Postup : 2008/0127(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0002/2009

Predkladané texty :

A6-0002/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0169

SPRÁVA     ***I
PDF 335kWORD 720k
19.1.2009
PE 412.349v02-00 A6-0002/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

(KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

(KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0388),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0250/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0002/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Najúčelnejším a najúčinnejším spôsobom na vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru je prostredníctvom prístupu zhora nadol; keďže však nebolo možné zabezpečiť politický súhlas pre tento prístup, cieľom musí byť urýchlenie postupov začatých na základe prístupu zdola nahor.

Odôvodnenie

Parlament opakovane požadoval prístup zhora nadol, hoci tento prístup nie je za súčasných podmienok priechodný. Teraz musí byť cieľom zabrániť nadmernému oneskoreniu pri vytváraní jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Aby sa zaistil konzistentný a dôkladný dohľad nad poskytovaním služieb v celej Európe, národné dozorné orgány by mali mať zaručenú dostatočnú nezávislosť a zdroje.

(8) Aby sa zaistil konzistentný a dôkladný dohľad nad poskytovaním služieb v celej Európe, národné dozorné orgány by mali mať zaručenú aspoň funkčnú nezávislosť a dostatočné zdroje s cieľom zabrániť konfliktu záujmov ako aj podporiť a posilniť spoluprácu na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni.

Odôvodnenie

Členské štáty sa už dohodli na udelení „funkčnej nezávislosti“ vnútroštátnym agentúram a dozorným orgánom v iných oblastiach (napr. telekomunikácie, trhy s energiami a plynom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Členské štáty by sa mali zaviazať k posilnenej spolupráci medzi sebou a s tretími krajinami vo všetkých kľúčových aspektoch týkajúcich sa jednotného európskeho neba (SES).

Odôvodnenie

Namiesto ambiciózneho postupu zhora nadol je najlepším spôsobom dosiahnutia jednotného neba súdržný diplomatický konsenzus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Funkčné bloky vzdušného priestoru sú kľúčovým predpokladom podpory spolupráce medzi poskytovateľmi leteckých navigačných služieb s cieľom zlepšovať výkonnosť a vytvárať synergický efekt. Členské štáty by mali vytvoriť funkčné bloky vzdušného priestoru najneskôr do konca roku 2012.

(13) Funkčné bloky vzdušného priestoru sú kľúčovým predpokladom podpory spolupráce medzi poskytovateľmi leteckých navigačných služieb s cieľom zlepšovať výkonnosť a vytvárať synergický efekt. Členské štáty by mali vytvoriť prevádzkové funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB) najneskôr do konca roku 2011.

Odôvodnenie

Jednoduché dohody o vytvorení FAB najneskôr do roku 2012 zdrží prevádzkové jednotné európske nebo, pre ktoré sú FAB len medzi krokom. Navyše, zavedenie systému SESAR od roku 2014 by malo byť priamo na základe jednotného neba, a nie na základe funkčných blokov vzdušného priestoru, aby sa zabránilo zbytočnej duplikácii nákladov. Od roku 2012 do konca roku 2013 je dosť času na začatie zlučovania FAB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Mala by existovať spolupráca medzi susednými iniciatívami FAB, s cieľom uľahčiť ďalšie zlučovanie FAB do jednotného európskeho neba.

Odôvodnenie

Jednoduché dohody o vytvorení FAB najneskôr do roku 2012 zdrží prevádzkové jednotné európske nebo, pre ktoré sú FAB len medzi krokom. Navyše, zavedenie systému SESAR od roku 2014 by malo byť priamo na základe jednotného neba, a nie na základe funkčných blokov vzdušného priestoru, aby sa zabránilo zbytočnej duplikácii nákladov. Od roku 2012 do konca roku 2013 je dosť času na začatie zlučovania FAB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13b) Mal by sa obnoviť záväzok medzi civilnými a vojenskými orgánmi s cieľom dosiahnuť jednotné európske nebo.

Odôvodnenie

So zreteľom na úpravy, ktoré prináša toto nariadenie, sa považuje za potrebné obnoviť civilno-vojenskú dohodu podpísanú v roku 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13c) S cieľom uľahčiť dohody na vysokej úrovni a nájsť najlepšie riešenie na prekonanie problémov pri vytváraní FAB by Komisia mala vymenovať politickú osobnosť s vyšším postavením, ktorá by plnila úlohu koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru. Koordinátor by mal konať tak, aby neboli dotknuté úlohy a činnosti Výboru pre jednotný európsky vzdušný priestor.

Odôvodnenie

Podľa úspešného modelu prioritných projektov TEN-T by vymenovanie koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru vlastne urýchlilo ich implementáciu, ako aj ich zlučovanie v budúcnosti. Koordinátorom by mala byť skôr politická osobnosť ako technik s cieľom pokúsiť sa o dosiahnutie politického konsenzu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ak zlepšovanie výkonnosti, najmä vykonávanie hlavného plánu ATM, prekročí súčasné dostupné zdroje, mali by sa prijať opatrenia na financovanie spoločných projektov.

(14) Ak zlepšovanie výkonnosti, najmä vykonávanie hlavného plánu ATM, prekročí súčasné dostupné zdroje, mali by sa prijať opatrenia na financovanie spoločných projektov. Tieto dodatočné finančné zdroje by sa mali sprístupniť s cieľom financovať spoločné projekty zamerané na pomoc používateľom vzdušného priestoru a/alebo poskytovateľom leteckých navigačných služieb v záujme zlepšovania spoločnej infraštruktúry leteckej navigácie, poskytovania leteckých navigačných služieb a využívania vzdušného priestoru, najmä v prípade, keď je to potrebné na vykonávanie hlavného plánu ATM. Tieto dodatočné finančné zdroje by sa mohli sprístupniť prostredníctvom zdrojov TEN-T, grantov EIB a príjmov z integrácie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Rýchly rozvoj programu SESAR je nevyhnutný na vytvorenie jednotného európskeho neba. V tejto súvislosti by mal Eurocontrol zodpovedať Európskemu parlamentu za svoj príspevok k financovaniu programu SESAR.

Odôvodnenie

Financovanie programu SESAR musí byť zabezpečené s cieľom predísť podobným problémom, ktoré ovplyvnili financovanie programu GALILEO. Financovanie programu SESAR je rovnomerne rozdelené medzi EÚ, Eurocontrol a podniky (každý 700 mil. EUR). EÚ už svoj podiel financovania previedla, a Eurocontrol by mal preto teraz poskytnúť informácie o svojom podiele vo forme vecných vkladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Európska letová informačná oblasť (EFIR) zahrňujúca vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné členské štáty, by mala uľahčiť spoločné plánovanie a integrovanú prevádzku s cieľom prekonať regionálne problémy.

(17) Európska letová informačná oblasť (EFIR) zahrňujúca vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné členské štáty, by mala uľahčiť spoločné plánovanie a integrovanú prevádzku s cieľom prekonať miestne a regionálne problémy.

Odôvodnenie

Presnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Plánovaná reforma Eurocontrolu by sa mala uskutočniť predtým, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť.

Odôvodnenie

Plánovaná reforma Eurocontrolu by sa mala dosiahnuť pred samotnou implementáciou ustanovení jednotného európskeho neba (SES) II s cieľom zaistiť skutočnú nezávislosť tých častí Eurocontrolu, ktorým sa môžu zveriť rôzne úlohy v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21b) Plánovaná reforma Eurocontrolu by sa mala vykonať tak, aby sa zabezpečilo, že európske úlohy zverené Eurocontrolu v rámci nariadení SES sú v súlade s ostatnými aspektmi jeho práce súvisiacej s úlohami a právomocami medzinárodnej organizácie, ani týmto aspektom neodporujú.

Odôvodnenie

Komisia by mala riadne objasniť svoju posilnenú spoluprácu s Eurocontrolom s cieľom vykonávať jeho politiky. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa by mohla byť rámcová dohoda, ktorá vezme do úvahy celoeurópsky charakter organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Mali by sa zaviesť primerané opatrenia na zvýšenie účinnosti manažmentu toku letovej prevádzky s cieľom pomôcť existujúcim prevádzkovým jednotkám vrátane centrálnej jednotky Eurocontrolu pre manažment prepravného toku, aby boli zabezpečené účinné letových operácií. Oznámenie Komisie o akčnom pláne pre kapacitu, účinnosť a bezpečnosť letísk v Európe naviac zdôrazňuje potrebu konzistentnosti medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi.

(22) Mali by sa zaviesť primerané opatrenia na zvýšenie účinnosti manažmentu toku letovej prevádzky s cieľom pomôcť existujúcim prevádzkovým jednotkám vrátane centrálnej jednotky Eurocontrolu pre manažment prepravného toku, aby boli zabezpečené účinné letových operácií. Oznámenie Komisie o akčnom pláne pre kapacitu, účinnosť a bezpečnosť letísk v Európe navyše zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primeranú súdržnosť medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi.

Odôvodnenie

Okrem bezpečnosti a účinnosti sa návrh zameriava na zlepšenie predvídateľnosti. V tejto súvislosti sa považuje nejaká forma koordinácie medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi za povinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Súlad medzi ATM a kapacitou letiska je dôležitý pre úspech a účinnosť jednotného európskeho vzdušného priestoru. Štúdia Eurocontrolu Challenges of Growth 2008 (Výzvy týkajúce sa rastu 2008) zdôrazňuje, že pretrváva závažný problém kapacity letísk, ktorý treba riešiť. Dokonca aj pri letiskách najlepšie využívajúcich súčasnú kapacitu bude Európa z dlhodobého hľadiska naďalej čeliť nedostatkom v oblasti pozemnej kapacity. V tejto súvislosti má orgán dohľadu nad kapacitou letísk EÚ kľúčový význam pri poskytovaní objektívnych informácií členským štátom, ktoré ich potrebujú na uskutočňovanie politík potrebných na zosúladenie kapacít letísk s kapacitou ATM, bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

(26) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu v rámci primeraného časového rámca na dodržanie lehôt stanovených v nariadeniach o SES.

Odôvodnenie

Vykonávacie pravidlá sú samotnými prostriedkami, ktorými sa právny predpis správne zavádza. Vykonávacie pravidlá by sa preto mali predložiť v primeranom časovom rámci s cieľom dodržať lehoty stanovené v týchto nariadeniach. Komisia by mala čo najskôr, resp. najneskôr mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, predložiť jednotný plán pre samotné vypracovanie vykonávacích pravidiel so zreteľom na ich prioritu a vzájomné súvislosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Komisia by mala rozhodnúť o časovom rámci do 30 dní po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť.

Odôvodnenie

Vykonávacie pravidlá sú samotnými prostriedkami, ktorými sa právny predpis správne zavádza. Vykonávacie pravidlá by sa preto mali predložiť v primeranom časovom rámci s cieľom dodržať lehoty stanovené v týchto nariadeniach. Komisia by mala čo najskôr, resp. najneskôr mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, predložiť jednotný plán pre samotné vypracovanie vykonávacích pravidiel so zreteľom na ich prioritu a vzájomné súvislosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -1

 

Vykonanie tohto regulačného rámca sa plne zosúladí s vývojom projektu SESAR s cieľom vytvoriť SES pred začiatkom tretej fázy projektu SESAR, ktorou je zavedenie.

Odôvodnenie

Zavedenie systému SESAR od roku 2014 by malo byť priamo na základe jednotného neba, a nie na základe funkčných blokov vzdušného priestoru, aby sa zabránilo zbytočnej duplikácii nákladov. V tejto súvislosti by sa mala vyvinúť snaha o vytvorenie jednotného neba v súlade s vývojovou fázou projektu SESAR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 -písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 - písmeno -a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) Dopĺňa sa toto písmeno -a):

 

-a) „právo na tranzit“ znamená právo leteckých dopravcov v súvislosti s medzinárodnými leteckými službami letieť nad územím krajiny bez pristátia v súlade s článkom 15 Chicagského dohovoru.

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý by EÚ umožnil zasahovať v prípadoch, ak tretia krajina (Rusko) spoplatňuje leteckých dopravcov EÚ za prelety nad jej územím a tieto poplatky sú nelegálne, keďže sú v rozpore s medzinárodnými dohovormi (Chicagský dohovor), ktorého signatárom je i príslušná krajina. Tento mechanizmus je tiež nevyhnutne potrebný, ak príslušná tretia krajina navrhuje neprijateľne dlhú prechodnú lehotu na zrušenie alebo iba modernizáciu poplatku za prelet. Keďže dopravcovia z EÚ sú vystavení dlhodobým diskriminačným podmienkam pre tieto nelegálne tranzitné poplatky, EÚ by mala byť schopná prijímať recipročné opatrenia prostredníctvom odopretia alebo obmedzenia tranzitu cez svoje územie pre jedného alebo viacerých prepravcov z príslušných tretích krajín s cieľom motivovať tretie krajiny, aby odstránili vyššie uvedené poplatky alebo platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno ca (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) Článok 2 bod 15 sa týmto mení a dopĺňa takto:

 

15. "osvedčenie" znamená dokument vydaný členským štátom alebo európskym orgánom v akejkoľvek forme zodpovedajúcej európskym a vnútroštátnym právnym predpisom, ktorý potvrdzuje, že poskytovateľ leteckej navigačnej služby spĺňa požiadavky na poskytovanie špecifickej služby;

Odôvodnenie

Medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a nadobudnutím účinnosti určitých ustanovení nariadenia 216/2008 (nariadenie o EASA, zmenené a doplnené prostredníctvom KOM 390/2008) bude prechodné obdobie. Navrhovaná úprava berie do úvahy potrebu prispôsobiť sa tomuto prechodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno ea (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 23a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) Vkladá sa tento bod 23a:

 

23a. „letová informačná služba“ (FIS) je služba zameraná na poskytovanie poradenstva a informácií užitočných pre bezpečné a efektívne vykonávanie letov;

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava je v súlade s definíciami organizácie ICAO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno eb (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 23b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

eb) Dopĺňa sa tento bod 23b:

 

23b. „pohotovostné služby“ znamenajú služby, ktoré informujú príslušné organizácie o lietadle, ktoré potrebuje pátraciu a záchrannú pomoc, a ktoré podľa potreby zabezpečujú pomoc takýmto organizáciám;

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava je v súlade s definíciami organizácie ICAO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno f

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. „funkčný blok vzdušného priestoru“ znamená blok vzdušného priestoru založený na prevádzkových požiadavkách a vytvorený bez ohľadu na štátne hranice, kde je poskytovanie leteckých navigačných služieb a príslušných pomocných funkcií optimalizované a/alebo integrované;“

25. „funkčný blok vzdušného priestoru“ znamená blok vzdušného priestoru založený na prevádzkových požiadavkách a vytvorený bez ohľadu na štátne hranice, kde je poskytovanie leteckých navigačných služieb a príslušných pomocných funkcií optimalizované, integrované a určené na základe výkonnosti v rámci zodpovednosti poskytovateľa leteckej navigačnej služby prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava posilňuje potrebu brať do úvahy výkonnostné ciele stanovené v článku 11. Navyše zdôrazňuje záväzok členských štátov k zrýchleniu vytvorenia FAB, ako prechodného kroku s cieľom dosiahnuť jednotné európske nebo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno fa (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 25a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) Vkladá sa tento bod 25a:

 

25a. „funkčná nezávislosť“ v súvislosti s inštitúciou, orgánom alebo organizáciou znamená, že sa môže rozhodovať nezávisle od akéhokoľvek orgánu, samostatne implementovať rozpočet a že má primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie úloh a vykonávanie právomocí nestranným a transparentným spôsobom;

Odôvodnenie

Členské štáty sa už dohodli na udelení „funkčnej nezávislosti“ vnútroštátnym agentúram a dozorným orgánom v iných oblastiach (napr. telekomunikácie, trhy s energiami a plynom). Rovnaký prístup by sa mal uplatňovať pre systém letectva. Pri členských štátoch, ktoré už vytvorili národné dozorné orgány za posledné 4 roky, by sa nariadenia mali zamerať na dosiahnutie funkčnej nezávislosti s cieľom zabrániť konfliktu záujmov a na ďalšie objasnenie postupu nominácie spoločného národného dozorného orgánu. Pokiaľ národné dozorné orgány nebudú mať aspoň funkčnú nezávislosť, ich spolupráca v rámci súčasnej legislatívy bude pomalá, ak nie nemožná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - písmeno fb (nové)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 2 – bod 36a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fb) Vkladá sa tento bod 36a:

 

36a. „jednotné európske nebo“ znamená súdržnú celoeurópsku sieť trás, riadenie trás a systémy riadenia letovej prevádzky len na základe účinnosti a technických aspektov, a nie na základe štátnych alebo regionálnych hraníc, pričom poskytovanie letových navigačných služieb a príslušných pomocných funkcií je plne optimalizované a integrované prostredníctvom funkčných blokov vzdušného priestoru v prospech používateľov vzdušného priestoru;

Odôvodnenie

Prekážky, ktoré znemožňovali vytvorenie jednotného neba vznikli najmä z rôznych interpretácií „jednotného európskeho neba“. Jednotné európske nebo znamená politický záväzok v prospech jednoty a spolupráce na základe technických požiadaviek a z dlhodobého hľadiska, na základe spoločných technológií, vybavenia, dizajnov a postupov. V tejto súvislosti je potrebná jasná definícia výsledku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty podľa svojho výberu, spoločne alebo jednotlivo vymenujú alebo ustanovia orgán alebo orgány ako svoj národný dozorný orgán, ktorý prevezme úlohy pridelené takémuto orgánu podľa tohto nariadenia a podľa opatrení uvedených v článku 3 ods. 1.

1. Členské štáty spoločne alebo jednotlivo vymenujú alebo ustanovia orgán alebo orgány ako svoj národný dozorný orgán, ktorý prevezme úlohy pridelené takémuto orgánu podľa tohto nariadenia a podľa opatrení uvedených v článku 3 ods. 1.

Odôvodnenie

Ide o vhodnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné dozorné orgány uplatňovali svoje právomoci nestranne a transparentne. Takisto zabezpečia, aby zamestnanci národných dozorných orgánov a osoby zodpovedné za ich riadenie konali nezávisle, nestranne a transparentne.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné dozorné orgány uplatňovali svoje právomoci nezávisle a transparentne. Takisto zabezpečia, aby zamestnanci národných dozorných orgánov a osoby zodpovedné za ich riadenie konali nezávisle, nestranne a transparentne. Táto nezávislosť sa dosiahne uplatňovaním náležitých riadiacich a kontrolných mechanizmov.

Odôvodnenie

Chceme zaviesť pojem „nezávisle“ pri výkone úloh národného dozorného orgánu, pričom sa však prihliada na vnútroštátne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru a Eurocontrolu, Komisia ustanoví „poradný orgán odvetvia“, do ktorého patria poskytovatelia leteckých navigačných služieb, združenia užívateľov vzdušného priestoru, letiská, výrobný priemysel a zastupiteľské orgány odborného personálu. Úlohou tohto orgánu je radiť Komisii pri vytváraní jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru a Eurocontrolu, Komisia ustanoví „poradný orgán odvetvia“, do ktorého patria poskytovatelia leteckých navigačných služieb, združenia používateľov vzdušného priestoru, letiská, výrobný priemysel a zastupiteľské orgány odborného personálu. Jedinou úlohou tohto orgánu je radiť Komisii pri vytváraní jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava zdôrazňuje poradnú úlohu ICB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 5a (nový)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

 

Spoločenstvo sa zameria na podporu rozšírenia SES na štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Na tento účel sa bude snažiť buď v rámci dohôd uzavretých so susednými tretími krajinami [...], v rámci Eurocontrolu, alebo v rámci dohôd FAB o to, aby sa na tieto krajiny rozšírila pôsobnosť tohto nariadenia a opatrení uvedených v článku 3.

Odôvodnenie

Jednotné európske nebo by malo byť základom pre širšiu otvorenosť pre ďalší vývoj a malo by vytvoriť model pre našich medzinárodných partnerov a zároveň byť nástrojom, ktorým sa krok po kroku dosiahne širší cieľ, celosvetové jednotné nebo. Rozšírenie jednotného európskeho neba na tretie krajiny by sa tiež malo uskutočniť prostredníctvom FABS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 - odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na vypracovanie vykonávacích predpisov Komisia udelí Eurocontrolu mandáty, v ktorých budú stanovené úlohy s časovým plánom ich realizácie. V tejto súvislosti sa bude snažiť čo najlepšie využiť dojednania Eurocontrolu na zapojenie a konzultáciu všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ tieto dojednania zodpovedajú praktikám Komisie týkajúcim sa transparentnosti a konzultačných postupov a nie sú v rozpore s jej inštitucionálnymi záväzkami. Komisia koná v súlade s postupmi uvedenými v článku 5 ods. 2.

2. Na vypracovanie vykonávacích predpisov Komisia udelí Eurocontrolu alebo inému orgánu mandáty, v ktorých budú stanovené úlohy s časovým plánom ich realizácie, plne v súlade s prioritami a s cieľom dodržať lehoty stanovené v tomto nariadení po konzultácii s poradným orgánom odvetvia (ICB), s výborom pre odvetvový dialóg (SDC) a inými zainteresovanými stranami, pokiaľ tieto dojednania zodpovedajú praktikám Komisie týkajúcim sa transparentnosti a konzultačných postupov a nie sú v rozpore s jej inštitucionálnymi záväzkami. Komisia koná v súlade s postupmi uvedenými v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava berie do úvahy potrebu primeranej konzultácie medzi zainteresovanými stranami a zdôrazňuje úlohu poradného orgánu odvetvia a odvetvového dialógu. Navyše objasňuje, že vykonávacie pravidlá by mohli pripraviť rôzne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 - odsek 4 - uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3, môže prijať alternatívne opatrenia na dosiahnutie cieľov príslušného mandátu:

4. Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3, môže vydať mandát inému orgánu:

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava berie do úvahy potrebu primeranej konzultácie medzi zainteresovanými stranami a zdôrazňuje úlohu poradného orgánu odvetvia a odvetvového dialógu. Navyše objasňuje, že vykonávacie pravidlá by mohli pripraviť rôzne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 - odsek 4 - písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ak Komisia po konzultácii s výborom usúdi, že:

iii) ak Komisia po konzultácii s ICB, SDC a inými zainteresovanými stranami usúdi, že:

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava berie do úvahy potrebu primeranej konzultácie medzi zainteresovanými stranami a zdôrazňuje úlohu poradného orgánu odvetvia a odvetvového dialógu. Navyše objasňuje, že vykonávacie pravidlá by mohli pripraviť rôzne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 - odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia koná v súlade s postupom uvedeným v článku 5 odsek 3:

vypúšťa sa

a) keď sa Komisia rozhodne neudeliť mandát Eurocontrolu podľa odseku 2, alebo

 

b) keď vykonávacie predpisy, ktoré sa majú prijať, nespadajú do kompetencie Eurocontrolu.“

 

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava berie do úvahy potrebu primeranej konzultácie medzi zainteresovanými stranami a zdôrazňuje úlohu poradného orgánu odvetvia a odvetvového dialógu. Navyše objasňuje, že vykonávacie pravidlá by mohli pripraviť rôzne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 7

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 10 - odsek 2 - zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- všetky skupiny užívateľov vzdušného priestoru,

