ZPRÁVA o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě

26. 1. 2009 - (2008/2139(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Malcolm Harbour

Postup : 2008/2139(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0018/2009
Předložené texty :
A6-0018/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě

(2007/2139(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. prosince 2007 nazvané „Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě“ (KOM(2007)0799) („sdělení Komise“),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby[1],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb[2],

–   s ohledem na interpretační sdělení Komise týkající se uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP)[3],

–   s ohledem na všechny platné předpisy v oblasti hospodářské soutěže týkající se státní pomoci a práv duševního vlastnictví,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. prosince 2007 o iniciativě rozhodujících trhů pro Evropu (KOM(2007)0860) a na výsledky konzultací s Komisí o zřizování sítí veřejných zakázek na podporu této iniciativy,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 s názvem „Zelenou malým a středním podnikům – „Small Business Act“ pro Evropu“ (KOM(2008)0394) a pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. června 2008 o kodexu osvědčených postupů usnadňujících přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám (SEK(2008)2193),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. září 2006 s názvem Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU (KOM(2006)0502) a usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007[4],

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. února 2007 s názvem „příručka o inovačních řešeních ve veřejných zakázkách, deset prvků osvědčených postupů“ (SEK(2007)0280),

–   s ohledem na zprávu nezávislé skupiny odborníků pro výzkum, vývoj a inovace s názvem „Vytváření inovativní Evropy“[5](Ahova zpráva),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě[6],

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A6-0018/2009),

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie od členských států žádá, aby zvýšily své investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP, což je klíčový závazek z hlediska rozvoje inovací a znalostního hospodářství,

B. vzhledem k tomu, že Ahova zpráva označila zadávání veřejných zakázek za strategický nástroj k dosažení tohoto cíle,

C. vzhledem k tomu, že Komise a členské státy musí pomoci při rozvíjení odbornosti potřebné k co nejlepšímu využití doporučení obsažených ve sdělení Komise,

D. vzhledem k tomu, že v současnosti nemá Komise k dispozici nástroje na podporu pilotních projektů v oblasti zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a že iniciativa spočívá výhradně na členských státech,

1.  vítá sdělení Komise a podporuje navrhovaný model sdílení rizika a zisku při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi jakožto jednu z hybných sil inovace;

2.  podporuje Ahovu zprávu a zejména názor, že členské státy by měly využívat zadávání veřejných zakázek k podpoře poptávky po inovativním zboží a přitom jejich prostřednictvím zlepšovat kvalitu a přístupnost veřejných služeb;

3.  konstatuje, že i když existuje mnoho evropských výzkumných programů, nebyly jejich výsledky zatím zužitkovány orgány státní správy prostřednictvím veřejných zakázek;

4.   bere na vědomí pozornost, které se zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi dostává zejména v USA, Číně a Japonsku, jež aktivně využívají jejich potenciál prostřednictvím různých nástrojů, jako např. projekt hodnocení výkonu akvizic v oblasti obrany (Defence Acquisitions Performance Assessment – DAPA) ve Spojených státech;

5.   domnívá se, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje nedostatečně využívaný nástroj, který je hnacím motorem na inovaci založeného růstu v EU se značným potenciálem pro dosažení vysoce kvalitních a snadno dostupných veřejných služeb jako např. zdravotnictví a doprava a při řešení sociálních úkolů, jako jsou změna klimatu, udržitelná energie a stárnutí obyvatelstva;

6.   lituje, že řada orgánů veřejné správy si není potenciálu zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi vědoma a že se dosud nechová jako „inteligentní zákazníci“;

7.   domnívá se, že plného přínosu této iniciativy lze dosáhnout jen za předpokladu, že veřejní zadavatelé zahrnou inovaci mezi cíle svých programů zadávání veřejných zakázek;

8.   konstatuje, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi lze rozvíjet v rámci stávajícího právního rámce směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, které vyjímají služby výzkumu a vývoje z oblasti své působnosti[7], jestliže jsou služby zadávané v rámci veřejné zakázky plně hrazeny veřejným zadavatelem, anebo pokud přínos těchto služeb plně náleží veřejnému zadavateli;

9.   naléhavě žádá členské státy, aby prověřily své vnitrostátní právní předpisy a zajistily, že orgány veřejné správy nebudou při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi omezeny stávajícím, nesprávným či zbytečně složitým prováděním příslušných výjimek ve vnitrostátním právu a zbytečně komplikovanými požadavky a modely pro zadávání veřejných zakázek;

10. bez ohledu na individuální přístup zvolený v předobchodní fázi zadávání veřejných zakázek konstatuje, že by se stále měly uplatňovat osvědčené zásady zadávání zakázek, zejména transparentnost a konkurenceschopnost, aby se zajistilo, že konečná integrovaná řešení uspokojí potřeby zákazníka;

11. vítá sdělení Komise, jež stanoví možný koncepční základ upravující zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a jejich realizaci, domnívá se však, že existují určité nedostatky, pokud jde o konkrétní uplatňování navrhovaného postupu, zejména na místní a regionální úrovni;

12. domnívá se, že pokud jde o místní a regionální orgány, ještě stále chybí dostatečné informace o přetrvávajících překážkách, jež stojí v cestě konkrétnímu zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, aby mohly podporovat skutečně inovativní a užitečná řešení pro občany;

13.     naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby postupovaly společně v úsilí při zajištění, že veřejný zadavatel na místní a regionální úrovni i další orgány mimo ústřední státní správu získají potřebnou odbornost k realizaci inovativního zadávání veřejných zakázek;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby místním a regionálním orgánům, jež jsou zadavateli, poskytly pokyny a nástroje odborné přípravy, týkající se možnosti využití zadávání zakázek v předobchodní fázi v oblasti výzkumu a vývoje;

15. vítá proto iniciativu Komise s cílem financovat výměnu osvědčených postupů a odborné vzdělávání v oblasti zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi v rámci pracovního programu pro rok 2009 sedmého rámcového programu;

16. chválí výše zmíněný pracovní dokument útvarů Komise o deseti prvcích osvědčených postupů pro inovační řešení ve veřejných zakázkách a vítá další činnosti Pro Inno Europe na podporu inovací; žádá Komisi, aby vypracovala podobnou příručku pro zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

17. domnívá se, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi má značný potenciál jakožto další krok na cestě k zakořenění inovativního postupu zadávání veřejných zakázek, uznává však potřebu specializovaných schopností a rovněž potřebu členských států ve spolupráci s podniky, vysokými školami a středisky pro odbornou přípravu financovat odbornou přípravu, a vytvářet tak nástroje řízení;

18. žádá příslušná generální ředitelství Komise, aby spolupracovala na vytvoření souhrnné, srozumitelné, a přitom právně nenapadnutelné příručky, jež bude dostupná ve všech úředních jazycích a jež bude na konkrétních případech ilustrovat, jak lze tyto příslušné právní principy správně uplatňovat v praxi, zvláště pak aby je mohly využít malé a střední podniky (MSP) a zadavatelé;

19. naléhá na Komisi, aby do této příručky začlenila zejména praktické příklady sdílení rizika a zisku podle podmínek na trhu; dále se domnívá, že je nutné, aby společnostem, které se účastní veřejných zakázek v předobchodní fázi, byla udělena práva duševního vlastnictví, neboť tento model funguje v USA a Japonsku a četné společnosti motivuje k účasti na veřejných zakázkách v předobchodní fázi;

20. bere na vědomí zejména význam sdílení rizika a zisku v závislosti na podmínkách trhu a přiznání práv duševního vlastnictví zúčastněných podniků pro úspěšné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

21. žádá členské státy a Komisi, aby v rámci inovační politiky stanovily smíšené střednědobé až dlouhodobé úkoly, jež mají být řešení prostřednictvím technických řešení vyvinutých v rámci zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi; je toho názoru, že tato řešení mohou zahrnovat veřejné soutěže na konkrétní projekty a fondy pro řešení úkolů, jako je např. ve Spojených státech zadání úkolu samořízeného vozidla;

22. domnívá se, že předávání znalostí mezi technologicky inovativními vysokými školami, výzkumnými středisky a zadavateli je nedílnou součástí úspěšného zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

23. konstatuje, že Evropské inovační agentury, např. VINNOVA ve Švédsku, Tekes ve Finsku, Senternovem v Nizozemsku a Innovation v Norsku mají při předávání znalostí mezi potenciálními zákazníky a výzkumnými pracovníky svoji úlohu; podporou spolupráce mezi jednotlivými stranami zapojenými do výzkumu a vývoje dávají podnět k tomu, aby se zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi stalo přijímanou praxí; vybízí proto členské státy k tomu, aby na činnost těchto subjektů subjektů pohlížely jako na měřítko pro posuzování svých vlastních činností;

24. rovněž bere na vědomí význam technologických platforem EU, které poskytují rámec pro vymezení priorit v oblasti výzkumu a vývoje a pro propojování inovací, kterých je možno využít pro potřeby potenciálních zákazníků; bere na vědomí to, že díky technologickým platformám lze přizpůsobit rozvoj nových technologií na trhu v počáteční fázi potřebám veřejných orgánů; vyzývá proto Komisi, aby zajistila lepší začlenění technologických platforem do procesu zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

25. vítá iniciativu rozhodujících trhů (LMI) zahájenou Komisí jakožto urychlujícího prvku pro využívání veřejných zakázek v předobchodní fázi na podporu inovací s cílem rozvoje klíčových trhů, a zejména si všímá iniciativy na zřízení sítí veřejných zakázek na podporu iniciativy rozhodujících trhů;

26. vítá snahy Komise na usnadnění přístupu malých a středních podniků v EU k veřejným zakázkám ve svém kodexu osvědčených postupů v rámci sdělení Small Business Act;

27. vítá vyjasnění ze strany Komise, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi mohou provádět veřejné orgány ve všech fázích vývoje a zavádění nových produktů anebo služeb, a nejen u základního výzkumu; konstatuje, že tento komplexní přístup podporuje přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám;

28. kladně hodnotí návrh Komise na vyjasnění úlohy veřejných orgánů při podpoře výzkumu a vývoje a stimulování inovace prostřednictvím zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že politiky členských států v oblasti zadávání veřejných zakázek by neměly být příliš normativní, protože zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi lze v praxi provádět různými způsoby tak, aby vyhovovalo konkrétním projektům a potřebám, a přitom stále bylo v souladu s pravidly Společenství;

29. domnívá se, že koncept zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je důležitý, ale obává se, že nepřiláká malé a střední podniky, pokud nebude jasné, jak má zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi fungovat, zejména v přeshraničním kontextu; poukazuje na to, že klíčová zásada zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi – totiž že si veřejný orgán neponechá veškeré výsledky výzkumu a vývoje, nýbrž že si každá společnost podrží vlastnická práva na inovace, které vyprodukuje – zajistí zúčastněným podnikům právní jistotu a ochranu inovací;

30. uznává, že malé a střední podniky mohou využívat zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi prostřednictvím sdílení rizik (vzhledem k jejich omezeným investičním možnostem), postupného růstu (jak s ohledem na velikost, tak na zkušenosti) ve všech fázích procesu výzkumu a vývoje a zjednodušeného nabídkového řízení ve srovnání s tradičním postupem zadávání veřejných zakázek;

31. žádá Komisi, aby sloučila tyto strategie do jediné politiky zadávání veřejných zakázek zaměřené na podporu inovací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, rozvoj rozhodujících trhů a růst malých a středních podniků prostřednictvím zadávání veřejných zakázek;

32. domnívá se, že jako součást konsolidované strategie na podporu inovací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi budou veřejné kampaně vytvářet lepší podmínky pro veřejné zadavatele, v nichž budou moci více investovat do iniciativ s dlouhodobější návratností; podporuje v tomto ohledu příležitosti k vytváření sítí mezi místními, regionálními a vnitrostátními orgány veřejné správy v oblasti zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

33. domnívá se, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi může nejúčinněji probíhat tehdy, pokud mají veřejné orgány dostatečnou možnost těžit z trhů výzkumu a vývoje a dodavatelé se mohou zapojit do vládních projektů; proto bere na vědomí, že finanční pobídky jsou neobyčejně důležité pro to, aby se zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi stalo přijímanou praxí a již existují v některých členských státech, v nichž může podstatnou část nákladů prvních veřejných zakázek v předobchodní fázi vyrovnávat některý ústřední orgán;

34. domnívá se, že v rámci oblasti působnosti programů Společenství na podporu inovací by měly být zváženy finanční pobídky pro orgány veřejné správy v EU ke společnému zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi na inovativní technologie na rozhodujících trzích a v dalších společných oblastech evropského zájmu;

35. konstatuje, že těmto pilotním programům Společenství by prospěl automatický přezkum ze strany Komise a zveřejnění praktických zkušeností a smluvních klauzulí, které umožní zadavatelům řídit se precedenty, které mohou být rovněž využity v příručce osvědčených postupů;

36. upozorňuje, že je třeba, aby existoval evropský pilotní projekt týkající se zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, který by na příkladech ilustroval prováděcí přístup, který by podnikům zajistil maximální právní jistotu a ochranu, zejména pak malým a středním podnikům, jež se ze své podstaty nacházejí ve slabším postavení oproti zadavatelům a velkým podnikům, které se veřejných zakázek obvykle účastní;

37. konstatuje, že posílení zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je nadále jedním z mnoha způsobů, jak mohou členské státy dosáhnout lepších výsledků v oblasti výzkumu a inovací; žádá proto členské státy, aby podpořily inovaci zapojením všech zainteresovaných subjektů, včetně univerzit, výzkumných ústavů a dalších institucí, podílejících se na podpoře hospodářského rozvoje, v zájmu lepšího zapojení orgánů veřejné správy do inovativního podnikání; domnívá se, že toto zapojení by mělo být zahrnuto do konzistentní strategie pro výzkum, inovaci a rozvoj;

38. doporučuje Komisi a členským státům, aby v zájmu stimulace hospodářské soutěže podporovaly využívání elektronických systémů zadávání veřejných zakázek a dynamických postupů s cílem usnadnit postup při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

39. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
  • [2]  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 91, 12.4.2008, s. 4.
  • [4]  Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 455.
  • [5]  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm
  • [6]  Úř. věst. C 325, 19.12.2008, s. 44.
  • [7]  Čl. 16 písm. f) směrnice 2004/18/ES a čl. 24 písm. e) směrnice 2004/17/ES.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje specifický přístup pro veřejný sektor, jak zadávat projekty v oblasti výzkumu a vývoje, s cílem podpory inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě. Tento přístup je třeba vnímat jako součást širší inovační strategie EU, který podtrhuje význam zadávání veřejných zakázek při posilování inovačních schopností Unie stejně jako zlepšení veřejných služeb pro evropské občany.

Evropa čelí společenským výzvám v oblasti zdravotnictví, udržitelnosti, stárnutí obyvatelstva a bezpečnosti. Některá z potřebných zlepšení jsou natolik technologicky náročná, že buď pro ně prozatím neexistuje komerčně stabilní řešení, nebo existující řešení vykazují nedostatky, které vyžadují nové řešení v oblasti výzkumu a vývoje. Veřejné služby potřebují nová zařízení pro špičkový lékařský výzkum, snížení spotřeby energie ve veřejných budovách, stejně jako pro ochranu občanů před bezpečnostními hrozbami, aniž by muselo být narušováno jejich soukromí. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi může pomoci zacelit tuto mezeru mezi poptávkou a dodávkou ve veřejném sektoru.

Příklady inovací měnících život, které vznikly na základě veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje, zahrnuje technologii internetového protokolu (IP), globální systém určování polohy (GPS) a klíčové inovace v polovodičové technice. Ve Spojených státech umožnily veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje orgánům veřejné správy vytvořit nové trhy s biotechnologickými a nanotechnologickými aplikacemi. Veřejný sektor USA vydává ročně 50 miliard USD na veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje, což je částka dvacetkrát vyšší než v Evropské unii a představující přibližně polovinu celého rozdílu v investicích do výzkumu a vývoje mezi USA a Evropskou unií. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi se proto označuje za jeden z klíčových prvků politiky, jehož cílem je pomoci evropskému veřejnému sektoru řešit zásadní veřejné úkoly a rovněž představuje EU zásadní příležitost, jak napomoci rozvoji své inovační základny.

Sdělení Komise nabízí vodítko, jak uplatňovat předpisy EU v zájmu podpory inovace zadávání veřejných zakázek v Evropě v odvětví výzkumu a vývoje. Zabývá se například tím, jak mohou být navrhována nová ustanovení, která by podporovala politiku konkurenceschopného zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje, vylučovala by však státní pomoc; jak lze co nejlépe využít ve prospěch práv duševního vlastnictví zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a jak co nejlépe využít zadávání veřejných zakázek v oblasti vývoje a výzkumu služeb, včetně sdílení rizika.

V minulosti jsme se setkávali s nedostatkem povědomí o tom, jak co nejvíce zlepšit zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje v EU. Stávající praxe v EU vyplývá z vývoje pro výlučné použití, který umožňuje, aby si zadavatel pro sebe vyhradil veškeré výsledky a přínos z vývoje produktu pro vlastní výlučné použití. Proto společnosti, které vytvořily nějaký produkt nebo službu pro některý orgán veřejné správy, nemohou své poznatky využít pro další potenciální zákazníky. Následkem je roztříštěnost trhu, finanční překážky k zadávání konkurenčních projektů vývoje a nedostatečná pobídka ze strany orgánů veřejné správy k inovativnímu zadávání veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi však na druhé straně umožňuje přístup k zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje, který umožňuje sdílení rizika, aniž by nutně zahrnoval státní pomoc. Navíc stále umožňuje nákladově hospodárný vývoj inovativních řešení. Proto sdělení Komise o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi nabízí příklad toho, jak orgány veřejné správy mohou zadávat veřejné zakázky inovativním způsobem, v souladu se směrnicemi o zadávání veřejných zakázek a předpisy o přidělování státní podpory, a zároveň vytvářet významné pobídky jak pro podniky, tak pro orgány veřejné správy k inovativnímu zadávání veřejných zakázek.

EU nemá závazný rozpočet pro zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje: podle 7. rámcového programu nesmí Komise financovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zadané společně členskými státy v nabídkovém řízení, a v rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovaci nemůže Komise financovat veřejné zakázky zadané několika členskými státy na vývoj ve fázi výzkumu a vývoje, takže ani Program pro konkurenceschopnost a inovaci, ani 7. rámcový program nemohou být použity k zadávání veřejných zakázek pilotních projektů v předobchodní fázi. Zpravodaj chce proto tuto skutečnost vyzdvihnout a žádá Komisi, aby prozkoumala možnost nových opatření v rámci politik pro další programové období, které podpoří zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

Obecné poznámky k zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi

Usnesení Evropského parlamentu z června 2007 o provádění a uplatňování právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám podpořilo širší využití zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi v EU. Zpravodaj vítá sdělení Komise o konceptu zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a je přesvědčen, že tento přístup pomůže orgánům veřejné správy řešit zásadní společenské úkoly, stejně jako napomoci při rozvoji evropské inovativní základny.

Zpravodaj je toho názoru, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje zásadní příležitost pro malé a střední podniky, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v jejich celkovém rozvoji a zkušenostech. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je přirozeně pro malé a střední podniky přístupnější než běžné velké veřejné zakázky. Veřejné zakázky v předobchodní fázi, na něž se vztahují příslušné výjimky ze směrnic o zadávání veřejných zakázek, jsou přínosem pro menší podniky, které nesplňují požadavky obvyklých veřejných zakázek. Rovněž fázový přístup, který umožňuje zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, znamená, že úkoly i rozpočty se zvyšují s rostoucí velikostí a zkušeností malých rozvíjejících se podniků. Sdílení rizika a zisku, jež ponechává právo uvedení na trh společnostem a nikoli orgánům veřejné správy, rovněž představuje příležitost pro malé a střední podniky prodávat po zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi i dalším klientům. Je proto třeba si uvědomit, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi doplňuje a rozvíjí důležitou zásadu „myslet nejdříve v malém“.

Zpravodaj rovněž upozorňuje na potřebu vyškolit zadavatele ohledně zvládnutí inovací v oblasti veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je kvalifikovaná odbornost, která vyžaduje kvalifikované pracovníky. U produktů, které již mohou být umístěny na trh, lze tyto schopnosti získat obecnou zkušeností. Pokud se však jedná o zboží a služby založené na nových inovačních produktech, je nezbytná technologická znalost, která pomůže zúčastněným stranám projít postupem zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi. Praktické využití zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi by proto mělo být v praxi spojováno se schopnostmi a zkušenostmi.

Sdělení Komise rovněž uznává, že zatímco zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi se přirozeně hodí pro velká ministerstva, jako je ministerstvo zdravotnictví a obrany, v případě, kdy veřejné zakázky v předobchodní fázi zadávají místní nebo regionální orgány, je důležité, aby byly vytvářeny evropské sítě. S cílem pomoci místním orgánům co nejlépe využít zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi by se měla mezi členskými státy vytvořit spojení za účelem sdílení zkušeností a zdrojů.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi proto představuje významnou příležitost pro orgány veřejné správy, jak zlepšit své služby, pro EU jako celek, jak zlepšit svou inovativní základnu. Evropa musí nalézt náročná řešení na náročné problémy, kterým EU čelí, a zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi by mělo být uznáno za jeden z řady politických nástrojů k řešení tohoto úkolu.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (5. 11. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě
(2008/2139(INI))

Navrhovatelka: Anni Podimata

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá sdělení Komise; je přesvědčen, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje výrazný potenciální přínos pro inovaci a pro poskytování moderních a vysoce kvalitních veřejných služeb v Evropské unii;

2.  konstatuje, že i když existuje mnoho evropských výzkumných programů, nebyly jejich výsledky zatím zužitkovány orgány státní správy prostřednictvím veřejných zakázek;

3.  naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala obecná pravidla nebo lépe objasnila některé aspekty celého postupu, včetně ustanovení týkajících se státní podpory a duševního vlastnictví, s cílem vytvořit transparentní a stabilní prostředí pro orgány veřejné správy a pro podniky;

4.  vyzývá členské státy, aby dodržely svůj závazek investovat 3 % HDP do výzkumu a vývoje, z čehož 2 % by měla být zajištěna soukromým sektorem, protože se jedná o klíčový prvek pro posílení inovace v EU i pro rozvoj ekonomiky založené na znalostech;

5.  předpokládá, že zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi bude mít zvláštní úlohu při řešení zásadních socioekonomických problémů, jimž bude Evropská unie muset čelit za pomoci strategického přístupu týkajícího se otázek jako např. přechod k udržitelné společnosti s vysokou energetickou účinností a nízkými emisemi CO2, který by sloužil jako cenný nástroj napomáhající jak vládám, tak průmyslovým odvětvím dosáhnout cílů v oblasti změny klimatu;

6.  vybízí Komisi, aby přezkoumala politické možnosti na úrovni EU, včetně zavedení finančních pobídek, které by orgány veřejné správy přiměly k realizaci společných projektů v oblastech společného zájmu prostřednictvím veřejných zakázek v předobchodní fázi;

7.  vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly účast malých a středních podniků v postupech zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

8.  upozorňuje na cenný přínos univerzit a výzkumných ústavů k výzkumu a vývoji, a uvítal by tudíž jejich účast na zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;

9.  doporučuje Komisi a členským státům, aby v zájmu stimulace hospodářské soutěže podporovaly využívání elektronických systémů zadávání veřejných zakázek a dynamických postupů s cílem usnadnit postup při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jerzy Buzek, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (5. 11. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě
(2008/2139(INI))

Navrhovatel: Aloyzas Sakalas

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   domnívá se, že koncept zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je důležitý, ale obává se, že se nepodaří přilákat malé a střední podniky, pokud nebude jasné, jak má zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi fungovat, zejména v přeshraničním kontextu; poukazuje na to, že klíčová zásada zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi – že si totiž veřejný orgán neponechá veškeré výsledky výzkumu a vývoje, nýbrž že si každá společnost podrží vlastnická práva na inovace, které vyprodukuje – zajistí právní jistotu a ochranu inovací pro zúčastněné podniky;

2.   upozorňuje, že je třeba, aby existoval evropský pilotní projekt týkající se zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, který by na příkladech ilustroval prováděcí přístup, jenž by podnikům zajistil maximální právní jistotu a ochranu, zejména pak malým a středním podnikům, jež se z definice nacházejí ve slabším postavení oproti zadavatelům a velkým podnikům, které se veřejných zakázek obvykle účastní;

3.   žádá příslušné generální ředitele Komise, aby spolupracovali na vytvoření souhrnné, srozumitelné, a přitom právně nenapadnutelné příručky, jež bude dostupná ve všech úředních jazycích a jež bude na konkrétních případech ilustrovat, jak lze tyto právní principy správně uplatňovat v praxi, zvláště pak aby je mohly využít malé a střední podniky a zadavatelé;

4.  naléhá na Komisi, aby do této příručky začlenila zejména praktické příklady sdílení rizika a zisku podle podmínek na trhu; dále se domnívá, že je nutné, aby společnostem, které se účastní veřejných zakázek v předobchodní fázi, byla udělena práva duševního vlastnictví, neboť tento model funguje v USA a Japonsku a četné společnosti motivuje k účasti na veřejných zakázkách v předobchodní fázi.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Olle Schmidt

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné