MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)

  17.2.2009 - (KOM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Johannes Blokland
  (Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

  Menettely : 2008/0165(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0045/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0045/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)

  (KOM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD))

  (Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0505)[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0297/2008),

  –   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

  –   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 17. joulukuuta 2008 päivätyn kirjeen,

  –   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 80, 51 ja 35 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0045/2009),

  A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten mukautusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 viite

  Komission teksti

  Tarkistus

  ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

  ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) On todettu, että jos otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöt jatkuvat, ne aiheuttavat otsonikerrokselle merkittäviä vaurioita. On olemassa selkeää näyttöä siitä, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ilmakehälle aiheuttama rasitus on pienentynyt, ja stratosfäärin otsonikerroksen toipumisesta on jo nähtävissä merkkejä. Otsonikerroksen arvioidaan kuitenkin palautuvan ennen vuotta 1980 vallinneelle pitoisuustasolle vasta 2000-luvun puolivälissä. Otsonikerroksen heikentymisen seurauksena lisääntynyt UV-B-säteily on tästä syystä edelleen vakava terveys- ja ympäristöuhka. Siksi tarvitaan lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön riittävän suojelun varmistamiseksi ja otsonikerroksen toipumisen lisäviivästysten välttämiseksi.

  (2) On todettu, että jos otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöt jatkuvat, ne aiheuttavat otsonikerrokselle merkittäviä vaurioita. On olemassa selkeää näyttöä siitä, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ilmakehälle aiheuttama rasitus on pienentynyt, ja stratosfäärin otsonikerroksen toipumisesta on jo nähtävissä merkkejä. Otsonikerroksen arvioidaan kuitenkin palautuvan ennen vuotta 1980 vallinneelle pitoisuustasolle vasta 2000-luvun puolivälissä. Otsonikerroksen heikentymisen seurauksena lisääntynyt UV-B-säteily on tästä syystä edelleen vakava terveys- ja ympäristöuhka. Kyseiset aineet voivat myös vaikuttaa huomattavasti ilmaston lämpenemiseen, ja ne edistävät maapallon lämpötilan nousua. Siksi tarvitaan lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön riittävän suojelun varmistamiseksi ja otsonikerroksen toipumisen lisäviivästysten välttämiseksi.

  Perustelu

  Otsonikerroksen heikentymistä aiheuttavien kemiallisten ominaisuuksiensa lisäksi kyseiset aineet voivat myös vaikuttaa huomattavasti ilmaston lämpenemiseen, ja ne voivat siten aiheuttaa maapallon lämpötilan nousua.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Monet otsonikerrosta heikentävät aineet ovat kasvihuonekaasuja, mutta niitä ei valvota Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja sen Kioton pöytäkirjan mukaisesti, koska oletuksena on, että otsonikerrosta heikentävistä aineista luovutaan vähitellen Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirjassa saavutetusta edistyksestä huolimatta vaiheittainen luopuminen otsonikerrosta heikentävistä aineista on vielä saatettava päätökseen Euroopan unionissa ja koko maailmassa. Tästä syystä on toivottavaa, että otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto ja käyttö minimoidaan ja lopetetaan aina, kun teknisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja on käytettävissä.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 säännösten mukaisesti täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen, bromikloorimetaanin ja metyylibromidin tuotannosta ja markkinoille saattamisestaon vähitellen luovuttu.

  (8) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 säännösten mukaisesti täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen, bromikloorimetaanin ja metyylibromidin tuotannosta on vähitellen luovuttu, ja näiden aineiden ja näitä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuotanto ja markkinoille saattaminen on näin ollen kielletty. On myös aiheellista kieltää vähitellen näiden aineiden ja näitä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden käyttö.

  Perustelu

  Otsonikerroksen suurimpia uhkatekijöitä ovat jo tuotetut otsonikerrosta heikentävät aineet. Otsonikerrosta heikentävän vaikutuksen (ja kasvihuoneilmiön) rajoittamiseksi on tärkeää, että edellä mainittujen otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttöä rajoitetaan mahdollisimman paljon. Erityisesti halonien käytön vähentämiseksi tarvitaan aloitteita, ja kemikaalit on pyrittävä keräämään ja hävittämään turvallisesti. Tämä on mainittu jo johdanto-osassa.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10) Metyylibromidille vaihtoehtoisten aineiden saatavuus olisi otettava huomioon siten, että metyylibromidin tuotantoa ja kulutusta vähennetään merkittävämmin pöytäkirjaan verrattuna. Metyylibromidin tuotannon ja kulutuksen kriittisiä käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten olisi loputtava kokonaan ja mahdollisuus myöntää poikkeuksia hätätilanteissa olisi säilytettävä tuhoeläinten tai tautien odottamattoman leviämisen niin vaatiessa, kun tällainen käyttö hätätilanteissa sallitaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY1 ja biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY2 mukaisesti. Tällöin olisi toteutettava toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, kuten käytettävä käytännöllisesti katsoen läpäisemättömiä muovikalvoja maaperän kaasutuksessa.

  (10) Kun otetaan huomioon metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä syyskuuta 2008 tehty komission päätös 2008/753/EY ja metyylibromidille vaihtoehtoisten aineiden saatavuus, sen tuotanto ja kulutus olisi kiellettävä kokonaan. Metyylibromidin kriittisiä käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten olisi loputtava kokonaan.

  ___________

   

  1EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

   

  2EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä marraskuuta 2007 annetulla komission direktiivillä 2007/70/EY (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 26).

   

  Perustelu

  Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä syyskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti metyylibromidia ei saa käyttää kasvinsuojeluaineena 18 päivän maaliskuuta 2009 jälkeen. Olisi johdonmukaista kieltää myös metyylibromidin käyttö tämän direktiivin yhteydessä.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Olisi myös valvottava metyylibromidin käyttöä karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn. Keskimääräiset käyttötasot vuosina 2005–2008  eivät saisi ylittyä, ja käyttöä olisi lopulta vähennettävä ja siitä olisi luovuttava vuoteen 2015 mennessä. Sitä ennen olisi sovellettava talteenottomenetelmiä.

  (11) Kun otetaan huomioon asetus 2032/2003, jossa metyylibromidin käyttö biosidituotteena kielletään 1 päivään syyskuuta 2006 mennessä, ja komission päätös 2008/753/EY, jossa metyylibromidin käyttö kasvinsuojeluaineena kielletään 18 päivään maaliskuuta 2010 mennessä, metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn olisi myös kiellettävä 18 päivään maaliskuuta 2010 mennessä.

  Perustelu

  Pilaantuvien ja säilyvien eri hyödykkeiden karanteenikäsittelylle ja ennen kuljetusta tapahtuvalle käsittelylle on olemassa runsaasti vaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja ovat muun muassa vaihtoehtoiset kemialliset käsittelyt, hiilidioksidikäsittelyt, lämpökäsittelyt ynnä muut. Kymmenen vuotta sitten useissa jäsenvaltioissa kiellettiin karanteenikäsittelyt ja ennen kuljetusta tapahtuvat käsittelyt, koska muitakin vaihtoehtoja oli tarjolla. Jäsenvaltioiden pitkäaikainen kokemus on osoittanut, että kielto on toteuttamiskelpoinen. Komission päätöksen 2008/753/EY johdosta metyylibromidin käyttö kasvinsuojeluaineena kielletään 18 päivään maaliskuuta 2009 mennessä, eikä jäljellä olevia varastoja saa käyttää 18 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että metyylibromidia ei saa käyttää karanteenikäsittelyihin eikä ennen kuljetusta tapahtuviin käsittelyihin – se olisi laitonta.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18) Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY ja vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/45/EY edellytetään otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi luokiteltujen aineiden merkitsemistä. Koska raaka-aineina käytettäviksi tuotettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, ne olisi erotettava muihin käyttötarkoituksiin tuotetuista aineista, jotta voidaan välttää raaka-aineiden ohjautuminen muihin muissa asetuksen soveltamisalaan kuuluviin käyttötarkoituksiin. Lisäksi loppukäyttäjien pitämiseksi ajan tasalla ja asetuksen noudattamisen valvonnan helpottamiseksi myös tällaisia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet olisi merkittävä huollon ja kunnossapidon aikana.

  (18) Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY ja vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/45/EY edellytetään otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi luokiteltujen aineiden merkitsemistä. Koska raaka-aineina sekä laboratorio- ja analyysitarkoituksiin ja prosessireagensseina käytettäviksi tuotettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, ne olisi erotettava muihin käyttötarkoituksiin tuotetuista aineista, jotta voidaan välttää ohjautuminen muihin asetuksen soveltamisalaan kuuluviin käyttötarkoituksiin. Lisäksi loppukäyttäjien pitämiseksi ajan tasalla ja asetuksen noudattamisen valvonnan helpottamiseksi myös tällaisia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet olisi merkittävä huollon ja kunnossapidon aikana.

  Perustelu

  Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi (7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä syystä on johdonmukaista, että näitä merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että kaikkia asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja tästä syystä kohdennettava kyseiset tarkastukset toimiin, joihin liittyy suurin valvottavien aineiden laittoman kaupan tai niiden päästöjen riski.

  (22) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että kaikkia asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja tästä syystä kohdennettava kyseiset tarkastukset toimiin, joihin liittyy suurin valvottavien aineiden laittoman kaupan tai niiden päästöjen riski. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tarkastukset suoritetaan ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2001/331/EY mukaisesti1. Tarkastusten tulokset on julkaistava internetissä.

   

  _________

   

  1 EYVL L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

  Perustelu

  Tämän asetuksen onnistuminen riippuu erittäin paljon hyvistä tarkastuksista. Sen vuoksi on välttämätöntä, että suosituksen 2001/331/EY säännöksiä noudatetaan.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa raaka-aineina käytettävien valvottavien aineiden etikettien muoto ja sisältö; muuttaa liitettä III prosesseista, joissa valvottavia aineita voidaan käyttää prosessireagensseina; toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään metyylibromidin markkinoille saattamista ja käyttöä karanteenikäsittelyssä ja ennen kuljetusta tapahtuvassa käsittelyssä; muuttaa halonien kriittisiä käyttötarkoituksia koskevaa liitettä VI; toteuttaa kauppaa koskevia täydentäviä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä; vahvistaa vaatimukset tuotteille, jotka on valmistettu valvottavia aineita käyttäen sellaisissa maissa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia; muuttaa hävittämismenetelmiä koskevaa liitettä VII; laatia luettelo tuotteista ja laitteista, joista valvottavat aineet on pakollista ottaa talteen ja tämän jälkeen hävittää; vahvistaa henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  (25) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa raaka-aineina sekä laboratorio- ja analyysitarkoituksiin ja prosessireagensseina käytettävien valvottavien aineiden etikettien muoto ja sisältö; muuttaa liitettä III prosesseista, joissa valvottavia aineita voidaan käyttää prosessireagensseina; muuttaa halonien kriittisiä käyttötarkoituksia koskevaa liitettä VI; toteuttaa kauppaa koskevia täydentäviä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä; vahvistaa vaatimukset tuotteille, jotka on valmistettu valvottavia aineita käyttäen sellaisissa maissa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia; muuttaa hävittämismenetelmiä koskevaa liitettä VII; laatia luettelo tuotteista ja laitteista, joista valvottavat aineet on pakollista ottaa talteen ja tämän jälkeen hävittää; vahvistaa henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset; vahvistaa valvottavien aineiden päästöjen ja vuotojen estämistä koskevat vaatimukset; sisällyttää uusia aineita liitteeseen II ja muuttaa jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia tietojen ilmoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi (7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä syystä on johdonmukaista, että näitä merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

  12 artiklan poistamisen myötä on myös poistettava metyylibromidia koskeva osa.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26) Jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY1 ja vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/689/ETY säädetään valvottavien aineiden hävittämistä koskevista toimenpiteistä. Pöytäkirjan mukaisesti valvottavien aineiden hävittämisessä voidaan käyttää ainoastaan osapuolten hyväksymiä menetelmiä. Tästä syystä osapuolten asiaa koskevat päätökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

  (26) Huomattavia määriä otsonikerrosta heikentäviä aineita on edelleen "varastoituneena" tuotteisiin ja laitteisiin (esimerkiksi eristeenä käytettävät vaahdot, jäähdytysaineet ja ilmastointijärjestelmät). Olisi asetettava valvottavien aineiden hävittämistä koskevat oikeuspuitteet. Jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY, jolla kumotaan tietyt direktiivit1 ja vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/689/ETY säädetään valvottavien aineiden hävittämistä koskevista toimenpiteistä. Kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY 8 artiklan 2 kohdan (iv) alakohdassa säädetään rakennus- ja purkujätettä koskevan direktiivin kehittämisestä, mikä on olennaisen tärkeää otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien eristeenä käytettävien vaahtojen hävittämisen kannalta. Pöytäkirjan mukaisesti valvottavien aineiden hävittämisessä voidaan käyttää ainoastaan osapuolten hyväksymiä menetelmiä. Tästä syystä osapuolten asiaa koskevat päätökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

  1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

  1 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

  Perustelu

  Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa säädetään rakennus- ja purkujätettä koskevan direktiivin kehittämisestä. Eristeenä käytettävien vaahtojen otsonikerrosta heikentävien aineiden (kyse on valtavista määristä) hävittämisen kannalta on olennaisen tärkeää, että direktiivi hyväksytään. Toistaiseksi EY ei ole julkaissut mitään. Myös Euroopan parlamentti vetosi 13 päivänä helmikuuta 2007 julkaistussa päätöslauselmassaan jätteitä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta (A6-438/2006) komissioon tältä osin.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta koota luettelo tuotteista ja laitteista, joista valvottavien aineiden talteenottoa tai hävittämistä pidetään teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisena ilman, että ne otettaisiin ennen sitä talteen, ja sen vuoksi pakollisena.

  (27) Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta koota luettelo tuotteista ja laitteista, joista valvottavien aineiden talteenottoa tai hävittämistä pidetään teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisena ilman, että ne otettaisiin ennen sitä talteen, ja sen vuoksi pakollisena. Komission pitäisi myös antaa toimintasuunnitelma, jolla tarjotaan kannustimia kyseessä olevien aineiden poisvetämiselle ja niiden korvaamiselle turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

  Perustelu

  Koska tarve kyseisten aineiden mahdollisimman pikaiseen talteenottoon ja hävittämiseen kasvaa jatkuvasti, olisi hyödyllistä, että komissio laatisi toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on tarjota ”käyttäjille” ja ”tuottajille” kannustimia ottaa talteen ja korvata kyseiset aineet mahdollisimman nopeasti.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28) Olisi otettava käyttöön joustava mekanismi sen varmistamiseksi, että aineet, joita pöytäkirjan mukaisesti toimiva tieteellinen arviointilautakunta pitää otsonikerrosta heikentävinä, ilmoitetaan, että niiden ympäristövaikutus pystytään arvioimaan ja että uusiin aineisiin, joilla katsotaan olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, sovelletaan valvontatoimenpiteitä.

