és technológiák kidolgozására és bevezetésére terjed ki. Ezen túlmenően a Bizottság konzultációs mechanizmusokat hoz létre az ágazati párbeszédbizottság valamennyi vonatkozó kérdésben és különösen azon kérdésekben való megfelelő részvétele céljából, amelyek az egységes európai égbolt végrehajtása során társadalmi következményekkel járhatnak.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

549/2004/EK rendelet

11 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A Bizottság megfelelő szintű irányítási autonómia és elszámoltathatóság révén biztosítja, hogy a léginavigációs szolgáltatók irányítása összhangban van egy teljesítményalapú rendszerrel.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

549/2004/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az egységes európai égbolt keretén belül a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének növelésére a Bizottság teljesítménybiztosítási rendszert állít fel. E rendszer különösen a következő elemekből áll:

(1) Az egységes európai égbolt keretén belül a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményének növelésére, illetve a 10. cikkben említett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a Bizottság teljesítménybiztosítási rendszert állít fel. E rendszer különösen a következő elemekből áll:

Indokolás

A teljesítménybiztosítási rendszer létrehozása előtt a konzultáció elvét egyértelműen meg kell említeni a rendeletben.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

549/2004/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – f pont – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- kerüljenek megvitatásra a léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználók képviselőivel, a repülőterek üzemeltetőivel és koordinátoraival.

- kerüljenek megvitatásra a léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználók képviselőivel, a repülőterek üzemeltetőivel, koordinátoraival és szakmai szervezeteivel;

Indokolás

A teljesítménybiztosítási rendszer létrehozása előtt a konzultáció elvét egyértelműen meg kell említeni a rendeletben.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – Point 8

549/2004/EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A bizottság feladatkörének sérelme nélkül a Bizottság megbízhatja a Eurocontrolt vagy bármely más alkalmas állami szervet, hogy »teljesítmény-felülvizsgálati szervként« járjon el. A teljesítmény-felülvizsgálati szerv feladata a Bizottság segítése az (1) bekezdésben említett teljesítménybiztosítási rendszer végrehajtásában. A Bizottság biztosítja, hogy a teljesítmény-felülvizsgálati szerv a Bizottság által ráruházott feladatok ellátása során függetlenül járjon el.

(2) A bizottság feladatkörének sérelme nélkül a Bizottság megbízhatja a Eurocontrolt vagy bármely más alkalmas állami szervet, hogy »teljesítmény-felülvizsgálati szervként« járjon el. A teljesítmény-felülvizsgálati szerv feladata a Bizottság segítése az (1) bekezdésben említett teljesítménybiztosítási rendszer végrehajtásában. A Bizottság biztosítja, hogy a teljesítmény-felülvizsgálati szerv a Bizottság által ráruházott feladatok ellátása során függetlenül jár el és az egyes léginavigációs szolgáltatókra vonatkozó különböző szolgáltatásnyújtási feltételeket kellőképpen figyelembe veszi, továbbá hogy a felülvizsgálati szervbe megfelelő tapasztalatokkal bíró személyzetet neveznek ki. Ez mindenekelőtt az operatív folyamatok tekintetében szükséges szakértelemre vonatkozik. A végső döntéshozatal és a felügyelet azonban minden esetben továbbra is a nemzeti felügyeleti hatóságok és a Bizottság hatáskörébe tartozik.

Indokolás

A teljesítménybiztosítási rendszer és a teljesítmény-felülvizsgálati szerv létrehozásánál, valamint az értékelési módok meghatározásánál a nemzeti szolgáltatásnyújtási sajátosságokat kell figyelembe venni (pl. a légtér eltérő összetettsége). E sajátosságok megfelelő értékeléséhez a szervnek operatív szempontból kellően képzett személyzettel kell rendelkeznie. E szerv nem válhat felügyeleti szervvé, hanem feladatkörének továbbra is arra kell korlátozódnia, hogy a nemzeti végső felelősségi körből kiindulva a Bizottság felé tanácsadói és felülvizsgálati funkciót töltsön be.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

549/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A Bizottság biztosítja, hogy a teljesítményértékelő bizottság független, továbbá hogy megfelelő szakértelemmel, valamint konzultációs és fellebbezési mechanizmusokkal rendelkezik.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont

550/2004/EK rendelet

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„4. cikk

 

Biztonsági követelmények

 

A Bizottság a keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a Eurocontrol biztonsági szabályozó követelmények (ESARR-ok, Eurocontrol safety regulatory requirements) vonatkozó rendelkezéseit magában foglaló végrehajtási szabályokat, valamint e követelményeknek az e rendelet alkalmazási körébe tartozó későbbi, szükség esetén átdolgozott és javított módosításait.”

 

Indokolás

A 4. cikk eredeti megfogalmazásának megtartása.

A COM(2008)390 bizottsági javaslattal összhangban az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) alkalmazási körét ki kell terjeszteni az ATM-re és a légikikötők biztonságának szabályozására.

Ennek megfelelően az EASA-nak fel kell váltania a Eurocontrol Biztonsági Szabályozási Egységét, az ESARR-okat pedig az EASA-val kapcsolatos keret szerinti végrehajtási szabályokkal kell felváltani.

A zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az EASA-val kapcsolatos végrehajtási szabályoknak kezdetben az ESARR-okon kell alapulniuk.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 a pont (új)

550/2004/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 7. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

'3. A nemzeti felügyeleti hatóságok abban az esetben bocsátanak ki tanúsítványt a léginavigációs szolgáltatók részére, ha azok eleget tesznek a 6. cikkben említett közös követelményeknek. A tanúsítványokat egyenként kell kibocsátani a keretrendelet 2. cikkében meghatározott léginavigációs szolgálatok minden egyes fajtájára. Tanúsítványokat szintén egyenként kell kibocsátani az egymáshoz kapcsolt ilyen szolgálatok esetében is, ha egy légiforgalmi szolgáltató jogi státuszától függetlenül saját távközlési, navigációs és légtérellenőrző rendszert működtet és tart fenn. A tanúsítványokat rendszeresen ellenőrizni kell.”

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 pont – a alpont

550/2004/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A tagállamok az egyedi légtérblokkokon belül biztosítják a légiforgalmi szolgálatok kizárólagos alapon történő ellátását az illetékességi körükbe tartozó légtér tekintetében. E célból a tagállamok kijelölnek egy, a Közösségben érvényes tanúsítvánnyal rendelkező légiforgalmi szolgáltatót.

„(1) A tagállamok az egyedi légtérblokkokon belül biztosítják a légiforgalmi szolgálatok kizárólagos alapon történő ellátását az illetékességi körükbe tartozó légtér tekintetében. E célból a tagállamok kijelölnek egy, a Közösségben érvényes tanúsítvánnyal rendelkező légiforgalmi szolgáltatót.”

A tagállamok nem utasítják vissza a légiforgalmi szolgálat kijelölését azon az alapon, hogy az adott tagállam felelősségi körébe tartozó légtérben légiforgalmi szolgáltatást biztosító szolgáltató a nemzeti jog szerint szükséges, hogy:

 

a) közvetlenül vagy többségi tulajdon révén az adott tagállam vagy annak állampolgárai tulajdonában legyen, vagy

 

b) gazdasági tevékenységének a székhelye vagy az okirat szerinti székhelye az adott tagállamban legyen, vagy

 

c) csak az adott tagállamban lévő infrastruktúrákat használjon.”

 

Indokolás

Ez a módosítás ellentétes mind a német alkotmány 87d. cikkével, mind az egységes európai égboltra vonatkozó 550/2004/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével. A 8. cikk (1) bekezdésének újrafogalmazásával azonban a mérlegelési lehetőség jelentősen korlátozódik és a „légiforgalmi szolgálatok” kifejezés tartalma egy versenytényezővel is bővül, amely a rendelet (5) preambulumbekezdése értelmében éppen nem lehet alkalmazható. Nem biztosított, hogy ez az előírás minden tagállamban kötelezően alkalmazandó legyen, mivel a 8. cikk (1) bekezdésének újrafogalmazása a megfelelő „nemzeti jogrendszerre” utal.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – a alpont – i alpont

550/2004/EK rendelet

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a) a légtérfelhasználók között elosztandó költség a léginavigációs szolgálatok ellátásának megállapított költsége, ideértve a tőkebefektetés után járó megfelelő kamatösszegeket és az eszközök értékcsökkenését, valamint a karbantartás, az üzemeltetés, az igazgatás és az ügyvitel költségeit;”

„a) a légtérfelhasználók között elosztandó költség a léginavigációs szolgálatok ellátásának megállapított költsége, ideértve a tőkebefektetés után járó megfelelő kamatösszegeket és az eszközök értékcsökkenését, valamint a karbantartás, az üzemeltetés, az igazgatás és az ügyvitel költségeit; a megállapított költségeket a keretrendelet 11. cikkével összhangban meghatározott teljesítménycélokból kell származtatni, és azok hozzájárulnak az e rendelet 14. cikkében előírt léginavigációs szolgáltatások nyújtásának költséghatékonyságához;

Indokolás

Az 549/2004/EK keretrendelet 11. cikkében és az 550/2004/EK rendelet 14. cikkében előírtaknak megfelelően a díjszabási rendszernek költséghatékonynak kell lennie, feltéve, hogy a teljesítménycélok teljesülnek.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – a alpont – ii a alpont (új)

550/2004/EK rendelet

15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia) a szöveg a következő ba) ponttal egészül ki:

 

„ba) a funkcionális légtérblokkok tekintetében a díjakat a költséghatékonysághoz kapcsolódó konvergenicakritériumokkal összhangban kell megállapítani egy olyan egységes díj megteremtése érdekében, amely teljes mértékben összhangban van a regionális üzleti tervekkel;”

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – b alpont – iii alpont

550/2004/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„c) a léginavigációs szolgálatok bevétele biztosíthatja a befektetett eszközök szükséges fejlesztéséhez az eszközök ésszerű megtérülését;”

„c) a léginavigációs szolgálatok bevétele biztosíthatja a befektetett eszközök szükséges fejlesztéséhez az eszközök ésszerű megtérülését, feltéve, hogy a megállapított teljesítménycélok teljesülnek;”

Indokolás

A léginavigációs szolgáltatásokból származó bevétel magában foglalhatja az eszközök ésszerű megtérülését, ez azonban csak akkor fog megtörténni, ha teljesülnek a teljesítménycélok.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – c pont

550/2004/EK rendelet

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) A Bizottság a keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban dönthet úgy, hogy a díjakat a légtérfelhasználók és/vagy léginavigációs szolgáltatók egy adott csoportjának támogatására kialakított közös projektek finanszírozására használják a közös léginavigációs infrastruktúráknak, a léginavigációs szolgáltatások rendelkezésre állásának és a légtérhasználat fejlesztésének céljából, különös tekintettel azokra, amelyekre az ATM főterv megvalósítása szempontjából szükség van. Az ilyen határozatok beazonosítják az adott közös projektet, különösen pedig meghatározzák a végrehajtás ütemtervét, a légtérhasználókra hárítandó költségeket és ezek elosztását a tagállamok között.

törölve

Indokolás

Ez a cikk sérti az ICAO elveit és a Bizottság által kitűzött célokat, amelyek szerint a díjakat objektív, tisztességes és átlátható módon kell behajtani. A légiforgalmi irányítási díjakra vonatkozó ICAO-elveknek megfelelően a légtérhasználóktól e tekintetben nem követelhető meg, hogy a közös projekteket előfinanszírozzák.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 9 pont – c a pont (új)

550/2004/EK rendelet

15 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki,

 

„(4a) A Bizottság felülvizsgálhatja a jelenlegi európai pénzügyi kereteket azzal a céllal, hogy pótlólagos pénzügyi forrásokat irányozzon elő a közös projektekre, különösen a funkcionális légtérblokkok létrehozásának felgyorsítására, valamint a SESAR bevezetése során a léginavigációs szolgáltatók és a légtérhasználók támogatására.”

