Процедура : 2007/0094(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0026/2009

Внесени текстове :

A6-0026/2009

Разисквания :

PV 03/02/2009 - 5
CRE 03/02/2009 - 5

Гласувания :

PV 04/02/2009 - 7.1
CRE 04/02/2009 - 7.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 19/02/2009 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0069

ДОКЛАД     ***I
PDF 408kWORD 676k
27.1.2009
PE 409.510v02-00 A6-0026/2009

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкциисрещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Claudio Fava

Докладчик по становище (*): Edit Bauer, комисия по заетост и социални въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от правилника

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

(COM(2007)0249 – C6 0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0249),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 63, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0143/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6‑0026/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

към предложението на Комисията за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И  НА СЪВЕТА

за предвиждане на минимални стандарти при санкциите срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 63, параграф 3, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията(1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид, че:

(1)      На срещата на Европейския съвет на 14 и 15 декември 2006 г. се постигна споразумение да се увеличи сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу незаконната имиграция и по-специално, че на равнище държави-членки и ЕС следва да се засилят мерките срещу незаконното наемане на работа.

(2)      Ключов привличащ фактор за незаконна имиграция в ЕС е възможността за намиране на работа в ЕС без да се притежава необходимия правен статут. Поради това, действията срещу незаконната имиграция и незаконното пребиваване следва да включват мерки срещу този привличащ фактор.

(3)      Центърът на такива мерки следва да е общата забрана върху наемането на работа на граждани на трета държава, които нямат правото да пребивават в ЕС, придружена от санкции срещу работодатели, които нарушават тази забрана.

(3a)    Тъй като настоящата директива предвижда минимум от правила, държавите-членки остават свободни да приемат или запазват по-строги санкции, мерки и задължения за работодателите.

(4)      Разпоредбите не следва да се прилагат за граждани на трета държава, които пребивават законно в държави-членки на ЕС, независимо дали имат право да работят на тяхна територия. Те не се прилагат за лица, които се ползват от общностното право на свободно движение съгласно определението от член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)(5). Те не се прилагат също и за граждани на трета държава, които са в ситуация, обхваната от правото на Общността, като тези, които законно са наети на работа в друга държава-членка и които са командировани от доставчик на услуги в друга държава-членка в контекста на предоставянето на услуги. Настоящата директива следва да се прилага, без да се засяга националното законодателство, забраняващо наемане на работа на граждани на трета държава, които пребивават законно, но работят в разрез със статута си на пребиваващи.

(4a)    За конкретните цели на настоящата директива следва да се предвидят определения на някои термини. Тези определения следва да се използват само за целите на настоящата директива.

(4б)    Определението за наемане на работа следва да включва съответните съставни елементи, а именно дейности, които се извършват или трябва да се извършват срещу възнаграждение за работодателя или под неговото ръководство и/или надзор, независимо от правоотношението.

(4в)     Определението за работодател може също да включва сдружение на лица, по отношение на което се предвижда възможността то да извършва правни действия, но което няма правен статут на юридическо лице.

(5)       За да се предотврати наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, от работодателите следва да се изисква преди назначаването на гражданин на трета държава, включително в случаи, в които гражданинът на трета държава е бил нает с цел командироването му в друга държава-членка в контекста на предоставяне на услуги, да проверят дали те имат валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой, което да показва, че престоят на гражданина на трета държава на територията на държавата-членка е законен.

(5a)    За да се даде възможност на държавите-членки да проверяват по-специално за подправени документи, от работодателите следва да се изисква да уведомяват компетентните органи за наемането на работа на гражданин на трета държава. С оглед намаляване на административната тежест държавите-членки могат да предвидят подаването на тези уведомления да се извършва в рамките на други схеми за уведомяване. Държавите-членки следва да могат да приемат опростена процедура за уведомяване за работодатели, които са физически лица, когато наемането на работа е за лични цели.

(6)      Работодателите, които са изпълнили задълженията, определени в настоящата директива, не следва да бъдат подведени под отговорност за това, че са наели на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава, по-специално, ако компетентният орган по-късно открие, че документът, представен от даден служител, всъщност е бил подправен или неправомерно използван, освен ако на работодателя е било известно, че документът е подправен.

(6a)    С цел улесняване на изпълнението от страна на работодателите на техните задължения, държавите-членки следва да полагат максимални усилия за своевременно обработване на исканията за подновяване на разрешителни за пребиваване.

(7)      За да се наложи общата забрана и да се възпират нарушенията, държавите-членки следва да предвидят подходящи санкции. Те следва да включват финансови наказания и участие в разходите за връщането на незаконно пребиващи граждани на трета държава, както и възможността за намалени финансови наказания за работодатели, които са физически лица, когато наемането на работа е за лични цели.

(8)      При всеки случай следва да се изисква от работодателя да плати на гражданите на трета държава всички дължими възнаграждения за извършената от тях работа и всички дължими данъци и социалноосигурителни вноски. Ако размерът на възнаграждението не може да бъде определен, следва да се счита, че той съответства най-малко на възнаграждението, предвидено в приложимите законови разпоредби относно минималните заплати, колективните трудови договори или практиките в съответните професионални сектори. От работодателя следва да се изисква също да заплати, по целесъобразност, всички разходи, произтичащи от изпращането на дължими възнаграждения в държавата, в която се връща или е бил върнат незаконно наетият на работа гражданин на трета държава. В случай че плащанията със задна дата не бъдат извършени от работодателя, държавите-членки не следва да носят отговорност за изпълнението на това задължение вместо работодателя.

(8a)    Незаконно наетият на работа гражданин на трета държава не може да получи право на влизане, пребиваване и достъп до пазара на труда чрез незаконно трудово правоотношение, плащане или изплащане със задна дата на възнаграждения, социалноосигурителни вноски или данъци от страна на работодателя или от правно образувание, което извършва плащането вместо него.

(9)      Държавите-членки следва да гарантират, че се подават или могат да се подават жалби и че са налице механизми, които осигуряват възможност за получаване на възстановените суми от дължими възнаграждения от гражданите на трета държава, на които те се дължат. Държавите-членки не следва да са задължени да включват в тези механизми своите мисии или представителства в трети държави. Държавите-членки следва, в контекста на въвеждането на ефективни механизми за улесняване на подаването на жалби и ако това все още не е предвидено в националното законодателство, да разгледат възможността и добавената стойност на оправомощаването на компетентен орган да завежда производство срещу работодатели с цел изискване на дължимо възнаграждение.

(10)    Освен това държавите-членки следва да предвидят презумпция за трудово правоотношение с продължителност най-малко 3 месеца, с цел прехвърляне на тежестта за доказване ║върху работодателя поне за известен период от време. Работникът, наред с другото, следва също да има възможност да докаже съществуването и продължителността на трудовото правоотношение.

(11)    Държавите-членки следва да осигурят възможност за допълнителни санкции срещу работодатели, включително изключване от правото на някои или всички обществени ползи, помощи или субсидии, включително земеделски субсидии; изключване от процедури за възлагане на обществени поръчки; и събиране на някои или всички получени обществени ползи, помощи или субсидии, включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки. Държавите-членки следва да могат да вземат решение да не прилагат допълнителни санкции срещу работодатели, които са физически лица, когато наемането на работа е за лични цели.

(12)    Настоящата директива и по-специално нейните членове 8, 11 и 13 следва да не засяга разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6).

(13)    С оглед на преобладаване на подизпълнението в някои засегнати сектори е необходимо да се гарантира, че поне изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, може да бъде подведен под отговорност за плащане на финансови санкции наред с работодателя или вместо него. В конкретни случаи други изпълнители следва да бъдат подведени под отговорност за плащане на финансови санкции наред с работодателя на незаконно пребиваващи граждани на трета държава или вместо него. Плащанията със задна дата, които попадат в обхвата на разпоредбите относно отговорността в настоящата директива, следва да включват също вноски към национални фондове за платени отпуски или социални фондове, уредени със закон или колективни споразумения.

(14)    Опитът показва, че съществуващите системи за санкции не са били достатъчни за постигане на пълно спазване на забраните за наемане на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Една от причините е, че изглежда административните санкции сами по себе си не са достатъчни да възпрат някои безскрупулни работодатели. Спазването на забраните може и следва да се засили с прилагането на наказателни санкции.

(15)    За гарантиране на пълна ефективност на общата забрана, съществува особена нужда от по-възпиращи санкции при тежките случаи, ║като: повторни нарушения, незаконно наемане на работа на значителен брой граждани на трета държава, особено експлоататорски условия на труд, ▌когато работодателят знае, че работникът е жертва на трафик на хора, и незаконно наемане на работа на непълнолетно лице. Настоящата директива задължава държавите-членки да предвидят в националното си законодателство наказания по отношение на тези тежки нарушения. Тя не поражда задължения по отношение на прилагането на такива наказания или на други съществуващи системи за правоприлагане в конкретни случаи.

(16)    При всички случаи, определени като тежки съгласно настоящата директива, нарушението следва да се счита за престъпление навсякъде в Общността, когато е извършено съзнателно. Престъплението следва да не засяга прилагането на Рамково решение 2002/629/ПВР от 19 юли 2002 г. относно борбата срещу трафика на хора(7).

(17)    Престъплението следва да бъде наказуемо с ефективни, съразмерни и възпиращи наказателни санкции▌. Задължението за осигуряване на ефективни, съразмерни и възпиращи наказателни санкции съгласно член 10 от настоящата директива не засяга вътрешната организация на наказателното право и наказателното правораздаване на държавите-членки.

(17а)  Юридическите лица следва също да бъдат подвеждани под отговорност за посоченото в член 10 престъпление, тъй като много работодатели са юридически лица. Разпоредбите на настоящата директива не пораждат задължение за въвеждане на наказателна отговорност за юридическите лица в държавите-членки.

(18)    За да се улесни правоприлагането, следва да са налице ефективни механизми за подаване на жалби, чрез които съответните граждани на трета държава да могат да подават жалби пряко или чрез трети страни като профсъюзи или други сдружения. Определените трети страни следва да са защитени, когато оказват помощ за подаване на такива жалби, срещу възможни санкции съгласно правилата, забраняващи улесняването на незаконно пребиваване.

(19)    В допълнение към механизмите за жалби, държавите-членки следва да имат възможност да предоставят разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на гражданите на трета държава, които са били подложени на особено експлоататорски условия на труд или които са незаконно наети на работа непълнолетни лица и които сътрудничат на наказателното производство срещу работодателя. Такива разрешителни следва да се дават по начин, сравним с приложимия към граждани на трета държава, които попадат в обхвата на условията, предвидени в Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи(8).

(20)    За да се осигури задоволително ниво на прилагане на настоящата директива и за да се намалят, доколкото е възможно, разликите в нивото на прилагане в държавите-членки, те следва да осигурят, че на тяхна територия се извършват ефективни и подходящи инспекции, и да съобщят на Комисията данните относно извършваните от тях инспекции.

(20а)  Държавите-членки следва да се насърчават да определят всяка година национална цел за броя на инспекциите по отношение на секторите на дейност, в които се концентрира наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави на тяхна територия.

(20б)  С оглед повишаване ефективността на инспекциите за целите на прилагане на настоящата директива, държавите-членки следва да осигурят, че: компетентните органи разполагат по силата на националното законодателство с подходящи правомощия за извършване на инспекциите; се събира и обработва информацията относно незаконното наемане на работа, включително резултатите от предходни инспекции, с цел ефективно прилагане на настоящата директива; и е наличен достатъчен персонал, който да притежава уменията и квалификациите, необходими за ефективното извършване на инспекциите.

(20в)   Държавите-членки следва да осигурят, че инспекциите за целите на прилагане на настоящата директива не засягат, от гледна точка на количество или качество, инспекциите, извършвани с цел оценка на условията на труд и заетост.

(20г)   По отношение на командированите работници, които са граждани на трета държава, службите за инспекция на държавите-членки могат да използват сътрудничеството и обмена на информация, предвидени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги(9), за да проверят дали гражданите на трети държави са законно наети на работа в държавата-членка на произход.

(20д)  Настоящата директива следва да се разглежда като допълнителна спрямо мерки за борба с недекларирания труд и експлоатацията.

(20е)   В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(10) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят обществено достояние.

(21)    Всяко обработване на лични данни, предприето при прилагането на настоящата директива, трябва да е в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(11).

(22)    Тъй като целта на настоящата директива, а именно да противодейства на незаконната имиграция, като действа срещу привличащия фактор за наемане на работа, не може да бъде достатъчно постигната само от държавите-членки и поради това може, заради мащаба и ефекта, да бъде постигната по-добре на равнище Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 на Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в този член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(23)    Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и на основните свободи и Хартата за основните права на Европейския съюз. Конкретно тя трябва да се прилага с дължимото зачитане на свободата да се извършва стопанска дейност, равнопоставеността пред закона и принципа на недискриминация, правото на ефективно средство на правна защита и правото на справедлив съдебен процес, както и принципите на законност и пропорционалност на престъпленията и наказанията в съответствие с членове 16, 20, 21, 47 и 49 на Хартата.

(23а)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящата директива, не са обвързани с нея и не я прилагат.

(24)    В съответствие с членове 1 и 2 от протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящата директива, не е обвързана с нея и не я прилага.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Член 1

Предмет и обхват

Като средство в борбата срещу незаконната имиграция настоящата директива забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. За тази цел тя определя минимални общи стандарти за санкции и мерки, приложими в държавите-членки, срещу работодатели, които нарушават тази забрана.

Член 2

Определения

За конкретните цели на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)          „гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора и което не се ползва от общностното право на свободно движение съгласно член 2, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници;

б)          „наемане на работа“ означава упражняване на ▌дейности, които включват каквато и да е форма на труд или работа, уредени по силата на националното законодателство или установената практика, за работодател или под негово ръководство и/или надзор;

в)          „незаконно пребиваващ“ означава присъствие на територията на държава-членка на гражданин на трета държава, който не отговаря или вече не отговаря на условията за престой или пребиваване в тази държава-членка;

г)           „незаконно наемане на работа“ означава наемане на работа на гражданин на трета държава, който пребивава незаконно на територията на държава-членка;

д)          „работодател“ означава всяко физическо лице или правен субект, включително агенции за временна заетост, за които или под чието ръководство се извършва наемането на работа;

е)          „подизпълнител“ означава всяко физическо ▌лице или правен субект, на които е възложено изпълнението на всички или част от задълженията по предходен договор;

еа)        „юридическо лице“ означава всеки правен субект, който има такъв статут съгласно приложимото национално законодателство, с изключение на държавите или обществените органи, упражняващи държавна власт, както и на публичните международни организации;

еб)        „агенция за временна заетост“ означава всяко физическо или юридическо лице, което, в съответствие с националното законодателство, сключва трудов договор или влиза в трудово правоотношение с наети чрез агенция за временна заетост работници, за да ги назначи в предприятие-ползвател на временна работа под негов надзор и ръководство;

ев)         „особено експлоататорски условия на труд“ означава условия на труд, включително условия, произтичащи от основана на пола или друга дискриминация, при които е налице драстично несъответствие с условията за наемане на работа на законно наетите работници, което, например, засяга здравето и безопасността на работниците и е в разрез с човешкото достойнство.

ег)         „възнаграждение на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава“ означава заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, които са изплатени пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд и които са еквивалентни на тези, които биха получили съпоставими работници в случай на законно трудово правоотношение.

Член 3

Забрана върху незаконното наемане на работа

1.          Държавите-членки забраняват наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

2.          Нарушенията на тази забрана подлежат на санкциите и мерките, определени в настоящата директива.

2a.        Държава-членка може да реши да не прилага забраната по параграф 1 по отношение на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, чието извеждане е отложено и на които е разрешено да работят в съответствие с националното законодателство.

Член 4

Задължения на работодателите

1.          Държавите-членки задължават работодателите:

а)     да изискват от гражданите на трета държава да притежават и да представят на работодателя валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за своя престой преди да бъдат наети на работа;

б)      да съхраняват най-малко за времето на наемането на работа копие или препис от разрешителното за пребиваване или друго разрешение за престой, което да е на разположение за евентуална проверка от компетентните органи на държавите-членки;

в)      да уведомяват компетентните органи, определени от държавите-членки, ▌за началото ▌на наемането на работа на граждани на трета държава в срок, определен от всяка държава-членка.

2.          Държавите-членки могат да предвидят опростена процедура за уведомяване по параграф 1, буква в), когато работодателят е физическо лице и наемането на работа е за лични цели.

             Държавите-членки могат да предвидят, че не се изисква уведомление по параграф 1, буква в) в случаите, когато работникът е получил статут на дългосрочно пребиваващ съгласно Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни(12).

3.          Държавите-членки гарантират, че работодатели, които са изпълнили задълженията си по параграф 1, няма да бъдат подведени под отговорност за нарушаване на забраната по член 3, освен ако им е известно, че документът, представен като валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой, е подправен.

Член 6

Финансови санкции

1.          Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нарушенията на забраната, посочена в член 3, подлежат на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции срещу работодателя.

2.          Санкциите по отношение на нарушенията на забраната, посочена в член 3, включват:

а)     финансови санкции, чийто размер се увеличава в зависимост от броя на незаконно наетите на работа граждани на трета държава; и

б)     плащания на разходите за връщане на незаконно наети на работа граждани на трета държава в случаите, когато са проведени процедури по връщане. Вместо това, държавите-членки могат да вземат решение да отразят във финансовите санкции по буква а) най-малко средните разходи за връщане.

2a.        Държавите-членки могат да предвидят намален размер на финансовите санкции в случаите, когато работодателят е физическо лице, което наема на работа незаконно пребиваващ гражданин на трета държава за лични цели, или когато не са налице особено експлоататорски условия на труд.

Член 7

Плащания със задна дата, които трябва да се извършат от работодателите

1.          По отношение на всяко нарушение на забраната, посочена в член 3, държавите-членки гарантират, че работодателят отговаря за плащането на:

а)     всяко дължимо възнаграждение на незаконно наетия на работа гражданин на трета държава. По презумпция договореното равнище на възнаграждение съответства най-малко на възнаграждението, предвидено в приложимите законови разпоредби относно минималните заплати, колективните трудови договори или практиките в съответните професионални сектори, освен ако работодателят или служителят не докаже друго, при същевременно спазване, по целесъобразност, на задължителните национални разпоредби относно възнагражденията;

б)     сума, равна на всички ▌данъци и социално осигурителни вноски, които работодателят би платил, в случай че гражданинът на трета държава е бил законно нает на работа, включително съответните административни глоби;

ба)   по целесъобразност, всички разходи, произтичащи от изпращането на плащания със задна дата в държавата, в която се връща или е бил върнат гражданинът на трета държава.

2.          С цел да се осигури наличието на ефективни процедури за прилагане на параграф 1, букви а) и в), и като се взема надлежно предвид член 14, държавите-членки създават механизми за гарантиране, че незаконно наетите на работа граждани на трети държави:

а)     могат да предявят иск срещу своя работодател със срок за погасяване, определен съгласно националното законодателство, и евентуално да приведат в изпълнение съдебно решение срещу работодателя за всяко дължимо възнаграждение, включително в случаите, когато са се върнали или са били върнати, или;

б)     когато това е предвидено в националното законодателство, могат да изискат от компетентния орган на държавата-членка да започне процедури за изискване на дължимото възнаграждение, без да има нужда в този случай гражданинът на трета държава да предявява иск.

        Незаконно наетите на работа граждани на трети държави систематично и обективно се информират относно техните права съгласно настоящия параграф и съгласно параграф 14, преди изпълнението на решение за връщане.

3.          С цел прилагане на параграф 1, букви а) и б), държавите-членки въвеждат презумпцията за трудово правоотношение с продължителност най-малко 3 месеца, освен ако работодателят или служителят, наред с другото, не докажат друго.

4.          Държавите-членки вземат мерки за осигуряване на необходимите механизми, които да гарантират, че незаконно наетите на работа граждани на трета държава могат да получат всяко плащане със задна дата на възнаграждение, посочено в параграф 1, буква а) и възстановено съгласно исковете, посочени в параграф 2, включително в случаите, когато тези граждани са се върнали или са били върнати.

5.          По отношение на случаите, в които са били предоставени разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност съгласно член 14, параграф 3, държавите-членки определят съгласно националното законодателство условията, при които срокът на тези разрешителни може да бъде удължен, докато гражданинът на трета държава получи всяко плащане със задна дата на своето възнаграждение, възстановено съгласно параграф 1.

Член 8

Други мерки

1.          Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работодателите, по целесъобразност, подлежат и на следните мерки:

а)        изключване от правото на някои или всички обществени ползи, помощи или субсидии, включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки, за срок до пет години;

б)       изключване от участие в обществени поръчки, предвидено в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки(13), за срок до пет години;

в)       възстановяване на някои или всички обществени ползи, помощи или субсидии, включително на финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки, получени от работодателя за срок до 12 месеца преди откриването на незаконното наемане на работа;

г)        временно или постоянно закриване на местата, използвани за извършване на нарушението, или временно или постоянно отнемане на разрешението за извършване на въпросната стопанска дейност, ако това е оправдано от тежестта на положението.

1a.        Държавите-членки могат да решат да не прилагат параграф 1, когато работодателят е физическо лице и наемането на работа е за лични цели.

Член 9

Подизпълнение

1.          Когато работодателят е подизпълнител и без да се засягат разпоредбите на националното законодателство по отношение на правото на регресен иск или обратен иск, или в сферата на социалната сигурност, държавите-членки гарантират, че изпълнителят, чийто директен подизпълнител е работодателят, може да бъде подведен под отговорност наред с наемащия подизпълнител или вместо него да плати:

а)     всички финансови санкции, наложени съгласно член 6, и

б)     всички плащания със задна дата, дължими съгласно член 7, параграф 1, букви а) и в) и параграфи 2 и 3.

2.          Когато работодателят е подизпълнител, държавите-членки гарантират, че главният изпълнител и всеки междинен подизпълнител, ако са знаели, че наемащият подизпълнител е наемал на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава, могат да бъдат подведени под отговорност за плащанията, посочени в параграф 1, наред с наемащия подизпълнител, или изпълнителя, чийто пряк подизпълнител е работодателят, или вместо тях.

2a.        Не се подвежда под отговорност по смисъла на параграф 1 или 2 изпълнител, който добросъвестно е изпълнил задълженията, определени от националното законодателство.

2б.        Държавите-членки могат да предвидят по-строги правила за отговорност съгласно националното законодателство.

Член 10

Престъпление

1.          Всяка държава-членка гарантира, че нарушението, посочено в член 3, съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, при всяко от следните обстоятелства, определени в националното законодателство:

а)      нарушението продължава или се повтаря;

б)      нарушението е по-отношение на едновременно незаконно наемане на значителен брой граждани на трета държава▌;

в)      нарушението се съпътства от особено експлоататорски условия на труд▌;

г)      нарушението е извършено от работодател, който, въпреки че не е бил обвинен или осъден за престъпление съгласно Рамково решение 2002/629/ПРВ, използва труда или услугите на лице║ със знанието, че незаконно пребиваващият гражданин на трета държава е жертва на такъв трафик.

га)    нарушението е по отношение на незаконно наемане на работа на непълнолетно лице.

2.          Държавите-членки гарантират, че подбудителството, подпомагането и съучастието в посоченото в член 1 умишлено деяние, се наказват като престъпления.

Член 11

Наказания за престъплението

1.          Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че физическите лица, които извършват посоченото в член 10 престъпление, се наказват с ефективни, съразмерни и възпиращи наказания.

2.          Наказанията, предвидени в настоящия член, могат да се прилагат съгласно националното законодателство, без да се засягат други санкции или мерки с ненаказателен характер, освен ако това не противоречи на основните принципи на правото, и могат да се съпътстват от публикуване на съдебното решение по случая.

Член 12

Отговорност на юридически лица

1.          Държавите-членки гарантират, че юридически лица могат да бъдат подведени под отговорност за престъплението, посочено в член 10, когато то е извършено в тяхна полза от лице, действащо индивидуално или като част от орган на юридическото лице, и което заема ръководна позиция в рамките на юридическото лице, въз основа на:

а)     пълномощие да представлява юридическото лице, или

б)     правомощие да взема решения от името на юридическото лице, или

в)     правомощие да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

2.          Държавите-членки гарантират също, че юридическо лице може да бъде подведено под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лицето, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването на посоченото в член 10 престъпление, в полза на това юридическо лице от подчинено на него лице.

3.          Отговорността на юридическо лице съгласно параграфи 1 и 2 не изключва наказателно производство срещу физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в престъплението, посочено в член 10.

Член 13

Наказания срещу юридически лица

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорностпо силата на член 10, подлежи на ефективни, съразмерни и възпиращи наказания, които могат да включат мерки като посочените в член 8.

Държавите-членки могат да вземат решение за публично оповестяване на списък с работодатели, които са юридически лица и които са били подведени под отговорност за посоченото в член 10 престъпление.

Член 14

Улесняване на подаването на жалби

1.          Държавите-членки осигуряват, че са налице ефективни механизми, чрез които гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, могат да подадат жалби срещу техните работодатели, пряко или чрез ▌трети страни, определени от държавите-членки, като например профсъюзи и други сдружения, или компетентен орган на държавата-членка, когато това е предвидено в националното законодателство.

1a.        Държавите-членки осигуряват възможност за трети страни, които в съответствие с предвидените в националното законодателство критерии, имат законен интерес от гарантиране спазването на разпоредбите на настоящата директива, да се включат от името или в подкрепа на незаконно нает на работа гражданин на трета държава, с неговото одобрение, във всяко административно или гражданско производство, предвидено с оглед изпълнението на настоящата директива.

2.          Предоставянето на помощ на граждани на трета държава да подават жалби не следва да се счита за улесняване на незаконно пребиваване съгласно Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването(14).

3.          По отношение на престъпленията, обхванати от член 10, параграф 1, букви в) и д), държавите-членки определят съгласно националното законодателство условията, при които те могат да дават, за всеки отделен случай, разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на съответните граждани на трета държава, по начин, сравним с приложимия към граждани на трета държава, които попадат в обхвата на условията, предвидени в Директива 2004/81/ЕО.

Член 15

Инспекции

1.          Държавите-членки гарантират, че на тяхна територия се извършват ефективни и подходящи инспекции за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трети държави. Тези инспекциите се основават предимно на оценка на риска, която се изготвя от компетентните органи в държавите-членки▌.

2.          С оглед постигане на по-голяма ефективност на инспекциите, държавите-членки редовно установяват, въз основа на оценка на риска, секторите на дейност на тяхна територия, в които се концентрира наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

По отношение на всеки един от тези сектори, всяка година преди 1 юли държавите-членки информират Комисията относно извършените през предходната година инспекции, както като абсолютен брой, така и като процентно съотношение на работодателите за всеки сектор, както и относно техните резултати.

Член 15а

По-благоприятни разпоредби

Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да приемат или запазят разпоредби, които са по-благоприятни за гражданите на трета държава, към които се прилага директивата във връзка с членове 7 и 14, при условие че тези разпоредби са съвместими с настоящата директива.

Член 16

Докладване

1.          Най-късно до [три години след посочената в член 17 дата] и на всеки три години след това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета включително, при целесъобразност, предложения за изменение на разпоредбите на членове 7, 8, 9, 14 и 15. В своя доклад Комисията разглежда по-специално изпълнението от страна на държавите-членки на разпоредбите на член 7, параграфи 2 и 5.

2.          Държавите-членки предоставят на Комисията всички сведения, които са необходими за изготвянето на посочените доклади. Сведенията включват броя и резултатите от инспекциите, проведени в изпълнение на член 15, параграф 1, мерките, приложени съгласно член 14 и, доколкото това е възможно, мерките, приложени съгласно членове 7 и 8.

Член 17

Транспониране

1.          Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от [24 месеца от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби▌.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.          Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║на

За Европейския парламент                                    За Съвета

Председател                                                           Председател

(1)

* Политически изменения: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ▌. Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

              ОВ C […], […], стр. […].

(2)

              ОВ C […], […], стр. […].

(3)

              ОВ C […], […], стр. […].

(4)

              ОВ C […], […], стр. […].

(5)

             ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1

(6)

             ОВ L 248, 19.9.2002 г., стр. 1 Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1995/2006 от 13 декември 2006 г. (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)

              ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 1

(8)

              ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19

(9)

             ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1

(10)

           ОВ L 321, 31.12.2003 г., стр. 1

(11)

            ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31

(12)

           ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44

(13)

           ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114

(14)

           ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Счита се, че в ЕС има между 4,5 и 8 милиона нелегални имигранти, цифри, които устойчиво и значително се покачват поради лесния достъп до незаконен труд.

Незаконното наемане на работа е съсредоточено в определени отрасли, а именно строителство, селско стопанство, почистване и хотелиерство/хранителни услуги.

Една от социалните последици от това явление е, че имигрантите биват наемани на работа при експлоататорски условия на труд. Нелегалните имигранти подпомагат задоволяването на потребностите на някои безскрупулни работодатели, които се стремят да се възползват от работници, готови да поемат най-неквалифицираната и ниско платена работа.

От една страна, незаконното наемане на работа може да окаже натиск върху размера на трудовото възнаграждение и условията на труд, може да наруши конкуренцията между стопанските предприятия и означава, че недекларираните работници няма да се възползват от правата на здравно осигуряване и пенсионните права. От друга страна, незаконно наетите на работа граждани на трета държава са в допълнително уязвимо положение, защото ако бъдат заловени, най-вероятно е да бъдат върнати в страната, от която произлизат.

Настоящото предложение на Комисията, изготвено през май 2007 г.(1), цели да допринесе за борбата срещу незаконната имиграция и експлоатацията на работници, които са недекларирани граждани на трета държава.

Докладчикът изразява убеждението, че въпреки че защитата на правата на незаконно наетите на работа имигранти не е основна цел на предложението на Комисията, тя би следвало най-малкото да бъде включена в определенията, посочени в предложението.

Предложението цели постигането на минимално равнище на хармонизация на европейско равнище и изисква от държавите-членки да забранят незаконното наемане на работа, предвижда общи санкции и изисква от работодателите да предприемат превантивни мерки и други проверки.

Замисълът е, че следва да бъде наказан незаконно наетият гражданин на трета държава, а работодателят.

Мерките се стремят да осигурят хармонизирана европейска рамка за налагане на санкции спрямо работодатели, които наемат граждани на трета държава без статут на законно пребиваващи в ЕС.

Предложението ще установи обща политика с три основни елемента. На първо място работодателите ще имат редица нови административни задължения, които трябва да бъдат изпълнени преди наемането на работа на гражданин на трета държава. Неспазването ще води до поредица от наказателни мерки, финансови санкции и наказателна отговорност. На второ място, ще се хармонизира процедурата относно жалбите; и на трето място, от всяка държава-членка ще се изисква да прави проверки на регистрите на служителите в 10 % от регистрираните дружества.

Бележки на докладчика

Докладчикът изразява съжаление поради тесния обхват на предложената директива.

Разпоредбите на настоящата директива са предназначени да намалят незаконната имиграция в ЕС. Поради това подходящото правно основание е член 63, параграф 3, буква б) от Договора за създаване на ЕО. Правното основание не обхваща мерки спрямо граждани на трета държава, които са законно пребиваващи в ЕС, но също биха могли да бъдат жертва на трудова експлоатация. Например актът не обхваща граждани на онези държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г. и които все още са обект на преходни споразумения, поради което се ограничава свободата им на достъп до пазарите на труда на някои държави-членки на ЕС на 15-те.

Член 2 - С цел да предложи по-добра защита срещу експлоатацията, определенията на термини като „работодател“, „подизпълнител“, „възнаграждение“ следва да бъдат колкото се може по-всеобхватни. Например понятието „работодател“ следва да включва и агенциите за временна заетост и другите посредници.

Възнаграждението следва да включва и ставките за извънреден труд – това е важно, когато работодателят трябва да изплаща дължимо възнаграждение на незаконно нает гражданин на трета държава.

Член 4 - Докладчикът приветства превантивните мерки, предвидени в предложението: член 4 задължава работодателите да проверяват разрешителните за пребиваване или други разрешения за престой на евентуалните работници преди наемането им, както и да съхраняват регистър с дати на начало и прекратяване на трудовото отношение, като ги предават на съответните органи. За икономическите оператори административната тежест може да се счита за пропорционална на целта на предложението. Държавите-членки следва да предоставят на работодателите ясни насоки и постоянни напътствия относно разпознаването на разрешителните за пребиваване и другите разрешения за престой. Обменът на най-добри практики следва да се насърчава на равнище ЕС.

Докладчикът е за опростяване на тези формалности, когато работодателят е физическо лице.

Не се изисква от работодателите да имат задълбочени познания относно вида на разрешителните за пребиваване или другите разрешения за престой. Докладчикът счита, че работодателят може да носи отговорност само когато документът е очевидно неточен или работодателят знае, че е фалшив. Той е на мнение също така, че държавите-членки следва да вземат мерки, така че да предоставят на работодателите ясни насоки и постоянни напътствия относно разпознаването на разрешителните за пребиваване и другите разрешения за престой. На европейско равнище би следвало също така да бъде изградена система за обмен на най-добри практики.

За по-голяма гъвкавост на държавите-членки следва да бъде разрешено да предоставят на работодателите разумен срок, в който да приведат положението на назначените граждани на трета държава в съответствие с националното законодателство.

Член 6 - Санкциите включват финансови санкции; докладчикът предлага тези санкции да се намаляват, когато работодателят е физическо лице, наело на работа незаконно пребиваващ гражданин на трета държава за осигуряване на помощ в домакинството и лични услуги.

Член 7 - Естествено е работодателите за изплащат дължимите възнаграждения на незаконно наетите граждани на трета държава; при все това обхватът на разпоредбите следва да бъде разширен, така че да включва всички трудови парични добавки и всички разходи по превода на възнаграждението и добавките в чужбина, в случай че гражданинът на трета държава се е върнал в своята държава, за да не се наказва гражданинът на трета държава.

Когато договореното възнаграждение не може да бъде установено, то може да се определи, като се приложат действащите законови разпоредби относно минималните трудови възнаграждения, колективните договори или практики или според минималния доход, даващ право на гражданите на съответната държава-членка да получават социална помощ.

От държавите-членки се изисква да предвидят механизми за гарантиране, че гражданите на трета държава автоматично получават дължимите им плащания, без да е необходимо подаването на иск и дори в случаите, когато съответното лице се е върнало. Това може да се тълкува като облагодетелстващо и дискриминационно спрямо работниците от ЕС, от които се изисква подаването на жалба пред компетентните органи, за да се гарантира изплащането на дължимите суми. Докладчикът би искал обаче да припомни логиката, която е в основата на предложението на Комисията: недекларираните граждани на трета държава живеят нелегално, те се страхуват от задържане и връщане, съставляват „лесно използваема“ работна сила и са много по-уязвими в сравнение с останалите работници.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, съгласно което се приема, че трудовото отношение е за срок от поне 6 месеца, освен ако работодателят или незаконно наетият гражданин на трета държава не докажат противното.

Член 8 - Този член предвижда други санкции за дружества, които наемат на работа граждани на трета държава, като например изключване от правото на обществено финансиране, договори и възстановяване на полученото. Докладчикът счита, че е важно разпоредбите на този член да обхващат и финансирането и процедурите за обществени поръчки от ЕС.

Член 9 - В предложението се разширява обхватът на разпоредбите му, като се включват и подизпълнителите, а намерението на Комисията е било всички предприятия от подизпълнителската верига да бъдат отговорни заедно и поотделно да заплащат финансовите санкции, наложени на работодател в края на веригата, който е наел на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Същевременно докладчикът разбира, че би било трудно да се задължи главният изпълнител, тъй като последният не е в състояние практически да контролира спазването. Поради това приема да се ограничи отговорността на подизпълнителите от веригата.

Член 10 - Освен това в някои конкретни случаи нарушенията може дори да бъдат наказателни правонарушения, при които работодателят може да бъде изправен пред поставяне под съдебен надзор и съдебна заповед за ликвидация, както и други санкции. Такъв е случаят при особено експлоататорски условия на труд, когато работодателят знае или е би следвало да знае, че работникът е жертва на трафик на хора или когато гражданинът на трета държава е непълнолетно лице.

Член 14 - По-конкретно в предложението се изисква от държавите-членки да създадат механизми, които да позволяват на работниците имигранти да подават жалби срещу работодателите си, ако не лично, то чрез трети лица.

Освен това в някои конкретни случаи и по реда на членове 4–15 на Директива 2004/81/ЕО(2) незаконните имигранти могат да се възползват от временно разрешително за пребиваване.

Член 15 - В предложението на Комисията се изисква от държавите-членки да гарантират инспектиране на поне 10 % от регистрите на предприятията, установени на тяхната територия; понастоящем националните изисквания са за средно 2 %.

Докладчикът приветства идеята да се увеличи броят инспекции – това би подобрило правоприлагането и би било ясно послание за работодателите, че заплахата да бъдат уличени в нарушение е действителна или висока.

Същевременно докладчикът осъзнава факта, че с предложението ще се увеличи административната тежест за държавите-членки, понеже спазването на разпоредбата ще изисква съществено увеличаване от страна на държавите-членки на финансовите и човешките ресурси. По тази причина той предлага процентът в размер на 10 % да бъде заменен с 5 %.

Заключение

Борбата срещу незаконната имиграция е ключов елемент от стратегията на ЕС за имиграцията. В тази област главната цел на директивата е да се спре експлоатацията на незаконни имигранти и да няма страничен ефект, който да намалява възможностите на гражданите на трета държава за намиране на работа. Настоящата директива ще бъде особено полезна в този смисъл. В тази връзка считаме също така за необходимо да се въведат мерки, насочени към защита на правата на работниците имигранти, включително незаконни имигранти, експлоатирани от работодателите си.

В този смисъл ефективността зависи до голяма степен от правоприлагането, което е отговорност на държавите-членки, което Комисията е и ще бъде приканена да контролира.

(1)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

(2)

Директива 2004/81/ЕО от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО (23.1.2009)

изразено съгласно член 48, параграф 3 от правилника

от Giusto Catania

Предложеният подход, който следва логиката на Директивата за връщане, на която ние решително се противопоставяме, е погрешен и непродуктивен, тъй като:

– той е репресивен по отношение на най-слабото звено от веригата, а именно имигрантите;

– той не успява да разреши проблема, а именно факта, че между 4.5 и 8 милиона работници имигранти в Европа са принудени да работят незаконно поради своя статут;

– той се ползва от правна основа, която е свързана с борба по-скоро срещу незаконната имиграция, отколкото срещу незаконното наемане на работа само по себе си.

Постигнатият компромис дава възможност на държавите-членки да налагат много строги наказания на имигрантите, без да ги предпазва от експулсиране и без да предоставя като цяло нормативна уредба за лицата, които съобщават относно случаи на експлоатация. От друга страна, съгласно договорените правила, лицата, извършващи експлоатация, се наказват само в изключително тежки случаи и, освен това, посредством много неясни разпоредби (което поражда съмнения относно тяхното съответствие с основните принципи на наказателното право).

Единственият положителен аспект на компромиса е разпоредбата за изключване от публични субсидии на работодателите, които експлоатират имигранти.

Считаме, че предложението е вредно за имигрантите и непродуктивно по отношение на необходимостта от обща политика за насърчаване на законно влизане и престой.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*) (15.9.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))

Докладчик по становище(*): Edit Bauer

(*) Асоциирани комисии – член 47 от правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава е част от пакета мерки по линия на политиката в областта на миграцията, както е предвидено в Плана за действие относно законната миграция(1) и Политическите приоритети в борбата срещу незаконната имиграция на граждани на трети държави (2006 г.)(2). Това предложение беше последвано през 2007 г. от следните документи:

- съобщение на Комисията относно циркулярната миграция и партньорствата за мобилност между Европейския съюз и трети държави(3),

- предложение за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост(4),

- предложение за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка(5),

- съобщение на Комисията относно засилване на борбата срещу недекларирания труд(6).

Целта на това предложение е да се намали незаконната миграция, докато други предложения за законодателни актове регулират законната миграция. В предложенията за регулиране в областта на политиката относно миграцията се прави ясно разграничение между законна и незаконна миграция. Това предложение се отнася единствено до незаконната миграция. Въз основа на опита, един от най-силните привличащи фактори е възможността за работа в ЕС.

Правното основание за предложението е член 63, параграф 3, буква б) от ДЕС.

Приблизителните оценки на броя на гражданите на трети държави в ЕС варират между 4,5 до 8 милиона. Незаконната трудова заетост е съсредоточена в няколко сектора: строителство, селско стопанство, почистване и хотелиерство/ресторантьорство.

Европейският парламент, в резолюцията си относно борбата срещу незаконната имиграция на граждани на трети държави, призова Съюза и държавите-членки да предприемат "твърди стъпки в борбата срещу незаконното наемане на работа на имигранти, като приведат в действие набор от санкции за работодателите, като засилят проверките на работното място въз основа на необходимите човешки и материални ресурси за водене на борба срещу незаконното наемане на хора, и като популяризират мерки за закрила на имигрантите".

Предложението следва два главни принципа:

-   санкциите за наемане на работа на незаконни мигранти следва да бъдат        съразмерни, разубеждаващи и ефективни,

- следва да се прилага принципът на субсидиарност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Разпоредбите не следва да обхващат граждани на трета държава, които не са незаконно пребиваващи. Това изключва граждани на трета държава, които са членове на семейството на граждани на Съюза и упражняват правото си на свободно придвижване в рамките на Общността и тези, които съгласно споразуменията между Общността и нейните държави-членки от една страна и държавите, на които те са граждани от друга, имат право на свободно придвижване, еквивалентно на това на граждани на Съюза. То също изключва граждани на трета държава, които са в ситуация, обхваната от правото на Общността, като тези, които законно са наети на работа в друга държава-членка и които са командировани от доставчик на услуги в друга държава-членка в контекста на предоставянето на услуги.

(4) Разпоредбите не следва да обхващат граждани на трета държава, които не са незаконно пребиваващи. Това изключва граждани на трета държава, които законно пребивават в държава-членка, но нямат разрешително за работа на нейна територия, граждани на трета държава, които са членове на семейството на граждани на Съюза и упражняват правото си на свободно придвижване в рамките на Общността и тези, които съгласно споразуменията между Общността и нейните държави-членки от една страна и държавите, на които те са граждани от друга, имат право на свободно придвижване, еквивалентно на това на граждани на Съюза. То също изключва граждани на трета държава, които са в положение, уредено от правото на Общността, като тези, които законно са наети на работа в друга държава-членка.

Обосновка

Първата част на настоящото изменение (замяна на думата "neoprávnene" с "oprávnene" съставлява само езикова поправка и не се отнася до другите езици. Директивата следва да се прилага и спрямо командировани работници.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да се наложи общата забрана и да се възпират нарушенията, държавите-членки следва да предвидят подходящи санкции. Те следва да включват финансови наказания и участие в разходите за връщането на незаконно пребиващите граждани на трета държава.

(7) За да се наложи общата забрана и да се възпират нарушенията, държавите-членки следва да предвидят подходящи санкции. Те следва да включват парични наказания, но следва да се предвиди и възможност за по-умерени парични санкции в конкретни и ограничени случаи, когато съответните работници са наети като домашни помощници. При определяне на размера на паричните наказания държавите-членки могат да вземат предвид необходимостта от компенсиране на тежестта, произтичаща от задължението им да гарантират изплащането от страна на работодателите на всички дължими възнаграждения на незаконно наетите на работа граждани на трета държава и, по целесъобразност, разходите за изпращане на плащания със задна дата в държавата, в която се връща, е бил върнат или депортиран незаконно наетият на работа гражданин на трета държава.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) При всеки случай следва да се изисква от работодателя да плати на гражданите на трета държава всяко дължимо възнаграждение за работата, която са извършили и всички дължими данъци и социалноосигурителни вноски.

(8) Във всеки случай следва да се изисква от работодателя да заплаща на гражданите на трета държава всички дължими възнаграждения за работата, която са извършили. Ако възнаграждението не може да бъде определено, то следва по правило да се основава на минималната надница, установена в националното законодателство, или, ако в националното законодателство не е установена минимална надница, въз основа на равностойния размер на възнаграждението, който се счита за минимален доход, даващ право на гражданите на съответната държава-членка да получават социална помощ в тази държава-членка, или въз основа на колективни договори или практики в съответния отрасъл в държавата-членка, в която е установен работодателят. От работодателя следва да се изисква също да заплаща, по целесъобразност, всички разходи, произтичащи от изпращането на дължими възнаграждения в държавата, в която се връща, е бил върнат или депортиран незаконно наетият на работа гражданин на трета държава.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Освен това държавите-членки следва да въведат презумпцията за служебни отношения с продължителност най-малко 6 месеца, като по този начин тежестта за доказване е прехвърлена върху работодателя поне за известен период от време.

(10) Освен това държавите-членки следва да предвидят презумпция за трудово правоотношение с продължителност най-малко 6 месеца, като по този начин тежестта за доказване лежи върху работодателя поне за известен период от време, както и да предвидят възможност за наетото лице да докаже наличието и продължителността на трудовото правоотношение. За целите на изчислението на дължимите възнаграждения трудовото правоотношение следва да се счита за възникнало съгласно законовите, подзаконовите или административни разпоредби и/или колективния(те) договор(и), приложими за съпоставимо трудово правоотношение.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С оглед на преобладаване на подизпълнителството в някои засегнати сектори е необходимо да се гарантира, че всички предприятия от подизпълнителската верига са отговорни заедно и поотделно да платят финансовите санкции срещу работодател в края на веригата, който е наел на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

 

(13) С оглед на преобладаващия брой подизпълнителски договори в някои засегнати сектори, е необходимо да се гарантира, че всички предприятия от подизпълнителската верига, включително агенциите за временна трудова заетост, които изпращат временни работници в предприятия ползватели, са отговорни заедно и поотделно да заплащат паричните санкции, наложени на работодател в края на веригата, който е наел на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

Обосновка

Агенциите за временна трудова заетост следва да бъдат включени в "подизпълнителската верига".

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Престъпление следва да е наказуемо с ефективни, пропорционални и разубеждаващи наказателни санкции, които следва да се прилагат и към юридически лица в цялата Общност, тъй като много работодатели са юридически лица.

(17) Престъпление следва да е наказуемо с ефективни, пропорционални и разубеждаващи наказателни санкции, които следва да се прилагат спрямо работодателите в цялата Общност, независимо дали същите са физически или юридически лица, включително спрямо юридическите представители на юридически лица.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) С цел да се осигури ефективна защита срещу експлоататорски условия на труд, правни субекти, сдружения на пострадали лица, неправителствени организации и други органи, като например професионални съюзи, следва да имат право да встъпват в съдебни производства от името или като подпомагаща страна на всяко пострадало лице, без да се нарушават националните процесуални норми относно представителството и защитата пред съд. За да се насърчат пострадалите лица да подават жалби, определени трети лица следва да имат право да опазват поверителния характер на самоличността и местопребиваването на жалбоподателите.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да се осигури достатъчно ниво на правоприлагане и за да се избегнат значителни разлики в нивото на прилагане в държавите-членки, известна част от фирмите, установени във всяка държава-членка следва да бъдат инспектирани.

(20) За да се осигури задоволителна степен на прилагане на настоящата директива и във възможно най-голяма степен да се намалят различията в степента на прилагане в държавите-членки, известна част от стопанските предприятия, установени във всяка държава-членка, следва да бъдат инспектирани. Тези инспекции могат да се извършват в хода на други инспекционни дейности като контрол на спазването на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд на работното място. Следва да се прави ясно разграничение между инспекция по труда, чиято цел е да се провери правилното прилагане на трудовото законодателство, и имиграционна инспекция, която няма същите цели и етични принципи. По-специално, държавите-членки не следва да преразпределят финансови средства, предоставени на агенции за прилагане на трудовото законодателство, за имиграционни инспекции за целите на прилагането на настоящата директива.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) Настоящата директива не следва да възпрепятства държавите-членки да приемат мерки, насочени към превръщане на незаконния и недеклариран труд в декларирани трудови правоотношения и регулиране на положението на недекларираните работници.

Обосновка

Настоящата разпоредба е необходима, за да се определи приложното поле на директивата по отношение на националните мерки, предприемани от държавите-членки по тяхна инициатива, за борба срещу недекларирания труд и регулиране на положението на недекларирани работници.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „наемане на работа“ означава упражняване на платени дейности за и под ръководството на друго лице;

б) „наемане на работа“ означава упражняване на дейности, за които съгласно приложимото национално законодателство следва да бъде платено възнаграждение, за или под ръководството на работодател;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „работодател“ означава всяко лице, включително юридическо лице, за което и под чието ръководство гражданин на трета държава изпълнява платени дейности;

д) „работодател“ означава всяко физическо или юридическо лице, за което или под чието ръководство и/или надзор, включително агенции за временна трудова заетост, гражданин на трета държава упражнява дейности, за които съгласно приложимото национално законодателство се плаща или следва да бъде платено възнаграждение.

Обосновка

Работодателят следва да бъде определен като физическо или юридическо лице, включително агенциите за временна трудова заетост.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) "физическо лице, действащо в качеството на работодател" означава всяко лице, за което гражданин на трета държава упражнява помощна домакинска дейност срещу заплащане;

Обосновка

Положението на физическите лица, действащи в качеството на работодатели на домашни помощници, трябва да се определи във връзка с член 4, за да се предвиди опростена система на задължения на работодателите, и във връзка с член 6, за да се гарантира, че паричните наказания могат да бъдат по-приспособени спрямо тази конкретна форма на трудово правоотношение.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) „юридическо лице“ означава всеки правен субект, притежаващ статус на юридическо лице съгласно приложимото национално законодателство;

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „подизпълнител“ означава физическо или юридическо лице, на което е поверено изпълнението на всички или част от задълженията по предходния договор.

е) „подизпълнител“ означава физическо или юридическо лице, на което е поверено изпълнението на всички или на част от задълженията по преди това сключен договор, включително агенциите за временна трудова заетост и други посредници;

Обосновка

Агенциите за временна трудова заетост следва да бъдат включени в определението на подизпълнители с оглед все по-важната роля, която изпълняват при сключването на договори за подизпълнение и наемането на работа на граждани на трета държава.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) "възнаграждение" означава всички нетни надници или заплати, както и всички парични права и непарични обезщетения за положен труд, които са равностойни на тези, с които биха се ползвали съпоставими работници по декларирано трудово правоотношение;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нарушенията на тази забрана са предмет на санкции и мерки, определени в настоящата директива.

Спрямо работодателите, нарушаващи тази забрана, се прилагат санкциите и мерките, определени в настоящата директива.

Обосновка

С настоящото изменение се цели изясняване на текста.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изискват гражданите на трета държава да представят разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой, валидно за срока на въпросното наемане на работа;

а) изискват гражданите на трета държава да представят (не се отнася до българския текст), преди да бъдат наети на работа, валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой;

 

Когато срокът на трудовия договор надвишава срока на валидност на валидното разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой, държавите-членки задължават работодателите да изискват от наетия на работа гражданин на трета държава да представи, на датата на изтичане на срока на разрешителното за пребиваване или друго разрешение за престой, представено преди наемането му на работа, ново валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой. Непредставянето от наетия на работа гражданин на трета държава на ново валидно разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение от датата на изтичане на срока на разрешителното за пребиваване или друго разрешение за престой.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) копират или запишат съдържанието на разрешителното за пребиваване или друго разрешение за престой преди започването на работа;

б) приложат копие на разрешителното за пребиваване или друго разрешение за престой към документите, които се изискват във връзка с предвидените от държавите-членки процедури в случай на наемане на работници, и да уведомят компетентните органи на държавите-членки за началото и края на наемането на работа на гражданин на трета държава;

Обосновка

За да се избегне увеличаване на бюрократичната тежест за работодателите, информацията и уведомленията относно наемането на работа на граждани на трета държава следва да бъдат включени във вече съществуващите съгласно националните системи обичайни процедури за наемане на работници.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки задължават работодателите, действащи по линия на стопанска дейност или които са юридически лица, да уведомяват компетентните органи, определени от държавите-членки, както за началото и така и за края на наемането на работа на граждани на трета държава най–късно до една седмица.

заличава се

Изменение  20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки могат да предвидят опростена система от задължения на работодателите по отношение на физическите лица, действащи в качеството на работодатели.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Държавите-членки могат да допускат подходящ срок за работодатели и работници за привеждане на нередовно трудово положение в съответствие с националното законодателство.

Обосновка

Би било целесъобразно да се предостави възможност на държавите-членки да допускат срок за работодатели и работници, в който да се регулира положението на трудова заетост на работника (което би било полезно и в случай на продължителни административни процедури).

Изменение  22

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че работодателите се считат за изпълнили задължението си съгласно параграф 1, буква а), освен ако документът, представен като разрешително за пребиваване или друго разрешение за престой е очевидно неверен.

3. Държавите-членки гарантират, че работодателите се считат за изпълнили задължението си съгласно параграф 1, буква а), освен ако (не се отнася до българския текст) в документа, представен като валидно разрешително за пребиваване или друго (не се отнася до българския текст) разрешение за престой, има нередности, които не биха могли да останат незабелязани от добросъвестен работодател или ако се установи, че работодателят обективно не е могъл да знае за фалшифицирането на въпросния документ.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Следствие от изпълнението на задълженията на работодателите

 

Държавите-членки гарантират, че работодателите не носят отговорност за нарушаване на член 3, когато могат да докажат, че са изпълнили задълженията, определени в член 4.

 

Обосновка

Текстът на члена не е актуален.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Санкциите по отношение на всяко нарушение на член 3 включват:

Санкциите, които се прилагат по отношение на нарушенията на член 3, включват:

Обосновка

В член 3 не се посочват нарушенията, но текстът се отнася до налагане на забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, като нарушението на тези разпоредби съставлява престъпление поради произтичащата опасност от обществена гледна точка.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) плащания на разходите за връщане на всеки незаконно нает на работа гражданин на трета държава в случаите, когато са проведени процедури по връщане.

заличава се

Обосновка

Не може да се възлага отговорност на работодателите за връщането на незаконни мигранти. Директивата не следва да възлага на работодателите разходите за репатриране на всеки незаконно нает на работа гражданин на трета държава в случаите, когато се провеждат процедури по връщане. Въпреки това е допустимо да се налагат парични наказания на работодатели, които наемат на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава, които биха могли да включват и разходите за репатриране.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки могат да предвиждат парични наказания в намален размер, когато работодателят е физическо лице, действащо в качеството на работодател;

Изменение  27

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на всяко нарушение на член 3 държавите-членки гарантират, че работодателят плаща:

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 4, параграф 2б, по отношение на нарушенията на член 3 държавите-членки гарантират, че работодателят заплаща:

Изменение  28

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) всички дължими възнаграждения на незаконно наетия на работа гражданин на трета държава;

а) всички дължими възнаграждения на незаконно наетия на работа гражданин на трета държава; когато договореният размер на възнаграждението не може да бъде установен, се счита, че той се равнява на минималната заплата, установена в националното законодателство. В държавите-членки, в които няма установена минимална заплата, договореният размер на възнаграждението се определя въз основа на минималния доход, даващ право на гражданите на съответната държава-членка да получават социална помощ в тази държава-членка, или в съответствие с приложимите колективни договори или практики в съответния сектор;

Изменение  29

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всички дължими данъци и социално осигурителни вноски, включително съответните административни глоби.

б) сума, равна на всички данъци и социално осигурителни вноски, които работодателят би заплатил, в случай че гражданинът на трета държава е бил законно нает на работа, включително съответните административни глоби;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) по целесъобразност, всички разходи, произтичащи от изпращането на плащания със задна дата в държавата, в която се връща, е бил върнат или депортиран гражданинът на трета държава.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел да се приложи параграф 1, буква а), държавите-членки:

2. С цел да се приложи параграф 1, буква а), държавите-членки създават механизми за гарантиране, че необходимите процедури за изискване на дължимото възнаграждение се стартират автоматично, без да има нужда гражданинът на трета държава да предявява иск.

а) създадат механизми за гарантиране, че необходимите процедури за изискване на дължимото възнаграждение се стартират автоматично, без да има нужда гражданинът на трета държава да предявява иск;

 

б) въведат презумпцията за служебни отношения с продължителност най-малко 6 месеца, освен ако работодателят не докаже друго.

2а. С цел да се приложи параграф 1, букви а) и б), държавите-членки въвеждат презумпцията за трудовоправно отношение с продължителност най-малко 6 месеца, освен ако работодателят или служителят не докажат друго.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 8 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че даден работодател, при извършването на стопанската дейност, може, ако е подходящо, да бъде предмет на следните мерки:

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работодателите, които нарушават член 3 при извършването на стопанска дейност, по целесъобразност подлежат на следните мерки:

Изменение  33

Предложение за директива

Член 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изключване от правото на обществени ползи, помощи или субсидии до пет години;

а) изключване от правото на обществени плащания, помощи или субсидии, включително финансиране от Общността, управлявано от държавите-членки, за срок до пет години;

Изменение   34

Предложение за директива

Член 8 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) временно или постоянно закриване на местата, използвани за извършване на нарушението.

г) временно или постоянно закриване на местата, използвани за извършване на нарушението, или временно или постоянно отнемане на разрешителното за упражняване на посочената стопанска дейност, в случай че това е оправдано, по-специално поради тежестта на нарушението или процента на нелегално наети на работа граждани на трета държава от съответния работодател.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 10 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка гарантира, че нарушението, упоменато в член 3, представлява престъпление, когато е извършено умишлено, при следните обстоятелства:

1. Всяка държава-членка гарантира, че нарушение на разпоредбите на член 3, съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, при следните обстоятелства:

Обосновка

Настоящото изменение подчертава тежестта на нарушението на разпоредбите на член 3, което при определени обстоятелства има по-висока степен на опасност от обществена гледна точка, поради което за него следва да се налага съответно наказание.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) нарушението е извършено от работодател, който използва труда или услугите, изискани от лице, със знанието, че това лице е жертва на трафик на хора.

г) нарушението е извършено от работодател, който използва труда или услугите на лице със знанието, че това лице е обект на трафик на хора или непълнолетно лице.

Обосновка

Спрямо работодатели, които съзнателно използват труда на незаконно пребиваващи непълнолетни лица, следва да се прилагат строги наказания. Непълнолетните лица са изключително уязвима социална категория, изискваща социална закрила.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че участието или подбудата на поведението, упоменато в параграф 1, представляват престъпления.

2. Държавите-членки гарантират, че участието или съучастието, подбудата или укриването на поведението, упоменато в параграф 1, съставляват престъпление.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че извършването на престъпление, упоменато в член 10 е наказуемо с ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции.

1. Държавите-членки гарантират, че извършването на престъпление по член 10 се наказва с ефективни, съразмерни и възпиращи наказателни санкции.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Наказателните санкции, определени в този член, могат да се придружават от други санкции или мерки, по-специално тези, определени в член 6, 7 и 8, и от публикуване на съдебното решение, свързано с присъдата или всякакви приложени санкции или мерки.

2. Наказателните санкции, предвидени в настоящия член, могат да се съпровождат от други санкции или мерки, например определените в членове 6, 7 и 8, и публикуване на съдебното решение, свързано с присъдата или решението за прилагане на санкции, или други приложени мерки.

Обосновка

Съгласно действащото законодателство степента на тежест и произтичащата опасност от обществена гледна точка определят дали определено деяние може да се квалифицира като престъпление. Мерките, които се предприемат срещу работодатели, нарушаващи разпоредбите на член 3, се уреждат изключително с този член. Поради това формулировката "по-специално" е неуместна.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изключване от правото на обществени ползи или помощи;

а) изключване от правото на обществени плащания, помощи или субсидии, включително финансиране от Общността, управлявано от държавите-членки;

Изменение  41

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки създават ефективни механизми, чрез които гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, могат да подадат жалби срещу техните работодатели, пряко или чрез определени трети страни.

1. Държавите-членки създават ефективни механизми, чрез които гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, могат да подадат жалби срещу своите работодатели, пряко или чрез определени трети лица съгласно член 14а.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. По отношение на престъпленията, уредени в член 10, параграф 1, буква г), държавите-членки, съгласно членове от 4 до 15 от Директива 2004/81/ЕО, дават разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на граждани на трета държава, които са били обект на трафик на хора и които сътрудничат в производството срещу работодателя.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Определени трети лица

 

Държавите-членки гарантират, че юридически лица, сдружения, неправителствени организации, органи на местно управление и други органи, например професионални съюзи, които в съответствие с критериите, определени в относимото национално законодателство, имат законен интерес да се гарантира спазването на разпоредбите на настоящата директива, могат да встъпват от името на или като подпомагаща страна на незаконно нает гражданин на трета държава във всяко предвидено с оглед прилагане на настоящата директива съдебно, административно и/или наказателно производство.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че най-малко 10% от фирмите, установили се на тяхна територия, годишно са предмет на инспекции за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трета държава.

1. Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия се извършват ефективни и подходящи инспекции за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трета държава.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изборът на фирмите, които ще бъдат инспектирани е въз основа на оценка на риска, която се прави от компетентните органи в държавите-членки, като се вземат предвид фактори като сектора, в който работи фирмата, и нарушения в миналото.

2. Въз основа на оценките на риска, държавите-членки редовно установяват секторите на дейност, в които наемането на работа на граждани на трета държава е често срещана практика на тяхна територия. Държавите-членки оповестяват установените сектори вследствие на тези оценки на риска.

Обосновка

Държавите-членки следва да оценяват риска от концентрирано наемане на работа на незаконни имигранти в различни сектори. Това би спомогнало инспекциите да се съсредоточат в секторите, където е налице по-висок риск, което позволява да се намали необходимият процент на инспекции. Това би могло да способства за намаляване на разходите за предвидените в настоящата директива мерки по прилагане.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки гарантират, че инспекциите, посочени в параграфи 1 и 2, се извършват и с цел оценка на условията на труд, отделно от извършването на инспекции по труда.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. По отношение на командированите работници, които са граждани на трета държава, службите за инспекция на държавите-членки могат да се ползват от сътрудничеството и обмена на информация, предвидени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.* относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, за да проверят дали гражданите на трета държава са законно наети на работа в държавата-членка на произход.

 

*ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1

Изменение  48

Предложение за директива

Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Връзка с национални мерки

 

Настоящата директива не накърнява националните мерки, с които се насърчава преобразуването на недекларирания труд в декларирани трудови правоотношения и се способства за привеждане на статуса им в съответствие с националното законодателство.

Обосновка

Необходимо е да се определи приложното поле на настоящата директива по отношение на националните мерки, предприемани от държавите-членки по тяхна инициатива, за борба срещу недекларирания труд и регулиране на положението на недекларирани работници.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до [Три години след датата, упомената в член 17] и на всеки три години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва цифрите и резултатите от инспекциите, проведени в изпълнение на член 15 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8.

Най-късно до [три години след датата, упомената в член 17] и на всеки три години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва секторите, установени съгласно член 15, параграф 2, цифрите и резултатите от инспекциите, проведени съгласно член 15, параграф 3 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки могат да представят към момента на първия доклад и оценка на последиците от прилагането на настоящата директива върху трудовата заетост на законно пребиваващи граждани на трета държава.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на тези доклади Комисията внася доклад в Европейския парламент и Съвета.

Въз основа на тези доклади, в срок от дванадесет месеца от получаването на представените от държавите-членки доклади, Комисията внася доклад в Европейския парламент и Съвета. Този доклад може да бъде придружен от предложения за изменение на настоящата директива.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

Позовавания

COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.6.2007

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

12.7.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Edit Bauer

5.6.2007

 

 

Разглеждане в комисия

25.6.2008

9.9.2008

 

 

Дата на приемане

10.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

6

13

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Биляна Илиева Раева, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Petru Filip, Donata Gottardi, Румяна Желева, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Csaba Sógor

(1)

COM(2005)0669.

(2)

COM(2006)0402.

(3)

COM(2007)0248.

(4)

COM(2007)0637.

(5)

COM(2007)0638.

(6)

COM(2007)0628.


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (25.6.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))

Докладчик по становище: Giuseppe Castiglione

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя предложението за директива и напълно споделя неговите цели. Въвеждането на мерки и санкции, включително с наказателен характер, които да възпират работодателите да наемат на работа лица, които пребивават незаконно в ЕС, е не само инструмент за борба срещу незаконната имиграция, но също и средство за насърчаване на лоялна конкуренция на пазара и, косвено, за утвърждаване на правото на всеки работник да се ползва от подходящи и достойни условия на труд.

Селскостопанският сектор е именно една от основните сфери на трудова заетост за незаконните имигранти, която задоволява търсенето на работна ръка, като цяло със сезонен характер, за дейности, които европейските граждани вече не желаят да извършват (например бране на домати в Италия). В селскостопанския сектор моделът на наемане на работна ръка от трети държави се характеризира с това, че трудовото правоотношение е за кратък, дори твърде кратък срок, но с висока интензивност (работниците биват наемани многократно за кратки периоди в същото селско стопанство).

Именно защото има голям брой работници без съответното разрешително за престой и наемането им на работа е краткосрочно, докладчикът счита, че е желателно да се въведат някои промени в предложението на Комисията, в допълнение към измененията с общ характер, които целят най-вече да спестят на работодателите допълнителни административни разходи.

Преди всичко, докладчикът счита, че е напълно приемливо да се изисква от работодателя по принцип да плаща възнагражденията, дължимите на работниците, както и неплатените социалноосигурителни вноски и данъци. Въпреки това той счита, че ако процедурата за изискване на дължими плащания се задейства автоматично, както предлага Комисията, незаконните работници имигранти и работниците от ЕС ще бъдат третирани по различен начин от гледна точка на закона, което разграничение изглежда необосновано. Не е ясно защо задълженията по трудово правоотношение с незаконни имигранти следва да се уреждат от правила, различни от приложимите в трудовото право, в което преобладава общият принцип на ищеца, по силата на който задължение на работника е да изиска от съда да установи размера на дължимите суми.

Друг неоправдан аспект на неравно третиране, този път в ущърб на незаконно наетите европейски работници, би могъл да възникне поради презумпцията, че продължителността на наемане на работа е най-малко шест месеца. Тази презумпция прехвърля тежестта за доказване върху работодателя, който ще трябва да докаже, че даден работник е бил нает на работа за по-малко от шест месеца. Става въпрос за доказателство на противното, което би било изключително трудно за работодателя (по-лесно е да се докаже, че нещо се е случило, отколкото че не се е случило!) и би означавало допълнителна, напълно несъразмерна санкция за работодателя, като се има предвид, че средната продължителност на наемането на работа в селскостопанския сектор е около 40 дни. Освен това, презумпцията би могла да има неблагоприятното въздействие да насърчава незаконната имиграция на граждани на трети държави, привлечени от перспективата при всички случаи да получат възнаграждение за поне шест месеца, дори и да са работили само няколко дни.

Накрая, по отношение на мерките за забрана, докладчикът счита, че следва да се предостави по-голяма свобода на действие на държавите-членки, с цел те да могат да вземат предвид по по-ефективен начин конкретните характеристики на всеки сектор и последиците в социален аспект от прилагането на тези мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Разпоредбите не следва да обхващат граждани на трета държава, които са законно пребиваващи. Това изключва граждани на трета държава, които са членове на семейството на граждани на Съюза и упражняват правото си на свободно придвижване в рамките на Общността и тези, които съгласно споразуменията между Общността и нейните държави-членки от една страна и държавите, на които те са граждани от друга, имат право на свободно придвижване, еквивалентно на това на граждани на Съюза. То също изключва граждани на трета държава, които са в ситуация, обхваната от правото на Общността, като тези, които законно са наети на работа в друга държава-членка и които са командировани от доставчик на услуги в друга държава-членка в контекста на предоставянето на услуги.

(4) Разпоредбите не следва да обхващат граждани на трета държава, които са законно пребиваващи. Това изключва граждани на трета държава, които са членове на семейството на граждани на Съюза и упражняват правото си на свободно придвижване в рамките на Общността и тези, които съгласно споразуменията между Общността и нейните държави-членки от една страна и държавите, на които те са граждани от друга, имат право на свободно придвижване, еквивалентно на това на граждани на Съюза. То също изключва граждани на трета държава, които са в ситуация, обхваната от правото на Общността, като тези, които законно са наети на работа в друга държава-членка и които са командировани от доставчик на услуги в друга държава-членка в контекста на предоставянето на услуги както и лицата, на които е предоставено убежище или притежават статут на бежанци.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) С цел да се гарантира ефективността на настоящата директива, всички неправомерни печалби, получени от незаконното наемане на работа на граждани на трета държава, следва да се възстановяват. Поради това дължимите възнаграждения и други свързани с трудова дейност парични добавки, подлежащи на възстановяване, следва да се равняват на възнагражденията и добавките, които биха получили съпоставими служители в случай на деклариран труд.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С оглед на преобладаване на подизпълнителството в някои засегнати сектори е необходимо да се гарантира, че всички предприятия от подизпълнителската верига са отговорни заедно и поотделно да платят финансовите санкции срещу работодател в края на веригата, който е наел на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

(13) С оглед на преобладаване на подизпълнителството в някои засегнати сектори е необходимо да се гарантира, че всички предприятия от подизпълнителската верига са отговорни заедно и поотделно да платят финансовите санкции срещу работодател в края на веригата, който е наел на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава, при условие че се установи, че са действали недобросъвестно и че са били в течение на незаконосъобразността на практиките на крайния работодател по отношение на наемането.

Обосновка

Целесъобразно е да се запази презумпцията за невинност.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да се улесни правоприлагането, следва да са налице ефективни механизми за подаване на жалби, чрез които съответните граждани на трета държава да могат да подадат жалби пряко или чрез трети страни като профсъюзи или други асоциации. Определените трети страни следва да са защитени, когато оказват помощ за подаване на такива жалби, срещу възможни санкции съгласно правилата, забраняващи улесняването на неразрешено пребиваване.

(18) За да се улесни правоприлагането, следва да са налице ефективни механизми за подаване на жалби, чрез които съответните граждани на трета държава да могат да подадат жалби пряко или чрез трети страни като профсъюзи или други асоциации. Определените трети страни следва да са защитени, когато оказват помощ за подаване на такива жалби, срещу възможни санкции съгласно правилата, забраняващи улесняването на неразрешено пребиваване. Следва да се насърчава посредническата роля на секторните организации със силно присъствие по места.

Обосновка

Това е именно случаят на организациите на земеделски стопани, които, благодарение на постоянните си контакти със заинтересованите страни, могат да имат много важна роля за разрешаването на конфликти.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки задължават работодателите, действащи по линия на стопанска дейност или които са юридически лица, да уведомяват компетентните органи, определени от държавите-членки, както за началото и така и за края на наемането на работа на граждани на трета държава най–късно до една седмица.

2. Държавите-членки задължават работодателите, действащи по линия на стопанска дейност или които са юридически лица, да уведомяват компетентните органи, определени от държавите-членки, както за началото и така и за края на наемането на работа на граждани на трета държава най–късно до една седмица. В случай че законодателството на дадена държава-членка вече предвижда задължение за работодателя да информира компетентния национален орган за възникване на трудово правоотношение или за обстоятелствата, свързани с това правоотношение, задължението за съобщаване на наемането на гражданин на трета страна се изпълнява по отношение на същия орган.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 а. При всички случаи държавите-членки предприемат всички мерки, необходими за осигуряването на подходящо равнище на сътрудничество и подходящ обмен на информация между различните заинтересувани национални органи.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко нарушение на член 3 е предмет на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу работодателя.

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко нарушение на член 3, за което по силата на член 5 носят отговорност работодателите , е предмет на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу работодателя.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) плащания на разходите за връщане на всеки незаконно нает на работа гражданин на трета държава в случаите, когато са проведени процедури по връщане.

заличава се

Изменение  9

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) създадат механизми за гарантиране, че необходимите процедури за изискване на дължимото възнаграждение се стартират автоматично, без да има нужда гражданинът на трета държава да предявява иск.

a) предприемат необходимите мерки, така че нелегално пребиваващият работник да може да изиска дължимото възнаграждение, в съответствие с предвидените в тази област национални процедури;

Изменение  10

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) въведат презумпцията за служебни отношения с продължителност най-малко 6 месеца, освен ако работодателят не докаже друго.

заличава се

Изменение  11

Предложение за директива

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. По отношение на престъпленията, попадащи в обхвата на член 10, параграф 1, буква в), държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изпълнението на всяко решение за връщане е отложено докато гражданинът на трета държава получи всяко плащане със задна дата на тяхното възнаграждение, възстановено съгласно параграф 1, буква а).

заличава се

Изменение  12

Предложение за директива

Член 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че даден работодател, при извършването на стопанската дейност, може, ако е подходящо, да бъде предмет на следните мерки:

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че даден работодател, при извършването на стопанската дейност, в много или особено тежки случаи, може бъде субект на поне една от следните мерки:

Изменение  13

Предложение за директива

Член 8 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) възстановяване на обществени ползи, помощи или субсидии, включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки и получени от работодателя през 12-те месеца, предхождащи откриването на незаконното наемане на работа;

в) възстановяване на плащания, помощи или субсидии, включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите-членки, и получени от работодателя през периода на незаконното наемане на работа; ако действителният период на незаконно наемане на работа не може да бъде определен, се приема, че трудовото отношение е продължило най-малко три месеца;

Обосновка

Избраният 12-месечен период е твърде дълъг и би довел до несправедливи трудности, като така наруши принципа за пропорционалност.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки не налагат санкции, въз основа на улесняване на неразрешено пребиваване, на определените трети страни, предоставящи помощ на гражданин на трета държава да подаде жалби.

2. Държавите-членки не налагат санкции въз основа на улесняване на неразрешено пребиваване на определени трети страни, предоставящи помощ на граждани на трета държава да подадат жалба, особено когато се отнася за представителни организации на отделните сектори.

Обосновка

Това е именно случаят на организациите на земеделски стопани, които, благодарение на постоянните си контакти със заинтересованите страни, могат да имат много важна роля за разрешаването на конфликти.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изборът на фирмите, които ще бъдат инспектирани е въз основа на оценка на риска, която се прави от компетентните органи в държавите-членки, като се вземат предвид фактори като сектора, в който работи фирмата, и нарушения в миналото.

2. Ако изборът на фирмите, които ще бъдат инспектирани е въз основа на оценка на риска, извършена от компетентните органи в държавите-членки, като се вземат предвид фактори като сектора, в който работи фирмата, и нарушения в миналото, на държавите-членки е разрешено да се отклонят от задължението съгласно параграф 1, след като са съобщили за това на Комисията.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 б

 

Запазване на равнището на защита

 

Никоя разпоредба на настоящата директива не може да се тълкува като представляваща достатъчно основание за намаляване на равнището на защита на уязвими граждани на трета държава, вече осигурено от държавите-членки в областите, уредени с настоящата директива.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 16 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до [Три години след датата, упомената в член 17] и на всеки три години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва цифрите и резултатите от инспекциите, проведени в изпълнение на член 15 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8.

Най-късно до [Три години след датата, упомената в член 17] и на всеки три години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва броя и резултатите на инспекциите, проведени в изпълнение на член 15 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8 или член 13.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Позовавания

COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

27.9.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Giuseppe Castiglione

8.10.2007

 

 

Разглеждане в комисия

25.6.2008

 

 

 

Дата на приемане

25.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Brian Simpson

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paulo Casaca


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (22.11.2007)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))

Докладчик по становище: Esther De Lange

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 май 2007 г. Комисията публикува предложение за директива на Съвета, което предвижда санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Настоящото предложение е част от всеобхватна европейска миграционна политика и цели да намали притегателните фактори за незаконна миграция чрез мерки срещу наемането на работа на граждани от трети държави, които пребивават незаконно в ЕС. То има за цел да предостави рамка на равнище ЕС за прилагане на санкции срещу работодатели, които наемат незаконно пребиваващи в ЕС граждани на трета държава. Някои ключови характеристики на тази рамка са:

- обща забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи в ЕС граждани на трета държава;

- задължаване на работодателите да извършват проверки преди да наемат граждани на трети държави и увеличение на броя на инспекциите, извършвани от държавите-членки;

- санкции и други мерки в случай на неспазване и – в случай на сериозни нарушения, като например експлоататорски условия на труд или знание за трафик на хора – наказателни санкции.

Важно е да се подчертае, че предложението е основано на критерия за незаконно пребиваване, а не за нередовно наемане на работа. Съгласно член 63, параграф 3, буква б от Договора за ЕО, то важи само за граждани на трети държави, които пребивават незаконно в ЕС и които са наети на работа. То не покрива например мерки, свързани с граждани на трети държави, които пребивават законно в ЕС, но работят в нарушение на своя статут на пребиваване, като например студенти от трети държави, които работят повече часове от позволеното. Според Европейската комисия, оценките за броя на незаконно пребиваващи в ЕС граждани на трета държава варират между 4,5 и 8 млн. За съжаление, тези оценки не са необобщени по отношение на пола и не се посочват проблемите, специфични за съответния пол, с които мигрантите могат да се сблъскат.

Настоящото проектостановище изменя предложението само от гледна точка на равенството между половете. Докладчикът по становище смята, че жените нелегални мигранти са особено уязвими и стават често жертва на принуждаване към труд, трафик на хора и насилие. Следователно има спешна необходимост от включване в предложението на някои разпоредби, свързани с равенството между половете, като например обучение за съответните органи, за да могат да идентифицират и решават проблемите, специфични за съответния пол; информиране на гражданите на трети държави за възможността да подадат жалби срещу работодателите си; включване на необобщени по отношение на пола статистически данни и информация, специфична за съответния пол, в националните доклади и т.н.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията(1)  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 15 а (ново)

 

15a) Като се има предвид, че жените стават често жертва на принуждаване към труд, трафик на хора, сексуално насилие и други форми на насилие, следва да се обръща особено внимание на жените незаконни мигранти и специфичните им проблеми.

Изменение 2

Съображение 15 б (ново)

 

(15б) В секторите на бизнеса и услугите, в които най-често биват наемани незаконно пребиваващи граждани на трети държави, има висок процент на служители жени. Като се има предвид големият брой незаконно пребиваващи жени, наети в сектора на домакинските услуги, държавите-членки следва да предоставят на семействата, които наемат такива жени, законови начини да гарантират социална защита за тези жени.

Обосновка

Във връзка с незаконната имиграция и за целите на осигуряване на подходящо третиране както на жените, така и на мъжете, в съответствие с различните им потребности, е важно да се подчертае, че жените са жертви на двойна дискриминация и са по-уязвими.

Изменение 3

Съображение 18 а (ново)

 

(18a) Държавите-членки следва да инвестират в мерки за повишаване на информираността с цел да запознаят съответни граждани на трети държави, както и определени трети страни, които им оказват помощ, с начините, по които могат да подадат официална жалба. Процедурите за подаване на жалба в сектори, в които работят значителен процент жени, следва да бъдат организирани по начин, който взема предвид проблемите, специфични за съответния пол, и предоставя достатъчна защита на жените.

Изменение 4

Съображение 19

(19) За да допълнят механизмите за жалби, държавите-членки следва да предоставят разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на гражданите на трета държава, които са били подложени на особено експлоататорски условия на труд и които сътрудничат на наказателното производство срещу работодателя. Такива разрешителни следва да се дават съгласно същите условия като тези, дадени съгласно Директива 2004/81/ЕО от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи.

(19) За да допълнят механизмите за жалби, държавите-членки следва да предоставят разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на гражданите на трета държава, които са непълнолетни, бременни жени или майки на деца на възраст до три месеца, или са били подложени на особено експлоататорски условия на труд и които сътрудничат на наказателното производство срещу работодателя. Такива разрешителни следва да се дават съгласно същите условия като тези, дадени съгласно Директива 2004/81/ЕО от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи.

Обосновка

Бременните жени и непълнолетните лица се нуждаят от специална закрила.

Изменение 5

Съображение 19а (ново)

 

(19a) Държавите-членки следва да гарантират, че компетентните органи, социалните партньори и асоциациите, представляващи имигрантите, преминават обучение и получават информация в областта на равните възможности, недискриминирането, въпросите на равенството между половете и множествената дискриминация, за да им се предоставят инструменти и умения, необходими за идентифициране и решаване на проблемите, специфични за съответния пол.

Изменение 6

Член 3, параграф 1

Държавите-членки забраняват наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

Държавите-членки забраняват наемането на работа на граждани на трета държава, официално признати за незаконно пребиваващи.

Обосновка

Фактът, че гражданинът на трета държава пребивава незаконно, трябва да бъде правно установен със съдебно решение.

Изменение 7

Член 7, параграф 1, буква б)

б) всички дължими данъци и социално осигурителни вноски, включително съответните административни глоби.

б) всички дължими данъци и социално осигурителни вноски, включително семейни надбавки и съответните административни глоби.

Изменение 8

Член 7, параграф 1 а (нов)

 

1а. В случай на нарушаване на член 3, държавите-членки гарантират, че по отношение на работнички, които са бременни или са майки на деца на възраст до 3 месеца, работодателят се съобразява с разпоредбите на член 7, параграф 1, букви а) и б) и всички други разпоредби, приложими към конкретната ситуация според националното законодателство.

Обосновка

Важно е да се защитят незаконно наетите на работа бременни жени и да се гарантира правото им на грижи и подпомагане, както и на възнаграждение и заплащане на социалноосигурителни вноски.

Изменение 9

Член 7, параграф 4

4. По отношение на престъпленията, попадащи в обхвата на член 10, параграф 1, буква в), държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изпълнението на всяко решение за връщане е отложено докато гражданинът на трета държава получи всяко плащане със задна дата на тяхното възнаграждение, възстановено съгласно параграф 1, буква а).

4. По отношение на престъпленията, попадащи в обхвата на член 10, параграф 1, буква в), държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изпълнението на всяко решение за връщане е отложено докато гражданинът на трета държава получи всяко плащане със задна дата на тяхното възнаграждение, възстановено съгласно параграф 1, буква а); подобно връщане по никакъв начин не трябва да накърнява основните права или да заплашва живота или здравето на незаконно наетото лице.

Обосновка

Гражданите на трета държава не могат да бъдат връщани в страни, в които се води война или в които те могат да бъдат подложени на репресивни действия или лишаване от свобода в резултат на дейността им в ЕС.

Изменение 10

Член 7, параграф 4 а (нов)

 

4а. По отношение на престъпления, обхванати от член 3 и особено от член 10, параграф 1, букви в) или г), държавите-членки вземат необходимите мерки за да гарантират, че изпълнението на всяко решение за връщане се отлага в случаи, в които незаконно пребиваващият гражданин на трета държава е непълнолетно лице, бременна жена или майка на дете на възраст до 3 месеца.

Обосновка

Трябва да се осигури подходящо третиране на бременните жени и непълнолетните лица.

Изменение 11

Член 10, параграф 1, буква в)

в) нарушението е придружено от особено експлоататорски условия на труд, например като значителна разлика с условията на труд, от които се ползват законно наетите работници; или

в) нарушението е придружено от злоупотреба, дискриминация на основата на полова принадлежност или особено експлоататорски условия на труд, включващи насилие, заплахи, сплашване или унизително отношение, които са съществено различни от условията на труд, от които се ползват законно наетите работници; или

Обосновка

Понятието „особено експлоататорски условия на труд“ се нуждае от допълнително изясняване.

Изменение 12

Член 14, параграф 1

1) Държавите-членки създават ефективни механизми, чрез които гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, могат да подадат жалби срещу техните работодатели, пряко или чрез определени трети страни.

1) Държавите-членки насърчават кампании за повишаване на информираността и установяват ефективни механизми, чрез които гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, могат да подадат жалби срещу техните работодатели, пряко или чрез определени трети страни и по поверителен начин.

Изменение 13

Член 14, параграф 3

3. По отношение на престъпленията, обхванати от член 10, параграф 1, буква в) на настоящата директива, държавите-членки, съгласно условията на членове 4 до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност, свързана с продължителността на съответните национални производства, на граждани на трета държава, които са или са били подложени на експлоататорски условия на труд и сътрудничат в производството срещу работодателя.

3. По отношение на престъпленията, обхванати от член 10, параграф 1, буква в) на настоящата директива, държавите-членки, съгласно условията на членове 4 до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност и закрила през времетраенето на съответните национални производства, на граждани на трета държава, които са или са били подложени на експлоататорски условия на труд и сътрудничат в производството срещу работодателя. Подобни разрешителни се дават и на децата, родени през периода на пребиваване. Жилище и храна следва да се предоставят при поискване.

Обосновка

Предвид големия брой жени сред наетите незаконно пребиваващи граждани на трета държава, е важно закрилата да бъде разширена по отношение на децата, родени по време на периода на пребиваване в държава-членка на ЕС.

Изменение 14

Член 14, параграф 3 а (нов)

 

3а. Като се има предвид значителния брой жени незаконни мигранти и специфичните проблеми, с които те се сблъскват, държавите-членки гарантират, че компетентните органи, социалните партньори и асоциациите, представляващи имигрантите, преминават обучение и получават информация в областта на въпросите на равенството между половете, равните възможности и недискриминирането на основа на пол и раса, за да им се предоставят инструменти и умения, необходими за по-добро идентифициране и решаване на проблемите, специфични за съответния пол.

Изменение 15

Член 14, параграф 3б (нов)

 

3б. По отношение на забраните, обхванати от член 3, държавите-членки, съгласно условията на членове 4 до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност съгласно съответните национални процедури, на граждани на трета държава, които са непълнолетни, бременни жени или майки на деца на възраст до три месеца.

Обосновка

Бременните жени и непълнолетните деца се нуждаят от специална закрила, която включва разрешителни за пребиваване с ограничена продължителност.

Изменение 16

Член 16, параграф 1

Най-късно до [Три години след датата, упомената в член 17] и на всеки три години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва цифрите и резултатите от инспекциите, проведени в изпълнение на член 15 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8.

 

 

 

Най-късно до [Три години след датата, упомената в член 17] и на всеки две години след това държавите-членки предават информация на Комисията за изпълнението на настоящата директива под формата на доклад, който включва цифрите и резултатите от инспекциите, проведени в изпълнение на член 15 и подробности за мерките, приложени съгласно член 8. Статистическите данни в този доклад са необобщени по отношение на пола и се посочват проблемите, специфични за съответния пол.

Изменение 17

Член 16, параграф 2

Въз основа на тези доклади Комисията внася доклад в Европейския парламент и Съвета.

 

Въз основа на тези доклади Комисията внася доклад в Европейския парламент и Съвета. Данните в този доклад са необобщени по отношение на пола и се посочват проблемите, специфични за съответния пол.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Позовавания

COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

19.6.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Esther De Lange

3.7.2007

 

 

Разглеждане в комисия

2.10.2007

20.11.2007

 

 

Дата на приемане

20.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova

(1)

OВ C .., 17.7.2007 г., стр. ....


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Позовавания

COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.5.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

19.6.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.6.2007

ITRE

19.6.2007

AGRI

27.9.2007

FEMM

19.6.2007

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

26.6.2007

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Claudio Fava

11.6.2007

 

 

Разглеждане в комисия

11.9.2007

16.7.2008

8.9.2008

7.10.2008

 

21.1.2009

 

 

 

Дата на приемане

21.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà

Правна информация - Политика за поверителност