RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

  21.1.2009 - (COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Angelika Niebler
  Procedură simplificată - Articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

  Procedură : 2008/0184(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0006/2009
  Texte depuse :
  A6-0006/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

  (COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0581),

  –   având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)[1],

  –   având în vedere articolul 170 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0392/2008),

  –   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0006/2009),

  1.  aprobă extinderea acordului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Statelor Unite ale Americii.

  • [1]  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

  PROCEDURÃ

  Titlu

  Acordul CE/Statele Unite de cooperare științifică și tehnologică

  Referințe

  COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

  Data consultării PE

  7.11.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ITRE

  17.11.2008

  Raportor(i)

         Data numirii

  Angelika Niebler

  7.10.2008

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  7.10.2008

  Data adoptării

  20.1.2009

   

   

   

  Data depunerii

  22.1.2009