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

551/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózat lehetővé teszi a légtér optimális kihasználását; biztosítja, hogy a légtérfelhasználók a kívánt útvonalakon repülhessenek, és lehető legnagyobb mértékben biztosítja a légtérhez és a léginavigációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

(1) A légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózat lehetővé teszi a légtér optimális kihasználását; biztosítja, hogy a légtérfelhasználók a kívánt útvonalakon repülhessenek – amennyiben ez összeegyeztethető a működési korlátozásokkal –, és lehető legnagyobb mértékben biztosítja a légtérhez és a léginavigációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

551/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az ATM-hálózat ATM-főtervben meghatározott további feladatai.

c) az ATM-hálózat ATM-főtervben meghatározott további feladatai, beleértve az áramlásszervezést is.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

551/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a saját ellenőrzési és felelősségi körében a fenti feladatok végrehajtásával kapcsolatos olyan teendőket átadhat a Eurocontrolnak, amelyek nem foglalják magukban általános hatályú, kötelező erejű intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Ezeket a teendőket részrehajlás nélkül, költséghatékonyan, a teljes ATM hálózat igényeinek figyelembe vételével, valamint a légtérfelhasználók és a léginavigációs szolgáltatók teljes körű bevonásával kell végrehajtani.

A Bizottság a saját ellenőrzési és felelősségi körében a szubszidiaritás elvének megfelelően a tárgyilag és földrajzilag legmegfelelőbb szolgáltatásnyújtás figyelembevételével – a fenti feladatok végrehajtásával kapcsolatos olyan teendőket átadhatja a megreformált Eurocontrolnak vagy egy másik, hatáskörrel rendelkező és független szervnek, amelyek nem foglalják magukban általános hatályú, kötelező erejű intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Ezeket a teendőket részrehajlás nélkül, átlátható módon, költséghatékonyan, a teljes ATM hálózat igényeinek figyelembe vételével, valamint a légtérfelhasználóknak és a léginavigációs szolgáltatóknak az e feladatok elvégzésére vonatkozó irányítási struktúrába történő teljes körű bevonásával kell végrehajtani.

 

A hálózatkezelési feladatok kialakításánál a Bizottság biztosítja az irányítási és operatív feladatok szétválasztásának elvének betartását. Ezért az egyes feladatokat és az ezzel kapcsolatos felelősségi köröket szintekre bontva (Európai Unió, regionális/funkcionális légtérblokkok, nemzeti szint) pontosan meg kell határozni. Az „operatívként” besorolt európai szintű feladatokat minden esetben az ipari partnerek útmutatása szerint, az „szabályozási” feladatokat pedig a velük folytatott konzultáció mellett kell ellátni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 6 pont

551/2004/EK rendelet

6 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a Bizottság által a 9. cikk szerint megállapított követelményeknek megfelelően elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint, a tagállamok a Eurocontrolt bízzák meg a légiforgalmi áramlásszervezéssel.

(6) A keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, és a Bizottság által a 9. cikk szerint megállapított követelményeknek megfelelően elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint, a tagállamok a megreformált Eurocontrolt vagy másik, hatáskörrel rendelkező és független szervet bíznak meg a légiforgalmi áramlásszervezéssel.

Indokolás

Míg a Eurocontrol megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy biztosítsa az áramlásszervezést jelenleg, nem biztos, hogy ez hosszú távon így lesz.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 7 pont

551/2004/EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 9. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(3) A végrehajtási szabályok összhangot biztosítanak a repülési tervek és a repülőtéri résidők között, valamint tartalmazzák a szomszédos régiókkal szükséges koordináció feltételeit.”

 

Indokolás

Ebben az összefüggésben nem világos a „repülőtéri résidők” kifejezés használata. Ez így kapcsolatot feltételez a 95/93/EGK rendelettel. Ebben az esetben azonban egy stratégiai tervezési eszközről van szó, nem pedig egy operatív eszközről (ATM). A 95/93/EGK rendelettel létrehozott intézkedések hatékonyak és megfelelők, minden további végrehajtási szabály szükségtelen és indokolatlan.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága

Hivatkozások

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Illetékes bizottság

TRAN

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

8.7.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  • [1]  2006-ban az EU-27 repülőterein 738 millió légi utas haladt át - (EUROSTAT)

ELJÁRÁS

Cím

Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága

Hivatkozások

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.6.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

8.7.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Az elfogadás dátuma

8.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski