RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

  21.1.2009 - (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Angelika Niebler
  Procedură simplificată - Articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

  Procedură : 2008/0209(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0005/2009
  Texte depuse :
  A6-0005/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

  (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0728),

  –   având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)[1],

  –   având în vedere articolul 170 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0456/2008),

  –   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0005/2009),

  1.  aprobă încheierea acordului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Federației Ruse.

  • [1]  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Reînnoirea Acordului de cooperare CE/Rusia în domeniul științei și tehnologiei

  Referințe

  COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Data consultării PE

  1.12.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ITRE

  4.12.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  2.12.2008

  Data adoptării

  20.1.2009

   

   

   

  Data depunerii

  22.1.2009