SPRAWOZDANIE zawierający projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk

  17.2.2009 - (2008/2289(INI))

  Komisja Spraw Zagranicznych
  Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Procedura : 2008/2289(INI)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0028/2009

    PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

  w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk

  (2008/2289(INI))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy politycznej PPE-DE w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (B6-0437/2008),

  –   uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „W kierunku partnerstwa strategicznego UE-Meksyk” (COM(2008)),

     uwzględniając rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska[1],

  –   uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony[2],

  –   uwzględniając oświadczenia przyjęte na pięciu szczytach szefów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej (UE-AŁK), które odbyły się kolejno w Rio de Janeiro (w dniach 28 i 29 czerwca 1999 r.), w Madrycie (w dniach 17 i 18 maja 2002 r.), w Guadalajarze (w dniach 28 i 29 maja 2004 r.), w Wiedniu (w dniach 12 i 13 maja 2006 r.) i w Limie (16 i 17 maja 2008 r.),

  –   uwzględniając wspólny komunikat z czwartego szczytu Unia Europejska-Meksyk, który odbył się w Limie (Peru) w dniu 17 maja 2008 r.,

  –   uwzględniając wspólny komunikat z ósmego posiedzenia wspólnej komisji UE-Meksyk w Meksyku w dniach 13/14 października 2008 r.,

  –   uwzględniając wspólne oświadczenie mieszanej komisji parlamentarnej Stany Zjednoczone Meksyku/Unia Europejska w Meksyku w dniach 28/29 października 2008 r.,

  –   uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 13 października 2008 r.,

  –   uwzględniając przesłanie Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego na piąty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby z dnia 1 maja 2008 r.,

  –   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie piątego szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie[3],

  –   uwzględniając deklarację przyjętą w San Salvador na XVII szczycie iberoamerykańskim szefów państw i rządów w dniach 29/31 października 2008 r.,

    uwzględniając rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską[4],

  –   uwzględniając art. 114 ust. 3, oraz art. 83 ust. 5 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6 0028/2009),

  A. mając na uwadze, że Meksyk i Unia Europejska podzielają wspólne wartości podstawowe, wspólne zasady, a także więzy historyczne i kulturalne,

  B.  mając na uwadze, że poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka, o którym mowa w klauzuli dotyczącej demokracji, stanowi kluczowy element strategicznego partnerstwa, a także umowy ogólnej i musi być stosowane przez obie strony,

  C. mając na uwadze, że rola polityczna Meksyku na arenie światowej wciąż wzrasta zarówno w skali globalnej, o czym świadczy niedawne wybranie Meksyku na tymczasowego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (w latach 2009-2010), jak i regionalnej, gdyż Meksyk przewodniczy czasowemu sekretariatowi Grupy z Rio (lata 2008-2010),

  D. mając na uwadze, że Unia Europejska powinna docenić wkład Meksyku w system wielostronny, zważywszy że wielostronność jest jedną z podstawowych zasad, które obie strony, Meksyk i Unia Europejska, zobowiązały się promować na arenie międzynarodowej,

  E.  mając na uwadze, że Meksyk rozpoczął program reform strukturalnych w strategicznych sektorach i znalazł się na dziesiątym miesjcu wśród największych gospodarek na świecie, jest członkiem grupy G-20 i G-5 (Brazylia, Chiny, Indie, RPA i Meksyk), a ponadto jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej zrzeszonym w OECD,

  F.  mając na uwadze, że ludność Meksyku liczy 100 mln mieszkańców, w znacznej mierze młodych, ponieważ 45% ludności ma mniej niż 20 lat, i zajmuje ważną pozycję geostrategiczną, jako pomost między Ameryką Północną i Południową oraz między Karaibami i Pacyfikiem,

  G. mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Unią Europejską i Meksykiem (umowa ogólna) podpisana 8 grudnia 1997 r. opiera się na trzech filarach: dialogu politycznym, stopniowym ustanowieniu strefy wolnego handlu oraz współpracy; a także mając na uwadze, że od jej wejścia w życie w 2000 r. stosunki między obiema stronami pogłębiły się i utrwaliły, zarówno w kwestiach politycznych, jak i w dziedzinie wymiany handlowej i współpracy,

  H. mając na uwadze, że na szczycie w Limie (maj 2008) Unia Europejska i Meksyk podkreśliły pozytywny rozwój przepływów handlowych i inwestycji w ramach umowy o partnerstwie,

  I.   mając na uwadze, że zarówno na płaszczyźnie stosunków dwustronnych, jak i w ramach umowy ogólnej Unia Europejska i Meksyk zacieśniły kontakty na wszystkich szczeblach i ze wszystkimi instytucjami, a zwłaszcza na płaszczyźnie parlamentarnej z mieszaną komisją parlamentarną Meksyk-UE i z Europejsko-latynoamerykańskim Zgromadzeniem Parlamentarnym,

  J.   mając na uwadze, że propozycję partnerstwa strategicznego wysunięto w momencie międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz że kryzys ten może zaszkodzić równowadze ekonomicznej i społecznej stosunków dwustronnych,

  K. mając na uwadze, że pogłębianie stosunków między Meksykiem i Unią Europejską mogłoby sprzyjać osiągnięciu konsensusu między Unią Europejską i jej partnerami z Ameryki Łacińskiej w kwestiach regionalnych i globalnych oraz umożliwiłoby wspólne promowanie wartości i wspólnych interesów na forach międzynarodowych i regionalnych,

  L.  mając na uwadze, że partnerstwo strategiczne powinno oznaczać skok jakościowy w stosunkach między Unią Europejską i Meksykiem na dwóch różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie stosunków wielostronnych w zakresie wzajemnej koordynacji w sprawach światowej wagi oraz na płaszczyźnie stosunków dwustronnych poprzez rozwój ich stosunków i inicjatyw w kwestiach szczegółowych,

  M. mając na uwadze, że procesy integracji politycznej i gospodarczej, coraz większy postęp globalizacji gospodarczej oraz ważna rola debaty między innymi na temat demokracji, praw człowieka oraz środowiska naturalnego przyczyniły się do zmiany priorytetów w agendzie obydwu regionów,

  N. mając na uwadze, że strategiczna pozycja Meksyku i sieć wiążących go umów handlowych oznaczają, że jest to kraj o wielkim strategicznym znaczeniu dla europejskiego eksportu, gdyż Unia Europejska jest dla niego drugim pod względem wielkości źródłem inwestycji zagranicznych,

  O. mając na uwadze, że strefa wolnego handlu Meksyk-UE odgrywa ważną rolę w stosunkach dwustronnych UE, ponieważ jej zasięg jest bardzo szeroki (obejmuje towary, usługi, zamówienia publiczne, konkurencję, prawa własności intelektualnej, inwestycje i powiązane z nimi płatności),

  P. mając na uwadze, że meksykańska emigracja do Unii Europejskiej, między innymi, jest jedną z najważniejszych i najbardziej drażliwych kwestii dla Meksyku, biorąc pod uwagę dużą liczbę meksykańskich imigrantów w Unii Europejskiej, z których wielu jest wysoko wykwalifikowanych,

  1.  przekazuje Radzie następujące zalecenia:

  a) oczekuje, że to partnerstwo strategiczne spowoduje zmianę jakościową w stosunkach między Meksykiem i Unią Europejską na płaszczyźnie stosunków wielostronnych w sprawach światowej wagi oraz że wzmocni rozwój stosunków dwustronnych,

  b) apeluje, aby w ramach partnerstwa strategicznego zinstytucjonalizowano organizację corocznych szczytów między Unią Europejską i Meksykiem, w sposób podobny do szczytów organizowanych ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami i Brazylią,

  c) ufa, że partnerstwo strategiczne zapewni nowy impuls dla umowy ogólnej między UE i Meksykiem na różnych płaszczyznach, takich jak kwestie polityczne (w tym prawa człowieka) i związane z bezpieczeństwem, walka z handlem narkotykami, ochrona środowiska, współpraca techniczna i kulturalna oraz kwestie społeczno-gospodarcze;

  d) pragnie, aby część handlowa opierała się na zasadach równego traktowania, solidarności, dialogu i szacunku dla cech partykularnych Meksyku i Unii Europejskiej,

  e) potwierdza swoje wsparcie dla rządu meksykańskiego i prezydenta Felipe Calderóna w ważnym zadaniu uzdrowienia określonych instytucji rządowych; uważa, że zadanie to powinno doprowadzić do likwidacji korupcji i pozwolić uniknąć sytuacji wykluczenia społecznego,

  f)  uwzględnia w ramach swej działalności zwalczanie zabójstw kobiet w obu regionach w oparciu o dialog, współpracę i wzajemną wymianę wzorcowych praktyk,

  g) ufa, że partnerstwo strategiczne pozwoli na zwiększenie koordynacji stanowisk w sytuacjach kryzysowych i w sprawach światowej wagi w oparciu o wspólne interesy i obawy,

  h) apeluje o ustalenie jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także poszanowania praw człowieka oraz, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i handlowi ludźmi;

  i)  apeluje, aby partnerstwo strategiczne stało się okazją do debaty na temat zwiększenia funkcji klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji oraz do oceny jej przestrzegania – poprzez rozwijanie pozytywnego wymiaru klauzuli – ponieważ stanowią najważniejsze wartości we wszystkich umowach dla obu stron,

  j)  w tym zakresie wyraża swe poparcie dla meksykańskiego rządu za jego udział w pracach ONZ i walkę z handlem narkotykami, międzynarodowym terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, zwłaszcza w odniesieniu do rosnącej liczby ofiar narkotyków i handlu narkotykami,

  k) ufa, że podstawowe mechanizmy dialogu politycznego będące rezultatem partnerstwa strategicznego UE-Meksyk staną się prawdziwym impulsem dla relacji z poszczególnymi procesami integracji regionalnej i między nimi, dla ochrony wartości i interesów partnerstwa strategicznego oraz dla wzmocnienia wielostronności w zakresie stosunków międzynarodowych,

  l)  sugeruje praktyczne wykorzystanie forum społeczeństwa obywatelskiego Meksyk-UE i stosowanie, w miarę możliwości, jego zaleceń,

  m) podkreśla konieczność, aby partnerstwo strategiczne było instrumentem wzmacniającym współpracę między obiema stronami na forach międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, G-20 i G8+G5, w celu poszukiwania rozwiązań dla światowego kryzysu finansowego i realizacji wspólnych działań mających na celu odbudowanie zaufania do instytucji finansowych, zgodnie z deklaracją z San Salvador,

  n) podkreśla znaczenie, zwłaszcza w kontekście światowego kryzysu finansowego, wspierania rozwoju MŚP, który jest niezbędny dla wzmocnienia struktur gospodarczych i społecznych oraz dla tworzenia godziwych miejsc pracy,

  o) podkreśla znaczenie wszystkich umów dwustronnych zawartych między UE i Meksykiem, zwłaszcza umowę ogólną, która obejmuje strefę wolnego handlu i partnerstwo strategiczne,

  p) podkreśla pozytywne skutki stosowania umowy ogólnej dla obu stron oraz odnotowany ponad 100% wzrost dwustronnej wymiany handlowej,

  q) podkreśla, że strategiczne partnerstwo UE-Meksyk sprawi, że stosunki dwustronne będą jeszcze bardziej dynamiczne oraz przyczyni się do poszerzania i ulepszenia programów współpracy, takich jak zintegrowany program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (PIAPYME), których rezultaty przyniosą korzyści obu stronom; w związku z tym wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu przedstawienie wszystkich programów, które przyniosą korzyści obu stronom w ramach pogłębiania wzajemnych stosunków; podkreśla, że to strategiczne partnerstwo będzie służyć dalszemu zwiększeniu koordynacji pomiędzy obiema stronami na głównych forach i w instytucjach wielostronnych,

  r) zaleca, aby Meksyk stał się członkiem nowej finansowej i ekonomicznej struktury międzynarodowej G-20, ponieważ w tym kontekście dwustronne partnerstwo strategiczne z UE stanie się tym ważniejsze,

  s) podkreśla rolę zidentyfikowania wspólnych punktów w celu opracowania wspólnej ambitnej strategii w zakresie walki ze zmianami klimatu, z myślą o konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w 2009 r. w Kopenhadze, a także zawarcia umowy ogólnej;

  t)  apeluje o podejmowanie bardziej spójnych działań na rzecz promowania transferu naukowego i technologicznego w celu nadania większego rozmachu rzeczywistej współpracy w zwalczaniu zmian klimatu oraz zwiększaniu ochrony środowiska;

  u) wzywa do zwiększenia globalnego i zorganizowanego dialogu na temat migracji, zarówno legalnej jak i nielegalnej, a także związków między migracją i rozwojem zgodnie z doświadczeniami Meksyku i Unii Europejskiej w tej kwestii i z deklaracją z Limy,

  v) wzywa Wspólna Radę, w oparciu o klauzulę przyszłego rozwoju zawartą w art. 43 umowy ogólnej, do rozpatrzenia stosowności opracowania między innymi umowy w sprawie polityki imigracyjnej między obiema stronami, zwłaszcza w zakresie procedur 4. sposobu świadczenia usług (Mode 4 procedures),

  w) wzywa do potwierdzenia zobowiązań dotyczących realizacji milenijnych celów rozwoju i do przypomnienia roli ścisłej współpracy w kwestiach związanych ze spójnością społeczną, równością płci, zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, walką z międzynarodowym terroryzmem oraz handlem narkotykami, przestępczością, bezpieczeństwem żywnościowym i zwalczaniem biedy,

  x) wzywa do ustanowienia obowiązku regularnego informowania Parlamentu Europejskiego i Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz mieszanej komisji parlamentarnej UE-Meksyk przez instytucje Unii Europejskiej i rząd meksykański o stanie zaawansowania partnerstwa strategicznego i o toku prac realizowanych w jego ramach;

  2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich Unii Europejskiej i rządowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Meksyku.

  • [1]  Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 140.
  • [2]  Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
  • [3]  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0177.
  • [4]  Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, s. 107.

  UZASADNIENIE

  Wstęp

  Stosunki między Meksykiem i Unią Europejską opierają się na solidnych podstawach. Obie strony podzielają, oprócz więzów historycznych i kulturalnych, wspólne wartości podstawowe i zasady, oparte na poszanowaniu wartości demokratycznych, praworządności i praw człowieka.

  Meksyk i Unia Europejska utrzymywały kontakty i współpracę od lat 70-ych, a już w 1997 r. podpisały umowę o partnerstwie zapewniając ambitne i instytucjonalne ramy dla swych stosunków. Umowa o partnerstwie, powszechnie zwana umową ogólną, opiera się na trzech filarach: partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy.

  Sukces umowy ogólnej od momentu jej wejścia w życie w październiku 2000 r. i nasilenie kontaktów między obiema stronami we wszystkich dziedzinach, jakie nastąpiło w ostatnich latach, wymaga obecnie skoku jakościowego: zawarcia partnerstwa strategicznego między Meksykiem i Unią Europejską.

  Meksyk w kontekście globalnym

  Meksyk, z ponad 100 mln mieszkańców, z których 45% ma poniżej 20 lat, jest jedną z największych potęg demograficznych Ameryki Łacińskiej.

  Jego położenie geograficzne przyznaje mu strategiczną pozycję „pomostu” między Ameryką Północną i Południową oraz między Karaibami i Pacyfikiem. To położenie geostrategiczne poparte jest ponad 40 umowami handlowymi zawartymi przez Meksyk z różnymi krajami lub regionami. Wśród nich należy wymienić umowę o wolnym handlu (NAFTA) ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, umowy z Japonią i Australią, a także obszerną umowę o partnerstwie z Unią Europejską. Meksyk stał się w ten sposób jedną z najważniejszych światowych gospodarek a Unia Europejska była ostatnimi laty drugim partnerem Meksyku po Stanach Zjednoczonych.

  Meksyk, tak jak i Unia Europejska, jest mocno związany z systemem Narodów Zjednoczonych, który jest najlepszą gwarancją światowego pokoju i bezpieczeństwa. Związek ten jest widoczny zarówno w udziale Meksyku - już po raz czwarty - jako tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2009-2010, jak i w jego udziale w pracach ONZ w następujących dziedzinach:

  · pokojowe rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych,

  · walka z apartheidem,

  · wspieranie rozbrojenia zwłaszcza dzięki traktatowi z Tlatelolco,

  · przyjęcie Karty Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw,

  · wspieranie sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie narkotyków w celu podkreślenia współodpowiedzialności społeczności międzynarodowej wobec tego problemu,

  · przygotowanie i promocja konwencji międzynarodowej w sprawie ochrony praw pracowników migrujących i członków ich rodzin,

  · miedzynarodowa konferencja na temat finansowania rozwoju

  · konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

  Ponadto wkład finansowy zapewniany przez Meksyk na rzecz budżetu operacyjnego ONZ stanowi ponad połowę całkowitego wkładu Ameryki Łacińskiej, zapewniając mu dziesiąte miejsce w skali światowej[1].

  Meksyk, jako członek licznych międzynarodowych i regionalnych forów, odgrywa rolę lidera politycznego i gospodarczego. Oprócz bardzo aktywnego członkostwa w ONZ Meksyk jest pełnoprawnym członkiem najważniejszych latynoamerykańskich forów dialogu politycznego, jak Grupa z Rio, której Meksyk aktualnie i tymczasowo przewodniczy w latach 2008-2010. Ponadto Meksyk, jako dziesiąta potęga gospodarcza, jest członkiem, między innymi, G20, a także G8+G5, WTO i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, który jest członkiem OECD.

  W kwestii ochrony środowiska Meksyk podpisał międzynarodowe konwencje, jak Konwencja ramowa Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC), protokół z Kioto oraz plan działań z Bali. Kraj ten podziela przekonanie UE o konieczności stawienia czoła problemowi zmian klimatycznych zgodnie z zasadą wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności.

  Od umowy ogólnej do strategicznego partnerstwa

  Meksyk i Unia Europejska utrzymywały kontakty i współpracę od lat 70-ych, usankcjonowane podpisaniem ramowej umowy o współpracy między Meksykiem i Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Stosunki te zostały sformalizowane i rozszerzone w Umowie o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy - umowie ogólnej - podpisanej dnia 8 grudnia 1997 r. i obowiązującej od 1 października 2000 r. Umowa ta obejmuje trzy filary współpracy na płaszczyźnie stosunków dwustronnych:

  1.        partnerstwo gospodarcze: poprzez ustanowienie strefy wolnego handlu towarami i usługami

  2.        koordynacja polityczna: poprzez sformalizowanie dialogu politycznego

  3.        współpraca: skoncentrowana na obszarach priorytetowych dla rozwoju Meksyku i jak najlepszym wykorzystaniu umowy ogólnej.

  Dzięki umowie ogólnej UE i Meksyk zwiększyły wymianę handlową i zbliżyły się politycznie. Jednocześnie dialog polityczny uległ nasileniu na wszystkich poziomach. Po obu stronach miały miejsce liczne wizyty wysokiego szczebla, takie jak wizyta prezydenta Meksyku Felipe Calderona Hinojosy w siedzibie instytucji europejskich i w stolicach europejskich w 2007 r. i spotkanie minister spraw zagranicznych Meksyku, Patrici Espinosy, z komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, Benitą Ferrero Waldner. Wśród innych wizyt wysokiego szczebla urzędników unijnych w Meksyku, należy wymienić wizytę Wysokiego Przedstawiciela ds. WPBiZ i sekretarza generalnego UE, Javiera Solany, komisarza ds. handlu, Petera Mandelsona, komisarza ds. nauki i badań naukowych, Janeza Potočnika, oraz komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimira Spidli, ponadto wizytę przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso. Regularne kontakty między parlamentarzystami poprzez mieszaną komisję parlamentarną Meksyk-UE i Europejsko-latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne, także były bardzo wydajne w zakresie stymulowania dialogu politycznego na szczeblu parlamentarnym.

  W tym kontekście pojawiła się okazja ustanowienia bardziej ambitnych ram politycznych w celu zwiększenia dialogu politycznego za pomocą skutecznego instrumentu pozwalającego koordynować stanowiska na skalę globalną, a także na różnych wielostronnych forach i w instytucjach międzynarodowych. Dlatego proponowane partnerstwo strategiczne sytuuje się na dwóch poziomach: koordynacja między UE i Meksykiem na płaszczyźnie stosunków wielostronnych i nowy rozwój kontaktów na płaszczyźnie stosunków dwustronnych.

  Na płaszczyźnie stosunków wielostronnych chodzi o wprowadzenie praktyki konsultacji i koordynacji, która będzie odzwierciedlać wspólne interesy obu stron i pozwoli zajmować stanowisko w sprawie konkretnych kwestii wagi światowej. Główne płaszczyzny koordynacji to zatem: aspekty polityczne, aspekty związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i aspekty społeczno-gospodarcze.

  Na płaszczyźnie stosunków dwustronnych partnerstwo strategiczne powinno dać nowy impuls kontaktom bilateralnym w zakresie dialogu politycznego jak i w innych dziedzinach, zacieśniając kontakty już istniejące w kontekście umowy ogólnej.

  Wnioski

  Wiodąca rola Meksyku na forach latynoamerykańskich i międzynarodowych, a także jego aktywny udział w najważniejszych forach wielostronnych i instytucjach międzynarodowych, daje doskonałą okazję do zacieśnienia stosunków między Unią Europejską i Meksykiem, zwłaszcza w zakresie koordynacji stanowisk i prezentacji wspólnych inicjatyw na szczeblu międzynarodowym.

  Proponowane partnerstwo strategiczne jest ważnym i niezbędnym krokiem na drodze do konsolidacji obecnych kontaktów z Meksykiem oraz w kierunku szerokiej koordynacji w zakresie zagadnień wagi światowej. W związku z tym z rozmysłem proponuje się, aby w kontekście nowego partnerstwa strategicznego sformalizowano doroczne szczyty UE-Meksyk, w takiej samej formie jak szczyty organizowane ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją i Brazylią. Instytucjonalizacja szczytów powinna się dokonać bez uszczerbku dla mechanizmów dialogu już istniejących w ramach umowy ogólnej. Dialog parlamentarny za pośrednictwem mieszanej komisji UE-Meksyk i Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego sanowi ważny mechanizm uzupełniający służący rozwijaniu kontaktów między obiema stronami.

  Niniejsze zalecenie dla Rady wymienia kluczowe aspekty i tematy, w których powinna nastąpić zwiększona koordynacja i spójność wraz z ustaleniem jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i wspólnego zmierzenia się ze wspólnymi zagrożeniami i nowymi wyzwaniami.

  Tylko w ten sposób nowe partnerstwo strategiczne umożliwi wypełnienie luk istniejących obecnie i uzgodnienie stanowisk w kwestiach wagi światowej zacieśniając jednocześnie stosunki dwustronne między UE i Meksykiem.

  • [1]  Narodowy Plan Rozwoju Meksyku, oficjalna strona internetowa urzędu prezydenta republiki, Meksyk 2008 r.

  PROJEKT ZALECENIA DLA RADY (B6-0437/2008) (15.9.2008  )

  zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu

  złożył José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  w imieniu grupy politycznej PPE-DE

  w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „W kierunku partnerstwa strategicznego UE-Meksyk” (COM(2008)447 wersja ostateczna),

  –   uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony[1],

  –   uwzględniając deklarację z Limy z piątego szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w Limie (Peru) w dniu 16 maja 2008 r.,

  –   uwzględniając wspólny komunikat z czwartego szczytu Unia Europejska-Meksyk, który odbył się w Limie (Peru) w dniu 17 maja 2008 r.,

  –   uwzględniając przesłanie Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego na piąty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby,

  –   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie piątego szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie,

  –   uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Unią Europejską i Meksykiem (umowa ogólna) podpisana w 1997 r. i obowiązującą od 2000 r. opiera się na trzech filarach: dialogu politycznym, stopniowym ustanowieniu strefy wolnego handlu oraz współpracy; a także mając na uwadze, że od jej wejścia w życie w 2000 r. stosunki między obiema stronami pogłębiły się i utrwaliły, zarówno w kwestiach politycznych, jak i w dziedzinie wymiany handlowej i współpracy,

  B.  mając na uwadze, że od 2004 r. instytucje Unii Europejskiej i Meksyku zwiększyły częstotliwość kontaktów na wysokim szczeblu, zarówno na płaszczyźnie stosunków dwustronnych, jak i w ramach umowy ogólnej,

  C. mając na uwadze, że pogłębienie stosunków między Meksykiem i Unią Europejską mogłoby sprzyjać porozumieniu między Unią Europejska i jej partnerami latynoamerykańskimi co do kwestii regionalnych i globalnych,

  D. mając na uwadze, że partnerstwo strategiczne oznacza również zacieśnienie stosunków między Unią Europejską i Meksykiem na dwóch różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie stosunków wielostronnych w zakresie koordynacji między obiema stronami w sprawach światowej wagi oraz na płaszczyźnie stosunków dwustronnych w zakresie rozwoju ich stosunków i inicjatyw w kwestiach szczegółowych,

  E.  mając na uwadze, że tego rodzaju partnerstwa strategiczne powinny także przyczyniać się do zwiększenia dobrobytu partnerów europejsko-latynoamerykańskich w celu stworzenia społeczeństw bardziej zintegrowanych i spójnych, w których nadrzędną zasadą jest poszanowanie praworządności, wartości i zasad demokratycznych oraz praw człowieka w kontekście solidarności i równości, zgodnie z postanowieniami szczytu w Limie,

  1.  przekazuje Radzie następujące zalecenia:

       a)  włączenia strategicznego partnerstwa międzyregionalnego UE-Meksyk do podejścia międzyregionalnego i do globalnej wizji stosunków między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami, która stanowi podstawę strategicznego partnerstwa międzyregionalnego, o którym postanowiono na szczytach UE-AŁK;

       b)  sprawienia, by podstawowe mechanizmy dialogu politycznego będące rezultatem partnerstwa strategicznego UE-Meksyk stały się prawdziwym impulsem dla relacji z poszczególnymi procesami integracji regionalnej i między nimi, dla ochrony wartości i interesów partnerstwa strategicznego oraz dla wzmocnienia wielostronności w zakresie stosunków międzynarodowych;

       c)  sprawienia, by partnerstwo strategiczne UE-Meksyk wniosło wartość dodaną, zarówno w odniesieniu do postanowień obowiązującej Umowy o partnerstwie (umowa ogólna) między Meksykiem i Unią Europejską, jak i na płaszczyźnie stosunków dwustronnych;

       d)  sprawienia, by partnerstwo strategiczne umożliwiło wypełnienie luk istniejących obecnie w zakresie koordynacji między partnerami na różnorakich forach i w ramach instytucji międzynarodowych oraz by wyszło poza ustalenie wspólnej agendy i objęło koordynację stanowisk w sprawach światowej wagi w oparciu o wspólne interesy i obawy;

       e)  włączenia wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i organizacjom mafijnym czerpiącym zyski z nielegalnej imigracji;

       f)   ustanowienia obowiązku regularnego i wyczerpującego informowania Parlamentu Europejskiego i Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego przez instytucje Unii Europejskiej i rząd meksykański o stanie zaawansowania partnerstwa strategicznego i o toku prac realizowanych w jego ramach;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również rządom państw członkowskich Unii Europejskiej.

  8.1.2009

  • [1]  Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.

  OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego

  dla Komisji Spraw Zagranicznych

  w sprawie strategicznego partnerstwa UE-Meksyk
  (2008/2289(INI))

  Sprawozdawczyni: Erika Mann

  WSKAZÓWKI

  Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  A.  mając na uwadze, że Meksyk uczestniczył w szczycie G-20 na temat rynków finansowych i światowej gospodarki, który odbył się w Waszyngtonie w dniu 15 listopada 2008 r.,

  B.   mając na uwadze, że Meksyk zapoczątkował system reform strukturalnych w sektorach strategicznych i stał się dziesiątą światową potęgą gospodarczą,

  C.  mając na uwadze, że sytuacja strategiczna Meksyku i jego sieć kontaktów handlowych sprawiają, iż państwo to ma duże znaczenie strategiczne dla eksportu europejskiego, a Unia Europejska stanowi jego drugie co do wielkości źródło inwestycji zagranicznych,

  D.  mając na uwadze, że UE i Meksyk łączy system dwustronnych porozumień, obejmujących ogół stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych oraz mając na uwadze, że podstawę tych stosunków stanowi Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy (umowa ogólna),

  E.   mając na uwadze, że unijno-meksykańska strefa wolnego handlu („FTA”) odgrywa ważną rolę w unijnych stosunkach dwustronnych, ponieważ jej zakres jest bardzo szeroki (towary, usługi, zamówienia publiczne, konkurencja, prawa własności intelektualnej, inwestycje i związane z nimi płatności),

  F.   mając na uwadze, że imigracja obywateli Meksyku między innymi do Unii Europejskiej jest dla Meksyku jedną z najważniejszych i najbardziej wrażliwych kwestii oraz mając na uwadze dużą liczbę meksykańskich imigrantów w Unii Europejskiej, z których wielu posiada wysokie kwalifikacje,

  przekazuje Radzie następujące zalecenia:

  (a)  podkreśla znaczenie wszystkich umów dwustronnych zawartych między UE i Meksykiem, zwłaszcza umowy ogólnej, która obejmuje strefę wolnego handlu, a także ich strategicznego partnerstwa;

  (b)  podkreśla pozytywne dla obydwu stron skutki wcielenia w życie umowy ogólnej w związku z odnotowaniem ponad 100% wzrostu w handlu dwustronnym;

  (c)  podkreśla, że strategiczne partnerstwo UE-Meksyk sprawi, że stosunki dwustronne będą jeszcze bardziej dynamiczne oraz przyczyni się do poszerzenia i ulepszenia programów współpracy, takich jak zintegrowany program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (PIAPYME), których rezultaty przyniosą korzyści obydwu stronom; w związku z tym wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu przedstawienie wszystkich programów, które przyniosą korzyści obydwu stronom w ramach pogłębiania wzajemnych stosunków; podkreśla, że to strategiczne partnerstwo będzie służyć dalszemu zwiększeniu koordynacji pomiędzy obiema stronami na głównych forach i w instytucjach wielostronnych;

  (d)  zaleca, aby Meksyk stał się stałym członkiem nowej finansowej i ekonomicznej struktury międzynarodowej G-20, ponieważ w tym kontekście dwustronne partnerstwo strategiczne z UE stanie się tym ważniejsze;

  (e)  wzywa wspólną radę, w oparciu o klauzulę przeglądową zawartą w art. 43 umowy ogólnej, do rozpatrzenia stosowności opracowania między innymi umowy w sprawie polityki imigracyjnej między obiema stronami, zwłaszcza w zakresie procedur 4. sposobu świadczenia usług (Mode 4 procedures).

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  8.1.2009

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jean-Pierre Audy, Ole Christensen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  21.1.2009

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Elmar Brok, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Andrew Duff, Aurelio Juri, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Jean Spautz

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Călin Cătălin Chiriţă