Procedură : 2008/0184(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0006/2009

Texte depuse :

A6-0006/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2009 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0032

RAPORT     *
PDF 132kWORD 58k
21.1.2009
PE 414.049v02-00 A6-0006/2009

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Angelika Niebler

Procedură simplificată - Articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0581),

–   având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(1),

–   având în vedere articolul 170 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0392/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6‑0006/2009),

1.  aprobă extinderea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Statelor Unite ale Americii.

(1)

JO L 412, 30.12.2006, p. 1.


PROCEDURÃ

Titlu

Acordul CE/Statele Unite de cooperare științifică și tehnologică

Referințe

COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

Data consultării PE

7.11.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

17.11.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Angelika Niebler

7.10.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

7.10.2008

Data adoptării

20.1.2009

 

 

 

Data depunerii

22.1.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate