Procedure : 2008/0184(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0006/2009

Ingediende teksten :

A6-0006/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2009 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0032

VERSLAG     *
PDF 125kWORD 53k
21.1.2009
PE 414.049v02-00 A6-0006/2009

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 200/0184(CNS))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Angelika Niebler

Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1, van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 200/0184(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0581),

–   gezien het Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)(1),

–   gelet op artikel 170 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0392/2008),

–   gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0006/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de Overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

(1)

PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.


PROCEDURE

Titel

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EG en de VS

Document- en procedurenummers

COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

Datum raadpleging EP

7.11.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

17.11.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Angelika Niebler

7.10.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

7.10.2008

Datum goedkeuring

20.1.2009

 

 

 

Datum indiening

22.1.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid