Menetlus : 2008/2196(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0040/2009

Esitatud tekstid :

A6-0040/2009

Arutelud :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Hääletused :

PV 10/03/2009 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0086

RAPORT     
PDF 145kWORD 77k
29.1.2009
PE 414.360v02-00 A6-0040/2009

soovitustega komisjonile äriühingu asukoha piiriülese üleviimise kohta

(2008/2196(INI))

Õiguskomisjon

Raportöör: Klaus-Heiner Lehne

(Algatus – kodukorra artikkel 39)

Arvamuse koostaja(*):

Harald Ettl, majandus- ja rahanduskomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 47

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 majandus- ja rahanduskomisjoNI ARVAMUS(*)
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile äriühingu asukoha piiriülese üleviimise kohta

(2008/2196(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 43 ja 48;

–   võttes arvesse komisjoni 21. mai 2003. aasta teatist „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja ettevõtete üldjuhtimise parandamine Euroopa Liidus – plaan liikuda edasi” (KOM(2003)0284);

–   võttes arvesse oma 21. aprilli 2004. aasta resolutsiooni äriühinguõiguse ajakohastamise ja ettevõtete üldjuhtimise parandamise kohta(1);

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni äriühinguõiguse hiljutiste arengute ja väljavaadete kohta(2);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni äriühinguõiguse kohta(3);

–   võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades Daily Mail and General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) ja Cadbury Schweppes(9);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjon arvamust (A6‑0040/2009),

A. arvestades, et äriühingutel peaks olema asutamisvabadus siseturu piires, nagu see on sätestatud EÜ asutamislepingus ja nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus;

B.  arvestades, et äriühingute piiriülene liikumine on siseturu väljakujundamise üks olulisi elemente;

C. arvestades, et äriühingu registreeritud asukoha piiriülene üleviimine ei tohiks põhjustada selle lõpetamist ega mis tahes muud juriidilise isiku staatuse katkemist või kaotamist;

C. arvestades, et arvesse tuleks võtta kolmandate osapoolte õigusi, keda üleviimine puudutab, nagu vähemusaktsionärid, võlausaldajad jne;

D. arvestades, et registreeritud asukoha piiriülene üleviimine ei tohiks võimaldada õiguslike, sotsiaalsete ja fiskaalsete tingimuste täitmata jätmist;

E.  arvestades, et kaitsta tuleks teiste sidusrühmade õigusi, keda üleviimine puudutab, nagu vähemusaktsionärid, töötajad, võlausaldajad jne;

F.  arvestades, et asjaomane ühenduse õigustik, milles sätestatakse töötajate piiriülesed teabe-, nõustamis- ja osavõtuõigused ning kaitstakse olemasolevaid töötajate osavõtuõigusi (direktiivid 94/45/EÜ(10) ja 2005/56/EÜ(11)), tuleks täielikult säilitada, ning arvestades, et seega ei tohiks registreeritud asukoha üleviimine kaasa tuua nimetatud olemasolevate õiguste kaotamist;

G. arvestades, et eeskiri, mis nõuab, et äriühingu peakontor ja registreeritud asukoht oleksid ühes ja samas liikmesriigis, läheks vastuollu Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega asutamisvabaduse kohta ning seega vastuollu EÜ õigusega;

1.  palub, et komisjon esitaks parlamendile 2009. aasta 31. märtsiks EÜ asutamislepingu artikli 44 alusel õigusakti ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega sätestatakse meetmed liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kooskõlastamiseks, et lihtsustada mingi liikmesriigi õigusaktide kohaselt moodustatud äriühingu registreeritud asukoha piiriülest üleviimist ühenduse piires („14. äriühinguõiguse direktiiv“), ning palub, et nimetatud ettepanek koostataks institutsioonidevahelise arutelu raames ja järgides allpool toodud üksikasjalikke soovitusi;

2.  märgib, et praegu tohib äriühing oma asukohta muuta üksnes selliselt, et ta likvideeritakse ja sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik, või siis selliselt, et sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik ja seejärel toimub äriühingu fusioon selle uue juriidilise isikuga; märgib lisaks, et see toiming on seotud administratiivsete tõkete, kulude ja sotsiaalsete järelmõjudega ning ei anna õiguskindlust;

3.  juhib tähelepanu asukoha vaba valimise õigusele, mis on äriühingutele tagatud EÜ asutamislepingu artikliga 48, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Ühenduste Kohus(12);

4.  märgib, et äriühingu asukoha muutmisega kaasneb järelevalve ümberpaiknemine; juhib tähelepanu, et asukoha piiriülest üleviimist käsitleva 14. äriühinguõiguse direktiivi koostamisel tuleb tagada osanike, võlausaldajate ja töötajate olemasolevate õiguste säilimine ning säilitada olemasolev tasakaal ettevõtte juhtimises („corporate governance“);

5.  teeb ettepaneku viidata uues direktiivis direktiivile 94/45/EÜ ja direktiivile 2005/56/EÜ, et tagada töötajate sidus ja sisuline osalemine Euroopa äriühinguõiguse direktiivide rakendamisel;

6.  on seisukohal, et äriühingu asukoha üleviimine peab toimuma pärast asukoha muutmise ettepaneku ning asukoha muutmise õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning sellest osanikele ja töötajatele tulenevat mõju selgitava ja põhjendava aruande koostamist; rõhutab, et nii asukoha üleviimise ettepanek kui ka aruanne tuleb kõikidele osapooltele aegsasti kättesaadavaks teha;

7.  rõhutab Lissaboni strateegia kontekstis maksukonkurentsi positiivset mõju majanduskasvule;

8.  juhib tähelepanu, et äriühingu asukoha muutmine peaks olema maksu osas neutraalne;

9.  teeb ettepaneku parandada teabevahetust ja vastastikku ametialase abi osutamist maksuametite vahel;

10. nõuab, et uue direktiivi rakendamine liikmesriikides oleks läbipaistev, ja teeb seetõttu ettepaneku kehtestada liikmesriikidele komisjoni suhtes teavitamiskohustus, kusjuures äriühingud, mis muudavad oma registreeritud asukohta direktiivis sisalduvaid eeskirju rakendades, tuleb registreerida Euroopa äriühingute registris; juhib tähelepanu sellele, et kui teavitamiskohustus on üle võetud siseriiklikesse õigusnormidesse, tuleb parema õigusloome huvides vältida liigse info kogumist („information overkill“), eeldusel, et piisav teave on tagatud;

11. märgib, et nimetatud soovitused on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõtte ja kodanike põhiõigustega;

12. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul ei ole finantsmõju;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud üksikasjalikud soovitused nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:

ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada ettepanek võtta vastu direktiiv, mis peaks sisaldama järgmisi osiseid:

Soovitus 1 (registreeritud asukoha piiriülese üleviimise mõjud)

Registreeritud asukoha piiriülesed üleviimised ei põhjusta asjaomase äriühingu lõpetamist ega mis tahes muud selle juriidilise isiku staatuse katkemist või kaotamist. Seega säilib äriühingu juriidiline isik ning kõik tema varad, kohustused ja lepingulised suhted jäävad muutumatuks. Peale selle ei tohi registreeritud asukoha piiriülene muutmine võimaldada õiguslike, sotsiaalsete ja fiskaalsete tingimuste täitmata jätmist. Üleviimine jõustub vastuvõtvas liikmesriigis registrisse kandmise päeval. Alates vastuvõtvas liikmesriigis registrisse kandmise päevast kehtivad äriühingu suhtes selle riigi õigusaktid.

Soovitus 2 (üleviimismenetlus äriühingu sees)

Üleviimist kavandava äriühingu juhtkonnalt või juhatuselt nõutakse üleviimisettepaneku koostamist. Ettepanek hõlmab vähemalt järgmist:

a) äriühingu õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht päritoluliikmesriigis;

b) äriühingu kavandatav õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht vastuvõtvas liikmesriigis;

c) äriühingu kavandatav asutamisleping ja põhikiri vastuvõtvas liikmesriigis;

d) üleviimise jaoks ette nähtud ajakava;

e) kuupäev, millisest alates oma registreeritud asukoha üleviimist kavandava äriühingu tehinguid käsitatakse raamatupidamises vastuvõtvas liikmesriigis asuva äriühingu tehingutena;

f) vajaduse korral üksikasjalik teave keskjuhatuse või põhitegevuskoha üleviimise kohta;

g) äriühingu liikmetele, töötajatele ja võlausaldajatele garanteeritavad õigused või kavandatavad asjakohased meetmed;

h) kui äriühingut juhitakse töötajate osaluse alusel ja kui vastuvõtva liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega sellist kava ette ei nähta, siis teave menetluste kohta, millega määratakse kindlaks töötajate osalemise kord.

Üleviimisettepanek esitatakse äriühingu liikmetele ja töötajate esindajatele läbivaatamiseks kohase ajavahemiku jooksul enne äriühingu osanike koosolekut.

Üleviimist kavandav äriühing on kohustatud avaldama kooskõlas kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega vastavalt direktiivile 68/151/EMÜ(13) vähemalt järgmised üksikasjad:

a) äriühingu õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht päritoluliikmesriigis ning äriühingu kavandatav õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht vastuvõtvas liikmesriigis;

b) register, kuhu on esitatud direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja üksikasjad äriühingu kohta ning registrikande number;

c) viide korrale, mille alusel võlausaldajad ja vähemusaktsionärid saavad oma õigusi kasutada ning aadress, millelt on võimalik saada tasuta täielikku teavet nimetatud korra kohta.

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, koostab üleviimist kavandava äriühingu juhtkond või juhatus ka aruande, milles selgitatakse ja põhjendatakse ettepaneku õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning tuuakse välja tagajärjed äriühingu liikmetele, võlausaldajatele ja töötajatele.

Soovitus 3 (osanike koosoleku otsus üleviimise kohta)

Osanike koosolek kiidab üleviimisettepaneku heaks vastavalt sätestatud korrale ning häälteenamusele, mis on nõutav asutamislepingu ja põhikirja muutmiseks õigusaktide alusel, mida kohaldatakse äriühingu suhtes selle päritoluliikmesriigis. Kui äriühingut juhitakse töötajate osaluse alusel, võib osanike koosolek seada üleviimise lõpuleviimise eeltingimuseks oma selgesõnalise heakskiidu töötajate osalemise korrale.

Soovitus 4 (halduslik üleviimismenetlus ja kinnitamine)

Päritoluliikmesriik kinnitab üleviimismenetluse õiguspärasust kooskõlas oma õigusaktidega. Päritoluliikmesriigi poolt määratud pädev asutus väljastab sertifikaadi, millega deklareeritakse lõplikult, et kõik nõutavad toimingud ja formaalsused on lõpule viidud.

Sertifikaat, koopia äriühingu kavandatud asutamislepingust ja põhikirjast vastuvõtvas liikmesriigis ning koopia üleviimisettepanekust esitatakse kohase ajavahemiku jooksul registreerimise eest vastutavale asutusele vastuvõtvas liikmesriigis. Nendest dokumentidest piisab, et võimaldada registreerida äriühing vastuvõtvas liikmesriigis. Registreerimise eest vastutav pädev asutus vastuvõtvas liikmesriigis kinnitab, et sisulised ja formaalsed tingimused üleviimiseks on täidetud.

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teavitab registreerimisest viivitamatult päritoluliikmesriigi asjaomast asutust. Seejärel kustutab päritoluliikmesriigi asutus äriühingu registrist.

Vastuvõtva liikmesriigi registrisse kandmine ja päritoluliikmesriigi registrist kustutamine avaldatakse. See peab sisaldama vähemalt järgmisi üksikasju:

a) registreerimise kuupäev;

b) uus ja endine registrikande number päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi vastavas registris.

Soovitus 5 (töötajate osalus)

Töötajate osalus reguleeritakse vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

Siiski ei kohaldata vastuvõtva liikmesriigi õigusakte:

a) kui vastuvõttev liikmesriik ei paku vähemalt samal tasemel osalust, nagu see toimus äriühingus päritoluliikmesriigis, või

b) kui vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega ei anta äriühingu teistes liikmesriikides asuvate üksuste töötajatele samasugust võimalust osalusõiguste kasutamiseks nagu sellistel töötajatel on enne üleviimist.

Sellistel juhtudel tuleks kohaldada vastavalt direktiivi 2005/56/EÜ artikli 16 sätteid.

Soovitus 6 (kolmandad osapooled, keda üleviimine puudutab)

Mis tahes äriühingul, mille suhtes on algatatud lõpetamis-, likvideerimis-, maksejõuetus- või maksete peatamise või muu sarnane menetlus, ei ole lubatud võtta ette registreeritud asukoha piiriülest üleviimist ühenduse piires.

Käimasoleva kohtu- või haldusmenetluse tähenduses, mida alustati enne registreeritud asukoha üleviimist, käsitatakse äriühingut nii, nagu tema registrijärgne asukoht oleks päritoluliikmesriigis.

(1)

ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 714.

(2)

ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 114.

(3)

ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 671.

(4)

Kohtuasi 81/87 Daily Mail and General Trust, EKL 1988, lk 5483.

(5)

Kohtuasi C‑212/97 Centros, EKL 1999, lk I‑1459.

(6)

Kohtuasi C‑208/00 Überseering, EKL 2002, lk I‑9919.

(7)

Kohtuasi C‑167/01 Inspire Art, EKL 2003, lk I‑10155.

(8)

Kohtuasi C‑411/03 SEVIC Systems, EKL 2005, lk I‑10805.

(9)

Kohtuasi C‑196/04 Cadbury Schweppes, EKL 2006, lk I‑7995.

(10)

Nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiiv 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64).

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1).

(12)

Kohtuasi Centros, osundatud eespool.

(13)

Esimene nõukogu 9. märtsi 1968. aasta direktiiv 68/151/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8).


majandus- ja rahanduskomisjoNI ARVAMUS(*) (7.11.2008)

õiguskomisjonile

äriühingu asukoha piiriülese üleviimise kohta

(2008/2196(INI))

Raportöör(*): Harald Ettl

(Algatus vastavalt kodukorra artiklile 39)

(*) Menetlus kaasatud komisjonide osalusel – kodukorra artikkel 47

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et praegu tohib äriühing oma asukohta muuta üksnes selliselt, et ta likvideeritakse ja sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik, või siis selliselt, et sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik ja seejärel toimub äriühingu fusioon selle uue juriidilise isikuga; märgib lisaks, et see toiming on seotud administratiivsete tõkete, kulude ja sotsiaalsete järelmõjudega ning ei anna õiguskindlust; kutsub seepärast komisjoni uuesti üles esitama ettepanekut, mille ta oleks pidanud esitama juba 2005. aastal;

2.  juhib tähelepanu asukoha vaba valimise õigusele, mis on äriühingutele tagatud EÜ asutamislepingu artikliga 48 ja mille kohta on olemas Euroopa Ühenduste Kohtu tõlgendus(1);

3.  märgib, et äriühingu asukoha muutmisega kaasneb järelevalve ümberpaiknemine; juhib tähelepanu, et asukoha piiriülest muutmist käsitleva 14. äriühinguõiguse direktiivi koostamisel tuleb tagada osanike, võlausaldajate ja töötajate olemasolevate õiguste säilimine ning säilitada olemasolev tasakaal ettevõtte juhtimises („corporate governance“);

4.  teeb ettepaneku viidata uues direktiivis nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivile 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides(2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivile 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta(3), et tagada Euroopa äriühinguõiguse direktiivide rakendamisel töötajate sidus ja sisuline osalemine;

5.  on seisukohal, et äriühingu asukoha üleviimine peab toimuma pärast asukoha muutmise ettepaneku ning asukoha muutmise õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning sellest osanikele ja töötajatele tulenevat mõju selgitava ja põhjendava aruande koostamist; rõhutab, et nii asukoha üleviimise ettepanek kui ka aruanne tuleb kõikidele osapooltele aegsasti kättesaadavaks teha;

6.  rõhutab Lissaboni strateegia kontekstis maksukonkurentsi positiivset mõju majanduskasvule;

7.  juhib tähelepanu, et äriühingu asukoha muutmine peaks olema maksu osas neutraalne;

8.  teeb ettepaneku parandada teabevahetust ja vastastikku ametialase abi osutamist maksuametite vahel;

9.  nõuab, et uue direktiivi rakendamine liikmesriikides oleks läbipaistev, ja teeb seetõttu ettepaneku kehtestada liikmesriikidele komisjoni suhtes teavitamiskohustus; selle kohaselt tuleb äriühingud, mille asukohta muudetakse direktiivis sisalduvaid eeskirju rakendades, registreerida Euroopa äriühingute registris.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

16

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Theodor Dumitru Stolojan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Wolfgang Bulfon

(1)

9. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-212/97, Centros versus Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, EKL 1999, lk I-1459.

(2)

EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64.

(3)

ELT L 310, 25.11.2005, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Õigusteave - Privaatsuspoliitika