Förfarande : 2006/2209(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0027/2009

Ingivna texter :

A6-0027/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Omröstningar :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 06/05/2009 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0353

BETÄNKANDE     
PDF 166kWORD 248k
27.1.2009
PE 407.913v02-00 A6-0027/2009

om översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar

(2006/2209(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Gérard Onesta

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar

(2006/2209(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för framställningar (A6‑0027/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påpekar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod, med undantag för ändringen av artikel 193a (ny), som träder i kraft den första dagen efter att den tillämpliga bestämmelsen i fördraget trätt i kraft.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a. Om en framställning undertecknats av flera fysiska eller juridiska personer ska undertecknarna utse en företrädare och ställföreträdande företrädare som ska betraktas som framställarna vad gäller genomförandet av de bestämmelser som följer av framställningen.

 

Om ingen företrädare har utsetts ska den första undertecknaren, eller en annan lämplig person, betraktas som framställarna.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 2b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2b. Var och en av framställarna kan när som helst dra tillbaka sitt stöd för framställningen.

 

Om samtliga framställare dragit tillbaka sitt stöd ska framställningen upphöra att gälla.

Motivering

För närvarande medger arbetsordningen ingen möjlighet för framställaren att dra tillbaka sitt stöd för framställningen.

Det förefaller nödvändigt att ge framställaren denna möjlighet, med tanke på det växande antalet framställningar med ett betydande antal undertecknare. Dessa framställningar berör nämligen ofta i större utsträckning spörsmål av politisk betydelse och inte frågor som direkt påverkar ett mindre antal personer.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Framställningar ska vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk.

3. Framställningar ska vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk.

Framställningar som är avfattade på ett annat språk ska endast behandlas om framställaren bifogar en översättning eller en sammanfattning av innehållet på ett av Europeiska unionens officiella språk. Översättningen eller sammanfattningen ska utgöra parlamentets arbetsunderlag. Parlamentets korrespondens med framställaren ska ske på det officiella språk som översättningen eller sammanfattningen avfattats på.

Framställningar som är avfattade på ett annat språk ska endast behandlas om framställaren bifogar en översättning av innehållet på ett officiellt språk. Parlamentets korrespondens med framställaren ska ske på det officiella språk som översättningen eller sammanfattningen avfattats på.

 

Presidiet kan besluta att framställningar och korrespondens med framställare får avfattas på andra språk som används i en medlemsstat.

Motivering

Presidiet har redan beslutat att parlamentet ska besvara korrespondens från medborgare på baskiska, katalanska och galiciska på respektive språk.

Ändringsförslag  4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5. Framställningar som upptagits i registret, ska av talmannen hänvisas till behörigt utskott, som ska bedöma huruvida de faller inom Europeiska unionens verksamhetsområde.

5. Framställningar som upptagits i registret, ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott, som först ska fastställa om framställningen är tillåtlig i enlighet med artikel 194 i EG-fördraget eller inte.

 

Om det ansvariga utskottet inte kan komma överens ska framställningen förklaras tillåtlig om minst en fjärdedel av utskottsledamöterna så begär.

Motivering

The right of petitions is a vital citizens’ right based on the primary law and must not be restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects.

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

6. Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga, ska läggas till handlingarna. Framställaren ska underrättas om beslutet och skälen till detta.

6. Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga ska läggas till handlingarna. Framställaren ska underrättas om beslutet och skälen till detta. I den mån det är möjligt får alternativa möjligheter till överklagan rekommenderas.

Ändringsförslag  6

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

7. Det ansvariga utskottet kan i sådana fall föreslå framställaren att vända sig till behörig myndighet i den berörda medlemsstaten eller till behörig myndighet i Europeiska unionen.

utgår

Ändringsförslag  7

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 8

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

8. Såvida inte framställaren begär att sekretess ska gälla vid behandlingen av framställningen, ska den tas upp i ett offentligt register.

8. När framställningarna har registrerats ska de som en allmän regel bli offentliga handlingar, och framställarens namn och framställningens innehåll får offentliggöras av parlamentet för att säkerställa insyn.

Ändringsförslag  8

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 8a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8a. Trots vad som sägs i bestämmelserna i punkt 8 ovan får framställaren begära att hans eller hennes namn hemlighålls för att skydda integriteten, och parlamentet ska i sådana fall respektera denna begäran.

 

Om framställarens klagomål inte kan undersökas på grund av anonymiteten ska framställaren höras angående vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas.

Ändringsförslag  9

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 191 – punkt 8b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8b. Framställaren får begära att hans eller hennes framställning behandlas med sekretess, och parlamentet ska i sådana fall vidta lämpliga åtgärder för att se till att innehållet inte offentliggörs. Framställaren ska underrättas om vilka exakta villkor som ska gälla för tillämpningen av denna bestämmelse.

Ändringsförslag  10

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt -1 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1. Tillåtliga framställningar ska behandlas av det ansvariga utskottet inom ramen för dess normala verksamhet, antingen genom diskussion vid ett ordinarie sammanträde eller genom ett skriftligt förfarande. Framställarna kan inbjudas att delta i utskottets sammanträden om deras framställning ska diskuteras och kan också begära att få närvara. Ordföranden ska avgöra om framställarna får ta till orda.

Ändringsförslag  11

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Ansvarigt utskott kan besluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt yttra sig över de framställningar som det har förklarat tillåtliga.

1. Utskottet kan besluta att utarbeta ett initiativbetänkande om en tillåtlig framställning, i enlighet med artikel 45.1, eller att lägga fram ett kortfattat resolutionsförslag för parlamentet, under förutsättning att talmanskonferensen inte har några invändningar. Sådana resolutionsförslag ska tas upp på dagordningen för en sammanträdesperiod som hålls senast åtta veckor efter att de antagits av utskottet. De ska läggas fram för en enda omröstning utan debatt, såvida inte talmanskonferensen undantagsvis beslutar att tillämpa artikel 131a.

Utskottet kan, speciellt vid framställningar som söker ändra gällande lagstiftning, begära yttranden från andra utskott i enlighet med artikel 46.

Utskottet kan i enlighet med artikel 46 och bilaga VI begära yttranden från andra utskott med särskild behörighet för den fråga som behandlas.

Ändringsförslag  12

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Det ska inrättas ett elektroniskt register i vilket medborgarna kan ge sitt stöd till framställaren genom att med sin egen elektroniska underskrift skriva på en framställning som har förklarats tillåtlig och som har upptagits i registret.

2. Det ska inrättas ett elektroniskt register i vilket medborgarna kan ge eller dra tillbaka sitt stöd till framställaren genom att med sin egen elektroniska underskrift skriva på en framställning som har förklarats tillåtlig och som har upptagits i registret.

Ändringsförslag  13

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Vid prövningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden kan utskottet höra framställare, anordna allmänna utfrågningar eller skicka ut ledamöter för att på ort och ställe orientera sig om sakförhållanden.

3. Vid undersökningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar kan utskottet anordna undersökningsresor till den medlemsstat eller region som berörs av framställningen.

 

Deltagarna ska avge rapporter om resorna. Rapporterna ska vidarebefordras till talmannen efter att de godkänts av utskottet.

Ändringsförslag  14

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4. Som ett led i förberedandet av sitt yttrande kan utskottet uppmana kommissionen att inkomma med handlingar, lämna upplysningar och ge utskottet tillgång till dess tjänster.

4. Utskottet kan uppmana kommissionen att bistå utskottet, särskilt med närmare uppgifter om tillämpningen av eller respekten för gemenskapsrätten, liksom med upplysningar av alla slag och handlingar som rör frågan för framställningen. Kommissionens företrädare uppmanas att delta i utskottets sammanträden.

Ändringsförslag  15

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5. Utskottet kan eventuellt förelägga parlamentet resolutionsförslag om framställningar som det har behandlat.

5. Utskottet kan uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande eller rekommendation till kommissionen, rådet eller till en berörd myndighet i en medlemsstat, med begäran om åtgärd eller svar.

Utskottet kan även uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande till kommissionen eller rådet.

 

Ändringsförslag  16

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 192 – punkt 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

7. Talmannen ska underrätta framställarna om fattade beslut och skälen till dessa.

7. Utskottet ska underrätta framställaren om vilket beslut som fattats och skälen till detta.

 

När behandlingen av en tillåtlig framställning har slutförts ska ärendet betraktas som avslutat och framställaren underrättas.

Ändringsförslag  17

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 193a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 193a

 

Medborgarinitiativ

 

När parlamentet underrättas om att kommissionen uppmanats att lägga fram ett förslag till en rättsakt enligt artikel 11.4 i EU-fördraget ska utskottet för framställningar kontrollera om detta kan påverka utskottets arbete och vid behov underrätta de framställare som har ingett framställningar i relaterade frågor.

Motivering

Ändringen kan inte vinna laga kraft förrän Lissabonfördraget trätt i kraft.


YTTRANDE från utskottet för framställningar (10.1.2008)

till utskottet för konstitutionella frågor

över översynen av arbetsordningens bestämmelser om förfarandet för framställningar

(2006/2209(REG))

Föredragande: Robert Atkins

Inledning

De befintliga reglerna om rätten att inge framställningar och parlamentets befogenheter när det gäller ingivna framställningar har på det hela taget stått sig genom tiderna och i allmänhet visat sig vara bra. Framför allt har de utgjort den ram inom vilken artikel 194 i fördraget har tillämpats.

De senaste åren har emellertid utskottets arbete blivit allt intensivare, eftersom ledamöterna i många fall själva tagit initiativ för att parlamentet som institution bättre ska kunna knyta an till EU-medborgarnas intressen. Det har då blivit uppenbart att en viss ”finjustering” av de befintliga reglerna skulle leda till att de på ett tydligare sätt återspeglar den pragmatiska och gradvisa utvecklingen av behandlingen av framställningar. Det bedöms däremot inte vara nödvändigt eller lämpligt att göra någon betydande ändring av bestämmelserna om processen för framställningar.

Ett av målen med den föreslagna översynen är därför att öka klarheten och tydligheten i de grundregler som utskottet tillämpar och att anpassa dem till medborgarnas behov i ett EU med 27 medlemsstater. Det är också nödvändigt att uppdatera reglerna för att man ska kunna hålla jämna steg med de förändringar som parlamentet, och i synnerhet presidiet, beslutat när det gäller förfarandena för betänkanden. Förbindelserna mellan utskottet samt kommissionen, rådet och medlemsstaterna behöver också beskrivas mer explicit.

En särskild punkt som måste nämnas är att det sedan reglerna ändrades för många år sedan skett enorma framsteg inom kommunikationstekniken, och medborgarna är i dag mer benägna att sluta sig samman och organisera sig via nätet. Allt fler framställningar skickas in elektroniskt, och under organiserade kampanjer vill medborgarna ha möjlighet att ansluta sig till framställningar som det samlas in underskrifter till eller till framställningar som redan lämnats in och de vill stödja. Parlamentets bestämmelser och elektroniska utrustning måste göra detta möjligt. Sekretariatet håller redan på att förhandla med de ansvariga avdelningarna om de tekniska förfaranden som snabbt måste tas fram. Bestämmelserna måste därför också ändras för att avspegla detta. Detta ska inte förväxlas med det ”register” över dokument som parlamentet redan etablerat och som är skälet till att den befintliga artikel 192.2 måste ändras.

Det viktigaste är slutligen behovet att rent allmänt göra framställningsprocessen tydligare, vid sidan av en mer rättsligt bindande bestämmelse i fråga om personlig integritet och sekretess, när framställaren specifikt begär detta. Integriteten gäller specifikt framställarens namn och personuppgifter, medan sekretessen gäller innehållet i framställarens ärende, oavsett om vederbörande har begärt att hans eller hennes namn ska hemlighållas eller inte.

Tidigare versioner av det bifogade dokumentet har diskuterats på sekretariatsnivå med de politiska grupperna innan de lämnades till samordnarna. Dokumentet, tillsammans med föredragandens kommentarer, kan nu diskuteras i utskottet på ett heltäckande och konstruktivt sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1

Artikel 191, punkt 3

3. Framställningar skall vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk. Framställningar som är avfattade på ett annat språk skall endast behandlas om framställaren bifogar en översättning eller en sammanfattning av innehållet på ett av Europeiska unionens officiella språk. Översättningen eller sammanfattningen skall utgöra parlamentets arbetsunderlag. Parlamentets korrespondens med framställaren skall ske på det officiella språk som översättningen eller sammanfattningen avfattats på.

3. Framställningar skall vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk. Framställningar som är avfattade på ett annat språk skall endast behandlas om framställaren bifogar en kortfattad översättning av innehållet på ett officiellt språk. Parlamentets korrespondens med framställaren skall ske på det officiella språk som översättningen eller sammanfattningen avfattats på.

Ändringsförslag 2

Artikel 191, punkt 4a (ny)

 

4a. Vid undersökningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar kan utskottet anordna informationsresor till den medlemsstat eller region som berörs av framställningen. Rapporter från sådana resor ska utarbetas av de personer som deltar i informationsresorna i fråga och läggas fram för utskottet. Rapporterna ska även vidarebefordras till talmannen för kännedom.

 

Utskottet får besluta om ytterligare parlamentariska åtgärder som det anser vara nödvändiga.

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett klargörande när det gäller förfarandet för rapportering om informationsresor, och det ger utskottet en möjlighet att vidta ytterligare uppföljande åtgärder om utskottet anser sådana åtgärder vara nödvändiga.

Ändringsförslag 3

Artikel 191, punkt 5

5. Framställningar som upptagits i registret, skall av talmannen hänvisas till behörigt utskott, som skall förvissa sig om att de faller inom Europeiska unionens verksamhetsområde.

5. Framställningar som upptagits i registret, skall av talmannen hänvisas till behörigt utskott, som skall fastställa huruvida framställningen är tillåtlig eller på annat sätt förenlig med bestämmelserna i fördraget och punkt 1 ovan samt underrätta framställaren om beslutet.

Ändringsförslag 4

Artikel 191, punkt 6

6. . Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga, skall läggas till handlingarna. Framställaren skall underrättas om beslutet och skälen till detta.

6. Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga, skall läggas till handlingarna, och framställaren skall underrättas om beslutet. I den mån det är möjligt kan alternativa möjligheter till eventuell överklagan rekommenderas.

Ändringsförslag 5

Artikel 191, punkt 7

7. Det ansvariga utskottet kan i sådana fall föreslå framställaren att vända sig till en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten eller till behörig myndighet i Europeiska unionen.

utgår

Ändringsförslag 6

Artikel 191, punkt 8

8. Såvida inte framställaren önskar att sekretess skall gälla vid behandlingen av framställningen, skall den tas upp i ett offentligt register.

8. När framställningarna har registrerats ska de som en allmän regel bli offentliga handlingar, och framställarens namn och framställningens innehåll får offentliggöras av parlamentet för att säkerställa insyn.

Ändringsförslag 7

Artikel 191, punkt 8a (ny)

8a. Trots bestämmelserna i punkt 8 ovan får framställarna begära att deras namn hemlighålls för att skydda integriteten, och parlamentet ska i sådana fall respektera denna begäran.

Ändringsförslag 8

Artikel 191, punkt 8b (ny)

8b. Framställarna får begära att deras framställning behandlas med sekretess, och parlamentet ska i sådana fall vidta lämpliga åtgärder för att se till att innehållet inte offentliggörs. Framställarna ska underrättas om de praktiska omständigheter under vilka den här bestämmelsen ska tillämpas.

Ändringsförslag 9

Artikel 191, punkt 9

9. Om utskottet anser det lämpligt kan det hänvisa ärendet till ombudsmannen.

utgår

Ändringsförslag 10

Artikel 192, punkt -1 (ny)

-1. Tillåtliga framställningar ska behandlas av utskottet inom ramen för dess normala verksamhet, antingen genom diskussion vid ett ordinarie sammanträde eller genom ett skriftligt förfarande. Framställarna kan uppmanas att delta i utskottets sammanträden om deras framställning ska diskuteras, och framställarna kan också begära att få närvara. Ordföranden ska avgöra om framställarna får ta till orda.

Ändringsförslag 11

Artikel 192, punkt 1

1. Ansvarigt utskott kan besluta att utarbeta ett betänkande ellerannat sätt yttra sig över de framställningar som det har förklarat tillåtliga.

1. Utskottet kan besluta att utarbeta ett betänkande och eget initiativ lägga fram en resolution för parlamentet om en tillåtlig framställning som ska diskuteras i kammaren efter godkännande från den ansvariga myndigheten.

Utskottet kan, speciellt vid framställningar som söker ändra gällande rätt, begära yttranden från andra utskott i enlighet med artikel 46.

Utskottet kan begära yttranden från andra utskott med särskild behörighet för den fråga som behandlas.

Ändringsförslag 12

Artikel 192, punkt 3

3. Vid prövningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden kan utskottet höra framställare, anordna allmänna utfrågningar eller skicka ut ledamöter för att på ort och ställe orientera sig om sakförhållanden.

3. Vid undersökningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar kan utskottet anordna informationsresor till den medlemsstat eller region som berörs av framställningen.

 

Rapporterna från dessa resor ska godkännas av utskottet och vidarebefordras till talmannen för kännedom.

Ändringsförslag 13

Artikel 192, punkt 4

4. Som ett led i förberedandet av sitt yttrande kan utskottet uppmana kommissionen att inkomma med handlingar, lämna upplysningar och ge utskottet tillgång till dess tjänster.

4. Som ett led i förberedandet av sitt yttrande över en tillåtlig framställning kan utskottet uppmana kommissionen att genomföra en förundersökning, särskilt om konsekvenserna för Europeiska unionens lagstiftning och fördragets bestämmelser, inkomma med handlingar, lämna upplysningar eller bistå utskottet på annat sätt. Kommissionens företrädare ska delta i utskottets sammanträden.

Ändringsförslag 14

Artikel 192, punkt 5

5. Utskottet kan eventuellt förelägga parlamentet resolutionsförslag om framställningar som det har behandlat.

5. Utskottet kan vidarebefordra sitt yttrande eller sin rekommendation till kommissionen, rådet eller den berörda myndigheten i medlemsstaten för behandling eller respons. Det kan ställa en muntlig fråga till rådet eller kommissionen för debatt i plenarsammanträde, åtföljd av en resolution som avslutar debatten.

Utskottet kan även uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande till kommissionen eller rådet.

 

Ändringsförslag 15

Artikel 192, punkt 7

7. Talmannen skall underrätta framställarna om fattade beslut och skälen till dessa.

7. Framställarna skall underrättas om utskottets beslut och skälen till besluten.

 

När behandlingen av en tillåtlig framställning har slutförts ska ärendet betraktas som avslutat och framställaren underrättas.

Ändringsförslag 16

Artikel 193, punkt 2

2. Titel på och sammanfattning av texterna till de i registret upptagna framställningarna samt de yttranden som översänts och de viktigaste beslut som fattats i samband med behandlingen av framställningarna skall med framställarens medgivande göras tillgängliga för allmänheten i en databas. Sekretessbelagda framställningar skall förvaras i parlamentets arkiv, där de skall vara tillgängliga för alla ledamöter.

2. Titel på och sammanfattning av texterna till de i registret upptagna framställningarna samt de yttranden som översänts och de viktigaste beslut som fattats i samband med behandlingen av framställningarna skall med framställarens medgivande göras tillgängliga för allmänheten i en databas, förutsatt att utskottet har de ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser som krävs för detta. Sekretessbelagda framställningar skall förvaras i parlamentets arkiv, där de skall vara tillgängliga för alla ledamöter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag erkänns vikten av att de resurser finns som krävs som en förutsättning för inrättandet av en databas tillgänglig för allmänheten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.12.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Thijs Berman, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, András Gyürk, Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Grażyna Staniszewska, Antonios Trakatellis, Nicolae Vlad Popa


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

22.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy