POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije

  21.1.2009 - (KOM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalka: Angelika Niebler
  Poenostavljeni postopek – člen 43 poslovnika

  Postopek : 2008/0209(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0005/2009
  Predložena besedila :
  A6-0005/2009
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije

  (KOM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2008)0728),

  –   ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1982/2006/ES z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)[1],

  –   ob upoštevanju člena 170 in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

  –   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0456/2008),

  –   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0005/2009),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, ter vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije.

  • [1]  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

  POSTOPEK

  Naslov

  Podaljšanje sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Rusijo

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  1.12.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  4.12.2008

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  2.12.2008

  Datum sprejetja

  20.1.2009

   

   

   

  Datum predložitve

  22.1.2009