  (28) Olisi otettava käyttöön joustava mekanismi sen varmistamiseksi, että aineet, joita pöytäkirjan mukaisesti toimiva tieteellinen arviointilautakunta pitää otsonikerrosta heikentävinä, ilmoitetaan, että niiden ympäristövaikutus pystytään arvioimaan ja että uusiin aineisiin, joilla katsotaan olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, sovelletaan valvontatoimenpiteitä. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota erittäin lyhytikäisiin aineisiin Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön vuonna 2006 laatiman otsoniarvioinnin valossa, jossa todettiin, että näiden aineiden otsonikerrosta heikentävä ominaisvaikutus on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu.

  Perustelu

  YK:n ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 todettiin, että erittäin lyhytikäisten aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset halogenoidut aineet, kuten n-propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, vaikuttavat merkittävästi stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on haitallinen vaikutus stratosfäärin otsonikerrokseen. Komission ehdotuksessa n-propyylibromidi on sisällytetty liitteen II B osaan (Aineet, jotka on ilmoitettava ), mutta sen on kuuluttava liitteen II A osaan (Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu).

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämä asetus ei koske merkityksettömiä määriä 1 kohdassa tarkoitettuja aineita, jotka sisältyvät johonkin tuotteeseen tai aineeseen ja jotka ovat syntyneet valmistusprosessissa tahattomasti tai sivutuotteena tai raaka-aineista, jotka eivät ole reagoineet, tai valvottavien aineiden käytöstä prosessireagensseina, joita on kemiallisissa aineissa epäpuhtausjääminä, eikä aineita, joita vapautuu tuotteen valmistuksen tai käsittelyn aikana.

  2. Tämä asetus ei koske merkityksettömiä määriä 1 kohdassa tarkoitettuja aineita, jotka sisältyvät johonkin tuotteeseen tai aineeseen ja jotka ovat syntyneet valmistusprosessissa tahattomasti tai sivutuotteena tai raaka-aineista, jotka eivät ole reagoineet, tai valvottavien aineiden käytöstä prosessireagensseina, joita on kemiallisissa aineissa epäpuhtausjääminä.

  Perustelu

  Asetuksen 2037/2000 teksti on saatettava ajan tasalle, jotta asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien toimien määrä minimoidaan. 2 kohdassa olevat pilkut ovat moniselitteisiä ja antavat olettaa, että sanaa "insignificant" (merkityksetön) ei sovellettaisikaan kaikkiin luettelon kohtiin. Tekstin perusteella voisi olla mahdollista sallia otsonikerrosta heikentävien aineiden hallitsemattomat päästöt otsonikerrosta heikentävien aineiden "valmistuksen" (esim. vaahdon valmistuksen) tai "käsittelyn" aikana. Uudelleenlaaditun asetuksen tekstin on oltava selvempi ja yksiselitteinen. Raaka-aineita, prosessireagensseja ynnä muita koskevia poikkeuksia kuvaillaan jäljempänä olevissa asetuksen artikloissa, joten niitä ei pitäisi sulkea asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklassa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 10 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10) ”tuotannolla” tarkoitetaan tuotettujen valvottavien aineiden määrää, mukaan lukien sivutuotteena tuotettu määrä, josta on vähennetty osapuolten hyväksymien menetelmien mukaisesti hävitetty määrä. Talteenotettua, kierrätettyä tai regeneroitua määrää ei pidetä ”tuotantona”,

  (10) "tuotannolla" tarkoitetaan tuotettujen valvottavien aineiden määrää, mukaan lukien sivutuotteena tuotettu määrä. Talteenotettua, kierrätettyä tai regeneroitua määrää ei pidetä ”tuotantona”,

  Perustelu

  Asetuksessa 2037/2000 käytettiin pöytäkirjan perinteistä tuotannon määritelmää, jonka mukaan "tuotantotasoja" laskettaessa vähennetään hävitetty määrä. Tämä ei enää ole tarkoituksenmukaista, koska otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotanto on suurelta osin lopetettu, ja on poistettava aukot, jotka mahdollistavat uuden tuotannon tai tuotannon jatkamisen. Hävittäminen on suljettava määritelmän ulkopuolelle. Muuten yritykset voivat jatkaa otsonikerrosta tuhoavien aineiden tuotantoa laillisesti, jos ne tuhoavat kyseisiä aineita. Tämä ei johda käytön lopettamiseen.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 16 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) ”markkinoille saattamisella” tarkoitetaan tarjoamista kolmansille osapuolille tai saattamista kolmansien osapuolten käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisössä vastiketta vastaan tai veloituksetta ja asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua vapaaseen liikkeeseen luovuttamista,

  (16) ”markkinoille saattamisella” tarkoitetaan tarjoamista kolmansille osapuolille tai saattamista kolmansien osapuolten käyttöön yhteisössä vastiketta vastaan tai veloituksetta ja asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua vapaaseen liikkeeseen luovuttamista. Tuotteiden ja laitteiden osalta tarkoitetaan ainoastaan tarjoamista tai saattamista käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisössä,

  Perustelu

  Vaikka ehdotettu "markkinoille saattamisen" määritelmä, jossa se rajoitetaan tarkoittamaan ensimmäistä markkinoille saattamista Euroopan yhteisössä, on Montrealin pöytäkirjan mukainen ja vastaa tämän termin määrittelyä tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetussa asetuksessa (EY) N:o 842/2006, se saattaa heikentää näitä aineita koskevien valvontatoimien tehokasta toteuttamista. Valvottavien aineiden ostamista Euroopan yhteisössä ei enää säänneltäisi, ja valvonnasta vastaavat viranomaiset suorittaisivat vain niiden käyttöä koskevia tarkastuksia.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 19 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19) ”kierrätyksellä” tarkoitetaan talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen, kuten suodatuksen ja kuivauksen, jälkeen,

  (19) "kierrätyksellä" tarkoitetaan talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen jälkeen,

  Perustelu

  Ehdotettu määritelmä poikkeaa fluoratuista kasvihuonekaasuista annetussa asetuksessa 842/2006 käytetystä määritelmästä. Kierrätystä harjoittavat yhtiöt kierrättävät yleensä HCFC-yhdisteitä, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti valvottavia aineita, ja fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen mukaisesti valvottavia HFC-yhdisteitä. On tärkeää säilyttää johdonmukaisuus näiden kahden asetuksen välillä kierrätyksen ja regeneroinnin suhteen.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 20 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20) ”regeneroinnilla” tarkoitetaan talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäsittelyä ja parantamista erilaisten toimenpiteiden, kuten suodatuksen, kuivauksen, tislauksen ja kemiallisen käsittelyn avulla aineelle määriteltyjen ensiömateriaalia vastaavien ominaisuuksien palauttamiseksi,

  (20) "regeneroinnilla" tarkoitetaan talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäsittelyä ensiömateriaalia vastaavan määritellyn suoritustason saavuttamiseksi,

  Perustelu

  Ehdotetussa määritelmässä muutetaan regeneroinnin merkityssisältöä asetukseen 2037/2000 ja Montrealin pöytäkirjaan nähden, mikä voi rajoittaa käytettävissä olevan regeneroidun aineksen määrää. Asetuksen 2037/2000 määritelmässä ja Montrealin pöytäkirjan määritelmässä edellytetään, että regeneroinnilla saavutetaan määritelty suoritustaso, mikä mahdollistaa asianmukaisen valvonnan ilman kohtuuttomia rajoituksia.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 23 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23) ”ennen kuljetusta tapahtuvalla käsittelyllä” tarkoitetaan muuta kuin karanteenikäsittelyä, joka tehdään 21 vuorokautta ennen vientiä tuoja- tai viejämaan kansallisen viranomaisen asettamien vaatimusten noudattamiseksi.

  (23) "ennen kuljetusta tapahtuvalla käsittelyllä" tarkoitetaan muuta kuin karanteenikäsittelyä, joka tehdään 21 vuorokautta ennen vientiä tuojamaan kansallisen viranomaisen asettamien vaatimusten tai viejämaassa ennen joulukuuta 1995 asetettujen virallisten vaatimusten noudattamiseksi.

  Perustelu

  EY:n asetus ei voi olla heikompi kuin pöytäkirjan määritelmä. Viejämaiden osalta ennen kuljetusta tapahtuva käsittely rajoitetaan pöytäkirjan määritelmässä "olemassa oleviin" vaatimuksiin (pöytäkirjan päätös VII/5 (b)), millä tarkoitetaan vaatimuksia, jotka olivat olemassa jo silloin, kun päätöstä tehtiin joulukuussa 1995.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 23 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a) "valvottaviin aineisiin perustuvilla tuotteilla ja laitteilla" tarkoitetaan tuotteita ja laitteita, jotka eivät toimi ilman valvottavia aineita, lukuun ottamatta tuotteita ja laitteita, joita käytetään valvottavien aineiden tuottamiseen, käsittelemiseen, talteen ottamiseen, kierrättämiseen, regeneroimiseen tai hävittämiseen.

  Perustelu

  Valvottaviin aineisiin perustuvat tuotteet ja laitteet olisi määriteltävä selvyyden vuoksi.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona ylitä 14:ää prosenttia kyseisen tuottajan osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon arvioidusta määrästä vuonna 1997;

  b) osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona ylitä kolmea prosenttia kyseisen tuottajan kloorifluorihiilivetyjen tuotannon arvioidusta määrästä vuonna 1997;

  Perustelu

  Kloorifluorihiilivetyjen pienimuotoinen tuotanto (ehdottomien raportointi- ja valvontavaatimuksien puitteissa) sallitaan yhteisössä laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 3 päivään joulukuuta 2019 asti (vuonna 2007 tarkistetun Montrealin pöytäkirjan mukaisesti). Tuotannon laskennallista tasoa on kuitenkin tarkoitus alentaa enintään 14 prosentista enintään kolmeen prosenttiin kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallisesta tasosta vuodelta 1997. Muuten tarvittava määrä (jonka käyttö sallitaan 11 artiklan mukaisesti) on tuotava maahan – todennäköisesti alueilta, joilla ei noudateta yhtä tiukkaa otsonikerroksen suojeluun tähtäävää lainsäädäntöä.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ei jatku 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen.

  c) osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ei jatku 31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen.

  Perustelu

  Komissio esittää vientiin tarkoitettujen HCFC-yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetetun määräajan aikaistamista (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Milieu Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamaa tarkastelua esitettiin vuodeksi 2015, mutta komissio ei hyväksynyt ehdotusta. Määräajan olisi oltava aikaisemmin, jotta se olisi kunnianhimoisempi. Myös 11 artiklan 2 kohdan suhteen, jossa säädetään HCFC-yhdisteiden käyttöä koskevasta poikkeuksesta vuoden 2014 loppuun mennessä, on loogista, että ainakin HCFC-yhdisteiden tuotannon olisi loputtava.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kielletään valvottavien aineiden, joita ei ole muussa tuotteessa kuin kyseisen aineen kuljettamiseksi tai varastoimiseksi käytetyssä säiliössä, markkinoille saattaminen ja käyttö.

  1. Kielletään valvottavien aineiden, lukuun ottamatta poikkeuksia, jotka on lueteltu muualla tässä asetuksessa, markkinoille saattaminen ja käyttö.

  Perustelu

  Tekstiä on hyvin vaikea ymmärtää ja sen englanninkielisessä versiossa on kaksoisnegaatio ("which are not" ja "other than"). Jäljempänä olevissa artikloissa vahvistetaan poikkeuksia tähän kaksoisnegaatioon nähden, mikä aiheuttaa todennäköisesti sekaannusta ja erilaisia tulkintoja. Kohdan pitäisi tästä syystä sisältää pelkkä kielto, koska poikkeukset luetellaan jäljempänä.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen on kiellettyä lukuun ottamatta niitä tuotteita ja laitteita, joiden osalta vastaavan valvottavan aineen käyttö on sallittu 10 artiklan, 11 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti.

  Valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen ja käyttö on kiellettyä lukuun ottamatta niitä tuotteita ja laitteita, joiden osalta vastaavan valvottavan aineen käyttö on sallittu 10 artiklan, 11 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti.

  Perustelu

  Jotta vältytään vuotavan tuotteen tai laitteen loputtomalta täyttämiseltä, artiklan soveltamisalaa pitäisi ulottaa koskemaan tuotteiden ja laitteiden käyttöä (3 artiklan 17 kohdan mukaisesti).

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa raaka-aineiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää raaka-aineina.

  1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa 4 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tuotantotasojen lisäksi raaka-aineiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää raaka-aineina.

  Perustelu

  Selvennys on syytä lisätä, jotta tehdään selväksi, että raaka-aineiden poistaminen tuotannon määritelmästä (3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa mainittuun tuotannon valvontaan.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  Poikkeuksien tarkistaminen

   

  Komission on tarkistettava myönnetyt poikkeukset ja vapautukset, ja poikkeukset tai vapautukset on poistettava niiden käyttötarkoitusten osalta, joille on olemassa teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

   

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Asetuksessa ei aseteta poikkeuksille aikarajoituksia – eikä monissa tapauksissa tarkistamista/poistamista koskevia edellytyksiä. Joitakin poikkeuksia ei ole saatettu ajan tasalle ottaen huomioon toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja koskeva nykytietämys: esim. liitteessä III (prosessireagenssit) ja liitteessä VI (halonit) luetelluille käyttötarkoituksille on olemassa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Asetuksessa olisi vahvistettava säännönmukainen prosessi, jonka tarkoituksena on vähentää ja poistaa poikkeuksia, jos toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja on olemassa.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa prosessireagensseiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää prosessireagensseina.

  1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa prosessireagensseiksi 4 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tuotantotasojen lisäksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää prosessireagensseina.

  Perustelu

  Selvennys on syytä lisätä, jotta tehdään selväksi, että prosessireagenssien poistaminen tuotannon määritelmästä (3 artiklan 10 kohta) ei vaikuta 4 artiklan 2 kohdassa mainittuun tuotannon valvontaan.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Prosessireagensseiksi tuotettuja tai prosessireagensseina markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen.

  3. Prosessireagensseiksi tuotettuja tai prosessireagensseina markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen.

   

  Tällaisia aineita sisältäviin säiliöihin on merkittävä selvästi, että ainetta saa käyttää ainoastaan prosessireagenssina. Komissio voi vahvistaa käytettävien etikettien muodon ja sisällön. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi (7 artikla), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä aineita (10 artikla) ja prosessireagensseina käytettäviä aineita (8 artikla). Tästä syystä on johdonmukaista, että näitä merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin ja prosessireagensseina käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio voi laatia 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelon yrityksistä, joissa valvottavien aineiden käyttö prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa tarvittaessa kullekin yritykselle käytössä sallitut enimmäismäärät ja enimmäispäästörajat.

