Procedure : 2008/0127(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0002/2009

Ingediende teksten :

A6-0002/2009

Debatten :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Stemmingen :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0169

VERSLAG     ***I
PDF 304kWORD 560k
19.1.2009
PE 412.349v02-00 A6-0002/2009

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0388),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 80, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0250/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0002/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement            1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) De meest doeltreffende en efficiënte manier om een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen is via een top-down-benadering, aangezien die echter politiek gezien niet kon worden gerealiseerd, komt het er nu op aan via de bottom-up-benadering vaart te zetten achter het ingeleide proces.

Motivering

Het Europees Parlement heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een top-down-benadering die echter gezien de gegeven omstandigheden niet haalbaar is. Het komt er nu op aan om excessieve vertraging bij de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim te voorkomen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om te garanderen dat het toezicht op de dienstverlening in heel Europa op correcte en consequente wijze plaatsvindt, moeten de nationale toezichthoudende autoriteiten de garantie op voldoende onafhankelijkheid en middelen krijgen.

(8) Om te garanderen dat het toezicht op de dienstverlening in heel Europa op correcte en consequente wijze plaatsvindt, moeten de nationale toezichthoudende autoriteiten de garantie op tenminste functionele onafhankelijkheid en voldoende middelen krijgen, dit ter voorkoming van belangenconflicten en om samenwerking op bilateraal en multilateraal niveau aan te moedigen en te versterken.

 

 

Motivering

De lidstaten hebben eerder ingestemd met het idee van een "functionele onafhankelijkheid" voor nationale toezichthoudende autoriteiten op andere terreinen (zoals telecommunicatie, energie- en gasmarkten).

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) De lidstaten moeten zich verbinden tot nauwere samenwerking op alle kerngebieden van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES), zowel onderling als met derde landen.

Motivering

De beste manier om tot een gemeenschappelijk luchtruim te komen is een samenhangende politieke consensus en niet een dwingende aanpak van bovenaf.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De functionele luchtruimblokken zijn van cruciaal belang om de samenwerking tussen verleners van luchtvaartnavigatiediensten, en dus ook de prestaties, te verbeteren en om synergieën tot stand te brengen. De lidstaten moeten uiterlijk eind 2012 functionele luchtruimblokken oprichten.

(13) De functionele luchtruimblokken zijn van cruciaal belang om de samenwerking tussen verleners van luchtvaartnavigatiediensten, en dus ook de prestaties, te verbeteren en om synergieën tot stand te brengen. De lidstaten moeten uiterlijk eind 2011 operationele functionele luchtruimblokken (FAB) oprichten.

Motivering

De gemeenschappelijke overeenkomsten voor de oprichting van FABs uiterlijk in 2012, betekent uitstel voor een operationele SES, waarvoor de FABs slechts een tussenstap zijn. De invoering van SESAR met ingang van 2014 moet rechtstreeks plaatsvinden op basis van een gemeenschappelijk luchtruim en niet op basis van functionele luchtruimblokken, dit ter vermijding van dubbele kosten. Vanaf 2012 tot aan het einde van 2013 is er genoeg tijd om een fusie van FABs tot stand te brengen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Er dient gestreefd te worden naar samenwerking tussen naburige FAB-initiatieven om een verdere fusie van FABs tot het SES te vergemakkelijken.

Motivering

De overeenkomsten voor de oprichting van FABs uiterlijk in 2012 betekent uitstel voor een operationeel gemeenschappelijk Europees luchtruim, waarvoor de FABs slechts een tussenstap zijn. De toepassing van SESAR met ingang van 2014 moet rechtstreeks op basis van een gemeenschappelijk luchtruim geschieden en niet op basis van functionele luchtruimblokken, dit ter vermijding van dubbele kosten. Vanaf 2012 tot aan het einde van 2013 is er genoeg tijd om een fusie van FABs tot stand te brengen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter) De burgerlijke en militaire autoriteiten moeten zich krachtiger inzetten voor de totstandkoming van de SES.

Motivering

Gezien de wijzigingen die de onderhavige verordening met zich meebrengt, is een herziening van de overeenkomst uit 2004 tussen de burgerlijke en militaire autoriteiten, noodzakelijk.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 quater) Ter facilitering van overeenkomsten op hoog niveau en het vinden van de beste oplossingen voor problemen bij de oprichting van FABs, zou de Commissie een ervaren politicus moeten benoemen als coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem. Het optreden van de coördinator heeft geen invloed op de opdrachten en activiteiten van het Single Sky-comité.

Motivering

In navolging van het succesvolle model van de TEN-T-prioritaire projecten, zou de benoeming van een coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem, de tenuitvoerlegging daarvan en toekomstige fusies kunnen stimuleren. Met het oog op het bereiken van politieke overeenstemming tussen de lidstaten, dient de coördinator een ervaren politicus te zijn en geen deskundige.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Als de verbetering van de prestaties, met name wat de tenuitvoerlegging van het

ATM-masterplan betreft, niet met de momenteel beschikbare middelen kan worden

gefinancierd, moet worden voorzien in de financiering van gemeenschappelijke

projecten

(14) Als de verbetering van de prestaties, met name wat de tenuitvoerlegging van het

ATM-masterplan betreft, niet met de momenteel beschikbare middelen kan worden

gefinancierd, moet worden voorzien in de financiering van gemeenschappelijke

projecten. Deze aanvullende financiële middelen moeten beschikbaar worden gesteld voor de financiering van gemeenschappelijke projecten die bedoeld zijn om gebruikers van het luchtruim en/of verleners van luchtvaartnavigatiediensten te helpen bij het verbeteren van de gemeenschappelijke infrastructuur van de luchtvaartnavigatie, het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten en het gebruik van het luchtruim, en met name van die projecten die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van functionele luchtruimblokken en van het ATM-masterplan. Deze aanvullende financiële middelen kunnen beschikbaar worden gesteld door middel van TEN-T-financiering, EIB-subsidies en veilinginkomsten uit de integratie van de luchtvaart in het emissiehandelssysteem.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) De snelle ontwikkeling van SESAR is absoluut noodzakelijk voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Eurocontrol dient in dit verband aan het Europees Parlement verantwoording af te leggen over zijn aandeel in de financiering van SESAR.

Motivering

De financiering van SESAR moet gewaarborgd zijn om problemen zoals bij de financiering van GALILEO te voorkomen. De financiering van SESAR wordt verdeeld over de EU, Eurocontrol en de ondernemingen (elk 700 miljoen Euro). De EU heeft haar middelen reeds overgemaakt. Eurocontrol dient derhalve opheldering te geven over zijn aandeel in de financiering in de vorm van prestaties in natura.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Een Europees vluchtinformatiegebied (European Flight Information Region, EFIR) dat het luchtruim onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten omvat, vergemakkelijkt een gemeenschappelijke planning en geïntegreerde activiteiten; zo kunnen regionale knelpunten worden weggewerkt.

(17) Een Europees vluchtinformatiegebied (European Flight Information Region, EFIR) dat het luchtruim onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten omvat, vergemakkelijkt een gemeenschappelijke planning en geïntegreerde activiteiten; zo kunnen plaatselijke en regionale knelpunten worden weggewerkt.

Motivering

Deze formulering is preciezer.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) De voorgenomen hervorming van Eurocontrol dient voor de inwerkingtreding van deze verordening plaats te vinden.

Motivering

De voorgenomen hervorming van Eurocontrol dient te zijn voltooid voor de feitelijke tenuitvoerlegging van de SES II-bepalingen, zodat concrete onafhankelijkheid kan worden gewaarborgd voor die delen van Eurocontrol die in het kader van deze verordening wellicht uiteenlopende taken krijgen toebedeeld.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter) De voorgenomen hervorming van Eurocontrol moet zodanig worden uitgevoerd dat de Europese taken die in het kader van de SES-verordeningen aan Eurocontrol worden toebedeeld, verenigbaar en niet in strijd zijn met andere aspecten van de werkzaamheden van Eurocontrol, die verband houden de taken en bevoegdheden van een internationale organisatie.

Motivering

De Commissie dient helderheid te verschaffen over haar nauwere samenwerking met Eurocontrol bij de tenuitvoerlegging van het beleid. Een eerste stap hiervoor zou een kaderovereenkomst kunnen zijn, die rekening houdt met het Europese karakter van de organisatie.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Er moeten passende maatregelen worden genomen om de doeltreffendheid van de luchtverkeersstroomregeling te verbeteren, teneinde bestaande operationele eenheden, zoals de Eurocontrol Central Flow Management Unit, in staat te stellen de efficiëntie van de vluchtactiviteiten te garanderen. Bovendien heeft de Commissie in haar mededeling over een Actieplan inzake de capaciteit, efficiëntie en veiligheid van de Europese luchthavens benadrukt dat de samenhang tussen vluchtplannen en luchthavenslots moet worden gegarandeerd.

(22) Er moeten passende maatregelen worden genomen om de doeltreffendheid van de luchtverkeersstroomregeling te verbeteren, teneinde bestaande operationele eenheden, zoals de Eurocontrol Central Flow Management Unit, in staat te stellen de efficiëntie van de vluchtactiviteiten te garanderen. Bovendien heeft de Commissie in haar mededeling over een Actieplan inzake de capaciteit, efficiëntie en veiligheid van de Europese luchthavens benadrukt dat behoorlijke samenhang tussen vluchtplannen en luchthavenslots moet worden gegarandeerd.

Motivering

Behalve veiligheid en efficiëntie, heeft het voorstel betrekking op vergroting van de betrouwbaarheid. In dit verband wordt een vorm van coördinatie tussen vluchtplannen en luchthavenslots als onontkoombaar beschouwd

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23a) Consistentie tussen het luchtverkeersbeheer en de luchthavencapaciteit is essentieel voor het welslagen en de doeltreffendheid van het gemeenschappelijke Europese luchtruim. In de studie van Eurocontrol getiteld "Challenges of Growth 2008" wordt beklemtoond dat er nog altijd een probleem bestaat met betrekking tot een aanzienlijke luchtvaartcapaciteit, dat op een oplossing vraagt. Zelfs als luchthavens zo goed mogelijk gebruik maken van bestaande capaciteit, zal Europa op lange termijn geconfronteerd blijven met te weinig capaciteit op de grond. In dit opzicht speelt de EU-waarnemingspost voor de capaciteit van luchthavens een cruciale rol bij de levering van objectieve informatie aan de lidstaten, waaraan zij behoefte hebben om beleid ten uitvoer te kunnen leggen dat moet zorgen voor consistentie van de capaciteit van luchthavens met die van het luchtverkeersbeheer, waarbij hun bevoegdheid op dit terrein onverlet blijft.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) De maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

(26) De maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, binnen een passend tijdsbestek zodat voldaan kan worden aan de termijnen die in de SES-verordeningen zijn vastgelegd.

Motivering

Uitvoeringsvoorschriften zijn de concrete middelen om wetgeving toe te passen. Derhalve moeten de uitvoeringsvoorschriften in een passend tijdsbestek worden gepresenteerd, zodat kan worden voldaan een de termijnen die zijn vastgelegd in de onderhavige verordeningen. De Commissie dient, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening, te komen met een samenhangend routeplan voor de concrete opstelling van de uitvoeringsvoorschriften, rekening houdend met prioriteit en interconnecties..

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis) De Commissie moet binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van deze verordening een besluit nemen over het tijdsbestek.

Motivering

Uitvoeringsvoorschriften zijn de concrete middelen om wetgeving toe te passen. Derhalve moeten de uitvoeringsvoorschriften in een passend tijdsbestek worden gepresenteerd, zodat kan worden voldaan een de termijnen die zijn vastgelegd in de onderhavige verordeningen. De Commissie dient, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening, te komen met een samenhangend routeplan voor de concrete opstelling van de uitvoeringsvoorschriften, rekening houdend met prioriteit en interconnecties.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel -1

 

De tenuitvoerlegging van dit regelgevingskader zal volledig worden afgestemd op de ontwikkeling van het SESAR-project, zodat de SES tot stand komt voor het begin van de derde fase van SESAR, de invoeringsfase.

Motivering

De toepassing van SESAR met ingang van 2014 moet rechtstreeks op basis van een gemeenschappelijk luchtruim geschieden en niet op basis van functionele luchtruimblokken, dit ter vermijding van dubbele kosten. In dit verband moet geprobeerd worden de totstandkoming van het gemeenschappelijke luchtruim af te stemmen op de ontwikkelingsfase van SESAR.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 2 – letter -a (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) het volgende punt -a wordt ingevoegd:

 

(-a) "recht van overvlucht" is het recht van toestellen die internationale luchtvaartdiensten uitvoeren, om over het grondgebied van een land te vliegen zonder daar te landen, overeenkomstig artikel 15 van het Verdrag van Chicago.

Motivering

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) Artikel 2, punt 15, wordt als volgt gewijzigd:

 

15. "certificaat": door een lidstaat of een Europees orgaan, overeenkomstig het Europese en het nationale recht afgegeven document, ongeacht de vorm, waarmee wordt bevestigd dat een verlener van luchtvaartnavigatiediensten voldoet aan de eisen voor het verlenen van een specifieke dienst;

Motivering

Er komt een overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van Verordening 216/2008 (EASA-verordening, gewijzigd via CO 90/2008). De voorgestelde wijziging houdt rekening met de noodzaak van aanpassing aan deze overgang.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 23 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) Het volgende punt 23 bis wordt ingevoegd:

 

23 bis. "vluchtinformatiedienst (FIS)": een dienst die adviezen en informatie verstrekt die nuttig zijn voor de veilige en doeltreffende uitvoering van vluchten;

Motivering

De voorgestelde wijziging is in overeenstemming met de ICAO-definities.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 23 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter) Het volgende punt 23ter wordt ingevoegd:

 

23 ter. "waarschuwingsdienst": een dienst die bij de betrokken organisaties melding maakt van vliegtuigen in nood die bijstand behoeven en dergelijke organisaties op verzoek assisteert;

Motivering

De voorgestelde wijziging is in overeenstemming met de ICAO-definities.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter f

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 25

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

25. "functioneel luchtruimblok": een op operationele behoeften gebaseerd luchtruimblok waarbinnen de luchtvaartnavigatiediensten en aanverwante functies op optimale en/of geïntegreerde wijze worden verleend, ongeacht de staatsgrenzen;

25. "functioneel luchtruimblok": een op operationele behoeften gebaseerd luchtruimblok waarbinnen de luchtvaartnavigatiediensten en aanverwante functies op optimale, geïntegreerde en prestatiegerichte wijze, onder de verantwoordelijkheid van een verlener van luchtvaartnavigatiediensten worden verleend, ongeacht de staatsgrenzen, door middel van nauwere internationale samenwerking tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen.

Motivering

De voorgenomen wijziging versterkt de noodzaak rekening te houden met de prestatiedoelstellingen in artikel 11. Voorts wordt de toezegging van de lidstaten onderstreept om de totstandkoming van FABs te bespoedigen als tussenstap voor de totstandkoming van het Gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter f bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) Het volgende punt 25 bis wordt ingevoegd:

 

(25 bis) "functionele onafhankelijkheid": een instelling, orgaan of organisatie kan autonome besluiten nemen, onafhankelijk van welk orgaan ook, bezit autonomie voor de tenuitvoerlegging van zijn begroting, beschikt over passende menselijke en financiële hulpbronnen om zijn taken te verrichten en oefent zijn bevoegdheden onpartijdig en transparant uit;

Motivering

Member States previously agreed with the idea of granting   "functional independence" for national agencies and supervisory authorities in other fields (i.e. telecommunications, energy and gas markets). The same approach should apply for the aviation system. Member States having already established their NSAs over the past 4 years, the regulations should concentrate on the achievement of functional independence with a view to avoiding conflicts of interests, and of further clarification over the procedures for nomination of a joint NSA. If NSAs are not granted with at least functional independence, their cooperation in the framework of the present legislation will be slow,, if not impossible.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter f ter (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f ter) Het volgende punt 36 bis wordt ingevoegd:

 

(36 bis) "Gemeenschappelijk Europees luchtruim": een samenhangend Europa-wijd netwerk van routes, routebeheer en luchtverkeerbeheerssystemen, dat alleen gebaseerd is op overwegingen van efficiëntie en van praktische aard en niet op nationale of regionale grenzen, en waarbinnen de levering van luchtverkeersdiensten en aanverwante functies door middel van functionele luchtruimblokken volledig geoptimaliseerd en geïntegreerd is, ten behoeve van de gebruikers van het luchtruim;

Motivering

De hindernissen die de totstandkoming van het gemeenschappelijk luchtruim in de weg stonden, werden hoofdzakelijk veroorzaakt door uiteenlopende interpretaties van het begrip "Gemeenschappelijk Europees luchtruim". Het Gemeenschappelijk Europees luchtruim betekent politieke inzet voor eenheid en samenwerking, die gebaseerd is op gemeenschappelijk technische eisen en, op lange termijn, gemeenschappelijke technologieën, apparatuur, ontwerp en procedures. Een heldere definitie is derhalve vereist.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 4 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten gaan, naar eigen keuze, over tot aanwijzing of oprichting van één of meer organen als nationale toezichthoudende instantie, belast met de taken welke krachtens deze verordening en de in artikel 3, lid 1, bedoelde maatregelen aan een dergelijke instantie toekomen.

1. De lidstaten gaan over tot aanwijzing of oprichting van één of meer organen als nationale toezichthoudende instantie, belast met de taken welke krachtens deze verordening en de in artikel 3, lid 1, bedoelde maatregelen aan een dergelijke instantie toekomen.

Motivering

Passender formulering.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat de nationale toezichthoudende instanties hun bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze uitvoeren. Ze zien er ook op toe dat het personeel van de nationale toezichthoudende instanties en de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, op onafhankelijke, onpartijdige en transparante wijze handelen.

3. De lidstaten zien erop toe dat de nationale toezichthoudende instanties hun bevoegdheden op onafhankelijke en transparante wijze uitvoeren. Ze zien er ook op toe dat het personeel van de nationale toezichthoudende instanties en de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, op onafhankelijke, onpartijdige en transparante wijze handelen. Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door de toepassing van adequate beheers- en controlemechanismen.

Motivering

Het woord "onafhankelijk" dient te worden toegepast voor de nationale toezichthoudende instanties bij de uitoefening van hun taak, rekening houdend met de nationale regelingen.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de rol van het Comité en van Eurocontrol, richt de Commissie een "raadgevend orgaan voor de luchtvaart" op, waar verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van luchtruimgebruikers, luchthavens, de industrie en organisaties die het personeel vertegenwoordigen deel van uitmaken. De taak van dit orgaan is de Commissie te adviseren met betrekking tot de implementatie van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Onverminderd de rol van het Comité en van Eurocontrol, richt de Commissie een "raadgevend orgaan voor de luchtvaart" op, waar verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van luchtruimgebruikers, luchthavens, de industrie en organisaties die het personeel vertegenwoordigen deel van uitmaken. De taak van dit orgaan is uitsluitend de Commissie te adviseren met betrekking tot de implementatie van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.'

Motivering

De voorgestelde wijziging onderstreept de adviserende rol van het raadgevend orgaan voor de luchtvaart.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 

De Gemeenschap zet zich in voor en ondersteunt de uitbreiding van het gemeenschappelijke Europese luchtruim tot landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Daartoe streeft zij ernaar om, hetzij in het kader van overeenkomsten met aangrenzende derde landen, hetzij in het kader van Eurocontrol of in het kader van FAB-overeenkomsten, de werkingssfeer van deze verordening en van de in artikel 3 bedoelde maatregelen tot die landen uit te breiden.

Motivering

Het Gemeenschappelijk Europees luchtruim moet mogelijkheden bieden voor uitbreiding en ontwikkeling en moet een model zijn voor onze internationale partners, omdat het een stapsgewijze aanpak heeft die tenslotte moet leiden tot een omvangrijker doel, het gemeenschappelijke mondiale luchtruim. De uitbreiding van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim moet ook verlopen via FABs.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor de opstelling van uitvoeringsmaatregelen verstrekt de Commissie een mandaat aan Eurocontrol, waarin de uit te voeren taken en het tijdschema daarvoor worden vastgelegd. Hierbij streeft zij ernaar optimaal gebruik te maken van de regelingen die Eurocontrol heeft getroffen voor het betrekken en raadplegen van alle belanghebbende partijen, voor zover deze regelingen overeenstemmen met de gebruiken van de Commissie inzake transparantie en de raadplegingsprocedures en niet in strijd zijn met haar institutionele verplichtingen. De Commissie handelt volgens de procedure van artikel 5, lid 2.

2. Voor de opstelling van uitvoeringsmaatregelen verstrekt de Commissie een mandaat aan Eurocontrol of een ander orgaan, waarin de uit te voeren taken en het tijdschema daarvoor worden vastgelegd, die volledig stroken met de prioriteiten en ten doel hebben te voldoen aan de termijnen die in de onderhavige verordening zijn vastgelegd, in overleg met het raadgevend orgaan voor de luchtvaart (ICB), het comité voor de sectoriële dialoog (SDC) en andere belanghebbende partijen, voor zover deze regelingen overeenstemmen met de gebruiken van de Commissie inzake transparantie en de raadplegingsprocedures en niet in strijd zijn met haar institutionele verplichtingen De Commissie handelt volgens de procedure van artikel 5, lid 2.

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt rekening met de behoefte aan overleg tussen de belanghebbenden en onderstreept de rol van het raadgevend orgaan voor de luchtvaart en de sectoriële dialoog. Het schept bovendien helderheid over het feit dat de uitvoeringsregels door verschillende organisaties kunnen worden voorbereid.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 4 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3, kan de Commissie alternatieve maatregelen treffen om de doelstellingen van dit mandaat te verwezenlijken:

4. Overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3, kan de Commissie een mandaat verstrekken aan andere organen:

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt rekening met de behoefte aan overleg tussen de belanghebbenden en onderstreept de rol van het raadgevend orgaan voor de luchtvaart en de sectoriële dialoog. Het schept bovendien helderheid over het feit dat de uitvoeringsregels door verschillende organisaties kunnen worden voorbereid.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 4 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) indien de Commissie in overleg met het comité van mening is dat:

(iii) indien de Commissie in overleg met het ICB, het SDC en andere belanghebbende partijen van mening is dat:

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt rekening met de behoefte aan overleg tussen de belanghebbenden en onderstreept de rol van het raadgevend orgaan voor de luchtvaart en de sectoriële dialoog. Het schept bovendien helderheid over het feit dat de uitvoeringsregels door verschillende organisaties kunnen worden voorbereid.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie handelt volgens de procedure van artikel 5, lid 3:

Schrappen

(a) als de Commissie beslist om niet overeenkomstig lid 2 een mandaat te verlenen aan Eurocontrol, of

 

(b) als de vast te stellen uitvoeringbepalingen niet op het werkterrein van Eurocontrol liggen.'

 

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt rekening met de behoefte aan overleg tussen de belanghebbenden en onderstreept de rol van het raadgevend orgaan voor de luchtvaart en de sectoriële dialoog. Het schept bovendien helderheid over het feit dat de uitvoeringsregels door verschillende organisaties kunnen worden voorbereid.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 10 – lid 2 – streepje 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- alle groepen luchtruimgebruikers,"

- luchtruimgebruikers of groepen luchtruimgebruikers,

Motivering

Dit is in overeenstemming met de definitie van luchtruimgebruikers. Het omvat ook de militaire autoriteiten.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren, stelt de Commissie een prestatieregeling vast die met name de volgende elementen bevat:

1. Om de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren, wordt, na overleg met de in artikel 10 bedoelde belanghebbenden, een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties vastgesteld. Die omvat met name:

(a) toezicht op en monitoring en benchmarking van de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties, en ad-hocstudies van specifieke kwesties;

(a) communautaire prestatiedoelen voor relevante prestatiekerngebieden, zoals veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiency ,

(b) procedures en verantwoordelijkheden voor het verzamelen, valideren, onderzoeken, evalueren en verspreiden van gegevens over de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties van alle relevante partijen, waaronder luchthavenexploitanten, luchthavencoördinatoren, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtruimgebruikers, nationale toezichthoudende instanties, lidstaten en Eurocontrol;

(b) nationale of regionale prestatieplannen met prestatiedoelen, die consistentie met communautaire prestatiedoelen waarborgen; en

 

(c) periodieke beoordeling, controle en benchmarking van de prestatie van luchtruimnavigatiediensten en netwerkfuncties.

(c) passende prestatiegebieden op basis van ICAO-document nr. 9854 "Global Air Traffic Management Operational Concept"**, waar nodig aangepast aan de specifieke behoeften van het gemeenschappelijke Europese luchtruim en de relevante doelstellingen voor deze gebieden;

 

(d) prestatie-indicatoren voor het meten van de prestaties en het vaststellen van doelen;

 

(e) het vaststellen van communautaire prestatiedoelstellingen, met een referentieperiode van minstens drie en hoogstens vijf jaar, en passende convergentiecriteria overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) criteria voor de voorbereiding van nationale of regionale prestatieplannen door de nationale toezichthoudende instanties. Deze plannen moeten:

 

- gebaseerd zijn op de bedrijfsplannen van de dienstverleners;

 

- rekening houden met alle kostenelementen van de nationale of regionale kostenbasis;

 

- bindende prestatiedoelstellingen omvatten die consistent zijn met de communautaire prestatiedoelstellingen;

 

- het voorwerp uitmaken van overleg met verleners van luchtvaartnavigatiediensten, vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers, luchthavenexploitanten en luchthavencoördinatoren;

 

(g) criteria en procedures voor de beoordeling, goedkeuring, monitoring en handhaving van de nationale of regionale prestatieplannen, inclusief:

 

(i) beoordeling van de nationale of regionale prestatieplannen door de Commissie, teneinde te garanderen dat ze minstens voldoen aan de communautaire doelstellingen;

 

(ii) goedkeuring van de nationale of regionale prestatieplannen door de Commissie, overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3;

 

 

 

(iii) toezicht op de tenuitvoerlegging van de nationale of regionale prestatieplannen, inclusief passende waarschuwingsmechanismen;

 

(iv) beoordeling van de verwezenlijking van de prestatiedoelstellingen, zowel jaarlijks als op het einde van de referentieperiode, en vaststelling van nieuwe doelstellingen voor de volgende referentieperiode;

(v) corrigerende maatregelen, inclusief passende stimulansen en/of ontradende maatregelen, die door de lidstaten moeten worden toegepast in het geval de nationale of regionale doelstellingen niet jaarlijks of op het einde van de referentieperiode worden gehaald.

 

 

 

2. Onverminderd de rol van het comité kan de Commissie Eurocontrol of een andere bevoegde publieke entiteit aanwijzen als "prestatiebeoordelingsorgaan". De rol van dit orgaan is de Commissie bij te staan bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1 vermelde prestatieregeling. De Commissie ziet erop toe dat het prestatiebeoordelingsorgaan de taken die het van de Commissie heeft gekregen, onafhankelijk uitvoert.

2. Overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 5, lid 3 kan de Commissie Eurocontrol of een voldoende bevoegde onafhankelijke entiteit aanwijzen als "prestatiebeoordelingsorgaan". De rol van dit orgaan is de Commissie, in coördinatie met de nationale toezichthoudende autoriteiten die op verzoek worden geassisteerd, bij te staan bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1 vermelde prestatieregeling. De Commissie ziet erop toe dat het prestatiebeoordelingsorgaan de taken die het van de Commissie heeft gekregen, onafhankelijk uitvoert.

 

 

 

3. De Commissie stelt gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor dit artikel vast overeenkomstig artikel 8."

3.(bis) De communautaire prestatiedoelen voor verleners van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties worden door de Commissie goedgekeurd overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 5, lid 2, waarbij rekening wordt gehouden met relevante inbreng van de nationale toezichthoudende autoriteiten op nationaal of regionaal niveau.

(ter) De in lid 1 (ter) bedoelde nationale of regionale plannen worden opgesteld door nationale toezichthoudende autoriteiten. Deze plannen omvatten onder andere bindende nationale of regionale plannen en een passende stimuleringsregeling die door een of meer lidstaten zijn goedgekeurd. De plannen worden opgesteld in overleg met de verleners van luchtvaartnavigatiediensten, vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers en eventueel exploitanten van luchthavens en luchthavencoördinatoren.

(quater) De Commissie keurt de nationale of regionale plannen volgens de in artikel 5, lid 2 bedoelde procedure goed, en zorgt daarbij voor samenhang tussen de nationale of regionale doelen en de communautaire prestatiedoelen.

 

Indien de Commissie van mening is dat de nationale of regionale prestatiedoelen en relevante maatregelen niet adequaat zijn, kan zij, in overeenstemming met de in artikel 5, lid 2 bedoelde procedure, besluiten dat de betrokken nationale toezichthoudende autoriteiten corrigerende maatregelen moeten nemen. De Commissie dient in kennis te worden gesteld van dergelijke corrigerende maatregelen, die moeten worden goedgekeurd volgens de in artikel 5, lid 2 bedoelde procedure.

(quies) Een referentieperiode zal minstens drie en hoogstens vijf jaar duren. Het bereiken van de prestatiedoelen zal jaarlijks en aan het einde van de referentieperiode worden beoordeeld, en dan worden nieuwe doelen vastgesteld voor de volgende referentieperiode. De eerste referentieperiode loopt tot 2011. Indien tijdens die periode de nationale of regionale doelen niet worden bereikt, zullen de lidstaten en/of de nationale toezichthoudende autoriteiten corrigerende maatregelen nemen, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, onder c.

(sexies) De Commissie beoordeelt regelmatig of de prestatiedoelen al dan niet zijn bereikt en biedt de resultaten aan het Single Sky-comité aan.

 

4. De onderstaande procedures zijn van toepassing op de in lid 1 bedoelde prestatieregeling.

(bis) het verzamelen, valideren, onderzoeken, evalueren en verspreiden van relevante gegevens over de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties van alle relevante partijen, waaronder verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtruimgebruikers, luchthavenexploitanten, nationale toezichthoudende autoriteiten, lidstaten en het prestatiebeoordelingsorgaan;

 

(ter) selecteren van adequate prestatiekerngebieden op basis van ICAO-document nr. 9854 "Global Air Traffic Management Operational Concept", in overeenstemming met het prestatiekader van het ATM-masterplan, waarin veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiencyzijn opgenomen, indien nodig aangepast aan de specifieke behoeften van het Gemeenschappelijke Europese luchtruim en relevante doelstellingen voor genoemde terreinen en aan de definitie van een beperkt pakket van prestatie-indicatoren voor prestatiemeting.

(quater) opstelling van communautaire prestatiedoelen die worden vastgesteld met inachtneming van inputs op nationaal niveau of op dat van functionele luchtruimblokken;

(quies) controle op de nationale of regionale prestatieplannen en op de adequate waarschuwingsmechanismen.

(sexies) de invoering van beginselen van correct gedrag

 

De Commissie kan andere procedures toevoegen aan de in dit lid bedoelde lijst. Deze maatregelen die bedoeld zijn voor het wijzingen van niet-essentiële elementen van de verordening door ze aan te vullen, worden goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing (verwijzing naar artikel)

 

 

5. Bij het opstellen van de prestatieregeling wordt er rekening mee gehouden dat en-routediensten, terminal diensten en netwerkfuncties verschillend zijn en als zodanig moeten worden behandeld, in het bijzonder bij de prestatiemeting.

 

6. Voor het gedetailleerd functioneren van de prestatieregeling stelt de Commissie binnen een passend tijdsbestek, uitvoeringsvoorschriften vast, in overeenstemming met artikel 8, om te voldoen aan de termijnen die in deze verordening zijn vastgelegd. Deze uitvoeringsvoorschriften hebben betrekking op:

(a) de inhoud en het tijdsbestek van de in lid 4 bedoelde procedures;

(b) de referentieperiode en de tussenpozen om te beoordelen of de prestatiedoelen al dan niet bereikt zijn en de vaststelling van nieuwe doelen;

(c) criteria voor het opstelling door de nationale toezichthoudende autoriteiten van de nationale of regionale prestatieplannen met de nationale of regionale prestatiedoelen en de stimuleringsregeling;

(i) zijn gebaseerd zijn op de bedrijfsplannen van de dienstverleners;

(ii) houden rekening met alle kostenelementen van de nationale of regionale kostenbasis;

(iii) omvatten bindende prestatiedoelstellingen die consistent zijn met de communautaire prestatiedoelstellingen;

(d) criteria om te beoordelen of de nationale of regionale doelen tijdens de referentieperiode in overeenstemming zijn met de communautaire prestatiedoelen;

(e) algemene beginselen voor het opstellen door de lidstaten van stimuleringsregelingen voor verleners van luchtvaartnavigatiediensten, op nationaal en regionaal niveau;

(f) passende waarschuwingsmechanismen voor de controle op de tenuitvoerlegging van de nationale of regionale prestatieplannen;

 

 

 

.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -9 (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 549/2004

Artikel 12 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-9) Artikel 12, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

 

2. De Commissie evalueert geregeld de toepassing van deze verordening en de in artikel 3 bedoelde maatregelen en brengt voor het eerst verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens ieder jaar. Zij kan de lidstaten daartoe om aanvullende informatie verzoeken naast de informatie uit de overeenkomstig lid 1 ingediende verslagen.

Motivering

Passender tijdsbestek.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 2 – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

 

(2) Daartoe organiseert elke nationale toezichthoudende instantie passende inspecties en onderzoeken, waaronder onderzoeken naar de noodzakelijke personeelsbezetting, om na te gaan of aan de eisen van deze verordening is voldaan. De betrokken verlener van luchtvaartnavigatiediensten verleent hieraan zijn medewerking.

Motivering

Uit eerdere voorvallen blijkt dat onderbezetting een veiligheidsrisico kan opleveren.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -4 (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 7 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-4) Artikel 7, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

 

3. Nationale toezichthoudende instanties geven certificaten af aan de verleners van luchtvaartnavigatiediensten indien deze aan de in artikel 6 bedoelde gemeenschappelijke eisen voldoen. Certificaten kunnen worden verleend voor elke in artikel 2 van de kaderverordening genoemde afzonderlijke luchtvaartnavigatiedienst, zelfs voor een bundel van dergelijke diensten, onder meer in de situatie waarin een verlener van luchtvaartnavigatiediensten, ongeacht diens juridische status, zijn eigen communicatie-, navigatie- en begeleidingssystemen bedient en in stand houdt. De certificaten worden regelmatig gecontroleerd.

Motivering

De voorgestelde wijziging moet een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen bij de verleners van luchtvaartnavigatiediensten, die een bundel diensten aanbieden. Een gemeenschappelijk certificaat kan verleners van luchtvaartnavigatiediensten verleiden tot schipperen met de kwaliteit op bepaalde onderdelen van hun activiteiten, waardoor de veiligheid als geheel in gevaar komt.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een lidstaat mag niet weigeren een verlener van luchtverkeersdiensten aan te wijzen omdat de wetgeving van die lidstaat voorschrijft dat een verlener van luchtverkeersdiensten die diensten aanbiedt in het luchtruim dat onder de verantwoordelijkheid van die lidstaat valt:

2. Bij het verlenen van grensoverschrijdende diensten zorgen de lidstaten ervoor dat naleving van dit artikel en artikel 10, lid 3, niet wordt belemmerd door hun nationale rechtsstelsel dat eist dat een verlener van luchtverkeersdiensten die diensten aanbiedt in het luchtruim dat onder de verantwoordelijkheid van die lidstaat valt:

Motivering

Het opleggen van juridische beperkingen op nationaal niveau voor het verlenen van grensoverschrijdende diensten kan een belemmering vormen voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Artikel 8, lid 2 wordt vervangen door:

 

2. De lidstaten geven een omschrijving van de rechten en plichten waaraan de aangewezen verleners van luchtverkeersdiensten moeten voldoen. Deze plichten kunnen voorwaarden bevatten voor het tijdig verstrekken van relevante informatie, waarmee alle bewegingen van luchtvaartuigen in het onder hun verantwoordelijkheid vallende luchtruim kunnen worden geïdentificeerd.

Motivering

Passender formulering.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter a ter (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter) Artikel 8, lid 3 wordt vervangen door:

 

3. Lidstaten hebben de bevoegdheid om zelf een verlener van luchtverkeersdiensten te kiezen, mits deze voldoet aan de eisen en voorwaarden van de artikelen 6 en 7.

Motivering

Passender formulering.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat de functionele luchtruimblokken zo snel mogelijk, en uiterlijk tegen eind 2012, worden ingesteld teneinde de capaciteit en efficiëntie van het netwerk voor luchtverkeersbeheer in het gemeenschappelijk Europees luchtruim te optimaliseren, bij te dragen tot de prestaties van het luchtvervoerssysteem en het effect op het milieu te beperken. De lidstaten moeten zoveel mogelijk samenwerken om de naleving van deze bepaling te garanderen.

1. De Commissie en de lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat de tenuitvoerlegging van de functionele luchtruimblokken uiterlijk tegen eind 2011 plaatsvindt, teneinde de maximale capaciteit en efficiëntie van het netwerk voor luchtverkeersbeheer in het gemeenschappelijk Europees luchtruim te bereiken, bij te dragen tot de prestaties van het luchtvervoerssysteem, in volledige overeenstemming met de prestatieregeling, en het effect op het milieu te beperken. De lidstaten moeten zoveel mogelijk samenwerken en in voorkomende gevallen samenwerken met derde landen en in het bijzonder met de naburige FABs , om de naleving van deze bepaling te garanderen.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Teneinde de totstandkoming van het SES door middel van FABs te vereenvoudigen, benoemt de Commissie een ervaren politicus als coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem (de coördinator).

Motivering

In navolging van het succesvolle model van de TEN-T voorrangsprojecten, zou de benoeming van een coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem, de tenuitvoerlegging daarvan en een toekomstige fusie kunnen stimuleren. Met het oog op het bereiken van een politieke overeenkomst tussen de lidstaten, dient de coördinator een ervaren politicus te zijn en geen deskundige.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De coördinator wordt door de Commissie benoemd in overleg met de lidstaten en na raadpleging van het Europees Parlement.

Motivering

Er dient gebruik te worden gemaakt van de interinstitutionele overlegmechanismen.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 1 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. De belangrijkste taak van de coördinator is het faciliteren van overeenkomsten op hoog niveau en het vinden van de beste oplossingen voor problemen die verband houden met de bespoediging van de instelling van FABs en ervoor te zorgen dat de FABs harmoniseren en consistent zijn met deze bepalingen van deze verordening.

Motivering

In navolging van het succesvolle model van de prioritaire TEN-T-projecten, zou de benoeming van een coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem, de tenuitvoerlegging daarvan en een toekomstige fusie kunnen stimuleren. Met het oog op het bereiken van een politieke overeenkomst tussen de lidstaten, dient de coördinator een ervaren politicus te zijn en geen deskundige.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 1 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies. De coördinator brengt rechtstreeks verslag uit aan de Commissie en werkt nauw samen met het Single Sky comité, Eurocontrol, het prestatiebeoordelingsorgaan en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

Motivering

In navolging van het succesvolle model van de prioritaire TEN-T-projecten, zou de benoeming van een coördinator voor het functionele luchtruimblokkensysteem, de tenuitvoerlegging daarvan en een toekomstige fusie kunnen stimuleren. Met het oog op het bereiken van een politieke overeenkomst tussen de lidstaten, dient de coördinator een ervaren politicus te zijn en geen deskundige.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 2 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) consistentie met de prestatiedoeleinden zoals vastgelegd in artikel 11 van de kaderverordening en latere regelgeving;

Motivering

Waarborgt de consistentie met de bepalingen in de prestatieregeling.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een functioneel luchtruimblok wordt uitsluitend ingesteld bij onderlinge overeenstemming tussen alle lidstaten die verantwoordelijk zijn voor een deel van het luchtruim in het blok, dan wel bij een verklaring van één lidstaat indien het luchtruim in het blok volledig onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alvorens een functioneel luchtruimblok in te stellen, verstrekt de betrokken lidstaat de Commissie, de andere lidstaten en de andere belanghebbende partijen adequate informatie teneinde hen in staat te stellen de verenigbaarheid met de criteria van lid 2 te beoordelen en eventueel opmerkingen te maken.

3. Een functioneel luchtruimblok wordt uitsluitend ingesteld bij onderlinge overeenstemming tussen alle lidstaten en in voorkomend geval derde landen die verantwoordelijk zijn voor een deel van het luchtruim in het blok Alvorens een functioneel luchtruimblok in te stellen, verstrekt de betrokken lidstaat de Commissie, de coördinator, de andere lidstaten en de andere belanghebbende partijen adequate informatie teneinde hen in staat te stellen de verenigbaarheid met de criteria van lid 2 te beoordelen en eventueel opmerkingen te maken.

Motivering

Eén enkele lidstaat kan geen FAB instellen. FABs kunnen echter derde landen omvatten.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 9a – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Bij geschillen tussen twee of meer lidstaten ten aanzien van een grensoverschrijdend functioneel luchtruimblok dat betrekking heeft op luchtruim onder hun verantwoordelijkheid, kunnen de betrokken lidstaten de zaak gezamenlijk voor advies aan het Single Sky Comité voorleggen. Het advies wordt verstrekt aan de betrokken lidstaten. Onverminderd lid 3 houden de lidstaten met dit advies rekening om een oplossing te vinden.

5. Bij geschillen tussen twee of meer lidstaten ten aanzien van een grensoverschrijdend functioneel luchtruimblok dat betrekking heeft op luchtruim onder hun verantwoordelijkheid, kunnen de betrokken lidstaten de zaak gezamenlijk aan de coördinator voorleggen. De coördinator voert overleg met alle belanghebbenden om een oplossing te vinden, brengt aan de Commissie verslag uit over het resultaat van het overleg en doet adequate aanbevelingen. De aanbevelingen worden ook verstrekt aan de betrokken lidstaten. Onverminderd lid 3 houden de lidstaten met de aanbevelingen rekening om een oplossing te vinden.

Motivering

Dit sluit aan bij het voorgaande en biedt opheldering over de taken van de coördinator.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 

Lidstaten nemen in het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid de noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat er voor het beheer van specifieke luchtruimblokken schriftelijke overeenkomsten tussen de bevoegde civiele en militaire autoriteiten of gelijkwaardige juridische regelingen worden herzien of aangegaan.

Motivering

Gezien de wijzigingen die de onderhavige verordening met zich meebrengt, is een herziening van de overeenkomst tussen de burgerlijke en militaire autoriteiten uit 2004, noodzakelijk.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter a - punt i)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"a) de onder luchtruimgebruikers te verdelen kosten zijn de vastgestelde kosten van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, met inbegrip van passende bedragen voor rente op kapitaalinvesteringen en afschrijving van activa, alsmede van de kosten van onderhoud, exploitatie, beheer en administratie;"

"a) de onder luchtruimgebruikers te verdelen kosten zijn de vastgestelde kosten van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, met inbegrip van passende bedragen voor rente op kapitaalinvesteringen en afschrijving van activa, alsmede van de kosten van onderhoud, exploitatie, beheer en administratie; de vastgestelde kosten worden afgeleid van de prestatiedoelen zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van de kaderverordening en dragen bij tot de kostenefficiëntie van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten zoals bepaald in artikel 14 van deze verordening;"

Motivering

Zoals bepaald in artikel 11 van Kaderverordening 549/2004 en artikel 14 van Verordening 550/2004 moet het heffingenstelsel kostenefficiënt zijn, op voorwaarde dat de prestatiedoelen bereikt zijn.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter a – punt ii

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Met het oog op de FABs moeten lidstaten, middels een kaderovereenkomst, overeenstemming bereiken over een convergentieregeling voor een gemeenschappelijke heffing, die in overeenstemming is met de prestatieregeling.

Motivering

De heffingen moeten consistent te zijn met gemeenschappelijk goedgekeurde convergentiecriteria, eerst in het kader van FABs en later in het kader van het totale gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter b – punt ii

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 3 – letter b bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) de heffingen worden per kalenderjaar vastgesteld en hebben betrekking op een periode van minstens drie en hoogstens vijf jaar;

(b bis) de heffingen worden per kalenderjaar vastgesteld en hebben betrekking op een periode van minstens drie en hoogstens vijf jaar, in overeenstemming met de prestatiedoelstellingen en andere aspecten die bijdragen aan de kostenstructuur van de verleende dienst;

Amendement  53

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter b - punt iii

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"c) Luchtvaartnavigatiediensten mogen voldoende inkomsten opleveren om een redelijk rendement te garanderen, zodat de nodige kapitaalverbeteringen kunnen worden doorgevoerd;"

"c) Luchtvaartnavigatiediensten mogen voldoende inkomsten opleveren om een redelijk rendement te garanderen, zodat de nodige kapitaalverbeteringen kunnen worden doorgevoerd, op voorwaarde dat de overeengekomen prestatiedoelen bereikt zijn;"

Motivering

Inkomsten uit luchtvaartnavigatiediensten mogen een redelijk rendement opleveren, maar alleen als de prestatiedoelen bereikt zijn.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter b – punt iv

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 3 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) heffingen moeten de veilige, doeltreffende, daadwerkelijke en duurzame verlening van luchtvaartnavigatiediensten bevorderen met het oog op een hoog niveau van veiligheid en kosteneffectiviteit en vormen een stimulans voor geïntegreerde dienstverlening. Daartoe mogen de nationale toezichthoudende instanties, in het kader van de nationale of regionale prestatieplannen, mechanismen opzetten, inclusief stimulansen zoals financiële voordelen en nadelen, om verleners van luchtvaartnavigatiediensten en/of luchtruimgebruikers aan te moedigen om steun te verlenen voor verbeteringen in de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, zoals verhoogde capaciteit, beperkte vertragingen en duurzame ontwikkeling, met behoud van een optimaal veiligheidsniveau.'

(e) heffingen moeten de veilige, doeltreffende, daadwerkelijke en duurzame verlening van luchtvaartnavigatiediensten bevorderen met het oog op het behalen van de prestatiedoelen en vormen een stimulans voor geïntegreerde dienstverlening. Daartoe mogen de nationale toezichthoudende instanties, in het kader van de nationale of regionale prestatieplannen, mechanismen opzetten, inclusief stimulansen zoals financiële voordelen en sancties, om verleners van luchtvaartnavigatiediensten aan te moedigen te voldoen aan de prestatiedoelen.

Motivering

Waarborgt consistentie.

Financiële stimulansen om betere prestaties te leveren moeten niet zijn bedoeld voor luchtruimgebruikers. De doelstelling van het leveren van een betere prestatie in het kader van het Europese luchtruim moet gericht zijn op de monopolistische dienstverleners. Als gevolg hiervan moeten financiële voordelen en sancties worden ingezet als aanmoediging voor dienstverleners om te voldoen aan de prestatiedoelen.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter c

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3, van de kaderverordening kan de Commissie beslissen dat heffingen moeten worden gebruikt voor de financiering van gemeenschappelijke projecten die ontworpen zijn om bijstand te verlenen aan specifieke categorieën luchtruimgebruikers en/of verleners van luchtvaartnavigatiediensten, teneinde collectieve luchtvaartnavigatie-infrastructuur, het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten en het gebruik van luchtruim te verbeteren, met name die projecten welke vereist zijn voor de tenuitvoerlegging van het masterplan inzake luchtverkeersbeheer. In dergelijke beslissingen moet het gemeenschappelijke project worden geïdentificeerd en moeten met name het tijdschema voor de tenuitvoerlegging, de kosten voor de luchtruimgebruikers en de verdeling tussen de lidstaten worden gespecificeerd.

4. Er komen gemeenschappelijke projecten om luchtruimgebruikers en/of verleners van luchtvaartnavigatiediensten te helpen bij de verbetering van de gemeenschappelijke luchtvaartnavigatiestructuur, het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten en het gebruik van het luchtruim, en met name projecten die nodig zijn voor de invoering van FABs en voor de tenuitvoerlegging van het ATM-masterplan. De Commissie stelt financiële middelen voor, zoals financiering uit de Transeuropese Netwerken, de Europese Investeringsbank en veilinginkomsten door de opname van de luchtvaart in het emissiehandelssysteem, voor de financiering van gemeenschappelijke projecten, met name voor het bespoedigen van de tenuitvoerlegging van SESAR, binnen het financieel meerjarenkader. Overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3, van de kaderverordening, en uitgaande van de beginselen van kostenefficiëntie die zijn vastgelegd in artikel 11 van de kaderverordening, kan de Commissie ook beslissen dat de kosten van gemeenschappelijke projecten gedeeltelijk via heffingen mogen worden gerecupereerd. In dergelijke beslissingen moet het gemeenschappelijke project worden geïdentificeerd en moeten met name het tijdschema voor de tenuitvoerlegging, de kosten voor de luchtruimgebruikers en de verdeling tussen de lidstaten worden gespecificeerd, waarbij dubbele kosten en heffingen moeten worden voorkomen. Alvorens een besluit te nemen voert de Commissie een onafhankelijke kosten/batenanalyse uit en pleegt zij uitvoerig overleg, zodat voor zover mogelijk overeenstemming wordt bereikt met dienstverleners en luchtruimgebruikers. De kosten van gemeenschappelijke projecten worden uitgebreid en op transparante wijze gecontroleerd.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 12

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 18 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Noch de nationale toezichthoudende instanties, die handelen overeenkomstig hun nationale wetgeving, noch de Commissie mogen vertrouwelijke informatie openbaar maken.

1. Noch de nationale toezichthoudende instanties, die handelen overeenkomstig hun nationale wetgeving, noch de Commissie, noch de coördinator mogen vertrouwelijke informatie openbaar maken.

Motivering

Waarborgt consistentie in de tekst als geheel.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 12

Verordening (EG) Nr. 550/2004

Artikel 18 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1 laat het recht van openbaarmaking door nationale toezichthoudende instanties of de Commissie onverlet indien deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak, in welk geval de openbaarmaking evenredig moet zijn en rekening moet houden met de gewettigde belangen van verleners van luchtvaartnavigatiediensten inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen.'

2. Lid 1 laat het recht van openbaarmaking door nationale toezichthoudende instanties, de coördinator of de Commissie onverlet indien deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak, in welk geval de openbaarmaking evenredig moet zijn en rekening moet houden met de gewettigde belangen van verleners van luchtvaartnavigatiediensten inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen.'

Motivering

Waarborgt consistentie in de tekst als geheel.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 13

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 18 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In het kader van de periodieke beoordeling zoals bedoeld in artikel 12, lid 2, van de kaderverordening, en uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, zal de Commissie prospectief onderzoek uitvoeren naar de voorwaarden voor de toekomstige toepassing van marktbeginselen op het verlenen en aanwijzen van diensten op het gebied van communicatie, navigatie, bewaking, meteorologie en aeronautische informatie.

1. Uiterlijk aan het einde van 2010 zal de Commissie alle nodige maatregelen nemen om de toepassing van marktbeginselen op het verlenen en aanwijzen van diensten op het gebied van communicatie, navigatie, bewaking, meteorologie en aeronautische informatie te garanderen.

Motivering

Er bestaat geen reden waarom de Commissie vier jaar zou wachten om dit terrein te onderzoeken. Het is algemeen bekend dat de toepassing van marktbeginselen voor deze diensten nu al mogelijk is. Het is dan ook zinvol onmiddellijk het concurrentiebeginsel voor deze diensten in te voeren. Dit zal leiden tot minder kosten en betere kwaliteit van de dienstverlening.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 2

Verordening (EG) Nr. 551/2004

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Gemeenschap en de lidstaten vragen de ICAO om een gemeenschappelijk Europees vluchtinformatiegebied (EFIR) op te richten en te erkennen. Daartoe legt de Commissie, voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag uiterlijk op [….] een aanbeveling voor aan de Raad.

1. De Gemeenschap en de lidstaten vragen de ICAO om een gemeenschappelijk Europees vluchtinformatiegebied (EFIR) op te richten en te erkennen. Daartoe legt de Commissie, voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag uiterlijk op 31 december 2012 een aanbeveling voor aan de Raad.

Motivering

Verondersteld mag worden dat aan het eind van 2012 FABs worden ingesteld en functioneel zijn en de fusies tussen de FABs op stapel zijn gezet; dan hebben de Commissie en de lidstaten een indruk van het aantal lidstaten dat daarbij betrokken is.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) coördinatie en toewijzing van schaarse hulpbronnen, met name radiofrequenties en radartranspondercodes;

(b) coördinatie en toewijzing van schaarse hulpbronnen binnen de luchtvaartfrequentiebanden die gebruikt worden door het algemene luchtverkeer, met name radiofrequenties en de coördinatie van radartranspondercodes;

Amendement  61

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) aanvullende taken voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer, zoals gedefinieerd in het masterplan voor luchtverkeersbeheer.

(c) aanvullende taken voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer, waaronder het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gedefinieerd in het masterplan voor luchtverkeersbeheer.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie mag, op eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van bovenvermelde taken aan Eurocontrol toevertrouwen, voor zover deze taken geen betrekking hebben op de vaststelling van bindende maatregelen van algemene aard of op het nemen van politieke beslissingen. Deze taken worden op onpartijdige en kostenefficiënte wijze uitgevoerd, rekening houdend met de behoeften van het volledige ATM-netwerk; de luchtruimgebruikers en de verleners van luchtvaartnavigatiediensten moeten bij de uitvoering van deze taken worden betrokken.

De Commissie mag, op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, de uitvoering van bovenvermelde taken aan Eurocontrol of een ander orgaan toevertrouwen, voor zover deze taken geen betrekking hebben op de vaststelling van bindende maatregelen van algemene aard of op het nemen van politieke beslissingen. Deze taken worden, met volledige betrokkenheid van luchtruimgebruikers en verleners van luchtvaartnavigatiediensten op onpartijdige en kostenefficiënte wijze uitgevoerd, met het doel de prestatiedoelen te bereiken, rekening houdend met de behoeften van het volledige ATM-netwerk en de routes waaraan de gebruikers van het luchtruim de voorkeur geven. Bij de instelling van de netwerkbeheersfunctie ziet de Commissie erop toe dat het beginsel van de scheiding van regelgevende en operationele taken wordt nageleefd. Hiertoe dient elke aparte functie en de daarbij horende verantwoordelijkheden op ieder niveau (EU, regionaal, FAB, nationaal) nauwgezet te worden gedifferentieerd en ingedeeld. Functies met een Europese dimensie die als "operationeel" worden ingedeeld, worden in nauwe samenwerking met de professionele partners uitgevoerd, met wie tevens overleg zal worden gepleegd over regelgevende functies.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Andere aspecten van het ontwerp van het luchtruim dan die welke in lid 2 zijn vermeld, worden op nationaal of regionaal niveau behandeld. In het ontwerpproces wordt rekening gehouden met de vraag naar vervoer en de complexiteit van dat vervoer, en is bepaald dat alle groepen betrokken luchtruimgebruikers moeten worden geraadpleegd.

5. Andere aspecten van het ontwerp van het luchtruim dan die welke in lid 2 zijn vermeld, worden op nationaal of regionaal niveau behandeld. In het ontwerpproces wordt rekening gehouden met de vraag naar vervoer en de complexiteit van dat vervoer en de consistentie met de nationale of regionale prestatieplannen en is bepaald dat alle betrokken luchtruimgebruikers of groepen betrokken luchtruimgebruikers moeten worden geraadpleegd.

Motivering

Waarborgt consistentie in de tekst als geheel.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) Nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gespecificeerd in een uitvoeringsbepaling die overeenkomstig de in artikel 5, lid 3, van de kaderverordening vermelde procedure is vastgesteld en overeenkomstig de vereisten die door de Commissie overeenkomstig artikel 9 zijn vastgelegd, wordt door de lidstaten toevertrouwd aan Eurocontrol.'

6. Het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gespecificeerd in een uitvoeringsbepaling die overeenkomstig de in artikel 5, lid 3, van de kaderverordening vermelde procedure is vastgesteld en overeenkomstig de vereisten die door de Commissie overeenkomstig de artikelen 9 en 11 zijn vastgelegd, wordt door de lidstaten toevertrouwd aan een hervormd Eurocontrol of een ander bevoegd en onafhankelijk orgaan, dat onderworpen is aan adequate controleregelingen.

Motivering

Waarborgt consistentie in de tekst als geheel.

Momenteel is Eurocontrol in de positie om te zorgen voor de luchtverkeersstromen, maar op lange termijn is dit wellicht niet het geval.


TOELICHTING

Het SES-initiatief(1) werd in 2000 gelanceerd en heeft ervoor gezorgd dat ATM een onderdeel werd van het gemeenschappelijk vervoerbeleid.

Sindsdien is er veel gebeurd. Door het uitbreidingsbeleid en het actieve nabuurschapsbeleid is de Europese luchtvaartmarkt uitgebreid tot 37 landen. Door de groeiende gemeenschappelijke luchtvaartmarkt is de EU een wereldspeler geworden.

De algemene indruk is dat SES op een aantal belangrijke punten niet aan de verwachtingen heeft voldaan. In het algemeen biedt de benadering via functionele luchtruimblokken (FAB) niet de verhoopte voordelen in termen van verbeterde vluchtefficiëntie, kostenverlaging en het terugdringen van versnippering.

De algemene efficiëntie van het ontwerp en het gebruik van de Europese routestructuur, en dus ook de vluchtefficiëntie en het milieueffect, zijn nauwelijks verbeterd.

Luchtruimgebruikers en passagiers betalen onnodige kosten voor de inefficiëntie in de luchtvaartketen, zowel wat tijd en brandstofverbruik als geld betreft.

Voor het behoud van het concurrentievermogen van de Europese luchtvaart is een volledige systeemaanpak vereist: een gemeenschappelijke visie, gemeenschappelijke doeleinden en technologieën, met als fundament een solide regelgevingskader.

In dit verband is de Commissie gekomen met een pakket voorstellen(2).

- De vier verordeningen betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim moeten worden gewijzigd om een prestatiekader met gekwantificeerde doelstellingen tot stand te brengen.

- De uitbreiding van de bevoegdheden van het EASA tot alle links in de veiligheidsketen van de luchtvaart zal leiden tot een verbetering van de veiligheid.

- De goedkeuring van het ATM-masterplan zal de technologische innovatie versnellen.

- Het luchthavenactieplan omvat oplossingen voor de capaciteitsproblemen in de lucht en op de grond.

HET COMMISSIEVOORSTEL

Inhoud: Het voorstel(3) tot wijziging van SES I bevat een aantal verbeteringen van de oorspronkelijke wetgeving, zoals bindende prestatiedoelen voor verleners van luchtnavigatiediensten, een Europese netwerkbeheerfunctie om te zorgen voor convergentie tussen nationale netwerken en termijnen waarbinnen de lidstaten de prestaties moeten verbeteren, aanvankelijk via FABs.

De voornaamste onderdelen van het voorstel zijn: onafhankelijkheid van NSAs; grotere betrokkenheid van de sociale partners; een beter prestatiesysteem; geharmoniseerde veiligheidseisen; bespoediging van FABs; doorzichtigheid van het heffingensysteem; een gemeenschappelijke Europese vluchtinformatieregio; Geharmoniseerde beschikbaarheid van luchtvaartinformatie; Luchtverkeersregels en luchtruimclassificaties een systeembenadering van netwerkontwerp, netwerkbeheer, de inzet van technologie en comitologie.

OPMERKINGEN VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur acht het noodzakelijk over te gaan tot de herziening van het wetgevingskader voor SES en de systeemaanpak, die op vier pijlers is gebaseerd.

De rapporteur stelt vast dat er onder belanghebbenden grote overeenstemming bestaat. Afgezien van negatieve geluiden uit de vakbonden en enige terughoudendheid van lidstaten, steunen alle actoren in grote lijnen het SES II-pakket.

De rapporteur beseft dat er geen grote technische of wetenschappelijke belemmeringen bestaan voor de oprichting van SES. Bovendien hoeft de totstandkoming geen veiligheidsproblemen op te leveren. Het langzame integratieproces is een gevolg van de verschillende wijzen waarop SES wordt opgevat. De rapporteur is dan ook van mening dat dit begrip duidelijk moet worden gedefinieerd.

De rapporteur is ervan overtuigd dat het Commissievoorstel in ruime mate tegemoet komt aan de behoeften en verwachtingen van de burger. Voorts kan het een bijdrage leveren aan de ambitieuze milieudoeleinden van Europa.

De Europese industrie kan profijt trekken van haar voortrekkersrol bij de innovatie in de ATM-technologie.

De rapporteur is erop gebrand dat dit politieke kerndoel intact blijft en verzoekt de wetgevers hun best te doen bij het vinden van compromissen op onderdelen zodat de belangrijkste beleidsdoeleinden overeind blijven.

De beste manier om tot een gemeenschappelijk luchtruim te komen is volgens de rapporteur het bereiken van een brede, samenhangende consensus en niet een ambitieus beleid dat van bovenaf wordt opgelegd.

Sommige elementen in het Commissievoorstel zijn echter onduidelijk en behoeven verbetering:

(a) Onafhankelijkheid van NSAs - de NSAs moeten tenminste over functionele onafhankelijkheid en voldoende middelen kunnen beschikken. De rapporteur beklemtoont dat de lidstaten al hebben ingestemd met het toekennen van "functionele onafhankelijkheid" aan nationale agentschappen en toezichthoudende autoriteiten op andere gebieden (zoals telecommunicatie, energie- en gasmarkten) en pleit voor dezelfde benadering in het luchtvaartsysteem.

(b) Grotere betrokkenheid van alle partijen - samenwerking op politiek, sociaal en technisch gebied is essentieel voor het bereiken van de doelstelling van SES. Het nieuwe SES-kader moet dan ook verdergaan dan het EU-model - dat wordt gezien als een eenheid van waarden met een diversiteit aan systemen - en zo spoedig mogelijk een solide en gemeenschappelijk technologisch systeem (SESAR) tot stand brengen, ter ondersteuning van het gemeenschappelijk doel. De Commissie moet zich sterk maken voor de onverkorte steun en inzet van alle belanghebbenden, met name de sociale dialoog, om de sociale vrede te waarborgen.

(c) Een beter prestatiesysteem: Het prestatiesysteem is een sleutelelement, evenals de termijn voor de tenuitvoerlegging van de FABs.

De rapporteur is van mening dat de Commissie haar aandacht vooral moet richten op het opstellen van kwantificeerbare, haalbare communautaire doeleinden. Deze doeleinden moeten gericht zijn op de aanpak van alle gevoelige kwesties als veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiëntie.

Met als uitgangspunt het Eurozonemodel moeten Commissie en lidstaten overeenstemming bereiken over nationale en regionale (FAB-niveau) doeleinden, via convergentiecriteria gekoppeld aan communautaire doeleinden. Deze aanpak vergt Europees toezicht en een geharmoniseerd Europees systeem van stimulerings- en ontmoedigingsmaatregelen. Er dienen corrigerende maatregelen overwogen te worden die geharmoniseerd, doeltreffend, evenwichtig en afdoend zijn.

Een onafhankelijk prestatiebeoordelingsorgaan bewaakt en beoordeelt de prestaties van het systeem.

De rapporteur is van mening dat Eurocontrol het prestatiebeoordelingsorgaan kan worden, omdat het al dergelijke activiteiten verricht. Maar het werkterrein van deze organisatie bestrijkt de Europese Unie en niet-EU-landen. Dit is enerzijds gunstig gezien de toekomstige ontwikkeling van SES, maar anderzijds roept het momenteel vragen op over het rechtskader, het eventueel uiteenlopen van EU-belangen en belangen van andere landen, de onpartijdigheid van de organisatie en vooral haar onafhankelijkheid en die van haar potentiële subelementen.

De rapporteur is van mening dat de voorgenomen hervorming van Eurocontrol plaats dient te vinden voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de onderhavige verordeningen en wel op een manier die volledige onafhankelijkheid waarborgt bij het besturen van de diverse subelementen, en incompatibiliteit voorkomt tussen de Europese taken en andere aspecten die verband houden met zijn bevoegdheden als internationale organisatie.

(d) Veiligheid: aangezien het luchtverkeer steeds verder toeneemt, bestaat er behoefte aan een initiatief voor een totale systeemaanpak op het terrein van de veiligheid, om het luchtvervoer veilig en duurzaam te houden. EASA wordt daarom verantwoordelijk voor het algehele toezicht op de veiligheid van het luchtvaartsysteem als geheel.

(e) Er dient een overeenkomst te worden gesloten over duidelijke voorschriften voor de exploitatie van FABs. FABs zijn slechts het middel om een doel te bereiken en een ongecoördineerde tenuitvoerlegging zou leiden tot onnodige kosten bij de voltooiing van SES. De rapporteur stelt dan ook aanvullende bepalingen voor om de verdere integratie van bestaande en toekomstige FABs in SES te vergemakkelijken, in volledige consistentie met de prestatieregeling. Die zijn van vitaal belang in de stapsgewijze aanpak van de verspreiding van Europese inzichten, beginselen en voorwaarden bij de aangrenzende derde landen.

De benoeming van een ervaren politicus als coördinator van het FAB-systeem zal de tenuitvoerlegging van de FABs en hun verdere fusie, vergemakkelijken.

Betrokkenheid en inzet van militaire zijde moet worden aangemoedigd.

(f) Heffingenstelsel: De rapporteur is een krachtig voorstander van de transparantie van heffingen. De vastgestelde kosten moeten consistent zijn met de convergentiecriteria die gebaseerd zijn op de prestatieregeling en in eerste instantie worden besloten binnen de FABs en in een later stadium binnen SES als geheel.

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan: een gemeenschappelijk mechanisme voor aanvullende financiële middelen binnen de bestaande financiële kaders van Europa, dat gebaseerd is op het succesvolle model van de prioritaire TEN-T-projecten.

(g) een systeembenadering van netwerkontwerp, netwerkbeheer en inzet van technologie:

* Eurocontrol wordt belast met het concreet ontwerpen van een geharmoniseerd routenetwerk, dat in overeenstemming is met de communautaire, nationale en regionale prestatiedoelen.

* TFM: behalve op veiligheid en efficiëntie, moet het voorstel gericht zijn op grotere betrouwbaarheid.

(h) Uitvoeringsregels: De rapporteur is van mening dat de uitvoeringsregels binnen een redelijk tijdsbestek moeten worden ingediend en dringt aan op een consistente routekaart voor de concrete opstelling van de uitvoeringsregels, waarbij prioriteit en interconnectie een rol spelen.

Tegen deze achtergrond pleit de rapporteur voor de afstemming van de beleidstoezeggingen van alle partijen op het technologisch kader en het proces voor de totstandkoming van SES te bespoedigen, in overeenstemming met de ontwikkelingsfase van SESAR, zodat hiervan met ingang van 2014 volledig profijt kan worden getrokken.

(1)

Verordeningen (EG) nrs. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004.

(2)

COM 388/2008, COM 389/2008, COM 390/2008.

(3)

COM 388/2008.


ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (3.12.2008)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Rapporteur: Teresa Riera Madurell

BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese luchtvaart

De Europese luchtvaart is met ruim 700 miljoen reizigers per jaar(1), een toenemend aantal maatschappijen en een groeiende passagiers/vrachtcapaciteit een dynamische en gestaag groeiende sector (5% gemiddeld per jaar) die in 2020 bijna twee keer zo groot zal zijn als nu.

De sterke groei in de luchtvaart leidt wel tot een overbelasting van het systeem, wat tot uiting komt in toenemende vertragingen en ontoereikende capaciteit van luchthavens met alle gevolgen van dien voor de kosten, het milieu en de veiligheid.

Gemeenschappelijk Europees luchtruim - eerste pakket (1999-2004)

Ondanks de overduidelijke onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten op het gebied van de luchtvaart is het luchtruim een terrein waarop de Europese integratie slechts moeizaam tot stand komt en vruchten afwerpt. Het eerste pakket voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat in maart 2004 is goedgekeurd, had ten doel hervormingen door te voeren ten aanzien van de volgende essentiële onderdelen van het Europese luchtvaartsysteem:

· capaciteit;

· exploitatiekosten;

· CO2-uitstoot en milieueffecten;

· veiligheid.

Gemeenschappelijk Europees luchtruim - tweede pakket (2008-~)

Ofschoon het idee van een Europees luchtruim een doorbraak betekende, heeft de praktische uitwerking nog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Hardnekkige versnippering mondt uit in een gebrek aan kostenefficiëntie, waaraan voor de Europese reizigers en luchtvaartmaatschappijen een prijskaartje van 3,8 miljard euro hangt. In vergelijking met de VS zijn er in de EU per jaar slechts half zo veel vluchten maar zijn de exploitatiekosten twee keer zo hoog.

Gezien het nog povere resultaat van het gemeenschappelijk Europees luchtruim is een herziening van de oorspronkelijke opzet nodig, en dat in een uiterst kritieke fase nu de brandstofprijzen en de financiële lasten voor de maatschappijen steeds verder stijgen en 2008 een aantal faillissementen te zien heeft gegeven.

Het belangrijkste doel van het tweede pakket voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim is de invoering van aanvullende maatregelen ter versterking en stimulering van hetgeen reeds tot stand gebracht is:

· prestatieregeling met gekwantificeerde doelen;

· voltooiing van de functionele luchtruimblokken in 2012;

· een efficiënt en modern Europees luchtverkeersbeheer door uitvoering van het masterplan luchtverkeersbeheer (ATM-masterplan);

· grotere veiligheid door onderbrenging van de verantwoordelijkheden bij één lichaam, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

Hoofdpunten

De rapporteur voor advies stemt in met het tweede luchtruimpakket en alle daarin vervatte maatregelen, en wijst er daarbij op dat de nadruk op de eigenlijke tenuitvoerlegging essentieel is om de broodnodige resultaten te bereiken. Het onderhavige Commissievoorstel behelst een adequate aanpak van de manco's van het eerste pakket. Er is daarnaast wel meer aandacht voor bepaalde punten nodig.

De hervorming van het Europese luchtvaartsysteem is essentieel om tot verbetering van de veiligheid, kostenefficiëntie en milieubescherming in de luchtvaart te komen. De Europese luchtvaart moet betere toegerust zijn om de steeds sterkere concurrentie tegemoet te treden en daarnaast zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Ook staat het buiten kijf dat de rol van innoverende technologie essentieel is om efficiënt te opereren en de voorgestelde prestatiedoelen te bereiken, hetgeen tot voortgezette steun voor SESAR en de uitvoering daarvan noopt. Er moet op Europees en nationaal niveau stelselmatig steun worden gegeven aan verder onderzoek zodat de Europese luchtvaart concurrerend blijft en een mondiale koppositie kan bereiken.

Daarom roept de rapporteur voor advies de lidstaten op het luchtruiminitiatief trouw te blijven en het werk om de voltooiing en de toekomstige operatie tot een succes te maken voort te zetten. Daarom moet onderkend worden dat overheidsfinanciering nodig is, vooral voor de tenuitvoerlegging van het onontbeerlijke ATM-masterplan, waarvoor in de toekomst een fors budget voorhanden moet zijn.

De rapporteur voor advies gaat ervan uit dat alle Europese belanghebbenden van een constructieve inbreng en betrokkenheid blijk zullen geven. Daarom onderschrijft zij het voorstel van de Commissie waar het de luchtvaartsector een grotere inbreng toebedeelt en dringt zij aan op inspraak voor de sector in alle stadia van planning, besluitvorming en uitvoering.

Aangezien de luchtvaartsector een grotere rol bij het luchtverkeersbeheer zal spelen, is het zaak tot een duidelijke afbakening te komen tussen de taken van de regelgevers op EU-niveau en die van de sector zelf, die duidelijk geïnformeerd moet worden over zijn functie en taken.

Ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van communicatie, navigatie, toezicht, meteorologie, luchtvaartinformatie en training moet grotere veiligheid het uiteindelijke baken zijn, naast kostenefficiëntie en kwaliteit, in plaats van de niet-getoetste veronderstelling dat liberalisatie op deze punten vruchten zal afwerpen.

Ten slotte steunt de rapporteur voor advies een grotere rol voor EASA en is zij van oordeel dat de nieuwe luchtruimregelingen op de goede weg zijn als er zinvol gebruik wordt gemaakt van een bestaand communautair agentschap dat thans onder zijn capaciteit werkt en dat de aangewezen instantie is om alle activiteiten op het gebied van veiligheid te stroomlijnen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Er moet duidelijk op worden gewezen dat lidstaten de aanwijzing van een verlener van luchtvaartnavigatiediensten niet mogen weigeren omdat hij in een andere lidstaat is gevestigd of eigendom is van onderdanen van die lidstaat.

Schrappen

Motivering

Deze aanvulling is zowel in strijd met artikel 87d van de Duitse grondwet als met artikel 8, lid 3, van SES-Verordening 550/2004. Volgens die bepaling hebben de lidstaten de bevoegdheid om zelf een dienstverlener te kiezen. Met de nieuwe formulering van artikel 8, lid 1, wordt deze bevoegdheid aanzienlijk ingeperkt en wordt er op het punt van de aanwijzing van luchtverkeersdiensten een concurrentie-element ingebracht, dat volgens overweging 5 van de verordening juist niet mag meespelen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt het volgende lid 3 bis ingevoegd:

 

"3 bis. Bij de toepassing van deze verordening en de in artikel 3 bedoelde maatregelen wordt een bottom-up-benadering gevolgd, waarbij de verleners van luchtvaartnavigatiediensten het recht en de plicht tot initiatief hebben en waarbij het personeel en de civiele en militaire gebruikers vanaf het begin van het proces een passende inbreng hebben."

Motivering

Definitie van de sociale partners van het luchtverkeersbeheer in hun volledige geconsolideerde verslag over de totstandbrenging van de functionele luchtruimblokken.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt uitvoeringsbepalingen vast wanneer dit uitdrukkelijk bepaald is in deze verordening of in de in artikel 3 vermelde verordeningen, of wanneer dit anderszins noodzakelijk is om de doelstellingen van die verordeningen te verwezenlijken.

1. De Commissie stelt na raadpleging van het Raadgevend orgaan voor de luchtvaart en het Comité voor de sectoriële dialoog uitvoeringsbepalingen vast wanneer dit uitdrukkelijk bepaald is in deze verordening of in de in artikel 3 vermelde verordeningen, of wanneer dit anderszins noodzakelijk is om de doelstellingen van die verordeningen te verwezenlijken.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor de opstelling van uitvoeringsmaatregelen verstrekt de Commissie een mandaat aan Eurocontrol, waarin de uit te voeren taken en het tijdschema daarvoor worden vastgelegd. Hierbij streeft zij ernaar optimaal gebruik te maken van de regelingen die Eurocontrol heeft getroffen voor het betrekken en raadplegen van alle belanghebbende partijen, voor zover deze regelingen overeenstemmen met de gebruiken van de Commissie inzake transparantie en de raadplegingsprocedures en niet in strijd zijn met haar institutionele verplichtingen. De Commissie handelt volgens de procedure van artikel 5, lid 2.

2. Voor de opstelling van uitvoeringsmaatregelen verstrekt de Commissie een mandaat aan een gereorganiseerd Eurocontrol of een andere ter zake kundige en onafhankelijke instantie, waarin de uit te voeren taken en het tijdschema daarvoor worden vastgelegd. Hierbij streeft zij ernaar optimaal gebruik te maken van de regelingen die Eurocontrol heeft getroffen voor het betrekken en raadplegen van alle belanghebbende partijen, voor zover deze regelingen overeenstemmen met de gebruiken van de Commissie inzake transparantie en de raadplegingsprocedures en niet in strijd zijn met haar institutionele verplichtingen. De Commissie handelt volgens de procedure van artikel 5, lid 2.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de sector greep houdt op de functies die met de dienstverlening samenhangen, is het van doorslaggevend belang dat Eurocontrol gereorganiseerd wordt.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 – letter b

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 10 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Raadpleging van de belanghebbenden heeft in het bijzonder betrekking op de ontwikkeling en de invoering van nieuwe concepten en technologieën in het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer en omvat mechanismen om het specifieke Comité voor de sectoriële dialoog, dat is opgericht bij Besluit 98/500/EG* van de Commissie, op passende wijze daarbij te betrekken."

"Raadpleging van de belanghebbenden heeft in het bijzonder betrekking op de ontwikkeling en de invoering van nieuwe concepten en technologieën in het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer. Daarnaast brengt de Commissie raadplegingsmechanismen tot stand voor een passende inbreng van het Comité voor de sectoriële dialoog op alle ter zake doende punten en met name die welke bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim sociale gevolgen kunnen hebben."

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 11 – lid -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-1. De Commissie ziet erop toe dat het beheer van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten in een prestatiegericht systeem past, en wel door een passende mate van managementautonomie en verantwoording.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren, stelt de Commissie een prestatieregeling vast die met name de volgende elementen bevat:

1. Om de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren, stelt de Commissie na raadpleging van de in artikel 10 bedoelde belanghebbenden een prestatieregeling vast die met name de volgende elementen bevat:

Motivering

Alvorens een prestatieregeling op te zetten moet het beginsel van raadpleging duidelijk in de verordening vermeld worden.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 11 - lid 1 - letter f – streepje 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- het voorwerp uitmaken van overleg met verleners van luchtvaartnavigatiediensten, vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers, luchthavenexploitanten en luchthavencoördinatoren;

- het voorwerp uitmaken van overleg met verleners van luchtvaartnavigatiediensten, vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers, luchthavenexploitanten, luchthavencoördinatoren en beroepsorganisaties;

Motivering

Alvorens een prestatieregeling op te zetten moet het beginsel van raadpleging duidelijk in de verordening vermeld worden.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 11 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd de rol van het comité kan de Commissie Eurocontrol of een andere bevoegde publieke entiteit aanwijzen als "prestatiebeoordelingsorgaan". De rol van dit orgaan is de Commissie bij te staan bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1 vermelde prestatieregeling. De Commissie ziet erop toe dat het prestatiebeoordelingsorgaan de taken die het van de Commissie heeft gekregen, onafhankelijk uitvoert.

2. Onverminderd de rol van het comité kan de Commissie Eurocontrol of een andere bevoegde publieke entiteit aanwijzen als "prestatiebeoordelingsorgaan". De rol van dit orgaan is de Commissie bij te staan bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1 vermelde prestatieregeling. De Commissie ziet erop toe dat het prestatiebeoordelingsorgaan de taken die het van de Commissie heeft gekregen, onafhankelijk uitvoert, dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de diverse voorwaarden waaronder de verleners van luchtvaartnavigatiediensten hun diensten verlenen, en dat in het prestatiebeoordelingsorgaan deskundige mensen zitting hebben. Dat geldt vooral voor vakkennis op het gebied van de uitvoering. De bevoegdheid tot het nemen van de eindbeslissing en tot toezichthouden blijft evenwel voorbehouden aan de nationale toezichthoudende instanties c.q. de Commissie.

Motivering

Bij het opzetten van de prestatieregeling en het prestatiebeoordelingsorgaan en bij de vaststelling van de beoordelingsmethoden moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de nationale dienstverlening (bijv. verschillen in complexiteit van het luchtruim). Om deze specifieke kenmerken te onderkennen moeten er operationeel goed opgeleide mensen in het beoordelingsorgaan zitting hebben. Dit mag zich niet ontwikkelen tot een toezichthoudend orgaan, maar moet op grond van de eindverantwoordelijkheid van de lidstaten beperkt blijven tot een toetsingsorgaan dat de Commissie van advies dient.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG) nr. 549/2004

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De Commissie ziet erop toe dat het prestatiebeoordelingsorgaan onafhankelijk is en kennis van zaken heeft en dat het over raadplegings- en beroepsmechanismen beschikt.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Artikel 4 wordt vervangen door:

Schrappen

"Artikel 4

 

Veiligheidseisen

 

De Eurocontrol Safety Regulatory Requirements (ESARR's) en latere wijzigingen op deze ESARR's in het kader van deze verordening, worden door de Commissie volgens de in artikel 5, lid 3, van de kaderverordening vermelde procedure vastgesteld, waar nodig met passende aanpassingen en verbeteringen."

 

Motivering

De oorspronkelijke formulering van artikel 4 moet behouden blijven.

In het verlengde van Commissievoorstel COM(2008)390 moet de bevoegdheid van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) zich uitstrekken tot het luchtverkeersbeheer en de veiligheid van luchthavens.

Dat betekent dat EASA de plaats inneemt van de Safety Regulatory Unit van Eurocontrol en dat de ESARR's vervangen worden door uitvoeringsvoorschriften in EASA-verband.

Voor een soepele overgang moeten de uitvoeringsvoorschriften van EASA in eerste instantie op de ESARR's gebaseerd zijn.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 7 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 7, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Nationale toezichthoudende instanties geven certificaten af aan de verleners van luchtvaartnavigatiediensten indien deze aan de in artikel 6 bedoelde gemeenschappelijke eisen voldoen. Certificaten worden voor elke in artikel 2 van de kaderverordening genoemde afzonderlijke luchtvaartnavigatiedienst verleend. Certificaten worden zelfs in geval van een bundel van dergelijke diensten verleend wanneer een verlener van luchtvaartnavigatiediensten, ongeacht diens juridische status, zijn eigen communicatie-, navigatie- en begeleidingssystemen bedient en in stand houdt. De certificaten worden regelmatig gecontroleerd."

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter a

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het luchtruim dat onder hun verantwoordelijkheid valt binnen bepaalde luchtruimblokken op exclusieve basis luchtverkeersdiensten worden verleend. Daartoe wijzen de lidstaten een verlener van luchtverkeersdiensten aan die in het bezit is van een binnen de Gemeenschap geldig certificaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het luchtruim dat onder hun verantwoordelijkheid valt binnen bepaalde luchtruimblokken op exclusieve basis luchtverkeersdiensten worden verleend. Daartoe wijzen de lidstaten een verlener van luchtverkeersdiensten aan die in het bezit is van een binnen de Gemeenschap geldig certificaat'.

Een lidstaat mag niet weigeren een verlener van luchtverkeersdiensten aan te wijzen omdat de wetgeving van die lidstaat voorschrijft dat een verlener van luchtverkeersdiensten die diensten aanbiedt in het luchtruim dat onder de verantwoordelijkheid van die lidstaat valt:

 

(a) rechtstreeks of via meerderheidsaandeelhouderschap eigendom moet zijn van die lidstaat of onderdanen daarvan, of

 

(b) zijn hoofdvestiging of geregistreerd kantoor op het grondgebied van die lidstaat moet hebben, of

 

(c) alleen faciliteiten in die lidstaat mag gebruiken.'

 

Motivering

Deze aanvulling is zowel in strijd met artikel 87d van de Duitse grondwet als met artikel 8, lid 3, van SES-Verordening 550/2004. Met de nieuwe formulering van artikel 8, lid 1, wordt deze bevoegdheid aanzienlijk ingeperkt. Op het punt van de aanwijzing van luchtverkeersdiensten wordt er een concurrentie-element ingebracht, dat volgens overweging 5 van de verordening juist niet mag meespelen. Er wordt niet gegarandeerd dat dit voorschrift door elke lidstaat moet worden toegepast, aangezien in de nieuwe formulering van artikel 8, lid 1, naar de wetgeving van de lidstaten wordt verwezen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter a - punt i)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"a) de onder luchtruimgebruikers te verdelen kosten zijn de vastgestelde kosten van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, met inbegrip van passende bedragen voor rente op kapitaalinvesteringen en afschrijving van activa, alsmede van de kosten van onderhoud, exploitatie, beheer en administratie;"

"a) de onder luchtruimgebruikers te verdelen kosten zijn de vastgestelde kosten van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, met inbegrip van passende bedragen voor rente op kapitaalinvesteringen en afschrijving van activa, alsmede van de kosten van onderhoud, exploitatie, beheer en administratie; de vastgestelde kosten worden afgeleid van de prestatiedoelen zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van de kaderverordening en dragen bij tot de kostenefficiëntie van de verlening van luchtvaartnavigatiediensten zoals bepaald in artikel 14 van deze verordening;"

Motivering

Zoals bepaald in artikel 11 van Kaderverordening 549/2004 en artikel 14 van Verordening 550/2004 moet het heffingenstelsel kostenefficiënt zijn, op voorwaarde dat de prestatiedoelen bereikt zijn.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(ii bis) de volgende letter b bis) wordt ingevoegd:

 

"b bis) met betrekking tot de functionele luchtruimblokken worden de heffingen vastgesteld overeenkomstig aan kostenefficiëntie gerelateerde convergentiecriteria teneinde tot één enkele heffing te komen die volkomen consistent is met de regionale bedrijfsplannen;"

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter b - punt iii

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"c) Luchtvaartnavigatiediensten mogen voldoende inkomsten opleveren om een redelijk rendement te garanderen, zodat de nodige kapitaalverbeteringen kunnen worden doorgevoerd;"

"c) Luchtvaartnavigatiediensten mogen voldoende inkomsten opleveren om een redelijk rendement te garanderen, zodat de nodige kapitaalverbeteringen kunnen worden doorgevoerd, op voorwaarde dat de overeengekomen prestatiedoelen bereikt zijn;"

Motivering

Inkomsten uit luchtvaartnavigatiediensten mogen een redelijk rendement opleveren, maar alleen als de prestatiedoelen bereikt zijn.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter c

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Overeenkomstig de procedure van artikel 5, lid 3, van de kaderverordening kan de Commissie beslissen dat heffingen moeten worden gebruikt voor de financiering van gemeenschappelijke projecten die ontworpen zijn om bijstand te verlenen aan specifieke categorieën luchtruimgebruikers en/of verleners van luchtvaartnavigatiediensten, teneinde collectieve luchtvaartnavigatie-infrastructuur, het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten en het gebruik van luchtruim te verbeteren, met name die projecten welke vereist zijn voor de tenuitvoerlegging van het masterplan inzake luchtverkeersbeheer. In dergelijke beslissingen moet het gemeenschappelijke project worden geïdentificeerd en moeten met name het tijdschema voor de tenuitvoerlegging, de kosten voor de luchtruimgebruikers en de verdeling tussen de lidstaten worden gespecificeerd.

Schrappen

Motivering

Dit artikel is in strijd met de ICAO-beginselen en de doelstellingen van de Commissie, waarmee wordt beoogd dat heffingen op objectieve, billijke en transparante wijze worden opgelegd. Overeenkomstig de ICAO-beginselen inzake ATC-heffingen kan van luchtruimgebruikers niet verlangd worden dat zij bijdragen aan voorfinanciering van gemeenschappelijke projecten.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 9 – letter c bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 550/2004

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) het volgende lid 4 bis wordt ingevoegd:

 

"4 bis. De Commissie kan de bestaande Europese financiële kaders herzien om aanvullende financiële middelen voor gemeenschappelijke projecten voor te stellen, met name om ervoor te zorgen dat de functionele luchtruimblokken eerder worden ingesteld en om verleners van luchtvaartnavigatiediensten en luchtruimgebruikers bij te staan tijdens de toepassing van SESAR."

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het netwerk voor luchtverkeersbeheer moet het mogelijk maken het luchtruim optimaal te benutten, moet garanderen dat luchtruimgebruikers geprefereerde trajecten kunnen exploiteren en moet voorzien in een maximale toegang tot het luchtruim en tot luchtvaartnavigatiediensten.

1. Het netwerk voor luchtverkeersbeheer moet het mogelijk maken het luchtruim optimaal te benutten, moet garanderen dat luchtruimgebruikers geprefereerde trajecten kunnen exploiteren voorzover de operationele randvoorwaarden dat toelaten, en moet voorzien in een maximale toegang tot het luchtruim en tot luchtvaartnavigatiediensten.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 ‑ letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) aanvullende taken voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer, zoals gedefinieerd in het masterplan voor luchtverkeersbeheer.

c) aanvullende taken voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer, waaronder het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gedefinieerd in het masterplan voor luchtverkeersbeheer.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie mag, op eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van bovenvermelde taken aan Eurocontrol toevertrouwen, voor zover deze taken geen betrekking hebben op de vaststelling van bindende maatregelen van algemene aard of op het nemen van politieke beslissingen. Deze taken worden op onpartijdige en kostenefficiënte wijze uitgevoerd, rekening houdend met de behoeften van het volledige ATM-netwerk; de luchtruimgebruikers en de verleners van luchtvaartnavigatiediensten moeten bij de uitvoering van deze taken worden betrokken.

De Commissie mag, op eigen verantwoordelijkheid, gelet op het in inhoudelijk en geografisch opzicht gunstigste resultaat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, de uitvoering van bovenvermelde taken aan een gereorganiseerd Eurocontrol of een andere ter zake kundige en onafhankelijke entiteit toevertrouwen, voor zover deze taken geen betrekking hebben op de vaststelling van bindende maatregelen van algemene aard of op het nemen van politieke beslissingen. Deze taken worden op onpartijdige, transparante en kostenefficiënte wijze uitgevoerd, rekening houdend met de behoeften van het volledige ATM-netwerk; de luchtruimgebruikers en de verleners van luchtvaartnavigatiediensten moeten bij de bestuursstructuur voor de uitvoering van deze taken worden betrokken.

Bij de opbouw van de netmanagementfunctie houdt de Commissie zich aan het beginsel van scheiding van regulerende en operationele taken. Daartoe worden alle functies op elk niveau (Europese Unie, regionaal/functionele luchtruimblokken, nationaal) alsmede de daaraan verbonden verantwoordelijkheden nauwkeurig gedifferentieerd en gerangschikt. Als "operationeel" aangemerkte functies worden steeds onder toezicht door de industriële partners uitgevoerd, en bij de "regulerende" functies worden deze geraadpleegd.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 6 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gespecificeerd in een uitvoeringsbepaling die overeenkomstig de in artikel 5, lid 3, van de kaderverordening vermelde procedure is vastgesteld en overeenkomstig de vereisten die door de Commissie overeenkomstig artikel 9 zijn vastgelegd, wordt door de lidstaten toevertrouwd aan Eurocontrol.

6. Het beheer van de luchtverkeersstromen, zoals gespecificeerd in een uitvoeringsbepaling die overeenkomstig de in artikel 5, lid 3, van de kaderverordening vermelde procedure is vastgesteld en overeenkomstig de vereisten die door de Commissie overeenkomstig artikel 9 zijn vastgelegd, wordt door de lidstaten toevertrouwd aan een gereorganiseerd Eurocontrol of een ander ter zake kundig en onafhankelijk lichaam .

Motivering

Eurocontrol is nu wel in staat de luchtverkeersstromen te beheren maar dat hoeft op de lange termijn niet zo te blijven.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 7

Verordening (EG) nr. 551/2004

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Aan artikel 9 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

Schrappen

"3. De uitvoeringsbepalingen moeten betrekking hebben op de samenhang tussen vluchtplannen en luchthavenslots en op de nodige coördinatie met aanpalende gebieden."

 

Motivering

Het gebruik van de term "luchthavenslots" is in deze context onduidelijk. Er wordt een verband met Verordening (EEG) nr. 95/93 geïmpliceerd. Dat is echter een strategisch planningsinstrument en geen operationeel instrument (ATM). De met Verordening (EEG) nr. 95/93 ingevoerde maatregelen zijn doeltreffend en adequaat en aanvullende implementeringsregels zijn onnodig en ongegrond.

PROCEDURE

Titel

resultaten en levensvatbaarheid van de Europese vliegtuigbouw

Document- en procedurenummers

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Commissie ten principale

TRAN

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Behandeling in de commissie

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

(1)

738 miljoen luchtreizigers via luchthavens in EU-27 in 2006 - (EUROSTAT).


PROCEDURE

Titel

resultaten en levensvatbaarheid van de Europese vliegtuigbouw

Document- en procedurenummers

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Datum indiening bij EP

25.6.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

8.7.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Behandeling in de commissie

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Datum goedkeuring

8.12.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Datum indiening

20.1.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid