JELENTÉS az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlására irányuló javaslattal a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről

26.1.2009 - (2008/2144(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Roberta Angelilli

Eljárás : 2008/2144(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0012/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0012/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLATA A TANÁCS RÉSZÉRE

a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről

(2008/2144(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Roberta Angelilli által az UEN képviselőcsoport nevében benyújtott, a Tanácsnak szóló ajánlásra irányuló javaslatra a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről (B6-0216/2008),

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikkére, amely a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával foglakozik,

–   tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 34. cikkére[1],

–   tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározatra[2] („a kerethatározat”),

–   tekintettel a kerethatározat 12. cikke alapján készült 2007. november 16-i bizottsági jelentésre (COM(2007)0716) („a bizottsági jelentés”),

–   tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló Európa tanácsi egyezményre[3] („Európa tanácsi egyezmény”),

–   tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez fűzött, a gyermekek eladásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló, 2000. évi fakultatív jegyzőkönyvre,

–   tekintettel 2008. január 16-i állásfoglalására: az EU gyermekjogi stratégiája felé[4],

–   tekintettel a 2008. november 25–28-án megrendezett gyermekek és fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása elleni III. világkongresszuson elfogadott, a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozására és megszüntetésére vonatkozó Rio de Janeiró-i egyezményre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6–0012/2009),

A.  mivel az EU 20 tagállama által aláírt Európa tanácsi egyezmény az első nemzetközi jogi eszköz, amely bűncselekménynek minősíti a gyermekekkel szembeni különböző szexuális visszaéléseket, beleértve többek között az erőszakot, kényszert vagy fenyegetést alkalmazó visszaéléseket, a családon belül is,

B.  mivel hét tagállam még mindig nem írta alá az Európa Tanács egyezményét, nyolc tagállam pedig még mindig nem ratifikálta a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek a gyermekek eladásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyvét,

C.  mivel a gyermekek egyre növekvő mértékben használják az új technológiákat és mivel a gyermekek és fiatalok társas életének egyre nagyobb része zajlik online, ahol egyre fejlettebb technológiákat és kommunikációs eszközöket használnak, mivel emiatt az internetet egyre több potenciális és tényleges szexuális bűnöző veszi igénybe gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések előkészítésére, különösen a kiskorúak elcsábítása és a gyermekpornográfia terén,

1.  a következő ajánlásokat címezi a Tanácshoz:

a)   ösztönözze azokat a tagállamokat, amelyek még nem írták alá, nem ratifikálták és nem hajtották végre az összes vonatkozó nemzetközi egyezményt, hogy ezt tegyék meg, elsősorban az Európa tanácsi egyezményt, amely a kerethatározat mellett további védelmet biztosít a gyermekek számára, de a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek a gyermekek eladásáról, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyvét is;

b)   támogassa a tagállamokat jogszabályaik tökéletesítésében, és támogassa a tagállamok közti határokon átnyúló együttműködést ezen a területen; sürgeti, hogy a 18 évnél fiatalabb gyermekek elleni szexuális bűncselekmények az egész EU-ban minősüljenek fiatalkorúak sérelmére elkövetett visszaélésnek a Parlament fenti 2008. január 16-i állásfoglalásának megfelelően;

c)   tegye lehetővé a tagállamok számára, hogy kifejezetten kizárják a kettős büntethetőség követelményét a kerethatározat értelmében megállapított bűncselekményekre vonatkozó joghatóság megállapításakor;

d)   sürgesse a tagállamokat, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé a gyermek ellen elkövetett szexuális visszaélés valamennyi fajtáját;

A kerethatározat végrehajtása

e)   támogassa azon tagállamokat, amelyek még nem hajtották végre teljes egészében a kerethatározatot, hogy azt mihamarabb megtegyék; különös hangsúlyt kell fektetni a jogszabályok elfogadásakor a gyermekpornográfia meghatározására, amely a kerethatározat 1. cikkének b) pontjában szerepel, és eljárásokat kell kialakítani az áldozatok védelmére, valamint végre kell hajtani a kerethatározat területen kívüli joghatóságról (szexturizmus) szóló 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját;

f)    követeli a gyermekek szexuális kihasználása elleni hatékony védelmet oly módon, hogy a gyermekekre irányuló szexturizmust minden tagállam tekintse bűncselekménynek; követeli, hogy minden olyan EU-állampolgárra, aki gyermek sérelmére szexuális bűncselekményt követ el az EU-n belül vagy kívül, terjedjen ki az egységes, extra-territoriális büntetőjog hatálya, amelyet az egész EU területén alkalmazni kell;

g)   a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködésben javítsa a kerethatározat átültetésének ellenőrzését, hogy a megfelelő időben teljes körű információ álljon rendelkezésre olyan mechanizmusok kialakításával, amelyek révén a tagállamok össze tudják állítani a vonatkozó információkat, beleértve a bűncselekmények meghatározását és tematikus csoportosítását, ami megkönnyíti a tagállamok jogrendszerének összehasonlítását;

h)   ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek részletes jelentést a határokon átnyúló együttműködés helyzetéről, különösen arról, hogy a nem kormányzati szervezetekkel folytatott együttműködésről rendelkezik-e jogszabály, illetve megvalósul-e a gyakorlatban;

i)     ösztönzi a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, hogy hová kerül gyermekprostitúció vagy gyermekpornográfia bizonyított esetével összefüggésben lefoglalt vagyon;

A kerethatározat felülvizsgálata

j)    a Tanács Elnöksége, valamely tagállam vagy a Bizottság által benyújtott javaslat alapján vizsgálja felül a kerethatározatot, legalább az Európa tanácsi egyezményben szereplő szintre növelve a védelem szintjét, és fokozva az interneten és más kommunikációs technológiákhoz kapcsolódóan elkövetett visszaélésekre való összpontosítást; javasolja, hogy a javaslat tartalmazza az alábbiakat:

–    a szexuális bűncselekményeket elkövetők nemzeti kezelési rendszerének létrehozása, amelynek része a kockázatelemzés, valamint a bűnismétlés kockázatát kiküszöbölő vagy minimálisra csökkentő intervenciós programok, továbbá terápiák biztosítása a szexuális bűncselekményeket elkövetők számára; ezeket az intervenciós programokat és az önkéntes terápiát az EU általános költségvetéséből származó forrásokból lehet finanszírozni annak biztosítására, hogy a gyermekjólét az EU valamennyi tagállamában központi kérdés legyen;

–    az emberi jogokon alapuló és áldozatközpontú megközelítés megerősítése;

  a csábítás (gyermekek szexuális célú megszólítása) bűncselekménnyé nyilvánítása, és a csábítás fogalmának az Európa tanácsi egyezmény 23. cikke alapján történő meghatározása;

–    teljes jogi cselekvőképességgel nem rendelkező vagy azzal rendelkező, de 18. életévüket be nem töltött személyekkel való szexuális tevékenység bűncselekménnyé nyilvánítása, amennyiben az erőszak, kényszer vagy fenyegetés útján történik, illetve ha a visszaélés a gyermek bizalmán, tekintélyen vagy befolyásoláson alapul, beleértve a családon belüli helyzeteket is, vagy a visszaélés rendkívül sebezhető helyzetben levő – szellemileg vagy testileg fogyatékos vagy függő helyzetben lévő – gyermekekkel kapcsolatos, továbbá amennyiben pénzt vagy más díjazást, illetve juttatást adnak a gyermek szexuális tevékenységéért cserébe;

  a gyermekek kényszerházasságba való kényszerítésének bűncselekménnyé nyilvánítása;

  a gyermekeket felvonultató, pornográf eseményeken való tudatos részvétel és gyermekeknek szándékosan szexuális visszaélés vagy aktus mutatásának bűncselekménnyé nyilvánítása;

–    a pedofil csevegőfórumok és a pedofil internetes fórumok szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségre vonása;

–    intézkedések annak biztosítására, hogy egy nemzetközi diplomáciai, közigazgatási és bűnüldözési együttműködésre irányuló átfogó stratégia keretében a tagállamok tegyenek megfelelő lépéseket a gyermekekkel szembeni visszaélésekkel kapcsolatos illegális tartalmaknak az internetről a forrásnál történő eltávolítására, ezáltal maximális védelmet biztosítva az áldozatoknak, továbbá működjenek együtt az internetszolgáltatókkal azon internetes oldalak megszüntetése érdekében, amelyek a kerethatározatban foglaltaknak megfelelő megállapított bűncselekményeket követnek el vagy azok elkövetésének lehetőségét reklámozzák;

–    annak lehetővé tétele, hogy a nemzeti jogalkalmazó hatóságok előírhassák az internetszolgáltatóknak, hogy tiltsák le azon honlapok elérését, amelyeket a kerethatározatban megállapított bűncselekmények elkövetésére vagy az elkövetés lehetőségének reklámozására használnak, és ha ezt elmulasztják, követeljék meg az ilyen célokra használt, regisztrált domainnevek törlését;

–    a Bizottság támogatása a legnagyobb hitelkártya-vállalatokkal együttműködésben annak kivizsgálására irányuló erőfeszítéseiben, hogy technikailag végrehajtható-e azon webhelyek internetalapú fizetési rendszereinek lezárása vagy más módon történő megbénítása, amelyek gyermekek érintő pornográf anyagok internetes értékesítésében vesznek részt; ösztönözni kell a gazdasági élet más szereplőit – így a bankokat, pénzváltókat, internetszolgáltatókat és keresőrendszerek működtetőit –, hogy aktívan vegyenek részt a gyermekpornográfia és a gyermekek más módon történő, kereskedelmi célú szexuális kihasználása elleni munkában;

–    a tagállamok ösztönzése arra, hogy a szülők számára biztosítsanak könnyen kezelhető programokat, amelyek lehetővé teszik számukra a gyermekek pornográf weboldalakhoz való hozzáférésének megakadályozását;

–    intézkedések elfogadása annak érdekében, hogy a szexuális kizsákmányolás áldozatait ösztönözzék a nemzeti bíróságok előtt a szexuális bűnelkövetőkkel szembeni büntetőeljárás megindítására és polgári jogi keresetek benyújtására;

  a kerethatározat 5. cikke (3) bekezdésének felülvizsgálata, amely a szexuális bűncselekmények elkövetői esetében csak minimális alapot ír elő azzal kapcsolatban, hogy ne juthassanak olyan álláshoz vagy önkéntes munkához, melynek során rendszeres kapcsolatba kerülnek gyermekekkel, többek között esetlegesen előírva a tagállamok számára annak biztosítását, hogy vizsgálják meg bizonyos gyermekekkel kapcsolatos állásokra jelentkezők bűnügyi előéletet, és állapítsanak meg a munkaadók számára egyértelmű szabályokat vagy iránymutatásokat ez irányú kötelezettségeikről;

  a nemzetközi együttműködés megkönnyítése az Európa tanácsi egyezmény 38. cikkében szereplő eszközök révén;

  egyes szakmai csoportok felmentése a titoktartási kötelezettség alól, amennyiben az érintett személy a kerethatározatban szereplő bűncselekménnyel kapcsolatos információ birtokába jut, vagy komoly oka van feltételezni, hogy ilyen bűncselekményt követtek el, ha az információ közvetlenül a szexuális kizsákmányolás áldozatától származik;

–    a gyermekekkel való rendszeres kapcsolattal járó munkát végzők kötelezése arra, hogy jelentsenek minden olyan helyzetet, amikor alaposan gyanítják, hogy visszaélésre kerül sor;

–    az áldozattá vált gyermekek azonosításának tökéletesítése a gyermekekkel rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek képzése révén, és a bűnüldöző szerveknél a személyzet azon tagjainak képzése, akik a visszaélés áldozataivá vált gyerekekkel kerülhetnek kapcsolatba;

–    a gyermekek legerőteljesebb védelmének biztosítása a bírósági eljárásokban, valamint a nyomozások során a traumák elkerülése érdekében, az áldozattá vált gyermekektől származó bizonyítékok összegyűjtésének módjával kapcsolatos külön eljárások biztosításával révén;

–    a kerethatározattal összhangban megállapított bűncselekmények elkövetésére ösztönző reklámok tiltása;

  a kerethatározatban szereplő valamennyi bűncselekményre való felbujtás, ahhoz való segítségnyújtás és annak megkísérlésének bűncselekménnyé nyilvánítása;

–    a tagállamok ösztönzése arra, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a gyermekekkel való visszaélés áldozataival szembeni megkülönböztetés és megbélyegzésük megakadályozása érdekében;

  a kerethatározatban szereplő bűncselekmények szankcióit meghatározó súlyosbító körülmények listájának bővítése az Európa tanácsi egyezmény 28. cikkében szereplő listával;

  legyen súlyosbító körülmény az elkövető magasabb pozíciójának kihasználása (családban, szakmai kapcsolatokban, illegális bevándorlás esetén stb.);

k)            ösztönöz minden tagállamot, hogy az európai szintű együttműködés javítása érdekében hozzon létre eltűnt gyermekekkel kapcsolatos riasztási rendszert;

l)  a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködésben hozzon létre cselekvési programot, amelynek révén megfelelő védelmet és támogatást biztosít azon gyermekek számára, akikkel szemben a róluk készült pornográf képekkel szexuális visszaélést követtek el;

o              o

o

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak.

  • [1]       Az ENSZ Közgyűlés 1989. november 20-i 44/25. számú határozatával fogadták el és nyitották meg aláírásra, ratifikálásra és csatlakozásra.
  • [2]       HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
  • [3]       A Miniszterek Bizottsága 2007. július 13-án fogadta el, CETS No. 201.
  • [4]       Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0012.

INDOKOLÁS

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia az emberi jogok rendkívül komoly megsértését jelenti.

A bizottsági jelentés szerint nem minden tagállam tesz eleget a Tanács 2003. december 22-i 2004/68/IB kerethatározatában foglalt rendelkezéseknek.

Annak ellenére azonban, hogy a tagállamok jogrendszere büntetést helyez kilátásba és magas szintű védelmet biztosít a gyermekek szexuális kizsákmányolásával és a gyermekpornográfiával szemben, az előadó úgy véli, hogy a 2004-es kerethatározat frissítésre szorul; növelni kell a gyermekek védelmének szintjét, az új technológiák, különösen az internet folyamatos fejlődését is szem előtt tartva, valamint figyelembe véve, hogy a pedofilok új online módszerekkel próbálják elcsábítani a gyermekeket.

Továbbá az alábbi lépésekre van még szükség:

–         ratifikálni kell a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló, 2007. október 25-i Európa tanácsi egyezményt;

–         a gyermekek online elcsábítását bűncselekménynek kell tekinteni;

–         az „elcsábítás” fogalmát a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló 2007. októberi Európa tanácsi egyezmény 23. cikke alapján kell meghatározni;

–         az egy bizonyos kor alatti vagy feletti gyermekekkel folytatott szexuális tevékenységet minden olyan esetben bűncselekménynek kell tekinteni, amely szerepel a kerethatározatban, és azokban az esetekben is, amelyekről a fenti Európa tanácsi egyezmény tesz említést;

–         a tagállamokat kötelezni kell a bűnügyi nyilvántartásukban szereplő szexuális visszaélésekkel kapcsolatos adatok cseréjére, hogy az ilyen bűncselekményeket elkövetők ne kaphassanak olyan állást vagy önkéntes munkát, amely során közvetlen kapcsolatba kerülnek gyermekekkel;

–         javítani kell a területen kívüli együttműködést és a tagállamokat fel kell kérni arra, hogy tartózkodjanak a kettős büntethetőség elvének alkalmazásától;

–         a szexuális visszaélések elkövetőitől meg kell tagadni annak lehetőségét, hogy olyan szakmai tevékenységet végezzenek, melynek során gyermekekkel kerülnek kapcsolatba;

–         javítani kell az áldozatvédelmet a nyomozás során, valamint a tárgyalást megelőzően és azt követően is.

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT (B6–0216/2008) (13.5.2008)

az eljárási szabályzat 114. cikkének (1) bekezdése alapján

előterjesztette: Roberta Angelilli

az UEN képviselőcsoport nevében

a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározatra,

–   tekintettel a 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 12. cikke alapján készített bizottsági jelentésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak 2006. január 20-ig el kellett fogadniuk a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket,

B.  mivel 2007. április végén három tagállam még nem hajtotta végre a 2004/68/IB tanácsi kerethatározatot,

1.  a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

     (a) szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem hajtották végre a fent említett kerethatározatot, hogy minél hamarabb tegyék meg azt;

     (b) szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem fogadtak el a kerethatározat 1. cikkének b) pontja értelmében jogszabályt a gyermekpornográfia meghatározásáról, hogy minél hamarabb tegyék meg azt;

     (c) szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem továbbították a „számítógépes rendszer” meghatározásáról szóló jogszabályaikkal kapcsolatos, azok értékeléséhez szükséges dokumentumokat, hogy minél hamarabb tegyék meg azt;

     (d) szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem felelnek meg a gyermekpornográfia büntethetőségére vonatkozó minimumkövetelményeknek, hogy minél hamarabb biztosítsák azt;

     (e) szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem felelnek meg az elkövetőként az állampolgáraikra vonatkozó területen kívüli joghatóság szabályának, hogy minél hamarabb biztosítsák azt;

     (f)  szólítsa fel azokat a tagállamokat, amelyek még nem fogadtak el jogszabályokat a szexuális kizsákmányolás gyermekkorú áldozatai védelmének és a nekik nyújtott támogatásnak a megerősítésére, hogy minél hamarabb tegyék meg azt;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint az Európai Parlament illetékes bizottságának.

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (8.10.2008)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről
(2008/2144(INI))

A vélemény előadója: Lissy Gröner

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az interneten egyre jobban terjed a gyermekpornográfia, és egyre fiatalabb gyermekeket érint; felhívja valamennyi tagállamot, hogy a gyermekpornográfiát tartalmazó honlapok elérésének letiltását tegye jogilag kötelező előírássá annak érdekében, hogy az internet-hozzáférést nyújtó vállalkozások kötelesek legyenek letiltani az ilyen törvénysértő honlapokat;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi együttműködés keretében fokozza a gyermekpornográfiát tartalmazó honlapok kiszűrését és letiltását célzó erőfeszítéseket;

3.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek jelentést az érdekelt felekkel a jogellenesen működő honlapok megszüntetéséről folytatott párbeszéd jelenlegi állásáról; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a nemzeti hatóságokkal és az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy kidolgozzák az ilyen internetes oldalak megszüntetésére irányuló integrált stratégiát;

4.  különösen azt hangsúlyozza, hogy az internetes gyermekpornográfia veszélyeivel kapcsolatos, a szülőkre és a fiatalokra irányuló felvilágosító és tudatosságnövelő kampányokat kell kidolgozni, kiváltképpen a csevegőszobákban és fórumokon történő szexuális kizsákmányolás veszélyeire való tekintettel; elismerését fejezi azon tagállamoknak, amelyek már indítottak ilyen kampányokat;

5.  elismeréssel adózik azon európai nem kormányzati szervezeteknek és szakmai szervezeteknek, amelyek már dolgoztak ki ilyen, a szülőkre és a gyermekekre irányuló kampányokat;

6.  felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást az áldozatoknak és családjuknak, valamint tájékoztassák a Bizottságot, hogy pontosan milyen intézkedésekre került sor e tekintetben, különösen a nyelvi támogatás, a jogi és pszichoszociális tanácsadás, a különleges tartózkodási engedélyek kiadása, valamint a büntetőeljárások során való segítségnyújtás vonatkozásában;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a családtagjaik által szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmét;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek részletes jelentést a határokon átnyúló együttműködés helyzetéről, különösen arról, hogy a nem kormányzati szervezetekkel történő együttműködésről rendelkezik-e jogszabály, illetve megvalósul-e a gyakorlatban;

9.  felhívja az EUROPOL-t, hogy hozzon létre a gyermekpornográfiával és a gyermekprostitúcióval foglalkozó különleges egységet, melynek szakértői képzettek a nemek közötti különbségekből adódó sajátos problémák terén, azzal a céllal, hogy az egység együttműködjön a Virtual Global Taskforce-szal (VGT); kéri, hogy e különleges egység, illetve a tagállamok és harmadik országok azon bűnüldöző szervei, amelyek a gyermekpornográfia és a gyermekprostitúció területéért felelősek, szorosan működjenek együtt annak érdekében, hogy az e jelenségek elleni fellépést célzó, transznacionális hálózat jöjjön létre;

10. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, hogy hová kerül gyermekprostitúció vagy gyermekpornográfia bizonyított esetével összefüggésben lefoglalt vagyon;

11. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az igazságszolgáltatás és a területenkívüliség problémája tekintetében, annak érdekében, hogy az elkövetők ne menekülhessenek el az eljárás elől; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy e tekintetben folytassanak konzultációt;

12. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az illetékes nemzetközi testületekkel együttműködésben rendszeresen készítsen tanulmányt, amely nemek szerint megkülönböztetett adatokat elemez, kiváltképpen a következőkre összpontosítva:

- az áldozatok származása;

- szociális és családi körülmények;

- lehetséges kapcsolatok a nemzetközi emberkereskedelemmel;

- a család szerepe a prostitúció és gyermekpornográfia eseteiben;

- több áldozatot is érintő esetek;

- kiskorú lányoknak szóló állásajánlatok, különösen a szolgáltató ágazatban;

13. felhívja a tagállamokat, hogy tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolásának és zaklatásának az új média és az új kommunikációs technológiák területén való terjedésére és a gyermekek és fiatalok szexualizálásának általános trendjére vizsgálják meg, hogy gyermekvédelmi törvényeik továbbra is elegendő védelmet nyújtanak-e a gyermekek és fiatalok szexuális kizsákmányolása ellen;

14. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az áldozatok és családjuk védelme terén felmerülő további szükségleteket, számításba véve az alternatív családformákat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Petya Stavreva

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

21.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà