Postup : 2006/2209(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0027/2009

Predkladané texty :

A6-0027/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/05/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0353

SPRÁVA     
PDF 185kWORD 256k
27.1.2009
PE 407.913v02-00 A6-0027/2009

o revízii rokovacieho poriadku v súvislosti s postupom predkladania petícií

(2006/2209(REG))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Gérard Onesta

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre petície
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii rokovacieho poriadku v súvislosti s postupom predkladania petícií

(2006/2209(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list svojho predsedu z 20. júla 2006,

–   so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre petície (A6-0027/2009),

1.  rozhodol sa zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.  zdôrazňuje, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze s výnimkou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sa týka článku 193a (nového), ktorý nadobudne účinnosť v prvý deň potom, ako nadobudne účinnosť príslušné ustanovenie Zmluvy;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 2a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak petíciu podpísalo niekoľko fyzických alebo právnických osôb, signatári určia zástupcu a náhradníkov, ktorí sa považujú za predkladateľov petície na účely vykonávania následných ustanovení.

 

Ak nebol určený nikto, za predkladateľa petície sa považuje prvý signatár alebo iná vhodná osoba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 2b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Každý predkladateľ petície môže hocikedy odstúpiť od podpory petície.

 

Ak od podpory petície odstúpia všetci predkladatelia, petícia sa stáva neúčinnou a neplatnou.

Odôvodnenie

Súčasný rokovací poriadok neráta s možnosťou, že by predkladateľ odstúpil od podpory petície.

Vzhľadom na rastúce množstvo petícií so značným množstvom stúpencov, ktoré sa často vo väčšej miere zaoberajú otázkami politického významu, než by sa priamo týkali obmedzeného množstva osôb, zdá sa dôležité zabezpečiť predkladateľovi petície takúto možnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Petície musia byť spísané v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

3. Petície musia byť napísané v niektorom úradnom jazyku Európskej únie.

Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do úvahy iba v prípade, ak k nej predkladateľ petície priloží preklad alebo zhrnutie obsahu petície v úradnom jazyku Európskej únie. Preklad alebo zhrnutie obsahu petície je podkladom pre prácu Parlamentu. Korešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície sa uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do úvahy iba v prípade, keď predkladateľ petície priloží preklad v úradnom jazyku. Korešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície sa uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

 

Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že petície a korešpondencia s predkladateľmi petícií môžu byť písané v iných jazykoch používaných v členskom štáte.

Odôvodnenie

Predsedníctvo už rozhodlo, že Parlament odpovedá na korešpondenciu od občanov v baskickom, katalánskom a galícijskom jazyku v týchto jazykoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Petície zapísané do registra predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý najprv preskúma, či zaregistrované petície patria do oblasti pôsobnosti Európskej únie.

 

5. Petície zapísané do registra predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý najprv určí prípustnosť alebo neprípustnosť petície podľa článku 194 Zmluvy o ES.

 

Ak príslušný výbor nedosiahne zhodu o stanovení prípustnosti petície, petícia sa vyhlási za prípustnú na základe žiadosti aspoň štvrtiny členov výboru.

Odôvodnenie

The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects.

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú; predkladateľ petície je oboznámený s týmto rozhodnutím a jeho dôvodmi.

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú; predkladateľ petície je oboznámený s týmto rozhodnutím a jeho dôvodmi. Podľa potreby možno odporučiť iné opravné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 7

Present text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V takých prípadoch môže výbor navrhnúť predkladateľovi petície, aby sa obrátila na príslušný orgán členského štátu alebo Európskej únie.

 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 8

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Ak predkladateľ petície nepožiada o zachovanie jej dôvernej povahy, petícia sa zapíše do verejného registra.

 

8. Po zaregistrovaní sa petícia stáva podľa všeobecného pravidla verejným dokumentom a Parlament môže z dôvodu transparentnosti zverejniť meno predkladateľa aj obsah petície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 8a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené ustanovenia článku 8, môže navrhovateľ petície v záujme ochrany svojho súkromia žiadať, aby sa jeho meno nezverejnilo, a Parlament musí takúto požiadavku rešpektovať.

 

Ak sťažnosť predkladateľa petície nemožno preskúmať z dôvodu zachovania anonymity, treba s ním prekonzultovať ďalšie kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 – odsek 8b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8b. Predkladateľ môže žiadať, aby sa s jeho petíciou zaobchádzalo ako s dôvernou, a v takom prípade Parlament prijme vhodné opatrenia, aby sa obsah petície nezverejnil. Predkladateľ petície bude informovaný o presných podmienkach, za akých sa toto ustanovenie uplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek -1 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Prípustné petície posudzuje gestorský výbor v rámci svojej bežnej činnosti v rozprave na pravidelnej schôdzi alebo písomným postupom. Predkladateľov petície možno pozvať, aby sa zúčastnili na schôdzach výboru, keď sa má o ich petícii diskutovať, alebo sami môžu požiadať o účasť. Právo hovoriť udelí predkladateľom petície predseda podľa vlastného uváženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný výbor môže vypracovať správu alebo iným spôsobom vyjadriť svoj názor na petície, ktoré vyhlásil za prípustné.

 

1. Výbor môže v súvislosti s prípustnou petíciou vypracovať iniciatívnu správu v súlade s článkom 45 ods. 1 alebo predložiť Parlamentu stručný návrh uznesenia, ak konferencia predsedov nemá námietky. Tieto návrhy uznesenia sa zaradia do programu plenárnej schôdze najneskôr do ôsmich týždňov po ich schválení vo výbore. Budú predmetom jedného hlasovania a budú aj bez rozpravy, ak sa konferencia predsedov nerozhodne výnimočne uplatniť článok 131a.

Výbor môže najmä v prípade petícií, ktorých cieľom je zmena platného práva, požiadať o stanoviská iných výborov podľa článku 46.

 

Výbor môže požiadať o stanoviská iných výborov, ktoré majú osobitnú právomoc pre danú oblasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vytvorí sa elektronický register, prostredníctvom ktorého môžu občania vyjadriť svoju podporu predkladateľovi petícii pripojením svojho elektronického podpisu k petíciám, ktoré boli uznané za prípustné a boli zapísané do registra.

 

2. Vytvorí sa elektronický register, prostredníctvom ktorého môžu občania vyjadriť svoju podporu predkladateľovi petície pripojením svojho elektronického podpisu k petíciám, ktoré boli uznané za prípustné a boli zapísané do registra, alebo môžu svoju podporu stiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri preskúmavaní petícií alebo zisťovaní skutočností môže výbor zorganizovať vypočutie predkladateľa petície alebo všeobecné vypočutie alebo vyslať svojich členov, aby overili skutočnosti na mieste.

 

3. Pri prešetrovaní petícií, zisťovaní skutočností alebo hľadaní riešenia môže výbor zorganizovať prieskumné návštevy do členského štátu alebo regiónu, ktorého sa petícia týka.

 

Správy o návštevách napíšu ich účastníci. Po schválení vo výbore sa správy predložia predsedovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pri príprave svojich stanovísk môže výbor požiadať Komisiu, aby mu poskytla dokumenty, informácie a zabezpečila prístup k svojmu vybaveniu.

4. Výbor môže požiadať Komisiu, aby mu pomáhala, najmä tým, že spresní, ako sa uplatňujú alebo dodržiavajú právne predpisy Spoločenstva, ako aj tým, že mu poskytne všetky informácie a dokumenty týkajúce sa predmetu petície. Zástupcovia Komisie sú pozvaní na schôdze výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výbor v prípade potreby predkladá Parlamentu návrhy uznesení k preskúmaným petíciám.

 

5. Výbor môže požiadať predsedu, aby postúpil jeho stanovisko alebo odporúčanie Komisii, Rade alebo príslušnému orgánu členského štátu, aby prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili.

Výbor môže tiež požiadať, aby predseda postúpil jeho stanoviská Komisii alebo Rade.

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 192 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Predseda informuje predkladateľov petícií o prijatých rozhodnutiach spolu s uvedením dôvodov.

 

7. Predkladateľ petície je informovaný o rozhodnutí, ktoré výbor prijal , ako aj o dôvodoch jeho prijatia.

 

Keď sa posudzovanie prípustnej petície ukončí, vyhlási sa za uzavreté a  predkladateľ petície je informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 193a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 193a

 

Iniciatíva občanov

 

Keď je Parlament informovaný, že Komisia bola vyzvaná, aby predložila návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ, Výbor pre petície overí, či tento akt môže svojou povahou ovplyvniť jeho činnosť, a v prípade potreby o tom informuje predkladateľov, ktorí predložili petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nesmie nadobudnúť právnu účinnosť skôr, ako Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti.


STANOVISKO Výboru pre petície (10.1.2008)

pre Výbor pre ústavné veci

o revízii rokovacieho poriadku v súvislosti s postupom predkladania petícií

(2006/2209(REG))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Robert Atkins

Úvodné poznámky

Súčasné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na petičné právo a uplatňovanie právomoci Parlamentu v súvislosti s predloženými petíciami, sa z hľadiska doterajšieho používania javia ako celkovo dobré a vo všeobecnosti vyhovujúce. Poskytli predovšetkým rámec na uplatňovanie článku 194 zmluvy v praxi.

Práca výboru sa však v posledných rokoch zintenzívnila, pretože sami poslanci sa v mnohých prípadoch pričinili o zabezpečenie toho, aby bol Parlament ako inštitúcia lepšie prepojený so záujmami európskych občanov. Pri tejto činnosti sa ukázalo, že istý stupeň „doladenia“ súčasných pravidiel by im umožnil lepšie reagovať na pragmatický a postupný vývoj spracovania petícií. Nepovažuje sa za potrebné ani primerané počítať s podstatnými úpravami pravidiel, ktoré sa vzťahujú na petičný proces.

Vzhľadom na to jedným z cieľov navrhovanej revízie je zlepšiť transparentnosť a jasnosť základných pravidiel, ktoré sa uplatňujú vo výbore, a prispôsobiť ich potrebám občanov 27 členských štátov Európskej únie. Zároveň je potrebné aktualizovať pravidlá, aby boli v súlade so zmenami, o ktorých rozhodol Parlament, najmä predsedníctvo, v súvislosti s postupmi podávania správ. Vyžaduje sa aj jasnejšie vyjadrenie vzťahov medzi výborom a Komisiou, Radou a členskými štátmi.

Potrebné je vyjadriť sa aj k ďalšiemu bodu. Keďže pravidlá sa menili pred niekoľkými rokmi, v oblasti komunikačnej technológie sa urobil obrovský pokrok a občania sa dnes viac kontaktujú a organizujú prostredníctvom internetu. Petície sa stále častejšie posielajú elektronicky a podobne je to aj pri rozbiehaní organizovaných kampaní, keď občania požadujú zariadenie umožňujúce doloženie podpisu na podporu petícií, pri ktorých sa mená získavajú, alebo už boli odovzdané, a občania chcú pripojiť svoju podporu. Je potrebné, aby to naše elektronické zariadenia umožňovali. Sekretariát už rokuje s príslušnými službami o technických postupoch, ktoré treba urýchlene vytvoriť; aby sa táto situácia odrazila aj v pravidlách, musia sa upraviť. Nemalo by sa to zamieňať s registrom dokumentov, ktorý Parlament už vytvoril a čo je dôvodom na zmenu súčasného článku 192 ods. 2.

Posledný, najdôležitejší bod sa týka nevyhnutnosti zabezpečiť ako všeobecné pravidlo transparentnosť petičného procesu spolu so zavedením právne záväznejšieho ustanovenia, pokiaľ ide o súkromie jednotlivca a dôvernosť, keď si to predkladatelia petície osobitne vyžadujú. Ochrana súkromia sa týka najmä mena a osobných údajov predkladateľa petície; dôvernosť sa týka obsahu problému, ktorý predkladá navrhovateľ, či už zapojená osoba žiada alebo nežiada utajenie svojho mena.

O predchádzajúcich návrhoch priloženého dokumentu sa predtým, ako boli predložené koordinátorom, rokovalo na úrovni sekretariátu s politickými skupinami. O dokumente – s pripomienkami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko – sa teraz môže plne a konštruktívne rokovať vo výbore.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Platný text  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 191 odsek 3

3. Petície musia byť spísané v jednom z úradných jazykov Európskej únie. Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do úvahy iba v prípade, ak k nej predkladateľ petície priloží preklad alebo zhrnutie obsahu petície v úradnom jazyku Európskej únie. Preklad alebo zhrnutie obsahu petície je podkladom pre prácu Parlamentu. Korešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície sa uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

3. Petície musia byť napísané v úradnom jazyku Európskej únie. Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do úvahy iba v prípade, ak predkladateľ petície priloží preklad zhrnutia obsahu petície v úradnom jazyku. Korešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície sa uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 191 odsek 4a (nový)

 

4a. Pri prešetrovaní petícií, zisťovaní skutočností alebo hľadaní riešenia môže výbor zorganizovať prieskumné návštevy do členského štátu alebo regiónu, ktorého sa petícia týka. Účastníci prieskumných návštev vypracujú správy o týchto návštevách a predložia ich výboru. Pre informáciu budú tiež predložené predsedovi.

 

Výbor môže rozhodnúť o tom, že v rámci parlamentných postupov prijme ďalšie opatrenie, ktoré pokladá za vhodné.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje postup podávania správ o prieskumných návštevách a umožňuje výboru prijať ďalšie opatrenia, ktoré pokladá za vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 191 odsek 5

5. Petície zapísané do registra predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý najprv preskúma, či zaregistrované petície patria do oblasti pôsobnosti Európskej únie.

5. Petície zapísané do registra predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý potvrdí prípustnosť alebo neprípustnosť petície v súlade s ustanoveniami zmluvy a odseku 1 uvedeného vyššie a informuje o tom predkladateľa petície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 191 odsek 6

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú; predkladateľ petície je oboznámený s týmto rozhodnutím a jeho dôvodmi.

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú a predkladateľ petície je s tým náležite oboznámený. Ak je to možné, odporúčajú sa alternatívne spôsoby nápravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 191 odsek 7

7. V takých prípadoch môže výbor navrhnúť predkladateľovi petície, aby sa obrátila na príslušný orgán členského štátu alebo Európskej únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 191 odsek 8

8. Ak predkladateľ petície nepožiada o zachovanie jej dôvernej povahy, petícia sa zapíše do verejného registra.

8. Po zaregistrovaní sa petícia stáva podľa všeobecného pravidla verejným dokumentom a Parlament môže kvôli transparentnosti zverejniť meno predkladateľa i obsah petície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 191 odsek 8a (nový)

8a. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené ustanovenia článku 8, môžu navrhovatelia petície v záujme ochrany svojho súkromia žiadať, aby sa ich meno nezverejnilo, a Parlament musí takúto požiadavku rešpektovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 191 odsek 8b (nový)

8b. Predkladatelia môžu žiadať, aby sa s ich petíciou zaobchádzalo ako s dôvernou, a v takom prípade Parlament urobí vhodné opatrenia, aby sa obsah petície nezverejnil. Predkladatelia petície budú informovaní o presných podmienkach, za akých sa toto ustanovenie uplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 191 odsek 9

9. Ak to výbor považuje za vhodné, môže vec postúpiť ombudsmanovi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 192 odsek -1 (nový)

-1. Prípustné petície posudzuje výbor v rámci svojej bežnej činnosti v rozprave na pravidelnej schôdzi alebo písomne. Predkladateľov petície možno pozvať, aby sa zúčastnili na schôdzach výboru, ak sa má o ich petícii rokovať, alebo sami môžu požiadať o účasť. Právo hovoriť udelí predkladateľom petície predseda podľa vlastného uváženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 192 odsek 1

1. Príslušný výbor môže vypracovať správu alebo iným spôsobom vyjadriť svoj názor na petície, ktoré vyhlásil za prípustné.

1. Výbor môže vypracovať správu a predložiť Parlamentu z vlastnej iniciatívy uznesenie o prípustnej petícii; v Parlamente bude k nemu rozprava po schválení príslušným orgánom.

Výbor môže najmä v prípade petícií, ktorých cieľom je zmena platného práva, požiadať o stanoviská iných výborov podľa článku 46.

Výbor môže požiadať o stanovisko ďalšie výbory, ktoré majú osobitnú právomoc pre danú oblasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 192 odsek 3

3. Pri preskúmavaní petícií alebo zisťovaní skutočností môže výbor zorganizovať vypočutie predkladateľa petície alebo všeobecné vypočutie, alebo vyslať svojich členov, aby overili skutočnosti na mieste.

3. Pri prešetrovaní petícií, zisťovaní skutočností alebo hľadaní riešenia môže výbor zorganizovať prieskumné návštevy do členského štátu alebo regiónu, ktorého sa petícia týka.

 

Správy z takýchto návštev schváli výbor a postúpi ich pre informáciu predsedovi Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 192 odsek 4

4. Pri príprave svojich stanovísk môže výbor požiadať Komisiu, aby mu poskytla dokumenty, informácie a zabezpečila prístup k svojmu vybaveniu.

4. Pri príprave svojho stanoviska o prípustnej petícii môže výbor požiadať Komisiu, aby uskutočnila predbežné vyšetrovanie, najmä pokiaľ ide o dosah na zákony Európskej únie a ustanovenia zmluvy, a aby mu poskytla dokumenty, informácie alebo výboru inak pomohla. Zástupcovia Komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 192 odsek 5

5. Výbor v prípade potreby predkladá Parlamentu návrhy uznesení k preskúmaným petíciám.

5. Výbor môže postúpiť svoje stanovisko alebo odporúčanie Komisii, Rade alebo príslušnému orgánu členského štátu, aby prijali opatrenia alebo sa vyjadrili. Môže v pléne predložiť otázku na ústne zodpovedanie Rade alebo Komisii spolu s uznesením na ukončenie rozpravy.

 

Výbor môže tiež požiadať, aby predseda postúpil jeho stanoviská Komisii alebo Rade.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 192 odsek 7

7. Predseda informuje predkladateľov petícií o prijatých rozhodnutiach spolu s uvedením dôvodov.

7. Predkladatelia petícií sú informovaní o rozhodnutiach, ktoré prijal výbor, ako aj o dôvodoch rozhodnutia.

 

Keď sa posudzovanie prípustnej petície ukončí, vyhlási sa za uzavreté a  predkladateľ petície bude informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 193 odsek 2

2. Názov a zhrnutie textov petícií zapísaných v registri spolu s textom stanovísk a najdôležitejších rozhodnutí predložených v súvislosti s preskúmaním petícií, sa sprístupní verejnosti v databáze, ak s tým podávateľ petície súhlasí. Petície dôvernej povahy sa uchovávajú v archívoch Parlamentu, kde sú prístupné poslancom k nahliadnutiu.

2. Názov a zhrnutie textov petícií zapísaných v registri spolu s textom stanovísk a najdôležitejších rozhodnutí predložených v súvislosti s preskúmaním petícií, sa sprístupní verejnosti v databáze, ak s tým podávateľ petície súhlasí a ak má výbor na túto činnosť potrebné finančné, technické a ľudské zdroje. Petície dôvernej povahy sa uchovávajú v archívoch Parlamentu, kde sú prístupné poslancom k nahliadnutiu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh uznáva dôležitosť disponovať s potrebnými zdrojmi ako s podmienkou vytvorenia verejnej databázy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.12.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, András Gyürk, Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Grażyna Staniszewska, Antonios Trakatellis, Nicolae Vlad Popa


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia