Menetlus : 2008/0184(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0006/2009

Esitatud tekstid :

A6-0006/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2009 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0032

RAPORT     *
PDF 119kWORD 48k
21.1.2009
PE 414.049v02-00 A6-0006/2009

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

(KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Angelika Niebler

Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

(KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0581);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013);(1)

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 170 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0392/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6‑0006/2009),

1.  kiidab lepingu pikendamise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.


MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Ameerika Ühendriikide vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping

Viited

KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

7.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

17.11.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Angelika Niebler

7.10.2008

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

7.10.2008

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2009

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika