VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

  21.1.2009 - (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Commissie industrie, onderzoek en energie
  Rapporteur: Angelika Niebler,
  (Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

  Procedure : 2008/0209(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0005/2009
  Ingediende teksten :
  A6-0005/2009
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

  (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Raadplegingsprocedure)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0728)[1],

  –   gezien besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013),

  –   gelet op artikel 170 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG­Verdrag,

  –   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0456/2008),

  –   gelet op de artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0005/2009),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Russische Federatie.

  • [1]  PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.

  PROCEDURE

  Titel

  Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Datum raadpleging EP

  1.12.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ITRE

  4.12.2008

  Medeadviserende commissie(s)

         Datum bekendmaking

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  2.12.2008

  Datum goedkeuring

  20.1.2009

   

   

   

  Datum indiening

  22.1.2009