ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού

  17.2.2009 - (2008/2289(INI))

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Διαδικασία : 2008/2289(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0028/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0028/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού

  (2008/2289(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (B6‑0437/2008),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού» (COM(2008)0447),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου[1],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου[2],

  –   έχοντας υπόψη τις διακηρύξεις των πέντε διασκέψεων κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΛΑΚ-ΕΕ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα στο Ρίο Ιανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006) και στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008),

  –   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 4ης Διάσκεψης Κορυφής Μεξικού - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού, στις 17 Μαΐου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της όγδοης συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, στις 13-14 Οκτωβρίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού/Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μεξικό, στις 28-29 Οκτωβρίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 13ης Οκτωβρίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το μήνυμα της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προς την 5η Διάσκεψη Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 1ης Μαΐου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 5η Σύνοδο Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΛΑΚ-ΕΕ) στη Λίμα[3],

  –   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του San Salvador, η οποία εγκρίθηκε στη 17η Ιβηροαμερικανική Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στις 29-31 Οκτωβρίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου(A6‑0028/2009),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπνέονται από ένα σύνολο θεμελιωδών αξιών, από κοινές αρχές και διατηρούν ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία αναφέρεται η δημοκρατική ρήτρα, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης καθώς και της συνολικής συμφωνίας και ότι πρέπει να εφαρμόζεται από αμφότερα τα μέρη,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική βαρύτητα του Μεξικού στην παγκόσμια σκηνή εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επιβεβαιώνεται και από τον πρόσφατο ορισμό της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (περίοδος 2009-2010), όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ασκώντας επί του παρόντος την προεδρία της Ομάδας του Ρίο (περίοδος 2008-2010),

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τη συμβολή του Μεξικού στο πολυμερές σύστημα, δεδομένου ότι η πολυμέρεια είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν αμφότερα τα μέρη, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνές επίπεδο,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε στρατηγικούς τομείς και ότι έχει αναδειχθεί ως η δέκατη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι μέλος της Ομάδας των 20 και της Ομάδας των 5 (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Νότιος Αφρική και Μεξικό) και ότι είναι επίσης η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής μέλος του ΟΟΣΑ,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει πληθυσμό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια κατοίκους, με σύνθεση χαρακτηριστικά νεανική, καθώς το 45% του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών, και ότι διαθέτει σημαντική γεωστρατηγική θέση, ως γέφυρα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής και μεταξύ της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνολική Συμφωνία – η οποία υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1997, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη σταδιακή δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και τη συνεργασία· και ότι από την έναρξη ισχύος της, το 2000, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί και εδραιωθεί, τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο και στις εμπορικές συναλλαγές τους και στα θέματα συνεργασίας,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάσκεψη κορυφής της Λίμα (Μάιος 2008), η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπογράμμισαν τη θετική εξέλιξη των ροών εμπορίου και επενδύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της Συνολικής Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ενίσχυσαν τις επαφές τους σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα θεσμικά όργανα, και ιδίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεξικού-ΕΕ και με την Ευρω-λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης συμπίπτει με μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ότι η κρίση αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ισορροπία των διμερών σχέσεων,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προωθήσει τη συναίνεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λατινοαμερικανών εταίρων της επί περιφερειακών και παγκοσμίων ζητημάτων και να επιτρέψει την από κοινού προώθηση των κοινών αξιών και συμφερόντων τους στα διεθνή και περιφερειακά φόρα,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση αναμένεται να επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού σε δύο διαφορετικά επίπεδα: σε πολυμερές επίπεδο, μέσω του αμοιβαίου συντονισμού σε θέματα παγκόσμιας σημασίας και, σε διμερές επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης των σχέσεών τους και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών,

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και η σημασία του διαλόγου σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μετέβαλαν τις προτεραιότητες στην ατζέντα και των δύο περιφερειών,

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θέση του Μεξικού και το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών του προσδίδουν στην εν λόγω χώρα μεγάλη στρατηγική σημασία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη πηγή εξωτερικών επενδύσεων της χώρας,

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών ("FTA") Μεξικού-ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ καθόσον καλύπτει πολλούς τομείς (αγαθά, υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων, ανταγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδύσεις και συναφείς πληρωμές),

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεξικανική μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα για το Μεξικό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μεξικανών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί από τους οποίους είναι υψηλής ειδίκευσης,

