SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady týkajúcom sa uzavretia dohody zameranej na obnovenie Dohody v oblasti vedeckej a technickej spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

  21.1.2009 - (KOM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajkyňa: Angelika Niebler
  Zjednodušený postup – článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku

  Postup : 2008/0209(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0005/2009
  Predkladané texty :
  A6-0005/2009
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady týkajúcom sa uzavretia dohody zameranej na obnovenie Dohody v oblasti vedeckej a technickej spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

  (KOM(2008)0728 – C6‑0456/208 – 2008/0209(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0728),

  –   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)[1],

  –   so zreteľom na článok 170 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

  –   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0456/208),

  –   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0005/2009),

  1.  schvaľuje uzavretie dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

  POSTUP

  Názov

  Obnovenie Dohody v oblasti vedeckej a technickej spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  1.12.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  4.12.2008

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Spravodajkyňa

         dátum menovania

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

  2.12.2008

  Dátum prijatia

  20.1.2009