Процедура : 2008/2171(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0021/2009

Внесени текстове :

A6-0021/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.8
CRE 05/02/2009 - 5.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0053

ДОКЛАД     
PDF 276kWORD 271k
27.1.2009
PE 413.993v02-00 A6-0021/2009

относно търговските и икономическите отношения с Китай

(2008/2171(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Corien Wortmann-Kool

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно търговските и икономическите отношения с Китай

(2008/2171(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище между ЕС и Китай, по който се проведе заседание за първи път в Пекин на 25 април 2008 г.,

–   като взе предвид заключенията от Десетата среща на върха между Китай и ЕС, състояла се в Пекин на 28 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид Съобщението от Комисията, озаглавено „ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности“ (COM (2006)0631) и придружаващия го работен документ, озаглавен „Политически документ относно търговията и инвестициите между ЕС и Китай: Конкуренция и партньорство“ (COM(2006)0632)(1),

   като взе предвид решението, взето на Четвъртата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), проведена в Доха, Катар на 9-14 ноември 2001 г., относно приемането на Китай в СТО, което влезе в сила на 11 ноември 2001 г., и на Китайски Тайпей, което влезе в сила на 1 януари 2002 г.,

 като взе предвид своите скорошни резолюции относно Китай, в частност своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно отношенията между ЕС и Китай(2) и от 13 октомври 2005 г. относно перспективите за търговски отношения между ЕС и Китай(3),

 като взе предвид проучването на Комисията от 15 февруари 2007 г., озаглавено „Бъдещи възможности и предизвикателства в търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Китай за периода 2006–2010 г.“,

 като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2008 г. относно положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри(4),

   като взе предвид осмия годишен доклад „Преговорна позиция за европейски бизнес в Китай за 2008/2009 г.“ на Търговската камара на Европейския съюз в Китай,

 като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6‑0021/2009),

А. като има предвид, че търговията между ЕС и Китай е нараснала в огромна степен от 2000 година, като EС е най-големият търговски партньор на Китай от 2006 г. насам, а Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС от 2007 г. насам,

Б.  като има предвид, че засиленото развитие и членството в СТО носят по-голяма отговорност на Китай в изпълнението на пълна и положителна роля в глобалния икономически ред, включително в Международния валутен фонд (MВФ) и групата на Световната банка,

В.  като има предвид, че въпреки непрекъснатия растеж двустранната търговия между Китай и ЕС, който регистрира търговски дефицит с Китай в размер на 160 млрд. евро за 2007 г., остава неуравновесена,

Г.  като има предвид, че финансовите и макроикономическите дисбаланси и намаляването на вътрешното търсене и износа са в основата на настоящата финансова и икономическа криза, която засяга и Китай,

Д. като има предвид, че достъпът до китайския пазар е усложнен поради водени от държавата политики в областта на промишлеността, нарушаване на патентни права и неясни стандарти и режим на съгласуване, което води до технически и нетарифни бариери за търговия спрямо дружествата в ЕС,

Е.  като има предвид, че производители на стоки и услуги в ЕС са високо конкурентни на световните пазари; като има предвид, че един свободен и справедлив достъп до китайския пазар би позволил на дружества от ЕС да засилят своя износ и присъствие на този пазар, както и да се подобри качеството и обслужването за китайските потребители,

Ж. като има предвид, че през 2007 г. износът на ЕС за Китай се увеличи с 18,7%, достигайки 231 милиарда евро,

З.  като има предвид, че мащабът на производство на фалшифицирани и пиратски стоки в Китай остава на тревожно високо равнище и че 60% от фалшифицираните стоки, конфискувани от митническите органи на ЕС, са произведени в Китай; като има предвид, че производството на такива стоки често се извършва в предприятия, които произвеждат стоки и за редовния пазар и които не съблюдават както трудовите права, така и изискванията за здраве и безопасност, и представляват опасност за потребителите и, в случая на химикали, за околната среда като цяло,

Общи положения

1.  подчертава, че търговските отношения на Европа с Китай следва да се основават на принципите на реципрочност, устойчиво развитие, спазване на екологичните ограничения, принос в изпълнението на глобалните цели при предотвратяване на изменението на климата, лоялна конкуренция и търговия съгласно нашите общи ценности и придържането към правилата на СТО;

2.  счита, че в качеството си на една от движещите сили за световния растеж, Китай следва да изиграе пълната си роля с оглед обезпечаването на едно устойчиво и балансирано развитие на световния икономически ред;

3.  призовава Комисията да продължи политиката на обвързаност и диалог с Китай; приветства техническата помощ за търговия, предоставена на Китай от Комисията; изразява становище, че такава помощ е от жизненоважно значение за подпомагане на успешната интеграция на Китай в световната икономика и, в частност, за изпълнение на задълженията и ангажиментите на Китай в рамките на СТО и подобряване на социалните и екологичните условия;

4.  подчертава, че с оглед разрешаването на настоящата финансова и икономическа криза е необходимо безпрецедентно сътрудничество между ЕС и Китай; счита, че това е чудесна възможност Китай и ЕС заедно да покажат отговорност и да поемат ролята си в разрешаването на тази криза;

5.  застъпва становището, че развиването на търговските отношения с Китай трябва да се осъществява успоредно с развиването на истински, плодотворен и ефективен политически диалог, който да обхваща широка гама от теми; счита, че правата на човека следва да бъдат съществена и неразделна част от отношенията между ЕС и Китай; призовава Комисията да настоява за засилване на клаузата за правата на човека при преговорите с Китай за ново Споразумение за партньорство и сътрудничество;

6.  изразява убеждението, че днешната отворена система за търговия би могла да стимулира стопанската дейност между Китай и развиващите се страни с възможни предимства и за двете страни и че тя би могла да представлява безпрецедентна възможност за икономически растеж и за тяхната интеграция в световната икономика, при условие че търговските политики съответстват на целите за развитие и че икономическият растеж се изразява в намаляване на бедността;

7.  приканва Комисията да се стреми към откритост в търговията на ЕС с Китай; счита, че Европейският съюз и държавите-членки следва да продължат да предлагат отворен и справедлив достъп на износа на Китай и да се изправят пред предизвикателството на конкуренцията; в допълнение счита, че Китай следва да отвърне чрез засилване на своята обвързаност с икономическата откритост и пазарната реформа;

8.  настоятелно приканва Китай да играе активна роля в СТО, съразмерна с неговата икономическа и търговска значимост, с цел насърчаване на благоприятното развитие на глобалната търговия в рамките на силна и прозрачна рамка от правила;

9.  приветства участието на Китай в срещата на Г-20, проведена на 15 ноември 2008 г. във Вашингтон, която следва да проправи пътя на страната към нейното окончателно участие в световните икономически и финансови дела с последващо поемане на основни отговорности на глобално равнище;

10. подчертава, че протекционизмът не може да бъде ответната реакция на Европа спрямо разрастването на търговските отношения между ЕС и Китай; счита, че Европейският съюз и държавите-членки следва да се стремят по-усилено към постигане на допълнителен напредък по Лисабонската програма за реформи с цел развиване и консолидиране на области на сравнително предимство в глобалната икономика и за насърчаване на новаторството и професионалното обучение;

11. отбелязва, че с оглед на справянето с настоящата икономическа криза е бил представен мащабен китайски план за възстановяване за растеж и заетост; подчертава, че мерките за подпомагане трябва да бъдат временни, следва да отговарят на правилата на СТО и да не нарушават лоялната конкуренция;

12. приветства инвестициите в ЕС на китайските държавни инвестиционни фондове и държавни предприятия, които допринасят за създаването на заетост и растеж и за взаимната полза и балансираност на инвестиционните потоци; припомня обаче липсата на прозрачност на китайските финансови пазари и подчертава значението на въвеждането, най-малкото, на кодекс на поведение, за да се гарантира прозрачността на инвестиционните операции на Китай на пазарите на ЕС, призовава Европейския съюз и Китай да поддържат своите пазари еднакво отворени за инвестиции и да въведат разпоредби относно прозрачността;

Пазарен достъп

13. приветства факта, че след присъединяването на Китай към СТО растящ брой сектори на промишлеността в държавата са били отворени за външни инвеститори; въпреки това изразява загриженост, че в същото време в някои сектори са били ограничени или възпрепятствани чужди инвестиции и са били въведени дискриминационни мерки срещу чуждестранни дружества – особено по отношение на презграничните сливания и придобивания;

14. изразява становище, че протекционистичните практики, прекомерната бюрокрация, подценяването на китайския ренминби, субсидии в различни форми и липсата на подходящо и съгласувано равнище на правоприлагане на правата на интелектуална собственост в Китай предотвратяват достъпа до този пазар за много дружества от ЕС;

15. призовава Китай допълнително да отвори своите пазари за стоки и услуги и да продължи с икономическите реформи с цел установяване на стабилна, предсказуема и прозрачна рамка за дружествата от ЕС, особено за малки и средни предприятия (МСП);

16. призовава Комисията да обсъди китайския проектозакон за пощите с правителството на Китай, тъй като този проектозакон съдържа разпоредба, която би затруднила чуждите експресни услуги; счита, че е необходима балансирана регулаторна рамка за пощенските и експресните услуги, за да се продължи политиката на Китай за подкрепа на чуждите инвестиции и лоялната конкуренция в сектора на експресните доставки;

17. изразява удовлетворение от стъпките, предприети от китайските органи за намаляване на административните пречки на национално равнище, и напредъка в областта на електронното правителство за предоставяне на достъп на обществеността до законодателните актове, но отбелязва, че е необходим допълнителен напредък с цел осигуряване на свободен и равнопоставен достъп до китайския пазар за чуждестранни дружества;

18. изтъква, че допълнителното отваряне на достъпа до китайския пазар ще предостави възможности за дружества от ЕС в множество области като машиностроене, химикали, автомобилния сектор, фармацевтиката и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), проекти по Механизма за чисто развитие, селското стопанство, строителството и при финансовите, застрахователните и телекомуникационните услуги, както и при услугите на дребно.

Бариери, стандарти

19. отбелязва, че нетарифните бариери представляват значителна пречка за дружествата от ЕС в Китай, както и за китайските дружества и дружествата от държави, които не са членки на ЕС, в Европейския съюз, особено за МСП;

20. призовава Китай да приеме международни стандарти за продукти и услуги с оглед насърчаване на допълнителна търговия между Китай и други държави; приветства факта, че Китай засилва своето участие в международни стандартизиращи органи и счита, че това следва да се насърчава и да се допълни с участието на ЕС в китайските органи, определящи стандартите; подчертава важността на съгласуването на китайския внос с европейските стандарти за хранителни и нехранителни продукти;

Суровини

21. изразява неодобрение спрямо постоянната употреба на нарушаващи търговията ограничения за износ, като например таксите върху износа на суровини от страна на китайското правителство; призовава Комисията да настоява за отстраняване на всички съществуващи ограничения за износ във всички двустранни преговори с Китай; подчертава, че отстраняването на тези ограничения за износ е съществен елемент от лоялната търговия между ЕС и Китай; подчертава, че ще оценява всички бъдещи търговски споразумения с Китай в това отношение;

Държавна помощ

22. изразява загриженост поради това, че продължаващата държавната намеса в индустриалната политика и изричните дискриминационни ограничения, като неограничени държавни средства за финансиране на износ и ограничения на равнището на чуждестранна собственост в някои сектори, създават пречки на китайския пазар за дружествата от ЕС;

Обществени поръчки

23. призовава Китай да се присъедини към Споразумението за държавните поръчки (GPA), съгласно неговия ангажимент от 2001 г., и да започне конструктивни преговори по отварянето на своите пазари на обществени поръчки и, на фона на евентуалния успешен изход от тези преговори, да прилага прозрачни, предсказуеми и справедливи процедури при възлагане на обществени поръчки, за да е възможно равнопоставеното участие на чуждестранни дружества; призовава Китай да предостави незабавен достъп на дружествата от ЕС, които са установени и извършват дейност в Китай;

Валута

24. приветства определеното покачване в стойността на китайския ренминби, което се случи тази година; настоятелно приканва Китай да продължи да позволява на китайския ренминби да покачва стойността си, с цел неговата цена на международните финансови пазари, в частност спрямо еврото, да отразява по-точно икономическото положение на Китай; настоятелно приканва Китай да държи по-голяма част от своите валутни резерви в евро;

Присъствие/помощ от страна на ЕС

25. приветства напредъка, извършен по отношение на установяването на Център на ЕС в Пекин, който да помага на МСП, и по отношение на превръщането на бюджетния ред, предназначен за финансиране на Центъра, в постоянен, с цел гарантиране на неговото бъдеще; подчертава необходимостта да се гарантира, че този Център има ясен мандат, който избягва създаването на дублиращи се структури и води до създаване на взаимодействие със съществуващите публични и частни институции от държави-членки на ЕС; приветства работата, извършена от Бюрото за защита на интелектуалната собственост на МСП на китайския пазар за предоставянето на информация и обучение на европейски МСП относно защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост в Китай;

26. подчертава важността на подпомагането в частност на МСП за преодоляване на пречките за достъп до пазара; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират успешното функциониране на екипите на ЕС за достъп до пазара в Китай;

Енергетика, устойчива енергия

27. призовава ЕС и Китай да предприемат стъпки за насърчаване на търговията на екологосъобразни стоки и услуги, растежа на инвестициите в устойчиви проекти и инфраструктура и за насърчаване на развитието на индустрия, която допринася за намаляване на вредните въглеродни емисии;

28. подчертава възможностите, които се откриват пред европейския бизнес сектор на възобновяеми енергийни източници, на фона на бързо развиващия се сектор на възобновяеми енергийни източници в Китай; призовава Китай да подобри достъпа до пазара в тази област;

29. призовава за по-добро сътрудничество между ЕС и Китай с оглед насърчаването на трансфера на нисковъглеродни технологии, по-специално по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; изтъква ключовото значение на разработването и разпространението на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Китай, имайки предвид значението на въглищата за неговата икономика; призовава Комисията да проучи начините за допълнително подпомагане на обмена на най-добри практики с Китай в областта на устойчивото развитие;

Финансови услуги

30. изразява безпокойство, че инвестирането в Китай все още е ограничено за дружества от ЕС, особено в банковия и застрахователния сектор, поради тежки и дискриминационни лицензионни разходи и правила, изискващи образуването на съвместни предприятия с китайски дружества; призовава Китай незабавно да обърне внимание на тези проблеми;

31. счита, че силно развитите, ликвидни, отворени, прозрачни и добре регулирани финансови пазари са способни да благоприятстват икономическия растеж, че секторите на ценните книжа, банковото дело и застраховането в Китай са недостатъчно развити и насърчава Китай да вземе пълноценно участие в световния дебат за подобряването на регулаторната и надзорна рамка за финансовите пазари;

32. Подчертава значението на ангажираността на Китай и сътрудничеството му с MВФ във връзка с разработването на международен кодекс за поведение за държавните инвестиционни фондове, който вероятно ще доведе до по-висока степен на прозрачност.

33. призовава Комисията възможно най-скоро да направи оценка на въздействието на финансовата и икономическата криза върху съответните сектори на европейската промишленост и услуги, които играят решаваща роля за определянето на експорт-импортните отношения между ЕС и Китай; изисква тази оценка да бъде представена на Парламента веднага щом се открои ясна тенденция;

Свободна и лоялна търговия

Антидъмпинг/статут на пазарна икономика

34. счита, че постоянният диалог между търговските органи може да спомогне за предотвратяване и разрешаване на търговските спорове; отбелязва обаче, че ефективното и ефикасно използване на инструментите за търговска защита допринася за гарантирането на справедливи условия на търговия между Китай и ЕС, като се има предвид нарастването на антидъмпинговите дела, заведени срещу китайски производители;

35. счита, че в много области китайската икономика все още не отговаря на критериите за пазарна икономика; призовава Комисията да работи с китайското правителство за преодоляване на бариерите пред получаването на статут на пазарна икономика;

Права на интелектуална собственост и фалшификации

36. отбелязва с безпокойство, че макар и в Китай да има напредък по отношение на усъвършенстването на законодателството относно интелектуалната собственост, ефективното прилагане на правата на интелектуална собственост остава голям проблем;

37. призовава Китай да полага повече усилия за коригиране на липсата на прилагане и изпълнение на правата на интелектуална собственост; подчертава важността на хармонизирането на централната и регионалната търговска политика и регулирането в Китай и единното му прилагане в цялата държава;

38. изразява безпокойство по отношение на мащаба на производство на фалшифицирани и пиратски стоки в Китай, което остава на тревожно високо равнище; призовава Комисията, в сътрудничество с китайските органи на национално и регионално равнище, да продължи своята борба срещу фалшифицирането;

39. изразява голямото си безпокойство по отношение на увеличаващия се брой патенти за полезни модели и дизайни в Китай, които често са копия или незначителни модификации на съществуващи европейски технологии, без да допринасят за реални иновации;

40. счита, че тъй като Китай се насочва в по-голяма степен към иновациите, защитата на правата върху интелектуалната собственост е в интерес на Китай; в същото време вярва, че разпоредбите, изискващи иновациите да бъдат регистрирани изключително и само в Китай, ще ограничат сериозно стопанските дейности, ще попречат на Китай да се възползва от иновациите, както и могат да доведат до обезценяване на марката „Произведено в Китай“.

Митници

41. приветства подписването на съвместен план за действие в областта на митническото правоприлагане по отношение на правата на интелектуална собственост, насочен към засилване на митническото сътрудничество при конфискации на фалшифицирани стоки и прилагане на конкретни мерки за намаляване на продажбите на фалшифицирани стоки; призовава Комисията да проведе преговори с Китай във връзка с поставяните от него условия, за да вземе участие в Търговското споразумение за борба с фалшифицирането;

42. изисква от Комисията да засили сътрудничеството с китайските органи по Споразумението за митническо сътрудничество, насочено към улесняване на търговията;

43. изисква от Комисията, като продължение на Меморандума за разбирателство от 2005 г. за текстилните изделия, да продължи да обсъжда развитията в търговския диалог между ЕС и Китай в областта на текстила и в механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище; призовава Комисията да следи отблизо вноса на текстилни изделия с произход от Китай;

Социално въздействие и въздействие върху околната среда

44. изразява своите сериозни опасения по отношение на високите равнища на замърсяване, причинени от китайската индустрия, и на растящата употреба на природни ресурси, в частност такива, добивани от изчерпаеми източници; разбира отговорността, която Европа споделя за съществуващото положение, като се има предвид, че голям дял от китайското промишлено производство е собственост на европейски фирми или е по поръчка на европейски фирми и търговци на дребно с цел потребление в Европа;

45. подчертава, че последните години на висок икономически растеж в Китай не са облагодетелствали всички сегменти на китайското население и че социалната пропаст между богати и бедни никога не е била толкова голяма, колкото сега; счита, че е необходимо по-справедливо разпределение на богатствата, за да се осигури възможност за социално устойчиво развитие в Китай;

46. приветства дейността на Китай в областта на опазването на околната среда в контекста на подготовката на Олимпийските игри през 2008 г.; призовава китайското правителство да допринесе активно за успеха на Конференцията за климата на Обединените нации (СОР 15), която ще бъде проведена от 30 ноември до 11 декември в Копенхаген като насърчи финансовия си сектор да се подготви за въвеждането на международна схема за търговия с квоти за емисии;

47. настоятелно приканва Китай да вземе участие в Конференцията на ООН за изменение на климата (COP 15) и да поеме отговорностите си, като допринесе със своя глобален дял в намаляването на емисиите на парникови газове и в борбата с изменение на климата;

48. настоятелно приканва китайските органи да предприемат конкретни стъпки за възприемане и насърчаване на употребата на технологии и практики за намаляване на емисиите на парникови газове; отбелязва, че насърчаването на зелени бизнес технологии ще бъде от съществено значение, ако китайското правителство има желание да поддържа икономически растеж, като същевременно опазва своята околна среда; признава, че не може да се очаква от Китай да изисква от своето население да носи тежестта на ограничаването на емисиите на парникови газове, без западните страни да предприемат някакви действия;

49. изразява загриженост по отношение на детския труд в Китай; призовава Комисията да засегне този проблем възможно най-скоро, и призовава китайското правителство да положи максимални усилия за изкореняване на това явление;

50. настоятелно приканва Китай да ратифицира ключови конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в частност Конвенция № 87 относно свободата на сдружаване и защитата на правото на организиране, а също и Международния пакт за граждански и политически права, който Китай е подписал, но все още не е ратифицирал;

51. приветства осъщественото от Китай транспониране на международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) в националното законодателство; насърчава Китай да продължи да възприема МСФО, като в същото време обезпечи прилагането им на практика; изисква от Комисията да проследи отблизо приемането и прилагането на МСФО в Китай;

52. призовава европейските дружества, извършващи дейност в Китай, да прилагат най-високите международни стандарти и най-добрите практики за корпоративна социална отговорност по отношение на работниците и околната среда, както и да се съгласят да бъдат обект на задължително наблюдение от страна на независими агенции;

53. Изразява загриженост във връзка с условията на труд и правата на заетите лица в Китай; призовава Комисията систематично да се позовава на спазването на основните норми на МОТ при официалните и неофициалните си взаимоотношения с Китай;

54. призовава Европейския съюз и Китай да си сътрудничат относно стандартите за леки автомобили, камиони, тежкотоварни превозни средства, авиация и търговски флот, за да направят тези стандарти по-щадящи за климата и да намалят емисиите на газове с парников ефект;

55. призовава за сътрудничество в областта на регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (REACH) между ЕС и Китай;

56. изразява тревога по отношение на скорошната вълна от злополуки, предизвикани от опасни китайски продукти, и в частност тези, включващи детски играчки, храни и лекарства; приветства решителността на китайското правителство да се справи с този проблем; призовава Комисията да засили подкрепата и координирането с китайските органи в тази област;

57. приветства усилията, които Комисията положи в тази област посредством новата система за докладване веднъж на три месеца относно мерките за контрол, които Китай прилага, за откриване на източника на опасните стоки, оповестени в рамките на системата Rapex-Китай, като по този начин се повишава безопасността на европейския потребител;

58. подчертава значението на тристранните контакти между Комисията и администрациите на САЩ и Китай с цел подобряване на управлението на безопасността на продуктите в световен мащаб; в тази област; счита, че ще бъде изключително полезно възможно най-бързо да се даде конкретна форма на предложението на Комисията за създаване на съвместна работна група по въпросите на безопасността на продуктите и вноса в рамките на Трансатлантическия икономически съвет.

Следващи стъпки

59. отбелязва, че китайското общество се е променило в голяма степен през последните 30 години и че траен напредък може да бъде постигнат единствено с бавни темпове; счита, че демокрацията изисква ефективно гражданско общество, което на свой ред е подкрепено от търговски и икономически отношения с ЕС; следователно счита, че промяната чрез търговия е начин да се подпомогне превръщането на Китай в отворено и демократично общество, благоприятстващо всички негови сектори; изразява съжаление във връзка с факта, че засилването на икономическите и търговските взаимоотношения между ЕС и Китай не е съпроводено от значителен напредък по отношение на диалога за правата на човека; счита, че са необходими по-нататъшни реформи, по-специално в областта на околната среда и социалната сфера, с оглед гарантиране на цялостен и траен напредък;

60. изразява съжаление относно отлагането от страна на Китай на срещата на най-високо равнище между ЕС и Китай, която трябваше да се проведе на 1 декември в Лион по повод настоящата финансова и икономическа криза, и подчертава изключителното значение на провеждането на конструктивен диалог относно изменението на климата, както и на взаимното разбиране по основните търговски проблеми в един изключително важен момент за световната икономика; изразява надежда, че такава среща на най-високо равнище ще се проведе възможно най-скоро;

61. призовава Китай да продължи да допринася цялостно към усилията, които ускоряват преговорите по Програмата за развитие от Доха;

62. подчертава, че новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай следва да има за цел установяване на свободна и лоялна търговия въз основа на прилагането на разпоредби за правата на човека, както и за социални въпроси и въпроси, свързани с околната среда и с устойчивото развитие;

63. приветства установяването на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище като форум за допълнително развитие на отношенията между ЕС и Китай на стратегическо равнище и счита, че важен елемент от този процес се изразява във факта, че механизмът води до задоволително разрешаване на търговските дисбаланси; призовава Комисията да бъде по-амбициозна по отношение на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище, като назначи един от заместник-председателите на новата Европейска комисия, избрана през 2009 г., за координиращ комисар, оглавяващ делегацията по механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище на ЕО;

64. призовава Комисията да гарантира, че всички съществуващи споразумения с Китай в областта на научноизследователската и развойна дейност действат ефективно за насърчаване на сътрудничеството в тази област; препоръчва усилията в областта на научноизследователската и развойна дейност да бъдат насочвани между ЕС и Китай по по-стратегически и по-подходящ начин от гледна точка на технологичните достижения, обществените потребности, екологичните бедствия и бъдещото икономическо развитие; призовава двете страни да улеснят трансфера на технологии и техническо ноу-хау, като улеснят програмите за обмен на изследователи и научни работници;

65. призовава за засилено сътрудничество между европейски и китайски университети и повишена мобилност на учени, изследователи и студенти между ЕС и Китай;

66. подкрепя продължаващото развитие на сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на космическите изследвания, приложения и технологии; обръща внимание на Съвета и на Комисията към факта, че както Китай, така и ЕС са извлекли ползи от петгодишния опит на тясно сътрудничество в областта на спътниковата навигация, в чийто център е програма „Галилео“; счита въпреки това, че е настъпил моментът това официално сътрудничество да се адаптира, за да се вземат предвид промените, породени от стартирането на фазата на внедряване на европейската глобална навигационна спътникова система и въвеждането на китайската система „COMPASS“; счита, че в този аспект е от съществено значение отношенията да се развиват с цел да се вземе предвид съвместното съществуване на програмите „Compass“ и „Галилео“ и по-специално да се осигури тяхната съвместимост в интерес на потребителите в цял свят;

67. настоятелно приканва Комисията и китайското правителство заедно да проучат начини за развиване на парламентарно измерение на работата на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище, с цел достигане до по-широката заинтересована общественост и даване на гласност на опасенията на заинтересованите страни;

68. изразява подкрепа спрямо усилията, предприети от Комисията за установяване на благоприятна бизнес среда за МСП чрез приемане на Съобщението, озаглавено „Мисли първо за малките – ‘Small Business Act’ за Европа“ (COM(2008)394), и в тази връзка приветства намерението за започване на проект „Gateway to China“ със специален акцент върху установяването на програма за обучение на ръководни кадри в Китай за насърчаване на достъпа на европейски МСП до китайския пазар до 2010 г.;

69. призовава Китай да поощрява сътрудничеството между китайските университети и МСП от ЕС с цел новаторството в МСП в Китай да нарасне, като по този начин се създадат повече работни места и се подобрят търговските и икономическите резултати; също така призовава Китай да насърчава сътрудничеството между двете страни, за да подобри и увеличи щадящите климата техники за свеждане до минимум на емисиите на газове с парников ефект, причинени от МСП от ЕС в Китай;

70. призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между стопанските субекти, да популяризира сайта на базата данни за достъп до пазари и да подобри механизмите за уреждане на спорове;

71. насърчава осъществяването на програми, предназначени да разширят търговските взаимоотношения между Китай и ЕС, като например програмата за обучение на изпълнителни кадри; призовава Комисията да увеличи техническата помощ за Китай с цел прилагане на правилата за закрила на здравето и безопасността и да подобри митническото сътрудничество.

72. счита, че ЕС и Китай стават все по-взаимозависими един от друг и че сложността и значението на отношенията между ЕС и Китай изискват по-голяма координация между държавите-членки и с Комисията; следователно приветства последната среща на върха между ЕС и Китай и произтеклия от нея през април 2008 г. диалог на високо равнище относно механизма за търговия; припомня на Китай, че трябва да изпълни задълженията си, произтичащи от международните споразумения, например в областта на авторското право и трудовото право; очаква ефективен и ориентиран към резултатите диалог с Китай относно глобалните предизвикателства; изразява съжаление за решението на китайските власти за отлагане на 11-тата среща на високо равнище между ЕС и Китай; подчертава, че следва да се подкрепят дългосрочните търговски отношения между ЕС и Китай и очаква скоро да бъде определена нова дата за срещата на високо равнище между ЕС и Китай, поради важността на тези взаимоотношения; приканва Китай да играе конструктивна роля в областта на регионалното сътрудничество; подкрепя стратегическото партньорство между ЕС и Китай; в тази връзка приветства текущите преговори за ново Споразумение за партньорство и сътрудничество, но счита, че приключването на преговорите следва да не се разглежда отделно от положението с правата на човека в Китай; настоятелно призовава Комисията да увеличи прозрачността на преговорите по сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай;

73. счита, че Изложението през 2010 в Шанхай, Китай ще бъде чудесна възможност за европейския бизнес сектор от гледна точка на видимост, създаване на връзки и представяне на китайската публика и китайския бизнес сектор; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че бизнес секторът на ЕС ще има щанд на Изложението през 2010;

74. призовава Комисията да подкрепи учредяването на Бизнес съвет между Китай и ЕС, по подобие на Бизнес съвета между Съединените щати и ЕС;

o

o        o

75. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството на Китайската народна република и Националния народен конгрес на Китай.

(1)

ОВ C 181, 03.08.2007 г., стр. 17.

(2)

ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 167.

(3)

ОВ C 233 E, 28.09.2006 г., стр. 103.

(4)

Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0362.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Икономическата експанзия на Китай се увеличава в огромна степен пред последните години, като Европа е най-големият търговски партньор на Китай от 2006 г. насам, а Китай е вторият по големина търговски партньор на Европа от 2007 г. насам. В резултат на бързото развитие, основано на износ, към момента Китай допринася за около 6 % от световната търговия, а ЕС се е превърнал в неговия най-важен търговски партньор. Само през 2007 г. китайският износ към ЕС е нараснал с 18,7 %, което възлиза на около 231 млрд. евро. Търговският дефицит на ЕС с Китай в момента е в размер на 160 млрд. евро и продължава да расте.

Въпреки това на фона на тези стойности е важно да се припомни, че сега Китай е вторият по големина търговски партньор на Европа, представлявайки значителен и растящ експортен пазар. През 2007 г. износът на ЕС към Китай също е нараснал с приличните 12 % и има парично изражение в размер на 71,6 млрд. евро. Тези стойности са постигнати въпреки значимите пречки, пред които са изправени европейските дружества, желаещи да правят бизнес в Китай.

Настоящият търговски дисбаланс е основание за безпокойство, но не следва да се разглежда предимно от гледна точка на растящия китайски износ към Европа. Китай също предлага възможности за дружества от ЕС на своя територия. Ние следва да се съсредоточим върху гарантирането на равни условия, за да са достъпни възможности за растеж и за двете страни. Според изчисленията нетарифните бариери на Китай спрямо ЕС годишно възлизат на над 21 млрд. евро под формата на загубени възможности за бизнес на дружества от ЕС.

Пазарен достъп, спазването на ангажиментите на Китай към СТО и свободна и лоялна търговия

ЕС е отдаден на свободна и лоялна търговия и на плавното интегриране на Китай в глобалната икономическа система като отговорен и надежден партньор. Въпреки това прилагането на справедливи и предсказуеми правила за достъп до китайския пазар е от съществено значение за постигане на положително мнение на стопанските оператори от ЕС относно търговските отношения с Китай и неговата роля като отговорен търговски партньор.

Китай членува в СТО от 11 ноември 2001 г. и има значителни ползи от това. Въпреки че Китай е постигнал значителен напредък в изпълнението на своите ангажименти към СТО и пазарният достъп в някои сектори се е подобрил, все още има сериозни основания за опасения по няколко проблема, свързани с прилагане на изискванията на СТО.

Бариери и стандарти

Китай е въвел различни ограничения в своите регулаторни изисквания, които не са предвидени в неговия протокол за присъединяване към СТО и които ограничават достъпа на чуждестранни дружества до няколко ключови сектора от голяма важност за ЕС, често посредством прекомерни регулаторни изисквания или „стандарти“. Китайската система за задължителна сертификация (CCC) и други спецификации често се използват като технически пречки за търговия. Поради това, например в сектора на мобилните телефони и на автомобилостроенето, много стандарти са подобни на тези приети доброволно в Европа. Въпреки това често биват налагани дребни, но задължителни (и разходоемки) различия с цел контролиране на достъпа до пазара. Такива практики са в противоречие с ангажиментите на Китай като страна по споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията.

Освен това разпоредбите на китайското законодателство често са неясни, какъвто е случаят с новото антитръстово законодателство, което въпреки многото прилики с политиката на ЕС в областта на конкуренцията съдържа известен брой разпоредби, които дават възможност за протекция на държавни предприятия и на националната (икономическа) сигурност. Въпреки това основният проблем се състои в липсата на прозрачност, както в законодателния процес, така и в прилагането на законите.

Обществени поръчки

Като част от своето присъединяване към СТО, Китай пое ангажимент да се присъедини към Споразумението за държавните поръчки (GPA) „възможно най-скоро“. След като стана наблюдател по Споразумението за държавните поръчки през февруари 2002 г. и прие нов Закон за обществените поръчки през януари 2003 г., през декември 2007 г. Китай представи първоначална оферта за достъп до пазара на обществените поръчки, която далеч не отговори на очакванията.

В контекста на преговорите за обновяване на Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Китай от 1985 г., ЕС и Китай се съгласиха да продължат дискусиите в областта на обществените поръчки. Въпреки това следва да се има предвид, че пазарът на обществени поръчки в Европа, който в момента се оценява на около 1900 млрд. евро, вече е широко отворен за китайски дружества. Поради това Китай има задачата да положи необходимите усилия в тази посока с цел гарантиране, че първо, текущото законодателство се прилага и изпълнява по справедлив и прозрачен начин, и второ, че тези преговори завършват така, че да гарантират равни условия и за двете страни по тях.

Присъствие и помощ от страна на ЕС, особено за МСП

МСП могат да бъдат разглеждани като задвижващите елементи на новаторството и икономическия напредък и поради това физическото присъствие на пазара с цел предоставяне на помощ и насърчаване на сътрудничество е изключително важно. МСП са изправени пред същите предизвикателства за правене на бизнес в Китай като по-големите дружества, но поради своя размер те често не са достатъчно добре подготвени, за да се справят с тези предизвикателства. През 2008 г. Комисията откри в Китай Бюрото за защита на интелектуалната собственост на МСП на китайския пазар с цел опазване и прилагане на техните права на интелектуална собственост в Китай. Продължаването, развиването и засилването на този вид подпомагане е от съществено значение за разширяване на дейностите на европейските МСП в Китай. Предприемани са различни програми на ЕС за техническа помощ с цел подпомагане на допълнителната интеграция на Китай в световната икономика, за подпомагане на китайското правителство в изпълнението на неговите задължения и ангажименти в рамките на СТО и за увеличаване на капацитета на Китай в процеса на по-широка икономическа, регулаторна, правна и административна реформа, необходима за допълнителното либерализиране на търговията.

Свободна и лоялна търговия

Антидъмпинг / статут на пазарна икономика

Вашият докладчик е обезпокоен от броя на антидъмпинговите дела, заведени срещу китайски производители. Мерките за търговска защита са инструмент за гарантиране на справедливи условия на търговия между Китай и ЕС, но Комисията следва да се стреми към разрешаване на търговските спорове чрез диалог.

Молбата на Китай за статут на пазарна икономика датира от 2003 г. През юни 2004 г. беше изготвена първата предварителна оценка и тогава на Китай беше приписан вторият от петте критерия (1. държавна намеса в бизнес решения, 2. „преход“ от старата система, приватизация, 3. счетоводно/корпоративно управление, 4. несъстоятелност/права на собственост, 5. финансов сектор). Вашият докладчик изразява становище, че в много области икономиката на Китай все още не изпълнява критериите, по които да може да се разглежда като пазарна икономика, и счита, че в резултат на това Комисията следва да се съгласи да предостави статут на пазарна икономика само когато Китай е изпълнил изискваните критерии.

Права върху интелектуалната собственост и фалшификации

През последните години Китай е извършил значителен напредък в преработването на своето законодателство в областта на интелектуалната собственост. Въпреки това тревожните равнища на фалшификации и пиратство както на негова територия, така и в износа, сочат че са необходими повече усилия за гарантиране на пълно съгласуване със Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). Това е от значение за доверието към Китай като ключов търговски партньор. В действителност, според проучване на Търговската камара на Европейския съюз в Китай за сигурността на бизнеса, проведено през 2007 г., закрилата на правата на интелектуална собственост се класира на второ място в списъка с основни пречки за правене на бизнес в Китай. Само 12 % от запитаните са заявили, че правата на интелектуална собственост не представляват проблем за тях.

В правоприлагането изглежда липсва последователност по няколко причини, включващи сложността на административната структура и процедури, липсата на специализиран персонал, слабото възпиращо действие на санкциите и местния протекционизъм. Въпреки това китайското правителство е станало по-отзивчиво на призиви за реформи, особено във връзка с наказателното правоприлагане срещу фалшификации чрез снижаване на праговете за наказателно преследване. Митническите регламенти на Китай също са били преработени с цел засилване на правоприлагането по границите и улесняване на прехвърлянето на дела към съдилищата. Въпреки това мащабът и обхватът на проблема продължават да растат.

Много свързани проблеми заобикалят въпроса със закрилата на правата на интелектуална собственост. Дружествата от ЕС са активно насърчавани да въвеждат нови технологии в Китай, но износът на всякакви бъдещи разработки е строго регулиран. Съгласуването с тези регламенти отнема много време и е сложно и скъпо. Производствените предприятия за фалшифицирани и пиратски стоки често не съблюдават както трудовите права, така и изискванията за здраве и безопасност, и представляват опасност за потребителите и, в случая на химикали, за околната среда като цяло. Проблемите с правата на интелектуална собственост бяха в същината на дискусиите по механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище на 25 април 2008 г., като освен това ГД „Търговия“ и китайското министерство на търговията се договориха да провеждат, поне веднъж годишно, „диалог за интелектуалната собственост“ по всички свързани въпроси около правата на интелектуална собственост. Това несъмнено е сериозен въпрос, засягащ конкурентоспособността на ЕС, но все пак това е проблем и на Китай, който трябва да бъде разрешен, ако Китай има желание да продължи да се възползва от трансфера на технологии от Европа.

Текстилни изделия и обувки

През 2005 г. ЕС сключи Меморандум за разбирателство с Китай, който ограничи износа на текстилни изделия от Китай към ЕС до 31 декември 2007 г. Други държави сключиха подобни споразумения или предприеха разнообразни предпазни мерки. Въпреки това през 2007 г. обемът на внос в ЕС от Китай нарасна с 25 % при текстилните изделия и с 13 % при облеклата спрямо 2006 г. Подобни тенденции се наблюдаваха и в обувния сектор.

През септември 2007 г. ЕС и Китай взеха решение да приложат система за наблюдение с двустранна проверка за най-важните текстилни категории с цел гарантиране на споделена отговорност за следене на търговията и улесняване на прехода към либерализирана система след края на ограниченията на Меморандума за разбирателство. Този подход изглежда работи сравнително добре и механизъм на двустранно наблюдение е за предпочитане пред квоти, но това не следва да води до продължаваща пречка за свободна търговия.

Социални въздействия и въздействия върху околната среда

Китай е претърпял пълно преобразяване от 70-те години насам, но все пак остава съставен от няколко държави в едно цяло. Милиони хора са се облагодетелствали от новия просперитет, но неравенството в доходите не спира да се покачва и много хора, особено в селските райони, продължават да живеят в крайна бедност. Както се очаква, такова бързо развитие неизбежно е оставило отпечатък върху околната среда. Днес Китай се нуждае от инвестиции в енергийна ефективност и устойчиви чисти технологии - процес който може да бъде значително подпомогнат от трансфера на чуждестранно ноу-хау.

Друга област на безпокойство се изразява в нарушаването на правата на работниците в Китай, с множество твърдения за принудителен труд, детски труд, дискриминация срещу жени и селски работници и оплаквания относно липсата на свобода на сдружаване. Вашият докладчик би приканил Китай да ратифицира ключовите конвенции на МОТ, свързани със свободата на сдружаване и правото на организиране, и активно да се бори срещу всички форми на експлоатация на работното място, особено по отношение на работници-жени и деца.

Накрая, Китай трябва да положи повече усилия за гарантиране на безопасността на продуктите. Скорошни добре документирани случаи на опасни продукти, особено такива включващи детски играчки, са породили голямо безпокойство в Европа. Решителността на Китай да се справи с този проблем посредством „целенасочена битка“ срещу лошото качество и контрол на продуктите е забелязана и се приветства. Въпреки това Комисията и държавите-членки трябва да са особено бдителни, докато безопасността може да бъде гарантирана с цел предотвратяване на навлизането на опасни артикули на европейския пазар.

Следващи стъпки

Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС)

ЕС се съгласи да започне преговори за ново СПС с Китай през декември 2005 г., но действителните преговори започнаха едва през октомври 2007 г. Третият кръг се проведе през септември 2008 г. Вашият докладчик счита, че ранното сключване на съществено и всеобхватно споразумение между двете страни е от ключово значение за бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Китай.

Предотвратяване на проблеми чрез канали за двустранен диалог

В допълнение към Съвместния комитет, който заседава ежегодно на министерско равнище, в свързаните с търговията области са били установени няколко важни диалога. Най-значителният от тях е механизмът за икономически и търговски диалог на високо равнище, споменат по-горе, който беше договорен по време на Срещата на върха между ЕС и Китай в Пекин през ноември 2007 г. Този механизъм беше официално открит през април 2008 г. и ще засили диалога между Европейската комисия и Държавния съвет на Китай. Събирайки на едно място старши ръководители от високите етажи на властта в Китай и техни колеги от Европейската комисия, този механизъм предоставя нов инструмент за справяне с въпросите от обща загриженост, особено в областите на инвестирането, пазарния достъп и закрилата на правата върху интелектуална собственост и други стратегически проблеми, свързани с търговията.

Тези развития са особено приветствани с оглед на факта, че те предоставят средство за разрешаване на проблеми чрез структуриран диалог. В тази връзка вашият докладчик би желал да прикани Комисията да проучи заедно с китайските органи възможността за въвеждане на парламентарно измерение в работата на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище, по подобие на това, предоставяно от Групата на съветниците, което дава възможност за парламентарен и конгресен принос към Трансатлантическия икономически съвет. Европейската комисия следва да подкрепи учредяването на Бизнес съвет между Китай и ЕС, по подобие на Бизнес съвета между Съединените щати и ЕС.

Заключения

Търговските отношения на Европа с Китай следва да се основават на ангажираност и стратегическо партньорство, което въплъщава принципите на реципрочност, лоялна конкуренция и търговия съгласно нашите общи ценности и придържането към правилата на СТО.

От своя страна, Китай трябва да е наясно, че в Европа е налице истинско безпокойство по отношение на липсата на реципрочност в пазарния достъп и по отношение на други проблеми като правата на интелектуална собственост, което поражда необходимост от ограничения на китайския внос. Най-доброто средство за противопоставяне на тези проблеми е взаимното зачитане на опасенията на другата страна с цел гарантиране на равни условия, които осигуряват свободна и лоялна търговия и сътрудничество за взаимна изгода.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (3.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономически взаимоотношения с Китай

(2008/2171(INI))

Докладчик по становище: Vural Öger

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отбелязва възхода, който превърна Китай в глобален фактор; подкрепя положителната роля, която той играе по отношение на усилията за опазване на мира и шестстранните преговори на КНДР; счита, че нарасналото глобално влияние и повишената отговорност вървят ръка за ръка; изисква Китай да преразгледа своята „безрезервна“ помощ за съмнителни режими, включително по отношение на доставките на оръжие; счита, че някои от най-сложните проблеми в света, като изменението на климата, бедността, доставката и безопасността на храните, оказването на помощ при бедствия, борбата с тероризма и разпространението на ядрени оръжия не могат да бъдат решени без участието на Китай, и следователно призовава Китай сериозно да разгледа мерки за справяне с изменението на климата, борба с бедността и спиране на разпространението на ядрени оръжия;

2.   отбелязва, че китайското общество се е променило в голяма степен през последните 30 години и че траен напредък може да бъде постигнат единствено с бавни темпове; счита, че демокрацията изисква ефективно гражданско общество, което на свой ред е подкрепено от търговски и икономически отношения с ЕС; следователно счита, че промяната чрез търговия е начин да се подпомогне превръщането на Китай в отворено и демократично общество, благоприятстващо всички негови сектори; изразява съжаление за това, че засилването на икономическите и търговските отношения между ЕС и Китай не е съпроводено от значителен напредък в областта на диалога за правата на човека; счита, че са необходими по-нататъшни реформи, по-специално в областта на околната среда и социалната сфера, с оглед гарантиране на цялостен и траен напредък;

3.   настоятелно призовава Китай да изпълни ангажиментите си в рамките на Световната търговска организация, по-специално като реши неразрешените проблеми, като например защитата на правата върху интелектуалната собственост, дискриминацията срещу чужди компании и пречките за достъп до пазара в редица сектори;

4.   изразява загриженост относно липсата на правова държава и основни права на човека, като свободата на сдружаване, свободата на събранията, свободата на пресата и свободата на вероизповеданието; изразява голямо безпокойство във връзка с прибягването до систематични мъчения и липсата на независимост на съдебната система; призовава Китай да зачита правата на малцинствата, напр. на тибетците и уйгурите; призовава Китай да зачита правата на жените и на децата, като сложи край на принудителните аборти и насилствената стерилизация; призовава Китай да премахне престъплението „заплаха за обществената сигурност“; изисква Китай да позволи неограничен достъп до интернет и да премахне системата "златен щит" за налагане на цензура върху интернет; признава нарастващата осведоменост на китайските граждани относно правата на човека; призовава за прилагане на мораториум върху смъртното наказание, както бе поискано от Общото събрание на ООН, и изразява съжаление за факта, че Върховният съд на Китай неотдавна преразгледа и разреши изпълнението на екзекуции; счита, че като цяло не е постигнат напредък във връзка с каузата за правата на човека в Китай и че все още трябва да се предприемат важни мерки за изграждането на отворено и демократично общество и зачитането на правата на човека;

5.   настоятелно призовава Китай да изпълни ангажимента си за ратифициране на Международната конвенция за граждански и политически права;

6.   изразява загриженост относно отмененото посещение в Китай на подкомисията на Парламента по правата на човека заради това, че ЕП връчи наградата "Сахаров" за 2008 г. на Hu Jia;

7.   изразява съжаление за липсата на напредък по време на преговорите между Народна република Китай и пратениците на Далай-Лама и настоящото прекъсване на тези преговори; отново призовава за прекратяване на всякакви форми на преследване на тибетския народ и гарантиране на определено ниво на автономия за тибетците, което да им дава възможност да ползват напълно всички свои политически, културни и религиозни права, по-специално чрез спиране заселването на етническата група китайци хан в Тибет и чрез преразглеждане на "патриотичната" политика в областта на образованието;

8.   приветства сближаването между Китай и Тайван, като същевременно настоятелно призовава Китай да продължи приятелския и конструктивен диалог с Тайван и да гарантира активното участие на Тайван в Световната здравна организация и "АСЕАН + 3"; насърчава Китай да разреши провеждането на избори чрез всеобщо пряко гласуване в Хонг Конг;

9.   изразява загриженост относно растящия военен бюджет на Китай; подкрепя продължаването на оръжейното ембарго над Китай; отбелязва, че Китай се стреми много активното към постигане на енергийна сигурност и сдобиване с природни ресурси, напр. в Африка, и в тази връзка приветства съобщението на Комисията, озаглавено "ЕС, Африка и Китай: към тристранен диалог и сътрудничество"; счита, че ЕС се нуждае от обща външна енергийна политика, ориентирана към резултатите, и провеждане на ефективен диалог с Китай по този въпрос; приветства предложението на Комисията за започване на тристранен диалог и сътрудничество между Европейския съюз, Китай и Африка, насочен към насърчаване на мира и сигурността и постигане на Целите на хилядолетието за развитие в Африка;

10. счита, че ЕС и Китай стават все по-взаимозависими един от друг и че сложността и значението на отношенията между ЕС и Китай изискват по-голяма координация между държавите-членки и с Комисията; следователно приветства последната среща на върха между ЕС и Китай и произтеклия от нея през април 2008 г. диалог на високо равнище относно механизма за търговия; припомня на Китай, че трябва да изпълни задълженията си, произтичащи от международните споразумения, например в областта на авторското право и трудовото право; очаква ефективен и ориентиран към резултатите диалог с Китай относно глобалните предизвикателства; изразява съжаление за решението на китайските власти за отлагане на 11-тата среща на високо равнище между ЕС и Китай; подчертава, че следва да се подкрепят дългосрочните търговски отношения между ЕС и Китай и очаква скоро да бъде определена нова дата за срещата на високо равнище между ЕС и Китай, поради важността на тези взаимоотношения; приканва Китай да играе конструктивна роля в областта на регионалното сътрудничество; подкрепя стратегическото партньорство между ЕС и Китай; в тази връзка приветства текущите преговори за сключване на ново Споразумение за партньорство и сътрудничество, но счита, че приключването на преговорите следва да не се разглежда отделно от положението с правата на човека в Китай; настоятелно призовава Комисията да увеличи прозрачността на преговорите по сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Monika Beňová, André Brie, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Flaviu Călin Rus, István Szent-Iványi, Charles Tannock

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (11.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономически отношения с Китай

(2008/2171(INI))

Докладчик по становище: Johan Van Hecke

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства постиженията на Китай в извеждането на 350 милиона свои граждани от крайна бедност чрез мащабни икономически реформи, от които се е възползвало преди всичко градското население; изразява загриженост за многобройното население в селските райони, живеещо в бедност, което все още не се е възползвало от бурното икономическо развитие, и призовава Китай да продължи усилията за достигане на Целите на хилядолетието за развитие в полза на онези части от населението си, които са в по-неблагоприятно положение; подчертава, че като член на ООН Китай се е ангажирал с ЦХР и следва също така да дава своя принос за тяхното осъществяване в развиващите се страни;

2.   изразява убеждението, че днешната отворена система за търговия би могла да стимулира стопанската дейност между Китай и развиващите се страни с възможни предимства и за двете страни и че тя би могла да представлява безпрецедентна възможност за икономически растеж и за тяхната интеграция в световната икономика, при условие че търговските политики съответстват на целите за развитие и че икономическият растеж се изразява в намаляване на бедността;

3.   изразява загриженост, че бурното икономическо развитие в Китай може да се окаже краткотрайно, ако не се постигне дългосрочна сигурност; следователно насърчава Китай да подсили своята финансова регулаторна рамка в съответствие с развиващата се международна практика;

4.   припомня, че Китай, като член на Световната търговска организация (СТО), е потвърдил своя ангажимент за зачитане на основните трудови права; в тази връзка призовава ЕС да насърчава Китай да подобри състоянието на правата на работниците, включително свободата на сдружаване, и да сложи край на детския и принудителния труд;

5.   призовава китайските органи да спазят обещанията си, направени преди Олимпийските игри през 2008 г. във връзка с правата на човека и на малцинствата, демокрацията и правовата държава; изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващите репресии срещу тибетското население и други малцинства в Китай, както и с продължаващите ограничения на свободата на изразяване в медиите и политическия живот в Китай; призовава Комисията да настоява за подсилване на клаузата за правата на човека при преговорите с Китай за ново споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС); призовава Съвета и Комисията да разгледат тези въпроси в рамките на техния диалог с Китай;

6.   би желал да съществува по-голямо съответствие между правата на човека, от една страна, и търговските отношения и сигурността, от друга, и настоятелно призовава ЕС да гарантира, че по-тесните търговски връзки с Китай са обвързани с реформи в областта на правата на човека;

7.   подчертава необходимостта от насърчаване, в рамките на икономическите и търговски отношения между ЕС и Китай, на принципа на корпоративната социална отговорност, зачитането на основните правата, провъзгласени от Международната организация на труда (МОТ), и устойчивото развитие в икономическата и социална област и областта на околната среда; призовава Комисията да гарантира, че тези принципи се прилагат и да обърне специално внимание на конвенциите на МОТ относно независимостта на синдикатите и детския труд;

8.   съзнавайки напълно необходимостта от това Китай да продължи по своя път на развитие, изразява съжаление относно липсата на регионално и местно равнище на екологично планиране и планиране за защита на околната среда в Китай, довела до огромни проблеми със замърсяването на въздуха, водите и почвата, които са сериозна заплаха за устойчивостта на промишлените и селскостопански дейности, както и за здравето на населението; призовава китайското правителство да предприеме конкретни мерки, насочени към ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда както в Китай, така и в развиващите се страни; припомня Съвместната декларация относно изменението на климата от 2005 г. между Китай и ЕС, с която се установява Партньорство относно изменението на климата, и необходимостта за ускоряване на нейното изпълнение; подчертава факта, че ниските екологични стандарти на китайските проекти в развиващите се страни могат да причинят сериозни вреди в региони, за които има най-голяма вероятност да пострадат от изменението на климата, и могат също така да засегнат осигуряването на средства за съществуване; поради това призовава Комисията да разгледа екологичното въздействие на присъствието на Китай в Африка в рамките на тристранния диалог с Африка и Китай;

9.   приветства съобщението на Комисията относно „ЕС, Африка, Китай: към тристранен диалог и сътрудничество“; подчертава, че Парламентът счита, че проектите от приоритетно значение следва също така да обръщат внимание на здравеопазването и образованието;

10. приветства инвестициите на Китай в Африка и Латинска Америка, но изразява изключителна загриженост относно липсата на всякакво упоменаване на съществуващите социални, екологични и свързани с правата на човека норми по отношение на чуждите инвестиции, установени през последните десетилетия от международни кредитни институции, агенции на ООН и правителствени донори; призовава Комисията да следи отблизо развитието, за да се гарантира, че тези дейности, както и дейностите на ЕС, не са в ущърб във финансово, екологично или обществено отношение за местното население в развиващите се страни, като има предвид, че вносът на китайски потребителски стоки отслабва местното производство и води до загуба на работни места в Африка; подчертава значението на прозрачното управление на природните ресурси, тъй като те са ключов фактор за развитието, и следователно призовава ЕС активно да ангажира Китай и китайските предприятия с подкрепа на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI), като има предвид, че определени договори с Китай за експлоатация на природни ресурси не са достатъчно прозрачни; ето защо призовава Комисията в кратки срокове да започне диалог в това отношение в рамките на тристранния диалог ЕС – Китай – Африка и да създаде равнопоставено партньорство, чиято цел е Африка да може в по-голяма степен да поеме ангажимент относно собственото си развитие и да се обсъдят общите предизвикателства;

11. подчертава, че като член на Съвета за сигурност на ООН, Китай носи отговорност за насърчаване на мира, сигурността и правата на човека; счита, че Китай би могъл да постигне повече що се отнася до използването на влиянието си като важен търговски и инвестиционен партньор в редица страни за насърчаване на мира, сигурността и правата на човека;

12. подчертава отговорностите на една световна икономическа сила и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН; поради това приветства ролята, която Китай е изиграл в редица международни инициативи за опазване на мира на африканския континент, но остава загрижен относно китайските доставки на оръжия в развиващите се страни, предназначени за незаконни действия или действия за дестабилизиране;

13. призовава Комисията да преразгледа статута на Китай като типичен получател на международна помощ за развитие и да приспособи програмата си за сътрудничество в съответствие с това;

14. призовава китайското правителство, като се има предвид неговият БВП, да увеличава постепенно своята официална помощ за развитие (ОПР) за африканските страни, особено по отношение на областта на инфраструктурата, селското стопанство и здравеопазването; счита, че евентуална координация на помощта на ЕС и Китай за африканските страни би предотвратила припокриването на проекти и би довела до по-ефикасно използване на средствата; препоръчва действията на Китай да бъдат по-прозрачни по отношение на облекчаването на дългове на африканските страни и отпускане на заеми за тези страни.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Csaba Őry, Tobias Pflüger, Renate Weber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Zita Gurmai, Emilio Menéndez del Valle, Ramona Nicole Mănescu, Justas Vincas Paleckis, Leopold Józef Rutowicz


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (3.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономически взаимоотношения с Китай

(208/2171(INI))

Докладчик по становище: Jorgo Chatzimarkakis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че в качеството си на една от движещите сили за световния растеж, Китай следва да изиграе пълната си роля с оглед обезпечаването на едно устойчиво и балансирано развитие на световния икономически ред;

2.  отбелязва, че е необходимо китайската икономика да насърчава по-справедливо разпределяне на приходите и повече частно потребление с цел да уравновеси отново текущата си сметка; изтъква необходимостта от едно ефективно поскъпване на неговата парична единица, което би било средство, както за намаляване на инфлационния натиск, така и за ограничаване на външните дисбаланси;

3.  приветства дейността на Китай в областта на опазването на околната среда в контекста на подготовката на Олимпийските игри през 2008 г.; призовава китайското правителство да даде своя действен принос към успеха на конференцията в Копенхаген, относно въпросите, свързани с изтичането на Протокола от Киото, като насърчава финансовия си сектор да се подготви за въвеждането на межународна схемата за търговия с емисии;

4.  отбелязва, че за периода 1995 - 2007 г. на Китай бяха наложени 53 анти-дъмпингови санкции, което възлиза на 20 % от общия размер на наказателните мита, наложени от ЕС за нелоялна конкуренция, по-специално от страна на държавни предприятия, посредством субсидии;

5.  изразява загриженост във връзка с факта, че Китай не предприема решителни действия срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост и гледа на това като на потенциална пречка пред понататъшното развитие на търговията между Европейския съюз и Китай;

6.  Изразява загриженост във връзка с условията на труд и правата на заетите лица в Китай; призовава Комисията систематично да се позовава на спазването на основните норми на МОТ при официалните и неофициалните си взаимоотношения с Китай;

7.  счита, че силно развитите, ликвидни, отворени, прозрачни и добре регулирани финансови пазари са способни да благоприятстват икономическия растеж, че секторите на ценните книжа, банковото дело и застраховането в Китай са недостатъчно развити и насърчава Китай да вземе пълноценно участие в световния дебат за подобряването на регулаторната и надзорна рамка за финансовите пазари;

8.  изтъква значението на регулаторното и надзорно сътрудничество и сближаване между ЕС и Китай, в съответствие със световните стандарти;

9.  призовава за предоставяне на по-добър достъп до китайския пазар за чуждестранни финансови услуги и приканва за премахване на ограниченията за собственост при капиталови инвестиции във финансови институции с китайско финансиране, в съответствие с ангажиментите на Китай към СТО, по-специално в секторите на банковото дело и застраховането;

10. приветства осъщественото от Китай транспониране на международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) в националното законодателство; насърчава Китай да продължи да възприема МСФО, като в същото време обезпечи прилагането им на практика; изисква от Комисията да проследи отблизо приемането и прилагането на МСФО в Китай;

11. Подчертава значението на ангажираността на Китай и сътрудничеството му с MВФ във връзка с разработването на международен кодекс за поведение за държавните инвестиционни фондове, който вероятно ще доведе до по-висока степен на прозрачност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Harald Ettl


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (15.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговските и икономически взаимоотношения с Китай

(2008/2171(INI))

Докладчик по становище: Romana Jordan Cizelj

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отбелязва, че нарастващото търсене на енергия и суровини и увеличените емисии на парникови газове на Китай представляват огромно предизвикателство спрямо развитието и поставените в сферата на околната среда цели и спрямо сигурността на енергийните доставки в световен мащаб; подчертава, че системата за търговия с емисии трябва да бъде глобална;

2.   подчертава отговорността на Китай в световен план да гарантира, че икономическият му растеж е устойчив по отношение на околната среда; подчертава, че един градивен подход от страна на Китай ще бъде от ключово значение за успеха на преговорите за споразумение относно изменението на климата за периода след 2012 г.; отбелязва потенциалната опасност от изместване на въглеродни емисии, в случай че не бъдат предприети достатъчни действия, особено за промишлените сектори на Европейския съюз, които вече спазват правно задължителни цели; изисква да се сътрудничи с Китай (и други важни търговски партньори) върху съвместими с правилата на СТО „мерки за данъчно изравняване по границите“, които зачитат по справедлив и устойчив начин съществуващите различия с цел премахването им в приемлив срок;

3.  призовава за по-добро сътрудничество между ЕС и Китай с оглед насърчаването на трансфера на нисковъглеродни технологии, по-специално по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; изтъква ключовото значение на разработването и разпространението на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Китай, имайки предвид значението на въглищата за неговата икономика; призовава Комисията да проучи начините за допълнително подпомагане на обмена на най-добри практики с Китай в областта на устойчивото развитие;

4.   призовава за засилено сътрудничество в областта на благоприятните за климата техники между китайските и европейските региони и градове;

5.   призовава Комисията да гарантира, че всички съществуващи споразумения с Китай в областта на научноизследователската и развойна дейност действат ефективно за насърчаване на сътрудничеството в тази област; препоръчва усилията в областта на научноизследователската и развойна дейност да бъдат концентрирани между ЕС и Китай по по-стратегически и по-подходящ начин от гледна точка на технологичните достижения, обществените потребности, свързаните с околната среда неотложни въпроси и бъдещото икономическо развитие; призовава двете страни да улеснят трансфера на технологии и техническо ноу-хау, като улеснят програмите за обмен на изследователи и научни работници;

6.    призовава за засилено сътрудничество между европейски и китайски университети и повишена мобилност на учени, изследователи и студенти между ЕС и Китай;

7.    подкрепя продължаващото развитие на сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на космическите изследвания, приложения и технологии; обръща внимание на Съвета и на Комисията към факта, че както Китай, така и ЕС са извлекли ползи от петгодишния опит на тясно сътрудничество в областта на спътниковата навигация, в чийто център е програма „Галилео“; счита въпреки това, че е настъпил моментът това официално сътрудничество да се адаптира, за да се вземат предвид промените, породени от стартирането на фазата на внедряване на европейската глобална навигационна спътникова система и въвеждането на китайската система „COMPASS“; счита, че в този аспект е от съществено значение отношенията да се развиват с цел да се вземе предвид съвместното съществуване на програмите „Compass“ и „Галилео“ и по-специално да се осигури тяхната съвместимост в интерес на потребителите в цял свят;

8.   приветства официалното стартиране на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище през април 2008 г.; изразява надежда той да допринесе за по-доброто функциониране на задълбочаващите се търговски отношения между ЕС и Китай, както и за установяването на отворена, прозрачна и недискиминационна регулаторна рамка за бизнеса;

9.   изисква от Комисията да продължава да работи, и в по-тясно сътрудничество, с организациите за европейски стандарт и за управление на стандартите, които функционират успешно в Китай, с цел гарантиране на последователност в стандартизацията и процедурите за съответствие и оценка;

10. изисква от Комисията да гарантира, че когато продукт или услуга са предназначени за износ към ЕС, всички европейски стандарти по отношение на безопасността на потребителите се спазват; изисква от Комисията преглед на съществуващите „вратички“ (от правен или свързан със стандартите характер); изисква от Съвета и Комисията да гарантират, че всички предвидени от СТО и ЕС санитарни и фитосанитарни мерки са включени в съответните глави от споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС-Китай и желае да бъде осведомяван за всяко отклонение от това схващане;

11. изисква от Съвета и Комисията да направят оценка на съществуващите експортни ограничения между ЕС и Китай, поради експортни ограничения с двойна употреба по отношение на високо технологични продукти и услуги; изисква от Комисията да сравни тези специфични за ЕС-Китай ограничения с ограниченията между Китай и неговите други големи търговски партньори;

12. призовава Китай и ЕС да премахнат пречките, които намаляват способността на европейските предприятия да инвестират в Китай и да осъществяват трансфер на по-чисти технологии; отбелязва, че защитата на правата върху интелектуалната собственост предизвиква особено безпокойство сред европейските компании, които са също така обезкуражени от разработването на ново право върху интелектуалната собственост в Китай, поради ограниченията върху трансфера ѝ в чужбина; отбелязва, че обществените поръчки за проекти в областта на енергетиката в Китай често изключват или обезкуражават инвестиции от страна на чуждестранни компании;

13. призовава Комисията възможно най-скоро да направи оценка на въздействието на финансовата и икономическата криза върху съответните сектори на европейската промишленост и услуги, които играят решаваща роля за определянето на експорт-импортните отношения между ЕС и Китай; изисква тази оценка да бъде представена на Парламента веднага щом се открои ясна тенденция;

14. изисква от Комисията пълен преглед – сектор по сектор – на промените, които се извършват в европейската промишленост и сектора на услугите откакто и поради факта, че Китай стана член на СТО; изисква този преглед да включва всички значими размествания по веригата на доставките и разпространението в Азия след влизането на Китай в СТО и доколко те засягат ЕС;

15. призовава Комисията да работи съвместно с държавите-членки, за да бъдат предоставени повече стимули и подкрепа на компаниите от ЕС, инвестиращи в чужбина, по-специално на малките и средни предприятия (МСП); приветства факта, че в Китай беше създаден център за европейски МСП, с цел улесняване на достъпа на европейските предприятия до китайския пазар и повишаване на тяхната конкурентоспособност на него; призовава Комисията, държавите-членки и европейските компании, когато извършват бизнес с Китай да гарантират, че международните трудови стандарти и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд се спазват;

16. призовава Китай да поощрява сътрудничеството между китайските университети и МСП от ЕС с цел новаторството в МСП в Китай да нарасне, като по този начин се създадат повече работни места и се подобрят търговските и икономическите резултати; също така призовава Китай да насърчава сътрудничеството между двете страни, за да подобри и увеличи щадящите климата техники за свеждане до минимум на емисиите на газове с парников ефект, причинени от МСП от ЕС в Китай;

17. също така призовава Китай да възприеме и прилага международните норми; отбелязва, че по този начин ще бъде гарантирано, че китайският износ за ЕС отговаря на приемливи норми за качество и безопасност и че компаниите от ЕС, които инвестират в Китай, получават справедлив достъп със сведени до минимум бюрократични пречки и имат по-прозрачна нормативна рамка;

18. призовава Европейския съюз и Китай да си сътрудничат относно стандартите за леки автомобили, камиони, тежкотоварни превозни средства, авиация и търговски флот, за да ги направят по-щадящи за климата и да намалят емисиите на газове с парников ефект;

19. призовава Китай да насърчава развитие, което е по-устойчиво в икономически план, по-щадящо околната среда и по-справедливо в социално отношение; счита, че съществуващият диалог между ЕС и Китай предлага прекрасна възможност за концентриране върху тези предизвикателства;

20. призовава Китай да прилага принципа на свобода на сдружаване в професионални съюзи, който се гарантира от китайската конституция;

21. призовава за подобрено съответствие на разпоредбите на СТО относно въпросите за антидъмпинга и антисубсидирането; изразява загриженост поради броя на антидъмпинговите санкции, които Европейският съюз трябваше да наложи на Китай;

22. призовава за сътрудничество в областта на регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества (REACH) между ЕС и Китай.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (3.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно търговски и икономически взаимоотношения с Китай

(2008/2171(INI))

Докладчик по становище: Christopher Heaton-Harris

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

СТО

1.   призовава за продължаване на диалога, за да се даде възможност на Китай да разреши оставащите проблеми в областите, които будят загрижеността на промишлеността на ЕС, като например прилагане на права върху интелектуалната собственост, прозрачност и стандарти в областта на околната среда, социални и здравни стандарти;

2.   призовава Китай да се присъедини към Споразумението на СТО за държавните поръчки и да даде ход на широкомащабни инфраструктурни проекти в областта на инвестициите и търговията;

3.   насърчава Китай да улесни пътя за европейските продукти, които се внасят на китайския пазар, и освен това да се стреми към по-балансиран търговски дефицит, като същевременно благоприятства за прозрачна търговска среда, еднакво изгодна за китайските и европейските предприятия;

4.   настоятелно призовава Китай да направи по-нататъшни стъпки към по-конкурентен пазар, признава напредъка на Китай в тази област и призовава Комисията да подкрепя Китай при прилагането на необходимите механизми за развиване на конкурентен пазар;

Права върху интелектуалната собственост

5.   вярва, че е в интерес на Китай да закриля правата върху интелектуалната собственост, като се има предвид, че държавата бележи все по-голям напредък в областта на иновациите; в същото време вярва, че разпоредбите, изискващи иновациите да бъдат регистрирани изключително и само в Китай, ще ограничат сериозно стопанските дейности, ще попречат на Китай да се възползва от иновациите, както и могат да доведат до обезценяване на марката „Произведено в Китай“.

Безопасност на продуктите

6.   приветства значителните усилия, положени от Китай за подобряване на безопасността на продуктите, включително безопасността на играчките и призовава Комисията и държавите-членки да засилят сътрудничеството с Главната администрация на Китай за контрол на качеството, инспекции и поставяне под карантина (AQSIQ), за да се гарантира безопасността на продуктите в по-широк мащаб, със специален акцент върху най-слабо развитите райони на Китай; призовава държавите-членки, институциите и предприятията на Европейския съюз да предоставят на китайските фирми и китайските органи по-голяма техническа подкрепа в европейски план в интерес на увеличаването на инвестициите в областта на сигурността, качеството и качествения контрол, по-специално за дребните производители, за чиито продукти контролът на безопасността и качеството изглежда един от основните проблеми на органите;

7.   приветства усилията, които Комисията положи в тази област посредством новата система за докладване веднъж на три месеца относно мерките за контрол, които Китай прилага, за откриване на източника на опасните стоки, оповестени в рамките на системата Rapex-Китай, като по този начин се повишава безопасността на европейския потребител;

8.   подчертава значението на тристранните контакти между Комисията и администрациите на САЩ и Китай с цел подобряване на управлението на безопасността на продуктите в световен мащаб; в тази област ще бъде изключително полезно възможно най-бързо да се даде конкретна форма на предложението на Комисията за създаване на съвместна работна група по въпросите на безопасността на продуктите и вноса в рамките на Трансатлантическия икономически съвет.

9.   призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между стопанските субекти, да популяризира сайта на базата данни за достъп до пазари и да подобри механизмите за уреждане на спорове;

10. насърчава осъществяването на програми, предназначени да разширят търговските взаимоотношения между Китай и ЕС, като например програмата за обучение на изпълнителни кадри; призовава Комисията да увеличи техническата помощ за Китай с цел прилагане на правилата за закрила на здравето и безопасността и да подобри митническото сътрудничество.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maddalena Calia


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ole Christensen, Dragoş Florin David, Guntars Krasts, Leopold Józef Rutowicz, Jürgen Schröder

Правна информация - Политика за поверителност