SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

    21.1.2009 - (KOM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS)) - *

    Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
    Spravodajkyňa: Angelika Niebler
    Zjednodušený postup – článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku

    Postup : 2008/0184(CNS)
    Postup v rámci schôdze
    Postup dokumentu :  
    A6-0006/2009
    Predkladané texty :
    A6-0006/2009
    Rozpravy :
    Prijaté texty :

    NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

    o návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

    (KOM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

    (Konzultačný postup)

    Európsky parlament,

    –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0581),

    –   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)[1],

    –   so zreteľom na článok 170 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

    –   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0392/2008),

    –   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

    –   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0006/2009),

    1.  schvaľuje predĺženie platnosti zmluvy;

    2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

    • [1]  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

    POSTUP

    Názov

    Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a USA

    Referenčné čísla

    KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

    Dátum konzultácie s EP

    7.11.2008

    Gestorský výbor

           dátum oznámenia na schôdzi

    ITRE

    17.11.2008

    Spravodajkyňa

           dátum menovania

    Angelika Niebler

    7.10.2008

     

     

    Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

    7.10.2008

    Dátum prijatia

    20.1.2009