Pranešimas - A6-0002/2009Pranešimas
A6-0002/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas

19.1.2009 - (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

Procedūra : 2008/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0002/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0388),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0250/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6‑0002/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Pats tinkamiausias ir našiausias būdas sukurti bendrą Europos dangų – taikyti metodą „iš viršaus į apačią“; vis dėlto, kadangi niekada nepavyko gauti politinio pritarimo šiam metodui, dabar reikia siekti, kad taikant metodą „iš apačios į viršų“ pradėti procesai vyktų sparčiau.

Pagrindimas

Parlamentas keletą kartų ragino taikyti metodą „iš viršaus į apačią“, nors, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, jo taikyti neįmanoma. Taigi dabar turi būti siekiama, kad kuriant bendrą Europos dangų nebūtų per daug vėluojama.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, nacionalinėms priežiūros institucijoms turėtų būti užtikrintas pakankamas savarankiškumas ir ištekliai.

(8) Siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, nacionalinėms priežiūros institucijoms turėtų būti užtikrintas bent veiklos savarankiškumas ir pakankami ištekliai, norint išvengti interesų konfliktų ir skatinti ir stiprinti dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Valstybės narės jau pritarė minčiai leisti nacionalinėms agentūroms ir priežiūros įstaigoms kitose srityse, pvz., telekomunikacijų, energijos ir dujų rinkoje, veikti savarankiškai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Valstybės narės turėtų įsipareigoti glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis visais pagrindiniais klausimais kuriant bendrą Europos dangų.

Pagrindimas

Ne ambicingas metodas „iš viršaus į apačią“, o nuoseklus diplomatinis sutarimas yra geriausias būdas pasiekti pažangą kuriant bendrą dangų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Funkciniai oro erdvės blokai (FAB) – tai pagrindinės oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimo stiprinimo, kurio reikia, kad pagerėtų veiklos rezultatai ir būtų sukurta sinergija, priemonės. Valstybės narės turėtų sukurti funkcinius oro erdvės blokus ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos.

(13) Funkciniai oro erdvės blokai (FAB) – tai pagrindinės oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimo stiprinimo, kurio reikia, kad pagerėtų veiklos rezultatai ir būtų sukurta sinergija, priemonės. Valstybės narės turėtų sukurti veikiančius funkcinius oro erdvės blokus (FAB) ne vėliau kaip iki 2011 m. pabaigos.

Pagrindimas

Dėl susitarimų dėl funkcinių oro erdvės blokų, kurie yra tik tarpinis bendro dangaus etapas, sukūrimo iki 2012 m. pabaigos uždelsiamas bendro dangaus veikimas. Be to, nuo 2014 m. SESAR turėtų pradėti veikti bendro dangaus pagrindu, o ne funkcinių oro erdvės blokų pagrindu, kad nepadvigubėtų išlaidos. Nuo 2012 m. pradžios iki 2013 m. pabaigos yra pakankamai laiko, kad būtų galima pradėti jungti funkcinius blokus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Reikalingas bendradarbiavimas vykdant kaimyninių FAB iniciatyvas, norint palengvinti tolesnį FAB integravimą į BED.

Pagrindimas

Dėl susitarimų dėl funkcinių oro erdvės blokų, kurie yra tik tarpinis bendro dangaus etapas, sukūrimo iki 2012 m. pabaigos uždelsiamas bendro dangaus veikimas. Be to, nuo 2014 m. SESAR turėtų pradėti veikti bendro dangaus pagrindu, o ne funkcinių oro erdvės blokų pagrindu, kad nepadvigubėtų išlaidos. Nuo 2012 m. pradžios iki 2013 m. pabaigos yra pakankamai laiko, kad būtų galima pradėti jungti funkcinius blokus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) Karinės ir civilinės įstaigos turėtų atnaujinti įsipareigojimą sukurti BED.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiame reglamente siūlomus pakeitimus reikėtų atnaujinti 2004 m. pasirašytą karinių ir civilinių įstaigų susitarimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c) Siekiant, kad būtų lengviau sudaryti susitarimus aukštu lygmeniu ir surasti geriausius sprendimus sunkumams steigiant FAB įveikti, Komisija turėtų paskirti aukšto rango politinį veikėją vykdyti funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatoriaus pareigas. Koordinatorius turėtų atlikti pareigas nesikišdamas į Bendro dangaus komiteto užduotis ir veiklą.

Pagrindimas

Vadovaujantis sėkmingu TEN-T prioritetinių projektų pavyzdžiu, paskyrus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorių paspartėtų jų steigimas ir sujungimas ateityje. Norint pasiekti politinį susitarimą tarp valstybių narių, koordinatoriumi reikėtų paskirti aukšto rango politinį veikėją, o ne specialistą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Jei veiklos rezultatams gerinti, visų pirma pagrindiniam OEV planui įgyvendinti, reikės daugiau išteklių nei šiuo metu jų yra, reikia numatyti bendrų projektų finansavimo nuostatas.

(14) Jei veiklos rezultatams gerinti, visų pirma pagrindiniam OEV planui įgyvendinti, reikės daugiau išteklių nei šiuo metu jų yra, reikia numatyti bendrų projektų finansavimo nuostatas. Šie papildomi finansiniai ištekliai turėtų būti skiriami finansuoti bendriems projektams, kurių tikslas – padėti oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams gerinti bendrą oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač projektams, kurių gali prireikti funkciniams oro erdvės blokams ir pagrindiniam OEV planui įgyvendinti. Šie papildomi finansiniai ištekliai galėtų būti numatyti iš transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) skirtų lėšų, Europos investicijų banko dotacijų ir aukcionų pajamų, gautų įtraukus aviaciją į prekybos taršos leidimais sistemą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Sparti SESAR plėtra yra būtina siekiant sukurti bendrą Europos dangų. Taigi Eurokontrolė turėtų atsiskaityti Europos Parlamentui už savo indėlį finansuojant SESAR.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti SESAR finansavimą siekiant, kad nekiltų problemų, panašių į problemas, susijusias su programos GALILEO finansavimu. SESAR lygiomis dalimis finansuoja ES, Eurokontrolė ir įmonės (po 700 mln. EUR). ES jau pervedė savo lėšų dalį, taigi Eurokontrolė dabar turėtų pateikti informaciją apie išmokas natūra.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Oro erdvę, už kurią atsakingos valstybės narės, apimantis Europos skrydžių informacijos regionas (ESIR) turėtų palengvinti bendrą planavimą ir veiklos integravimą siekiant išspręsti regioninių susigrūdimų problemą.

(17) Oro erdvę, už kurią atsakingos valstybės narės, apimantis Europos skrydžių informacijos regionas (ESIR) turėtų palengvinti bendrą planavimą ir veiklos integravimą siekiant išspręsti vietinių ir regioninių susigrūdimų problemą.

Pagrindimas

Tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) Numatyta Eurokontrolės pertvarka turėtų būti baigta iki šio Reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Planuojama Eurokontrolės pertvarka turėtų būti užbaigta iki BED II nuostatų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti tų Eurokontrolės padalinių, kurie pagal šį Reglamentą galbūt turės kitus uždavinius, savarankiškumą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

21b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b) Numatyta Eurokontrolės reforma turėtų būti vykdoma užtikrinant, kad Eurokontrolei pagal BED reglamentus pavesti europiniai uždaviniai būtų suderinami su kitais jos veiklos aspektais, susijusiais su jos kaip tarptautinės organizacijos uždaviniais ir įgaliojimais, ir neprieštarautų jų vykdymui.

Pagrindimas

Komisija, norėdama įgyvendinti savo politiką, turėtų atitinkamai paaiškinti glaudesnį bendradarbiavimą su Eurokontrole. Pirmas žingsnis galėtų būti pagrindų susitarimas, kuriame būtų atsižvelgta į europinį šios organizacijos pobūdį.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Turėtų būti įdiegtos tinkamos oro eismo srautų valdymo veiksmingumo didinimo priemonės, siekiant padėti esamiems operatyviniams padaliniams, įskaitant Eurokontrolės centrinį srautų valdymo padalinį, užtikrinti veiksmingą skrydžių vykdymą. Be to, Komisijos komunikate dėl Europos oro uostų pajėgumų, našumo ir saugos veiksmų plano pabrėžiama, kad reikia užtikrinti skrydžių planų ir oro uostų laiko tarpsnių darną.

(22) Turėtų būti įdiegtos tinkamos oro eismo srautų valdymo veiksmingumo didinimo priemonės, siekiant padėti esamiems operatyviniams padaliniams, įskaitant Eurokontrolės centrinį srautų valdymo padalinį, užtikrinti veiksmingą skrydžių vykdymą. Be to, Komisijos komunikate dėl Europos oro uostų pajėgumų, našumo ir saugos veiksmų plano pabrėžiama, kad reikia užtikrinti tinkamą skrydžių planų ir oro uostų laiko tarpsnių suderinimą.

Pagrindimas

Apart saugumo ir veiksmingumo šiuo pasiūlymu siekiama nuspėjamumo. Šiuo tikslu būtina tam tikra forma derinti skrydžių planus ir oro uosto laiko tarpsnius.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) Siekiant, kad bendro Europos dangaus iniciatyva būtų sėkminga ir veiksminga, gyvybiškai svarbu derinti OEV ir oro uostų pajėgumus. Eurokontrolės tyrime „2008 m. vystymosi uždaviniai“ atskleidžiama, kad tebesama svarbių su oro uostų pajėgumais susijusių uždavinių, kuriuos būtina spręsti. Nors oro uostai stengiasi kaip galėdami geriau išnaudoti esamus pajėgumus, Europoje ir toliau ilgai trūks antžeminių pajėgumų. Šiuo požiūriu itin svarbų vaidmenį gali atlikti ES oro uostų pajėgumų observatorija, kuri teikia valstybėms narėms objektyvią informaciją, būtiną reikiamai oro uostų ir OEV pajėgumų derinimo politikai įgyvendinti nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos šioje srityje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

(26) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką pagal atitinkamą grafiką, siekiant nepažeisti BED reglamente numatytų terminų.

Pagrindimas

Įgyvendinimo taisyklės – tai realus būdas tinkamai pasinaudoti teisės aktu. Todėl įgyvendinimo taisyklės turėtų būti pateikiamos su atitinkamu grafiku, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų terminų. Komisija turėtų kuo greičiau ir ne vėliau kaip praėjus mėnesiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos pateikti nuoseklų veiksmų planą, pagal kurį bus rengiamos įgyvendinimo taisyklės, atsižvelgiant į prioritetus ir į jų tarpusavio ryšius.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) Komisija turėtų apsispręsti dėl grafiko per 30 dienų nuo šio Reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Įgyvendinimo taisyklės – tai realus būdas tinkamai pasinaudoti teisės aktu. Todėl įgyvendinimo taisyklės turėtų būti pateikiamos su atitinkamu grafiku, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų terminų. Komisija turėtų kuo greičiau ir ne vėliau kaip praėjus mėnesiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos pateikti nuoseklų veiksmų planą, pagal kurį bus rengiamos įgyvendinimo taisyklės, atsižvelgiant į prioritetus ir į jų tarpusavio ryšius.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1 straipsnis

 

Šios reguliavimo sistemos įgyvendinimo tvarkaraštis turėtų būti visapusiškai suderintas su SESAR projekto vykdymu, siekiant sukurti BED iki SESAR trečiojo etapo, t. y. įdiegimo etapo, pradžios.

Pagrindimas

SESAR sistemos įdiegimo etapas nuo 2014 m. turėtų vykti tiesiogiai bendro dangaus pagrindu, o ne funkcinių oro erdvės blokų pagrindu, kad nepadvigubėtų išlaidos. Todėl reikėtų dėti pastangas siekiant sukurti bendrą dangų paraleliai su SESAR plėtotės etapu.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio -a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) įterpiamas šis -a punktas:

 

-a) „tranzito teisė“ – tai tarptautines oro susisiekimo paslaugas teikiančio oro vežėjo teisė kirsti šalies teritoriją nesileidžiant, kaip nustatyta pagal Čikagos konvencijos 15 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Būtina parengti ES priemonę, kuri reikalinga siekiant imtis veiksmų tais atvejais, kai trečioji šalis (Rusija) taiko ES oro vežėjams mokesčius už skrydžius virš jos teritorijos, nors šie mokesčiai neteisėti, kadangi prieštarauja tarptautiniams susitarimams (Čikagos konvencijai), kuriuos pasirašiusi atitinkama šalis. Ši priemonė itin būtina ir tada, kai susijusi trečioji šalis pasiūlo neleistinai ilgą pereinamąjį laikotarpį, per kurį mokestis už skrydį panaikinamas arba paprasčiausiai pakeičiamas. Kadangi dėl šių neteisėtų tranzito mokesčių ES vežėjams ilgą laiką taikytos diskriminuojamos sąlygos, ES turėtų būti pajėgi imtis atsakomųjų priemonių ir neleisti vieno ar kelių atitinkamos trečiosios šalies oro vežėjų tranzito per savo teritoriją arba jį riboti ir taip motyvuoti šią trečiąją šalį panaikinti minėtuosius mokesčius arba rinkliavas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) 2 straipsnio 15 punktas iš dalies keičiamas taip:

 

15. „sertifikatas“ – tai bet kokia Europos ir nacionalinės teisės aktus atitinkančia forma valstybės narės arba ES įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad oro navigacijos paslaugos teikėjas atitinka konkrečios paslaugos teikimo reikalavimus;

Pagrindimas

Numatytas pereinamasis laikotarpis nuo šio reglamento įsigaliojimo datos iki tam tikrų Reglamento 216/2008 nuostatų (EASA reglamento su pakeitimais COM 390/2008) įsigaliojimo datos. Šiame pakeitime atsižvelgiama į poreikį prisitaikyti prie perėjimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto e a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 23a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) įterpiamas šis 23a punktas:

 

23a. skrydžių informacijos paslauga“tai paslauga, kurios tikslas – teikti skrydžių saugai bei veiksmingumui užtikrinti naudingus patarimus ir informaciją;

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) taikomas apibrėžtis.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto e b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 23b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(eb) įterpiamas šis punktas:

 

23b. „įspėjimo paslaugos“ – tai atitinkamos organizacijos informavimo apie orlaivį, kuriam reikalinga paieškos ir gelbėjimo pagalba, ir, prireikus, pagalbos tokiai organizacijai paslauga;

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) taikomas apibrėžtis.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto f papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 25 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25. „funkcinis oro erdvės blokas“ – tai veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, sudarytas nepaisant valstybių sienų, kuriame optimizuotas ir (arba) integruotas oro navigacijos paslaugų ir susijusių pagalbinių funkcijų teikimas;

25. „funkcinis oro erdvės blokas“ – tai veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, sudarytas nepaisant valstybių sienų, kuriame optimizuotas, integruotas ir į veiklos rezultatyvumą orientuotas oro navigacijos paslaugų ir susijusių pagalbinių funkcijų teikimas, už kurį atsako oro navigacijos paslaugų teikėjas, esant glaudesniam tarptautiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių bei trečiųjų šalių;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojamas poreikis atsižvelgti į 11 straipsnyje nustatytus tikslinius veiklos rodiklius. Be to, pabrėžiamas valstybių narių įsipareigojimas greičiau įsteigti FAB, o tai tarpinis Europos bendro dangaus kūrimo etapas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto f a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 25a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fa) įterpiamas šis 25a punktas:

 

(25a) „įstaigos, institucijos arba organizacijos funkcinis savarankiškumas“ – tai jos galimybė nepriklausomai nuo kitų įstaigų priimti sprendimus, autonomija vykdant biudžetą ir atitinkami žmogiškieji bei finansiniai ištekliai jos veiklai vykdyti bei nešališkas ir skaidrus naudojimasis savo įgaliojimais;

Pagrindimas

Valstybės narės jau pritarė idėjai leisti nacionalinėms agentūroms ir priežiūros įstaigoms kitose srityse, pvz., telekomunikacijų, energijos ir dujų rinkoje, veikti savarankiškai. Tokį metodą reikėtų taikyti ir oro eismo sistemoje. Valstybėse narėse, įsteigusiose nacionalines priežiūros institucijas per pastaruosius 4 metus, taisyklėmis turi būti siekiama suteikti šioms institucijoms funkcinį savarankiškumą norint užkirsti kelią interesų konfliktams ir toliau paaiškinti bendrų priežiūros institucijos skyrimo tvarką. Jei nacionalinėms priežiūros institucijoms nebus suteiktas bent funkcinis savarankiškumas, jų bendradarbiavimas vyks labai lėtai arba išvis bus neįmanomas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto f b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2 straipsnio 36a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fb) įterpiamas šis 36a punktas:

 

(36a) „Bendras Europos dangus“ – tai tik efektyvumo ir technologiniais kriterijais, o ne valstybių ar regionų ribomis paremtas nuoseklus visą Europą apimantis maršrutų, maršrutų valdymo ir oro eismo valdymo sistemų tinklas, kuriame naudojant funkcinius oro erdvės blokus optimaliai teikiamos integruotos oro navigacijos paslaugos ir vykdomos susijusios papildomos funkcijos oro erdvės naudotojų labui;

Pagrindimas

Bendro dangaus kūrimą apsunkino kliūtys, kilusios daugeliu atvejų dėl skirtingų sąvokos „bendras Europos dangus“ interpretacijų. Bendras Europos dangus – tai politinis įsipareigojimas vienybei ir bendradarbiavimui, grindžiamam bendrais techniniais reikalavimais ir, ilguoju laikotarpiu, bendromis technologijomis, įranga, dizainu ir procedūromis. Todėl reikia apibrėžti šį siekį.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės savo pasirinkimu kartu ar atskirai paskiria arba įsteigia įstaigą arba įstaigas, kurios yra jų nacionalinės priežiūros institucijos, kad ši prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai skirtos pagal šį reglamentą ir pagal 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones.

1. Valstybės narės kartu ar atskirai paskiria arba įsteigia įstaigą arba įstaigas, kurios yra jų nacionalinės priežiūros institucijos, kad ši prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai skirtos pagal šį reglamentą ir pagal 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones.

Pagrindimas

Tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos vykdytų savo įgaliojimus nešališkai ir skaidriai. Jos taip pat užtikrina, kad nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojai ir už jų valdymą atsakingi asmenys veiktų savarankiškai, nešališkai ir skaidriai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai ir skaidriai. Jos taip pat užtikrina, kad nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojai ir už jų valdymą atsakingi asmenys veiktų savarankiškai, nešališkai ir skaidriai. Šis savarankiškumas užtikrinamas įgyvendinant tinkamas valdymo ir kontrolės priemones.

Pagrindimas

Norima susieti žodį „savarankiškai“ su nacionalinių priežiūros institucijų vykdoma veikla ir kartu atsižvelgti į nacionalinių reglamentų nuostatas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama Komiteto ir Eurokontrolės funkcijų, Komisija įsteigia „pramonės konsultacinį organą“, kuriam priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojų asociacijos, oro uostai, gamybos pramonė ir darbuotojams atstovaujančios profesinės organizacijos. Šio organo vaidmuo – patarti Komisijai dėl bendro Europos dangaus įgyvendinimo.“

Nepažeisdama Komiteto ir Eurokontrolės funkcijų, Komisija įsteigia „sektoriaus konsultacinį organą“, kuriam priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojų asociacijos, oro uostai, gamybos pramonė ir darbuotojams atstovaujančios profesinės organizacijos. Šio organo vaidmuo – tik patarti Komisijai dėl bendro Europos dangaus įgyvendinimo.“

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime pabrėžiamas konsultacinis organo vaidmuo.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

Bendrija siekia, kad BED būtų išplėstas ir apimtų valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos narės, ir remia šį siekį. Tuo tikslu pagal susitarimus, sudarytus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis [...], pagal FAB susitarimus arba naudodama Eurokontrolės sistemą ji stengiasi išplėsti 3 straipsnyje nurodytų priemonių ir šio reglamento taikymo sritį įtraukiant šias šalis.

Pagrindimas

Bendras Europos dangus turėtų būti tolesnės raidos ir atvirumo pagrindas, modelis mūsų tarptautiniams partneriams, tai metodas, kurį taikant palaipsniui siekiama dar ambicingesnio tikslo – sukurti Bendrą pasaulio dangų. Bendro Europos dangaus atvėrimas trečiosioms šalims taip pat turėtų vykti FAB pagrindu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgyvendinimo taisyklėms parengti Komisija gali suteikti įgaliojimus Eurokontrolei, nurodydama atliktinas užduotis ir jų atlikimo tvarkaraštį. Šiuo klausimu ji stengiasi kuo geriau panaudoti Eurokontrolės taikomus visų suinteresuotųjų šalių įtraukimo ir konsultavimosi su jomis užtikrinimo metodus, jei šie metodai atitinka Komisijos skaidrumo ir konsultavimosi procedūrų reikalavimus ir neprieštarauja jos instituciniams įsipareigojimams. Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2. Įgyvendinimo taisyklėms parengti Komisija gali suteikti įgaliojimus Eurokontrolei arba kitai įstaigai, nurodydama atliktinas užduotis ir jų atlikimo tvarkaraštį, visapusiškai laikydamasi šiame reglamente nustatytų prioritetų ir siekdama laikytis jame nustatytų terminų bei konsultuodamasi su sektoriaus konsultaciniu organu, Sektorių dialogo komitetu ir kitomis suinteresuotomis šalimis, jei šie metodai atitinka Komisijos skaidrumo ir konsultavimosi procedūrų reikalavimus ir neprieštarauja jos instituciniams įsipareigojimams. Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Pagrindimas

Siūlomame pakeitimas pabrėžiamas poreikis konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, taip pat išryškinami sektoriaus konsultacinio organo ir Sektorių dialogo komiteto vaidmenys. Be to, paaiškinama, kad skirtingos organizacijos gali parengti įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 4 dalies įvadinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, gali priimti alternatyvias priemones atitinkamo įgaliojimo tikslams pasiekti:

4. Komisija, laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, gali suteikti įgaliojimus kitai įstaigai:

Pagrindimas

Siūlomame pakeitimas pabrėžiamas poreikis konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, taip pat išryškinami sektoriaus konsultacinio organo ir Sektorių dialogo komiteto vaidmenys. Be to, paaiškinama, kad skirtingos organizacijos gali parengti įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) jei Komisija, pasikonsultavusi su Komitetu, mano, kad:

(iii) jei Komisija, pasikonsultavusi su sektoriaus konsultaciniu organu, Sektorių dialogo komitetu ir kitomis suinteresuotomis šalimis, mano, kad:

Pagrindimas

Siūlomame pakeitimas pabrėžiamas poreikis konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, taip pat išryškinami sektoriaus konsultacinio organo ir Sektorių dialogo komiteto vaidmenys. Be to, paaiškinama, kad skirtingos organizacijos gali parengti įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos:

Išbraukta.

„(a) kai ji nusprendžia nesuteikti įgaliojimo Eurokontrolei pagal 2 dalį, arba

 

(b) kai įgyvendinimo taisyklės, kurias reikia priimti, nepriklauso Eurokontrolės kompetencijai.“

 

Pagrindimas

Siūlomame pakeitimas pabrėžiamas poreikis konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, taip pat išryškinami sektoriaus konsultacinio organo ir Sektorių dialogo komiteto vaidmenys. Be to, paaiškinama, kad skirtingos organizacijos gali parengti įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

10 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„- visos oro erdvės naudotojų grupės“,

„- oro erdvės naudotojai arba naudotojų grupės“,

Pagrindimas

Atitinka oro naudotojų apibrėžtį, kuri apima karines valdžios institucijas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kad pagerėtų oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų rezultatai bendrame Europos danguje, Komisija sudaro veiklos rezultatų gerinimo schemą. Schema visų pirma apima šiuos elementus:

1. Kad pagerėtų oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų rezultatai bendrame Europos danguje, pasikonsultavus su 10 straipsnyje nurodytomis suinteresuotomis šalimis nustatomas oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų gerinimo planas. Jis apima:

(a) oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų veikimo periodinę apžvalgą, stebėjimą bei lyginamąją analizę ir specialiems klausimams spręsti skirtus ad-hoc tyrimus;

(a) Bendrijos masto tikslinius veiklos rodiklius, susijusius su atitinkamomis esminėmis veiklos sritimis, įskaitant saugą, aplinkos apsaugą, pajėgumus ir sąnaudų efektyvumą;

(b) duomenų, susijusių su oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų rezultatais, iš visų susijusių šalių, įskaitant oro uostų operatorius, oro uostų koordinatorius, oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, nacionalines priežiūros institucijas, valstybes nares ir Eurokontrolę, rinkimo, tvirtinimo, nagrinėjimo, vertinimo ir sklaidos procedūras ir atsakomybę už tai;

(b) nacionalinius arba regioninius veiklos planus, įskaitant tikslinius veiklos rodiklius, kuriais remiantis užtikrinama atitiktis Bendrijos masto tiksliniams veiklos rodikliams; ir

(c) atitinkamas pagrindines veiklos sritis pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo valdymo veiklos koncepcija“ (angl. Global Air Traffic Management Operational Concept)**, prireikus pritaikytas, siekiant atsižvelgti į specialius bendro Europos dangaus poreikius ir susijusius šių sričių tikslus;

 

(c) oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų periodinę apžvalgą, stebėseną bei lyginamąją analizę.

(d) pagrindinius veiklos rodiklius, skirtus rezultatams išmatuoti ir tiksliniams rodikliams nustatyti;

 

(e) Bendrijos masto tikslinių veiklos rodiklių ir jų atitinkamų ataskaitinių laikotarpių, kurie turėtų būti ne trumpesni kaip treji ir ne ilgesni nei penkeri metai, bei atitinkamų konvergencijos kriterijų nustatymą 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka;

 

(f) nacionalinių priežiūros institucijų rengiamų nacionalinių arba regioninių veiklos planų rengimo kriterijus. Šie planai visų pirma:

 

– pagrįsti paslaugų teikėjų verslo planais;

 

– juose atsižvelgiama į visus nacionalinės ar regioninės išlaidų bazės išlaidų komponentus;

 

– apima privalomus veiklos tikslinius rodiklius, suderinamus su Bendrijos masto tiksliniais veiklos rodikliais;

 

– dėl jų turi būti konsultuojamasi su oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais, oro uostų operatoriais ir oro uostų koordinatoriais;

 

(g) nacionalinių ar regioninių veiklos planų vertinimo, tvirtinimo, stebėjimo ir vykdymo užtikrinimo kriterijus ir procedūras, įskaitant:

 

(i) Komisijos atliekamą nacionalinių ar regioninių veiklos planų vertinimą, kad būtų užtikrinta, jog jie bent kartu atitiktų Bendrijos masto tikslinius rodiklius;

 

(ii) Komisijos atliekamą nacionalinių ar regioninių veiklos planų tvirtinimą 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka;

 

(iii) nacionalinių ar regioninių veiklos planų įgyvendinimo stebėjimą, įskaitant atitinkamus įspėjimo mechanizmus;

 

(iv) vertinimą, kaip per metus ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekta veiklos tikslinių rodiklių, ir naujų tikslinių rodiklių nustatymą kitam ataskaitiniam laikotarpiui;

(v) korekcines priemones, įskaitant atitinkamas skatinamąsias ir (arba) sulaikomąsias priemones, kurias valstybės narės turi taikyti tuo atveju, jei per metus ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebūtų pasiekta nacionalinių ar regioninių tikslinių rodiklių.

 

2. Nepažeisdama Komiteto vaidmens, Komisija gali skirti Eurokontrolę ar kitą kompetentingą viešąjį subjektą būti „veiklos apžvalgos įstaiga“. Veiklos apžvalgos įstaigos vaidmuo padėti Komisijai įgyvendinti 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo schemą. Komisija užtikrina, kad veiklos apžvalgos įstaiga vykdydama Komisijos jai patikėtas užduotis veiktų savarankiškai.

2. Komisija, remdamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūra, gali skirti Eurokontrolę ar deramą kvalifikaciją turintį nepriklausomą subjektą būti „veiklos apžvalgos įstaiga“. Veiklos apžvalgos įstaigos vaidmuo – bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis padėti Komisijai arba padėti pačioms pateikusioms prašymą nacionalinėms priežiūros institucijoms įgyvendinti 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo planą. Komisija užtikrina, kad veiklos apžvalgos įstaiga vykdydama Komisijos jai patikėtas užduotis veiktų savarankiškai.

3. Laikydamasi 8 straipsnio, Komisija priima išsamias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles.“

3. a) Komisija, vadovaudamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra ir atsižvelgusi į atitinkamą nacionalinių priežiūros institucijų indėlį nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, patvirtina Bendrijos oro navigacijos paslaugų teikėjų ir tinklo funkcijų veiklos tikslinius rodiklius.

 

 

 

 

b) Nacionalinės priežiūros institucijos rengia 1 dalies b punkte nurodytus nacionalinius ar regioninius planus. Į šiuos planus įtraukiami privalomi nacionaliniai ar regioniniai tiksliniai rodikliai ir atitinkama valstybės (-ių) narės (-ių) patvirtinta skatinamoji programa. Planai rengiami konsultuojantis su oro navigacijos paslaugų teikėjais, su oro erdvės naudotojų atstovais ir, atitinkamais atvejais, su oro uostų operatoriais ir oro uostų koordinatoriais.

 

 

c) Komisija 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina nacionalinius ar regioninius planus užtikrindama nacionalinių ar regioninių tikslinių rodiklių atitiktį Bendrijos masto tiksliniams veiklos rodikliams.

 

 

 

Jei Komisija nustato, kad nacionaliniai ar regioniniai tiksliniai veiklos rodikliai ir atitinkamos priemonės nėra tinkami, ji gali 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nuspręsti atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai pavesti imtis taisomųjų priemonių. Apie šias taisomąsias priemones pranešama Komisijai ir jos tvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

 

 

d) Nustatomas ne trumpesnis kaip trejų metų ir ne ilgesnis kaip penkerių metų ataskaitinis laikotarpis. Kasmet ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atliekamas įvertinimas, kiek įgyvendinti tiksliniai veiklos rodikliai, ir kitam ataskaitiniam laikotarpiui nustatomi nauji tiksliniai rodikliai. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis – iki 2011 m. Jeigu nacionalinių ar regioninių tikslinių rodiklių nepasiekta, valstybės narės ir (arba) nacionalinės priežiūros institucijos šiuo laikotarpiu, vadovaudamosi 11 straipsnio 3 dalies c punktu, taiko taisomąsias priemones.

 

 

e) Komisija periodiškai atlieka įvertinimą, kiek įgyvendinti tiksliniai veiklos rodikliai, ir pateikia rezultatus Bendro dangaus komitetui.

 

4. 1 dalyje nurodytam veiklos rezultatų gerinimo planui taikomos šios procedūros:

 

a) surenkami, patvirtinami, nagrinėjami, įvertinami ir platinami su oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų veiklos rezultatais susiję duomenys iš visų atitinkamų subjektų, įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, oro uostų operatorius, nacionalines priežiūros institucijas, valstybes nares ir Veiklos vertinimo įstaigą;

 

b) pasirenkamos tinkamos pagrindinės veiklos sritys pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo valdymo veiklos koncepcija“, suderintos su pagrindinio OEV plano veiklos sistema, įskaitant saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir sąnaudų efektyvumo sritis, prireikus pakeičiamos, siekiant atsižvelgti į ypatingus bendro Europos dangaus poreikius ir susijusius šių sričių tikslus, taip pat nustatoma keletas pagrindinių veiklos rezultatų įvertinimo rodiklių;

 

c) numatomi Bendrijos masto tiksliniai veiklos rodikliai, kurie parengiami atsižvelgiant į nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis gautus duomenis;

 

d) stebimas nacionalinių ar regioninių veiklos planų įgyvendinimas, įskaitant atitinkamas įspėjimo priemones;

 

e) taikomi „sąžiningumo kultūros“ principai.

 

Komisija gali prie šioje dalyje nurodyto sąrašo pridėti kitas procedūras. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, priimamos taikant [nuoroda į straipsnį] nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

5. Nustatant veiklos rezultatų gerinimo planą atsižvelgiama į tai, kad maršruto paslaugos, terminalo paslaugos ir tinklo funkcijos yra skirtingos ir turėtų būti atitinkamai traktuojamos, ypač vertinant veiklos rezultatus.

 

6. Siekdama, kad veiklos rezultatų gerinimo plano veikimas būtų išsamus, Komisija per deramą laikotarpį, kuris reikalingas atitikčiai šiame reglamente nustatytiems terminams užtikrinti, 8 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina įgyvendinimo taisykles. Šiose įgyvendinimo taisyklėse nustatoma:

 

a) 4 dalyje nurodytų procedūrų turinys ir taikymo grafikas;

 

b) vertinimo, kiek pasiekta veiklos tikslinių rodiklių, ir naujų tikslinių rodiklių nustatymo ataskaitinis laikotarpis ir periodiškumas;

 

c) nacionalinių priežiūros institucijų rengiamų nacionalinių arba regioninių veiklos planų parengimo kriterijai, įskaitant nacionalinius ir regioninius tikslinius veiklos rodiklius bei skatinamąją programą, kurie:

 

i) pagrįsti oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo planais;

 

ii) apima visus nacionalinės ar regioninės sąnaudų bazės sąnaudų komponentus;

 

iii) apima privalomus veiklos tikslinius rodiklius, suderinamus su Bendrijos masto tiksliniais veiklos rodikliais;

 

d) kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar nacionaliniai arba regioniniai tiksliniai rodikliai ataskaitiniu laikotarpiu atitiko Bendrijos masto tikslinius veiklos rodiklius;

 

e) bendri principai, kuriais vadovaudamosi valstybės narės nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis nustato oro navigacijos paslaugų teikėjų skatinimo programą;

 

f) tinkamos įspėjimo priemonės nacionalinių ar regioninių veiklos planų įgyvendinimui stebėti.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -9 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-9) 12 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

2. Komisija periodiškai nagrinėja šio reglamento bei 3 straipsnyje nurodytų priemonių taikymą ir pirmą kartą praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau kasmet pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Tuo tikslu Komisija gali paprašyti valstybių narių pateikti informaciją, papildančią tą, kuri pateikiama jų ataskaitose pagal 1 dalį.

Pagrindimas

Tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr.550/2004

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Šiuo tikslu kiekviena nacionalinė priežiūros institucija surengia tinkamus patikrinimus ir apžiūras, įskaitant patikras, kurias atliekant norima nustatyti, ar turima pakankamai personalo, kad patikrintų šio reglamento reikalavimų laikymąsi. Atitinkamas oro navigacijos paslaugų teikėjas padeda atlikti tokį darbą.

Pagrindimas

Iš ankstesnių incidentų matyti, kad dėl personalo oro transporto sektoriuje stokos gali kilti pavojus saugumui.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio -4 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-4) 7 straipsnio 3 dalis iš dalis keičiama taip:

 

3. Nacionalinės priežiūros institucijos išduoda sertifikatus oro navigacijos paslaugų teikėjams, jei šie laikosi 6 straipsnyje nurodytų bendrųjų reikalavimų. Sertifikatai išduodami atskirai kiekvienos rūšies oro navigacijos paslaugai, apibrėžtai pagrindų reglamento 2 straipsnyje, net jei esama šių paslaugų paketo, [...], jei oro navigacijos paslaugų teikėjas, nesvarbu, koks jo juridinis statusas, eksploatuoja savo ryšių, navigacijos ir kontrolės sistemas, taip pat atlieka jų techninę priežiūrą. Sertifikatai reguliariai tikrinami.

Pagrindimas

Šio pakeitimo paskirtis – užtikrinti aukštą oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurie teikia paslaugų rinkinį, paslaugų kokybę. Bendras sertifikatas leistų oro navigacijos paslaugų teikėjams nekreipti dėmesio į tam tikrų jų veiklos dalių kokybę, o tai keltų pavojų bendrai saugai.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė negali atsisakyti skirti oro eismo paslaugų teikėjo remdamasi tuo, kad jos nacionalinėje teisinėje sistemoje reikalaujama, jog oro eismo paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas oro erdvėje, už kurią atsakinga ta valstybė narė:

2. Teikiant tarpvalstybines paslaugas, valstybės narės užtikrina, kad nebūtų trukdoma laikytis šio straipsnio ir 10 straipsnio 3 dalies nuostatų remiantis jų nacionaline teisės sistema, pagal kurią reikalaujama, jog oro eismo paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas oro erdvėje, būtų atsakingi tai valstybei narei:

Pagrindimas

Taikant nacionalinius teisinius apribojimus tarpvalstybinėms paslaugoms, būtų sudaromos kliūtys bendram Europos dangui vystyti.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Valstybės narės nustato paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų teises ir pareigas. Pareigos gali apimti sąlygas dėl reikiamos informacijos pateikimo reikiamu laiku, kad būtų galima identifikuoti visų orlaivių judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

Pagrindimas

Tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ab) 3 dalis pakeičiama taip:

 

3. Pasirinkdamos oro eismo paslaugų teikėją, valstybės narės gali veikti savo nuožiūra, jei teikėjas atitinka 6 ir 7 straipsniuose nurodytus reikalavimus ir sąlygas.

Pagrindimas

Tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog funkciniai oro erdvės blokai būtų sukurti kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2012 m. pabaigos, siekdamos užtikrinti didžiausią bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo pajėgumą ir veiksmingumą bei išlaikyti aukštą saugos lygį, ir pagerinti bendrą oro transporto sistemos veikimą bei sumažinti poveikį aplinkai. Valstybės narės kuo plačiau bendradarbiauja, kad užtikrintų atitiktį šiai nuostatai.

1. Komisija ir valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog funkciniai oro erdvės blokai būtų įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2011 m. pabaigos, siekdamos užtikrinti optimalų bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo pajėgumą ir veiksmingumą bei išlaikyti aukštą saugos lygį, ir pagerinti bendrą oro transporto sistemos veikimą, griežtai laikantis veiklos rezultatų gerinimo plano, bei sumažinti poveikį aplinkai. Valstybės narės kuo plačiau bendradarbiauja, prireikus ir su trečiosiomis šalimis, ypač su kaimyniniais FAB, kad užtikrintų atitiktį šiai nuostatai.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Siekdama paspartinti BED kūrimą naudojant FAB, Komisija paskiria aukšto rango politinį veikėją funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatoriumi (toliau – koordinatorius).

Pagrindimas

Vadovaujantis sėkmingu TEN-T prioritetinių projektų pavyzdžiu, paskyrus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorių paspartėtų jų steigimas ir sujungimas ateityje. Norint pasiekti politinį susitarimą tarp valstybių narių, koordinatoriumi reikėtų paskirti aukšto rango politinį veikėją, o ne specialistą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Komisija paskiria koordinatorių pasitarusi su Europos Parlamentu ir pritarus valstybėmis narėmis.

Pagrindimas

Reikėtų atitinkamai taikyti tarpinstitucinių konsultacijų mechanizmą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Pagrindinis koordinatoriaus vaidmuo – skatinti aukšto lygio susitarimus, rasti geriausius sprendimus norint išspręsti sunkumus, siekiant pagreitinti FAB steigima, koordinuoti FAB tarpusavio ryšius ir užtikrinti FAB veiklos suderinimą ir nuoseklumą pagal šio reglamento nuostatas.

Pagrindimas

Vadovaujantis sėkmingu TEN-T prioritetinių projektų pavyzdžiu, paskyrus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorių paspartėtų jų steigimas ir sujungimas ateityje. Norint pasiekti politinį susitarimą tarp valstybių narių, koordinatoriumi reikėtų paskirti aukšto rango politinį veikėją, o ne specialistą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 1 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Koordinatorius teikia veiklos ataskaitas tiesiogiai Komisijai, glaudžiai bendradarbiaudamas su Bendro dangaus komitetu, Eurokontrole, Veiklos vertinimo įstaiga ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA).

Pagrindimas

Vadovaujantis sėkmingu TEN-T prioritetinių projektų pavyzdžiu, paskyrus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorių paspartėtų jų steigimas ir sujungimas ateityje. Norint pasiekti politinį susitarimą tarp valstybių narių, koordinatoriumi reikėtų paskirti aukšto rango politinį veikėją, o ne specialistą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) turi atitikti pagrindų reglamento 11 straipsnyje nurodytus tikslinius veiklos rodiklius ir būsimus teisės aktus;

Pagrindimas

Užtikrinama atitiktis nuostatoms dėl veiklos rezultatų gerinimo plano.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Funkcinis oro erdvės blokas nustatomas tik visų valstybių narių, kurios atsakingos už bet kurią funkciniam oro erdvės blokui priskiriamą oro erdvės dalį, bendru sutarimu arba remiantis vienos valstybės narės pareiškimu, jei ji atsakinga už visą blokui priskiriamą oro erdvę. Prieš nustatant funkcinį oro erdvės bloką atitinkama (-os) valstybė(-s) narė(s) pateikia Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims pakankamą informaciją, kad būtų įvertinta, ar jis atitinka 2 dalyje nurodytus kriterijus, ir kad joms būtų suteikta galimybė pateikti pastabas.

3. Funkcinis oro erdvės blokas nustatomas tik visų valstybių narių, ir, jei tinkama, trečiųjų šalių, kurios atsakingos už bet kurią funkciniam oro erdvės blokui priskiriamą oro erdvės dalį, bendru sutarimu. Prieš nustatant funkcinį oro erdvės bloką atitinkama (-os) valstybė(-s) narė(s) pateikia Komisijai, koordinatoriui, kitoms valstybėms narėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims pakankamą informaciją, kad būtų įvertinta, ar jis atitinka 2 dalyje nurodytus kriterijus, ir kad joms būtų suteikta galimybė pateikti pastabas.

Pagrindimas

Viena valstybė narė negali sukurti FAB. Kita vertus, FAB gali apimti trečiąsias šalis.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

9a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Tarp dviejų ar daugiau valstybių narių iškilus sunkumų dėl tarpvalstybinio funkcinio oro erdvės bloko, apimančio oro erdvę, už kurią jos atsakingos, atitinkamos valstybės narės gali kartu paprašyti Bendro dangaus komiteto šiuo klausimu pateikti nuomonę. Nuomonė skiriama atitinkamoms valstybėms narėms. Nepažeidžiant 3 dalies, valstybės narės atsižvelgia į šią nuomonę siekdamos rasti sprendimą.

5. Tarp dviejų ar daugiau valstybių narių iškilus sunkumų dėl tarpvalstybinio funkcinio oro erdvės bloko, apimančio oro erdvę, už kurią jos atsakingos, atitinkamos valstybės narės gali kartu kreiptis į koordinatorių. Koordinatorius rengia visų suinteresuotų šalių susitikimus siekiant susitarimo ir praneša apie susitikimų rezultatus Komisijai, pateikdamas atitinkamas rekomendacijas. Rekomendacijos taip pat pateikiamos atitinkamoms valstybėms narėms. Nepažeidžiant 3 dalies nuostatų, valstybės narės atsižvelgia į šias rekomendacijas siekdamos rasti sprendimą.

Pagrindimas

Atitinkamai su ankstesniais pakeitimais, patikslinamas koordinatoriaus vaidmuo.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

Valstybės narės, vykdydamos bendrą transporto politiką, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų kompetentingų civilinių ir karinių valdžios institucijų rašytinių susitarimų ar lygiaverčių teisinių priemonių dėl konkrečių oro erdvės blokų valdymo parengimą arba atnaujinimą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiame reglamente siūlomus pakeitimus būtinai reikėtų atnaujinti 2004 m. pasirašytą karinių ir civilinių įstaigų susitarimą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) sąnaudos, kurios padalijamos oro erdvės naudotojams – tai nustatytos oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant atitinkamas kapitalo investicijų palūkanų ir turto nuvertėjimo sumas bei techninės priežiūros, veiklos, valdymo ir administravimo sąnaudas;“

(a) sąnaudos, kurios padalijamos oro erdvės naudotojams – tai nustatytos oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant atitinkamas kapitalo investicijų palūkanų ir turto nuvertėjimo sumas bei techninės priežiūros, veiklos, valdymo ir administravimo sąnaudas; apskaičiuojant nustatytąsias sąnaudas remiamasi pagal pagrindų reglamento 11 straipsnį nustatytais tiksliniais veiklos rodikliais ir prisidedama prie oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudų efektyvumo pagal šio reglamento 14 straipsnio nuostatas;

Pagrindimas

Kaip numatyta pagrindų Reglamento Nr. 549/2004 11 straipsnyje ir Reglamento Nr. 550/2004 14 straipsnyje, jei laikomasi tikslinių veiklos rodiklių, mokesčių sistema turi būti ekonomiškai efektyvi.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto a punkto ii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) Valstybės narės pasirašys pagrindų susitarimą dėl FAB, kuriame nustatys konvergencijos planą, kurio tikslas – suvienodinti mokesčius pagal veiklos rezultatų gerinimo planą.

Pagrindimas

Mokesčiai pirma turi atitikti bendrai priimtus konvergencijos kriterijus FAB viduje, o vėliau – visame BED.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto b punkto ii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 3 dalies b a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„ba) mokesčiai nustatomi kalendoriniams metams ir apima ne trumpesnį nei trejų ir ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį;“

„ba) mokesčiai nustatomi kalendoriniams metams atsižvelgiant į tikslinius veiklos rodiklius ir į aspektus, turinčius įtakos teikiamos paslaugos sąnaudų struktūrai, ir apima ne trumpesnį nei trejų ir ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį;“

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto b papunkčio iii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

“(c) Iš oro navigacijos paslaugų gali būti gaunama pakankamai pajamų, užtikrinančių pagrįstą turto grąžą, kuri padėtų užtikrinti būtinas investicijas į įrangą;“

„(c) Iš oro navigacijos paslaugų gali būti gaunama pakankamai pajamų, užtikrinančių pagrįstą turto grąžą, kuri padėtų užtikrinti būtinas investicijas į įrangą, jei laikomasi sutartų tikslinių veiklos rodiklių;“

Pagrindimas

Į pajamas, gautas iš oro navigacijos paslaugų, gali įeiti ir tam tikra turto grąža, tačiau ji bus gauta tik tuo atveju, jei laikomasi sutartų tikslinių veiklos rodiklių.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto b punkto iv papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 3 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) mokesčiai skatina saugų, veiksmingą, efektyvų ir tvarų oro navigacijos paslaugų teikimą siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį ir ekonominį efektyvumą ir skatina integruotą paslaugų teikimą. Tuo tikslu ir atsižvelgdamos į nacionalinius arba regioninius veiklos planus, nacionalinės priežiūros institucijos gali sukurti mechanizmus, įskaitant paskatas, kurias sudaro finansinės lengvatos ir nepalankios sąlygos, kad paragintų oro navigacijos paslaugų teikėjus ir (arba) oro erdvės naudotojus prisidėti prie oro navigacijos paslaugų teikimo gerinimo, pavyzdžiui, pajėgumų didinimo, vėlavimų mažinimo ir tvariosios plėtros, kartu išlaikant optimalų saugos lygį.“

(e) mokesčiai skatina saugų, veiksmingą, efektyvų ir tvarų oro navigacijos paslaugų teikimą siekiant tikslinių veiklos rodiklių ir skatina integruotą paslaugų teikimą. Tuo tikslu ir atsižvelgdamos į nacionalinius arba regioninius veiklos planus, nacionalinės priežiūros institucijos gali sukurti mechanizmus, įskaitant paskatas, kurias sudaro finansinės lengvatos ir nuobaudos, kad paragintų oro navigacijos paslaugų teikėjus pasiekti savo tikslinių veiklos rodiklių.