  1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

       α)  ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερές επίπεδο σχετικά με θέματα παγκόσμιας σημασίας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων,

       β)  ζητεί να θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης η διοργάνωση ετήσιων συνόδων κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, ανάλογων με εκείνες που πραγματοποιούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βραζιλία,

       γ)  ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει νέα ώθηση στους διάφορους τομείς της Συνολικής Συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, όπως στις πολιτικές της πτυχές (περιλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων), τις σχετικές με την ασφάλεια, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, το περιβάλλον, την τεχνική και πολιτιστική συνεργασία και τα κοινωνικοοικονομικά θέματα,

       δ)  επιθυμεί το εμπορικό κεφάλαιο να στηρίζεται σε μια ισότιμη βάση, στην αλληλεγγύη, τον διάλογο και τον σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

       ε)  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τη μεξικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Καλντερόν για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν με στόχο την εξυγίανση συγκεκριμένων θεσμών του κράτους· εκτιμά ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να αχθεί εις πέρας προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να μην περιέλθει η κοινωνία σε κατάσταση αδυναμίας,

       στ) λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, την καταπολέμηση των δολοφονιών γυναικών και στις δύο περιφέρειες, στη βάση του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμοιβαίας ανταλλαγής καλών πρακτικών,

       ζ)  ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση του συντονισμού των θέσεων σε καταστάσεις κρίσης και θέματα παγκόσμιας σημασίας, στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων και ανησυχιών,

       η)  επιθυμεί να θεσπισθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη στενότερη συνεργασία για την προώθηση πραγματικά πολυμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας διατήρησης και εδραίωσης της ειρήνης αλλά και για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την αντιμετώπιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κοινών απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,

       θ)  ζητεί όπως η στρατηγική εταιρική σχέση αποτελέσει μια ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της - μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης της θετικής διάστασης αυτής της ρήτρας - καθώς πρόκειται για ουσιώδεις αξίες σε όλες τις συμφωνίες και για τα δύο μέρη,

       ι)   εκφράζει στο πλαίσιο αυτό τη στήριξή του στην κυβέρνηση του Μεξικού για τη συμβολή της στο έργο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και για τις προσπάθειές της κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών,

       ια) ευελπιστεί ότι οι προνομιακοί μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από την στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού θα οδηγήσουν σε πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων με και μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης, για την διαφύλαξη των αξιών και των συμφερόντων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων,

       ιβ) προτείνει να αναγνωρισθεί επίσημα το Φόρουμ της Κοινωνίας των πολιτών Μεξικού-ΕΕ και, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του,

       ιγ) υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να αποτελέσει η εν λόγω στρατηγική εταιρική σχέση εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ αμφοτέρων των μερών σε διεθνή φόρα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ, η Ομάδα των 20 και η Ομάδα των 8 + 5 για την αναζήτηση λύσεων στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του San Salvador,

       ιδ) υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, ιδίως στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να προωθηθεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και για τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης,

       ιε)            τονίζει τη σημασία όλων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, κυρίως τη συνολική συμφωνία, η οποία εμπεριέχει μια Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, και την στρατηγική εταιρική σχέση της,

       ιστ)υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας και για τα δύο μέρη καθώς το διμερές εμπόριο κατέγραψε αύξηση άνω του 100%,

       ιζ) υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα συμβάλει στη διεύρυνση και στη βελτίωση των προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (PIAPYME), τα αποτελέσματα των οποίων θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας ενημέρωσης για να γίνουν γνωστά όλα τα προγράμματα που θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη στο πλαίσιο της εν λόγω εμβάθυνσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση θα συμβάλει σε έναν ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό των δύο μερών στους κόλπους των βασικότερων πολυμερών φόρουμ και οργάνων,

       ιη) συνιστά να γίνει το Μεξικό μόνιμο μέλος της νέας χρηματοοικονομικής και οικονομικής διεθνούς αρχιτεκτονικής της Ομάδας των 20, δεδομένου ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση με την ΕΕ θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία,

       ιθ) υπογραμμίζει τη σημασία προσδιορισμού σημείων συμφωνίας για την επεξεργασία μιας φιλόδοξης κοινής στρατηγικής στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, εν όψει της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα πραγματοποιηθεί το 2009 στην Κοπεγχάγη και της επίτευξης μιας συνολικής συμφωνίας,

       κ)  ζητεί πιο συνεκτικές προσπάθειες για την προώθηση της μεταφοράς της επιστήμης και της τεχνολογίας, με στόχο την τόνωση της πραγματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας,

       κα) ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ένας συνολικός και δομημένος διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση, τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη, καθώς και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εμπειρίες του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,

       κβ) καλεί το Μεικτό Συμβούλιο, βάσει της ρήτρας για τις μελλοντικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνολικής συμφωνίας, να εξετάσει την κατάλληλη χρονική στιγμή για τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, συμφωνίας σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των δύο μερών, ιδίως διότι αφορά διαδικασίες για τον Τρόπο 4,

       κγ) ζητεί να επαναβεβαιωθούν οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και να υπενθυμισθεί η σημασία της στενής συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη, την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, την επισιτιστική ασφάλεια και την καταπολέμηση της φτώχειας,

       κδ) ζητεί να προβλεφθεί τακτική ενημέρωση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Μεξικού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση καθώς και προς τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού σχετικά με την κατάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και σχετικά με την παρακολούθηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιό της·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

  • [1]  ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σελ. 140.
  • [2]  ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σελ. 45.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0177.
  • [4]  ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σελ. 107.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Εισαγωγή

  Οι σχέσεις μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερείδονται σε στερεές βάσεις. Εκτός από ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, τα δύο μέρη μοιράζονται ένα σύνολο θεμελιωδών αξιών και κοινές αρχές, οι οποίες βασίζονται στον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

  Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν σχέσεις συνεργασίας από τη δεκαετία του 1970, και ήδη το 1997 υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό ένα φιλόδοξο και θεσμοθετημένο πλαίσιο για τις σχέσεις τους. Η εν λόγω συμφωνία εταιρικής σχέσης, γνωστή ως Συνολική Συμφωνία, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: οικονομική εταιρική σχέση, πολιτικός συντονισμός και συνεργασία.

  Η επιτυχία της Συνολικής Συμφωνίας από την έναρξη ισχύος της τον Οκτώβριο του 2000 και η εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα απαιτούν πλέον μια ποιοτική αναβάθμιση: τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το Μεξικό στην παγκόσμια σκηνή

  Με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων και με το 45 % του πληθυσμού του σε ηλικία κάτω των 20 ετών, το Μεξικό είναι μια από τις μεγαλύτερες δημογραφικές δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής.

  Η γεωγραφική του θέση του προσδίδει στρατηγική σημασία ως «γέφυρα» μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Νότιας Αμερικής και μεταξύ της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού. Η εν λόγω γεωστρατηγική θέση ενισχύεται από τις 40 και πλέον εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από το Μεξικό με διάφορες χώρες ή περιφέρειες. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η συμφωνία για τη Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA) με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Αυστραλία, καθώς και η ευρεία συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μεξικό συγκαταλέγεται πλέον στις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα τελευταία χρόνια ο δεύτερος εταίρος του Μεξικού μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Το Μεξικό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί ισχυρή δέσμευση έναντι του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως το καταλληλότερο πλαίσιο για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Η εν λόγω δέσμευση αποδεικνύεται τόσο από τη συμμετοχή του, για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2009-2010 όσο και από τη συμβολή του στο έργο του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων:

  · στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και καταστάσεων κρίσης,

  · στην καταπολέμηση του απαρτχάιντ,

  · στην προώθηση του αφοπλισμού, ιδίως μέσω της συνθήκης του Τλατελόλκο,

  · στην έγκριση του Χάρτη των οικονομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κρατών,

  · στη στήριξη προς την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας στο συγκεκριμένο πρόβλημα,

  · στην εκπόνηση και προώθηση μιας διεθνούς σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους,

  · στη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

  · στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

  Επιπλέον, η οικονομική συνεισφορά του Μεξικού στον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής εισφοράς της Λατινικής Αμερικής, καθιστώντας τη χώρα δέκατο συνεισφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο[1].

  Το Μεξικό, ως μέλος διαφόρων διεθνών και περιφερειών φόρα, κατέχει ηγετική πολιτική και οικονομική θέση. Εκτός από την ιδιαίτερα δραστήρια συμμετοχή του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Μεξικό είναι πλήρες μέλος των βασικών λατινοαμερικανικών φόρα πολιτικού διαλόγου, όπως η Ομάδα του Ρίο, στην οποία το Μεξικό ασκεί επί του παρόντος την προεδρία για τη διετία 2008-2010. Επίσης, ως δέκατη παγκόσμια οικονομική δύναμη, το Μεξικό συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στην Ομάδα των 20 καθώς και στην Ομάδα των 8+5, στον ΠΟΕ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αποτελεί δε τη μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που είναι μέλος του ΟΟΣΑ.

  Στον τομέα του περιβάλλοντος, το Μεξικό έχει υπογράψει τις κύριες διεθνείς συμβάσεις, όπως τη σύμβαση-πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και το Πρωτόκολλο του Κιότο καθώς και το σχέδιο δράσης του Μπαλί. Η χώρα συμμερίζεται την πεποίθηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης.

  Από τη Συνολική Συμφωνία προς μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης

  Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν σχέσεις συνεργασίας από τη δεκαετία του 1970, οι οποίες επισφραγίστηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Μεξικού και της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Οι εν λόγω σχέσεις θεσμοθετήθηκαν και διευρύνθηκαν με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας, τη λεγόμενη «Συνολική Συμφωνία», η οποία υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1997 και ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2000. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τρεις πυλώνες συνεργασίας σε διμερές επίπεδο:

  1.        οικονομική εταιρική σχέση: μέσω της δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών·

  2.        πολιτικός συντονισμός: μέσω της θεσμοθέτησης του πολιτικού διαλόγου·

  3.        συνεργασία: επικεντρωμένη σε τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη του Μεξικού και τη βέλτιστη αξιοποίηση της Συνολικής Συμφωνίας.

  Ως αποτέλεσμα της Συνολικής Συμφωνίας, η ΕΕ και το Μεξικό αύξησαν τις εμπορικές συναλλαγές και την πολιτική προσέγγισή τους. Επίσης, ενισχύθηκε ο πολιτικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα. Πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις υψηλού επιπέδου από αμφότερες τις πλευρές, όπως η επίσκεψη του προέδρου του Μεξικού, Felipe Calderón Hinojosa, στην έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2007 και η συνάντηση μεταξύ της υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού, πρέσβη Patria Espinosa, και της αρμόδιας Επιτρόπου για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Benita Ferrero Waldner. Από τις άλλες επισκέψεις υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ στο Μεξικό ξεχωρίζουν επίσης η επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της ΕΕ, Javier Solana· η επίσκεψη του αρμόδιου για θέματα εμπορίου Επιτρόπου, Peter Mandelson· η επίσκεψη του αρμόδιου για την έρευνα και την επιστήμη Επιτρόπου, Janez Potočnik, και η επίσκεψη του αρμόδιου για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα Επιτρόπου, Vladimir Spidla· επίσης, η επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso. Οι τακτικές σχέσεις μεταξύ βουλευτών, μέσω της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεξικού-ΕΕ και της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, υπήρξαν επίσης εξαιρετικά παραγωγικές για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

  Στο πλαίσιο αυτό, κατέστη προφανής η σκοπιμότητα εγκαθίδρυσης ενός πιο φιλόδοξου πολιτικού πλαισίου για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου μέσω ενός αποτελεσματικού εργαλείου που θα επιτρέψει τον συντονισμό των θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στα διάφορα πολυμερή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτόν, η προτεινόμενη στρατηγική εταιρική σχέση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: τον συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού σε πολυμερές επίπεδο και μια νέα ανάπτυξη των σχέσεων σε διμερές επίπεδο.

  Σε πολυμερές επίπεδο, πρέπει να θεσπισθούν συνήθειες διαβούλευσης και συντονισμού, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τα κοινά συμφέροντα αμφοτέρων των μερών και θα καταστήσουν δυνατή την υιοθέτηση θέσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας. Οι κύριοι τομείς συντονισμού θα είναι, επομένως, οι ακόλουθοι: πολιτικές πτυχές, πτυχές σχετικές με την ασφάλεια, περιβαλλοντικές πτυχές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές.

  Σε διμερές επίπεδο, η στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου καθώς και σε άλλους τομείς, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις ήδη υφιστάμενες σχέσεις στο πλαίσιο της Συνολικής Συμφωνίας.

  Συμπεράσματα

  Η ηγετική θέση του Μεξικού στα λατινοαμερικανικά και διεθνή φόρα καθώς και η δραστήρια συμμετοχή του στα κύρια πολυμερή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό θέσεων και την παρουσίαση κοινών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο.

  Η προτεινόμενη στρατηγική εταιρικής σχέσης αποτελεί καθοριστικό και απαραίτητο βήμα για την εδραίωση των υφιστάμενων σχέσεων με το Μεξικό και για τη διεύρυνση του συντονισμού σε θέματα παγκόσμιας σημασίας. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνεται ρητά η θεσμοθέτηση στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ετήσιων συνόδων κορυφής ΕΕ-Μεξικού, παρόμοιων με εκείνες που πραγματοποιούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βραζιλία. Η θεσμοθέτηση των συνόδων κορυφής πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να θιγούν οι μηχανισμοί του ήδη υφιστάμενου διαλόγου στο πλαίσιο της Συνολικής Συμφωνίας. Ο κοινοβουλευτικός διάλογος, μέσω της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού και της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, συνιστά σημαντικό πρόσθετο μηχανισμό για την προώθηση των σχέσεων των δύο μερών.

  Στην παρούσα σύσταση προς το Συμβούλιο αναφέρονται οι βασικές πτυχές και τα θέματα στα οποία θα πρέπει να υπάρξει διευρυμένος συντονισμός και διαβούλευση, ενώ ταυτόχρονα ζητείται η χάραξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο στενής και κοινής συνεργασίας για την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας και για την από κοινού αντιμετώπιση κοινών απειλών και νέων προκλήσεων.

  Μόνον έτσι η νέα στρατηγική εταιρική σχέση θα επιτρέψει την υπέρβαση των υφιστάμενων κενών και τον συντονισμό των αντίστοιχων θέσεων σε θέματα παγκόσμιας σημασίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις διμερείς σχέσεις ΕΕ και Μεξικού.

  • [1]  Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης του Μεξικού, επίσημος δικτυακός τόπος της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μεξικό 2008.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (B6‑0437/2008) (15.9.2008  )

  σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού

  του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE

  σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού» (COM(2008) 447 τελικό),

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου[1],

  –   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Λίμα κατά την 5η Διάσκεψη Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα του Περού, στις 16 Μαΐου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 4ης Διάσκεψης Κορυφής Μεξικού - Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λίμα του Περού, στις 17 Μαΐου 2008,

  –   έχοντας υπόψη το μήνυμα της Ευρωλατινοαμερικανικής Συνέλευσης προς την 5η Διάσκεψη Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 5η Σύνοδο Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

  Α. επισημαίνοντας ότι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνολική Συμφωνία – η οποία υπεγράφη το 1997 και ισχύει από το 2000 βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη σταδιακή δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και την συνεργασία· και ότι από την έναρξη ισχύος της, το 2000, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί και εδραιωθεί, τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο και στις εμπορικές συναλλαγές τους και στα θέματα συνεργασίας,

  Β.  επισημαίνοντας ότι από το 2004, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού έχουν πυκνώσει τις υψηλού επιπέδου επαφές τους τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Συνολικής Συμφωνίας,

  Γ.  επισημαίνοντας ότι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προωθήσει τη συναίνεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λατινοαμερικανών εταίρων της επί περιφερειακών και παγκοσμίων ζητημάτων,

  Δ.  εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή εταιρική σχέση συνεπάγεται την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο πολυμερές, για τον συντονισμό αμφοτέρων επί θεμάτων παγκόσμιας σημασίας και στο διμερές, για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων σχέσεων και πρωτοβουλιών τους,

  Ε.  επισημαίνοντας ότι αυτού του είδους οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις πρέπει επίσης να συμβάλουν στην ευημερία των ευρωλατινοαμερικανών εταίρων για τη δημιουργία περισσότερο αφομοιωτικών και συνεκτικών κοινωνιών, στις οποίες θα επικρατεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των αξιών και των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και ισότητας, όπως αποφασίσθηκε στη Λίμα,

  1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

       α)  η διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο της διπεριφερειακής προσέγγισης και της συνολικής αντιμετώπισης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, το οποίο αποτελεί τη βάση της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο των Συνόδων Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ·

       β)  οι προνομιακοί μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων με και μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης, για τη διαφύλαξη των αξιών και των συμφερόντων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων·

       γ)  η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού πρέπει να αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία τόσο στο πλαίσιο των διατάξεων της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης (Συνολική Συμφωνία) μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο διμερές πλαίσιο·

       δ)  η στρατηγική αυτή εταιρική σχέση πρέπει να επιτρέπει να ξεπεραστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε θέματα συντονισμού μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο των διαφόρων διεθνών φόρουμ και θεσμικών οργάνων, να υπερβαίνει την δημιουργίας κοινής ατζέντας και να περιλαμβάνει τον συντονισμό των θέσεων επί θεμάτων παγκόσμιας σημασίας, στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων και ανησυχιών·

       ε)  πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τη στενότερη συνεργασία για την προώθηση πραγματικά πολυμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας διατήρησης και εδραίωσης της ειρήνης από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την αντιμετώπιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κοινών απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της μαφίας που πλουτίζουν από την παράνομη μετανάστευση, σύμφωνα με την Διακήρυξη της Λίμα·

       στ) να προβλέπεται τακτική και πλήρης ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και της κυβέρνησης του Μεξικού σχετικά με την εξέλιξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και την παρακολούθηση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • [1]  ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 45.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (8.1.2009)

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού
  (2008/2289(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Erika Mann

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α. επισημαίνονταςότι το Μεξικό συμμετείχε στη διάσκεψη κορυφής της Ομάδας των 20 (G-20) για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την παγκόσμια οικονομία η οποία διεξήχθη στην Ουάσιγκτον στις 15 Νοεμβρίου 2008,

  B.  επισημαίνονταςότι το Μεξικό έχει δρομολογήσει ένα σύστημα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε στρατηγικούς τομείς και ότι έχει αναδειχθεί ως η δέκατη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο,

  Γ.  επισημαίνονταςότι η στρατηγική θέση του Μεξικού και το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών του προσδίδουν στην εν λόγω χώρα μεγάλη στρατηγική σημασία χώρα για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη πηγή εξωτερικών επενδύσεων της χώρας,

  Δ.  επισημαίνονταςότι η ΕΕ και το Μεξικό συνδέονται με ένα σύστημα διμερών συμφωνιών, που καλύπτει ολόκληρη τη σχέση τους σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, επισημαίνονταςότι η βάση της σχέσης είναι η συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία ("συνολική συμφωνία"),

  Ε.  επισημαίνονταςότι η Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών ("FTA") Μεξικού-ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ καθόσον καλύπτει πολλούς τομείς (αγαθά, υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων, ανταγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδύσεις και συναφείς πληρωμές),

  ΣΤ. επισημαίνονταςότι η μεξικανική μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα για το Μεξικό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μεξικανών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί από τους οποίους είναι υψηλής ειδίκευσης,

  απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

  (α). τονίζει την σημασία όλων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, κυρίως την συνολική συμφωνία, η οποία εμπεριέχει μια Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, και την στρατηγική εταιρική σχέση της·

  (β) υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας και για τα δύο μέρη καθώς το διμερές εμπόριο κατέγραψε αύξηση άνω του 100%·

  (γ) υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα συμβάλει στη διεύρυνση και στη βελτίωση των προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (PIAPYME), τα αποτελέσματα των οποίων θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας ενημέρωσης για να γίνουν γνωστά όλα τα προγράμματα που θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη στο πλαίσιο της εν λόγω εμβάθυνσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση θα συμβάλει σε έναν ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό των δύο μερών στους κόλπους των βασικότερων πολυμερών φόρουμ και οργάνων·

  (δ) συνιστά να γίνει το Μεξικό μόνιμο μέλος της νέας χρηματοοικονομικής και οικονομικής διεθνούς αρχιτεκτονικής της Ομάδας των 20· δεδομένου ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση με την ΕΕ θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία·

  (ε) καλεί το Μεικτό Συμβούλιο, βάσει της ρήτρας για τις μελλοντικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνολικής συμφωνίας, να εξετάσει την κατάλληλη χρονική στιγμή για τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, συμφωνίας σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των δύο μερών, ιδίως διότι αφορά διαδικασίες για τον Τρόπο 4.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.1.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Γεώργιος Παπαστάμκος, Маруся Иванова Любчева

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Ole Christensen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.1.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Elmar Brok, Michael Gahler, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrew Duff, Aurelio Juri, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Doris Pack, Jean Spautz, Николай Младенов

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Călin Cătălin Chiriţă