RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

21.1.2009 - (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Angelika Niebler
Procedură simplificată - Articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

Procedură : 2008/0209(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0005/2009
Texte depuse :
A6-0005/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

(COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0728),

–   având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)[1],

–   având în vedere articolul 170 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0456/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0005/2009),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Federației Ruse.

  • [1]  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

PROCEDURĂ

Titlu

Reînnoirea Acordului de cooperare CE/Rusia în domeniul științei și tehnologiei

Referințe

COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

Data consultării PE

1.12.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

4.12.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

4.12.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

17.12.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.12.2008

Data adoptării

20.1.2009

 

 

 

Data depunerii

22.1.2009