JELENTÉS a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

21.1.2009 - (COM(2008)0431 – C6‑0313/2008 – 2008/0131(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Constantin Dumitriu

Eljárás : 2008/0131(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0004/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0004/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0431 – C6‑0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0431),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0313/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0004/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

3/2008/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (1) bekezdésében említett iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

 

1. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (1) bekezdésében említett iránymutatások alapján, és miután az adott ágazat szakmai egyesületeivel és szervezeteivel folytatott konzultációk alapján az ilyen programok szükségességét és hasznosságát az érintett tagállamokban megvizsgálja, kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

Indokolás

Az adott ágazat szakmai egyesületeinek/szervezeteinek szerepét akkor is figyelembe kell venni, amikor a programok kidolgozásának feladatát a tagállamokra bízzák, tekintettel a szaktudásukra és arra a fontos szerepre, amelyet a minőségbiztosítás és minőségellenőrzés terén betöltenek.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

3/2008/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A harmadik országokban megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (2) bekezdésében említett iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

2. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (2) bekezdésében említett iránymutatások alapján, és miután az adott ágazat szakmai egyesületeivel és szervezeteivel folytatott konzultációk alapján az ilyen programok szükségességét és hasznosságát az érintett tagállamokban megvizsgálja, kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

Indokolás

Az adott ágazat szakmai egyesületeinek/szervezeteinek szerepét akkor is figyelembe kell venni, amikor a programok kidolgozásának feladatát a tagállamokra bízzák, tekintettel a szaktudásukra és arra a fontos szerepre, amelyet a minőségbiztosítás és minőségellenőrzés terén betöltenek.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

3/2008/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érdekelt tagállam vagy tagállamok által a program tekintetében végül kiválasztott végrehajtó szervezet lehet nemzetközi szervezet különösen abban az esetben, ha a program a harmadik országok olívaolaj- és étkezési olajbogyó-ágazatára vonatkozik.

Az érdekelt tagállam vagy tagállamok által a program tekintetében végül kiválasztott végrehajtó szervezet lehet nemzetközi szervezet különösen abban az esetben, ha a program a harmadik országok olívaolaj-, étkezési olajbogyó-ágazatára vagy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve földrajzi jelzéssel rendelkező borok ágazatára vonatkozik.

Indokolás

Az ösztönző és promóciós tevékenység a borágazat tekintetében is lényeges, mind az Európai Unió belső piacán, mind a harmadik országokban. A borágazatban, hasonlóan az olívaolaj- és étkezési olajbogyó-ágazathoz, szintén léteznek olyan nemzetközi szervezetek (mint pl. a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet), amelyek biztosítják a tagállamok és a harmadik országok által javasolt programok végrehajtását, és ezzel hozzájárulnak a meghatározott termőterületről származó minőségi borok vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borok jellemzőinek és előnyeinek ismertetéséhez.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

3/2008/EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a program költséghatékonyságának értékelése.

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a cikk (új)

3/2008/EK rendelet

13 cikk – 2 bekezdés – első és második albekezdés

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A 3/2008/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A 8. és 9. cikkben említett elfogadott programokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a programok tényleges költségének 60 %-át. A két vagy három évig tartó tájékoztató és promóciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyújtott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális értékhatárt.

Az első albekezdésben említett arány 70 % azon, gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos promóciós intézkedések esetében, amelyek kifejezetten az iskolai intézményekben tanuló gyermekeket célozzák.

Indokolás

A 3/2008/EK rendelet 9. cikkének módosítását indokló logikát követve érdemes felülvizsgálni az eredeti rendelet e cikkre közvetlenül vonatkozó pénzügyi rendelkezéseit is. A Közösség pénzügyi hozzájárulásának százalékos arányát növelni kell annak érdekében, hogy további támogatást kaphassanak a tagállamok által kiválasztott projektek, tekintetbe véve, hogy egyre szigorúbb feltételeknek kell eleget tenni a nemzeti szervek és hatóságok által nyújtott társfinanszírozás megszerzéséhez. Ezt támasztja alá az is, hogy a közelmúltban új programot fogadtak el a gyümölcsfogyasztás iskolai ösztönzésére. A módosítás hozzájárul e program végrehajtásához.

INDOKOLÁS

A 3/2008/EK rendelet, amely a 2702/1999/EK és a 2826/2000/EK rendeleteket egyetlen jogszabályba foglalja, része a jogszabályok egyszerűsítésére vonatkozó új bizottsági kezdeményezésnek, mint ahogy azt „Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata” című 2006. november 14-i bizottsági közlemény megállapítja, és megfelel az igazgatási eljárásoknak az európai intézmények keretében történő egyszerűsítésére vonatkozó célkitűzésnek.

A 3/2008/EK rendelet alapján a Közösség meghatározott mezőgazdasági termékek tekintetében tájékoztató tevékenységet folytathat a belső piacon, valamint harmadik országok piacain, megőrizve mindazonáltal az intézkedések végrehajtási helytől függő sajátosságait.

Ezen politika a tagállamok valós igényét elégíti ki a mezőgazdasági termékeik hírnevére vonatkozóan mind a Közösségen belüli, mind a harmadik országokban élő fogyasztók körében, különös tekintettel az élelmiszerek minőségére, tápértékére és biztonságos voltára, valamint az előállítás módszereire. Ezenkívül hozzájárul új piacok megszerzéséhez, és ösztönzően hat a nemzeti és a magánkezdeményezésekre is.

A 3/2008/EK rendelet értelmében az adott ágazatot képviselő szervezetek által javasolt, belső piacot megcélzó tájékoztató programok hiányában a tagállamoknak lehetőségük van (kijelölt illetékes nemzeti hatóságokon keresztül) programot javasolni és ezután nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztani a program végrehajtásáért felelős szervezetet.

A 3/2008/EK rendelet módosítására irányuló javaslat a 3/2008/EK rendelet 9. cikkének módosítását irányozza elő annak érdekében, hogy azon tagállamok, amelyek ezt kívánják, harmadik országokra vonatkozóan is javasolhassanak tájékoztatási programokat, amennyiben az adott harmadik országban nem működik ilyen program.

Ezen módosítás következtében a tagállamok bővíthetik az e program keretében hozott intézkedések alkalmazási területét, és igénybe vehetik nemzetközi szervezetek segítségét a program végrehajtásához.

Az előadó úgy véli, hogy a 2702/1999/EK és 2826/2000/EK rendeletek egyetlen rendeletté történő átdolgozására irányuló bizottsági kezdeményezés indokolt, és hasznos alapul szolgálhat a hatályos szabályozás egyszerűsítésére. Üdvözli továbbá azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság javasolt a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országok piacain jellemző ismertségének növelése érdekében, mivel ezek az intézkedések megőrzik az egyes fellépések végrehajtási helytől függő sajátosságait, és nem arra irányulnak, hogy egy adott termék fogyasztását ösztönözzék kizárólag a származási ország alapján.

Az előadó azonban néhány ponton a bizottsági javaslat kiegészítésére és kiigazítására tesz javaslatot, mivel szerinte ezek révén pontosítani lehet, illetve ki lehet egészíteni a rendelet mögött húzódó érvrendszert.

Elsőként a belső piacon és harmadik országok piacain végrehajtandó, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztatási programok kidolgozása folyamán tekintetbe kell venni a tagállamokban az érintett ágazatokban tevékenykedő szakmai társaságok és szervezetek fontos szerepét. Fontos a velük való konzultáció nem csupán az érintett ágazatok szakmai szervezetei által javasolt programok tekintetében, hanem a tagállamok által végrehajtandó programokat illetően is, hiszen e szervezetek értékes szaktudással rendelkeznek, valamint komoly szerepet játszhatnak a minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés terén.

Az előadó elismeri továbbá bizonyos nemzetközi szervezetek fontosságát az Európai Unió egyes régióira jellemző élelmiszerek egyediségének és előnyeinek előtérbe helyezése tekintetében. Ennek megfelelően egyetért a Bizottság véleményével, miszerint ezek a szervezetek lehetnek leginkább alkalmasak a tagállamok által kiválasztott tájékoztatási programok harmadik országokban való végrehajtására. Nem lát azonban tényleges indokot arra, hogy egyes ágazatok (például az olívaolaj- és étkezési olajbogyó-ágazat) elsőbbséget élvezzenek a többi ágazattal szemben. Ezek alapján tehát kéri, hogy a borágazatot is szerepeltessék, különösen mivel léteznek olyan nemzetközi szervezetek (mint pl. a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet), amelyek képesek biztosítani a tagállamok által javasolt, harmadik országokban végrehajtandó programok megvalósítását, és ezzel hozzájárulnak az Európai Unió meghatározott termőterületeiről származó minőségi borok vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borok jellemzőinek és előnyeinek ismertetéséhez.

Az előadó szerint végül célszerű módosítani a rendelet által módosított 9. cikkre vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket is. Javasolja az eredeti rendelet e cikkre közvetlenül vonatkozó pénzügyi rendelkezéseinek felülvizsgálatát. A Közösség pénzügyi hozzájárulásának százalékos arányát növelni kell annak érdekében, hogy további támogatást kaphassanak a tagállamok által kiválasztott projektek, tekintetbe véve, hogy egyre szigorúbb feltételeknek kell eleget tenni a nemzeti szervek és hatóságok által nyújtott társfinanszírozás megszerzéséhez.

ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések

Hivatkozás:

COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.9.2008

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

23.9.2008

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Constantin Dumitriu

9.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban Az elfogadás dátuma

8.12.2008

 

 

 

Elfogadás dátuma

20.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Jan Mulder, Brian Simpson