ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

  21. 1. 2009 - (KOM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  Zpravodajka: Angelika Niebler
  Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu

  Postup : 2008/0209(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0005/2009
  Předložené texty :
  A6-0005/2009
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

  (KOM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0728),

  –   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)[1],

  –   s ohledem na článek 170 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

  –   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0456/2008),

  –   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0005/2009),

  1.  schvaluje uzavření dohody;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.

  • [1]  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

  POSTUP

  Název

  Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ruskem

  Referenční údaje

  KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Datum konzultace s EP

  1.12.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  4.12.2008

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  2.12.2008

  Datum přijetí

  20.1.2009