Menettely : 2008/2196(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0040/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0040/2009

Keskustelut :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Äänestykset :

PV 10/03/2009 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0086

MIETINTÖ     
PDF 145kWORD 77k
29.1.2009
PE 414.360v02-00 A6-0040/2009

suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä

(2008/2196(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne

(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

Valmistelija(t) (*):

Harald Ettl, Talous- ja raha-asioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 talous- ja raha-asioiden valiokunnaN lAUSUNTO (*)
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä

(2008/2196(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 43 ja 48 artiklan,

–   ottaa huomioon komission 21. toukokuuta 2003 antaman tiedonannon "Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa - etenemissuunnitelma"(KOM(2003)0284),

–   ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman, joka koskee yhtiöoikeuden uudistamista ja omistajaohjauksen parantamista(1),

–   ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhtiöoikeuden viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä(2),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman, joka koskee yhtiöoikeutta(3),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen tuomiot asioissa Daily Mail vs. General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) ja Cadbury Schweppes(9),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0040/2009),

A. toteaa, että yhtiöillä olisi oltava sijoittautumisvapaus sisämarkkinoilla sellaisena kuin se on kirjattu EY:n perustamissopimukseen ja kuin tuomioistuin sitä tulkitsee,

B.  ottaa huomioon, että yritysten kotipaikan siirtäminen rajojen yli on olennainen osa sisämarkkinoiden toteuttamista,

C. katsoo, että yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisen yli rajojen ei pitäisi johtaa yhtiön lakkauttamiseen tai muuhun keskeyttämiseen tai oikeushenkilöyden menettämiseen,

D. katsoo, että rekisteröidyn kotipaikan siirtämisellä jäsenvaltioiden välillä ei pitäisi kiertää oikeudellisia, yhteiskunnallisia tai verotusta koskevia ehtoja,

E.  katsoo, että siirron vaikutuspiiriin kuuluvien muiden sidosryhmien, kuten vähemmistöosakkaiden, työntekijöiden ja luotonantajien jne., oikeudet olisi turvattava,

F.  katsoo, että rajojen yli tiedottamista, kuulemista ja työntekijöiden osallistumisoikeuksia sekä työntekijöiden olemassa olevien oikeuksien turvaamista koskeva yhteisön säännöstö (direktiivit 94/45/EY(10) ja 2005/56/EY(11)) olisi säilytettävä kokonaisuudessaan ja että siten sääntömääräisen kotipaikan siirtämisen ei pitäisi johtaa olemassa olevien oikeuksien menettämiseen,

G. ottaa huomioon, että sääntö, joka edellyttää yhtiön pitävän sekä päätoimipaikkansa että sääntömääräisen kotipaikkansa samassa jäsenvaltiossa olisi vastoin sijoittautumisvapautta koskevaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja olisi siten yhteisölainsäädännön vastainen,

1.  pyytää komissiota toimittamaan EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan nojalla parlamentille 31. maaliskuuta 2009 mennessä lainsäädäntöehdotuksen direktiiviksi, jolla vahvistetaan toimet jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen yhteen sovittamiseksi, jotta tietyn jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun yrityksen sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen (14. yhtiöoikeusdirektiivi) yhteisössä helpottuisi, ja pyytää laatimaan kyseisen ehdotuksen toimielinten välisten keskustelujen ja jäljempänä esitettyjen yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

2.  toteaa, että tällä hetkellä yritykset pystyvät siirtämään kotipaikkansa ainoastaan purkamalla yhtiön ja perustamalla uuden oikeushenkilön kohdejäsenvaltioon tai perustamalla uuden oikeushenkilön kohdejäsenvaltioon ja sulauttamalla sen jälkeen yhteen molemmat yritykset; toteaa lisäksi, että tällaiseen menettelyyn liittyy hallinnollisia esteitä, kustannuksia ja sosiaalisia seurannaisvaikutuksia eikä se tarjoa oikeusvarmuutta;

3.  viittaa sijoittautumisvapauteen, joka yhtiöille taataan EY:n perustamissopimuksen 48 artiklassa ja josta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut tulkinnan(12);

4.  viittaa siihen, että yrityksen kotipaikan siirtämiseen liittyy myös valvonnan siirtyminen; toteaa, että 14. direktiiviä eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten sulautumisesta ja yhtiöiden kotipaikan siirrosta jäsenvaltiosta toiseen laadittaessa on taattava osakkaiden, velkojien ja työntekijöiden oikeuksien säilyttäminen sekä säilytettävä nykyinen yritysjohdon tasapaino ("corporate governance");

5.  ehdottaa, että uudessa direktiivissä viitataan direktiiveihin 94/45/EY ja 2005/56/EY, jotta varmistetaan henkilöstöedustusta koskevien menettelyjen yhdenmukaisuus ja yhtenäinen sisältö EY:n yhtiöoikeudellisia direktiivejä sovellettaessa;

6.  katsoo, että yrityksen kotipaikan siirtäminen on tehtävä sen jälkeen, kun on laadittu siirtoa koskeva suunnitelma ja selvitys, jossa selitetään ja perustellaan oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat sekä siirron mahdolliset seuraukset osakkaille ja työntekijöille; korostaa, että sekä siirtoa koskeva suunnitelma että selvitys on toimitettava kaikkien toimijoiden käyttöön hyvissä ajoin;

7.  painottaa verokilpailun myönteisiä vaikutuksia talouskasvuun Lissabonin strategian yhteydessä;

8.  viittaa siihen, että kotipaikan siirron olisi oltava verotuksellisesti neutraali;

9.  ehdottaa, että verohallintojen välistä tiedonvaihtoa ja avunantoa parannetaan;

10. vaatii avoimuutta uuden direktiivin soveltamiseen jäsenvaltioissa ja ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ilmoittaa siirroista komissiolle, minkä perusteella EY:n yritysrekisteriin merkitään tiedot yrityksistä, jotka siirtävät kotipaikkansa direktiivin säännösten mukaisesti. toteaa, että ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanossa on lainsäädännön parantamiseksi pyrittävä välttämään liiallista tietojen ilmoittamista, edellyttäen että taataan riittävien tietojen ilmoittaminen.

11. vahvistaa, että suosituksissa on noudatettu toissijaisuusperiaatetta ja kansalaisten perusoikeuksia;

12. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole talousarvioon kohdistuvia vaikutuksia;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:

YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

Euroopan parlamentti pyytää komissiota tekemään direktiiviehdotuksen, jossa on seuraavat kohdat:

Suositus 1 (sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä aiheutuvat vaikutukset)

Sääntömääräisen kotipaikan siirtämisen yli rajojen ei johda kyseisen yhtiön lakkauttamiseen tai muuhun keskeyttämiseen tai oikeushenkilöyden menettämiseen. Vastaavasti yritys säilyttää oikeushenkilöytensä, ja kaikki sen varat, velat ja sopimussuhteet säilyvät ennallaan. Siirtämisellä ei pitäisi myöskään kiertää oikeudellisia, yhteiskunnallisia tai verotusta koskevia ehtoja. Siirtäminen tulee voimaan vastaanottavan jäsenvaltion rekisteröintipäivämääränä. Yhtiöön sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä kyseisen valtion rekisteröintipäivämäärästä lähtien.

Suositus 2 (siirtämismenettely yhtiössä)

Siirtoa kaavaileva yhtiön johdon tai hallituksen on laadittava siirtoehdotus. Ehdotuksessa on oltava vähintään:

(a) kotijäsenvaltiossa olevan yhtiön oikeudellinen muoto, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka,

(b) vastaanottavassa jäsenvaltiossa olevan yhtiön kaavailtu oikeudellinen muoto, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka,

(c) kotijäsenvaltion yhtiön perustamiskirja ja yhtiöjärjestys,

(d) siirtämisen kaavailtu aikataulu,

(e) päivä, josta lähtien sääntömääräisen kotipaikkansa siirtämään pyrkivän yhtiön katsotaan sijaitsevan vastaanottavassa jäsenvaltiossa,

(f) tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot pääkonttorin tai päätoimipaikan siirtämisestä,

(g) yhtiön jäsenille, työntekijöille ja luotonantajille taatut oikeudet tai ehdotetut asianmukaiset toimet,

(h) tiedot menettelyistä, joilla määritetään työntekijöiden osallistumista koskevat järjestelyt kun yhtiötä johdetaan työntekijöiden osallistumisen perusteella ja vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä ei ole säädetty tällaisesta järjestelmästä.

Siirtämisehdotus toimitetaan yhtiön jäsenten ja työntekijöiden edustajien tarkasteltavaksi hyvissä ajoin ennen yhtiön osakkaiden yleiskokousta.

Siirtämistä suunnittelevan yhtiön on julkaistava asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 68/151/EY(13) mukaisesti vähintään seuraavat tiedot:

(a) kotijäsenvaltion yhtiön oikeudellinen muoto, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka sekä vastaavat tiedot vastaanottavaan jäsenvaltioon suunnitellusta yhtiöstä,

(b) rekisteri, johon direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on kirjattu, sekä niiden kirjausnumero,

(c) ilmoitus järjestelyistä, joiden avulla luotonantajat ja vähemmistöosakkaat voivat käyttää oikeuksiaan, ja osoite, josta kyseisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat saatavissa kokonaisuudessaan maksutta,

Siirtämistä suunnittelevan yhtiön johdon tai hallituksen on myös laadittava perustelut sisältävä selonteko ehdotuksen oikeudellisista ja taloudellisista näkökohdista, ja ilmoitettava yhtiön jäsenille, luotonantajille ja työtekijöille aiheutuvat vaikutukset, ellei asiasta ole sovittu toisin.

Suositus 3 (osakkaiden kokouksessa tehtävä siirtämispäätös)

Osakkaiden kokouksessa päätetään siirtämisehdotuksen hyväksymisestä yhtiön perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseen sovellettavien järjestelyjen mukaisesti ja siihen vaadittavalla enemmistöllä yhtiöön sen kotijäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos yhtiötä johdetaan työntekijöiden osallistumisen perusteella, osakkaiden kokouksessa voidaan asettaa siirtämisen ehdoksi, että työntekijöiden osallistumista koskevat järjestelyt hyväksytään erikseen osakkaiden kokouksessa.

Suositus 4 (hallinnollinen siirtämismenettely ja todentaminen)

Kotijäsenvaltio todentaa lainsäädäntönsä mukaisesti siirtämismenettelyn legitiimiyden. Kotijäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen myöntää todistuksen siitä, että kaikki tarvittavat asiakirjat ja virallisuudet on täytetty.

Vastaanottavan jäsenvaltion yhtiön todistus, perustamiskirja ja yhtiöjärjestys sekä jäljennös siirtoehdotuksesta esitetään riittävän ajoissa elimelle, joka vastaa rekisteröinnistä vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Nämä asiakirjat riittävät yhtiön rekisteröimiseen vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Rekisteröinnistä vastaava vastaanottavan jäsenvaltion viranomainen todistaa, että siirtämisen olennaiset ja viralliset ehdot on täytetty.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa rekisteröinnistä viipymättä kotijäsenvaltion vastaavalle viranomaiselle. Tämän jälkeen kotijäsenvaltion viranomainen poistaa yhtiön omasta rekisteristään.

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa rekisteröiminen ja kotijäsenvaltion rekisteristä poistaminen on julkistettava. Julkaistaessa on annettava vähintään seuraavat tiedot:

(a) rekisteröinnin päivämäärä,

(b) kotijäsenvaltion rekisterin entinen kirjausnumero ja vastaanottavan jäsenvaltion uusi kirjausnumero.

Suositus 5 (työntekijöiden osallistuminen)

Työntekijöiden osallistumisesta säädetään vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä.

Vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta:

(a) kun vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei ole säädetty vähintään samantasoisesta osallistumisesta kuin yhtiön toimiessa kotijäsenvaltiossa, tai

(b) kun vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä ei anneta muissa jäsenvaltioissa olevien yhtiön yritysten työntekijöille samoja oikeuksia kuin mitä näillä oli ennen siirtämistä.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan direktiivin 2005/56/EY 16 artiklaa.

Suositus 6 (siirtämisen vaikutuspiiriin kuuluvat kolmannet osapuolet)

Mikään yhtiö, jota vastaan on käynnistetty lakkauttamista, selvitystilaa, maksukyvyttömyyttä tai maksujen keskeyttämistä koskeva menettely tai muu vastaava menettely, ei voi siirtää sääntömääristä kotipaikkaansa jäsenvaltiosta toiseen yhteisön alueella.

Jos yhtiöön sovelletaan ennen sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä käynnistettyjä oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä, niissä katsotaan yhtiön sääntömääräisen kotipaikan olevan kotijäsenvaltiossa.

(1)

EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 714.

(2)

EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 114.

(3)

EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 671.

(4)

Asia 81/87 Daily Mail ja General Trust [1988] Kok. 5483.

(5)

Asia C-212/97 Centros [1999] Kok. I-1459.

(6)

Asia C-208/2000 Überseering [2000] Kok. I-9919.

(7)

Asia C‑167/01 Inspire Art [2003] Kok. I‑10155.

(8)

Asia C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECRI-10805.

(9)

Asia C‑196/04 Cadbury Schweppes [2006] ECR I‑7995.

(10)

Neuvoston direktiivi 94/45/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1994, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64).

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1).

(12)

Edellä mainitussa Centros-asiassa annettu tuomio.

(13)

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8).


talous- ja raha-asioiden valiokunnaN lAUSUNTO (*) (7.11.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

yrityksen sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä

(2008/2196(INI))

Lausunnon valmistelija(*): Harald Ettl

(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että tällä hetkellä yritykset pystyvät siirtämään kotipaikkansa ainoastaan purkamalla yhtiön ja perustamalla uuden oikeushenkilön kohdejäsenvaltioon tai perustamalla uuden oikeushenkilön kohdejäsenvaltioon ja sulauttamalla sen jälkeen yhteen molemmat yritykset; toteaa lisäksi, että tällaiseen menettelyyn liittyy hallinnollisia esteitä, kustannuksia ja sosiaalisia seurannaisvaikutuksia eikä se tarjoa oikeusvarmuutta; vaatii komissiota siksi antamaan vuodesta 2005 viivästyneen ehdotuksensa uudelleen;

2.  viittaa sijoittautumisvapauteen, joka yhtiöille taataan EY:n perustamissopimuksen 48 artiklassa ja josta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut tulkinnan(1);

3.  viittaa siihen, että yrityksen kotipaikan siirtämiseen liittyy myös valvonnan siirtyminen; toteaa, että 14. direktiiviä eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten sulautumisesta ja yhtiöiden kotipaikan siirrosta jäsenvaltiosta toiseen laadittaessa on taattava osakkaiden, velkojien ja työntekijöiden oikeuksien säilyttäminen sekä säilytettävä nykyinen yritysjohdon tasapaino ("corporate governance");

4.  ehdottaa, että uudessa direktiivissä viitataan eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 22. syyskuuta 1994 annettuun neuvoston direktiiviin 94/45/EY(2) sekä pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista 26. lokakuuta 2005 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/56/EY(3), jotta varmistetaan henkilöstöedustusta koskevien menettelyjen yhdenmukaisuus ja yhtenäinen sisältö EY:n yhtiöoikeudellisia direktiivejä sovellettaessa;

5.  katsoo, että yrityksen kotipaikan siirtäminen on tehtävä sen jälkeen, kun on laadittu siirtoa koskeva suunnitelma ja selvitys, jossa selitetään ja perustellaan oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat sekä siirron mahdolliset seuraukset osakkaille ja työntekijöille; korostaa, että sekä siirtoa koskeva suunnitelma että selvitys on toimitettava kaikkien toimijoiden käyttöön hyvissä ajoin;

6.  painottaa verokilpailun myönteisiä vaikutuksia talouskasvuun Lissabonin strategian yhteydessä;

7.  viittaa siihen, että kotipaikan siirron olisi oltava verotuksellisesti neutraali;

8.  ehdottaa, että verohallintojen välistä tiedonvaihtoa ja avunantoa parannetaan;

9.  vaatii avoimuutta uuden direktiivin soveltamiseen jäsenvaltioissa ja ehdottaa siksi, että jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan siirroista komissiolle, minkä perusteella tiedot yrityksistä, jotka siirtävät kotipaikkansa direktiivin säännösten mukaisesti, on merkittävä EY:n yritysrekisteriin; toteaa, että ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanossa on lainsäädännön parantamiseksi pyrittävä välttämään liiallista tietojen ilmoittamista, edellyttäen että taataan riittävien tietojen ilmoittaminen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

16

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Theodor Dumitru Stolojan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Wolfgang Bulfon

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 9 päivänä maaliskuuta 1999 asiassa C-212/97, Centros Ltd vastaan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Oikeustapauskokoelma 1999 sivu I-01459.

(2)

EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.

(3)

EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.1.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö