Procedūra : 2008/2196(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0040/2009

Pateikti tekstai :

A6-0040/2009

Debatai :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Balsavimas :

PV 10/03/2009 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0086

PRANEŠIMAS     
PDF 160kWORD 98k
29.1.2009
PE 414.360v02-00 A6-0040/2009

su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonių registruotųjų buveinių perkėlimo į kitą šalį

(2008/2196(INI))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne

(Iniciatyva: Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Nuomonės referentas (*):

Harald Ettl, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS: IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonių registruotųjų buveinių perkėlimo į kitą šalį

(2008/2196(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 43 ir 48 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos bendrovių teisės modernizavimas ir sustiprintas įmonės valdymas: pažangos plėtojimo planas“ (COM(2003)0284),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 21 d. rezoliuciją dėl bendrovių teisės modernizavimo ir sustiprinto įmonės valdymo(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl naujausios informacijos apie bendrovių teisės kūrimo eigą ir perspektyvas(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl bendrovių teisės(3),

–   atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendimus bylose Daily Mail and General Trust(4), Centros (5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) ir Cadbury Schweppes(9),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0040/2009),

A. kadangi įmonės turi teisę į įsisteigimo laisvę vidaus rinkoje, kaip įtvirtinta EB sutartyje ir kaip aiškina Teisingumo Teismas,

B.  kadangi įmonių buveinių perkėlimas į kitą šalį yra vienas iš svarbiausių vidaus rinkos sukūrimo elementų,

C. kadangi įmonės registruotosios buveinės perkėlimas į kitą šalį neturėtų sukelti jos likvidavimo arba bet kokio jos juridinio statuso galiojimo sustabdymo arba praradimo,

D. kadangi įmonės registruotosios buveinės perkėlimas į kitą šalį turėtų būti atliekamas laikantis teisinių, socialinių bei fiskalinių sąlygų,

E.  kadangi reikėtų užtikrinti kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip smulkieji akcininkai, darbuotojai, kreditoriai ir kt., susijusių su perkėlimu, teises,

F.  kadangi turėtų būti visiškai išsaugoti atitinkami Bendrijos teisės aktai, nustatantys tarpvalstybines darbuotojų informavimo, konsultavimosi ir dalyvavimo teises, taip pat užtikrinantys jau galiojančias darbuotojų dalyvavimo teises (Direktyva 94/45/EB(10) ir 2005/56/EB(11)), ir kadangi dėl to perkeliant registruotąją buveinę negali būti panaikintos šios galiojančios teisės,

G. kadangi taisyklė, pagal kurią reikalaujama, kad įmonės pagrindinė buveinė ir registruotoji buveinė būtų toje pačioje valstybėje narėje, prieštarautų Teisingumo Teismo praktikai, susijusiai su įsisteigimo laisve, ir todėl pažeistų EB teisę,

1.  prašo Komisijos iki 2009 m. kovo 31 d. pateikti Parlamentui, remiantis EB sutarties 44 straipsniu, teisėkūros pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje nustatomos valstybių narių nacionalinių teisės aktų koordinavimo priemonės, siekiant palengvinti registruotosios įmonės, įsteigtos laikantis valstybės narės teisės aktų, buveinės perkėlimą į kitą Bendrijos šalį (14-oji bendrovių teisės direktyva), ir prašo, kad šis pasiūlymas būtų parengtas atsižvelgiant į tarpinstitucinius svarstymus ir laikantis išsamių toliau pateiktų rekomendacijų;

2.  nurodo, kad šiuo metu įmonės savo buveines gali perkelti tik tuomet, kai nutraukiama įmonės veikla ir tikslo valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo arba tikslo valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo, su kuriuo vėliau įmonė susijungia; pabrėžia, kad šio proceso metu iškyla administracinių kliūčių, patiriama išlaidų ir atsiranda socialinių pasekmių bei neužtikrinamas teisinis aiškumas;

3.  atkreipia dėmesį į įsisteigimo laisvę, kuri bendrovėms yra garantuojama pagal EB sutarties 48 straipsnį, kaip buvo išaiškinta Teisingumo Teismo(12);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės buveinės perkėlimas reiškia priežiūros perkėlimą; atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant 14-ąją bendrovių teisės direktyvą dėl bendrovės registruotosios buveinės perkėlimo į kitą valstybę reikia užtikrinti, jog būtų išsaugotos galiojančios akcininkų, kreditorių ir darbuotojų teisės, ir išsaugoti egzistuojančią įmonių valdymo pusiausvyrą („įmonių valdymas“);

5.  siūlo naujoje direktyvoje nurodyti Direktyvą 94/45/EB ir Direktyvą 2005/56/EB tam, kad taikant su bendrovių teise susijusias ES direktyvas būtų išlaikoma darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus procedūrų darna ir pagrindiniai aspektai;

6.  mano, kad prieš perkeliant bendrovės buveinę reikia parengti perkėlimo planą ir pranešimą, kuriame būtų paaiškinti bei pagrįsti perkėlimo teisiniai ir ekonominiai aspektai bei visos perkėlimo pasekmės akcininkams ir darbuotojams; pabrėžia, kad perkėlimo planas ir pranešimas tinkamu metu turi būti paskelbti visiems susijusiems asmenims;

7.  atsižvelgdamas į Lisabonos strategiją, pabrėžia teigiamą konkurencijos mokesčių srityje poveikį ekonomikos augimui;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės buveinės perkėlimas turėtų būti neutralus mokesčių aspektu;

9.  siūlo gerinti mokesčių administracijų keitimosi informacija ir administracinės tarpusavio pagalbos procesą;

10. ragina užtikrinti skaidrumą taikant naująją direktyvą valstybėse narėse ir todėl siūlo nustatyti valstybių narių įpareigojimą teikti ataskaitas Komisijai, tuomet įmonės, kurios perkelia savo registruotąją buveinę remdamosi direktyvos nuostatomis, privalėtų būti įtrauktos į Europos įmonių registrą; atkreipia dėmesį į tai, kad perkeliant įpareigojimą teikti ataskaitas į nacionalinę teisę ir siekiant geresnio teisės aktų leidybos proceso būtina vengti informacijos pertekliaus, su sąlyga, kad užtikrinama pakankama informacija;

11. patvirtina, kad rekomendacijos nepažeidžia subsidiarumo principo ir pagrindinių piliečių teisių;

12. mano, kad pateiktas pasiūlymas nesukelia jokių finansinių padarinių;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL C 104 E, 2004 4 30, p. 714.

(2)

OL C 303 E, 2006 12 13, p. 114.

(3)

OL C 263 E, 2008 10 16, p. 671.

(4)

Byla 81/87 Daily Mail and General Trust [1988], ECR 5483.

(5)

Byla C‑212/97 Centros [1999], ECR I‑1459.

(6)

Byla C‑208/00 Überseering [2002], ECR I‑9919.

(7)

Byla C‑167/01 Inspire Art [2003], ECR I‑10155.

(8)

Byla C‑411/03 SEVIC Systems [2005], ECR I‑10805.

(9)

Byla C‑196/04 Cadbury Schweppes [2006], ECR I‑7995.

(10)

1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (OL L 254, 1994 9 30, p. 64).

(11)

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (OL L 310, 2005 11 25, p. 1).

(12)

Sprendimas minėtoje byloje Centros.


PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS: IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

Europos Parlamentas ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kuriame turėtų būti šie elementai:

1 rekomendacija (registruotosios buveinės perkėlimo į kitą šalį padariniai)

Registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį nesukelia atitinkamos įmonės likvidavimo arba jos juridinio statuso praradimo arba laikino sustabdymo. Dėl šios priežasties įmonė nepraranda savo juridinio statuso ir nedaromas poveikis visam jos turtui, įsipareigojimams ir sutartiniams santykiams. Be to, perkėlimas atliekamas laikantis teisinių, socialinių bei fiskalinių sąlygų. Perkėlimas įsigalioja įregistravimo priimančiojoje valstybėje narėje dieną. Nuo įregistravimo priimančiojoje valstybėje narėje dienos įmonė reglamentuojama šios valstybės narės teisės aktais.

2 rekomendacija (perkėlimo tvarka įmonėje)

Perkėlimą planuojančios įmonės valdymo organas arba valdyba parengia perkėlimo pasiūlymą. Pasiūlyme turi būti apžvelgiamos bent šios temos:

a) įmonės teisinė forma, pavadinimas ir jos registruotosios buveinės adresas buveinės valstybėje narėje;

b) numatyta įmonės teisinė forma, pavadinimas ir jos registruotosios buveinės adresas priimančiojoje valstybėje narėje;

c) įmonei numatyta steigimo sutartis ir įstatai priimančiojoje valstybėje narėje;

d) numatytas perkėlimo grafikas;

e) data, nuo kurios registruotąją buveinę ketinančios perkelti įmonės sandoriai apskaitos tikslais būtų traktuojami kaip vykdomi priimančiojoje valstybėje narėje;

f) prireikus pateikiama išsami informacija apie centrinės administracijos arba pagrindinės verslo vietos perkėlimą.

g) įmonės nariams, darbuotojams ir kreditoriams užtikrinamos teisės arba kitos siūlomos susijusios priemonės;

h) jei įmonės valdymui taikomos darbuotojų dalyvavimo taisyklės ir jei priimančiųjų valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose nenumatyta tokia sistema, pateikiama informacija apie tokią tvarką, tokiu būdu nustatant darbuotojų dalyvavimo sąlygas.

Įmonės nariams ir darbuotojų atstovams išnagrinėti pateikiamas perkėlimo pasiūlymas (likus pakankamai laiko iki įmonės akcininkų susirinkimo datos).

Laikydamasi taikomos nacionalinės teisės ir vadovaudamasi Direktyva 68/151/EEB(1) perkėlimą planuojanti įmonė privalo paskelbti bent šiuos duomenis:

a) įmonės teisinė forma, pavadinimas ir jos registruotosios buveinės adresas buveinės valstybėje narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje;

b) registras, kuriame laikomi Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti bendrovės dokumentai bei duomenys, ir registravimo numeris tame registre;

c) sąlygų nurodymas, kad įmonės kreditoriai ir smulkieji akcininkai galėtų naudotis savo teisėmis, ir adresas, kuriuo kreiptis norint nemokamai gauti informacijos apie tokias sąlygas.

Jei nesutarta kitaip, perkėlimą planuojančios įmonės valdymo organas arba valdyba taip pat parengia ataskaitą, kurioje išaiškinami ir pagrindžiami teisiniai bei ekonominiai siūlomo perkėlimo aspektai ir išdėstomos pasekmės įmonės nariams, kreditoriams bei darbuotojams.

3 rekomendacija (akcininkų susirinkimo sprendimas dėl perkėlimo)

Akcininkų susirinkimas pritaria perkėlimo pasiūlymui laikydamasis nustatytų sąlygų ir surenkama balsų dauguma reikalinga iš dalies pakeisti steigimo sutartį ir įstatus laikantis įmonei taikomų buveinės valstybės narės teisės aktų.

Jei įmonės valdymui taikomos darbuotojų dalyvavimo taisyklės, akcininkų susirinkimas gali nustatyti, kad perkėlimas priklausytų nuo jo aiškaus pritarimo sąlygoms dėl darbuotojų dalyvavimo.

4 rekomendacija (administracinė perkėlimo tvarka ir patikrinimas)

Vadovaudamasi savo teisės aktais buveinės valstybė narė patikrina perkėlimo tvarkos teisėtumą. Buveinės valstybės narės paskirta kompetentinga institucija išduoda pažymėjimą, kuriame patvirtinama, kad užbaigti visi reikalaujami veiksmai ir formalumai.

Pažymėjimas, steigimo sutarties kopija ir įmonei numatyti įstatai priimančiojoje valstybėje narėje bei perkėlimo pasiūlymo kopija per nustatytą laikotarpį pateikiami priimančiosios valstybės narės organui, atsakingam už įregistravimą. Šie dokumentai laikomi pakankamais, kad įmonė būtų įregistruota priimančiojoje valstybėje narėje. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už įregistravimą, patikrina, ar laikomasi esminių ir nustatytų perkėlimo sąlygų.

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nedelsiant pateikia pranešimą apie įregistravimą atitinkamai institucijai buveinės valstybėje narėje. Tada buveinės valstybės narės institucija išregistruoja įmonę iš registro.

Paskelbiamas įregistravimas priimančiojoje valstybėje narėje ir išregistravimas iš buveinės valstybės narės registro. Turi būti paminėti bent šie duomenys:

a) įregistravimo data;

b) naujas ir senas įrašo numeris atitinkamame buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės registre.

5 rekomendacija (darbuotojų dalyvavimas)

Darbuotojų dalyvavimas reglamentuojamas priimančiosios valstybės narės teisės aktais.

Tačiau priimančiosios valstybės narės teisės aktai neturi būti taikomi, jei:

a) priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nenumatytas bent toks pats darbuotojų dalyvavimo laipsnis, kaip tas, kuris įmonei taikytas buveinės valstybėje narėje, arba

b) priimančiosios valstybės narės teisės aktuose įmonės, įsteigtos kitose valstybėse narėse, darbuotojams nesuteikiama tokia pati teisė pasinaudoti dalyvavimo teisėmis kaip tos, kuriomis darbuotojai naudojosi prieš perkėlimą.

Šiais atvejais turėtų būti atitinkamai taikomos Direktyvos 2005/56/EB 16 straipsnio nuostatos.

6 rekomendacija (su perkėlimu susijusios trečiosios šalys)

Įmonėms, kurioms pradėtos savanoriško likvidavimo, likvidavimo dėl bankroto, bankroto arba mokėjimų sustabdymo ar kitos panašios procedūros, negali perkelti savo registruotosios buveinės į kitą Bendrijos valstybę narę.

Kiek tai susiję su teisminėmis arba administracinėmis procedūromis, pradėtomis prieš registruotosios buveinės perkėlimą, įmonė traktuojama kaip turinti registruotąją buveinę buveinės valstybėje narėje.

(1)

1968 m. kovo 9 d. pirmoji Tarybos direktyva 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (OL L 65, 1968 3 14, p. 8).


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (7.11.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl įmonių buveinių perkėlimo į kitą šalį

(2008/2196(INI))

Nuomonės referentas (*): Harald Ettl

(Iniciatyva: Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  nurodo, kad šiuo metu įmonės savo buveines gali perkelti tik tuomet, kai nutraukiama įmonės veikla ir tikslo valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo arba tikslo valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo, su kuriuo vėliau įmonė susijungia; pabrėžia, kad šio proceso metu iškyla administracinių kliūčių, patiriama išlaidų ir atsiranda socialinių pasekmių bei neužtikrinamas teisinis aiškumas; todėl pakartotinai ragina Komisiją, kad ji pateiktų pasiūlymą, kurį vėluoja teikti nuo 2005 m.;

2.  atkreipia dėmesį į įsisteigimo laisvę, kuri įmonėms yra garantuota EB sutarties 48 straipsnyje, kurį išaiškino Europos Bendrijų Teisingumo Teismas(1);

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės buveinės perkėlimas reiškia priežiūros perkėlimą; atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant 14-ąją bendrovių teisės direktyvą dėl bendrovės registruotosios būstinės perkėlimo į kitą valstybę reikia užtikrinti, jog būtų išsaugotos galiojančios akcininkų, kreditorių ir darbuotojų teisės bei egzistuojanti įmonių valdymo pusiausvyra („įmonių valdymas“);

4.  siūlo naujoje direktyvoje nurodyti 1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo(2) bei 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas(3) tam, kad taikant su bendrovių teise susijusias Europos direktyvas būtų išlaikoma darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus procedūrų darna ir pagrindiniai aspektai;

5.  mano, kad prieš perkeliant bendrovės buveinę reikia parengti perkėlimo planą ir pranešimą, kuriame būtų paaiškinti bei pagrįsti perkėlimo teisiniai ir ekonominiai aspektai bei visos pasekmės akcininkams ir darbuotojams; pabrėžia, kad perkėlimo planas ir pranešimas tinkamu metu turi būti paskelbti visiems susijusiems asmenims;

6.  atsižvelgdamas į Lisabonos strategiją, pabrėžia teigiamą konkurencijos mokesčių srityje poveikį ekonomikos augimui;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės buveinės perkėlimas turėtų būti neutralus mokesčių aspektu;

8.  siūlo gerinti mokesčių administracijų keitimosi informacija ir administracinės tarpusavio pagalbos procesą;

9.  ragina užtikrinti skaidrumą taikant naująją direktyvą valstybėse narėse ir todėl siūlo nustatyti valstybių narių įpareigojimą teikti ataskaitas Komisijai, pagal kurį įmonės, perkeliančios savo buveinę remdamosi direktyvos nuostatomis, privalėtų būti registruojamos Europos įmonių registre; atkreipia dėmesį į tai, kad perkeliant įpareigojimą teikti ataskaitas į nacionalinę teisę ir siekiant geresnio teisės aktų leidybos proceso būtina vengti informacijos pertekliaus, su sąlyga, kad užtikrinama pakankama informacija.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

16

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Wolfgang Bulfon

(1)

1999 m. kovo 9 d. Teismo sprendimas byloje C-212/97 Centros v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999], ECR I-1459.

(2)

OL L 254, 1994 9 30, p. 64

(3)

OL L 310, 2005 11 25, p. 1


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Teisinė informacija - Privatumo politika