  4. Komissio voi laatia 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelon yrityksistä, joissa valvottavien aineiden käyttö prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa tarvittaessa kullekin yritykselle käytössä sallitut enimmäismäärät koostumuksen osana tai kulutukseen (Montrealin pöytäkirjan määritelmien mukaisesti) ja enimmäispäästörajat.

   

  Prosessireagensseina käytettävien valvottavien aineiden määrä saa olla yhteisössä enintään 1 083 metristä tonnia vuodessa.

   

  Prosessireagenssien päästämien valvottavien aineiden määrä saa olla yhteisössä enintään 17 metristä tonnia vuodessa.

  Komissio voi uusien tietojen tai tekniikan kehityksen pohjalta muuttaa 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua liitettä III.

  Komissio muuttaa uusien tietojen tai tekniikan kehityksen pohjalta tässä kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä ja voi muuttaa 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua liitettä IV.

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Montrealin pöytäkirjan päätöksen X/14 mukainen prosessireagenssien määritelmä mahdollistaa raportoimisen ja valvonnan, joka koskee valvottavien aineiden käyttöä koostumuksen osana ja kulutukseen.

  Tässä artiklassa olisi myös aiheellista mainita EU:n prosessireagensseille asettamat ylärajat Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätösten mukaisesti.

  Tekstin ristiviittaus näyttää olevan virheellinen. Liitteen III prosessireagenssien luettelo on paikoitellen teknisesti vanhentunut ja se on saatettava ajan tasalle – se sisältää käyttötarkoituksia, joille Montrealin pöytäkirjan tekniikan ja talouden arviointikomitea on määrittänyt vaihtoehtoja; ne eivät sisällä otsonikerrosta heikentäviä aineita.

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa saattaa markkinoille hävitettäväksi yhteisössä 22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen hävittämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

  Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita ja valvottavia aineita sisältäviä tuotteita ja laitteita saa saattaa markkinoille hävitettäväksi yhteisössä 22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen hävittämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

  Perustelu

  9 artiklan mukaista poikkeusta olisi myös sovellettava valvottavia aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden hävittämiseen.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tuotettuja tai markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen.

  3. Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tuotettuja tai markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen tai hävitettäväksi yhteisössä 22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen hävittämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

  Perustelu

  Artikla saattaa tässä muodossaan estää näiden aineiden hävittämisen.

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Tällaisia aineita sisältäviin säiliöihin on merkittävä selvästi, että ainetta saa käyttää ainoastaan välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin. Komissio voi vahvistaa käytettävien etikettien muodon ja sisällön. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Riski siitä, että otsonikerrosta heikentäviä aineita, joita tuotetaan raaka-aineina käytettäviksi (7 artiklan 2 kohta), käytetään muihin tarkoituksiin, koskee myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä aineita. Tästä syystä on johdonmukaista, että näitä merkintöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviin aineisiin, millä edistetään laittoman kaupankäynnin ehkäisemistä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Muita valvottavia aineita kuin osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käyttävien henkilöiden on rekisteröidyttävä komissiossa. Rekisteröityessään heidän on ilmoitettava käytettävät aineet, käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus ja kyseisten aineiden toimittajat. Nämä tiedot on saatettava ajan tasalle niiden muuttuessa

  4. Muita valvottavia aineita kuin osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käyttävien yritysten on rekisteröidyttävä komissiossa. Rekisteröityessään niiden on ilmoitettava käytettävät aineet, käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus ja kyseisten aineiden toimittajat. Nämä tiedot on saatettava ajan tasalle niiden muuttuessa.

  Perustelu

  On suositeltavampaa rekisteröidä otsonikerrosta heikentäviä aineita laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käyttäviä yrityksiä henkilöiden sijaan, jotta vältytään suhteettomalta hallinnolliselta taakalta.

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetuille henkilöille valvottavia aineita toimittavien tai niitä omaan lukuun käyttävien tuottajien ja tuojien on komission antamassa ilmoituksessa mainittuun päivään mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu kysyntä ilmoituksessa mainittuna aikana sekä tarvittavien valvottavien aineiden luonne ja määrät.

  5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetuille yrityksille valvottavia aineita toimittavien tai niitä omaan lukuun käyttävien tuottajien ja tuojien on komission antamassa ilmoituksessa mainittuun päivään mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu kysyntä ilmoituksessa mainittuna aikana sekä tarvittavien valvottavien aineiden luonne ja määrät.

  Perustelu

  On suositeltavampaa rekisteröidä otsonikerrosta heikentäviä aineita laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käyttäviä yrityksiä henkilöiden sijaan, jotta vältytään suhteettomalta hallinnolliselta taakalta.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lupien mukaisesti vuosittain sallittu kokonaismäärä ei saa olla yli 130 prosenttia niiden valvottavien aineiden laskennallisen määrän keskiarvosta, jotka kyseinen tuottaja tai tuoja saattoi markkinoille tai käytti omaan lukuunsa välttämättömiin laboratorio- tai analyysitarkoituksiin vuosina 2005–2008.

  Lupien mukaisesti vuosittain sallittu kokonaismäärä ei saa olla yli 100 prosenttia niiden valvottavien aineiden laskennallisen määrän keskiarvosta, jotka kyseinen tuottaja tai tuoja saattoi markkinoille tai käytti omaan lukuunsa välttämättömiin laboratorio- tai analyysitarkoituksiin vuosina 2005–2008.

  Perustelu

  Ehdotettu 130 prosentin enimmäismäärä ei kuvasta tarvetta luopua otsonikerrosta heikentävien aineiden käytöstä, joten enimmäismäärä olisi alennettava 100 prosenttiin.

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa markkinoille ja käyttää jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että säiliössä on merkintä siitä, että aine on regeneroitu.

  2. Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa markkinoille ja käyttää jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja vaihtosuuntaisten ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmien kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että säiliössä on merkintä siitä, että aine on regeneroitu.

  Kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että yritys on ottanut ne talteen tällaisista laitteista.

  Kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden ja vaihtosuuntaisten ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmien kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että ne on otettu talteen tällaisista laitteista samassa paikassa, jossa kierrätettyä ainetta käytetään.

  Perustelu

  Tarkistuksella korvataan tarkistus 13.

  Johdonmukaisuuden nimissä olisi aihetta lisätä vaihtosuuntaiset ilmastointi- tai lämpöpumppujärjestelmät, kuten on tehty voimassa olevassa asetuksessa (EY) N:o 2037/2000.

  Laittoman kaupankäynnin estämiseksi on voitava valvoa aineiden liikkumista. Tästä syystä aine on tarpeen sekä kierrättää että käyttää uudelleen samassa paikassa.

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Käytettäessä regeneroituja tai kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai huollossa kyseisiin jäähdytys- ja ilmastointilaitteisiin on merkittävä aineen tyyppi, sen määrä laitteessa ja direktiivin 67/548/ETY 6 artiklan mukainen varoitusmerkki ja vaaratunnus aineen käyttöön liittyvästä vaarallisuudesta.

  3. Käytettäessä regeneroituja tai kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai huollossa kyseisiin jäähdytys- ja ilmastointilaitteisiin ja vaihtosuuntaisiin ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmiin on merkittävä aineen tyyppi, sen määrä laitteessa ja direktiivin 67/548/ETY 6 artiklan mukainen varoitusmerkki ja vaaratunnus aineen käyttöön liittyvästä vaarallisuudesta. Lisätyn aineen määrästä ja tyypistä sekä kunnossapidon ja huollon suorittaneen yhtiön tai teknikon yhteystiedoista on pidettävä kirjaa.

  Perustelu

  Vaikka kierrätettyjen tai regeneroitujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö laitteissa on sama kuin asetuksessa 2037/2000, sanamuoto ei ole yhdenmukainen 22 artiklassa käytetyn sanamuodon kanssa. Vaihtosuuntaiset ilmastointi- ja lämpöpumppujärjestelmät olisi lisättävä johdonmukaisuuden vuoksi. On syytä tehdä selväksi, että sovelluksissa voi käyttää regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä. Ehdotus on myös epäselvä sen suhteen, viitataanko merkinnässä regeneroidun ja/tai kierrätetyn aineen (kummankin voi lisätä) määrään tai tyyppiin vai kokonaismäärään.

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä rekisteriä regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä markkinoille saattavista yhtiöistä. Vain rekistereihin merkityillä yhtiöillä voi olla lupa saattaa markkinoille regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä rekisteröimisohjelmistaan. Jäsenvaltioiden on julkistettava rekisterit, jotta osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä vastaanottavat yhtiöt voivat vahvistaa aineen lähteen.

   

  Regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa ja huollossa käyttävien yhtiöiden on pidettävä yllä rekisteriä, johon merkitään yhtiöt, jotka ovat toimittaneet regeneroidut osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt.

  Perustelu

  Yksi tämän asetuksen tavoitteista on vähentää HCFC-yhdisteiden laittoman käytön ja kaupan riskiä rajoittamalla regeneroitujen HCFC-yhdisteiden markkinoille saattamista. Varsinkin jos regeneroidut HCFC-yhdisteet vastaavat käyttämättömiä HCFC-yhdisteitä, regeneroitu aine on vaikea erottaa käyttämättömästä aineesta. Regenerointiin osallistuvilta yhtiöiltä vaaditaan lupa jätteen käsittelyyn ja niiden on pidettävä kirjaa regenerointitoimistaan. Nähtävillä olevien rekisterien pitäminen ja yhtiöille asetettu vaatimus pitää rekistereitä auttavat varmistamaan, että laitonta kauppaa torjutaan.

  Tarkistus  38

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua poikkeusta ei voida sallia ajanjaksolle, joka kestää kauemmin kuin 31 päivään joulukuuta 2019.

  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua poikkeusta ei voida sallia ajanjaksolle, joka kestää kauemmin kuin 31 päivään joulukuuta 2014.

  Perustelu

  Vientiin tarkoitettujen HCFC-yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetettua määräaikaa on ehdotettu aikaistettavaksi (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Milieu Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamaa tarkastelua esitettiin vuodeksi 2015, mutta komissio ei hyväksynyt ehdotusta. Määräajan olisi oltava aikaisemmin, jotta se olisi kunnianhimoisempi. Myös 11 artiklan 2 kohdan suhteen, jossa säädetään HCFC-yhdisteiden käyttöä koskevasta poikkeuksesta vuoden 2014 loppuun mennessä, on loogista, että ainakin HCFC-yhdisteiden tuotannon olisi loputtava.

  Tarkistus  39

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  12 artikla

  Poistetaan.

  Metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn sekä hätätilanteissa

   

  1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, metyylibromidia saa saattaa markkinoille ja käyttää karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn 31 päivään joulukuuta 2014 saakka.

   

  Metyylibromidia saa käyttää ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä paikoissa ja edellyttäen, että lähetyksestä vapautuva metyylibromidi otetaan talteen vähintään [80-prosenttisesti].

   

  2. Tuojien markkinoille saattama tai omaan lukuunsa käyttämä metyylibromidin laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvänä ajanjaksona eikä kunakin sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2014 saakka saa ylittää 210 ODP-tonnia.

   

  Jokaisen tuojan on 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvänä ajanjaksona ja kunakin sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2014 saakka varmistettava, että sen karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten markkinoille saattama tai omaan lukuunsa käyttämä metyylibromidin laskennallinen määrä ei ylitä 100:aa prosenttia siitä metyylibromidin laskennallisen määrän keskiarvosta, jonka kyseinen tuoja saattoi markkinoille tai käytti omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten vuosina 1996, 1997 ja 1998.

   

  3. Metyylibromidia, joka on saatettu markkinoille karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn, saa käyttää ainoastaan noihin tarkoituksiin.

   

  4. Komissio toteuttaa toimenpiteitä alentaakseen sitä laskennallista metyylibromidin määrää, jonka tuojat voivat saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten, jos on olemassa tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet saada käyttöön vaihtoehtoisia aineita ja tekniikkoja, erityisesti mukauttamalla 2 kohdassa tarkoitettuja määriä.

   

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

   

  5. Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä hätätilanteessa erityisten tuhoeläinten tai tautien leviämisen niin vaatiessa antaa luvan metyylibromidin tilapäiseen tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Lupa on voimassa enintään 120 päivää, se annetaan enintään 20 metrisen tonnin suuruiselle määrälle ja siinä on täsmennettävä toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi käytön aikana.

   

  Perustelu

  Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaan metyylibromidin lupa umpeutuu 18. maaliskuuta 2009. Olisi loogista, että metyylibromidin käyttökin kielletään tämän asetuksen yhteydessä. Myös karanteenikäsittelyn ja ennen kuljetusta tapahtuvan käsittelyn yhteydessä on olemassa riittävästi vaihtoehtoja vuonna 2004 tehdyn Montrealin pöytäkirjaa koskevan tutkimuksen ja metyylibromidin teknisiä vaihtoehtoja käsittelevän komitean tutkimuksen mukaan.

  Tarkistus  40

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, haloneja saa saattaa markkinoille ja käyttää liitteessä VI vahvistettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin.

  1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, talteenotettuja, kierrätettyjä ja regeneroituja haloneja saa saattaa markkinoille ja käyttää liitteessä VI vahvistettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin, edellyttäen, että halonit ovat peräisin ainoastaan rekisteröidyistä kansallisista halonipankeista.

  Perustelu

  Markkinoille saattamisen tavoitteena olisi oltava halonien talteenotto, regenerointi tai kierrätys, koska haloneja ei enää tuoteta. Rekisteröidyille kansallisille halonipankeille olisi sallittava halonien maahantuonti voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Etuna on, että on helpompi tunnistaa mahdollinen alueellinen epätasapaino, joka liittyy halonien saatavuuteen ja reagoida siihen sekä välttää uusien halonien tuotto vastaisuudessa. Tämä on Montrealin pöytäkirjan hengen mukaista.

  Tarkistus  41

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio voi arvioida uudelleen liitteessä VI luetellut kriittiset käyttötarkoitukset ja päättää niiden muuttamisesta sekä kyseisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen määräajoista ottaen huomioon sekä teknisesti että taloudellisesti toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai teknologioiden saatavuuden.

  2. Komissio arvioi vuosittain uudelleen liitteessä VI luetellut kriittiset käyttötarkoitukset ja päättää niiden muuttamisesta sekä kyseisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen määräajoista ottaen huomioon erityisesti teollisuudenaloilla, joilla noudatetaan ehdottomia turvallisuuteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia, sekä teknisesti että taloudellisesti toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai teknologioiden saatavuuden.

  Perustelu

  On otettava huomioon sellaiset teollisuudenalat, kuten ilmailuala, joilla on noudatettava ehdottomia turvallisuuteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Arviossa on otettava huomioon sellaisten korvaavien vaihtoehtojen saatavuus, jotka vastaavat näissä vaatimuksissa asetettuja normeja.

  Tarkistus  42

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valvottavien aineiden, jotka eivät ole tuotteessa, lukuun ottamatta kyseisen aineen kuljettamiseen tai varastoimiseen käytettyä säiliötä, sekä näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, tuonti yhteisöön on kielletty.

  1. Valvottavien aineiden sekä näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, tuonti yhteisöön on kielletty.

  Perustelu

  Väärinymmärryksien välttämiseksi sanamuotoa on yksinkertaistettu, jotta tehdään selväksi, että tässä artiklassa tarkoitetaan sekä tuotteita että erillisiä aineita.

  Tarkistus  43

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu hävitettäväksi;

  c) valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu hävitettäväksi tai uudelleen analysoitavaksi ja hävitettäväksi;

  Perustelu

  Toisinaan eritelmän vastaisia valvottavia aineita on tuotava uudelleen maahan uudelleen analysoitaviksi ja sen jälkeen hävitettäviksi.

  Tarkistus  44

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) metyylibromidi, jota käytetään 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa hätätilanteissa tai 31 päivään joulukuuta 2014 saakka 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun karanteenikäsittelyyn tai ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn;

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tämä kohta on poistettava 12 artiklan poistamisen vuoksi. Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti metyylibromidin lupa umpeutuu 18. maaliskuuta 2009. Olisi loogista, että metyylibromidin käyttökin kielletään tämän direktiivin yhteydessä. Myös karanteenikäsittelyn ja ennen kuljetusta tapahtuvan käsittelyn yhteydessä on olemassa riittävästi vaihtoehtoja vuonna 2004 tehdyn Montrealin pöytäkirjaa koskevan tutkimuksen ja metyylibromidin teknisiä vaihtoehtoja käsittelevän komitean tutkimuksen mukaan.

  Tarkistus  45

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden tuonti, lukuun ottamatta tuontia asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua väliaikaista varastointia varten, uudelleenlastaus mukaan lukien, tai yhteisön kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta varten, edellyttää tuontiluvan esittämistä. Komissio myöntää nämä luvat todettuaan, että 16 ja 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

  3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden tuonti, lukuun ottamatta tuontia asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua alle 30 päivää kestävää väliaikaista varastointia varten, uudelleenlastaus mukaan lukien, tai yhteisön kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta varten, edellyttää tuontiluvan esittämistä. Komissio myöntää nämä luvat todettuaan, että 16 ja 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

  Perustelu

  Väliaikaisen varastoinnin olisi tosiaan kestettävä rajoitetun ajan. Tästä syystä ehdotetaan, että sitä rajoitetaan 30 päivään.

  Tarkistus  46

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)metyylibromidi, jota käytetään jompaankumpaan seuraavista käyttötarkoituksista:

  Poistetaan.

  i) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu käyttö hätätilanteissa,

   

  ii) 31 päivään joulukuuta 2014 saakka ja edellyttäen, että 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinoille saattamista koskevia määrällisiä rajoituksia noudatetaan karanteenikäsittelyssä tai ennen kuljetusta tapahtuvassa käsittelyssä;

   

  Perustelu

  Tämä osa on poistettava 12 artiklan poistamisen vuoksi. Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 18 päivänä syyskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/753/EY mukaisesti metyylibromidia ei saa käyttää kasvinsuojeluaineena 18 päivän maaliskuuta 2009 jälkeen. Olisi johdonmukaista kieltää myös metyylibromidin käyttö tämän direktiivin yhteydessä. Vuonna 2004 tehdyn, Montrealin pöytäkirjaa koskevan tutkimuksen mukaan myös karanteenikäsittelyille ja ennen kuljetusta tapahtuville käsittelyille on olemassa riittävästi vaihtoehtoja.

  Tarkistus  47

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valvottavien aineiden, jotka eivät ole tuotteessa, lukuun ottamatta kyseisen aineen kuljettamiseen tai varastointiin käytettyä säiliötä, tai näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, vienti yhteisöstä on kielletty.

  1. Valvottavien aineiden tai näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, vienti yhteisöstä on kielletty.

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta vientiin, joka koskee:

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta vientiin, joka koskee:

  a) valvottavia aineita osapuolten 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen välttämättömien käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

  a) valvottavia aineita osapuolten kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

  b) valvottavia aineita osapuolten 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

   

  c) raaka-aineina käytettäviä valvottavia aineita;

   

  d) prosessireagensseina käytettäviä valvottavia aineita;

   

  e) 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti tuotuja valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita;

  e) 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti tuotuja valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita;

  f) haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita liitteessä VI lueteltujen kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

   

  g) muuhun käyttöön kuin hävitettäviksi tarkoitettuja käyttämättömiä tai regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä.

   

  3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sallia osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin, jos osoitetaan, että tietyn tavaran taloudellisen arvon ja odotetun jäljellä olevan käyttöiän perusteella viennin kieltäminen aiheuttaisi viejälle suhteettoman rasitteen.

   

  4. Edellä 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettu vienti edellyttää vientilupaa. Komissio myöntää nämä luvat yrityksille todettuaan, että 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

  4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää vientilupaa. Komissio myöntää nämä luvat yrityksille todettuaan, että 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

  5. Edellä 2 kohdan e–g alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää vientilupaa, lukuun ottamatta kauttakuljetusta tai väliaikaista varastointia seuraavaa vientiä, jolle ei ole osoitettu toista tulliselvitysmuotoa asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti. Komissio myöntää nämä luvat viejälle todettuaan, että 20 artiklan säännöksiä noudatetaan.

   

  Perustelu

  Otsonikerrosta heikentävien aineiden vientiä olisi rajoitettava niin paljon kuin mahdollista eettisistä ja ekologisista syistä. Tämä koskee erityisesti haloneja ja HCFC-yhdisteitä. On olemassa liian suuri vaara, että näitä aineita, joilla on suuri otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön), vapautuu ilmakehään.

  On syytä myöntää poikkeus välttämättömiin käyttötarkoituksiin tuotettujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannolle ja viennille annosteluinhalaattorien valmistusta varten 5 artiklan maissa. Siirtyminen vaihtoehtoihin on vasta nyt toteutumassa kehittyneissä maissa. On mahdollista, että korkeatasoisia lääkelaatua olevia kloorifluorihiilivetyjä tarvitaan rajoitetulla ajanjaksolla vuoden 2010 jälkeen korvaavien aineiden käyttöön ottamiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Komission ehdotuksessa kielletään kuitenkin tuotanto ja vienti ilman soveltuvia vapautuksia.

  Tarkistus  48

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii) kuvaus ja CN-koodi liitteen IV mukaisesti;

  ii) kuvaus ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi liitteen IV mukaisesti;

  Perustelu

  Asian selventämiseksi on mainittava käytetty lyhenne.

  Tarkistus  49

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) kun kyseessä on haloneja tai osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti tai vienti

  d) kun kyseessä on valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti tai vienti

  i) laitteen tyyppi ja laji;

  i) laitteen tyyppi ja laji;

  ii) mitattavissa olevien tavaroiden osalta yksikkömäärä ja valvottavan aineen määrää yksikköä kohden metrisinä kiloina;

  ii) mitattavissa olevien tavaroiden osalta yksikkömäärä ja valvottavan aineen määrä yksikköä kohden metrisinä kiloina;

  iii) muiden kuin mitattavissa olevien tavaroiden osalta kokonaisnettopaino metrisinä kiloina;

  iii) muiden kuin mitattavissa olevien tavaroiden osalta kokonaisnettopaino metrisinä kiloina;

  iv) halonien tai osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kokonaismäärä metrisinä kiloina;

  iv) kunkin valvottavan aineen tyyppi ja kokonaismäärä;

  v) tuotteiden ja laitteiden lopullinen määrämaa tai -maat;

  v) tuotteiden ja laitteiden lopullinen määrämaa tai -maat;

  vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, regeneroitua vai jätettä;

  vi) onko valvottava aine käyttämätöntä, regeneroitua, kierrätettyä vai jätettä;

  vii) kun kyseessä ovat haloneita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, ilmoitus siitä, että ne viedään liitteessä VI lueteltua erityistä kriittistä käyttötarkoitusta varten;

  vii) kun kyseessä ovat haloneita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, ilmoitus siitä, että ne viedään liitteessä VI lueteltua erityistä kriittistä käyttötarkoitusta varten;

  viii) kun kyseessä ovat osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission lupaan;

  viii) kun kyseessä ovat osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission lupaan;

  Perustelu

  Joidenkin tuotteiden tai laitteiden tuonti voi liittyvä muihin otsonikerrosta heikentävien aineiden tyyppeihin, eivät vain haloneihin ja kloorifluorihiilivetyihin, ja sen olisi käytävä ilmi tekstistä.

  Todettakoon kattavasti, että haloneja tai kloorifluorihiilivetyjä sisältävissä tai niihin perustuvissa laitteissa voidaan hyödyntää käyttämättömiä, regeneroituja tai kierrätettyjä aineita, mutta jos laite sisältää jäteainesta, se on tarkoitettu hävitettäväksi 22 artiklan nojalla.

  Tarkistus  50

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 6 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Komissio voi erityistapauksissa tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot asianomaisten osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja tehdä jommankumman seuraavista:

  6. Komissio voi erityistapauksissa tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot asianomaisten osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ja se päättää tehdä 30 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta jonkin seuraavista:

   

  -a) hyväksyä tuontilupahakemuksen tai vientilupahakemuksen;

  Perustelu

  Tässä artiklassa ehdotetun monimutkaisen ennakkosuostumusjärjestelmän luominen saattaa johtaa lähetysten viivästyksiin ja siten tilausten menettämiseen. Tarkistuksessa ehdotetaan, että asetuksessa määritellään määräaika, jotta kauppa voi jatkua ilman turhia viivytyksiä.

  Tarkistus  51

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio voi toteuttaa täydentäviä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, uudelleenlastaus mukaan lukien, ja jotka kuljetetaan yhteisön tullialueen kautta ja jotka jälleenviedään sieltä, arvioituaan tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottaen huomioon tällaisten toimenpiteiden sosioekonomiset vaikutukset.

  Komissio voi toteuttaa suosituksessa 2001/331/EY edellytettyjen tai tämän asetuksen 18 artiklassa kuvattujen toimenpiteiden lisäksi täydentäviä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, myös tuotteita, jotka on uudelleenlastattu väliaikaisen varastoinnin vuoksi, ja jotka kuljetetaan yhteisön tullialueen kautta ja jotka jälleenviedään sieltä, sekä muita toimenpiteitä, arvioituaan tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottaen huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset sekä toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot.

  Perustelu

  Asian selventämiseksi todettakoon, että ensin on selvitettävä tärkeimmät toimenpiteet, minkä jälkeen voidaan mainita lisätoimenpiteet. Soveltamisala on määriteltävä laajemmin, jotta voidaan tarkastella ongelmia komission luonnoksessa lueteltujen erityistilanteiden lisäksi. On myös tarpeen tarkastella ympäristöetuja (otsonikerroksen, ilmaston ynnä muiden kannalta) ja vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta.

  Tarkistus  52

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio laatii jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toiminnan helpottamiseksi luettelon valvottavia aineita mahdollisesi sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisista koodeista.

  Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toiminnan helpottamiseksi:

   

  a) luettelon valvottavia aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista,

   

  b) luettelon aineista, tuotteista, laitteista ja käyttötarkoituksista, jotka on sallittu tämän asetuksen nojalla ja niihin liittyvistä edellytyksistä tai vaatimuksista, ja

   

  c) luettelon aineista, tuotteista ja laitteista, joita ei ole sallittu tämän asetuksen nojalla.

   

  Jokaisessa luettelossa on mainittava asianmukaiset yhdistetyn nimikkeistön mukaiset koodit.

  Perustelu

  Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tarvitsevat luetteloa voidakseen soveltaa sitä.

  Luettelo asioista, jotka "saattavat" sisältää otsonikerrosta heikentäviä aineita, on osittain hyödyllinen, mutta tulliviranomaiset tarvitsevat paljon selvempiä ohjeita voidakseen toimia tehokkaasti: he tarvitsevat luettelon aineista ja asioista, jotka on sallittu (sekä asianmukaisista edellytyksistä, kuten luvista) ja luettelon aineista/asioista, jotka on kielletty.

  Tarkistus  53

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valvottavat aineet, joita on jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, liuottimia sisältävissä laitteissa tai palontorjuntalaitteistoissa ja sammuttimissa, on kyseisten laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden aikana tai ennen kyseisten laitteiden purkua ja käytöstä poistamista otettava talteen hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä liitteessä VII lueteltuja menetelmiä käyttäen tai otettava talteen kierrätettäviksi taikka regeneroitaviksi.

  1. Valvottavat aineet (myös vaahdossa olevat paisuteaineet), joita on jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, liuottimia sisältävissä laitteissa tai palontorjuntalaitteistoissa ja sammuttimissa kaikenlaisilta käyttäjiltä, myös kotitalouksilta, on kyseisten laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden aikana tai ennen kyseisten laitteiden purkua ja käytöstä poistamista otettava talteen hävitettäviksi osapuolten hyväksymiä liitteessä VII lueteltuja menetelmiä käyttäen.

   

  Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, jonka suorituskykyä koskevissa normeissa määritellään otsonikerrosta heikentävien aineiden talteenottotaso kunkin tuote- ja laitetyypin osalta sekä parhaita ympäristöön liittyviä käytäntöjä vastaavat valvontanormit. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Jääkaappien eristysvaahto sisältää usein enemmän otsonikerrosta heikentäviä aineita kuin jääkaappien jäähdytysaine. Asetuksessa 2037/2000 toimijoiden edellytettiin ottavan paisutusaineen talteen vaahdosta, mutta vaatimusta ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä vaatimus on ilmaistava selvästi. Käytettyjen otsonikerrosta heikentävien aineiden kierrätys ja regenerointi olisi sallittava vain sellaisissa tapauksissa, joissa otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttötarkoitus on sallittu (toisin sanoen asetuksen nojalla sallituissa välttämättömissä ja kriittisissä käyttötarkoituksissa). Tämän asetuksen tavoitteena on poistaa otsonikerrosta heikentävien aineiden muut kuin välttämättömät käyttötarkoitukset. Vaikka asetuksessa 2037/2000 edellytetään otsonikerrosta heikentävien aineiden talteenottamista, talteenottotaso on käytännössä kohtuuttoman alhainen joissakin toimintayksiköissä (esim. joissakin jääkaappien kierrätyslaitoksissa), ja yhteisön valtioiden välillä vallitsee laajoja, teknisesti perusteettomia eroja, jotka liittyvät laitosten suorituskykyyn. Suorituskykyä koskevissa normeissa on täsmennettävä, minkä suuruinen prosenttiosuus otsonikerrosta heikentävistä aineista on otettava talteen eri tuotteista ja laitteista, sekä teknisen valvonnan vähimmäisnormit.

  Tarkistus  54

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja laitteista, joiden osalta talteenottoa tai hävittämistä pidetään teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja täsmentää tarvittaessa sovellettavat menetelmät.

  Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2011 mennessä tähän asetukseen liitteen, jossa vahvistetaan luettelo tuotteista ja laitteista, joiden osalta talteenottoa tai hävittämistä pidetään teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisina ilman, että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja täsmentää tarvittaessa sovellettavat menetelmät. Tällaisen liitteen laatimista koskevien ehdotusten yhteydessä on esitettävä kattava taloudellinen arvio kaikille jäsenvaltioille syntyvistä kustannuksista ja hyödyistä.

  Perustelu

  On tärkeää varmistaa, että varastoidut aineet otetaan uudelleen talteen. Tämän varmistamiseksi täytäntöönpanotoimiin yhdistetään määräaika.

  Tarkistus  55

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Valmistellessaan ehdotustaan liitteeksi komissio kuulee jäsenvaltioita ja kaikkia asianosaisia tahoja määriteltävistä tuotteista ja laitteista, talteenoton tai hävittämisen teknisestä ja taloudellisesta toteutuskelpoisuudesta ilman, että aineet otettaisiin sitä ennen talteen, ja tekniikoista, joita käytetään kunkin määritellyn tuotteen ja laitteen osalta, tarkoituksena maksimoida otsonikerrosta heikentävien aineiden talteenotto.

  Perustelu

  Ottaen huomioon erot jäsenvaltioiden suorituskyvyssä ja tekniset ja taloudelliset haasteet, jotka liittyvät otsonikerrosta heikentävien aineiden varastojen tehokkaaseen hallintaan, komission olisi vedottava virallisesti kaikkien osapuolten – kuten jäsenvaltioiden, teollisuudenalojen ja kansalaisjärjestöjen – kokemukseen ja asiantuntemukseen valmisteltaessa uutta liitettä.

  Tarkistus  56

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja voi tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella tarvittaessa mukauttaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia toimenpiteitä.

  Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennusten eristeenä käytettäviin vaahtoihin sekä jätteitä koskevaan lainsäädäntöön. Komissio hyväksyy 1 päivään tammikuuta 2011 mennessä näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevat toimenpiteet.

  Perustelu

  On tärkeää varmistaa, että varastoidut aineet otetaan uudelleen talteen. Tämän varmistamiseksi täytäntöönpanotoimiin yhdistetään määräaika. Olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota rakennusten eristeenä käytettäviin vaahtoihin, joiden käyttöä olisi myös torjuttava tulevassa rakennus- ja purkujätettä koskevassa direktiivissä.

  Tarkistus  57

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Valvottavien aineiden vuodot ja päästöt

  Vuotojen ja päästöjen estäminen

  1. Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet valvottavien aineiden vuotojen estämiseksi ja minimoimiseksi. Erityisesti kiinteät laitteet, jotka sisältävät enemmän kuin kolme kiloa jäähdytysnestettä, on tarkistettava vuotojen varalta vuosittain.

  1. Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet valvottavien aineiden vuotojen estämiseksi ja minimoimiseksi. Erityisesti seuraavien kiinteiden laitteiden: jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, myös niiden virtapiirien, liuottimia sisältävien laitteiden tai palontorjuntalaitteistojen ja sammuttimien, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja valvottavia aineita, haltijoiden on kaikin toteuttamiskelpoisin toimenpitein, jotka eivät aiheuta suhteettomia kustannuksia

  Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä varten henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella komissio voi tarvittaessa toteuttaa näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia toimenpiteitä.

  a) ehkäistävä näiden kaasujen vuodot; sekä

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  b) korjattava havaitut vuodot mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa.

  2. Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet metyylibromidin vuotojen estämiseksi ja minimoimiseksi kaasutuslaitteista ja sellaisten muiden työvaiheiden aikana, joissa metyylibromidia käytetään. Jäsenvaltioiden on määriteltävä tätä varten henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset.

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja laitteistojen haltijoiden on varmistettava, että pätevä henkilökunta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan mukaiset vähimmäisvaatimukset tai vastaavat vaatimukset, tarkastaa laitteistot vuotojen varalta seuraavin määräajoin:

  3. Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, kun niitä käytetään raaka-aineina tai prosessireagensseina.

  a) laitteet ja laitteistot, jotka sisältävät vähintään kolme kilogrammaa valvottavia aineita, on tarkastettava vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden välein; laitteet ja laitteistot, joissa on ilmatiiviisti suljettu järjestelmä, jotka on tällaisiksi merkitty ja jotka sisältävät alle 6 kilogrammaa valvottavia aineita, on kuitenkin tarkastettava vähintään 24 kuukauden välein;

  4. Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet sellaisten valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, joita syntyy tahattomasti muita kemikaaleja valmistettaessa.

  b) laitteet ja laitteistot, jotka sisältävät vähintään 30 kilogrammaa valvottavia aineita, on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kuuden kuukauden välein;

  5. Komissio voi vahvistaa menetelmät tai käytännöt, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.

  c) laitteet ja laitteistot, jotka sisältävät vähintään 300 kilogrammaa valvottavia aineita, on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kolmen kuukauden välein.

  Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta yhden kuukauden kuluessa vuodon havaitsemisesta ja korjaamisesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.

   

  Tässä kohdassa "tarkastettu vuotojen varalta" tarkoittaa, että laite tai järjestelmä on tarkastettu vuotojen varalta käyttäen välittömiä tai välillisiä mittausmenetelmiä ja keskittyen niihin laitteen tai järjestelmän osiin, jotka ovat todennäköisimmin alttiita vuotamaan. Vuotojen varalta tarkastamiseen liittyvät välittömät ja välilliset mittausmenetelmät määritellään 7 kohdassa tarkoitetuissa standardoiduissa tarkastusvaatimuksissa.

   

  3. Kun on kyse sammutusjärjestelmistä, joihin sovelletaan ISO 14520 -standardin mukaista tarkastusjärjestelmää, kyseiset tarkastukset saattavat myös vastata tämän asetuksen vaatimuksia, kunhan tarkastukset tehdään vähintään yhtä usein.

   

  4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vähintään kolme kilogrammaa valvottavia aineita sisältävien laitteiden ja laitteistojen haltijoiden on pidettävä kirjaa laitteiden sisältämien valvottavien aineiden määrästä ja tyypistä, lisätyistä määristä ja huollon, ylläpidon ja käytöstä poistamisen yhteydessä talteen otetuista määristä. Haltijoiden on pidettävä kirjaa myös muista asiaankuuluvista tiedoista, mukaan lukien huollon tai kunnossapidon suorittaneen yrityksen tai teknikon tunniste, sekä 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti suoritettujen tarkastusten päivämääristä ja tuloksista ja säilytettävä asiaankuuluvat tiedot, joissa erityisesti yksilöidään 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut kiinteästi asennetut erilliset laitteet. Kirjanpito on pyynnöstä saatettava toimivaltaisen viranomaisen ja komission saataville.

   

  5. Komissio vahvistaa standardoidut vaatimukset kunkin tämän artiklan kohdassa tarkoitetun laitteen ja laitteiston tarkastuksille vuodon varalta 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 1 päivään tammikuuta 2011 mennessä.

   

  6. Jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella ja kuultuaan asianmukaisia aloja komissio voi vahvistaa vähimmäisvaatimukset ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, kun on kyse 23 artiklan 1 kohdan säännösten piiriin kuuluvien laitteiden ja järjestelmien asentamiseen, ylläpitoon tai huoltamiseen tai 22 ja 23 artiklassa tarkoitettuihin toimiin osallistuvan henkilökunnan koulutusohjelmista ja asianomaisen henkilökunnan sertifioinnista.

  Perustelu

  Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen (EY) N:o 842/2006 3 artiklassa määrätään tarkemmin valvottavien aineiden vuodoista ja päästöistä. Yhdenmukaisuuden nimissä, tekstin laadun parantamiseksi ja päästöjen vastaisten lisätakuiden vuoksi on parempi käyttää samaa tekstiä tässä asetuksessa.

  Tarkistus  58

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen uusien aineiden tuotanto, tuonti, markkinoille saattaminen, käyttö ja vienti on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta uusiin aineisiin, kun niitä käytetään raaka-aineena tai laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tai tuodaan väliaikaisesti varastoitaviksi, uudelleenlastaus mukaan lukien, taikka viedään kauttakuljetuksen tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen ilman, että niille olisi osoitettu toinen tulliselvitysmuoto asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.

  1. Liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen uusien aineiden tuotanto, tuonti, markkinoille saattaminen, käyttö ja vienti on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta uusiin aineisiin, kun niitä käytetään raaka-aineena tai laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tai tuodaan väliaikaisesti varastoitaviksi, uudelleenlastaus mukaan lukien, taikka viedään kauttakuljetuksen tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen ilman, että niille olisi osoitettu toinen tulliselvitysmuoto asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.

  2. Komissio voi sisällyttää liitteessä II olevaan A osaan aineita, jotka eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta katsoo olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus ja vahvistaa mahdollisia poikkeuksia 1 kohtaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  2. Komissio voi tehdä tarvittaessa ehdotuksia sellaisten aineiden sisällyttämiseksi liitteessä II olevaan A osaan, jotka eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta katsoo olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, tai joita tuotetaan ja käytetään paljon ja joita vapautuu paljon, ja vahvistaa mahdollisia poikkeuksia 1 kohtaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen

  3. Komissio voi asiaa koskevien tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla katsotaan olevan otsonia heikentävä ominaisvaikutus. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  3. Komissio voi asiaa koskevien tieteellisten tietojen perusteella sisällyttää liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla katsotaan olevan vähintään 0,001:n suuruinen otsonia heikentävä ominaisvaikutus, ja joiden elinikä ilmakehässä on yli 60 päivää. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Osapuolten pöytäkirjan päätösten XIII/5, X/8 ja IX/24 mukaisesti ilmoittamat aineet lisätään myös liitteessä II olevaan B osaan.

  Perustelu

  Tämän kohdan mukaisesti komissio voi sisällyttää liitteeseen II uusia aineita pelkästään niiden otsonia heikentävän ominaisvaikutuksen perusteella. Aineiden lisääminen on perusteltava muilla otsonikerrokseen vaikuttavilla tekijöillä, kuten tuotteen käytöllä ja sen päästöillä. Monilla halogenoiduilla lyhytikäisillä aineilla on teoreettinen otsonia heikentävä vaikutus. On osoitettu, että lyhytikäisistä aineista, joiden elinikä ilmakehässä on alle 120 päivää, ei pääse stratosfääriin sellaisia huomattavia määriä, että niillä olisi merkittävä pitkäaikainen vaikutus otsonikerrokseen.

  Montrealin pöytäkirjan päätösten XIII/5, X/8 ja IX/24 mukaisesti osapuolet ovat raportoineet uusista aineista, joiden epäillään heikentävän otsonikerrosta. Päätöksessä IX/24 todetaan, että kaikki osapuolet voivat kiinnittää sihteeristön huomion sellaisten uusien aineiden olemassaoloon, joiden katsotaan voivan heikentää otsonikerrosta ja jotka ovat todennäköisesti tuotantomääriltään merkittäviä, mutta joita ei ole lueteltu valvottavina aineina pöytäkirjan 2 artiklassa. Nämä aineet olisi lisättävä liitteessä II olevaan B osaan, jotta niiden tuotantoa ja käyttöä voidaan valvoa asianmukaisesti.

  Tarkistus  59

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) sisäisissä tarkastuksissa ilmenneet tiedot päästöistä ja vuodoista, jotka ovat syntyneet hävittämisen aikana.

  Perustelu

  Paremman ympäristönsuojelun takaamiseksi ja asetuksen 19 artiklan soveltamisen helpottamiseksi.

  Tarkistus  60

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tarkastukset suoritetaan ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2001/331/EY mukaisesti1.

  1. Jäsenvaltioiden on suoritettava dokumentoituja, riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat tätä asetusta, mukaan lukien tuotavien ja vietävien valvottavien aineiden sekä tällaisia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tarkastukset. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tutkimukset, joita komissio pitää tämän asetuksen mukaan tarpeellisina.

  1. Jäsenvaltioiden on suoritettava dokumentoituja, riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat tätä asetusta, mukaan lukien tuotavien ja vietävien valvottavien aineiden sekä tällaisia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tarkastukset. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tutkimukset, joita komissio pitää tämän asetuksen mukaan tarpeellisina.

   

  1 a. Sen estämättä mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat suorittaa myös satunnaisia tuotavien ja vietävien valvottavien aineiden tarkastuksia.

  2. Komission virkamiehet avustavat jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista näiden tehtävien suorittamisessa, jos komissio ja kyseinen viranomainen, jonka alueella tutkimukset on määrä tehdä, tekevät asiasta sopimuksen.

  2. Komission virkamiehet avustavat jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista näiden tehtävien suorittamisessa, jos komissio ja kyseinen viranomainen, jonka alueella tutkimukset on määrä tehdä, tekevät asiasta sopimuksen.

  3. Suorittaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä komissiolla on oikeus saada tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden hallitukselta, toimivaltaisilta viranomaisilta sekä yrityksiltä. Pyytäessään yritykseltä tietoja komissio toimittaa samalla sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella yrityksellä on kotipaikka, jäljennöksen pyynnöstä.

  3. Suorittaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä komissiolla on oikeus saada tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden hallitukselta, toimivaltaisilta viranomaisilta sekä yrityksiltä. Pyytäessään yritykseltä tietoja komissio toimittaa samalla sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella yrityksellä on kotipaikka, jäljennöksen pyynnöstä.

  4. Komissio toteuttaa aiheelliset toimet riittävän tietojenvaihdon ja yhteistyön edistämiseksi kansallisten viranomaisten kesken sekä kansallisten viranomaisten ja komission kesken.

  4. Komissio toteuttaa aiheelliset toimet riittävän tietojenvaihdon ja yhteistyön edistämiseksi kansallisten viranomaisten kesken sekä kansallisten viranomaisten ja komission kesken.

  Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tämän artiklan nojalla saatujen tietojen luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

  Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tämän artiklan nojalla saatujen tietojen luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

   

  4 a. Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä ryhtyä soveltamisen valvontaa koskeviin toimiin, jotka kohdistuvat henkilöihin, joiden epäillään olevan tekemisissä valvottavien aineiden laittomien siirtojen kanssa ja jotka ovat kyseisen jäsenvaltion alueella.

   

  _______

   

  1 EYVL L 118, 4.4.2001, s. 41.

  Perustelu

  On tärkeää, että tarkastuksissa noudatetaan suositusta 2001/331/EY. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä ja käytettävä myös satunnaisia tarkastuksia. Hyviä tarkastuksia tarvitaan, jotta tällä asetuksella saavutetaan todellista menestystä.

  Tarkistus  61

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – taulukko

  Komission teksti

  A osa: Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu 24 artiklan 1 kohdan nojalla

  Aine

  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin

  CBr2 F2

  Dibromidifluorimetaani (haloni-1202)

  1,25

  B osa: Aineet, jotka on ilmoitettava 26 artiklan nojalla

  Aine

  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin

  C3H7Br

  1-Bromipropaani (n-propyylibromidi)

  0,02 – 0,10

  C2H5Br

  Bromietaani (etyylibromidi)

  0,1 – 0,2

  CF3I

  Trifluorijodimetaani (trifluorimetyylijodidi)

  0,01 – 0,02

  Tarkistus

  A osa: Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu 24 artiklan 1 kohdan nojalla

  Aine

  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin

  CBr2 F2

  Dibromidifluorimetaani (haloni-1202)

  1,25

  C3H7Br

  1-Bromipropaani (n-propyylibromidi)

  0,02 – 0,10

  B osa: Aineet, jotka on ilmoitettava 26 artiklan nojalla

  Aine

  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin

  C2H5Br

  Bromietaani (etyylibromidi)

  0,1 – 0,2

  CF3I

  Trifluorijodimetaani (trifluorimetyylijodidi)

  0,01 – 0,02

  Perustelu

  YK:n ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 todettiin, että erittäin lyhytikäisten aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset halogenoidut aineet, kuten n-propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, vaikuttavat merkittävästi stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on haitallinen vaikutus stratosfäärin otsonikerrokseen suurten tuotettujen määrien vuoksi. Komission ehdotuksessa n-propyylibromidi on sisällytetty liitteen II B osaan (Aineet, jotka on ilmoitettava ), mutta sen on kuuluttava liitteen II A osaan (Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu).

  Tarkistus  62

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – B osa – taulukko – uudet rivit

  Tarkistus

  C4Cl6

  Heksaklooridifluoributadieeni

  0,07

   

  1,1,1-trikloori-2,2,2-trifluorietaani (tai R.113a)

  0,65

  C10H6BrOCH3

  6-bromi-2-metoksinaftaleeni (tai bromi-metoksi-naftaleeni eli BMN)

  Määritellään myöhemmin

  CH2ClBr or C

  3H6BrCl

  1-bromi-3-klooripropaani

  Määritellään myöhemmin

  CH2Br2

  Dibromimetaani

  Määritellään myöhemmin

  C2H4Br2

  Dibromietaani

  Määritellään myöhemmin

  C2H4BrCl

  Bromikloorietaani

  Määritellään myöhemmin

  C2H5Br

  Bromietaani

  Määritellään myöhemmin

  C3H6Br2

  1,3-Dibromipropaani

  Määritellään myöhemmin

  C3H7Br

  2-Bromipropaani

  Määritellään myöhemmin

  C4Cl4F6, CClF2CClFCClFCClF

  2

  2,2,3,3-Tetraklooriheksafluoributaani

  Määritellään myöhemmin

  Perustelu

  Montrealin pöytäkirjan päätösten XIII/5, X/8 ja IX/24 mukaisesti osapuolet ovat raportoineet uusista aineista, joiden epäillään heikentävän otsonikerrosta. Päätöksessä IX/24 todetaan, että kaikki osapuolet voivat kiinnittää sihteeristön huomion sellaisten uusien aineiden olemassaoloon, joiden katsotaan voivan heikentää otsonikerrosta ja jotka ovat todennäköisesti tuotantomääriltään merkittäviä, mutta joita ei ole lueteltu valvottavina aineina pöytäkirjan 2 artiklassa. Nämä aineet olisi lisättävä liitteessä II olevaan B osaan, jotta niiden tuotantoa ja käyttöä voidaan valvoa asianmukaisesti.

  Tarkistus  63

  Ehdotus asetukseksi

  Liite VII – taulukko – sarake 2 – rivi 3 – otsake

  Komission teksti

  Tarkistus

  Liite A, I ryhmäLiite B

  Liite C, I ryhmä

   

  Liite I, I ryhmäLiite I, II ryhmä, IV ryhmä, V ryhmä

  Liite I, VIII ryhmä

   

  Perustelu

  Asian selventämiseksi: on noudatettava asetuksessa käyttöön otettua luettelointitapaa Montrealin pöytäkirjan luettelointitavan sijaan.

  Tarkistus  64

  Ehdotus asetukseksi

  Liite VII – taulukko – sarake 3 – rivi 3 – otsake

  Komission teksti

  Tarkistus

  Haloni(Liite A, II ryhmä)

   

  Haloni(Liite I, III ryhmä)

   

  Perustelu

  Asian selventämiseksi: on noudatettava asetuksessa käyttöön otettua luettelointitapaa Montrealin pöytäkirjan luettelointitavan sijaan.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Ilmakehä on luotu siten, että siinä on kaksi ihmisiä suojaavaa kerrosta. Ilmakehän alempi kerros (troposfääri) sisältää tärkeän ja hyödyllisen hiilidioksidipitoisuuden, joka estää auringon kuumuudenpääsyn maahan (suurempi hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa kuitenkin kasvihuoneilmiön, jonka mahdollinen seuraus on ilmastonmuutos). Toinen kerros on stratosfäärin otsonikerros, joka suojaa maapallon elämää auringon haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Tässä asetuksessa keskitytään ensisijaisesti stratosfäärin otsonin suojeluun, mutta sillä pyritään myös estämään ilmastonmuutosta, koska kielletyillä aineilla on paitsi huomattava otsonia heikentävä vaikutus myös lämmitysvaikutus.

  1980-luvun alussa tutkijat havaitsivat, että Etelämantereen yläpuolisen stratosfäärin otsonipitoisuus oli vähentynyt huomattavasti. Tätä ilmiöitä alettiin yleisesti kutsua ”otsoniaukoksi”. Suurimmillaan otsoniaukko oli pohjois- ja etelänavan ympärillä keväällä vuosituhannen vaihteessa, ja pitoisuudet olivat vähentyneet huomattavasti myös muualla. UV-säteilyn määrän kasvu vahingoittaa ihmisten terveyttä (esimerkiksi lisäämällä ihosyöpä- ja harmaakaihitapauksia) ja ekosysteemejä.

  Hallitukset laativat jo vuonna 1987 otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan, ja sovitun aikataulun mukainen luopuminen otsonikerrosta heikentävistä aineista käynnistyi kaikissa allekirjoittajavaltiossa. Tärkeimmät otsonikerrosta heikentävät aineet ovat halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), halonit, osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet) ja metyylibromidi. Vuonna 2007 Montrealin pöytäkirjan osapuolet (myös Euroopan yhteisö) juhlivat pöytäkirjan 20-vuotista taivalta pitäen sitä yhtenä menestyksekkäimmistä kansainvälisistä ympäristösopimuksista. Tuohon mennessä kaikki 191 osapuolta olivat vähentäneet otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutusta 95 prosenttia viitetasoon verrattuna. Eniten (99,2 %) kulutus väheni teollisuusmaissa ja jonkin verran vähemmän (80 %) kehitysmaissa.

  Montrealin pöytäkirjan mukaisesti perustettu tieteellinen arviointilautakunta vahvisti vuonna 2007 julkaistussa viimeisimmässä raportissaan, että otsonikerros toipuu vähitellen pöytäkirjalla käyttöönotettujen valvontatoimenpiteiden ansiosta, vaikkakin 10–15 vuotta jäljessä vuoden 2002 raportissa esitetyistä ennusteista. Keskimääräisten ja arktisen alueen otsonitasojen odotetaan nyt palautuvan ennalleen vuoteen 2050 mennessä ja Etelämantereen otsoniaukon umpeutuvan vuosien 2060 ja 2075 välillä.

  YK:n ympäristöohjelman mukaan Montrealin pöytäkirjan mukaisesti käyttöön otettujen tarkastusten ansiosta vältetään maailmanlaajuisesti miljoonia kuolemaan johtavia ihosyöpätapauksia ja kymmeniä miljoonia ihosyöpä- ja harmaakaihitapauksia, jotka eivät johda kuolemaan. Lisäksi tarkastusten ansiosta vältytään vuosina 1990–2010 kasvihuonekaasupäästöiltä, jotka vastaisivat yli 100 miljardia tonnia hiilidioksidia.

  Vuoteen 2010 mennessä otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen osuus on alle 5 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä verrattuna lähes 50 prosenttiin vuonna 1990. Tieteellinen arviointilautakunta varoitti vuoden 2007 raportissaan, että huolimatta saavutetuista tuloksista otsonikerroksen toipumista koskevassa uudessa aikataulussa pysymistä on tarkkailtava jatkuvasti. Tällöin on myös otettava huomioon jäljellä olevat epävarmuustekijät, varsinkin ilmastonmuutoksen vaikutus.

  Komission ehdotus

  Otsonikerrosta heikentävistä aineista annettu asetus (EY) N:o 2037/2000 (jäljempänä ’asetus’) on Euroopan yhteisöjen tärkein väline Montrealiin pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi. Ehdotuksessa uudelleen laadituksi toisinnoksi säilytetään yleisesti ottaen voimassa olevan asetuksen soveltamisala. Ehdotettu asetus koskisi liitteissä I ja II lueteltuja aineita. Liite II antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön tiettyjä seurantatoimia sellaisia aineita varten, joilla katsotaan olevan otsonikerosta heikentävä vaikutus, ja valvontatoimia, jos vaikutus on merkittävä.

  Ehdotus noudattaa muuten asetuksen (EY) N:o 2037/2000 rakennetta, paitsi että siihen on lisätty uusi luku, joka koskee poikkeamista tuotantoa, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista kielloista. Nämä poikkeukset olivat alun perin hajallaan valvottavien aineiden ja tuotteiden vähennysaikatauluja koskevissa eri säännöksissä. Tämä muutos parantaa tekstin luettavuutta, minkä vuoksi se helpottaa lainsäädännön soveltamista.

  Tarkoituksena on nyt laatia mainittu asetus uudelleen. Tämän tarkistuksen päätavoitteet ovat seuraavat: (1) yksinkertaistaa asetusta (EY) N:o 2037/2000 ja laatia se uudelleen karsien samalla tarpeetonta hallinnollista rasitusta lainsäädännön parantamista koskevan komission sitoumuksen mukaisesti; (2) varmistaa, että Montrealin pöytäkirjaa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2007, noudatetaan ja (3) varmistaa, että tulevat haasteet ratkaistaan, jotta otsonikerros toipuisi mahdollisimman nopeasti ja jotta vältettäisiin ihmisten terveyden ja ekosysteemien vahingoittuminen

  Nämä keskeiset haasteet ovat:

  1.  ”Varastoituneiden” otsonikerrosta heikentävien aineiden / kasvihuonekaasupäästöjen pääsy ilmakehään – Koska pöytäkirjassa on keskitytty otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotannon kieltämiseen, huomattavia määriä otsonikerrosta heikentäviä aineita on edelleen ”varastoituneena” tuotteisiin ja laitteisiin (esim. eristeenä käytettävät vaahdot, jäähdytysaineet ja ilmastointijärjestelmät). Arvioiden mukaan vuoteen 2015 mennessä näiden varastojen kokonaismäärä on 2 miljoonaa ODP-tonnia eli 13,4 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia: lisätoimet ovat siis tarpeen. Vuonna 2010 EU:ssa arvioidaan olevan varastoituneena noin 700 000 ODP-tonnia eli 5 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia otsonikerrosta heikentäviä aineita, vaikkakin nykyisiin arvioihin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Komission ehdotuksen 22 artiklassa on asetettu valvottavien aineiden hävittämistä koskevat oikeuspuitteet. On löydettävä keinot, joilla näistä säännöksistä voidaan tehdä sitovia ja tehokkaita käytännössä.

  2. Otsonikerrosta heikentävien aineiden poikkeuksellisesti sallitut käyttötavat – Pöytäkirjan mukaan valvottavien otsonikerrosta heikentävien aineiden käytössä on noudatettava jonkin verran joustavuutta esimerkiksi silloin, kun teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja ei ole vielä saatavilla tai kun kyseessä on tietty käyttötarkoitus, kuten metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn tai ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn taikka raaka-aineena (12 artikla). Metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen) liitteeseen I äskettäin tehdyn komission päätöksen (2008/753/EY) olisi johdettava suoraan metyylibromidin käytön kieltämiseen. Halonit ovat vielä huolestuttavampia, koska niillä on suurin otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön). Sen vuoksi halonien käyttöä olisi rajoitettava niin paljon kuin mahdollista, mikä on myös voimassa olevan asetuksen tavoite. Liitettä VI ei kuitenkaan ole vielä tarkasteltu uudelleen. Se on syytä tehdä lähitulevaisuudessa (ks. komission ehdotuksen 13 artikla). Koska halonien korvaamiseksi palontorjuntasovelluksissa on nykyisin olemassa vaihtoehtoja, olemassa oleville sovelluksille on nyt mahdollista asettaa määräajat. Vientiin tarkoitettujen HCFC-yhdisteiden tuotannolle Euroopassa asetettua määräaikaa ehdotetaan 11 artiklassa aikaistettavaksi (vuodesta 2025 vuoteen 2020) Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Milieu Ltd:n ja Ecosphere Lda:n suorittamassa tarkastelua koskevassa tutkimuksessa sitä esitettiin vuodeksi 2015, mutta komissio ei hyväksynyt tätä ehdotusta. Määräajan olisi oltava aikaisemmin, jotta se olisi kunnianhimoisempi.

  3.  Uudet otsonikerrosta heikentävät aineet – Uudet tieteelliset todisteet ovat osoittaneet, että tiettyjen kemiallisten aineiden, jotka eivät kuulu tällä hetkellä pöytäkirjan soveltamisalaan, otsonikerrosta heikentävä ominaisvaikutus on huomattavan suuri ja että näitä aineita pidetään kaupan aina vain enemmän. YK:n ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön otsoniarvioinnissa vuodelta 2006 todettiin, että erittäin lyhytikäisten aineiden merkitys otsonikerroksen heikkenemisen kannalta on suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Nyt uskotaan, että erittäin lyhytikäiset halogenoidut aineet, kuten n-propyylibromidi, joka on lähes kokonaan ihmisen tuottamaa, vaikuttavat merkittävästi stratosfäärin bromiinin kokonaismäärään ja siten niillä on haitallinen vaikutus stratosfäärin otsonikerrokseen. Komission ehdotuksessa n-propyylibromidi on sisällytetty liitteen II B osaan (Aineet, jotka on ilmoitettava ), mutta sen on kuuluttava liitteen II A osaan (Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu).

  Kokonaan oma kysymyksensä on 17 artiklassa tarkoitettu vientikielto. On erittäin tärkeää, että tästä vientikiellosta tehdään vähemmän poikkeuksia. Monia poikkeuksia on hankala tarkistaa ja pitää käytännössä yllä. Otsonikerrosta heikentävien aineiden vientiä olisi rajoitettava niin paljon kuin mahdollista eettisistä ja ekologisista syistä. Tämä koskee erityisesti haloneja ja HCFC-yhdisteitä. On olemassa liian suuri vaara, että näitä aineita, joilla on suuri otsonikerrosta heikentävä vaikutus (ja erittäin suuri vaikutus kasvihuoneilmiöön), vapautuu ilmakehään

  Tarkastusten suhteen tarvitaan vankempi rakenne ympäristöalan tarkastuksia koskevan suosituksen mukaisesti, jotta otsonikerrosta heikentäviä aineita voidaan todella vähentää ja otsonikerroksen paksuutta lisätä.

  Tässä mietinnössä esitetyillä tarkistuksilla pyritään parantamaan asetusta edelleen edellä mainittujen haasteiden mukaisesti. Siten EU voi itse olla kunnianhimoisempi ja ottaa johtavan roolin maailmassa. Näin voimme suojella itseämme liiallisen ultraviolettisäteilyn haitallisilta vaikutuksilta ja vähentää kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutosta.

  LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

  PUHEENJOHTAJA

  Viite: D(2008) 75675

  Miroslav OUZKÝ

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja

  ASP 05F69

  Bryssel

  Asia:             Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)

                      KOM(2008)505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)

  Arvoisa puheenjohtaja

  Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan 80 a artiklan mukaisesti, joka on sisällytetty työjärjestykseen 10. toukokuuta 2007 tehdyllä päätöksellä.

  Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

  "Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

  Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan tarkistukset, jotka on esitetty 150 ja 151 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

  Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä välttämättömänä pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Nämä syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa."

  Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei kyseinen ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja toteaa aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

  Työjärjestyksen 80 a artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi kuitenkin, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset muutokset olivat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus täyttää kodifiointia koskevat säännöt ja että ne eivät aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia ehdotukseen.

  Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 15. joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 13 puolesta[1], ei yhtään tyhjää, että asiasta vastaava valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset ja työjärjestyksen 80 a artiklan määräykset.

  Kunnioittavasti

  Giuseppe GARGANI

  Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausuntoLIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

  Bryssel, 31. lokakuuta 2008

  LAUSUNTO

                                                                EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                                NEUVOSTOLLE

                                                                KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto)

  KOM(2008)0505, 1.8.2008 – 2008/0165(COD)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 1., 2., 8., 9. ja 16. lokakuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission antamaa ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[2] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen otsonikerrosta heikentävistä aineista 29. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 2037/2000, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

  1.        Jotta perustelut voitaisiin laatia täysin toimielinten välisen sopimuksen asianosaisten vaatimusten mukaisesti, asiakirjassa olisi pitänyt sopimuksen 6 artiklan a kohdan iii alakohdan määräysten mukaisesti määritellä, mitkä aiemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina ehdotuksessa.

  2.        Uudelleenlaaditun ehdotuksen tekstin seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä käyttämällä harmaasävyistä kirjasinlajia, jota yleensä käytetään merkittävien muutosten yksilöimiseen:

  –         ensimmäisen johdanto-osan viitteen viittaus perustamissopimuksen 133 artiklaan

  –         johdanto-osan kappaleessa 9 ja 10 artiklan 2 kohdassa sanat "laboratorio- ja analyysitarkoitukset", jotka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         johdanto-osan kappaleessa 11 sanat "vuosina 2005–2008", jotka sisältyvät mukautusnuolten välissä olevaan tekstiin

  –         2 artiklan 1 kohdassa mukautusnuolten välissä esitetyt sanat "valvottavia aineita, uusia aineita ja"

  –         3 artiklan 1 kappaleen sanat "tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä", jotka on merkitty kaksoisyliviivauksella

  –         3 artiklan 21 kohdan sanat "tai regeneroi", jotka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         8 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanan "laatii" (joka on merkitty kaksoisyliviivauksella) korvaaminen sanalla "voi" (joka on esitetty mukautusnuolten välissä)

  –         asetuksen (EY) no 2037/2000 tekstissä 7 artiklan a kohta, joka on kokonaisuudessaan merkitty kaksoisyliviivauksella ja joka esiintyy uudelleenlaaditussa tekstissä 16 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, johdantolauseessa, sekä 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, sanat "ja VIII"

  –         16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sanat "10 artiklassa tarkoitettuihin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin", jotka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         koko 7 artiklan d kohdan teksti, joka on merkitty kaksoisyliviivauksella ja joka esiintyy uudelleenlaaditussa tekstissä välittömästi 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan jälkeen

  –         17 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 27 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan sanat "tai kriittisiin" (merkitty kaksoisyliviivauksella)

  –         17 artiklan 2 kohdan e alakohdassa artiklan numeron "7 artiklan b kohdan" (joka on merkitty kaksoisyliviivauksella) korvaaminen ilmaisulla "15 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan" (joka on esitetty mukautusnuolten välissä)

  –         17 artiklan 4 kohdan sanat "edellä 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettu", joka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         17 artiklan 5 kohdassa sanat "edellä 2 kohdan e–g alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu", jotka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         18 artiklan 5 kohdassa sanat "tai koostumuksesta", joka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         20 artiklan 3 kohdassa sanat "tai niihin perustuvien", jotka sisältyvät mukautusnuolten välissä olevaan tekstiin

  –         22 artiklan 4 kohdassa sanat "laboratorio- ja analyysitarkoituksiin", jotka on esitetty mukautusnuolten välissä

  –         asetuksen (EY) No 2037/2000 16 artiklan 7 kohdan koko teksti, joka on merkitty kaksoisyliviivauksella ja joka esiintyy uudelleenlaaditussa ehdotuksessa välittömästi 22 artiklan tekstin jälkeen

  –         asetuksen (EY) No 2037/2000 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan koko teksti, joka on merkitty kaksoisyliviivauksella ja joka esiintyy uudelleenlaaditussa tekstissä 27 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan b alakohdan tekstien välissä

  –         27 artiklan 4 kohdan a alakohdan sanat "mukaan lukien sisäistä jalostusta koskevan menettelyn mukaisesti viedyt aineet", jotka on merkitty kaksoisyliviivauksella

  –         28 artiklan 3 kohdan sanat "sekä ilmoituksen siitä, miksi näitä tietoja tarvitaan", jotka on merkitty kaksoisyliviivauksella.

  3)        8 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan sekä liitteen III viittaus "2 artiklan 8 kohtaan" tulisi muokata siten, että se viittaa "3 artiklan 8 kohtaan"

  –         31 artiklan toisen alakohdan voimaanastumispäivä"1 päivästä tammikuuta 2010", joka on esitetty mukautusnuolten välissä.

  4)        12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vuosiluvut "1996, 1997 ja 1998" olisi pitänyt korvata merkinnällä "2005–2008", mikä olisi pitänyt osoittaa harmaasävyisellä kirjasinlajilla.

  5)        18 artiklan 4 kohdan viittauksen "2 kohtaan" tulisi olla viittaus "3 kohtaan".

  6)        27 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan viittauksen "10 artiklan 5 kohtaan" tulisi olla viittaus "10 artiklan 6 kohtaan".

  7)        27 artiklan 2 kohdan d alakohdan viittauksen "10 artiklan 7 kohtaan" tulisi olla viittaus "10 artiklan 8 kohtaan".

  8)        27 artiklan 8 kohdan viittaus "18 artiklan 2 kohdan vii alakohtaan" tulisi muuttaa viittaukseksi" 18 artiklan 3 kohdan d alakohtaan".

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

  (allek.) C. PENNERA            (allek.) J.-C. PIRIS                (allek.) C.-F. DURAND

  Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies                 Vt. pääjohtaja

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

  Miroslav Ouzký

  Puheenjohtaja

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

  Bryssel

  Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)05052008/0165(COD))

  Arvoisa puheenjohtaja

  Tausta

  Edellä mainittu uudelleenlaatimista koskeva ehdotus lähetettiin 23. syyskuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokuntaan lausuntoa varten työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti[3].

  Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi, ettei kyseinen ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja totesi aiempien säädösten muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

  Työjärjestyksen 80 a artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi lisäksi, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset muutokset olivat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus täyttää uudelleenlaatimista koskevat säännöt.

  Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 15. joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 13 puolesta[4], ei yhtään tyhjää, että asiasta vastaava ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset ja työjärjestyksen 80 a artiklan määräykset.

  Pyysitte 23. syyskuuta 2008 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

  Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. helmikuuta 2009.

  Käsiteltävänä olevat oikeusperustat:

  EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:

  "1. Neuvosto päättää 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yhteisön toimista 174 artiklassa[5] tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi."

  EY:n perustamissopimuksen 133 artikla kuuluu seuraavasti:

  "1. Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien muuttamisessa, tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä, vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavissa toimenpiteissä.

  2. Komissio tekee neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi.

  3. Jos on neuvoteltava yhden tai useamman valtion taikka kansainvälisen järjestön kanssa tehtävistä sopimuksista, komissio antaa asiasta suosituksia neuvostolle, joka valtuuttaa komission aloittamaan tarpeelliset neuvottelut. Neuvoston ja komission tehtävänä on huolehtia, että neuvotellut sopimukset ovat yhteisön sisäisten politiikkojen ja sääntöjen mukaisia.

  Komissio käy näitä neuvotteluja kuullen erityiskomiteaa, jonka neuvosto nimeää avustamaan komissiota tässä tehtävässä, sekä niiden direktiivien mukaisesti, joita neuvosto voi antaa komissiolle. Komissio antaa erityiskomitealle säännöllisesti tietoja neuvottelujen etenemisestä.

  Sovelletaan 300 artiklan asiaa koskevia määräyksiä.

  4. Käyttäessään sille tällä artiklalla annettua toimivaltaansa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä.

  5. Tämän artiklan 1–4 kohtaa sovelletaan myös silloin, kun neuvotellaan tai tehdään sopimuksia palvelukaupan ja henkisen omaisuuden kauppaa koskevien näkökohtien aloilla, siltä osin kuin nämä sopimukset eivät kuulu mainittujen kohtien soveltamisalaan ja rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.

  Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa määrätään, neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti sopimuksen neuvottelemisesta ja tekemisestä jollain ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla alalla silloin, kun sopimus sisältää määräyksiä, joiden osalta sisäisten sääntöjen antaminen edellyttää yksimielisyyttä, tai kun sopimus koskee alaa, jolla yhteisö ei ole vielä käyttänyt tämän perustamissopimuksen mukaista toimivaltaansa antamalla sisäisiä sääntöjä.

  Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti neuvoteltaessa ja tehtäessä horisontaalista sopimusta, jos sopimus koskee myös edellistä alakohtaa tai 6 kohdan toista alakohtaa.

  Mitä tässä kohdassa määrätään, ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen pitää voimassa ja tehdä sopimuksia kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos sopimukset ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja muiden asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten kanssa.

  6. Neuvosto ei voi tehdä sopimusta, jos sen määräyksissä ylitetään yhteisön sisäinen toimivalta erityisesti siten, että niiden seurauksena olisi jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen alalla, jolla tällainen yhdenmukaistaminen ei tämän sopimuksen mukaan ole mahdollista.

  Poiketen siitä, mitä 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, kulttuuri- ja audiovisuaalialojen palvelujen, koulutuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujen kauppaa koskevat sopimukset kuuluvat tässä suhteessa yhteisön ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Niitä koskevien neuvottelujen käyminen edellyttää siten 300 artiklan asiaa koskevien määräysten mukaisesti tehdyn yhteisön päätöksen lisäksi jäsenvaltioiden yhteistä sopimusta. Yhteisö ja jäsenvaltiot tekevät yhdessä näin neuvotellut sopimukset.

  Liikenteen alan kansainvälisten sopimusten neuvottelemisessa ja tekemisessä noudatetaan edelleen V osaston ja 300 artiklan määräyksiä.

  7. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan laajentaa 1-4 kohdan soveltamisen koskemaan henkistä omaisuutta koskevia kansainvälisiä neuvotteluja ja sopimuksia, siltä osin kuin ne eivät kuulu 5 kohdan soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamista."

  EY:n perustamissopimuksen 300 artikla kuuluu seuraavasti:

  1. Tapauksissa, joissa tämän sopimuksen määräysten mukaan tehdään yhteisön ja yhden tai useamman valtion tai kansainvälisen järjestön välinen sopimus, komissio antaa suosituksia neuvostolle, joka valtuuttaa komission aloittamaan tarvittavat neuvottelut. Komissio käy näitä neuvotteluja kuullen erityiskomiteoita, joita neuvosto nimeää avustamaan komissiota tässä tehtävässä, sekä noudattaen direktiivejä, joita neuvosto voi antaa komissiolle osoitettuina.

  Käyttäessään tällä kohdalla sille annettua toimivaltaa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, lukuun ottamatta tapauksia, joiden osalta 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, että neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti.

  2. Jollei komission toimivallasta näissä asioissa muuta johdu, sopimuksen allekirjoittamisesta, johon voi liittyä päätös sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa, sekä sopimusten tekemisestä päättää neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti, jos sopimus koskee alaa, jolla sisäisten sääntöjen antamisen edellytyksenä on yksimielisyys, tai jos on kysymys 310 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista.

  Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa määrätään, samoja menettelyjä noudatetaan päätettäessä sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä ja määriteltäessä yhteisön kantoja sopimuksella perustetussa elimessä, kun kyseisen elimen on tehtävä päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia, lukuun ottamatta päätöksiä kyseisen sopimuksen institutionaalisten rakenteiden täydentämisestä tai muuttamisesta.

  Euroopan parlamentille on viipymättä annettava täydelliset tiedot tämän kohdan mukaisesta päätöksestä, joka koskee sopimuksen väliaikaista soveltamista tai soveltamisen keskeyttämistä, tai yhteisön kannan määrittelystä sopimuksella perustetussa elimessä.

  3. Neuvosto tekee sopimukset Euroopan parlamenttia kuultuaan, 133 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia lukuun ottamatta, sopimukset aloilla, joilla sisäiset säännöt annetaan 251 tai 252 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, mukaan luettuina. Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa määräajassa, jonka neuvosto voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Jos lausuntoa ei anneta määräajassa, neuvosto voi tehdä ratkaisunsa.

  Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa määrätään, 310 artiklassa tarkoitetut sopimukset, sopimukset, joissa määrätään erityisistä toimielinjärjestelmistä järjestämällä yhteistyömenettelyjä, sopimukset, joilla on huomionarvoisia vaikutuksia yhteisön talousarvioon, sekä sopimukset, joista aiheutuu muutos 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettuun säädökseen, tehdään sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin puoltava lausunto on saatu.

  Neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat kiireellisissä tapauksissa sopia määräajasta puoltavan lausunnon antamiselle.

  4. Sopimusta tehdessään neuvosto voi 2 kohdan määräyksistä poiketen valtuuttaa komission hyväksymään muutokset yhteisön puolesta, jos sopimuksessa määrätään, että muutokset on hyväksyttävä yksinkertaistetussa menettelyssä tai että sopimuksella perustetun toimielimen on hyväksyttävä ne; neuvosto voi liittää valtuutukseen tiettyjä erityisehtoja.

  5. Jos neuvosto aikoo tehdä sopimuksen, jonka tekeminen edellyttää tämän sopimuksen muuttamista, muutokset on ennalta hyväksyttävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

  6. Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio tai jäsenvaltio voi hankkia yhteisön tuomioistuimen lausunnon siitä, onko suunniteltu sopimus sopusoinnussa tämän sopimuksen määräysten kanssa. Jos yhteisön tuomioistuimen lausunto on kielteinen, sopimus voi tulla voimaan vain Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa määrätyin edellytyksin.

  7. Tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti tehdyt sopimukset sitovat yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita.

  Arviointi

  Yleistä

  Kaikilla yhteisön säädöksillä on oltava oikeusperusta perustamissopimuksessa (tai muissa säädöksissä, joita niillä pyritään panemaan täytäntöön). Oikeusperustassa määritellään yhteisön asiallinen toimivalta (ratione materiae) ja vahvistetaan, miten tätä toimivaltaa käytetään, toisin sanoen mitä oikeudellisia välineitä ja päätöksentekomenettelyä käytetään.

  Oikeusperustan valinta on sen seuraukset huomioon ottaen erityisesti parlamentin kannalta olennaisen tärkeä asia, koska oikeusperusta ratkaisee sen, onko parlamentilla lainsäädäntöprosessissa sananvaltaa ja minkä verran sitä on.

  Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei ole subjektiivinen asia, vaan sen "on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin"[6], kuten kyseessä olevan toimen tavoitteeseen ja sisältöön[7]. Ratkaisevana tekijänä olisi lisäksi pidettävä säädöksen päätarkoitusta[8].

  Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen yleinen artikla on riittävä oikeusperusta, vaikka kyseisellä säädöksellä pyritään toissijaisesti perustamissopimuksen erityisen artiklan mukaiseen tarkoitukseen[9].

  Kun säädöksellä kuitenkin on useita samanaikaisia tavoitteita, jotka kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa siten, että jokin niistä ei ole toissijainen ja epäsuora suhteessa toisiin, säädöksen on perustuttava perustamissopimuksen kyseessä oleviin erillisiin määräyksiin[10], jollei tämä ole mahdotonta määräyksissä esitettyjen päätöksentekoprosessien keskinäisen yhteensopimattomuuden vuoksi[11].

  Käsiteltävänä oleva komission ehdotus perustuu sekä EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan että 133 artiklaan, jossa viitataan 300 artiklaan. Herää kysymys, onko kahden oikeusperustan käyttö hyväksyttävissä.

  Ehdotuksen arviointi

  Kaikkein ensimmäiseksi on pidettävä mielessä, että käsiteltävänä oleva ehdotus on uudelleenlaatimisväline, joten siinä toisaalta tehdään sisällöllisiä muutoksia olemassa olevaan lainsäädäntöön ja toisaalta kodifioidaan säännökset, joiden on tarkoitus säilyä muuttumattomina. Se myös kumoaa säädöksen, jonka se korvaa.

  Lausunnossaan 15. joulukuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi oikeudellisten yksikköjen lausuntoihin tukeutuen, että EY:n perustamissopimuksen 133 kohtaa koskevan viittauksen lisääminen 175 artiklan 1 kohtaa koskevaan, jo olemassa olevaan viittaukseen oli sisällöllinen muutos, joka olisi pitänyt merkitä harmaasävyllä, jota tavallisesti käytetään tällaisten muutosten merkitsemiseen. Tämä selvennys antoi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle mahdollisuuden käsitellä tarkistusta, jossa kyseenalaistetaan tämän lisäoikeusperustan tarkoituksenmukaisuus.

  Komission ehdotuksen perusteluissa todetaan, että "asetuksen päätavoitteena on ympäristönsuojelun korkea taso ja kansainvälisen ympäristösopimuksen täytäntöönpaneminen. Asetukseen kuitenkin sisältyy näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia kauppaa koskevia toimenpiteitä, minkä vuoksi ehdotus perustuu perustamissopimuksen 175 ja 133 artiklaan."

  Todellisuudessa ympäristötavoitteiden vallitsevuudesta ei ole epäilystä.

  Ensinnäkin ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleen mukaan "vakava terveys- ja ympäristöuhka" on edelleen olemassa ja "siksi tarvitaan lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön riittävän suojelun varmistamiseksi ja otsonikerroksen toipumisen lisäviivästysten välttämiseksi".

  Vieläkin valaisevampi on 1 artikla, jossa määritellään ehdotuksen kohde seuraavasti:

  "Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, tuontia, vientiä, markkinoille saattamista, käyttöä, talteenottoa, kierrätystä, regenerointia ja hävittämistä, tietojen antamista näistä aineista sekä näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuontia, vientiä, markkinoille saattamista ja käyttöä."

  Näiden tekstien tarkastelu osoittaa, että kaupallisia toimia, kuten otsonikerrosta heikentävien aineiden tuontia ja vientiä, koskevilla säännöillä ei ole erillistä päämäärää, joka koskisi yksinomaan yhteistä kauppapolitiikkaa, vaan ne ovat kytköksissä ehdotuksen kaikkiin muihin säännöksiin, joiden ilmeisenä yleistavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen.

  On totta, että ehdotuksen IV luvussa käsitellään kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia sääntöjä, joita voitaisiin pitää yhteistä kauppapolitiikkaa täytäntöön panevina säännöksinä, sillä pohjimmiltaan niissä otetaan käyttöön tuontirajoituksia ja vientikieltoja. Säännökset kuitenkin palvelevat laajempaa lainsäädäntöyhteyttä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että otsonikerros toipuu mahdollisimman nopeasti ja vältetään ihmisten terveyden ja ekosysteemien vahingoittuminen.

  Vastaväitteenä voitaisiin sanoa, että näiden seikkojen on katsottava liittyvän erottamattomasti toisiinsa eikä kumpaakaan voida pitää toissijaisena tai epäsuorana toiseen nähden ja että turvautuminen EY:n perustamissopimuksen 133 artiklaan on välttämätöntä, koska tuontirajoitusta tai vientikieltoa ei voitaisi ottaa käyttöön 175 artiklan nojalla.

  Nyt uudelleenlaadittavina olevien säädösten, etenkin otsonikerrosta heikentävistä aineista 29. kesäkuuta 2000 annetun (ja useaan kertaan huomattavasti muutetun) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 tarkastelu kuitenkin osoittaa, että oikeusperustana on aina ollut yksin 175 artikla huolimatta samanlaisista säännöksistä, joilla on otettu käyttöön tuontirajoituksia ja vientikieltoja. Tämä osoittaa, että ympäristötavoitteet ovat aina olleet määrääviä.

  Mitä näiden kahden oikeusperustan yhteensopivuuteen tulee, tuomioistuin katsoi äskettäin, että "EY 133 artiklan ja EY 175 artiklan 1 kohdan käyttäminen yhdessä ei myöskään loukkaa parlamentin oikeuksia, koska vaikka artikloista ensin mainitussa ei nimenomaisesti määrätä tämän toimielimen osallistumisesta tässä asiassa kysymyksessä olevan kaltaisen toimen antamiseen, niistä toisessa sitä vastoin nimenomaisesti viitataan EY 251 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn. (...) Käsiteltävänä olevassa asiassa oikeusperustojen kumuloituminen ei millään tavoin loukkaa parlamentin oikeutta, koska EY 175 artiklan 1 kohdan käyttäminen mahdollistaa sen, että tämä toimielin voi antaa toimen yhteispäätösmenettelyn mukaisesti."[12]

  Koska yhteisön säädökset, joiden painopiste on ympäristöalalla, kuitenkin voivat liitännäisesti vaikuttaa kauppaan, tuomioistuin on myös myöntänyt, että tällaisten sopimusten hyväksymisen on perustuttava EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan eikä 133 artiklaan, kunhan niiden ympäristöpoliittiset näkökohdat ovat määräävät[13].

  Tuomioistuin on halunnut pitää etenkin kansainvälisten sopimusten kohdalla yhteisen kauppapolitiikan (EY 133 artikla) ja ympäristöpolitiikan (EY 175 artikla) erillään yhteisön säädösten mahdollisina oikeusperustoina, ja on tätä varten kehittänyt suoran ja välittömän vaikutuksen arviointiperusteen[14]. Tällaista harkintaa voidaan soveltaa myös muuntyyppisiin yhteisön säädöksiin. Jos yhteisön säädöksellä, jolla on ympäristöpoliittisia tavoitteita, ei siis ole suoria ja välittömiä vaikutuksia kauppaan, säädöksen on perustuttava EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaan; päinvastaisessa tapauksessa sen on perustuttava EY:n perustamissopimuksen 133 artiklaan. Kauppaan kohdistuvien suorien ja välittömien vaikutusten ei välttämättä tarvitse olla kaupan edistämistä tai helpottamista. Jotta yhteisön säädös voi kuulua EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan soveltamisalaan, riittää, että säädös on "asiakirja, joka tarkoitettu ennen kaikkea ... kaupan edistämiseen, helpottamiseen tai sääntelyyn"[15].

  Ehdotuksen ja sitä edeltäneiden säädösten soveltamisalan perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että toimenpiteitä, joilla pyritään sääntelemään otsonikerrosta heikentävien aineiden kauppaa, ei voida katsoa pelkästään klassisiksi kaupallisiksi toimenpiteiksi, sillä niiden päätarkoituksena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen.

  Johtopäätös

  Edellä esitetyn valossa katsotaan, että asianmukaisin oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta eikä viittauksen lisääminen 133 artiklaan ole tarpeen, sillä tämä ylittäisi ehdotuksen varsinaiset tavoitteet.Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen kokouksessaan 12. helmikuuta 2009 yksimielisesti[16] suosittaa, että ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto) oikeusperustassa viitataan EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan.

  Kunnioittavasti

  Giuseppe Gargani

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.
  • [2]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
  • [3]  Uudelleenlaatiminen tarkoittaa sitä, että annetaan uusi säädös, jossa yhdistetään samaan tekstiin sekä aiempaan säädökseen tehtävät sisällölliset muutokset että säädöksen entiselleen jätettävät säännökset. Uusi säädös korvaa ja kumoaa aiemman säädöksen. Siihen sovelletaan 28. marraskuuta 2001 tehtyä toimielinten välistä sopimusta (EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1) ja työjärjestyksen 80 a artiklaa. Jälkimmäinen kuuluu seuraavasti:
   "1. Kun komission ehdotus yhteisön lainsäädännön uudelleen laatimiseksi on annettu parlamentille, se lähetetään oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan ja asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.
   2. Oikeudellisista asioista vastaava valiokunta tarkastelee ehdotusta toimielinten kesken sovittujen sääntöjen mukaisesti varmistaakseen, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.
   Tässä tarkastelussa ehdotuksen tekstiin ei voida esittää tarkistuksia. Työjärjestyksen 80 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovelletaan säännöksiin, jotka uudelleenlaatimista koskevassa ehdotuksessa on jätetty muuttumattomiksi.
   3. Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.
   Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan tarkistukset, jotka on esitetty 150 ja 151 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.
   Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä välttämättömänä pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Nämä syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.
   4. Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta esittää täysistunnolle ehdotuksen hylkäämistä ja antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.
   Tässä tapauksessa puhemies pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa. Jos komissio peruuttaa ehdotuksensa, puhemies toteaa menettelyn käyneen aiheettomaksi ja ilmoittaa tästä neuvostolle. Jos komissio ei peruuta ehdotustaan, parlamentti palauttaa asian asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka käsittelee sen tavanomaista menettelyä noudattaen."
  • [4]  Läsnä olleet jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.
  • [5]  EY:n perustamissopimuksen 174 artiklassa vahvistetaan yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteet.
  • [6]  Asia 45/86, komissio v. neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
  • [7]  Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta.
  • [8]  Asia C-377/98, Alankomaat v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
  • [9]  Asia C-377/98, Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-07079, 27–28 kohta; asia C-491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
  • [10]  Asia 165/87, komissio v. neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta.
  • [11]  Katso esim. asia C-300/89 komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-2867, 17–21 kohta (titaanidioksidi), asia C-388/01 komissio v. neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829, 58 kohta, ja asia C-491/01 British American Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 103–111 kohta.
  • [12]  Ks. 10. tammikuuta 2006 annettu tuomio asiassa C-178/03, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 59 kohta, ja samana päivänä annettu tuomio asiassa C-94/03, komissio v. neuvosto, Kok. 2006, s. I-1, 54 kohta.
  • [13]  Näin todettiin kansainväliseen sopimukseen liittyen lausunnossa 2/00 (Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja), Kok. 2001, s. I-9713, erityisesti 25 kohta ja 40–44 kohta.
  • [14]  Asia C-281/03, komissio v. neuvosto ("Energy Star"), Kok. 2002, s. I-12049, 40 ja 41 kohdan loppu. Tuomioistuin oli jo samalla tavalla eriyttänyt muun muassa kulttuuripolitiikan (entinen EY:n perustamissopimuksen 128 artikla) ja teollisuuspolitiikan (entinen EY:n perustamissopimuksen 130 artikla): asia C-42/97, parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-869, 63 kohta.
  • [15]  Ks. lausunto 2/00, 37 kohdan loppu; kursivointi lisätty. Kauppapolitiikan välineiden yksinomaisena tarkoituksena ei suinkaan aina ole kaupan edistäminen tai helpottaminen; EY:n perustamissopimuksen 133 artiklahan sallii myös klassiset kauppapoliittiset (suoja)toimenpiteet, joilla saatetaan rajoittaa tiettyjen tuotteiden tuontia tai vientiä tai jopa kieltää se, jos esimerkiksi asetetaan polkumyyntitulleja tai kauppasaarto (viimeksi mainitusta ks. esimerkiksi Centro-Com, Kok. 1997, s. I-81).
  • [16]  Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Alin Lucian Antochi (puheenjohtajana), Rainer Wieland (varapuheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni (varapuheenjohtaja), Monica Frassoni (valmistelija), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaadittu toisinto)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  1.8.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  23.9.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  23.9.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  JURI

  25.6.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Johannes Blokland

  7.10.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  8.12.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  22.1.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Johannes Lebech, Robert Sturdy, Andres Tarand

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  5.2.2009