Pagrindimas

Užtikrinamas nuoseklumas.

Finansinės paskatos paslaugoms tobulinti neturi būti skirtos oro erdvės naudotojams. Bendro Europos dangaus paslaugų tobulinimo tikslai turėtų būti pirmiausia skirti monopolinių paslaugų teikėjams. Taigi finansinės lengvatos ir nuobaudos turėtų būti naudojamos skatinant paslaugų teikėjus siekti tikslinių savo veiklos rodiklių.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto c punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka gali nuspręsti, kad mokesčiai gali būti naudojami finansuoti bendriems projektams, skirtiems padėti konkrečių kategorijų oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams, siekiant pagerinti bendras oro navigacijos infrastruktūras, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač tai, ko gali reikėti pagrindiniam OEV planui įgyvendinti. Tokiuose sprendimuose turi būti įvardytas bendras projektas ir visų pirma nurodytas įgyvendinimo tvarkaraštis, oro erdvės naudotojų apmokėtinos išlaidos ir jų paskirstymas tarp valstybių narių.

4. Bendri projektai turėtų būti skirti padėti oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams, siekiant pagerinti bendrą oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač projektai, kurių gali prireikti funkciniams oro erdvės blokams sukurti ir pagrindiniam OEV planui įgyvendinti.

Komisija, siekdama pagal daugiametę finansinę programą finansuoti bendrus projektus, ypač skirtus greičiau įgyvendinti programą SESAR, numato finansinių išteklių, įskaitant transeuropiniams tinklams skirtas lėšas, Europos investicijų banko dotacijas ir aukcionų pajamas, gautas įtraukus aviaciją į prekybos taršos leidimais sistemą. Komisija pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ir vadovaudamasi pagrindų reglamento 11 straipsnyje nustatytais sąnaudų efektyvumo principais taip pat gali nuspręsti, kad bendrų projektų sąnaudos gali būti iš dalies padengiamos taikant mokesčius. Tokiuose sprendimuose turi būti įvardytas bendras projektas ir visų pirma nurodytas įgyvendinimo tvarkaraštis, oro erdvės naudotojų apmokėtinos išlaidos ir jų paskirstymas tarp valstybių narių, vengiant išlaidų ir mokesčių dubliavimo. Prieš priimdama sprendimą, Komisija atlieka nepriklausomą sąnaudų ir naudos analizę ir vykdo didelio masto konsultacijas, kurių tikslas – kiek įmanoma pasiekti susitarimą su paslaugų teikėjais ir oro erdvės naudotojais. Bendrų projektų sąnaudoms taikoma nuodugni ir skaidri apskaita.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nei nacionalinės priežiūros institucijos, veikdamos pagal savo nacionalinius teisės aktus, nei Komisija neatskleidžia konfidencialaus pobūdžio informacijos.

1. Nei nacionalinės priežiūros institucijos, veikdamos pagal savo nacionalinius teisės aktus, nei Komisija, nei koordinatorius neatskleidžia konfidencialaus pobūdžio informacijos.

Pagrindimas

Užtikrinamas teksto nuoseklumas.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

18 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Straipsnio 1 dalimi nepažeidžiama nacionalinių priežiūros institucijų ar Komisijos teisė atskleisti informaciją, kai tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju informacijos atskleidimas yra proporcingas ir atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro erdvės naudotojų, oro uostų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių teisėtus interesus siekiant apsaugoti jų verslo paslaptis.“

2. Straipsnio 1 dalimi nepažeidžiama nacionalinių priežiūros institucijų, koordinatoriaus ar Komisijos teisė atskleisti informaciją, kai tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju informacijos atskleidimas yra proporcingas ir atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro erdvės naudotojų, oro uostų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių teisėtus interesus siekiant apsaugoti jų verslo paslaptis.“

Pagrindimas

Užtikrinamas teksto nuoseklumas.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

18a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atlikdama periodinę apžvalgą, nurodytą pagrindų reglamento 12 straipsnio 2 dalyje, ir ne vėliau nei praėjus ketveriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija užbaigia būsimo rinkos principų taikymo paslaugų teikimui ir skyrimui ryšių, navigacijos, priežiūros, meteorologijos ir aeronautikos informacijos srityje sąlygų perspektyvinę studiją.

1. Komisija imasi visų būtinų priemonių užtikrindama, kad ne vėliau kaip iki 2010 m. pabaigos rinkos principai būtų taikomi paslaugų teikimui ir skyrimui ryšių, navigacijos, priežiūros, meteorologijos ir aeronautikos informacijos srityse.

Pagrindimas

Nėra jokių pagrįstų priežasčių Komisijai ketverius metus delsti tirti šią sritį, kol nebus baigta studija. Visiems žinoma, kad jau dabar šioms paslaugoms galima taikyti rinkos principus. Taigi neabejotinai derėtų nedelsiant paskatinti konkurenciją šių paslaugų srityje. Tai padės sumažinti kainas ir pagerinti paslaugų kokybę.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendrija ir valstybės narės prašo ICAO įsteigti ir pripažinti bendrą Europos skrydžių informacijos regioną (ESIR). Tuo tikslu Komisija pagal Sutarties 300 straipsnį ne vėliau kaip iki […] prireikus pateikia Tarybai rekomendaciją Bendrijos kompetencijai priklausančiais klausimais.

1. Bendrija ir valstybės narės prašo ICAO įsteigti ir pripažinti bendrą Europos skrydžių informacijos regioną (ESIR). Tuo tikslu Komisija pagal Sutarties 300 straipsnį ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. prireikus pateikia Tarybai rekomendaciją Bendrijos kompetencijai priklausančiais klausimais.

Pagrindimas

Tikimasi, kad iki 2012 m. pabaigos FAB bus įsteigti ir pradės veikti, taip pat beveik prasidės sujungimas, todėl kiek Komisija, tiek ir valstybės narės turės tikslią informacija apie visas dalyvaujančias valstybės.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nepakankamų išteklių, visų pirma radijo dažnių ir radiolokacinių atsakiklių kodų, koordinavimas ir skyrimas;

b) nepakankamų aviacijos dažnių juostų, kurios naudojamos vykdant bendrąjį oro eismą, išteklių, visų pirma radijo dažnių, koordinavimas ir skyrimas, taip pat radiolokacinių atsakiklių kodų koordinavimas;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) papildomos OEV tinklo funkcijos, kaip apibrėžta pagrindiniame OEV plane.

c) papildomos OEV tinklo funkcijos, įskaitant oro eismo srautų valdymą, kaip apibrėžta pagrindiniame OEV plane.

Pagrindimas

Neaišku, kodėl Komisija turėtų patikėti šias užduotis Eurokontrolei. Reglamente turėtų būti leista Komisijai paskirti subjektą, kuris, jos manymu, bet kuriuo konkrečiu metu tinkamiausiai atliktų šias užduotis.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, pati kontroliuodama ir prisiimdama atsakomybę, gali patikėti Eurokontrolei užduotis, susijusias su pirmiau nurodytų funkcijų vykdymu, su kuriomis negali būti susijęs privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimas arba politinės veiksmų laisvės naudojimas. Šios užduotys turi būti vykdomos nešališkai skaidriai ir ekonomiškai, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams.

Komisija, pati kontroliuodama ir prisiimdama atsakomybę bei laikydamasi subsidiarumo principo, gali patikėti Eurokontrolei ar kitai įstaigai užduotis, susijusias su pirmiau nurodytų funkcijų vykdymu, su kuriomis negali būti susijęs privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimas arba politinės veiksmų laisvės naudojimas. Šios užduotys turi būti vykdomos nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, visapusiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams, siekiant tikslinių veiklos rodiklių bei atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir oro erdvės naudotojams priimtiniausius maršrutus. Nustatydama tinklo valdymo funkciją Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi reguliavimo ir veiklos užduočių atskyrimo principo. Šiuo tikslu kiekviena pavienė funkcija ir su ja susijusios užduotys kiekvienu lygmeniu (ES, regionų (FAB), nacionaliniu) aiškiai apibrėžiamos ir priskiriamos tam tikrai kategorijai. Veiklos funkcijoms priskiriamos Europos masto funkcijos, atliekamos glaudžiai bendradarbiaujant su sektoriaus partneriais, su kuriais taip pat konsultuojamasi vykdant reguliavimo funkcijas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kiti oro erdvės planavimo aspektai, nenurodyti 2 dalyje, sprendžiami nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu. Šiame planavimo procese atsižvelgiama į eismo paklausą bei sudėtingumą ir konsultuojamasi su visomis suinteresuotų oro erdvės naudotojų grupėmis.

5. Kiti oro erdvės planavimo aspektai, nenurodyti 2 dalyje, sprendžiami nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu. Šiame planavimo procese atsižvelgiama į eismo paklausą bei sudėtingumą, užtikrinamas suderinamumas su nacionaliniais arba regioniniais veiklos planais ir visapusiškai konsultuojamasi su visais suinteresuotais oro erdvės naudotojais arba oro erdvės naudotojų grupėmis.

Pagrindimas

Užtikrinamas teksto nuoseklumas.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės patiki Eurokontrolei valdyti oro eismo srautą, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėje, priimtoje pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ir laikantis Komisijos pagal 9 straipsnį nustatytų reikalavimų.“

6. Valstybės narės patiki pertvarkytai Eurokontrolei arba kitai kompetentingai ir nepriklausomai institucijai, kuriai taikoma tinkama priežiūros sistema, valdyti oro eismo srautą, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėje, priimtoje pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ir laikantis Komisijos pagal 9 ir 11 straipsnius nustatytų reikalavimų.“

Pagrindimas

Užtikrinamas teksto nuoseklumas.

Nors Eurokontrolė dabar gerai valdo srautus, tai bus neįmanoma ateityje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendro Europos dangaus (BED)[1] iniciatyva pristatyta 2000 m., o pagal ją oro eismo valdymas (OEV) įtrauktas į bendrąją transporto politiką.

Nuo to laiko būta daug įvykių. Vykdant plėtros politiką ir aktyvią kaimynystės politika Europos aviacijos rinką išplėsta į 37 šalis. Dėl besiplečiančios bendrosios aviacijos rinkos ES tampa pasauliniu veiklos subjektu.

Susidaro įspūdis, kad BED nedavė laukiamų rezultatų tam tikrose svarbiose srityse. Apskritai funkcinių erdvės blokų (angl. FAB) metodas neduoda naudos, kurios buvo tikėtasi siekiant didesnio skrydžių veiksmingumo, mažesnių išlaidų ir susiskaldymo mažinimo.

Nedidelė pažanga pasiekta Europos maršrutų struktūros modelio ir naudojimo bendrojo veiksmingumo aspektu, nes nepagerėjo skrydžių veiksmingumas ir nesumažėjo poveikis aplinkai.

Dėl aviacijos grandinės neveiksmingumo oro erdvės naudotojai ir keleiviai be reikalo eikvoja laiką, kurą ir pinigus.

Siekiant užtikrinti Europos oro transporto pramonės konkurencingumą, reikia laikytis sisteminio požiūrio: bendros vizijos, tikslų ir technologijų, pagrįstų tvirta reguliavimo sistema.

Komisija šiuo atžvilgiu pateikė pasiūlymų rinkinį[2].

- Reikia iš dalies keisti keturis BED reglamentus, kad būtų sukurta veiklos sistema ir nustatyti kiekybiniai tikslai.

- Išplėsta EASA kompetencija, įtraukiant visas aviacijos saugos grandinės jungtis, padidins saugumą.

- Patvirtinus pagrindinį OEV planą turėtų pagreitėti technologinių inovacijų diegimas.

- Reikia oro uostų veiksmų plano, sprendžiant pajėgumo ore ir ant žemės problemas.

Komisijos pasiūlymas

Turinys. Į pasiūlymą[3] dėl BED I keitimo įtraukti keli pirminių teisės aktų pakeitimai, įskaitant privalomus oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos rodiklius, Europos tinklo valdymo funkciją, siekiant užtikrinti nacionalinių tinklų konvergenciją ir valstybėms narėms nustatytus veiklos gerinimo terminus, pirmiausia naudojant FAB.

Pagrindiniai naujojo pasiūlymo elementai: nevalstybinių subjektų savarankiškumas; aktyvesnis socialinių partnerių dalyvavimas, geresnis sistemos veikimas, suderinti saugos reikalavimai, FAB veiklos paspartinimas, mokesčių sistemos skaidrumas, Bendras Europos skrydžių informacijos regionas, suderinta prieiga prie aviacijos informacijos, oro ir oro erdvės klasifikacijos taisyklės, sisteminis požiūris į tinklo kūrimą, valdymą ir technologijų diegimą, taip pat komitologija.

Pranešėjo komentaras

Pranešėjas mano, kad būtina persvarstyti BED teisės aktų sistemą ir taikyti 4 ramsčiais pagrįstą sisteminį požiūrį.

Pranešėjas pažymi, kad interesų grupės pasiekė platų sutarimą. Išskyrus kelis neigiamus atsiliepimus iš profesinių sąjungų ir kai kurias valstybių narių išlygas, visi dalyvaujantys subjektai pareiškė savo paramą BED II rinkiniui kaip visumai.

Pranešėjas žino, kad nėra pagrindinių techninių ar mokslinių kliūčių kurti BED. Be to, tai galima pasiekti nekeliant pavojaus saugai. Šis integracijos procesas yra lėtas todėl, kad BED suprantamas skirtingai. Dėl to pranešėjas siūlo aiškiai apibrėžti šį principą.

Pranešėjas įsitikinęs, kad Komisijos pasiūlyme tinkamai atsižvelgiama į piliečių poreikius ir lūkesčius. Be to, tai padės siekti ambicingų Europos aplinkos apsaugos tikslų.

Europos gamybos pramonei bus naudinga būti viena iš pirmaujančių diegiant OEV technologijų naujoves.

Pranešėjas entuziastingai ragina neiškraipyti šio pagrindinio politinio tikslo ir prašo teisės aktų leidėjų kiek įmanoma stengtis rasti kompromisą dėl tam tikrų dalykų, kad būtų laikomasi pagrindinių politinių tikslų.

Pranešėjas tiki, kad užuot laikiusis ambicingo principo „iš viršaus į apačią“, geriausias būdas siekti bendro dangaus – nuoseklus ir platus bendras sutarimas.

Tačiau kai kurie Komisijos pasiūlymo elementai neaiškūs ir juos dar galima tobulinti:

a) Nevalstybinių subjektų savarankiškumas. Nevalstybiniams subjektams turėtų būti užtikrintas bent jau funkcinis savarankiškumas ir pakankami ištekliai. Pranešėjas pabrėžia, kad valstybės narės jau sutiko dėl idėjos suteikti „funkcinį savarankiškumą“ nacionalinėms agentūroms ir priežiūros institucijoms įvairiose kitose srityse (pvz., telekomunikacijų, energetikos ir dujų rinkos) ir siūlomas tam tikras požiūris į aviacijos sistemą.

b) Aktyvesnis visų šalių dalyvavimas. Bendradarbiavimas politiniu, socialiniu ir techniniu lygmenimis labai svarbus siekiant BED tikslo. Todėl nauja BED sistema turi būti taikoma platesniu mastu nei ES modelis (suprantamas kaip vertybių vienovė su skirtingomis sistemomis) ir kuo greičiau patvirtinti patikimą unikalią technologijų sistemą (SESAR), siekiant bendro tikslo. Kad būtų užtikrinta socialinę santarvė, Komisija turėtų užsitikrinti visų suinteresuotųjų šalių visapusišką paramą ir kad jos vykdys savo įsipareigojimus, visų pirma dėl socialinio dialogo.

c) Geresnė veiklos sistema. Veiklos sistema yra pagrindinis elementas kartu su FAB įdiegimo terminais.

Pranešėjas mano, kad Komisija turėtų sutelkti savo dėmesį pirmiausia į kiekybinių pasiekiamų Bendrijos masto tikslų nustatymą. Šie tikslai turėtų būti sutelkti į visas pažeidžiamas sritis, kaip antai sauga, aplinkos apsauga, pajėgumai ir sąnaudų veiksmingumas.

Remdamosi euro zonos modeliu, Komisija ir valstybės narės turėtų susitarti dėl nacionalinių ir regioninių (FAB lygmens) tikslų, suderintų su Bendrijos masto tikslais, taikant konvergencijos kriterijus. Siekiant tokio modelio reikia Europos lygmeniu vykdyti priežiūros programas ir sukurti suderintą Europos paskatų ir kliūčių sistemą. Reikėtų numatyti taisomąsias priemones, jos turėtų būti suderintos, veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos.

Savarankiška veiklos peržiūros įstaiga turėtų stebėti ir vertinti sistemos veikimą.

Pranešėjo nuomone, Eurokontrolė turėtų tapti veiklos peržiūros įstaiga, nes jau vykdo įvairią panašią veiklą. Bet šios organizacijos valdymas apima Europos Sąjungą ir valstybes, kurios nėra ES valstybės narės. Tai, viena vertus, turi teigiamą poveikį, atsižvelgiant į būsimą BED plėtrą, bet šiuo metu dėl to taip pat kyla klausimų, susijusių su teisine sistema, galimais ES ir ne ES interesų skirtumais, organizacijos nešališkumu ir apskritai jos savarankiškumu, taip pat ir jos potencialių šalutinių elementų savarankiškumo požiūriu.

Pranešėjas mano, kad planuojama Eurokontrolės reforma turėtų įvykti prieš įsigaliojant dabartinių reglamentų nuostatoms ir turėtų būti vykdoma taip, kad užtikrintų visišką savarankiškumą valdant skirtingus šalutinius elementus, užkirstų kelią Europos užduočių ir kitų aspektų, susijusių su jos, kaip tarptautinės organizacijos, pobūdžiu, nesuderinamumui.

d) Sauga. Toliau plečiantis oro eismui, siekiant, kad oro transportas būtų saugus ir tvarus, reikia visiškai sisteminio požiūrio iniciatyvos saugos srityje. Todėl EASA bus patikėta visos aviacijos sistemos saugos priežiūra.

e) Reikėtų susitarti dėl aiškių nuostatų dėl veikiančių FAB sukūrimo iki 2012 m. FAB yra tik priemonė, ir dėl nesuderinto jų įgyvendinimo būtų patiriama nereikalingų išlaidų siekiant BED. Todėl pranešėjas siūlo įtraukti papildomas nuostatas, kad palengvintų tolesnį esamų ir galimų FAB įtraukimą į BED, visiškai laikantis veiklos sistemos. Tai labai svarbu laipsniškame Europos vizijos, principų ir reikalavimų kaimyninėse trečiosiose šalyse sklaidos procese.

FAB sistemos koordinatoriumi paskyrus vyresnįjį politikos veikėją, palengvėtų FAB įgyvendinimas ir tolesnis jų sujungimas.

Reikėtų atnaujinti kariuomenės dalyvavimą ir įsipareigojimą.

f) Mokesčių sistema. Pranešėjas itin palaiko mokesčių skaidrumą. Nustatytos išlaidos turėtų atitikti konvergencijos kriterijus, pagrįstus veiklos sistema ir susitartus pirmiausia FAB viduje, o vėliau ir visame BED.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendriesiems projektams. Turėtų būti sukurtas bendrai sutartas papildomų finansinių išteklių mechanizmas esamose Europos finansinėse sistemose, remiantis sėkmingu TEN-T prioritetinių projektų modeliu.

g) Sisteminis požiūris į tinklo kūrimą, valdymą ir technologijų diegimą:

* Eurokontrolei turi būti patikėta faktiškai kurti suderintą maršrutų tinklą, laikantis Bendrijos masto nacionalinių ir regioninių veiklos tikslų.

* Eimo srautų valdymas (angl. TFM): pasiūlymas turėtų būti skirtas ne tik saugai ir veiksmingumui, bet ir patikimumui didinti.

h) Įgyvendinimo taisyklės. Pranešėjas mano, kad įgyvendinimo taisyklės turėtų būti pateiktos per tinkamą laiką, ir prašo nuoseklaus plano, kuriame būtų nurodoma, kaip iš tikrųjų parengti įgyvendinimo taisykles, atsižvelgiant į jų pirmumą ir tarpusavio ryšius.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo, kad visos šalys įsipareigotų suderinti politinius įsipareigojimus su technologijų sistema ir pagreitintų bendro Europos dangaus kūrimo procesą, visiškai laikantis SESAR plėtros etapo ir siekiant nuo 2014 m. gauti visišką naudą iš diegimo etapo.

  • [1]  Reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004, (EB) Nr. 552/2004.
  • [2]  COM(388) 2008, COM(389) 2008, COM(390) 2008.
  • [3]  COM(388) 2008.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (3.12.2008)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas
(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Nuomonės referentė: Teresa Riera Madurell

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos oro transportas

Per metus keliauja daugiau nei 700 milijonų keleivių[1], auga oro vežėjų skaičius ir didėja keleivinio bei krovininio oro transporto pajėgumai, taigi tai – Europos oro transporto nuolatinio augimo ir dinamiško vystymosi etapas, ir numatoma, kad per metus oro transporto sektorius vidutiniškai padidės 5 % ir beveik dvigubai iki 2020 m.

Daugėjant oro transporto, kartu didėja Europos oro transporto sistemos perkrova, kuri pasireiškia skrydžių vėlavimu, grūstimis esant ribotiems oro uostų pajėgumams, dėl kurių randasi finansinė našta, daugiau neigiamų padarinių aplinkai ir didesnė rizika šioje srityje.

Bendro Europos dangaus (BED) pirmasis teisės aktų paketas (1999–2004)

Nepaisant akivaizdžios valstybių narių tarpusavio priklausomybės oro transporto srityje, oro erdvė – tai sritis, kurioje Europos integracija vyko lėtai ir kurioje nepasinaudota bendros rinkos privalumais. Bendro Europos dangaus (BED) pirmasis teisės aktų paketas, priimtas 2004 m., buvo skirtas pagrindiniams Europos oro transporto sistemos elementams reformuoti, kreipiant dėmesį į:

· pajėgumą,

· veiklos išlaidas,

· išmetamas CO2 dujas ir poveikį aplinkai bei

· saugą.

Bendro Europos dangaus antrasis teisės aktų paketas (2008–xx m.)

Nors BED įsteigimas buvo didelis žingsnis, jo nuostatų įgyvendinimas apčiuopiamų rezultatų nedavė. Nuolatinis susiskaidymas reiškia ekonominį neefektyvumą, dėl kurio kas metai Europos keleiviams ir oro linijoms kaina pakyla 3,8 milijardais eurų. ES skrydžiai per metus sudaro pusę JAV vykdomų skrydžių skaičiaus, tačiau jie du kartus brangesni.

Kadangi BED rezultatai dar prasti, reikia peržiūrėti pirmąjį projektą ir tai būtina atlikti dabar, kadangi degalų kainos auga ir dėl 2008 m. bankrotų didėja oro linijų finansinė našta.

Antrojo BED teisės aktų paketo pagrindinis tikslas – įgyvendinti papildomas priemones, skirtas sutvirtinti ir skatinti tam, kas jau veikia, t. y.:

· veiklos rezultatų gerinimo sistemą, kuriai numatyti kiekybiniai tikslai,

· iki 2012 m. baigti kurti funkcinius oro erdvės blokus,

· veiksmingą ir šiuolaikinę Europos oro navigacijos paslaugų valdymo sistemą, įgyvendinant Oro eismo valdymo (OEV) planą,

· atsakomybę dėl saugumo – koncentruojantis į vieną organą, Europos aviacijos saugos agentūrą, pagerinti saugumą.

Pagrindiniai punktai

Nuomonės referentė džiaugiasi, kad antrajame BED teisės aktų pakete plačiai remiamas bendras priemonių rinkinys, kuris buvo pasiūlytas tikintis pabrėžti, jog siekiant gauti reikiamus rezultatus didžiausias dėmesys turi būti skiriamas realiam įgyvendinimui. Šiame Komisijos pasiūlyme nepakankamai atsižvelgta į pirmojo teisės aktų paketo trūkumus. Tačiau tai gali būti pataisyta, daugiau dėmesio skiriant tam tikriems elementams.

Būtina pagerinti Europos oro eismo sistemos saugumą, ekonominį efektyvumą ir aplinkos apsaugą vykdant ES oro transportą. Europos oro transporto sektorius turėtų būti labiau pasiruošęs įžengti į vis labiau konkurencingą rinką ir kartu būti kuo saugesnis ir ekologiškai tvaresnis. Be to, siekiant efektyvumo ir tikslinių veiklos rodiklių, naujoviškos technologijos neginčijamai atlieka pagrindinį vaidmenį, todėl tolesnė parama Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) ir jos įgyvendinimas turėtų būti labai skatinami. Be to, ES ir valstybių narių lygmeniu reikėtų nuosekliai skatinti ir remti mokslinius tyrimus siekiant, kad Europos oro transporto sistema ir toliau būtų konkurencinga ir pirmautų pasaulyje.

Šiuo tikslu ragina valstybes nares ir toliau dalyvauti įgyvendinant BED iniciatyvą ir dirbti siekiant sėkmingo jos baigimo ir tolesnės veiklos. Taigi viešasis finansavimas turėtų būti pripažintas ir neatmestas, ypač vykdant būtinąjį OEV planą, kuriam iš karto reikės daug išteklių.

Nuomonės referentė mano, kad būtinas visų Europos suinteresuotų asmenų dalykinis indėlis ir dalyvavimas, o jų veiklos tobulinimas labai priklausys nuo BED įgyvendinimo. Taigi ji pritaria Komisijos pasiūlyme pateiktam svarbesniam pramonės vaidmeniui ir toliau ragina vykdyti konsultacijas su pramonės sektoriumi visais planavimo, sprendimų priėmimo ir BED įgyvendinimo etapais.

Be to, kadangi pramonė aktyviau dalyvauja rengiant OEV, būtina aiškiai numatyti, už kurias OEV funkcijas bus atsakingi Bendrijos reguliuotojai, o už kurias pramonės sektorius, – jis turėtų būti tinkamai informuojamas apie savo vaidmenį ir užduotis.

Manoma, kad dėl paslaugų teikimo ir skyrimo ryšių, navigacijos, priežiūros, meteorologijos ir aeronautikos informacijos bei mokymo srityse, pagrindinis ir svarbiausias tikslas turėtų būti didesnis saugumas ir ekonominė nauda bei geresnė kokybė, o ne nepatikrintas teiginys, kad liberalizavimas savaime išspręs šiuos klausimus.

Be to, nuomonės referentė pritaria didesniam EASA vaidmeniui ir mano, kad naujos BED nuostatos turėtų turėti teigiamą poveikį siekiant, kad dabartinė Bendrijos agentūra iš tikrųjų veiktų ir ja būtų tinkamai pasinaudota, nes šiuo metu ji neveikia visu pajėgumu ir turi geriausias galimybes modernizuoti visą veiklą saugumo srityje.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Turėtų būti paaiškinta, kad valstybės narės negali atsisakyti skirti oro navigacijos paslaugų teikėjo remdamosi tuo, kad jis įsisteigęs kitoje valstybėje narėje ar priklauso tos valstybės narės piliečiams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis papildymas prieštarauja Vokietijos konstitucijos 87 straipsniui ir Reglamento Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) 8 straipsnio 3 daliai. Atsižvelgiant į šią dalį, valstybės narės pasirenka paslaugų teikėją savo nuožiūra. Naujoje 8 straipsnio 1 dalies formuluotėje šis valstybės pasirinkimas labai apribojamas ir skiriant oro eismo paslaugų teikėją atsiranda konkurencijos elementas, kurio pagal reglamento 5 konstatuojamąją dalį neturi būti.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1a) Į 1 straipsnį įterpiamas šis 3a punktas:

 

„3a. Šis reglamentas ir jo 3 straipsnyje minimos priemonės taikomos pagal principą „iš apačios į viršų“, pagal kurį oro navigacijos paslaugų teikėjai turi iniciatyvos teisę ir yra įpareigoti nuo proceso pradžios, tinkamai dalyvaujant personalui ir civiliams bei kariniams vartotojams;“

Pagrindimas

OEV socialinių partnerių apibrėžtis pateikiama FAB steigimo suvestinėje ataskaitoje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo taisykles, kai tai aiškiai numatyta šiame reglamente arba 3 straipsnyje nurodytuose reglamentuose, arba kai tai būtina siekiant tų reglamentų tikslų.

1. Po konsultacijų su pramonės patariamuoju organu ir sektorių dialogo komitetu Komisija priima įgyvendinimo taisykles, kai tai aiškiai numatyta šiame reglamente arba 3 straipsnyje nurodytuose reglamentuose, arba kai tai būtina siekiant tų reglamentų tikslų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgyvendinimo taisyklėms parengti Komisija gali suteikti įgaliojimus Eurokontrolei, nurodydama atliktinas užduotis ir jų atlikimo tvarkaraštį. Šiuo klausimu ji stengiasi kuo geriau panaudoti Eurokontrolės taikomus visų suinteresuotųjų šalių įtraukimo ir konsultavimosi su jomis užtikrinimo metodus, jei šie metodai atitinka Komisijos skaidrumo ir konsultavimosi procedūrų reikalavimus ir neprieštarauja jos instituciniams įsipareigojimams. Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2. Įgyvendinimo taisyklėms parengti Komisija gali suteikti įgaliojimus pertvarkytai Eurokontrolei arba kitai kompetentingai ir nepriklausomai institucijai, nurodydama atliktinas užduotis ir jų atlikimo tvarkaraštį. Šiuo klausimu ji stengiasi kuo geriau panaudoti Eurokontrolės taikomus visų suinteresuotųjų šalių įtraukimo ir konsultavimosi su jomis užtikrinimo metodus, jei šie metodai atitinka Komisijos skaidrumo ir konsultavimosi procedūrų reikalavimus ir neprieštarauja jos instituciniams įsipareigojimams. Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pramonei būtų suteikta būtina su paslaugų teikimu susijusių funkcijų priežiūra ir kontrolė, itin svarbu, kad Eurokontrolė būtų pertvarkyta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 dalies b punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

10 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Konsultacijose su suinteresuotosiomis šalimis visų pirma nagrinėjamas naujų EOEVT koncepcijų ir technologijų kūrimas ir diegimas bei tinkamai įtraukiamas specialus 1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimu 98/500/EB* įsteigtas Sektorių dialogo komitetas.

Konsultacijose su suinteresuotomis šalimis visų pirma nagrinėjamas naujų EOEVT koncepcijų ir technologijų kūrimas ir įdiegimas. Be to, Komisija numato konsultacijų mechanizmus, skirtus tinkamam sektorių dialogo komiteto dalyvavimui sprendžiant visus susijusius klausimus, ypač tuos, kur bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas gali turėti socialinių pasekmių, užtikrinti.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnio -1 punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1. Komisija užtikrina, kad oro navigacijos paslaugų teikėjams būtų vadovaujama laikantis veiklos rezultatais pagrįstos sistemos, suteikiant jiems atitinkamo lygio valdymo savarankiškumą ir atsakomybę.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kad pagerėtų oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų rezultatai bendrame Europos danguje, Komisija sudaro veiklos rezultatų gerinimo schemą. Schema visų pirma apima šiuos elementus:

1. Kad pagerėtų oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų rezultatai bendrame Europos danguje, pasikonsultavus su suinteresuotomis šalimis, nurodytomis 10 straipsnyje, Komisija sudaro veiklos rezultatų gerinimo schemą. Schema visų pirma apima šiuos elementus:

Pagrindimas

Reglamente būtina paminėti konsultacijas prieš parengiant veiklos rezultatų gerinimo schemą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnio 1 dalies f punkto 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

­dėl jų turi būti konsultuojamasi su oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais, oro uostų operatoriais ir oro uostų koordinatoriais;

­dėl jų turi būti konsultuojamasi su oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais, oro uostų operatoriais, oro uostų koordinatoriais ir profesinėmis organizacijomis;

Pagrindimas

Reglamente būtina paminėti konsultacijas prieš parengiant veiklos rezultatų gerinimo sistemą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nepažeisdama Komiteto vaidmens, Komisija gali skirti Eurokontrolę ar kitą kompetentingą viešąjį subjektą būti „veiklos apžvalgos įstaiga“. Veiklos apžvalgos įstaigos vaidmuo – padėti Komisijai įgyvendinti 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo schemą. Komisija užtikrina, kad veiklos apžvalgos įstaiga vykdydama Komisijos jai patikėtas užduotis veiktų savarankiškai.

2. Nepažeisdama Komiteto vaidmens, Komisija gali skirti Eurokontrolę ar kitą kompetentingą viešąjį subjektą būti „veiklos apžvalgos įstaiga“. Veiklos apžvalgos įstaigos vaidmuo – padėti Komisijai įgyvendinti 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo planą. Komisija užtikrina, kad veiklos apžvalgos įstaiga vykdydama Komisijos jai patikėtas užduotis veiktų savarankiškai, kad būtų pakankamai atsižvelgiama į skirtingas sąlygas, kuriomis paslaugas teikia atskiri oro navigacijos paslaugų teikėjai, ir kad apžvalgos įstaigoje dirbtų kompetentingi asmenys. Tai visų pirma taikoma pakankamoms techninėms žinioms, susijusioms su operatyvinėmis procedūromis. Vis dėlto galutinio sprendimo ir priežiūros kompetencija visada suteikiama nacionalinėms priežiūros institucijoms arba Komisijai.

Pagrindimas

Rengiant veiklos rezultatų gerinimo sistemą, kuriant veiklos apžvalgos įstaigą ir nustatant vertinimo metodus reikia atsižvelgti į nacionalinio paslaugų teikimo ypatumus (pvz., skirtingą oro erdvės sudėtingumą). Kad šios savybės būtų teisingai įvertintos, įstaigoje turi dirbti gerai parengti darbuotojai. Įstaiga neturi tapti priežiūros įstaiga, bet, atsižvelgiant į nacionalinę galutinę atsakomybę, jos funkcijos patariant Komisijai turi būti apribotos tikrinimo funkcija.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004

11 straipsnio 3 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Komisija užtikrina, kad veiklos apžvalgos įstaiga būtų nepriklausoma ir turėtų reikiamą patirtį bei konsultavimo ir skundų pateikimo mechanizmus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„4 straipsnis

 

Saugos reikalavimai

 

Komisija, laikydamasi pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, priima įgyvendinimo taisykles, į kurias įtrauktos atitinkamos į šio reglamento taikymo sritį patenkančios Eurokontrolės saugos norminių reikalavimų (ESARR) nuostatos ir vėlesni tų reikalavimų pakeitimai, prireikus – su atitinkamais suderinimais ir patobulinimais.“

 

Pagrindimas

4 straipsnio redakcija išlieka.

Pagal Komisijos pasiūlymą COM(2008)390 Europos aviacijos saugos agentūros veikla turėtų būti išplėsta ir apimti OEV sektoriaus ir oro uostų saugumo reglamentavimą.

Taigi Europos aviacijos saugos agentūra turėtų pakeisti Eurokontrolės saugos skyrių, o Eurokontrolės saugos norminiai reikalavimai turėtų būti pakeisti pagal Europos aviacijos saugos agentūros gaires parengtomis įgyvendinimo taisyklėmis.

Siekiant sklandaus pereinamojo laikotarpio Europos aviacijos saugos agentūros įgyvendinimo, taisyklės bus paremtos Eurokontrolės saugos norminiais reikalavimais.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. 7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„3. Nacionalinės priežiūros institucijos išduoda sertifikatus oro navigacijos paslaugų teikėjams, jei šie laikosi 6 straipsnyje nurodytų bendrųjų reikalavimų. Sertifikatai išduodami atskirai kiekvienos rūšies oro navigacijos paslaugai, apibrėžtai pagrindų reglamento 2 straipsnyje. Sertifikatai išduodami atskirai net tokių paslaugų paketui, jei oro navigacijos paslaugų teikėjas, nesvarbu, koks jo juridinis statusas, eksploatuoja savo ryšių, navigacijos ir priežiūros sistemas bei užtikrina jų techninę priežiūrą. Sertifikatai reguliariai tikrinami.“

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Valstybės narės užtikrina oro eismo paslaugų teikimą išimties tvarka tam tikruose oro erdvės blokuose toje oro erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria oro eismo paslaugų teikėją, turintį Bendrijoje galiojantį sertifikatą.

„1. Valstybės narės užtikrina oro eismo paslaugų teikimą išimties tvarka tam tikruose oro erdvės blokuose toje oro erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria oro eismo paslaugų teikėją, turintį Bendrijoje galiojantį sertifikatą.“

Valstybė narė negali atsisakyti skirti oro eismo paslaugų teikėjo remdamasi tuo, kad jos nacionalinėje teisinėje sistemoje reikalaujama, jog oro eismo paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas oro erdvėje, už kurią atsakinga ta valstybė narė:

 

(a) tiesiogiai arba per didžiąją akcijų dalį priklausytų tai valstybei narei ar jos piliečiams;

 

(b) turėtų savo pagrindinę veiklos vietą ar registruotą buveinę tos valstybės narės teritorijoje, arba

 

(c) naudotųsi tik toje valstybėje narėje esančia infrastruktūra.“

 

Pagrindimas

Šis papildymas prieštarauja Vokietijos konstitucijos 87 straipsniui ir Reglamento Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) 8 straipsnio 3 daliai. Naujoje 8 straipsnio 1 dalies formuluotėje šis pasirinkimas labai apribojamas. Skiriant oro eismo paslaugų teikėją atsiranda konkurencijos aspektas, kurio pagal 5 konstatuojamąją dalį neturi būti. Pagal minėtąją dalį nebus užtikrinama, kad šią taisyklę turi taikyti kiekviena valstybė narė, kadangi naujoje 8 straipsnio 1 dalies formuluotėje nurodoma į atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

“(a) sąnaudos, kurios padalijamos oro erdvės naudotojams – tai nustatytos oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant atitinkamas kapitalo investicijų palūkanų ir turto nuvertėjimo sumas bei techninės priežiūros, veiklos, valdymo ir administravimo sąnaudas;“

„(a) sąnaudos, kurios padalijamos oro erdvės naudotojams – tai nustatytos oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant atitinkamas kapitalo investicijų palūkanų ir turto nuvertėjimo sumas bei techninės priežiūros, veiklos, valdymo ir administravimo sąnaudas; nustatytosios sąnaudos skaičiuojamos pagal pagrindų reglamento 11 straipsnyje nustatytus tikslinius veiklos rodiklius ir turėtų prisidėti prie oro navigacijos paslaugų teikimo pagal šio reglamento 14 straipsnį ekonominio efektyvumo;“

Pagrindimas

Kaip numatyta Pagrindų reglamento Nr. 549/2004 11 straipsnyje ir Reglamento Nr. 550/2004 14 straipsnyje, jei laikomasi tikslinių veiklos rodiklių, mokesčių sistema turi būti ekonomiškai efektyvi.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(iia) įterpiamas šis ba punktas:

 

„(ba) funkcinių erdvės blokų atveju mokesčiai nustatomi vadovaujantis konvergencijos kriterijais, susijusiais su ekonominiu efektyvumu, siekiant nustatyti vienodą mokestį, kuris būtų visiškai suderinamas su regioniniais verslo planais;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto b papunkčio iii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

“(c) Iš oro navigacijos paslaugų gali būti gaunama pakankamai pajamų, užtikrinančių pagrįstą turto grąžą, kuri padėtų užtikrinti būtinas investicijas į įrangą;“

„(c) Iš oro navigacijos paslaugų gali būti gaunama pakankamai pajamų, užtikrinančių pagrįstą turto grąžą, kuri padėtų užtikrinti būtinas investicijas į įrangą, jei laikomasi sutartų tikslinių veiklos rodiklių;“

Pagrindimas

Į pajamas, gautas iš oro navigacijos paslaugų, gali įeiti ir tam tikra turto grąža, tačiau ji bus gauta tik tuo atveju, jei laikomasi sutartų tikslinių veiklos rodiklių.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka gali nuspręsti, kad mokesčiai gali būti naudojami finansuoti bendriems projektams, skirtiems padėti konkrečių kategorijų oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams, siekiant pagerinti bendras oro navigacijos infrastruktūras, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač tai, ko gali reikėti pagrindiniam OEV planui įgyvendinti. Tokiuose sprendimuose turi būti įvardytas bendras projektas ir visų pirma nurodytas įgyvendinimo tvarkaraštis, oro erdvės naudotojų apmokėtinos išlaidos ir jų paskirstymas tarp valstybių narių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis straipsnis prieštarauja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos principams ir Komisijos nustatytiems tikslams, kad mokesčius galima nustatyti taikant objektyvias, teisingas ir skaidrias procedūras. Pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos principus, taikomus skrydžių valdymo tarnybos mokesčiams, neturi būti reikalaujama, kad oro erdvės naudotojai iš anksto finansuotų bendrus projektus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 9 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) įterpiama ši 4a dalis:

 

„4a. Komisija gali persvarstyti egzistuojančias Europos finansines programas, siekdama siūlyti skirti papildomas lėšas bendriems projektams, ypač tiems, kurie skirti pagreitinti funkcinių oro erdvės blokų sukūrimą ir teikti paramą oro navigacijos paslaugų teikėjams ir oro erdvės naudotojams SESAR sistemos diegimo etapu.“

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo (OEV) tinklu turi būti sudaromos sąlygos optimaliai naudoti oro erdvę ir užtikrinti, kad oro erdvės naudotojai galėtų pasirinkti norimą trajektoriją, sudarant galimybę kuo veiksmingiau naudotis oro erdve ir oro navigacijos paslaugomis.

1. Oro eismo valdymo (OEV) tinklu turi būti sudaromos sąlygos optimaliai naudoti oro erdvę ir užtikrinti, kad oro erdvės naudotojai galėtų pasirinkti norimą trajektoriją, kai tai suderinama su veiklos suvaržymais, sudarant galimybę kuo veiksmingiau naudotis oro erdve ir oro navigacijos paslaugomis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) papildomos OEV tinklo funkcijos, kaip apibrėžta pagrindiniame OEV plane.

(c) papildomos OEV tinklo funkcijos, įskaitant srautų valdymą, kaip apibrėžta pagrindiniame OEV plane.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, pati kontroliuodama ir prisiimdama atsakomybę, gali patikėti Eurokontrolei užduotis, susijusias su pirmiau nurodytų funkcijų vykdymu, su kuriomis negali būti susijęs privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimas arba politinės veiksmų laisvės naudojimas. Šios užduotys turi būti vykdomos nešališkai ir ekonomiškai, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams.

Komisija, pati kontroliuodama ir prisiimdama atsakomybę bei atsižvelgdama į būtinybę teikti techniniu ir geografiniu požiūriais tinkamiausias paslaugas (subsidiarumo principas), gali patikėti reformuotai Eurokontrolei arba kitai kompetentingai ir nepriklausomai institucijai užduotis, susijusias su pirmiau nurodytų funkcijų vykdymu, su kuriomis negali būti susijęs privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimas arba politinės veiksmų laisvės naudojimas. Šios užduotys turi būti vykdomos nešališkai skaidriai ir ekonomiškai, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams, valdymo sistemoje numatant šių funkcijų vykdymą.

 

Nustatydama tinklo valdymo funkciją Komisija užtikrina reguliavimo ir veiklos užduočių atskyrimą. Siekiant šio tikslo kiekvienu lygmeniu (Europos Sąjunga, regioniniai (funkciniai) oro erdvės blokai, nacionalinis lygmuo) aiškiai atskiriama ir klasifikuojama kiekviena atskira funkcija ir su ja susijusi atsakomybė. Veiklos funkcijoms priskiriamos Europos masto funkcijos visada vykdomos vadovaujant pramonės partneriams, o vykdant reguliavimo funkcijas su jais konsultuojamasi.

Pagrindimas

Siekiant laikytis principo atskirti paslaugų teikimą nuo reglamentavimo, būtina reformuoti Eurokontrolę tam, kad būtų užtikrinta jog nustatyta valdymo tvarka užtikrintų pramonei būtiną su paslaugų teikimu susijusių funkcijų priežiūrą ir kontrolę.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės patiki Eurokontrolei valdyti oro eismo srautą, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėje, priimtoje pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ir laikantis Komisijos pagal 9 straipsnį nustatytų reikalavimų.“

6. Valstybės narės patiki reformuotai Eurokontrolei arba kitai kompetentingai ir nepriklausomai institucijai valdyti oro eismo srautą, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėje, priimtoje pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ir laikantis Komisijos pagal 9 straipsnį nustatytų reikalavimų.“

Pagrindimas

Nors Eurokontrolė dabar gerai valdo srautus, tai bus neįmanoma ateityje.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 551/2004

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) 9 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

Išbraukta.

„3. Įgyvendinimo taisyklėse turi būti užtikrintas skrydžių planų ir oro uostų laiko tarpsnių nuoseklumas bei būtinas gretimų regionų tarpusavio koordinavimas.“

 

Pagrindimas

Pasakymas „oro uostų laiko tarpsniai“ (angl. airport slots) šiame kontekste yra neaiškus. Numanoma sąsaja su Reglamentu (EEB) Nr. 95/93. Tačiau šiame reglamente kalbama apie strateginę planavimo priemonę, o ne apie veikimo priemonę (OEV). Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 numatytos priemonės yra veiksmingos ir tinkamos, taigi papildomos įgyvendinimo taisyklės nėra nei reikalingos, nei pateisinamos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos oro transporto sistemos laimėjimai ir perspektyvos

Nuorodos

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Atsakingas komitetas

TRAN

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

 Paskyrimo data

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Svarstymas komitete

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  • [1]  2006 m. ES 27 oro uostuose užregistruota 738 milijonai oro keleivių (EUROSTAT).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos oro transporto sistemos laimėjimai ir perspektyvos

Nuorodos

KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.6.2008

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

8.7.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

 Paskyrimo data

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Svarstymas komitete

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Priėmimo data

8.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski