BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om strategisk partnerskab EU-Mexico

  27.1.2009 - (2008/2289(INI))

  Udenrigsudvalget
  Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Procedure : 2008/2289(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0028/2009

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

  om strategisk partnerskab EU-Mexico

  (2008/2289(INI))

  Europa-Parlamentet,

  - der henviser til forslag til henstilling til Rådet af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen om strategisk partnerskab EU-Mexico (B6‑0437/2008),

  - der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om et strategisk partnerskab EU-Mexico (KOM(2008)0447),

  - der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og EU's rolle i bekæmpelsen af dette fænomen[1],

  - der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side[2],

  - der henviser til de erklæringer, der hidtil er vedtaget efter afholdelse af fem topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union, der afholdtes i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), i Madrid (17.-18. maj 2002), i Guadalajara (28.-29. maj 2004), i Wien (12.-13. maj 2006) og i Lima (16.-17. maj 2008),

  - der henviser til fælleserklæringen fra det fjerde topmøde mellem Mexico og EU i Lima, Peru, den 17. maj 2008,

  - der henviser til fælleserklæringen fra det ottende møde i Det Blandede Udvalg for EU og Mexico i Mexico City den 13.-14. oktober 2008,

  - der henviser til fælleserklæringen fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico i Mexico den 28.-29. oktober 2008,

  - der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 13. oktober 2008,

  - der henviser til meddelelsen fra Den Euro-Latinamerikanske Forsamling på det femte topmøde mellem Latinamerika og Caribien og EU den 1. maj 2008,

  - der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde mellem Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union i Lima[3],

  - der henviser til San Salvador-erklæringen, der blev vedtaget på det syttende iberoamerikanske topmøde mellem stats- og regeringscheferne den 29.-31. oktober 2008,

  - der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler[4],

  - der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 83, stk. 5,

  - der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6‑0028/2009),

  A.  der henviser til, at Mexico og Den Europæiske Union har et sæt grundlæggende værdier og principper samt historiske og kulturelle bånd til fælles,

  B.  der henviser til, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som der henvises til i demokratiklausulen, er et grundlæggende element i det strategiske partnerskab i lighed med den globale aftale, og at disse principper bør anvendes af begge parter,

  C.  der henviser til, at Mexicos politiske betydning i verden til stadighed styrkes, både på globalt plan, hvad der bekræftes af, at landet netop er blevet valgt til ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd (for 2009-2010), og på regionalt niveau, idet Mexico beklæder formandskabet i Riogruppens midlertidige sekretariat (2008-2010),

  D.  der henviser til, at EU bør anerkende Mexicos bidrag til det multilaterale system, da multilateralismen er et grundlæggende princip, som begge parter, Mexico og EU, har forpligtet sig til at fremme i international sammenhæng,

  E.  der henviser til, at Mexico har iværksat en række strukturreformer inden for strategiske sektorer og nu er verdens tiendestørste økonomiske magt, er medlem af G-20 og G-5 (Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika og Mexico), og at det desuden er det eneste latinamerikanske land, som er medlem af OECD,

  F.  der henviser til, at Mexico har en befolkning på over 100 millioner indbyggere med en stor andel af unge, idet 45 % af befolkningen er under 20 år, og at landet har en vigtig geostrategisk placering som et bindeled mellem Nord- og Sydamerika og mellem Caribien og Stillehavsområdet,

  G.  der henviser til, at aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Mexico og EU - den globale aftale - der undertegnedes den 8. december 1997, hviler på tre søjler: politisk dialog, gradvis etablering af et frihandelsområde og samarbejde; der desuden henviser til, at forbindelserne mellem de to parter siden denne aftales ikrafttræden i 2000 er blevet uddybet og konsolideret både på det politiske område, og for så vidt angår samhandel og samarbejde,

  H.  der henviser til, at EU og Mexico på topmødet i Lima (maj 2008) understregede den positive udvikling for handels- og investeringsstrømmene i forbindelse med partnerskabsaftalen,

  I.  der henviser til, at EU og Mexico både på bilateralt plan og som led i den globale aftale har intensiveret deres kontakter på alle niveauer, især på det parlamentariske, med Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling,

  J.  der henviser til, at forslaget om et strategisk partnerskab fremsættes samtidig med den globale finansielle og økonomiske krise, og at denne kan påvirke den økonomiske og sociale balance i forbindelse med de bilaterale forbindelser,

  K.  der henviser til, at uddybningen af forbindelserne mellem Mexico og EU kan fremme en konsensus mellem Den Europæiske Union og dens latinamerikanske partnere om regionale og globale spørgsmål og vil gøre det muligt for begge parter at fremme deres fælles værdier og interesser i internationale og regionale sammenhænge,

  L.  der henviser til, at det strategiske partnerskab vil udgøre et kvalitativt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Mexico på to forskellige niveauer: på det multilaterale plan gennem en gensidig samordning i forbindelse med spørgsmål af global betydning, og på det bilaterale plan gennem udbygning af de indbyrdes forbindelser og gennemførelse af specifikke initiativer,

  M.  der henviser til, at de politiske og økonomiske integrationsprocesser, den økonomiske globaliserings øgede resultater og betydningen af en debat om bl.a. demokrati, menneskerettigheder og miljø har ændret prioriteringerne i forbindelse med begge regioners dagsorden,

  N.  der henviser til, at Mexicos strategiske situation og dets netværk af handelsaftaler gør, at dette land har stor strategisk betydning for den europæiske eksport, da Den Europæiske Union er Mexicos næststørste kilde til udenlandske investeringer,

  O.  der henviser til, at frihandelsområdet mellem EU og Mexico spiller en vigtig rolle for EU's bilaterale forbindelser, idet det dækker mange områder (varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb, konkurrence, intellektuelle ejendomsrettigheder, investeringer og dermed forbundne betalinger),

  P.  der henviser til, at den mexicanske udvandring, bl.a. til Den Europæiske Union er et af de vigtigste og mest følsomme emner i Mexico set i lyset af det store antal mexicanske indvandrere i EU, hvoraf mange er højtuddannede,

  1.  retter følgende henstillinger til Rådet:

       a)  håber, at det strategiske partnerskab vil udgøre et kvalitativt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Mexico på multilateralt plan med hensyn til spørgsmål af global betydning, og at det vil styrke udviklingen af de bilaterale forbindelser,

       b)  henstiller, at afholdelsen af årlige topmøder mellem EU og Mexico institutionaliseres som led i det strategiske partnerskab i lighed med, hvad der er tilfældet med USA, Rusland, Kina og Brasilien

       c)  nærer tillid til, at dette strategiske partnerskab vil medføre en impuls for den globale aftale mellem EU og Mexico på de relevante områder, f.eks. de politiske, sikkerhedspolitiske, miljømæssige og socioøkonomiske aspekter (herunder menneskerettighederne), samt sikkerhed, bekæmpelse af narkotikahandel, miljø, teknisk og kulturelt samarbejde og de socioøkonomiske aspekter,

       d)  ønsker at aftalens kapitel om handel baseres på ligebehandling, solidaritet, dialog og respekt for Mexicos og EU's særlige karakteristika,

       e)  bekræfter sin støtte til den mexicanske regering og til præsident Calderón i forbindelse med den vigtige opgave med at forbedre en række institutioner i landet; mener, at denne bestræbelse skal gennemføres for at imødegå korruptionen og hindre, at samfundet udvikler sig til at være skrøbeligt,

       f)   er som led i sin indsats opmærksom på bestræbelserne på at bekæmpe drab på kvinder i begge regioner på grundlag af dialog, samarbejde og udveksling af god praksis,

       g)  nærer tillid til, at det takket være det strategiske partnerskab vil være muligt at forbedre koordineringen af holdninger i krisesituationer og spørgsmål af global betydning med udgangspunkt i fælles interesser og bekymringer,

       h)  mener, at der bør opstilles entydige retningslinjer for den bedste fremgangsmåde for et snævert samarbejde om at fremme en effektiv multilateralisme og styrke FN's evne til at bevare og konsolidere freden og respektere menneskerettighederne samt mulighederne for inden for folkerettens rammer at imødegå fælles trusler mod freden og sikkerheden, herunder narko- og våbenhandel, organiseret kriminalitet, terrorisme og menneskehandel i overensstemmelse med Lima-erklæringen,

       i)   understreger, at det strategiske partnerskab bør være en mulighed for at drøfte, hvordan menneskerettigheds- og demokratiklausulen kan gøres mere virksom, og hvordan den kan anvendes, bl.a. ved at udvide klausulens positive dimension, som udgør væsentlige værdier for begge parter i alle aftaler,

       j)   erklærer i denne sammenhæng sin støtte til den mexicanske regering i forbindelse med dens indsats i FN og dens kamp mod narkotikahandel, international terrorisme og organiseret kriminalitet, navnlig på baggrund af det stigende antal ofre for narkotikahandel og -forbrug,

       k)  har tiltro til, at de særlige mekanismer for politisk dialog, der er et resultat af det strategiske partnerskab EU-Mexico, vil være en effektiv tilskyndelse for forbindelserne med de forskellige regionale integrationsprocesser og mellem dem indbyrdes, til beskyttelsen af det strategiske partnerskabs værdier og interesser og til styrkelsen af multilateralismen i de internationale forbindelser,

       l)   foreslår, at forummet for civilsamfundet Mexico-EU anerkendes, og at der i størst muligt omfang tages hensyn til dets henstillinger,

       m) understreger behovet for, at det strategiske partnerskab udvikler sig til et instrument, som kan styrke samarbejdet mellem begge parter i internationale institutioner som Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, OECD, G-20 og G8+G5 med henblik på at finde frem til løsninger på den globale finanskrise og iværksætte et fælles svar, som har til formål at genskabe tilliden til de finansielle institutioner, i overensstemmelse med San Salvador-erklæringen,

       n)  betoner, især på baggrund af den globale finanskrise, nødvendigheden af at støtte de små og mellemstore virksomheder, der er uundværlige for styrkelsen af det økonomiske og sociale mønster og for skabelsen af anstændig beskæftigelse,

       o)  understreger vigtigheden af alle de bilaterale aftaler, som EU og Mexico har indgået, især den globale aftale, der omfatter et frihandelsområde, og det strategiske partnerskab,

       p)  fremhæver de positive virkninger af den globale aftale for begge parter, idet der er noteret en stigning på mere end 100 % i den bilaterale handel,

       q)  fremhæver, at det strategiske partnerskab mellem EU og Mexico vil stimulere de bilaterale forbindelser og fremme en udvidelse og forbedring af samarbejdsaftalerne, herunder det integrerede program til støtte for små og mellemstore virksomheder (PIAPYME), hvis resultater vil være til gavn for begge parter; anmoder i den forbindelse om, at der iværksættes en informationskampagne med henblik på at oplyse om alle de programmer, som de to parter vil komme til at drage nytte af i forbindelse med uddybningen af de indbyrdes forbindelser; fremhæver, at dette strategiske partnerskab vil konsolidere samordningen mellem de to parter yderligere i de vigtigste multilaterale fora og institutioner,

       r)  anbefaler, at Mexico bliver ordinært medlem af G20's nye finansielle og økonomiske internationale struktur, da det bilaterale strategiske partnerskab med EU i denne sammenhæng vil blive endnu mere relevant,

       s)  betoner vigtigheden af at identificere overensstemmende interesser med henblik på udarbejdelse af en fælles og ambitiøs strategi for bekæmpelse af klimaændringen forud for FN's klimakonference, der vil finde sted i København i 2009, og indgåelsen af en global aftale,

       t)   opfordrer indtrængende til mere sammenhængende bestræbelser på at fremme overførsel af forskning og teknologi med henblik på at forbedre det faktiske samarbejde i bekæmpelsen af klimaændringer og styrke miljøbeskyttelsen,

       u)  anmoder om, at der vil blive ført en endnu mere omfattende og struktureret dialog om migration, både den lovlige og den ulovlige, og om sammenhængen mellem migration og udvikling i overensstemmelse med de erfaringer, der er gjort i Mexico og EU på dette område, og i overensstemmelse med Lima-erklæringen,

       v)  opfordrer Det Fælles Råd til, på grundlag af bestemmelsen om den fremtidige udvikling i henhold til artikel 43 i den globale aftale, at overveje det rettidige i bl.a. at indgå en aftale om indvandringspolitik mellem de to parter, navnlig hvad angår procedurer under Modus 4,

       w) kræver, at tilsagnet om opnåelse af årtusindmålene bekræftes, og at betydningen af et snævert samarbejde om spørgsmål vedrørende social samhørighed, ligestilling mellem kønnene, klimaændringer, bæredygtig udvikling, bekæmpelse af international terrorisme og narkotikahandel, kriminalitet, fødevaresikkerhed og fattigdomsbekæmpelse fastholdes,

       x)  kræver, at EU's institutioner og den mexicanske regering regelmæssigt informerer Europa-Parlamentet og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico om det strategiske partnerskab og dets udvikling og om opfølgningen af de arbejder, der gennemføres inden for rammerne heraf;

  2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til Kommissionen og til regeringerne og parlamenterne i Den Europæiske Unions medlemsstater og til De Forenede Mexicanske Staters regering og Kongres til orientering.

  • [1]  EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 140.
  • [2]  EFT L 276 af 28.10.2000, s. 45.
  • [3]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0177.
  • [4]  EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 107.

  BEGRUNDELSE

  Indledning

  Forbindelserne mellem Mexico og Den Europæiske Union hviler på et solidt grundlag. Ud over historiske og kulturelle bånd, deler de to parter et sæt af grundlæggende værdier og fælles principper med udgangspunkt i de demokratiske værdier, retsstatsforhold og menneskerettighederne.

  Mexico og EU har haft samarbejdsforbindelser siden 1970'erne og indgik allerede i 1997 en associeringsaftale, hvormed de indførte en vidtrækkende, institutionaliseret ramme for deres indbyrdes forbindelser. Grundlaget for associeringsaftalen, der normalt benævnes den globale aftale, er de tre søjler: økonomisk partnerskab, politisk samordning og samarbejde.

  For at der kan opnås positive resultater med denne globale aftale, der trådte i kraft i oktober 2000, samtidig med at der er sket en udbygning af forbindelserne på alle niveauer mellem de to parter i løbet af de seneste år, skal der ske kvalitative fremskridt i form af et strategisk partnerskab mellem Mexico og Den Europæiske Union.

  Mexico i global sammenhæng

  Med en befolkning på over 100 millioner, hvoraf 45 % er under 20 år gamle, er Mexico en af de mest befolkningsrige stater i Latinamerika.

  Takket være sin geografiske placering indtager landet en strategisk position som "bro" mellem Nord- og Sydamerika og mellem Caribien og Stillehavsområdet. Denne geostrategiske faktor underbygges af de over 40 handelsaftaler, som Mexico har indgået med forskellige lande og regioner. Blandt disse skal særlig den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA) med USA og Canada, aftalerne med Japan og Australien og den omfattende associeringsaftale med Den Europæiske Union fremhæves. Mexico har udviklet sig til en af de vigtigste økonomier i verden, og i løbet af de seneste år har EU næst efter USA været Mexicos vigtigste partner.

  Mexico, støtter - i lighed med EU - kraftigt FN-systemet som den bedste ramme for at kunne garantere fred og sikkerhed i verden. Dette engagement er vigtigt, både for landets deltagelse (for fjerde gang) i FN's Sikkerhedsråd i 2009-2010 og for dets bidrag til organisationen, bl.a. i form af:

  · fredelig løsning af konflikter og i krisesituationer

  · kampen mod apartheid

  · fremme af nedrustning gennem Tlatelolcotraktaten

  · vedtagelsen af chartret om staternes økonomiske rettigheder og pligter

  · Mexicos støtte til den ekstraordinære FN-generalforsamling om narkotika for at understrege det internationale samfunds fælles ansvar i forbindelse med dette problem

  · forberedelse og fremme af en international konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder

  · den internationale konference om finansiering af udviklingen

  · konventionen om handicappedes rettigheder.

  Hertil kommer, at Mexicos finansielle bidrag til FN's almindelige budget udgør mere end halvdelen af Latinamerikas samlede bidrag, hvormed landet er den tiendestørste bidragyder i verden[1].

  Mexico indtager som medlem af forskellige internationale og regionale institutioner og organer en politisk og økonomisk førerstilling. Ud over at være et meget aktivt medlem af FN er landet fuldt medlem af de vigtigste latinamerikanske fora for politisk dialog, f.eks. Riogruppen, hvor Mexico for øjeblikket beklæder det midlertidige formandskab i toårsperioden 2008-2010. Endvidere deltager landet som verdens tiendestørste handelsnation bl.a. i G20 og i G8+G5, WTO og Den Internationale Valutafond. Mexico er endelig det eneste latinamerikanske land, der er medlem af OECD.

  På miljøområdet har Mexico undertegnet de vigtigste internationale konventioner såsom FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Kyotoprotokollen samt Balihandlingsplanen. Mexico deler EU's overbevisning om, at problemet med klimaændringen i overensstemmelse med princippet om fælles, men delt ansvar.

  Fra den globale aftale til strategisk partnerskab

  Mexico og Den Europæiske Union har siden 1970'erne haft samarbejdsrelationer, som konkret kom til udtryk i samarbejdsaftalen mellem Mexico og det daværende Økonomiske Europæiske Fællesskab. Forbindelserne blev institutionaliseret og uddybet med aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Mexico og EU - den globale aftale - der blev undertegnet den 8. december 1997 og har været i kraft siden den 1. oktober 2000, Aftalen består af tre søjler med bilateralt samarbejde:

  1.        Økonomisk partnerskab: ved indførelse af et frihandelsområde for varer og tjenesteydelser.

  2.        Politisk samordning: ved indførelse af en institutionaliseret politisk dialog.

  3.        Samarbejde: som fokuserer på prioriterede indsatsområder for udviklingen i Mexico og den optimale udnyttelse af den globale aftale.

  EU og Mexico har som et resultat af den globale aftale intensiveret samhandelen og de politiske kontakter. Desuden er den politiske dialog blevet styrket på alle niveauer. Der har været en lang række besøg på højt niveau fra de to parters side, bl.a. den mexicanske præsident, Felipe Calderón Hinojosas besøg i EU-institutionerne og i en række europæiske hovedstæder i 2007 og mødet mellem den mexicanske udenrigsminister Patria Espinosa og medlem af Kommissionen med ansvar for eksterne forbindelser og den europæiske naboskabspolitik, Benita Ferrero Waldner. Blandt fremtrædende repræsentanter for EU, der har besøgt Mexico, kan særligt nævnes den højtstående FUSP-repræsentant og Rådets generalsekretær, Javier Solana, kommissæren med ansvar for handel, Peter Mandelson, kommissæren for videnskab og forskning, Janez Potočnik og kommissæren med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, Vladimír Špidla, samt Kommissionens formand, José Manuel Barroso. De regelmæssige forbindelser mellem parlamentsmedlemmerne via Det Blandede Parlamentariske Udvalg Mexico-EU og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling har også været særdeles gavnlige for at fremme den politiske dialog på parlamentarisk niveau.

  Det har i denne sammenhæng vist sig at være hensigtsmæssigt at indføre en mere omfattende politisk ramme for at intensivere den politiske dialog ved hjælp af et effektivt instrument til samordning af holdningerne på globalt plan og i forskellige multilaterale sammenhænge og internationale institutioner. Derfor er det foreslåede strategiske partnerskab struktureret på to niveauer: samordning mellem EU og Mexico på multilateralt niveau og udbygning af de bilaterale forbindelser.

  På det multilaterale niveau er det vigtigt at indføre traditioner for høring og samordning, der afspejler begge parters fælles interesser og gør det muligt at indtage fælles holdninger i konkrete spørgsmål af global relevans. De vigtigste områder for samordning, er: politiske aspekter, aspekter i forbindelse med sikkerhed, miljø og samfundsøkonomiske forhold.

  På bilateralt niveau skal det strategiske partnerskab stimulere de bilaterale forbindelser som led i den politiske dialog og på de øvrige områder for på denne måde at udbygge de forbindelser, der allerede findes som led i den globale aftale.

  Konklusioner

  Mexicos førende rolle i latinamerikanske og internationale institutioner og organer og dets aktive deltagelse i de vigtigste internationale organer og institutioner rummer særdeles positive perspektiver for en udbygning af forbindelserne mellem EU og Mexico, særlig ved samordning af parternes holdninger og forelæggelse af fælles initiativer på internationalt plan.

  Det foreslåede strategiske partnerskab er et afgørende og uomgængeligt skridt hen imod en konsolidering af de eksisterende forbindelser med Mexico og en bedre samordning i spørgsmål af global betydning. Det foreslås derfor udtrykkeligt som led i den nye aftale om et strategisk partnerskab at institutionalisere de årlige topmøder mellem EU og Mexico i lighed med de møder, der afholdes sammen med USA, Kina, Rusland og Brasilien. En sådan institutionalisering af topmøderne skal ske på en sådan måde, at det ikke berører de eksisterende ordninger og den dialog, der foregår som led i den globale aftale. Den parlamentariske dialog, der finder sted gennem Den Blandede Parlamentariske Delegation EU-Mexico og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, er en yderligere vigtig mekanisme til fremme af forbindelserne mellem parterne.

  I denne henstilling til Rådet nævnes to aspekter og nøgleområder, hvor der børe gennemføres en udvidet samordning, ligesom der opfordres til udarbejdelse af entydige retningslinjer med henblik på et bedre snævert fælles samarbejde til fremme af en reel multilateralisme for sammen at kunne reagere på fælles trusler og nye udfordringer.

  Kun således vil det med det nye strategiske partnerskab være muligt at afhjælpe de eksisterende mangler og samordne holdningerne til spørgsmål af global betydning og dermed styrke de bilaterale forbindelser mellem EU og Mexico.

  • [1]  Plan Nacional de Desarrollo de México (Mexicos nationale udviklingsplan), det mexicanske præsidentembedes officielle websted, Mexico 2008.

  FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6‑0437/2008) (15.9.2008  )

  fremsat i overensstemmelse med artikel 114, stk. 1, i forretningsordenen

  af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  for PPE-DE-Gruppen

  om et strategisk partnerskab mellem EU og Mexico

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om et strategisk partnerskab EU-Mexico (KOM(2008)0447),

  –   der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side

  –   der henviser til Lima-erklæringen på det 5. topmøde mellem Latinamerika og Caribien og EU i Lima, Peru, den16. maj 2008,

  –   der henviser til fælleserklæringen fra det fjerde topmøde mellem Mexico og EU i Lima, Peru, den 17. maj 2008,

  –   der henviser til meddelelsen fra Den Euro-Latinamerikanske Forsamling på det femte topmøde mellem Latinamerika og Caribien og EU,

  –   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde mellem Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union i Lima

  –   der henviser til artikel 114, stk. 1, i sin forretningsorden,

  A.  der henviser til, at aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Mexico og EU - den globale aftale - der blev undertegnet i 1997 og har været i kraft siden 2000, er baseret på tre søjler, nemlig politisk dialog, gradvis etablering af et frihandelsområde og samarbejde; og der henviser til, at forbindelserne mellem de to parter siden denne aftales ikrafttræden i 2000 er blevet uddybet og konsolideret både på det politiske område, og for så vidt angår samhandel og samarbejde,

  B.  der henviser til, at EU's og Mexicos institutioner siden 2004 har udvidet deres kontakter på højt niveau både på det bilaterale område og inden for rammerne af den globale aftale,

  C.  der henviser til, at en udbygning af forbindelserne mellem Mexico og EU kan bidrage til at skabe enighed mellem EU og dets latinamerikanske partnere om regionale og globale spørgsmål,

  D.  der henviser til, at dette strategiske partnerskab indebærer en styrkelse af forbindelserne mellem EU og Mexico på to forskellige planer, nemlig på det multilaterale plan, koordination mellem de to parter af spørgsmål af global betydning, og på det bilaterale plan, udvikling af deres særlige forbindelser og initiativer,

  E.  der henviser til, at denne form for strategiske partnerskaber også kan bidrage til at fremme de euro-latinamerikanske partneres velfærd med henblik på at opnå bedre integrerede samfund med større samhørighed, hvor respekten for retsstaten, demokratiets værdier og principper og for menneskerettighederne står forrest inden for en ramme af solidaritet og lighed, sådan som det blev besluttet i Lima

  1.  fremsætter følgende henstillinger til Rådet:

       a)  at det strategiske biregionale partnerskab mellem EU og Mexico bør indgå i den biregionale tilgang til og den globale vision for forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien, som udgør grundlaget for det strategiske biregionale partnerskab, der er indgået inden for rammerne af topmøderne mellem EU og Latinamerika og Caribien

       b)  at de privilegerede mekanismer til politisk dialog, der er et resultat af det strategiske partnerskab EU-Mexico, bør give en virkelig impuls til forbindelserne med og mellem de forskellige regionale integrationsprocesser, til beskyttelse af det strategiske partnerskabs værdier og interesser og til styrkelse af multilateralismen i de internationale forbindelser

       c)  at det strategiske partnerskab EU-Mexico bør medføre en reel merværdi både i forbindelse med bestemmelserne i den nuværende associeringsaftale (den globale aftale) mellem Mexico og EU og på det bilaterale område

       d)  at dette strategiske partnerskab bør gøre det muligt at lukke de nuværende huller i koordinationen mellem partnerne i de forskellige internationale fora og institutioner, og bør gå videre end til at fastsætte en fælles dagsorden, men også indbefatte koordination af holdninger til spørgsmål af global betydning ud fra fælles interesser

       e)  at der bør medtages retningslinjer for den bedste måde til at arbejde tæt sammen om at fremme effektiv multilateralisme og styrke FN's evne til at bevare og konsolidere fred samt mulighederne for inden for folkerettens rammer at imødegå fælles trusler mod fred og sikkerhed, herunder narko- og våbenhandel, organiseret kriminalitet, terrorisme og de mafiaer, der lever højt på den illegale indvandring, i overensstemmelse med Lima-erklæringen

       f)   at EU's institutioner og den mexicanske regering regelmæssigt og udtømmende bør informere Europa-Parlamentet og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling om tilstanden i det strategiske partnerskab og om opfølgningen af de arbejder, der gennemføres inden for rammerne heraf

  2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til Kommissionen til orientering samt til EU-medlemsstaternes regeringer.

  UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (8.1.2009)

  til Udenrigsudvalget

  om et strategisk partnerskab mellem EU og Mexico
  (2008/2289(INI))

  Rådgivende ordfører: Erika Mann

  FORSLAG

  Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  A.  der henviser til, at Mexico deltog i G20-topmødet om den finansielle krise og verdensøkonomien, som fandt sted i Washington D.C. den 15. november 2008,

  B.  der henviser til, at Mexico har iværksat et strukturreformprogram i strategiske sektorer og er blevet verdens tiendestørste økonomiske magt,

  C.  der henviser til, at Mexicos strategiske situation og dets netværk af handelsaftaler gør, at dette land har stor strategisk betydning for europæiske eksport, da Den Europæiske Union er Mexicos næststørste kilde til udenlandske investeringer,

  D.  der henviser til, at EU og Mexico er forbundet af et system af bilaterale aftaler, der dækker de politiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser, og at grundlaget for disse forbindelser er aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde ("den globale aftale"),

  E.  der henviser til, at frihandelsområdet mellem EU og Mexico spiller en vigtig rolle for EU's bilaterale forbindelser, idet det dækker mange områder (varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb, konkurrence, intellektuelle ejendomsrettigheder, investeringer og dermed forbundne betalinger),

  F.  der henviser til, at den mexicanske udvandring bl.a. til Den Europæiske Union er et af de vigtigste og mest følsomme emner i Mexico set i lyset af det store antal mexicanske indvandrere i EU, hvoraf mange er højtuddannede,

  Fremsætter følgende henstillinger til Rådet:

  a)  understreger vigtigheden af alle de bilaterale aftaler, som EU og Mexico har indgået, især den globale aftale, der omfatter et frihandelsområde, og det strategiske partnerskab;

  b)  fremhæver de positive virkninger af den globale aftale for begge parter, idet der er noteret en stigning på mere end 100 % i den bilaterale handel;

  c)  fremhæver, at det strategiske partnerskab mellem EU og Mexico vil sætte fornyet skub i de bilaterale forbindelser og fremme en udvidelse og forbedring af samarbejdsaftalerne, herunder det integrerede program til støtte for små og mellemstore virksomheder (PIAPYME), hvis resultater er til gavn for begge parter; anmoder i den forbindelse om, at der iværksættes en informationskampagne med henblik på at oplyse om alle de programmer, som de to parter vil komme til at drage nytte af i forbindelse med uddybningen af de indbyrdes forbindelser; fremhæver, at dette strategiske partnerskab vil konsolidere samordningen mellem de to parter endnu mere i de vigtigste multilaterale fora og institutioner;

  d)  anbefaler, at Mexico bliver ordinært medlem af G20's nye finansielle og økonomiske internationale struktur, da det bilaterale strategiske partnerskab med EU i denne sammenhæng bliver endnu mere relevant;

  e)  opfordrer Det Fælles Råd til, på grundlag af bestemmelsen om den fremtidige udvikling i henhold til artikel 43 i den globale aftale, at overveje det rettidige i bl.a. at indgå en aftale om indvandringspolitik mellem de to parter, navnlig hvad angår procedurer under Modus 4.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  8.1.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Jean-Pierre Audy, Ole Christensen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  21.1.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Elmar Brok, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Andrew Duff, Aurelio Juri, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Jean Spautz

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Călin Cătălin Chiriţă

   3.