- používatelia vzdušného priestoru alebo skupiny používateľov vzdušného priestoru,

Odôvodnenie

Znenie je v súlade s definíciou používateľov vzdušného priestoru. Zahŕňa vojenské orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na zlepšenie výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru Komisia stanoví systém výkonnosti. Tento systém zahŕňa najmä tieto prvky:

1. Na zlepšenie výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru a po konzultáciách so zúčastnenými stranami uvedenými v článku 10 sa stanoví systém výkonnosti pre letecké navigačné služby a sieťové funkcie. Tento systém zahŕňa:

a) pravidelné preskúmanie, monitorovanie a porovnávanie výkonnosti leteckých navigačných služieb a funkcií siete, ako aj ad-hoc štúdie, ktoré sa zaoberajú osobitnými otázkami,

a) ciele celého Spoločenstva v príslušných kľúčových oblastiach výkonnosti vrátane bezpečnosti, životného prostredia, kapacity a efektívnosti nákladov;

b) postupy a zodpovednosti za zber, validáciu, preskúmanie, hodnotenie a šírenie údajov týkajúcich sa výkonnosti leteckých navigačných služieb a funkcií siete od všetkých príslušných strán, vrátane prevádzkovateľov letísk, letiskových koordinátorov, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, užívateľov vzdušného priestoru, národných dozorných orgánov, členských štátov a Eurocontrolu;

b) národné alebo regionálne výkonnostné plány vrátane výkonnostných cieľov, pričom sa zabezpečí súlad s výkonnostnými cieľmi celého Spoločenstva; a

c) príslušné hlavné oblasti výkonnosti na základe dokumentu ICAO č. 9854 „Prevádzková koncepcia celosvetového usporiadania leteckej prevádzky** (Global Air Traffic Management Operational Concept)“ upravené v prípade potreby tak, aby zohľadňovali osobitné potreby jednotného európskeho vzdušného priestoru a príslušné ciele pre tieto oblasti;

c) pravidelné preskúmanie, monitorovanie a porovnávanie výkonnosti leteckých navigačných služieb a funkcií siete.

d) hlavné ukazovatele výkonnosti pre meranie výkonnosti a stanovenie cieľov;

 

e) stanovenie výkonnostných cieľov Spoločenstva, ktorých príslušné referenčné obdobie trvá minimálne tri roky a maximálne päť rokov a príslušné konvergenčné kritériá sú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3;

 

f) kritériá pre národné dozorné orgány v rámci prípravy národných alebo regionálnych plánov výkonnosti. Tieto plány predovšetkým:

 

- vychádzajú z podnikateľských plánov poskytovateľov služieb,

 

- riešia všetky položky nákladov národnej alebo regionálnej nákladovej základne,

 

- zahŕňajú záväzné výkonnostné ciele, ktoré sú v súlade s výkonnostnými cieľmi Spoločenstva,

 

- sú predmetom konzultácií s poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, zástupcami užívateľov vzdušného priestoru, prevádzkovateľmi letísk a koordinátormi letísk,

 

g) kritériá a postupy posúdenia, schválenia, monitorovania a uplatňovania národných alebo regionálnych plánov výkonnosti vrátane:

 

i) posúdenia národných alebo regionálnych plánov výkonnosti Komisiou, aby sa zabezpečilo, že prinajmenšom spoločne spĺňajú ciele Spoločenstva,

 

ii) schválenia národných alebo regionálnych plánov výkonnosti Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3,

 

iii) monitorovania vykonávania národných alebo regionálnych plánov výkonnosti vrátane príslušných mechanizmov varovania,

 

iv) posúdenia dosiahnutých výkonnostných cieľov ročne a na konci referenčného obdobia a stanovenia nových cieľov na ďalšie referenčné obdobie,

 

v) nápravných opatrení, vrátane príslušných stimulujúcich a/alebo odrádzajúcich opatrení, ktoré sa uplatnia v členských štátoch v prípade, že národné alebo regionálne ciele nie sú ročne alebo na konci referenčného obdobia splnené.

 

2. Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru, Komisia môže určiť Eurocontrol alebo iný príslušný verejný subjekt, aby konal ako „orgán pre preskúmanie výkonnosti.“ Úlohou orgánu pre preskúmanie výkonnosti bude pomáhať Komisii pri vykonávaní systému výkonnosti uvedeného v odseku 1. Komisia zabezpečí, že orgán pre preskúmanie výkonnosti koná pri vykonávaní úloh, ktoré mu Komisia zverila, nezávisle.

2. V súlade s postupom podľa článku 5 odsek 3 môže Komisia určiť Eurocontrol alebo príslušne spôsobilý nezávislý subjekt, aby konal ako „orgán pre preskúmanie výkonnosti.“ Úlohou orgánu pre preskúmanie výkonnosti bude pri vykonávaní systému výkonnosti uvedeného v odseku 1 pomáhať v koordinácii s národnými dozornými orgánmi Komisii a na požiadanie národným dozorným orgánom. Komisia zabezpečí, že orgán pre preskúmanie výkonnosti koná pri vykonávaní úloh, ktoré mu Komisia zverila, nezávisle.

3. Komisia prijme k tomuto článku vykonávacie predpisy v súlade s článkom 8.“

3a) Komisia zohľadní relevantný príspevok na národnej alebo regionálnej úrovni zo strany národného dozorného orgánu a v súlade s postupom podľa článku 5 odsek 2 prijme výkonnostné ciele pre poskytovateľov leteckých navigačných služieb a sieťové funkcie pre celé Spoločenstvo.

 

b) Národné alebo regionálne plány uvedené v článku 1 písm. b) vypracujú národné dozorné orgány. Súčasťou týchto plánov budú záväzné národné alebo regionálne ciele a vhodný systém stimulov, tak ako ho zavedie členský štát alebo členské štáty. Plány sa vypracujú na základe konzultácií s poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, zástupcami používateľov leteckého priestoru a v prípade potreby prevádzkovateľmi letísk a koordinátormi letísk.

 

c) Komisia prijme národné alebo regionálne plány v súlade s postupom podľa článku 5 odsek 2, pričom zabezpečí súlad národných alebo regionálnych cieľov s výkonnostnými cieľmi na úrovni celého Spoločenstva.

 

Ak Komisia zistí, že národné alebo regionálne výkonnostné ciele a vhodné opatrenia nie sú vyhovujúce, môže v súlade s postupom uvedeným v článku 5 odsek 2 príslušným národným dozorným orgánom nariadiť prijatie opravných opatrení. O takýchto opravných opatreniach bude informovaná Komisia a budú schválené v súlade s postupom uvedeným v článku 5 odsek 2.

 

d) Referenčné obdobie zahŕňa minimálne tri roky a maximálne päť rokov. Dosiahnutie výkonnostných cieľov sa posudzuje ročne a na konci referenčného obdobia a nové ciele sa stanovia na ďalšie referenčné obdobie. Prvé referenčné obdobie zahŕňa obdobie do roku 2011. V prípade, že sa národné alebo regionálne ciele nepodarí počas tohto obdobia splniť, členské štáty a/alebo národné dozorné orgány uplatnia opravné opatrenia v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. c.

 

e) Komisia plnenie výkonnostných cieľov pravidelne hodnotí a výsledky predkladá Výboru pre jednotný vzdušný priestor.

 

4. Nasledovné postupy sa uplatňujú na systém výkonnosti uvedený v odseku 1:

 

a) zber, validácia, preskúmanie, hodnotenie a šírenie príslušných údajov týkajúcich sa výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií od všetkých príslušných strán vrátane poskytovateľov leteckých navigačných služieb, používateľov vzdušného priestoru, prevádzkovateľov letísk, národných dozorných orgánov, členských štátov a orgánu pre preskúmanie výkonnosti;

 

b) výber príslušných hlavných oblastí výkonnosti na základe dokumentu ICAO č. 9854 „Prevádzková koncepcia celosvetového usporiadania leteckej prevádzky (Global Air Traffic Management Operational Concept)“ harmonizovaných s výkonnostným rámcom „hlavného plánu ATM“ vrátane bezpečnosti, životného prostredia, kapacity a efektívnosti nákladov, ktoré sa upravia v prípade potreby tak, aby zohľadňovali osobitné potreby jednotného európskeho vzdušného priestoru a príslušné ciele pre tieto oblasti, a vymedzenie ohraničeného súboru hlavných ukazovateľov výkonnosti pre meranie výkonnosti;

 

c) vytvorenie výkonnostných cieľov na úrovni celého Spoločenstva, ktoré sa vymedzia po zohľadnení informácií zistených na národnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru;

 

d) monitorovanie národných alebo regionálnych plánov výkonnosti vrátane príslušných mechanizmov varovania,

 

e) zavedenie zásad „kultúry spravodlivosti“.

 

Komisia môže pridať ďalšie postupy do zoznamu uvedeného v tomto odseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou (odkaz na článok).

 

5. Vytvorenie systémov výkonnosti zohľadňuje skutočnosť, že traťové služby, terminálové služby a sieťové funkcie sú rôzne a že by sa mali v tomto zmysle príslušne zohľadniť, najmä na účely hodnotenia výkonnosti.

 

6. Na účely podrobného vymedzenia fungovania systému výkonnosti Komisia schvaľuje v primeranom časovom rámci a s cieľom dodržať lehoty stanovené v tomto nariadení vykonávacie pravidlá v súlade s postupom uvedeným v článku 8. Tieto vykonávacie predpisy zahŕňajú:

 

a) obsah a harmonogram postupov uvedených v odseku 4;

 

b) referenčné obdobie a intervaly posudzovania dosiahnutých výkonnostných cieľov a stanovenie nových cieľov;

 

c) kritériá na zriadenie vnútroštátnych alebo regionálnych plánov výkonnosti zo strany národných dozorných orgánov, ktoré obsahujú národné alebo regionálne výkonnostné ciele a systém stimulov:

 

i) vychádzajú z podnikateľských plánov poskytovateľov leteckých navigačných služieb;

 

ii) riešia všetky položky nákladov národnej alebo regionálnej nákladovej základne,

 

iii) zahŕňajú záväzné výkonnostné ciele, ktoré sú v súlade s výkonnostnými cieľmi Spoločenstva,

 

d) kritériá na posúdenie, či národné alebo regionálne ciele sú v súlade s výkonnostnými cieľmi Spoločenstva počas referenčného obdobia;

 

e) všeobecné zásady na vytváranie systému stimulov pre poskytovateľov leteckých navigačných služieb na národnej alebo regionálnej úrovni zo strany členských štátov;

 

f) príslušné mechanizmy varovania pre monitorovanie vykonávania národných alebo regionálnych plánov výkonnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -9 (nový)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-9. V článku 12 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

 

2. Komisia pravidelne preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a opatrení uvedených v článku 3 a podá prvýkrát správu Európskemu parlamentu a Rade 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každý rok. Na tento účel môže Komisia od členských štátov požadovať doplňujúce informácie k informáciám obsiahnutým v správach, ktoré predložili podľa odseku 1.

Odôvodnenie

Ide o vhodnejší časový rámec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

2. Na tento účel každý národný dozorný orgán organizuje náležité inšpekcie a prehliadky vrátane kontrol požadovaného počtu pracovníkov, aby overil splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Príslušný poskytovateľ leteckých navigačných služieb takúto prácu uľahčí.

Odôvodnenie

Predchádzajúce prípady ukázali, že nedostatok personálu v oblasti leteckej navigácie môže zvýšiť bezpečnostné riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod -4 (nový)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-4. V článku 7 sa odsek 3 mení a dopĺňa takto:

 

3. Národné dozorné orgány vydajú poskytovateľom letových navigačných služieb osvedčenia, ak títo spĺňajú spoločné požiadavky uvedené v článku 6. Osvedčenia sa vydávajú jednotlivo pre každý typ letovej navigačnej služby uvedenej v článku 2 rámcového nariadenia, aj v prípade skupiny týchto služieb [...], ak poskytovateľ letových prevádzkových služieb, bez ohľadu na jeho právne postavenie, prevádzkuje a udržiava svoje vlastné spojovacie, navigačné a sledovacie systémy. Osvedčenia sú pravidelne kontrolované.

Odôvodnenie

Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť vysoko kvalitné služby pre tých poskytovateľov leteckých navigačných služieb, ktorí poskytujú skupiny služieb. Spoločné osvedčenie by umožnilo týmto poskytovateľom leteckých navigačných služieb (ANSP) zanedbať kvalitu v niektorých svojich činnostiach, čím by ohrozili celkovú bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 8 – odsek 1 - pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát nemôže odmietnuť určiť poskytovateľa letových prevádzkových služieb z dôvodu, že jeho vnútroštátny právny systém vyžaduje, aby poskytovatelia letových prevádzkových služieb poskytujúci služby vo vzdušnom priestore, za ktoré je zodpovedný daný členský štát:

2. Na účely poskytovania cezhraničných služieb členské štáty zabezpečia, aby plneniu tohto článku a článku 10 odsek 3 nebránili ich vnútroštátne právne systémy, ktoré požadujú, aby poskytovatelia letových prevádzkových služieb poskytujúci služby vo vzdušnom priestore, za ktoré je zodpovedný daný členský štát:

Odôvodnenie

Zavedenie vnútroštátnych právnych obmedzení pre poskytovanie cezhraničných služieb by mohlo byť prekážkou rozvoja jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5 - písmeno aa (nové)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) odsek 2 sa nahrádza takto:

 

2. Členské štáty stanovia práva a povinnosti, ktoré musia určení menovaní poskytovatelia letových prevádzkových služieb spĺňať. Povinnosti môžu zahŕňať podmienky včasného dodávania príslušných informácií umožňujúcich identifikáciu všetkých pohybov lietadiel vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné.

Odôvodnenie

Ide o vhodnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5 - písmeno ab (nové)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) odsek 3 sa nahrádza takto:

 

3. Členské štáty si môžu podľa uváženia vybrať poskytovateľa letových prevádzkových služieb za podmienky, že tento spĺňa požiadavky a podmienky uvedené v článkoch 6 a 7.

Odôvodnenie

Ide o vhodnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby čo najskôr, najneskôr však do konca roka 2012, zaistili vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru s cieľom dosiahnuť maximálnu kapacitu a efektívnosť siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti a prispievať tak k celkovej výkonnosti systému leteckej dopravy a znižovaniu environmentálneho vplyvu. Členské štáty vzájomne spolupracujú v najväčšom možnom rozsahu, aby zabezpečili súlad s týmto ustanovením.

1. Komisia a členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby čo najskôr, najneskôr však do konca roka 2011, zaistili implementáciu funkčných blokov vzdušného priestoru s cieľom dosiahnuť optimálnu kapacitu a efektívnosť siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti a prispievať tak k celkovej výkonnosti systému leteckej dopravy úplne zosúladeného so systémom výkonnosti a znižovaniu environmentálneho vplyvu. Členské štáty vzájomne, prípadne aj s tretími krajinami, spolupracujú v najväčšom možnom rozsahu, a to najmä so susediacimi FAB, aby zabezpečili súlad s týmto ustanovením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. S cieľom uľahčiť dosiahnutie SES prostredníctvom FAB Komisia vymenuje politickú osobnosť s vyšším postavením za koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru (koordinátor).

Odôvodnenie

Podľa úspešného modelu prioritných projektov TEN-T vymenovanie koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru vlastne urýchli ich implementáciu ako aj ich zlučovanie v budúcnosti. Koordinátorom by mala byť skôr politická osobnosť ako technik, s cieľom pokúsiť sa o dosiahnutie politického konsenzu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Koordinátora vymenuje Komisia po dohode s členskými štátmi po tom, ako konzultovala s Európskym parlamentom.

Odôvodnenie

Mali by sa dodržiavať príslušné medziinštitucionálne konzultačné mechanizmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 1c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Hlavnou úlohou koordinátora je uľahčiť dohody na vysokej úrovni a nájsť najlepšie riešenia na prekonanie problémov s cieľom urýchliť vytvorenie FAB, koordináciu medzi FAB a zabezpečiť primeraný súlad a súdržnosť FAB s ustanoveniami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Podľa úspešného modelu prioritných projektov TEN-T vymenovanie koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru vlastne urýchli ich implementáciu ako aj ich zlučovanie v budúcnosti. Koordinátorom by mala byť skôr politická osobnosť ako technik, s cieľom pokúsiť sa o dosiahnutie politického konsenzu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 1d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. Koordinátor je zodpovedný priamo Komisii a bude úzko spolupracovať s výborom pre jednotný vzdušný priestor, Eurocontrolom, orgánom pre skúmanie výkonnosti a s EASA.

Odôvodnenie

Podľa úspešného modelu prioritných projektov TEN-T vymenovanie koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru vlastne urýchli ich implementáciu ako aj ich zlučovanie v budúcnosti. Koordinátorom by mala byť skôr politická osobnosť ako technik, s cieľom pokúsiť sa o dosiahnutie politického konsenzu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 2 - písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) sú v súlade s výkonnostnými cieľmi uvedenými v článku 11 rámcového nariadenia a nasledujúcimi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Znenie zabezpečuje súlad s ustanoveniami systému výkonnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Funkčný blok vzdušného priestoru sa vytvára len na základe vzájomnej dohody medzi všetkými členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za ktorúkoľvek časť vzdušného priestoru zahrnutého do funkčného bloku vzdušného priestoru, alebo vyhlásením jedného členského štátu, ak je za vzdušný priestor zahrnutý do bloku plne zodpovedný. Pred vytvorením funkčného bloku vzdušného priestoru príslušné členské štáty poskytnú Komisii, iným členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám adekvátne informácie s cieľom posúdiť, či blok spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 a dať im príležitosť predložiť svoje pripomienky.

3. Funkčný blok vzdušného priestoru sa vytvára len na základe vzájomnej dohody medzi všetkými členskými štátmi a prípadne tretími krajinami, ktoré sú zodpovedné za ktorúkoľvek časť vzdušného priestoru zahrnutého do funkčného bloku vzdušného priestoru. Pred vytvorením funkčného bloku vzdušného priestoru príslušné členské štáty poskytnú Komisii, koordinátorovi, iným členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám adekvátne informácie s cieľom posúdiť, či blok spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 a dať im príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Odôvodnenie

Jeden členský štát nemôže vytvoriť FAB. Na druhej strane by FAB mohli zahŕňať aj tretie krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 9a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak vzniknú problémy medzi dvoma alebo viacerými členským štátmi týkajúce sa cezhraničného funkčného bloku vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné, príslušné členské štáty môžu spoločne predniesť záležitosť Výboru pre jednotný vzdušný priestor, ktorý k nej zaujme stanovisko. Stanovisko je určené príslušným členským štátom. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3, členské štáty toto stanovisko zohľadňujú pri hľadaní riešenia.

5. Ak vzniknú problémy medzi dvoma alebo viacerými členským štátmi týkajúce sa cezhraničného funkčného bloku vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné, príslušné členské štáty môžu spoločne predniesť záležitosť koordinátorovi. Koordinátor iniciuje stretnutia všetkých zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť dohodu a podá správu Komisii o výsledku stretnutí spolu s príslušnými odporúčaniami. Odporúčania sú určené aj príslušným členským štátom. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3, členské štáty tieto odporúčania zohľadňujú pri hľadaní riešenia.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie úloh koordinátora v súlade s vyššie uvedeným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 - bod 6a (nový)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

 

Členské štáty v súvislosti so spoločnou dopravnou politikou, podniknú potrebné kroky na zabezpečenie uzavretia alebo obnovenia písomných zmlúv alebo rovnocenných právnych zjednaní medzi príslušnými civilnými a vojenskými orgánmi, pokiaľ ide o správu špecifických blokov vzdušného priestoru.

Odôvodnenie

So zreteľom na úpravy, ktoré prináša toto nariadenie, sa považuje za potrebné obnoviť civilno-vojenskú dohodu podpísanú v roku 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

'a) náklady ktoré majú byť rozdelené medzi užívateľov vzdušného priestoru sú stanovené ako náklady za poskytovanie leteckých navigačných služieb, vrátane príslušných čiastok úrokov z kapitálových investícií a odpisov majetku, ako aj náklady na údržbu, prevádzku, riadenie a správu,

'a) náklady ktoré majú byť rozdelené medzi používateľov vzdušného priestoru sú stanovené ako náklady za poskytovanie leteckých navigačných služieb, vrátane príslušných čiastok úrokov z kapitálových investícií a odpisov majetku, ako aj náklady na údržbu, prevádzku, riadenie a správu; stanovené náklady budú odvodené od výkonnostných cieľov určených v súlade s článkom 11 rámcového nariadenia a prispejú k nákladovej efektívnosti poskytovania leteckých navigačných služieb, ako je uvedené v článku 14 tohto nariadenia,“

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 11 rámcového nariadenia 549/2004 a článku 14 nariadenia 550/2004, pravidlá spoplatnenia by mali byť nákladovo efektívne za predpokladu, že budú splnené výkonnostné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 - písmeno a - bod ii

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 2 - písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) V súvislosti s FAB sa členské štáty dohodnú, prostredníctvom rámcovej dohody, o konvergenčnom systéme zameranom na dosiahnutie jednotného poplatku, ktorý je v súlade so systémom výkonnosti.

Odôvodnenie

Poplatky by boli jednotné v rámci spoločne dohodnutých konvergenčných kritérií najprv v rámci FAB a neskôr v rámci celého jednotného európskeho neba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – paragraph 9 - písmeno b - bod ii

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 3 – písmeno ba

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) poplatky sa stanovujú za kalendárny rok, a to minimálne na obdobie troch rokov, maximálne však piatich rokov,

ba) poplatky sa stanovujú za kalendárny rok, a to minimálne na obdobie troch rokov, maximálne však piatich rokov, v súlade s výkonnostnými cieľmi a pri zohľadnení aspektov ovplyvňujúcich štruktúru nákladov na poskytovanú službu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno b – bod iii

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

'c) Letecké navigačné služby môžu vyprodukovať dostatočné výnosy, ktoré zabezpečia primeranú návratnosť aktív, čo prispeje k potrebnému zhodnoteniu kapitálu,“

'c) Letecké navigačné služby môžu vyprodukovať dostatočné výnosy, ktoré zabezpečia primeranú návratnosť aktív, čo prispeje k potrebnému zhodnoteniu kapitálu, pokiaľ budú splnené dohodnuté výkonnostné ciele,

Odôvodnenie

Výnosy z leteckých navigačných služieb môžu zahŕňať primeranú návratnosť aktív, ale to je možné len vtedy, ak budú splnené výkonnostné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 - písmeno b - bod iv

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 3 - písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) Poplatky podporujú bezpečné, efektívne, účinné a udržateľné poskytovanie leteckých navigačných služieb z hľadiska vysokej úrovne bezpečnosti a efektívnosti nákladov a stimulovať integrované poskytovanie služieb. Na tento účel a vo vzťahu k vnútroštátnym alebo regionálnym plánom výkonnosti môžu národné dozorné orgány stanoviť mechanizmy vrátane stimulov pozostávajúcich z finančných výhod a nevýhod, na motiváciu poskytovateľov leteckých navigačných služieb a/alebo užívateľov vzdušného priestoru s cieľom podporiť kvalitnejšie poskytovanie leteckých navigačných služieb, ako napríklad zvýšením kapacity, znížením meškaní a podporou udržateľného rozvoja, pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne bezpečnosti.

e) Poplatky podporujú bezpečné, efektívne, účinné a udržateľné poskytovanie leteckých navigačných služieb s cieľom dodržania výkonnostných cieľov stimulujú integrované poskytovanie služieb. Na tento účel a vo vzťahu k vnútroštátnym alebo regionálnym plánom výkonnosti môžu národné dozorné orgány stanoviť mechanizmy vrátane stimulov pozostávajúcich z finančných výhod a sankcií, na motiváciu poskytovateľov leteckých navigačných služieb k plneniu svojich výkonnostných cieľov.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súdržnosť.

Zavedenie finančných stimulov na dosiahnutie zvýšenej výkonnosti by nemalo byť zamerané na používateľov vzdušného priestoru. Ciele v oblasti dosahovania zvýšenej výkonnosti v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru by mali byť zamerané na monopolných poskytovateľov služieb. Finančné výhody a sankcie by sa preto mali používať ako stimuly na plnenie výkonnostných cieľov pre poskytovateľov služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 - písmeno c

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia rozhodnúť, že poplatky sa využijú na financovanie spoločných projektov určených na pomoc špecifickým kategóriám užívateľov vzdušného priestoru a/alebo poskytovateľom leteckých navigačných služieb v záujme zlepšovania spoločnej infraštruktúry leteckej navigácie, poskytovania leteckých navigačných služieb a využívania vzdušného priestoru, najmä v prípade, keď je to potrebné na vykonávanie hlavného plánu ATM. Pri takýchto rozhodnutiach sa stanoví spoločný projekt a určí najmä časový plán vykonávania, náklady účtované užívateľom vzdušného priestoru a spôsob prideľovania medzi členskými štátmi.

4. Spoločné projekty sú určené na pomoc používateľom vzdušného priestoru a/alebo poskytovateľom leteckých navigačných služieb v záujme zlepšovania spoločnej infraštruktúry leteckej navigácie, poskytovania leteckých navigačných služieb a využívania vzdušného priestoru, najmä v prípade projektov, ktoré môžu byť potrebné na vytvorenie FAB a na vykonávanie hlavného plánu ATM. Komisia navrhne vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca vrátane finančných prostriedkov na financovanie transeurópskych sietí, príspevkov Európskej investičnej banky a príjmov zo začlenenia leteckej dopravy do obchodovania formou aukcie v rámci systému obchodovania s emisiami s cieľom financovať spoločné projekty, najmä urýchlenie uplatňovania projektu SESAR. Komisia môže tiež v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia a so zásadami nákladovej efektívnosti stanovenými v článku 11 rámcového nariadenia rozhodnúť, že náklady na spoločné projekty sa môžu čiastočne hradiť vo forme poplatkov. Pri takýchto rozhodnutiach sa stanoví spoločný projekt a určí najmä časový plán vykonávania, náklady účtované používateľom vzdušného priestoru a spôsob prideľovania medzi členskými štátmi, pričom sa zabráni zdvojeniu nákladov a poplatkov. Komisia pred tým, ako prijme rozhodnutie, uskutoční nezávislú analýzu nákladov a výnosov a samostatnú diskusiu, ktoré sú zamerané v čo možno najväčšej miere na dosiahnutie dohody s poskytovateľmi služieb a používateľmi vzdušného priestoru. Náklady na spoločné projekty sa jasne a transparentne zúčtujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ani národné dozorné orgány konajúce v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ani Komisia nesmú prezradiť informácie dôverného charakteru.

1. Ani národné dozorné orgány konajúce v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, Komisia, ani koordinátor nesmú prezradiť informácie dôverného charakteru.

Odôvodnenie

Zaisťuje súdržnosť v rámci znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa nedotýka práv národných dozorných orgánov alebo Komisie na zverejnenie, ak je to nevyhnutné na účely plnenia ich povinností a v takom prípade toto zverejnenie musí byť primerané a musí brať do úvahy legitímne záujmy poskytovateľov leteckých navigačných služieb užívateľov vzdušného priestoru, letísk alebo iných relevantných zainteresovaných strán pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

2. Odsek 1 sa nedotýka práv národných dozorných orgánov, koordinátora alebo Komisie na zverejnenie, ak je to nevyhnutné na účely plnenia ich povinností a v takom prípade toto zverejnenie musí byť primerané a musí brať do úvahy legitímne záujmy poskytovateľov leteckých navigačných služieb používateľov vzdušného priestoru, letísk alebo iných relevantných zainteresovaných strán pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

Odôvodnenie

Zaisťuje súdržnosť v rámci znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 18a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V rámci pravidelného preskúmania uvedeného v článku 12 ods. 2 rámcového nariadenia a nie neskôr ako štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia zhotoví výhľadovú štúdiu o podmienkach budúceho uplatňovania trhových princípov na poskytovanie a určenie komunikačných, navigačných, sledovacích, meteorologických a leteckých informačných služieb.

1. Komisia prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania trhových zásad na poskytovanie a určenie komunikačných, navigačných, sledovacích, meteorologických a leteckých informačných služieb najneskôr do konca roku 2010.

Odôvodnenie

Neexistuje logický dôvod, prečo by Komisia mala čakať štyri roky na dokončenie štúdie na preskúmanie tejto oblasti. Je všeobecne známe, že uplatňovanie trhových zásad na tieto služby je možné už dnes. Je preto len vhodné okamžite zaviesť hospodársku súťaž pre tieto služby. To povedie k znižovaniu nákladov a zvyšovaniu kvality služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločenstvo a členské štáty požiadajú ICAO o zriadenie a uznanie jednotnej európskej letovej informačnej oblasti (EFIR). Na tento účel v záležitostiach, ktoré spadajú do právomoci Spoločenstva, v prípade potreby najneskôr do [….] Komisia predloží Rade odporúčanie v súlade s článkom 300 zmluvy.

1. Spoločenstvo a členské štáty požiadajú ICAO o zriadenie a uznanie jednotnej európskej letovej informačnej oblasti (EFIR). Na tento účel v záležitostiach, ktoré spadajú do právomoci Spoločenstva, v prípade potreby najneskôr do 31. decembra 2012 Komisia predloží Rade odporúčanie v súlade s článkom 300 zmluvy.

Odôvodnenie

Malo by sa predpokladať, že funkčné bloky vzdušného priestoru budú vytvorené a funkčné najneskôr do konca roku 2012 a ich zlučovanie sa bude vyvíjať správnym smerom, preto si Komisia a členské štáty vytvoria presnú predstavu o zúčastnených štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) koordinácia a prideľovanie obmedzených zdrojov, obzvlášť rádiové frekvencie a kódy radarového transpondéra,

b) koordinácia a určenie obmedzených zdrojov v rámci frekvenčných pásiem leteckej dopravy využívaných vo všeobecnej letovej prevádzke, obzvlášť rádiové frekvencie, ako aj koordinácia kódov radarového transpondéra;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dodatočné funkcie siete ATM, ako je stanovené v hlavnom pláne ATM.

c) dodatočné funkcie siete ATM, ako je stanovené v hlavnom pláne ATM vrátane riadenia toku letovej prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 2 - pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže v rámci vlastnej kontroly a zodpovednosti zveriť Eurocontrolu úlohy týkajúce sa vykonávania uvedených funkcií, ktoré nezahŕňajú prijatie záväzných opatrení všeobecnej pôsobnosti alebo vykonávanie rozhodovacej politickej právomoci. Tieto úlohy sa vykonávajú nestranne a nákladovo efektívne, pričom zohľadňujú potreby celej siete ATM a s plným zapojením užívateľov vzdušného priestoru a poskytovateľov leteckých navigačných služieb.

Komisia môže v rámci vlastnej kontroly a zodpovednosti a v súlade so zásadou subsidiarity zveriť Eurocontrolu alebo inému orgánu úlohy týkajúce sa vykonávania uvedených funkcií, ktoré nezahŕňajú prijatie záväzných opatrení všeobecnej pôsobnosti alebo vykonávanie rozhodovacej politickej právomoci. Tieto úlohy sa vykonávajú nestranne a nákladovo efektívne s plným zapojením používateľov vzdušného priestoru a poskytovateľov leteckých navigačných služieb s cieľom dodržať výkonnostné ciele, pričom sa zohľadňujú potreby celej siete ATM a trasy, ktoré uprednostňujú používatelia vzdušného priestoru. Pri ustanovovaní funkcie riadenia siete Komisia zabezpečí dodržiavanie zásady oddelenia regulačných úloh od prevádzkových. Na tento účel sa každá funkcia a s ňou spojené povinnosti presne rozlíšia a klasifikujú na každej úrovni (EÚ, regionálnej, funkčných blokov vzdušného priestoru, vnútroštátnej). Tie funkcie s európskym rozmerom, ktoré sú klasifikované ako prevádzkové, sa vykonávajú v úzkej spolupráci s priemyselnými partnermi, s ktorými sa tiež konzultuje v prípade regulačných funkcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ostatné aspekty koncepcie vzdušného priestoru než sú aspekty uvedené v odseku 2 sa budú riešiť na národnej alebo regionálnej úrovni. V procese tvorby koncepcie sa zohľadnia požiadavky leteckej dopravy a zložitosť a zahrnie sa doň aj úplná konzultácia so všetkými skupinami príslušných užívateľov vzdušného priestoru.

5. Ostatné aspekty koncepcie vzdušného priestoru než sú aspekty uvedené v odseku 2 sa budú riešiť na národnej alebo regionálnej úrovni. V procese tvorby koncepcie sa zohľadnia požiadavky leteckej dopravy a zložitosť, tento proces bude v súlade s vnútroštátnymi a regionálnymi výkonnostnými plánmi, a jeho súčasťou bude aj úplná konzultácia so všetkými používateľmi vzdušného priestoru alebo skupinami príslušných používateľov vzdušného priestoru.

Odôvodnenie

Zaisťuje súdržnosť v rámci znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zveria Eurocontrolu vykonávanie manažmentu toku letovej prevádzky, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia a v súlade s požiadavkami Komisie podľa článku 9.

6. Členské štáty zveria zreformovanému Eurocontrolu alebo inému príslušnému a nezávislému orgánu v súlade s príslušnými ustanoveniami o dohľade vykonávanie manažmentu toku letovej prevádzky, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia a v súlade s požiadavkami Komisie podľa článkov 9 a 11.

Odôvodnenie

Zaisťuje súdržnosť v rámci znenia.

Hoci Eurocontrol má v súčasnosti dobré predpoklady na manažment prepravného toku, v dlhodobom horizonte to platiť nemusí.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Iniciatíva s názvom jednotné európsky nebo (SES)(1) sa začala v roku 2000 a začlenila manažment letovej prevádzky (ATM) do spoločnej dopravnej politiky.

Odvtedy sa veľa udialo. Politika rozšírenia spolu s aktívnou susedskou politikou rozšírila európsky trh leteckej dopravy na 37 krajín. Neustále rastúci jednotný trh leteckej dopravy vytvára z EÚ globálneho hráča.

Všeobecne sa zdá, že jednotné európske nebo neprinieslo v niektorých významných oblastiach očakávané výsledky. Vo všeobecnosti prístup funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB) nie je takým prínosom, v aký sa dúfalo v súvislosti so zlepšením efektívnosti letov, znížením nákladov a „defragmentáciou“.

V oblasti celkovej efektívnosti plánu a využívania európskej štruktúry trás bol zaznamenaný len slabý pokrok, z čoho vyplýva, že nedošlo k zlepšeniu efektívnosti letov alebo vplyvu na životné prostredie.

Užívatelia vzdušného priestoru a cestujúci zbytočne platia za neefektívnosti v usporiadaní reťazca leteckej dopravy vo forme času, spotreby paliva a peňazí.

Konkurencieschopnosť európskeho odvetvia leteckej doprav vyžaduje plne systémový prístup, a to: spoločnú víziu, ciele a technológie, založené na pevnom regulačnom rámci.

Komisia v tejto súvislosti predložila balíček návrhov(2).

- Štyri nariadenia o SES je potrebné pozmeniť a doplniť tak, aby sa zaviedol výkonnostný rámec kvantifikovaným stanovením cieľov.

- Rozšírenie právomocí agentúry EASA na pokrytie všetkých článkov reťazca bezpečnosti leteckej dopravy zlepší bezpečnosť.

- Schválenie hlavného plánu ATM s cieľom urýchliť technologickú inováciu.

- Akčný plán pre letiská s cieľom riešiť kapacitu vo vzduchu aj na zemi.

NÁVRH KOMISIE

Obsah: Návrh(3) pozmeňujúci a doplňujúci SES I zavádza viacnásobné posilnenia pôvodnej legislatívy vrátane záväzných výkonnostných cieľov pre poskytovateľov letových navigačných služieb, európskej funkcie riadenia siete s cieľom zabezpečiť konvergenciu vnútroštátnych sietí a lehoty, v rámci ktorej musia členské štáty zlepšiť výkonnosť, a to v počiatočnom štádiu prostredníctvom FAB.

Hlavné prvky návrhu sú: nezávislosť národných dozorných orgánov; posilnená angažovanosť sociálnych partnerov; systém zvýšenej výkonnosti; harmonizované bezpečnostné požiadavky; rýchlejšie vytváranie funkčných blokov vzdušného priestoru; transparentnosť systému poplatkov; jednotná európska letová informačná oblasť (EFIR); harmonizovaná možnosť prístupu k leteckým informáciám; pravidlá lietania a klasifikácie vzdušného priestoru; systémový prístup k usporiadaniu siete, jej riadeniu a zavádzaniu technológie; a komitológia.

PRIPOMIENKY SPRAVODAJCU

Spravodajca sa domnieva, že je potrebná revízia legislatívneho rámca SES a systémový prístup založený na 4 pilieroch.

Spravodajca berie na vedomie rozsiahlu zhodu zúčastnených strán. Okrem čiastočne negatívnej spätnej väzby zo strany odborov a niektorých výhrad zo strany členských štátov, všetky zúčastnené strany vyjadrili podporu pre balík SES II ako taký.

Spravodajca si je vedomý, že vytvoreniu SES nestoja v ceste žiadne významné technické alebo vedecké prekážky. Navyše ho možno dosiahnuť bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť. Tento pomalý postup integrácie je výsledkom rôznych spôsobov pochopenia SES. Preto spravodajca navrhuje stanoviť jasnú definíciu tohto princípu.

Spravodajca je presvedčený, že návrh Komisie sa v dostatočnej miere zaoberá potrebami a očakávaniami občanov. Okrem toho pomôže pri dosahovaní ambicióznych európskych cieľov v oblasti životného prostredia.

Európsky výrobný priemysel zároveň získa na tom, že bude v popredí inovácií v oblasti technológie ATM.

Spravodajca sa zasadzuje za to, aby sa tento hlavný politický cieľ zachoval a žiada zákonodarcov, aby sa usilovali o čo najväčšiu zhodu pri podrobnostiach a hlavný politický cieľ bol splnený.

Spravodajca sa domnieva, že namiesto ambiciózneho postupu zhora nadol je najlepším spôsobom dosiahnutia jednotného neba súdržný široký konsenzus.

Niektoré prvky návrhu Komisie sú však nejasné a dajú sa zlepšiť:

a) Nezávislosť národných dozorných orgánov (NSA) - orgány NSA by mali mať zaručenú aspoň funkčnú nezávislosť a dostatočné prostriedky. Spravodajca zdôrazňuje, že členské štáty sa už dohodli na udelení „funkčnej nezávislosti“ vnútroštátnym agentúram a dozorným orgánom v iných oblastiach (napr. telekomunikácie, trhy s energiami a plynom) a navrhuje rovnaký postup pre systém letectva.

b) Posilnená angažovanosť všetkých strán – spolupráca na politickej, sociálnej a technickej úrovni je kľúčová s cieľom dosiahnuť cieľ SES. Nový rámec SES by preto mal byť širší ako model EÚ, ktorý sa považuje za jednotu hodnôt s rôznymi systémami, a čo najskôr validovať stabilný jedinečný technologický systém (SESAR) s cieľom podporiť spoločný zámer. Komisia by mala zaistiť plnú podporu a záväzok od všetkých zainteresovaných strán, najmä sociálneho dialógu, s cieľom zaistiť sociálny zmier.

c) Systém zvýšenej výkonnosti: Systém výkonnosti je spolu s lehotou na implementáciou funkčných blokov vzdušného priestoru kľúčovým prvkom.

Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala sústrediť pozornosť najmä na stanovenie kvantifikovateľných dosiahnuteľných cieľov v rámci celého Spoločenstva. Tieto ciele by mali byť zamerané na riešenie všetkých citlivých oblastí ako je bezpečnosť, životné prostredie, kapacita a efektívnosť z hľadiska nákladov.

Na základe modelu eurozóny by sa Komisia a členské štáty mali dohodnúť na vnútroštátnych a regionálnych (na úrovni FAB) cieľoch, spojených s cieľmi v rámci Spoločenstva prostredníctvom konvergenčných kritérií. Tento prístup si vyžaduje dohľad na európskej úrovni a harmonizovaný európsky systém stimulujúcich a odrádzajúcich opatrení. Mali by sa navrhnúť nápravné opatrenia a mali by byť harmonizované, účinné, primerané a presvedčivé.

Nezávislý orgán na preskúmanie výkonnosti monitoruje a hodnotí výkonnosť systému.

Podľa názoru spravodajcu by sa Eurocontrol mohol stať PRB, keďže už vykonáva viaceré podobné činnosti. Riadenie tejto organizácie však zahŕňa Európsku úniu aj štáty mimo EÚ. Na jednej strane je to pozitívne, so zreteľom na budúci vývoj SES, ale momentálne to vyvoláva vážne otázky týkajúce sa právneho rámca, možných rozdielov medzi záujmami EÚ a mimo EÚ, nezaujatosti organizácie a jej celkovej nezávislosti, ako aj nezávislosti jej potenciálnych čiastkových prvkov.

Spravodajca sa domnieva, že plánovaná reforma Eurocontrolu by sa mala uskutočniť predtým, ako nadobudnú účinnosť ustanovenia tohto nariadenia a mala by sa vykonať takým spôsobom, ktorý by zaručil plnú nezávislosť pri riadení rôznych čiastkových prvkov a zabránil nekompatibilite medzi európskymi úlohami a inými aspektmi súvisiacimi s postavením medzinárodnej organizácie.

d) Bezpečnosť – pri zvyšujúcej sa frekvencii letovej prevádzky je potrebná iniciatíva na plne systematický prístup v oblasti bezpečnosti s cieľom udržať leteckú dopravu bezpečnú a udržateľnú. Agentúre EASA sa preto zverí dohľad nad bezpečnosťou celého leteckého systému.

e) Mali by sa dohodnúť jasné ustanovenia na vytvorenie prevádzkových FAB do roku 2012. FAB sú len prostriedkom na dosiahnutie cieľa a ich nekoordinovaná implementácia by zbytočne pridala náklady na dosiahnutie SES. Spravodajca preto navrhuje, aby sa v súlade so systémom výkonnosti zahrnuli dodatočné ustanovenia s cieľom uľahčiť ďalšie zapracovanie jestvujúcich a potenciálnych FAB do SES. Tieto ustanovenia sú kľúčové pri postupnom procese rozširovania európskej vízie, zásad a požiadaviek na susedné tretie krajiny.

Vymenovanie politickej osobnosti na vysokej úrovni za koordinátora systému FAB uľahčí implementáciu FAB, ako aj ich budúce zlúčenie.

Vojenská angažovanosť a záväzok by sa mali obnoviť.

f) Systém poplatkov: Spravodajca rozhodne podporuje transparentnosť poplatkov. Určené náklady by mali byť v súlade s konvergenčnými kritériami na základe systému výkonnosti a dohodnuté najskôr v rámci FAB a neskôr v rámci celého SES.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať spoločným projektom. Mal by sa vytvoriť spoločne dohodnutý mechanizmus pre dodatočné finančné prostriedky v rámci existujúcich európskych finančných nástrojov, a to na základe úspešného modelu prioritných projektov TEN-T.

g) Systémový prístup k usporiadaniu siete, jej riadeniu a zavádzaniu technológie:

* Eurocontrol by mal byť poverený samotným návrhom harmonizovanej siete trás podľa výkonnostných cieľov v rámci Spoločenstva, ako aj vnútroštátnych a regionálnych výkonnostných cieľov.

* TFM: okrem bezpečnosti a účinnosti sa návrh zameriava na zlepšenie predvídateľnosti.

h) Vykonávacie pravidlá: Spravodajca sa domnieva, že vykonávacie pravidlá by sa mali predložiť v primeranom časovom rámci a žiada o jednotný plán pre samotné vypracovanie vykonávacích pravidiel so zreteľom na ich prioritu a vzájomné súvislosti.

Na tomto základe spravodajca navrhuje, aby sa všetky strany zaviazali podriadiť politické záväzky technologickému rámcu a urýchliť postup vytvorenia jednotného európskeho neba v plnom súlade s vývojovou fázou projektu SESAR s cieľom umožniť plné využívanie výhod fázy zavedenia tohto projektu od roku 2014.

(1)

Nariadenia (ES) č. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004.

(2)

KOM 388/2008, KOM 389/2008, KOM 390/2008.

(3)

KOM 388/2008.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (3.12.2008)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

(KOM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Teresa Riera Madurell

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska letecká doprava

S viac ako 700 miliónmi cestujúcich ročne(1), zvyšujúcim sa počtom leteckých dopravcov a rozširujúcou sa kapacitou, čo sa týka cestujúcich a nákladu, európska letecká doprava zaznamenáva vzostupný trend dynamického rozvoja s priemerným ročným rastom na úrovni 5 %, pričom sa predpokladá, že jej objem sa do roku 2020 takmer zdvojnásobí.

Sprievodným javom vysokého rastu v leteckej doprave je nadmerné zaťaženie európskeho systému leteckej dopravy, ktoré sa prejavuje nárastom meškania letov, zápchami v súvislosti s preťaženou kapacitou letísk, následným finančným zaťažením, väčším negatívnym vplyvom na životné prostredie, ako aj zvýšeným bezpečnostným rizikom v tejto oblasti.

Jednotné európske nebo – prvý balík (1999 – 2004)

Napriek zjavnej vzájomnej závislosti členských štátov v leteckej doprave je vzdušný priestor oblasťou, v ktorej len pomaly dochádza k európskej integrácii a k využívaniu výhod jednotného trhu. Prvý balík jednotného európskeho neba (SES) prijatý v marci 2004 bol navrhnutý s cieľom zreformovať základné prvky európskeho systému leteckej dopravy so zreteľom na:

· kapacitu;

· prevádzkové náklady;

· emisie CO2 a vplyv na životné prostredie a

· bezpečnosť.

Jednotné európske nebo – druhý balík (2008 – ~)

Zatiaľ čo začatie projektu SES bolo zásadným prielomom, vykonávanie jeho ustanovení neprinieslo hmatateľné výsledky. Pretrvávajúca roztrieštenosť vedie k nehospodárnosti, pokiaľ ide o náklady, za ktorú európski cestujúci a letecké spoločnosti platia ročne 3,8 miliardy EUR. V porovnaní s USA má EÚ ročne o polovicu menej letov, ale prevádzkové náklady sú dvojnásobné.

Vzhľadom na doterajšie slabé výsledky SES je revízia pôvodného návrhu nevyhnutná a nemohla by sa uskutočniť v rozhodujúcejšej chvíli berúc do úvahy neustále rastúce ceny palív a narastajúce finančné zaťaženie leteckých spoločností, pričom sa v roku 2008 už objavujú správy o bankrotoch.

Hlavnou úlohou druhého balíka týkajúceho sa SES je zaviesť dodatočné opatrenia, ktoré posilnia a budú hybnou silou pre už existujúce opatrenia:

· systém výkonnosti so stanovenými vyčíslenými cieľmi;

· dokončenie funkčných blokov vzdušného priestoru do roku 2012;

· účinný a moderný európsky manažment letovej prevádzky prostredníctvom realizácie hlavného plánu manažmentu letovej prevádzky (ATM);

· posilnenie bezpečnosti pomocou skonsolidovania povinností v oblasti bezpečnosti v rámci jedného subjektu – Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA).

Hlavné body

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta druhý balík týkajúci sa SES a vyjadruje širokú podporu celkovému súboru navrhnutých opatrení, pričom je presvedčená, že pre dosiahnutie veľmi potrebných výsledkov je rozhodujúce klásť dôraz na jeho skutočnú realizáciu. Súčasný návrh Komisie nerieši nedostatky prvého balíka dosť dôrazne. Tieto nedostatky však možno napraviť tým, že sa bude klásť väčší dôraz na určité body.

Reforma európskeho systému leteckej dopravy je nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti, hospodárnosti nákladov a ochrany životného prostredia v leteckej doprave v EÚ. Európska letecká doprava by mala byť lepšie pripravená čeliť čoraz väčšej konkurencii na trhu, pričom by súčasne mala byť čo najbezpečnejšia a environmentálne najudržateľnejšia. Navyše, úloha inovačných technológií je nesporne kľúčová pre dosiahnutie účinnosti a splnenie navrhnutých cieľov, pokiaľ ide o výkonnosť, a z tohto dôvodu by sa malo rozhodne aj naďalej pokračovať v podpore a realizácii projektu SESAR. Neustále by sa mal podnecovať a podporovať ďalší výskum na úrovni EÚ a členských štátov, aby európska letecká doprava zostala konkurencieschopná a mala vedúce postavenie vo svete.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto vyzýva všetky členské štáty, aby sa naďalej angažovali v iniciatíve SES a spolupracovali v záujme jej úspešného dokončenia a budúcej výkonnosti. Mala by sa teda uznať a nie vylúčiť úloha verejného financovania, najmä pokiaľ ide o realizáciu nevyhnutného hlavného plánu ATM, ktorá si vopred vyžiada značné zdroje.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko verí v konštruktívny vklad a zapojenie všetkých dotknutých zainteresovaných strán z európskeho odvetvia, ktorých zlepšená výkonnosť vo veľkej miere závisí od úspechu SES. Podporuje preto posilnenú úlohu odvetvia v návrhu Komisie a ďalej požaduje konzultácie s odvetvím počas všetkých fáz plánovania, rozhodovania a realizácie SES.

Vzhľadom na intenzívnejšie zapojenie odvetvia do ATM je navyše nevyhnutné jasne určiť, za ktoré funkcie ATM zodpovedajú regulačné orgány Spoločenstva a za ktoré nesie zodpovednosť odvetvie, pričom odvetvie musí byť podrobne informované o jeho úlohe a úlohách.

Pokiaľ ide o poskytovanie a určenie komunikačných, navigačných, sledovacích, meteorologických, leteckých informačných služieb a služieb v oblasti odbornej prípravy, vládne presvedčenie, že hlavnou smerodajnou zásadou by mala byť väčšia bezpečnosť, ako aj hospodárnosť nákladov a vyššia kvalita a nie neoverený predpoklad, že liberalizácia všetky tieto výsledky prinesie.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje posilnenú úlohu EASA a je presvedčená, že nové ustanovenia SES sa musia uberať správnym smerom, pričom dajú skutočný zmysel a náležite využijú existujúcu agentúru Spoločenstva, ktorá v súčasnosti nevyužíva svoje možnosti a má najlepšie predpoklady zefektívniť celkovú činnosť v oblasti bezpečnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Malo by sa objasniť, že členské štáty nesmú odmietnuť určiť poskytovateľa leteckých navigačných služieb z dôvodu, že má sídlo v inom členskom štáte alebo ho vlastnia štátni príslušníci daného členského štátu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto doplnenie je v rozpore s článkom 87d nemeckej ústavy aj s čl. 8 ods. 3 nariadenia č. 550/2004 o jednotnom európskom nebi. Podľa neho si členské štáty môžu podľa uváženia vybrať poskytovateľa služieb. V novom znení čl. 8 ods. 1 je táto možnosť výrazne obmedzená, a pokiaľ ide o menovanie poskytovateľa letových prevádzkových služieb, vnáša sa do neho prvok hospodárskej súťaže, ktorý konkrétne podľa bodu 5 odôvodnenia uvedeného nariadenia nie je možný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 1 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) V článku 1 sa vkladá odsek 3a:

 

'3a. Uplatňovanie tohto nariadenia a opatrení uvedených v článku 3 sa riadi prístupom zdola nahor, v rámci ktorého poskytovatelia leteckých navigačných služieb majú právo a povinnosť iniciatívy, do ktorej bude od začiatku procesu náležite zapojený personál a civilní a vojenskí používatelia;“

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktoré uviedli sociálni partneri ATM vo svojej kompletnej konsolidovanej správe o vytvorení funkčných blokov vzdušného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme vykonávacie predpisy, pokiaľ tak výslovne stanovuje toto nariadenie alebo nariadenia uvedené v článku 3, alebo inak, ak je to nevyhnutné v záujme dosiahnutia cieľov uvedených nariadení.

1. Komisia po konzultáciách s poradným orgánom odvetvia a výborom pre medziodvetvový dialóg prijme vykonávacie predpisy, pokiaľ tak výslovne stanovuje toto nariadenie alebo nariadenia uvedené v článku 3, alebo inak, ak je to nevyhnutné v záujme dosiahnutia cieľov uvedených nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na vypracovanie vykonávacích predpisov Komisia udelí Eurocontrolu mandáty, v ktorých budú stanovené úlohy s časovým plánom ich realizácie. V tejto súvislosti sa bude snažiť čo najlepšie využiť dojednania Eurocontrolu na zapojenie a konzultáciu všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ tieto dojednania zodpovedajú praktikám Komisie týkajúcim sa transparentnosti a konzultačných postupov a nie sú v rozpore s jej inštitucionálnymi záväzkami. Komisia koná v súlade s postupmi uvedenými v článku 5 ods. 2.

2. Na vypracovanie vykonávacích predpisov Komisia udelí reformovanému Eurocontrolu alebo inej príslušnej a nezávislej inštitúcii mandáty, v ktorých budú stanovené úlohy s časovým plánom ich realizácie. V tejto súvislosti sa bude snažiť čo najlepšie využiť dojednania Eurocontrolu na zapojenie a konzultáciu všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ tieto dojednania zodpovedajú praktikám Komisie týkajúcim sa transparentnosti a konzultačných postupov a nie sú v rozpore s jej inštitucionálnymi záväzkami. Komisia koná v súlade s postupmi uvedenými v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabezpečilo, že odvetvie si zachová potrebný dozor a kontrolu, pokiaľ ide o funkcie súvisiace s poskytovaním služieb, je nevyhnutné, aby sa Eurocontrol reformoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 10 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Konzultácie so zúčastnenými stranami sa týkajú najmä rozvoja a zavedenia nových koncepcií a technológií v EATMN a zahŕňajú mechanizmy na vhodné zapojenie špecifického výboru pre medziodvetvový dialóg zriadeného podľa rozhodnutia Komisie 98/500/ES*.“

„Konzultácie so zúčastnenými stranami sa týkajú najmä rozvoja a zavedenia nových koncepcií a technológií v EATMN. Komisia okrem toho zavedie konzultačné mechanizmy na vhodné zapojenie výboru pre medziodvetvový dialóg do všetkých relevantných otázok, a najmä do otázok, ktoré môžu mať pri realizovaní jednotného európskeho neba sociálne následky.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Komisia zabezpečí, aby správa poskytovateľov leteckých navigačných služieb bola v súlade so systémom založeným na výkonnosti prostredníctvom primeranej úrovne autonómie riadenia a zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na zlepšenie výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru Komisia stanoví systém výkonnosti. Tento systém zahŕňa najmä tieto prvky:

1. Na zlepšenie výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru a po konzultáciách so zainteresovanými stranami uvedenými v článku 10 Komisia stanoví systém výkonnosti. Tento systém zahŕňa najmä tieto prvky:

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa pred stanovením systému výkonnosti v nariadení jasne uviedla zásada konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- sú predmetom konzultácií s poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, zástupcami užívateľov vzdušného priestoru, prevádzkovateľmi letísk a koordinátormi letísk,

sú predmetom konzultácií s poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, zástupcami používateľov vzdušného priestoru, prevádzkovateľmi letísk, koordinátormi letísk a profesijnými organizáciami,

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa pred stanovením systému výkonnosti v nariadení jasne uviedla zásada konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru, Komisia môže určiť Eurocontrol alebo iný príslušný verejný subjekt, aby konal ako „orgán pre preskúmanie výkonnosti.“ Úlohou orgánu pre preskúmanie výkonnosti bude pomáhať Komisii pri vykonávaní systému výkonnosti uvedeného v odseku 1. Komisia zabezpečí, že orgán pre preskúmanie výkonnosti koná pri vykonávaní úloh, ktoré mu Komisia zverila, nezávisle.

2. Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru, Komisia môže určiť Eurocontrol alebo iný príslušný verejný subjekt, aby konal ako „orgán pre preskúmanie výkonnosti.“ Úlohou orgánu pre preskúmanie výkonnosti bude pomáhať Komisii pri vykonávaní systému výkonnosti uvedeného v odseku 1. Komisia zabezpečí, že orgán pre preskúmanie výkonnosti koná pri vykonávaní úloh, ktoré mu Komisia zverila, nezávisle, že sa dostatočne zohľadnia podmienky, za akých každý poskytovateľ služieb poskytuje svoje služby a že zamestnanci orgánu pre preskúmanie majú potrebnú odbornosť na vykonávanie svojich úloh. Toto sa týka najmä primeraných odborných znalostí týkajúcich sa operačných postupov. Národné dozorné orgány a Komisia si však vždy zachovajú všetky právomoci konečného rozhodovania a dozoru.

Odôvodnenie

Pri zavádzaní systému sledovania výkonnosti, zriadení orgánu pre kontrolu výkonnosti a pri stanovovaní metód hodnotenia je nutné zohľadniť osobitosti poskytovania služieb v jednotlivých členských štátoch (napr. rozdielna miera zložitosti vzdušného priestoru). V záujme toho, aby sa tieto osobitosti vyhodnocovali správne, je potrebné, aby v tomto orgáne pôsobili prevádzkovo dobre vyškolení pracovníci. Nesmie sa z neho vyvinúť ďalší dozorný orgán, ale musí sa obmedziť na „kontrolnú funkciu“, v rámci ktorej poskytuje poradenstvo Komisii, pretože konečnú zodpovednosť majú naďalej jednotlivé členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 549/2004

Článok 11 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia zabezpečí, aby bol orgán pre preskúmanie výkonnosti nezávislý a disponoval primeranými odbornými znalosťami a konzultačnými a odvolacími mechanizmami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Článok 4 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

'Článok 4

 

Požiadavky bezpečnosti

 

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia, prijme vykonávacie predpisy, ktoré zahŕňajú príslušné ustanovenia regulačných požiadaviek bezpečnosti Eurocontrolu (ESARR) a následné zmeny a doplnenia týchto požiadaviek v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v prípade potreby s príslušnými úpravami a zlepšeniami.“

 

Odôvodnenie

Zachovanie pôvodného znenia článku 4.

Rozsah pôsobnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) by sa mal v súlade s návrhom Komisie KOM(2008)390 rozšíriť tak, aby sa vzťahoval aj na reguláciu ATM a bezpečnosti letísk.

EASA by preto mala nahradiť oddelenie Eurocontrolu pre reguláciu bezpečnosti a ESARR budú nahradené vykonávacími predpismi v rámci EASA.

Aby sa zabezpečil plynulý prechod, vykonávacie predpisy EASA by mali spočiatku vychádzať z ESARR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto: „5.

 

'3. Národné dozorné orgány vydajú poskytovateľom letových navigačných služieb osvedčenia, ak títo spĺňajú spoločné požiadavky uvedené v článku 6. Osvedčenia sa vydajú jednotlivo pre každý typ letovej navigačnej služby uvedenej v článku 2 rámcového nariadenia. Osvedčenia sa vydajú jednotlivo aj v prípade balíka služieb, ak poskytovateľ letových prevádzkových služieb, bez ohľadu na jeho právne postavenie, prevádzkuje a udržiava svoje vlastné spojovacie, navigačné a sledovacie systémy. Osvedčenia sú pravidelne kontrolované.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1. Členské štáty zabezpečia poskytovanie letových prevádzkových služieb výlučne v rámci špecifických blokov vzdušného priestoru vzťahujúcich sa na vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné. Na tento účel členské štáty určia poskytovateľa letových prevádzkových služieb, ktorý je držiteľom platného osvedčenia v Spoločenstve.

„1. Členské štáty zabezpečia poskytovanie letových prevádzkových služieb výlučne v rámci špecifických blokov vzdušného priestoru vzťahujúcich sa na vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné. Na tento účel členské štáty určia poskytovateľa letových prevádzkových služieb, ktorý je držiteľom platného osvedčenia v Spoločenstve.“

Členský štát nemôže odmietnuť určiť poskytovateľa letových prevádzkových služieb z dôvodu, že jeho vnútroštátny právny systém vyžaduje, aby poskytovatelia letových prevádzkových služieb poskytujúci služby vo vzdušnom priestore, za ktoré je zodpovedný daný členský štát:

 

(a) boli vo vlastníctve priamo alebo formou väčšinového podielu členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov, alebo

 

(b) mali hlavné miesto prevádzky alebo registrované sídlo na území daného členského štátu, alebo

 

(c) využívali výlučne zariadenia v danom členskom štáte.“

 

Odôvodnenie

Toto doplnenie je v rozpore s článkom 87d nemeckej ústavy aj s čl. 8 ods. 3 nariadenia č. 550/2004 o jednotnom európskom nebi. V novom znení čl. 8 ods. 1 je táto možnosť výrazne obmedzená, a pokiaľ ide o menovanie poskytovateľa letových prevádzkových služieb, vnáša sa do neho prvok hospodárskej súťaže, ktorý konkrétne podľa bodu 5 odôvodnenia uvedeného nariadenia nie je možný. Toto doplnenie nezabezpečuje, že tento predpis bude musieť uplatňovať každý členský štát, pretože nové znenie článku 8 ods. 1 odkazuje na príslušný „vnútroštátny právny systém“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno a – písmeno i

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(a) náklady ktoré majú byť rozdelené medzi užívateľov vzdušného priestoru sú stanovené ako náklady za poskytovanie leteckých navigačných služieb, vrátane príslušných čiastok úrokov z kapitálových investícií a odpisov majetku, ako aj náklady na údržbu, prevádzku, riadenie a správu,“

„(a) náklady ktoré majú byť rozdelené medzi používateľov vzdušného priestoru sú stanovené ako náklady za poskytovanie leteckých navigačných služieb, vrátane príslušných čiastok úrokov z kapitálových investícií a odpisov majetku, ako aj náklady na údržbu, prevádzku, riadenie a správu; stanovené náklady budú odvodené od výkonnostných cieľov určených v súlade s článkom 11 rámcového nariadenia a prispejú k nákladovej efektívnosti poskytovania leteckých navigačných služieb, ako je uvedené v článku 14 tohto nariadenia,“

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 11 rámcového nariadenia 549/2004 a článku 14 nariadenia 550/2004, pravidlá spoplatnenia by mali byť nákladovo efektívne za predpokladu, že budú splnené výkonnostné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno a – písmeno ii a (nové)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iia) vkladá sa toto písmeno ba:

 

„(ba) so zreteľom na funkčné bloky vzdušného priestoru by sa poplatky mali stanoviť v súlade s konvergenčnými kritériami týkajúcimi sa účinnosti vynaložených nákladov s cieľom dosiahnuť jednotný poplatok, ktorý je plne v súlade s regionálnymi podnikateľskými plánmi;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno b – písmeno iii

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(c) Letecké navigačné služby môžu vyprodukovať dostatočné výnosy, ktoré zabezpečia primeranú návratnosť aktív, čo prispeje k potrebnému zhodnoteniu kapitálu,“

„(c) Letecké navigačné služby môžu vyprodukovať dostatočné výnosy, ktoré zabezpečia primeranú návratnosť aktív, čo prispeje k potrebnému zhodnoteniu kapitálu, pokiaľ budú splnené dohodnuté výkonnostné ciele,

Odôvodnenie

Výnosy z leteckých navigačných služieb môžu zahŕňať primeranú návratnosť aktív, ale to je možné len vtedy, ak budú splnené výkonnostné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia rozhodnúť, že poplatky sa využijú na financovanie spoločných projektov určených na pomoc špecifickým kategóriám užívateľov vzdušného priestoru a/alebo poskytovateľom leteckých navigačných služieb v záujme zlepšovania spoločnej infraštruktúry leteckej navigácie, poskytovania leteckých navigačných služieb a využívania vzdušného priestoru, najmä v prípade, keď je to potrebné na vykonávanie hlavného plánu ATM. Pri takýchto rozhodnutiach sa stanoví spoločný projekt a určí najmä časový plán vykonávania, náklady účtované užívateľom vzdušného priestoru a spôsob prideľovania medzi členskými štátmi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok porušuje zásady ICAO a ciele stanovené Komisiou, podľa ktorých by sa poplatky mali vyberať objektívnym, spravodlivým a transparentným spôsobom. Na základe zásad ICAO týkajúcich sa poplatkov za riadenie letovej prevádzky sa v tejto súvislosti nemá od používateľov vzdušného priestoru vyžadovať, aby predbežne financovali spoločné projekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 9 – písmeno ca (nové)

Nariadenie (ES) č. 550/2004

Článok 15 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) vkladá sa tento odsek 4a:

 

„4a. Komisia môže preskúmať existujúci európsky finančný rámec s cieľom navrhnúť dodatočné finančné zdroje pre spoločné projekty, najmä na urýchlenie vytvorenia funkčných blokov vzdušného priestoru a poskytnutie pomoci poskytovateľom leteckých navigačných služieb a používateľom vzdušného priestoru počas zavádzania projektu SESAR.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Sieť manažmentu letovej prevádzky (ATM) umožní optimálne využívanie vzdušného priestoru a zabezpečí, aby užívatelia vzdušného priestoru mohli prevádzkovať uprednostňované trasy, pričom sa zaistí maximálny prístup k vzdušnému priestoru a leteckým navigačným službám.

1. Sieť manažmentu letovej prevádzky (ATM) umožní optimálne využívanie vzdušného priestoru a zabezpečí, aby používatelia vzdušného priestoru mohli prevádzkovať uprednostňované trasy, v prípade, že to bude v súlade s prevádzkovými obmedzeniami, pričom sa zaistí maximálny prístup k vzdušnému priestoru a leteckým navigačným službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) dodatočné funkcie siete ATM, ako je stanovené v hlavnom pláne ATM.

(c) dodatočné funkcie siete ATM vrátane manažmentu prepravného toku, ako je stanovené v hlavnom pláne ATM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže v rámci vlastnej kontroly a zodpovednosti zveriť Eurocontrolu úlohy týkajúce sa vykonávania uvedených funkcií, ktoré nezahŕňajú prijatie záväzných opatrení všeobecnej pôsobnosti alebo vykonávanie rozhodovacej politickej právomoci. Tieto úlohy sa vykonávajú nestranne a nákladovo efektívne, pričom zohľadňujú potreby celej siete ATM a s plným zapojením užívateľov vzdušného priestoru a poskytovateľov leteckých navigačných služieb.

 

Komisia môže v rámci vlastnej kontroly a zodpovednosti a so zreteľom na najlepšie prispôsobené zisky z praktického aj zemepisného hľadiska a v súlade so zásadou subsidiarity zveriť zreformovanému Eurocontrolu alebo inému príslušnému a nezávislému orgánu úlohy týkajúce sa vykonávania uvedených funkcií, ktoré nezahŕňajú prijatie záväzných opatrení všeobecnej pôsobnosti alebo vykonávanie rozhodovacej politickej právomoci. Tieto úlohy sa vykonávajú nestranne, transparentne a nákladovo efektívne, pričom zohľadňujú potreby celej siete ATM a s plným zapojením používateľov vzdušného priestoru a poskytovateľov leteckých navigačných služieb v rámci riadiacej štruktúry, ktorá pokrýva výkon týchto funkcií.

 

Pri ustanovovaní funkcie riadenia siete Komisia zabezpečí dodržiavanie zásady oddelenia regulačných úloh od prevádzkových. Na tento účel sa vykoná presná deferenciácia a klasifikácia každej individuálnej funkcie na všetkých úrovniach (Európska únia, regionálne/funkčné bloky vzdušného priestoru, vnútroštátna úroveň), ako aj príslušnej zodpovednosti. Tie funkcie s európskym rozmerom, ktoré sú klasifikované ako prevádzkové, sa vždy vykonávajú v súlade s pokynmi priemyselných partnerov, zatiaľ čo v prípade regulačných funkcií sa s priemyselnými partnermi konzultuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 6 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zveria Eurocontrolu vykonávanie manažmentu toku letovej prevádzky, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia a v súlade s požiadavkami Komisie podľa článku 9.“

6. Členské štáty zveria zreformovanému Eurocontrolu alebo inému príslušnému a nezávislému orgánu vykonávanie manažmentu toku letovej prevádzky, ako je ustanovené vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia a v súlade s požiadavkami Komisie podľa článku 9.“

Odôvodnenie

Hoci Eurocontrol má v súčasnosti dobré predpoklady na manažment prepravného toku, v dlhodobom horizonte to platiť nemusí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 551/2004

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V článku 9 sa vkladá tento odsek 3:

vypúšťa sa

'3. Vykonávacie predpisy obsahujú ustanovenia na zabezpečenie konzistentnosti medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi a potrebnú koordináciu s priľahlými regiónmi.“

 

Odôvodnenie

Použitie výrazu „letiskové prevádzkové intervaly“ je v tomto kontexte nejasné. Naznačuje sa ním totiž spojitosť s nariadením (EHS) č. 95/93. V prípade tohto nariadenia však ide o strategický nástroj na plánovanie, a nie o prevádzkový nástroj (ATM). Opatrenia prijaté na základe nariadenia (EHS) č. 95/93 sú účinné a primerané a nie sú nutné ani opodstatnené žiadne dodatočné prevádzkové pravidlá.

POSTUP

Názov

Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

Referenčné čísla

KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

(1)

738 miliónov cestujúcich v leteckej doprave na letiskách EÚ-27 v roku 2006 (EUROSTAT)


POSTUP

Názov

Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

Referenčné čísla

KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Dátum predloženia v EP

25.6.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

8.7.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Dátum prijatia

8.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Dátum predloženia

20.1.2009

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia