Procedură : 2008/0165(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0045/2009

Texte depuse :

A6-0045/2009

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 17
CRE 24/03/2009 - 17

Voturi :

PV 25/03/2009 - 3.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0172

RAPORT     ***I
PDF 367kWORD 705k
17.2.2009
PE 415.331v02-00 A6-0045/2009

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)

(COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD)

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Johannes Blokland

(Reformare - articolul 80a din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: AVIZUL SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)

(COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD)

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0505)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 133 și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0297/2008 ),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–   având în vedere scrisoarea din 17 decembrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 80, 51 și 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6‑0045/2009),

A. întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei (și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133 și 175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Se știe că emisiile permanente, la nivelurile actuale, de substanțe care diminuează stratul de ozon continuă să îl afectează în mod serios. Este evident că substanțele care diminuează stratul de ozon sunt prezente în concentrații mai reduse în atmosferă și primele semne ale reconstituirii stratului de ozon stratosferic au fost observate. Cu toate acestea, refacerea stratului de ozon la nivelul de concentrare anterior anului 1980 nu este preconizată înainte de jumătatea secolului XXI. În consecință,  radiațiile UV-B, crescute ca urmare a diminuării stratului de ozon, reprezintă în continuare  o amenințare serioasă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Este prin urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul protejării sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor negative ale acestor emisii și pentru a evita noi întârzieri în refacerea stratului de ozon .

(2) Se știe că emisiile permanente, la nivelurile actuale, de substanțe care diminuează stratul de ozon continuă să îl afectează în mod serios. Este evident că substanțele care diminuează stratul de ozon sunt prezente în concentrații mai reduse în atmosferă și primele semne ale reconstituirii stratului de ozon stratosferic au fost observate. Cu toate acestea, refacerea stratului de ozon la nivelul de concentrare anterior anului 1980 nu este preconizată înainte de jumătatea secolului XXI. În consecință, radiațiile UV-B, crescute ca urmare a diminuării stratului de ozon, reprezintă în continuare  o amenințare serioasă pentru sănătatea umană și pentru mediu. În același timp, aceste substanțe au un potențial ridicat de încălzire globală și sunt factori care contribuie la creșterea temperaturii planetei. Este prin urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul protejării sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor negative ale acestor emisii și pentru a evita noi întârzieri în refacerea stratului de ozon .

Justificare

În afara proprietăților chimice obținute ca urmare a diminuării stratului de ozon, aceste substanțe au, de asemenea, un potențial ridicat de încălzire globală și ar putea, prin urmare, provoca creșterea temperaturii planetei.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Multe substanțe care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră, dar nu sunt controlate de Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și nici de Protocolul de la Kyoto, deoarece se presupune că aceste substanțe care diminuează stratul de ozon vor fi eliminate ca urmare a Protocolului de la Montreal. În ciuda progresului înregistrat de protocol, obiectivul de eliminare progresivă a substanțelor care diminuează stratul de ozon nu a fost încă atins în Uniunea Europeană și la nivel mondial. Prin urmare este de dorit reducerea la minim și eliminarea producției și utilizării substanțelor care diminuează stratul de ozon în cazurile în care sunt disponibile alte alternative, viabile din punct de vedere tehnic.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000  , producția și introducerea pe piață  de clorofluorocarburi, alte clorofluorocarburi complet halogenate, haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-tricloretan, hidrobromofluorocarburi , bromclormetan și bromură de metal au  fost interzise.

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, producția și introducerea pe piață  de clorofluorocarburi, alte clorofluorocarburi complet halogenate, haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1,-tricloretan, hidrobromofluorocarburi , bromclormetan și bromură de metal au  fost interzise, prin urmare producerea și introducerea pe piață a acelor substanțe și produse și a echipamentelor ce conțin aceste substanțe este interzisă. Este, de asemenea, adecvată interzicerea treptată a utilizării substanțelor, produselor și echipamentelor care conțin aceste substanțe.

Justificare

Una dintre cele mai mari amenințări la adresa stratului de ozon sunt substanțele care diminuează stratul de ozon care se produc deja. Pentru a limita efectul de diminuare a stratului de ozon (și efectul de seră) este important ca utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon menționate să fie limitată în cea mai mare măsură posibilă. Sunt necesare stimulente pentru a reduce gradul de dependență de haloni, în special, și pentru a recupera și distruge în condiții de siguranță substanțele chimice colectate. Aceste aspecte au fost deja menționate în preambul.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Disponibilitatea  tehnologiilor alternative la bromura de metil ar trebui să se reflecte în reducerea substanțială a producției și consumului acestei substanțe, în sensul aplicării în avans a prevederilor protocolului . Derogările pentru utilizările critice  de bromură de metil ar trebui interzise, menționând totodată posibilitatea de a acorda derogări în situații de urgență, precum proliferarea neașteptată a unor paraziți sau boli, în care o astfel de utilizare de urgență este permisă în temeiul Directivei 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar și Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive. În astfel de cazuri, ar trebui prevăzute măsuri pentru a reduce emisiile, precum utilizarea foliilor impermeabile pentru fumigația solului.

(10) Având în vedere Decizia Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE și disponibilitatea tehnologiilor alternative la bromura de metil, ar trebui să se introducă o interdicție totală asupra producției și consumului acestei substanțe. Derogările pentru utilizările critice de bromură de metil ar trebui interzise.

_________

 

1JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/52/CE a Comisiei (JO L 214, 17.8.2007, p. 3).

 

2JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 70/2007/CE a Consiliului din 29 noiembrie 2007 (JO L 312, 30.11.2007, p. 26).

 

Justificare

În urma Deciziei Comisiei 2008/53/CE din 18 septembrie 2008 referitoare la includerea bromurii de metil in Anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizația bromurii de metil expiră la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie interzisă și în contextul prezentei directive.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) De asemenea, se va reglementa utilizarea bromurii de metil pentru aplicații de carantină și preexpediție. Nivelurile medii de utilizare în perioada 2005-2008 nu ar trebui să fie depășite  și ar trebui reduse și eliminate până în 2015, în timp ce tehnologii de recuperare ar trebui aplicate.

(11) În lumina Regulamentului 2032/2003 prin care se interzice utilizarea bromurii de metil ca biocid până la data de 1 septembrie 2006, a Deciziei Comisiei 2008/753/CE prin care se interzice utilizarea bromurii de metil ca produs fitosanitar până la data de 18 martie 2010, se interzice, de asemenea, utilizarea bromurii de metil pentru aplicații de carantină și preexpediție până la data de 18 martie 2010.

Justificare

Există multe alternative la aplicațiile de carantină și preexpediție în cazul multora dintre bunurile perisabile și al celor durabile. Printre aceste alternative se află tratamentele chimice alternative la tratamentele cu dioxid de carbon și tratamentele termice, precum și altele. Acum 10 ani mai multe state membre au interzis cu succes utilizarea aplicațiilor de carantină și preexpediție, deoarece sunt disponibile alte alternative; experiența de lungă durată a acestor state a demonstrat că interzicerea acestora este fezabilă. Mai mult, în urma Deciziei Comisiei 2008/753/CE autorizația de utilizare a bromurii de metil ca produs fitosanitar va fi retrasă până la 18 martie 2009, rezervele ce rămân nu mai pot fi utilizate după data de 18 martie 2010. Acest lucru înseamnă că bromura de metil nu poate fi utilizată pentru aplicații de carantină și preexpediție după data de 18 martie 2010, deoarece ar fi ilegală.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase solicită etichetarea substanțelor reglemente ca substanțe care diminuează stratul de ozon. Deoarece substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză pot fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității, ar trebui să se facă o distincție între acestea și substanțele produse pentru alte utilizări, astfel încât să se evite orice deturnări ale intermediarilor de sinteză spre alte utilizări decât acelea care sunt reglementate în temeiul regulamentului. De asemenea, pentru a informa utilizatorii finali și a facilita controlul aplicării regulamentului, ar trebui ca și produsele și echipamentele care conțin sau depind de astfel de substanțe să fie etichetate în timpul alimentării și întreținerii.

(18) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase solicită etichetarea substanțelor reglemente ca substanțe care diminuează stratul de ozon. Deoarece substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză și în scopul utilizărilor de laborator și analitice, precum și utilizarea ca agenți de sinteză pot fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității, ar trebui să se facă o distincție între acestea și substanțele produse pentru alte utilizări, astfel încât să se evite orice deturnări spre alte utilizări decât acelea care sunt reglementate în temeiul regulamentului. De asemenea, pentru a informa utilizatorii finali și a facilita controlul aplicării regulamentului, ar trebui ca și produsele și echipamentele care conțin sau depind de astfel de substanțe să fie etichetate în timpul alimentării și întreținerii.

Justificare

Riscul ca substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde și la utilizarea în scopul analizei sau în laborator (articolul 10) și ca agenți de sinteză (articolul 8). Prin urmare este logic ca aceste cerințe de etichetare să se aplice și în cazul utilizării în scopul analizei sau în laborator și ca agenți de sinteză și ar contribui la îmbunătățirea prevenirii comerțului ilegal.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să efectueze inspecții conform unei abordări bazate pe riscuri, pentru a asigura conformitatea cu toate dispozițiile regulamentului, concentrându-se totodată asupra acelor activități care prezintă cel mai ridicat risc de comerț ilegal sau de emisii de substanțe reglementate.

(22) Statele membre ar trebui să efectueze inspecții conform unei abordări bazate pe riscuri, pentru a asigura conformitatea cu toate dispozițiile regulamentului, concentrându-se totodată asupra acelor activități care prezintă cel mai ridicat risc de comerț ilegal sau de emisii de substanțe reglementate. Statele membre garantează că inspecțiile sunt efectuate în conformitate cu Recomandarea 2001/331/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre¹. Rezultatele inspecțiilor se publică pe internet.

 

_________

 

¹ JO L 118, 4.4.2001, pp. 41-46

Justificare

Succesul prezentului regulament depinde în mare măsură de efectuarea unor inspecții adecvate. Este, prin urmare, necesar ca prevederile Recomandării 2001/331/CE să fie aplicate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) În special, Comisia ar trebui abilitată să stabilească forma și conținutul etichetelor pentru substanțele reglementate care sunt utilizate ca intermediari de sinteză, să modifice anexa III cu privire la procesele în care substanțele reglementate pot fi utilizate ca agenți de prelucrare, să adopte măsuri pentru a reduce introducerea pe piață și utilizarea bromurii de metil la aplicațiile de carantină și preexpediție, să modifice anexa VI cu privire la utilizările critice ale halonilor, să adopte măsuri suplimentare de monitorizare și reglementare a comerțului, să adopte cerințele pentru produsele fabricate cu ajutorul substanțelor reglementate în țări care nu sunt parte la protocol, să modifice anexa VII cu privire la tehnologiile de distrugere, să stabilească o listă cu produsele și echipamentele care ar trebui să facă, în mod obligatoriu, obiectul recuperării și, ulterior, a distrugerii substanțelor reglementate pe care le conțin, să adopte cerințele minime de calificare pentru personal, să stabilească dispozițiile în vederea prevenirii emisiilor și a emisiilor fugitive de substanțe reglementate, să includă noi substanțe în anexa II și să modifice cerințele de raportare pentru statele membre și utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l cu elemente noi neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(25) În special, Comisia ar trebui abilitată să stabilească forma și conținutul etichetelor pentru substanțele reglementate care sunt utilizate ca intermediari de sinteză, să modifice anexa III cu privire la procesele în care substanțele reglementate pot fi utilizate ca agenți de prelucrare și în scopul utilizărilor de laborator și analitice, precum și utilizarea acestora ca agenți de sinteză, să modifice anexa VI cu privire la utilizările critice ale halonilor, să adopte măsuri suplimentare de monitorizare și reglementare a comerțului, să adopte cerințele pentru produsele fabricate cu ajutorul substanțelor reglementate în țări care nu sunt parte la protocol, să modifice anexa VII cu privire la tehnologiile de distrugere, să stabilească o listă cu produsele și echipamentele care ar trebui să facă, în mod obligatoriu, obiectul recuperării și, ulterior, a distrugerii substanțelor reglementate pe care le conțin, să adopte cerințele minime de calificare pentru personal, să stabilească dispozițiile în vederea prevenirii emisiilor și a emisiilor fugitive de substanțe reglementate, să includă noi substanțe în anexa II și să modifice cerințele de raportare pentru statele membre și utilizatori. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l cu elemente noi neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

Riscul ca substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde și la utilizarea în scopul analizei sau în laborator (articolul 10) și ca agenți de sinteză (articolul 8). Prin urmare este logic ca aceste cerințe de etichetare să se aplice și în cazul utilizării în scopul analizei sau în laborator și ca agenți de sinteză și ar contribui la îmbunătățirea prevenirii comerțului ilegal.

În urma eliminării articolului 12 ar trebui eliminată și partea referitoare la bromura de metil.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile1 și Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase stabilesc măsuri cu privire la distrugerea substanțelor reglementate. În conformitate cu protocolul, numai tehnologiile aprobate de către părți pot fi utilizate pentru distrugerea substanțelor reglementate. În consecință, măsurile relevante ale părților ar trebui incluse în prezentul regulament.

(26) O cantitate importantă de substanțe care diminuează stratul de ozon rămân depozitate sau „înmagazinate” în produse și echipamente (de exemplu în spume izolante, în agenți de răcire sau în sisteme de aer condiționat). Ar trebui stabilit un cadru legal pentru distrugerea substanțelor reglementate. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și care abrogă anumite Directive1 și Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase stabilesc măsuri cu privire la distrugerea substanțelor reglementate. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea Program de acțiune comunitară în domeniul mediului prevede la articolul 8 alineatul (2) punctul iv posibilitatea elaborării unei directive privind deșeurile rezultate din construcții și demolări, esențiale pentru distrugerea substanțelor care diminuează stratul de ozon din spumele izolante. În conformitate cu protocolul, numai tehnologiile aprobate de către părți pot fi utilizate pentru distrugerea substanțelor reglementate. În consecință, măsurile relevante ale părților ar trebui incluse în prezentul regulament.

1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

1JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Justificare

Cel de-al șaselea Program de acțiune comunitară în domeniul mediului prevede posibilitatea elaborării unei directive privind deșeurile rezultate din construcții și demolări. Adoptarea acestei directive este esențială pentru distrugerea substanțelor care diminuează stratul de ozon din spumele izolante (care reprezintă o cantitate imensă). Până în momentul de față CE nu a publicat nimic. În Rezoluția sa referitoare la strategia tematică pentru deșeuri din 13 februarie 2007 (A6/438/2006) PE i-a solicitat acest lucru și Comisiei.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Comisia ar trebui abilitată să întocmească o listă de produse și echipamente în cazul cărora recuperarea sau distrugerea fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate ar fi considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și care, în consecință, va deveni obligatorie.

(27) Comisia ar trebui abilitată să întocmească o listă de produse și echipamente în cazul cărora recuperarea sau distrugerea fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate ar fi considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și care, în consecință, va deveni obligatorie. Comisia ar trebui să adopte, de asemenea, un plan de acțiune prin care să se ofere stimulente pentru retragerea substanțelor în cauză și înlocuirea acestora cu produse alternative mai sigure.

Justificare

Având în vedere nevoia din ce în ce mai stringentă de a recupera și elimina aceste substanțe cât mai curând posibil, ar fi utilă elaborarea de către Comisie a unui plan de acțiune care să vizeze crearea unor stimulente pentru ca utilizatorii și producătorii să retragă și să înlocuiască respectivele substanțe cât mai repede posibil.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Un mecanism flexibil ar trebui instituit pentru a asigura raportarea substanțelor identificate de Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, ca substanțe care diminuează stratul de ozon, în vederea evaluării impactului acestora asupra mediului și pentru a asigura că substanțele noi care au fost identificate ca având un potențial semnificativ de diminuare a stratului de ozon fac obiectul unor măsuri de reglementare.

(28) Un mecanism flexibil ar trebui instituit pentru a asigura raportarea substanțelor identificate de Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, ca substanțe care diminuează stratul de ozon, în vederea evaluării impactului acestora asupra mediului și pentru a asigura că substanțele noi care au fost identificate ca având un potențial semnificativ de diminuare a stratului de ozon fac obiectul unor măsuri de reglementare. În acest context, trebuie acordată o atenție deosebită rolului substanțelor cu durată foarte scurtă de viață, având în vedere evaluarea ozonului, realizată de către Programul de Mediu al Organizației Națiunilor Unite/Organizația Meteorologică Mondială (PNUM/OMM) în 2006, care a ajuns la concluzia că potențialul acestor substanțe de a contribui la diminuarea stratului de ozon este mai mare decât fusese estimat în evaluările anterioare.

Justificare

Evaluarea ozonului, realizată de către PNUM/OMM în 2006, concluzionează că „rolul substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a stratului de ozon prezintă o importanță mult mai mare comparativ cu evaluările anterioare”. În prezent, se consideră că substanțele halogenate, care au o durată de viață scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-PB), care este aproape în exclusivitate antropogenică, contribuie în mod semnificativ la creșterea concentrației totale de brom din stratosferă și, prin urmare, au un efect advers asupra ozonului stratosferic. Propunerea Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II partea B (substanțele care trebuie raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II partea A (substanțele interzise).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazul cantităților infime din orice substanță menționată la alineatul (1) conținute de orice produs sau substanță și care rezultă din producția accidentală sau secundară survenită pe parcursul procesului de fabricație, din intermediarii de sinteză care nu au intrat în reacție sau din utilizarea ca agent de prelucrare prezent în substanțele chimice sub forma unor urme de impurități, sau care sunt emise în cursul fabricării sau manevrării produsului.

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazul cantităților infime din orice substanță menționată la alineatul (1) conținute de orice produs sau substanță și care rezultă din producția accidentală sau secundară survenită pe parcursul procesului de fabricație, din intermediarii de sinteză care nu au intrat în reacție sau din utilizarea ca agent de prelucrare prezent în substanțele chimice sub forma unor urme de impurități.

Justificare

Conținutul Regulamentului 2037/2000 trebuie actualizat pentru a reduce la minim activitățile care nu sunt cuprinse în sfera de aplicare a regulamentului. Virgulele de la alineatul (2) sunt ambigue, reieșind că „nesemnificativ” nu se referă la întreaga listă de termeni. Este posibil ca acest text să permită emisiile nereglementate de substanțe care diminuează stratul de ozon în timpul procesului de „fabricare a produsului” (de exemplu în fabricarea spumei) sau de manevrare a substanțelor care diminuează stratul de ozon. Conținutul regulamentului reformat trebuie să fie mai clar și să elimine ambiguitățile. Derogările pentru intermediari de sinteză și agenți de proces etc., sunt descrise în articolele viitoare ale regulamentului, prin urmare articolul 1 nu ar trebui să excludă aceste elemente din sfera de aplicare a regulamentului.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) „producție” înseamnă cantitatea de substanțe reglementate produsă, inclusiv cantitatea de subproduse, din care se scade cantitatea distrusă prin tehnologiile aprobate de părți. Cantitățile recuperate, reciclate sau regenerate nu trebuie să fie considerate „producție”;

(10) „producție” înseamnă cantitatea de substanțe reglementate produsă, inclusiv cantitatea de subproduse. Cantitățile recuperate, reciclate sau regenerate nu trebuie să fie considerate „producție”;

Justificare

În Regulamentul 2037/2000 se utiliza definiția tradițională a producției din Protocol, neincluzând, astfel, distrugerea implicată de calcularea nivelurilor de "producție". Aceasta nu mai este adecvată deoarece cea mai mare parte a producției de substanțe care diminuează stratul de ozon a fost sistată și este necesară excluderea oricărei posibilități care ar permite continuarea sau reluarea producției. Definiția trebuie să includă distrugerea. În alte condiții companiile vor avea dreptul de a continua să producă substanțe care diminuează stratul de ozon în mod legal dacă distrug o parte din acestea. Aceasta nu va contribui la eliminare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „introducere pe piață” înseamnă oferta sau punerea la dispoziția terților în Comunitate, pentru prima dată  , gratuit sau cu titlu oneros, inclusiv punerea în liberă circulație în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008  t;

(16) „introducere pe piață” înseamnă oferta sau punerea la dispoziția terților în Comunitate, gratuit sau cu titlu oneros, inclusiv punerea în liberă circulație în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008. În ceea ce privește produsele și echipamentul, aceasta are în vedere exclusiv oferta sau punerea la dispoziție pentru prima dată;

Justificare

Cu toate că definiția propusă, aceea de „introducere pe piață”, ce o restricționează la prima tranzacție în cadrul Comunității Europene, este în conformitate cu prevederile Protocolului de la Montreal și cu definiția acestui termen din cadrul Regulamentului (CE) 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, aceasta ar putea periclita implementarea efectivă a unor măsuri de control aplicabile substanțelor. Achiziționarea, în cadrul Comunității Europene, a substanțelor reglementate nu ar mai fi reglementată, iar autoritățile de aplicare a legii s-ar limita la inspectarea ulterioară a acestora.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) „reciclare” înseamnă reutilizarea unei substanțe reglementate recuperate după un proces de curățire primar, ca de exemplu filtrarea și uscarea;

(19) „reciclare” înseamnă reutilizarea unei substanțe reglementate recuperate după un proces de curățire primar;

Justificare

Definiția propusă este diferită de cea utilizată în Regulamentul 842/2006 privind Gazul-F. Societățile care efectuează reciclări reciclează în general hidroclorofluorocarburi, substanțe reglementate de prezentul regulament, și hidrofluorocarburi, care sunt reglementate de Regulamentul privind Gazul-F. Este important ca cele două regulamente să rămână consecvente în ceea ce privește reciclarea și regenerarea.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea și îmbunătățirea parametrilor unei substanțe reglementate recuperate, prin intermediul unor procese de filtrare, uscare, distilare și tratare chimică, menite a restitui respectivei substanțe o calitate echivalentă cu materialul nou produs  ;

(20) „regenerare” înseamnă reprelucrarea parametrilor unei substanțe reglementate recuperate astfel încât să corespundă unui anumit standard de performanță și să fie echivalentă cu materialul nou produs.

Justificare

Definiția propusă schimbă semnificația regenerării față de cea inclusă în Regulamentul 2037/2000 și în Protocolul de la Montreal, ceea ce ar restrânge cantitatea de material regenerat disponibil. Definiția din Regulamentul 2037/2000 și în Protocolul de la Montreal necesită aducerea la un anumit standard de performanță, ceea ce oferă posibilitatea reglementării adecvate, fără a impune restricții inutile.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) „aplicații de preexpediție” înseamnă tratamente, altele decât aplicațiile de carantină, care se aplică anterior exportului, în termen de 21 de zile, pentru a respecta cerințele care sunt stabilite de o autoritate națională din țara importatoare sau exportatoare.

(23) „aplicații de preexpediție” înseamnă tratamente, altele decât aplicațiile de carantină, care se aplică anterior exportului, în termen de 21 de zile, pentru a respecta cerințele care sunt stabilite de o autoritate națională din țara importatoare sau cerințele oficiale stabilite înainte de decembrie 1995 în țara exportatoare.

Justificare

Regulamentul CE nu poate fi mai indulgent decât definiția din cadrul Protocolului. În ceea ce privește țările exportatoare, definiția Protocolului restrânge preexpediția la cerințele „existente” (Decizia VII/5 litera (b), adică cerințele care existau deja în momentul stabilirii Deciziei în decembrie 1995.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) „produse și echipamente care depind de substanțe reglementate” înseamnă produse și echipamente care nu funcționează fără substanțe reglementate, cu excepția produselor și echipamentelor utilizate în scopuri de producție, procesare, recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a substanțelor reglementate.

Justificare

Produsele și echipamentele care depind de substanțe reglementate trebuie definite pentru mai multă claritate.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) nivelul calculat al producției proprii de hidroclorofluorocarburi pentru perioada cuprinsă între  1 ianuarie 2014  – 31 decembrie 2014  și pentru fiecare din perioadele de 12 luni următoare nu depășește 14 % din nivelul calculat pentru producția proprie de hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

(b) nivelul calculat al producției proprii de hidroclorofluorocarburi pentru perioada cuprinsă între  1 ianuarie 2014  – 31 decembrie 2014  și pentru fiecare din perioadele de 12 luni următoare nu depășește 3% din nivelul calculat pentru producția proprie de hidroclorofluorocarburi din anul 1997;

Justificare

O producție mai scăzută (în condiții de raportare și de monitorizare strictă) de hidroclorofluorocarburi în Europa pentru utilizarea în laborator și în scopuri de analiză este permisă până la 3 decembrie 2019 (în conformitate cu Protocolul de la Montreal, astfel cum a fost modificat în 2007). Cu toate acestea, nivelul calculat de producție trebuie să scadă de la mai puțin de 14% la mai puțin de 3% din nivelul calculat de producție de hidroclorofluorocarburi din 1997. În alte condiții cantitatea necesară (care este permisă pentru a fi utilizată în temeiul articolului 11) va fi importată - probabil din zone în care legislația nu este atât de strictă în ceea ce privește protecția stratului de ozon.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

 

 

(c) producția de hidroclorofluorocarburi este interzisă după 31 decembrie 2019.

(c) producția de hidroclorofluorocarburi este interzisă după 31 decembrie 2014.

Justificare

Comisia propune o modificare a termenului limită pentru producția de hidroclorofluorcarburi în Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu Protocolul de la Montreal. Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere Lda a fost propus pentru 2015, însă Comisia nu a adoptat această sugestie. Pentru a fi mai ambițioși, termenul limită ar trebui stabilit la o dată mai timpurie. Și în ceea ce privește articolul 11 alineatul (2) referitor la derogarea privind utilizarea hidroclorofluorocarburilor până la sfârșitul anului 2014, este logic ca cel puțin producția de hidroclorofluorocarburi să fie oprită până atunci.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Introducerea pe piață și utilizarea substanțe reglementate 1 care nu sunt  prezente într-un produs, altul decât containerele de transport și depozitare sunt interzise.

(1) Introducerea pe piață și utilizarea substanțelor reglementate sunt interzise, cu excepția derogărilor menționate altundeva decât în prezentul Regulament.

Justificare

Contextul era dificil de înțeles, deoarece conținea o negație dublă (în limba engleză). Articolele viitoare introduc derogări relaționate cu această negație dublă, ceea ce ar putea produce confuzii și interpretări diferite. Prin urmare alineatul ar trebui să includă doar interzicerea, întrucât derogările sunt explicate în detaliu mai târziu.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se interzice importul și introducerea pe piață a produselor și echipamentelor care conțin sau care depind de substanțe reglementate  , cu excepția produselor și echipamentelor pentru care utilizarea respectivelor substanțe a fost autorizată în conformitate cu articolul 10, articolul 11 alineatele (1), (2) și (4)  sau articolul 13  .

Se interzice importul, introducerea pe piață și utilizarea produselor și echipamentelor care conțin sau care depind de substanțe reglementate, cu excepția produselor și echipamentelor pentru care utilizarea respectivelor substanțe a fost autorizată în conformitate cu articolul 10, articolul 11 alineatele (1), (2) și (4)  sau articolul 13  .

Justificare

Pentru a evita realimentarea de produse sau echipamente la nesfârșit, sfera de aplicare a prezentului articol ar trebui extinsă la utilizarea produselor și echipamentelor (astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (17).

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanțele reglementate pot fi produse, introduse pe piață și utilizate ca intermediari de sinteză.

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanțele reglementate pot fi produse, deasupra nivelurilor de producție stabilite la articolul 4 alineatul (2), introduse pe piață și utilizate ca intermediari de sinteză.

Justificare

Este nevoie de această clarificare pentru a lămuri că eliminarea intermediarilor de sinteză din definiția producției (articolul 3 alineatul (10)) nu afectează reglementarea producției stabilită la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Revizuirea derogărilor

 

Comisia revizuiește derogările și excepțiile și anulează derogările sau excepțiile pentru anumite utilizări în cazurile în care există alternative viabile din punct de vedere tehnic și economic.

 

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

Regulamentul nu stabilește limite de timp în ceea ce privește derogările și în multe dintre cazuri nu stabilește nici condiții de revizuire sau anulare a acestora. Unele dintre derogări nu au fost actualizate în lumina cunoștințelor actuale cu privire la alternative viabile, de exemplu, există alternative viabile pentru unele dintre utilizările menționate la Anexa III (agenți de procesare) și la Anexa VI (haloni). Regulamentul ar trebui să stabilească un proces regulat care să vizeze reducerea numărului și eliminarea derogărilor în cazurile în care există alternative viabile.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanțele reglementate pot fi produse, introduse pe piață și utilizate ca agenți de proces.

(1) Prin derogare de la articolele 4 și 5, substanțele reglementate pot fi produse, deasupra nivelurilor de producție stabilite la articolul 4 alineatul (2), introduse pe piață și utilizate ca agenți de proces.

Justificare

Este nevoie de această clarificare pentru a lămuri că eliminarea agenților de proces din definiția producției (articolul 3 alineatul (10)) nu afectează reglementarea producției stabilită la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Substanțele reglementate produse sau introduse pe piață ca agenți de proces pot fi utilizate exclusiv în acest scop.

(3) Substanțele reglementate produse sau introduse pe piață ca agenți de proces pot fi utilizate exclusiv în acest scop.

 

Containerele care conțin astfel de substanțe se etichetează cu precizarea clară că substanțele respective pot fi utilizate exclusiv ca agenți de proces. Comisia poate stabili forma și conținutul etichetei care urmează să fie utilizată. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

Riscul ca substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză (articolul 7) să fie utilizate în alte scopuri se extinde și la utilizarea în scopul analizei sau în laborator (articolul 10) și ca agenți de sinteză (articolul 8). Prin urmare este logic ca aceste cerințe de etichetare să se aplice și în cazul utilizării în scopul analizei sau în laborator și ca agenți de sinteză și ar contribui la îmbunătățirea prevenirii comerțului ilegal.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia poate  elabora în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le este permisă utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de prelucrare, stabilind , după caz, cantitățile maxime care pot fi utilizate și nivelurile maxime ale emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în cauză. În lumina noilor informații sau a evoluțiilor tehnice, Comisia poate

(4) Comisia poate elabora în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), o listă a utilizatorilor cărora le este permisă utilizarea substanțelor reglementate ca agenți de prelucrare, stabilind, după caz, cantitățile maxime care pot fi utilizate în cadrul procesului de fabricare sau pentru consum (în conformitate cu definițiile din Protocolul de la Montreal) și nivelurile maxime ale emisiilor pentru fiecare dintre utilizatorii în cauză. În lumina noilor informații sau a evoluțiilor tehnice, Comisia poate

 

Cantitatea maximă de substanțe reglementate care pot fi utilizate ca agenți de proces în cadrul Comunității nu va depăși 1083 de tone metrice pe an.

 

Cantitatea maximă de substanțe reglementate care pot fi emise de către agenții de proces în cadrul Comunității nu va depăși 17 tone metrice pe an.

În lumina noilor informații sau a evoluțiilor tehnice, Comisia poate modifica anexa III menționată la articolul 2 alineatul (8).

În lumina noilor informații sau a evoluțiilor tehnice, Comisia modifică anexa III menționată la articolul 3 alineatul (8).

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

Definiția agenților de proces în temeiul Deciziei X/14 din Protocolul de la Montreal permite raportarea și reglementarea procesului de fabricare și ale consumului.

Plafonul UE pentru agenții de proces în conformitate cu deciziile părților semnatare ale Protocolului de la Montreal ar trebui menționate, de asemenea, în prezentul articol.

Se pare că trimiterea făcută este greșită. Lista agenților de proces de la Anexa III este depășită din punct de vedere tehnic pe alocuri și necesită reactualizare - conține anumite utilizări pentru care au fost identificate alternative care nu emit substanțe care diminuează stratul de ozon prin intermediul Comitetului de evaluare științifică, tehnică și economică ale Protocolului de la Montreal.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5, substanțele reglementate pot fi introduse pe piață în vederea distrugerii în Comunitate în conformitate cu cerințele cu privire la distrugere stabilite la articolul 22 alineatul (1).

Prin derogare de la articolul 5, substanțele reglementate și produsele și echipamentele ce conțin substanțe reglementate pot fi introduse pe piață în vederea distrugerii în Comunitate în conformitate cu cerințele cu privire la distrugere stabilite la articolul 22 alineatul (1).

Justificare

Derogarea de la articolul 9 ar trebui să se aplice și în cazul distrugerii produselor și echipamentelor ce conțin substanțe reglementate.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Substanțele reglementate produse sau introduse pe piață pentru utilizări esențiale de laborator și analitice pot fi folosite exclusiv în acest scop.

(3) Substanțele reglementate produse sau introduse pe piață pentru utilizări esențiale de laborator și analitice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în vederea distrugerii în Comunitate în conformitate cu cerințele cu privire la distrugere stabilite la articolul 22 alineatul (1).

Justificare

Prezentul articol, în forma actuală, poate împiedica distrugerea acestor substanțe.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Containerele care conțin astfel de substanțe se etichetează cu precizarea clară că substanțele respective pot fi utilizate exclusiv pentru utilizări esențiale de laborator și analitice. Comisia poate stabili forma și conținutul etichetei care urmează să fie utilizată. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

Riscul ca substanțele care diminuează stratul de ozon produse pentru a fi utilizate ca intermediari de sinteză (articolul 7 articolul (2)) să fie utilizate în alte scopuri se extinde și la utilizarea în scopul analizei sau în laborator . Prin urmare este logic ca aceste cerințe de etichetare să se aplice și în cazul utilizării în scopul analizei sau în laborator și ar contribui la îmbunătățirea prevenirii comerțului ilegal.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Orice persoană care utilizează substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, se înregistrează la Comisie, indicând substanțele utilizate, scopul, consumul anual estimat și furnizorii acestor substanțe și actualizează informațiile atunci când se produc modificări.

(4) Orice întreprindere care utilizează substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorcarburile, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, se înregistrează la Comisie, indicând substanțele utilizate, scopul, consumul anual estimat și furnizorii acestor substanțe și actualizează informațiile atunci când se produc modificări.

Justificare

Este de preferat menționarea instituțiilor, mai degrabă decât a persoanelor care utilizează substanțe care diminuează stratul de ozon în scopul utilizărilor de laborator și analitice, pentru a evita sarcinile administrative disproporționate.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Până la data specificată într-un aviz emis de Comisie, producătorii și importatorii care aprovizionează persoanele menționate la alineatul (4) sau care utilizează substanțele reglementate în scopuri proprii, declară Comisiei care este cererea probabilă pentru intervalul specificat în aviz, indicând natura și cantitățile de substanțe reglementate necesare.

(5) Până la data specificată într-un aviz emis de Comisie, producătorii și importatorii care aprovizionează întreprinderile menționate la alineatul (4) sau care utilizează substanțele reglementate în scopuri proprii, declară Comisiei care este cererea probabilă pentru intervalul specificat în aviz, indicând natura și cantitățile de substanțe reglementate necesare.

Justificare

Este de preferat menționarea instituțiilor, mai degrabă decât a persoanelor care utilizează substanțe care diminuează stratul de ozon în scopul utilizărilor de laborator și analitice, pentru a evita sarcinile administrative disproporționate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cantitatea totală anuală autorizată în temeiul licențelor nu depășește 130% din media nivelului calculat de substanțe reglementate pe care producătorii sau importatorii le-au introdus pe piață sau le-au folosit în scopuri proprii pentru utilizări esențiale de laborator și analitice între anii 2005-2008.

Cantitatea totală anuală autorizată în temeiul licențelor nu depășește 100% din media nivelului calculat de substanțe reglementate pe care producătorii sau importatorii le-au introdus pe piață sau le-au folosit în scopuri proprii pentru utilizări esențiale de laborator și analitice între anii 2005-2008.

Justificare

Plafonul de 130% propus nu reflectă nevoia de a se îndepărta de utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon, prin urmare ar trebui redus la 100%.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 31 decembrie 2014, hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi introduse pe piață și utilizate pentru întreținerea și alimentarea echipamentelor de refrigerare și de condiționare a aerului existente, cu condiția ca respectivul container să fie etichetat cu precizarea că substanța a fost regenerată.

(2) Prin derogare de la articolul 5, până la 31 decembrie 2014, hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi introduse pe piață și utilizate pentru întreținerea și alimentarea echipamentelor de refrigerare și de condiționare a aerului, precum și a sistemelor reversibile pentru aer condiționat/pompe de căldură existente, cu condiția ca respectivul container să fie etichetat cu precizarea că substanța a fost regenerată.

Până la 31 decembrie 2014, hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi utilizate pentru întreținerea și alimentarea echipamentelor de refrigerare și de condiționare a aerului existente, cu condiția să fie fost recuperate din astfel de echipamente de către utilizatorul respectiv.

Până la 31 decembrie 2014, hidroclorofluorcarburile regenerate pot fi utilizate pentru întreținerea și alimentarea echipamentelor de refrigerare și de condiționare a aerului existente, precum și a sistemelor reversibile pentru aer condiționat/pompe de căldură, cu condiția să fi fost recuperate din astfel de echipamente din locul în care se utilizează substanța recuperată.

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 13.

Din motive de consecvență trebuie adăugate și sistemele reversibile pentru aer condiționat/pompe de căldură, astfel cum se prevede și în Regulamentul CE 2037/2000 existent.

Pentru a putea împiedica comerțul ilegal este necesar să se poată monitoriza circuitul substanțelor. Prin urmare, este necesar ca substanța să fie reciclată și reutilizată în același loc.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care hidroclorofluorcarburile regenerate sau reciclate sunt utilizate pentru întreținere și alimentare, echipamentele de refrigerare și de condiționare a aerului în cauză se etichetează cu precizarea tipului și a cantității de substanță conținute în echipament și, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 67/548/CEE, cu simbolul de pericol și indicația referitoare la pericolul pe care îl reprezintă utilizarea substanței respective.

(3) În cazul în care hidroclorofluorcarburile regenerate sau reciclate sunt utilizate pentru întreținere și alimentare, echipamentele respective de refrigerare, de condiționare a aerului și sistemele reversibile de încălzire și aer condiționat se etichetează cu precizarea tipului și a cantității de substanță conținute în echipament și, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 67/548/CEE, cu simbolul de pericol și indicația referitoare la pericolul pe care îl reprezintă utilizarea substanței respective. Se va ține evidența cantității și a tipului de substanță adăugate, precum și a identității societății sau tehnicianului care a efectuat alimentarea și întreținerea.

Justificare

Chiar dacă sfera de aplicare a echipamentelor pentru utilizarea hidroclorofluorcarburilor reciclate/regenerate este aceeași ca în 2037/2000, formularea nu mai este consecventă cu cea din articolul 22. Sistemele reversibile de încălzire și aer condiționat ar trebui adăugate pentru consecvență. Este important să fie clarificat faptul că aplicațiile pot fi alimentate cu hidroclorofluorcarburi regenerate. În al doilea rând, propunerea nu este clară în cazul în care eticheta se referă la cantitatea/tipul de hidroclorofluorcarburi regenerate și/sau reciclate (ambele pot fi adăugate) sau la cantitatea totală.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre păstrează evidența societăților care introduc pe piață hidroclorofluorcarburi regenerate. Doar societățile care apar în această evidență pot introduce pe piață hidroclorofluorcarburi regenerate. Statele membre informează Comisia cu privire la programele de evidență până la 1 ianuarie 2010. Statele membre pun la dispoziție evidențele, pentru a permite societăților cărora le sunt furnizate hidroclorofluorcarburi regenerate să confirme sursa substanței.

 

Societățile care utilizează hidroclorofluorcarburi regenerate în scopuri de alimentare și întreținere păstrează evidența regeneratorilor care au furnizat hidroclorofluorcarburi regenerate.

Justificare

Unul dintre obiectivele prezentului regulament este reducerea riscului utilizării ilegale și a comercializării hidroclorofluorcarburilor prin limitarea introducerii pe piață a hidroclorofluorcarburilor regenerate. Distincția dintre substanța regenerată și cea nou produsă va fi greu de făcut în special în cazul în care hidroclorofluorcarburile regenerate sunt echivalente sau similare hidroclorofluorcarburilor nou produse. Societățile implicate în activități de regenerare a substanțelor trebuie să dețină autorizații de tratare a deșeurilor și să păstreze evidența activităților de regenerare. Implementarea unor evidențe accesibile și cerința ca aceste societăți să păstreze evidențe vor contribui la descurajarea comerțului ilegal.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Exceptarea menționată la primul alineat nu se poate acorda pentru un interval care depășește termenul de 31 decembrie 2019.

Exceptarea menționată la primul alineat nu se poate acorda pentru un interval care depășește termenul de 31 decembrie 2014.

Justificare

A fost propusă o modificare a termenului limită pentru producția de hidroclorofluorcarburi în Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu Protocolul de la Montreal. Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere Lda a fost propus pentru 2015, însă Comisia nu a adoptat această sugestie. Pentru a fi mai ambițioși, termenul limită ar trebui stabilit la o dată mai timpurie. Și în ceea ce privește articolul 11 alineatul (2) referitor la derogarea privind utilizarea hidroclorofluorocarburilor până la sfârșitul anului 2014, este logic ca cel puțin producția de hidroclorofluorocarburi să fie oprită până atunci.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Aplicațiile de carantină și preexpediție și utilizările bromurii de metil în cazuri de urgență

 

(1) Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), bromura de metil poate fi introdusă pe piață și utilizată pentru aplicații de carantină și preexpediție până la 31 decembrie 2014.

 

Bromura de metil poate fi utilizată exclusiv în situri aprobate de autoritățile competente din statul membru respectiv și cu condiția ca procentul de recuperare a bromurii de metil eliberate din lot să fie de cel puțin [80 %].

 

(2) Nivelul calculat de bromură de metil pe care importatorii o introduc pe piață sau o utilizează în scopuri proprii în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 și în fiecare perioadă de 12 luni următoare, până la 31 decembrie 2014, nu depășește 210 tone ODP.

 

Fiecare importator se asigură că pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 și pentru fiecare din perioadele de 12 luni următoare , până la 31 decembrie 2014, nivelul calculat de bromură de metil destinată introducerii pe piață sau utilizării în scopuri proprii pentru operațiuni de carantină și tratamente de preexpediție nu depășește 100% din media nivelului calculat de bromură de metil destinată introducerii pe piață sau utilizării în scopuri proprii pentru operațiuni de carantină și tratamente de preexpediție în 1996, 1997 și 1998.

 

(3) Bromura de metil introdusă pe piață pentru aplicații de carantină și preexpediție se poate utiliza exclusiv în aceste scopuri.

 

(4) Comisia ia măsuri pentru a reduce nivelul calculat al bromurii de metil pe care importatorii îl pot introduce pe piață sau utiliza pentru scopuri proprii pentru operațiuni de carantină și tratamente de preexpediție în lumina disponibilității tehnice și economice a unor substanțe sau tehnologii alternative , în special prin adaptarea cantităților menționate la alineatul (2) .

 

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

 

(5) În caz de urgență, atunci când proliferarea unor paraziți sau boli impune acest lucru, la solicitarea autorităților competente ale unui stat membru, Comisia poate autoriza producerea, introducerea pe piață și  utilizarea temporară a bromurii de metil. O astfel de autorizație este valabilă o perioadă de maximum 120 zile și în cantitate de maximum 20 de tone metrice  și specifică măsurile care vor fi luate pentru a reduce emisiile în timpul utilizării .

 

Justificare

Ca urmare a Deciziei Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizarea bromurii de metil va expira la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie de asemenea interzisă în contextul prezentului regulament. Potrivit studiului din 2004 al Protocolului de la Montreal și al celui al Comisiei de opțiuni tehnice pentru bromura de metil, există suficiente alternative și în contextul activităților de carantină și pre-expediție.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 5 (alineatul 1), halonii pot fi introduși pe piață și folosiți pentru utilizările critice stabilite în anexa VI.

(1) Prin derogare de la articolul 5 (alineatul 1), halonii recuperați, reciclați sau regenerați pot fi introduși pe piață și folosiți pentru utilizările critice stabilite în anexa VI, cu condiția ca acești haloni să provină numai din depozite naționale de haloni înregistrate.

Justificare

Introducerea pe piață ar trebui să vizeze halonii recuperați, reciclați sau regenerați, din moment ce nu se mai produc haloni. Importul de haloni ar trebui să fie permis numai dacă provine din depozite naționale de haloni înregistrate, în conformitate cu regulamentul existent. Avantajul oferit de acesta este că va fi mai ușor să se identifice și să se reacționeze față de dezechilibrele regionale posibile în ceea ce privește disponibilitatea halonilor și să se evite producția viitoare de haloni. Astfel se respectă spiritul Protocolului de la Montreal.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate revizui utilizările critice prevăzute la anexa VI și adopta modificările și stabili termenele pentru eliminarea lor treptată prin fixarea de date limită , ținând seama de existența produselor alternative și a tehnologiilor viabile din punct de vedere tehnic și economic și care sunt acceptabile în ceea ce privește mediul și sănătatea.

(2) Comisia revizuiește anual utilizările critice prevăzute la anexa VI și adoptă modificările și stabilește termenele pentru eliminarea lor treptată prin fixarea de date limită, ținând seama, în special în cazul industriilor care au cerințe stricte în ceea ce privește siguranța și performanța tehnică, de existența produselor alternative și a tehnologiilor viabile din punct de vedere tehnic și economic și care sunt acceptabile în ceea ce privește mediul și sănătatea.

Justificare

Trebuie să se țină seama de industriile, de exemplu de industria aviatică, care trebuie să se supună unor cerințe stricte în ceea ce privește siguranța și performanța tehnică. Toate revizuirile ar trebui să țină seama de disponibilitatea înlocuitorilor care ating standardele stabilite de aceste cerințe.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se interzic importurile de substanțe reglementate care nu sunt prezente într-un produs, altul decât containerul utilizat pentru transportul sau depozitarea acestor produse, și importurile de produse și echipamente, altele decât efectele personale, care conțin sau care depind de aceste substanțe.

(1) Se interzic importurile de substanțe reglementate și importurile de produse și echipamente, altele decât efectele personale, care conțin sau care depind de aceste substanțe.

Justificare

Se simplifică exprimarea pentru a clarifica faptul că articolul face referire atât la produs, cât și la substanțele separate.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) substanțe reglementate care sunt destinate să fie distruse;

(c) substanțe reglementate care sunt destinate să fie distruse sau reanalizate și distruse;

Justificare

Ocazional, este necesară reimportarea substanțelor reglementate nespecificate pentru a fi reanalizate și distruse ulterior.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) bromură de metil care este destinată pentru utilizări în cazuri de urgență menționate la articolul 12 alineatul (5) sau, până la 31 decembrie 2014, pentru aplicații de carantină și preexpediție menționate la articolul 12 alineatul (1);

eliminat

Justificare

În urma eliminării articolului 12, și această parte ar trebui eliminată. În conformitate cu Decizia Comisiei 2008/753/CE din 18 septembrie 2008 privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizarea bromurii de metil va expira la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie de asemenea interzisă în contextul prezentei directive. Potrivit studiului din 2004 al Protocolului de la Montreal și al celui al Comisiei de opțiuni tehnice pentru bromura de metil, există suficiente alternative și în contextul activităților de carantină și pre-expediție.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Importurile menționate la alineatul (2), cu excepția importurilor pentru depozitare temporară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008, inclusiv transbordarea sau tranzitului în Comunitate,  sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import. Aceste  licențe sunt eliberate de către Comisie după verificarea respectării articolelor 16 și 20 .

(3) Importurile menționate la alineatul (2), cu excepția importurilor pentru depozitare temporară, care durează mai puțin de 30 de zile, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008, inclusiv transbordarea sau tranzitul în Comunitate,  sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import. Aceste  licențe sunt eliberate de către Comisie după verificarea respectării articolelor 16 și 20 .

Justificare

Depozitarea temporară trebuie să fie limitată în timp. Este propusă o limită de 30 de zile.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)bromură de metil destinată pentru una din următoarele utilizări:

eliminat

 (i) utilizările de urgență menționate la articolul 12 alineatul (5);

 

 (ii) până la 31 decembrie 2014 și în limita cantităților care pot fi introduse pe piață prevăzute la articolul 12 alineatul (2) pentru aplicații de carantină și de preexpediție;

 

Justificare

În urma eliminării articolului 12 ar trebui eliminată și această parte. În urma Deciziei Comisiei 2008/53/CE din 18 septembrie 2008 referitoare la includerea bromurii de metil in Anexa I la Directiva 91/414/CEE, autorizația bromurii de metil expiră la 18 martie 2009. Ar fi logic ca utilizarea bromurii de metil să fie interzisă și în contextul prezentei directive. De asemenea, în conformitate cu studiul cuprins în Protocolul de la Montreal în 2004 există suficiente alternative la operațiunile de carantină și tratamentele de preexpediție.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Exporturile din Comunitate de substanțe reglementate care nu sunt prezente într-un produs, altul decât containerul utilizat pentru transportul sau depozitarea acestor produse, sau de produse și echipamente, altele decât efectele personale, care conțin sau depind de  aceste substanțe sunt interzise.

(1) Exporturile din Comunitate de substanțe reglementate sau de produse și echipamente, altele decât efectele personale, care conțin sau depind de aceste substanțe sunt interzise.

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică exporturilor de:

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică exporturilor de:

(a) substanțe reglementate destinate să satisfacă cerințele pentru utilizări esențiale menționate la articolul 10 alineatul (2)  ale părților;

(a) substanțe reglementate destinate să satisfacă cerințele pentru utilizări esențiale ale părților;

(b) substanțe reglementate pentru a satisface cerințele pentru utilizări critice menționate la articolul 13 alineatul (1) ale părților;

 

(c) substanțe reglementate destinate utilizării ca intermediari de sinteză ;

 

(d) substanțe reglementate destinate utilizării ca agenți de proces;

 

(e) produse sau echipamente care conțin sau depind de  substanțe reglementate produse în conformitate cu prevederile articolului 10 alineatul (7)  sau importate în temeiul articolului 15 alineatul (2) literele (d) și (e)  ;

(e) produse sau echipamente care conțin sau depind de substanțe reglementate produse în conformitate cu prevederile articolului 10 alineatul (7) sau importate în temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (e);

(f) produse și echipamente care conțin sau depind de  halon pentru utilizările critice enumerate în anexa VI.

 

(g) hidroclorfluorocarburi nou produse sau regenerate destinate altor utilizări decât distrugerii.

 

(3) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate autoriza, la solicitarea unei autorități competente din statul membru respectiv și în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), exportul de produse și echipamente care conțin hidroclorofluorocarburi în cazul în care se demonstrează că, având în vedere valoarea economică și durată de viață rămasă a mărfii respective, interdicția de export ar impune o povară administrativă disproporționată pentru exportator.

 

(4) Exporturile menționate la alineatul (2) fac obiectul unei licențe. Această licență de export este eliberată utilizatorilor de către Comisie după verificarea conformității cu articolul 20.

(4) Exporturile menționate la alineatul (2) fac obiectul unei licențe. Această licență de export este eliberată utilizatorilor de către Comisie după verificarea conformității cu articolul 20.

(5) Exporturile menționate la alineatul (2) literele (e)-(g) și la alineatul (3) fac obiectul acordării de licență  cu excepția exporturilor ca urmare a tranzitării sau depozitării temporare, care nu au primit o altă destinație sau utilizare vamală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 . . Comisia eliberează exportatorului această licență  de export după verificarea conformității cu articolul 20  .

 

Justificare

Din motive etice și care țin de mediu, exportul substanțelor care diminuează stratul de ozon ar trebui limitat cât mai mult posibil, în special în cazul halonilor și al clorofluorocarburilor. Există un risc prea mare ca aceste substanțe cu un potențial ridicat de diminuare a stratului de ozon (și cu un puternic efect de seră) să poată fi eliberate în atmosferă.

Ar trebui să existe o derogare pentru producția și exportul de CFC pentru utilizări esențiale pentru producerea de MDI în țările menționate la articolul 5. Perioada de tranziție pentru înlocuirea cu produse alternative se încheie abia acum în țările dezvoltate. Este foarte posibil ca CFC de înaltă calitate farmaceutică să fie necesare pentru o perioadă limitată după 2010, având în vedere dificultățile legate de introducerea înlocuitorilor. Cu toate acestea propunerea Comisiei interzice producția și exportul, fără a prevedea excepții adecvate.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) descrierea și codul NC, astfel cum apare în anexa IV;

(ii) descrierea și codul din Nomenclatura combinată (NC), astfel cum apare în anexa IV;

Justificare

Abrevierea utilizată trebuie să fie introdusă din motive de claritate.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în cazul importurilor sau exporturilor de produse și echipamente care conțin sau depind de halon sau hidroclorofluorocarburi:

(d) în cazul importurilor sau exporturilor de produse și echipamente care conțin sau depind de substanțe reglementate:

(i) tipul și natura echipamentului;

(i) tipul și natura echipamentului;

(ii) pentru articolele numărabile, numărul de unități și cantitatea de substanță reglementată pe unitate în kilograme metrice;

(ii) pentru articolele numărabile, numărul de unități și cantitatea de substanță reglementată pe unitate în kilograme metrice;

(iii) pentru articolele nenumărabile, masa totală netă în kilograme metrice;

(iii) pentru articolele nenumărabile, masa totală netă în kilograme metrice;

(iv) cantitatea totală de halon sau hidroclorofluorocarburi conținută, în kilograme metrice ;

(iv) tipul și cantitatea totală a fiecărei substanțe reglementate;

(v) țara sau țările de destinație finală a produselor și echipamentelor;

(v) țara sau țările de destinație finală a produselor și echipamentelor;

(vi) dacă substanța reglementată conținută este nou produsă, regenerată sau în stare de deșeu;

(vi) dacă substanța reglementată conținută este nou produsă, regenerată, reciclată sau în stare de deșeu;

(vii) în cazul produselor și echipamentelor care conțin sau depind de halon, o declarație conform căreia acestea sunt  exportate pentru o utilizare critică specifică menționată la anexa VI;

(vii) în cazul produselor și echipamentelor care conțin sau depind de halon, o declarație conform căreia acestea sunt  exportate pentru o utilizare critică specifică menționată la anexa VI;

(viii) în cazul produselor și echipamentelor care conțin sau depind de hidroclorofluorocarburi, trimiterea la autorizația Comisei, menționată la articolul 17 alineatul (3);

(viii) în cazul produselor și echipamentelor care conțin sau depind de hidroclorofluorocarburi, trimiterea la autorizația Comisei, menționată la articolul 17 alineatul (3);

Justificare

Anumite exporturi de produse și echipamente pot avea legătură cu alte tipuri de substanțe care diminuează stratul de ozon, nu doar halonul sau hidroclorofluorocarburile.

Din motive de exhaustivitate, echipamentele care conțin sau depind de halon sau hidroclorofluorocarburi pot funcționa pe bază de compuși noi, regenerați sau reciclați, iar în cazul în care conțin compuși în stare de deșeu trebuie să fie distruse în conformitate cu articolul 22.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazuri speciale, în măsura în care este necesar, Comisia poate comunica informațiile transmise autorităților competente ale părților în cauză și poate, de asemenea:

(6) În cazuri speciale, în măsura în care este necesar, Comisia poate comunica informațiile transmise autorităților competente ale părților în cauză și va face, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, unul din următoarele lucruri:

 

(-a) aprobă solicitarea unei licențe de import sau de export,

Justificare

Instituirea unui sistem complex de „acord cu informare prealabilă”, astfel cum este propus în acest articol, ar putea avea drept consecință întârzieri în expediții, urmate de pierderea unor comenzi. Este sugerată definirea unui „calendar” în cadrul regulamentului, astfel încât comerțul să poată continua fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri suplimentare pentru monitorizarea sau controlul substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, inclusiv transbordare, care tranzitează teritoriul vamal al Comunității și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare efectele socio-economice ale unor astfel de măsuri.

Comisia poate adopta măsuri suplimentare față de cele stabilite în temeiul Recomandării nr. 201/331/CE sau față de cele menționate la articolul 18 din prezentul regulament pentru monitorizarea sau controlul substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, inclusiv transbordare, care tranzitează teritoriul vamal al Comunității și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare efectele socio-economice ale unor astfel de măsuri.

Justificare

Din motive de claritate, în primul rând măsurile principale trebuie să fie clare, după care pot fi menționate măsurile suplimentare. Domeniul de aplicare trebuie să fie definit într-un mod mai amplu, astfel încât să se creeze posibilitatea de a aborda și alte probleme în afară de situațiile specifice menționate în textul Comisiei. În plus, trebuie să se ia în considerare beneficiile ecologice (pentru ozon și climă, etc.) și fezabilitatea alternativelor.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune la dispoziție o listă a produselor și a echipamentelor care ar putea conține  sau depinde de  substanțe reglementate și a codurilor din Nomenclatura Combinată, cu titlu orientativ pentru autoritățile vamale ale statelor membre.

Până la 1 ianuarie 2010, Comisia pune la dispoziție cu titlu orientativ pentru autoritățile vamale ale statelor membre:

 

(a) o listă a produselor și a echipamentelor care ar putea conține sau depinde de substanțe reglementate,

 

(b) o listă a substanțelor, produselor, echipamentelor și utilizărilor care sunt permise în temeiul prezentului regulament și al condițiilor și cerințelor conexe, și

 

(c) o listă a substanțelor, produselor și echipamentelor care nu sunt permise în temeiul prezentului regulament.

 

Codurile relevante din Nomenclatura combinată vor fi menționate în fiecare listă.

Justificare

Regulamentul se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Pentru a putea pune în aplicare regulamentul, autoritățile vamale din statele membre au nevoie de această listă.

O listă de articole care „ar putea” conține substanțe care diminuează stratul de ozon este parțial utilă, dar vameșii au nevoie de o mai mare claritate pentru a-și îndeplini atribuțiile în mod eficient. Aceștia au nevoie de o listă de substanțe permise/autorizate (și cerințe conexe, cum ar fi licențele) și o listă de substanțe/articole care nu sunt permise.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În timpul operațiunilor de alimentare și întreținere a echipamentului sau înaintea demontării ori a eliminării echipamentelor, substanțele reglementate conținute în echipamente de refrigerare, aer condiționat, încălzire, echipamente care conțin solvenți sau  sisteme antiincendiu și extinctoare, sunt recuperate pentru distrugere prin tehnologii aprobate de către părți enumerate în anexa VII,  sau sunt recuperate pentru reciclare sau regenerare.

(1) În timpul operațiunilor de alimentare și întreținere a echipamentului sau înaintea demontării ori a eliminării echipamentelor, substanțele reglementate (inclusiv agenții de ventilare din spumă) conținute în echipamente de refrigerare, aer condiționat, încălzire, echipamente care conțin solvenți sau  sisteme antiincendiu și extinctoare, provenite de la toate tipurile de utilizatori, inclusiv cei casnici, sunt recuperate pentru distrugere prin tehnologii aprobate de către părți enumerate în anexa VII.

 

Comisia introduce o anexă la prezentul Regulament care conține norme de performanță care menționează nivelul de recuperare a substanțelor care diminuează stratul de ozon pentru fiecare categorie de produse și echipamente și norme de monitorizare, care reflectă cele mai bune practici în materie de mediu. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

The foam in fridges often contains more ODS than the refrigerant in fridges. Under Regulation 2037/2000 operators were supposed to recover the ODS (blowing agent) from foam, but some Member States have not yet implemented this requirement. It needs to be stated clearly as a requirement. Recycling and reclamation of used ODS should only be permitted for cases where the ODS will be used in permitted uses (i.e. the essential and critical uses authorised under the Regulation). The aim of this regulation is to eliminate non-essential uses of ODS. Although Regulation 2037/2000 requires recovery of ODS, the level of recovery in practice is unacceptably low in some operating facilities (e.g. some fridge recycling facilities) and there are large, technically unjustified differences in the performance of facilities across the EC. Performance standards need to specify the percentage of ODS to be recovered from various types of products and equipment, as well as minimum standards of technical monitoring.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește în anexa la prezentul regulament o listă de produse și echipamente în cazul cărora recuperarea sau distrugerea fără recuperare prealabilă sunt considerate fezabile din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care vor fi utilizate.

Până la 1 ianuarie 2011, Comisia stabilește în anexa la prezentul regulament o listă de produse și echipamente în cazul cărora recuperarea sau distrugerea fără recuperare prealabilă sunt considerate fezabile din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care vor fi utilizate. Orice propunere de elaborare a unei astfel de anexe este însoțită și susținută de o evaluare economică completă a costurilor și beneficiilor pentru toate statele membre.

Justificare

Este important să se garanteze recuperarea compușilor stocați. Pentru garantarea acestui fapt, se adaugă termene în legătură cu măsurile de punere în aplicare.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru elaborarea propunerii de anexă, Comisia consultă statele membre și toate părțile interesate cu privire la produsele și echipamentele de identificat, fezabilitatea tehnică și economică a recuperării sau a distrugerii fără recuperare prealabilă și tehnologiile de aplicat pentru fiecare produs sau echipament identificat în vederea captării în cantități cât mai mari a substanțelor care diminuează stratul de ozon.

Justificare

Având în vedere capacitatea diferită a statelor membre și provocările tehnice și economice create de abordarea eficientă a problemei stocurilor de substanțe care diminuează stratul de ozon, Comisia ar trebuie să facă apel, în mod formal, la experiența și cunoștințele tuturor părților interesate pentru elaborarea noii anexe, inclusiv statele membre și ONG-urile.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și poate, în funcție de această evaluare și de informațiile tehnice sau de altă natură, după caz, adopta  măsuri referitoare la respectivele cerințe minime de calificare.

Comisia evaluează măsurile luate de statele membre. Se acordă o atenție deosebită spumelor izolante pentru clădiri, precum și legislației în domeniul deșeurilor. Până la 1 ianuarie 2011, Comisia adoptă măsuri referitoare la respectivele cerințe minime de calificare.

Justificare

Este important să se garanteze recuperarea compușilor stocați. Pentru garantarea acestui fapt, se adaugă termene în legătură cu măsurile de punere în aplicare. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită spumelor izolante pentru clădiri, problemă care ar trebui abordată și în viitoarea directivă privind deșeurile rezultate din construcții și demolări.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Emisiile fugitive și emisiile  de substanțe reglementate

Izolarea

(1) Utilizatorii iau toate măsurile de precauție posibile pentru a se preveni și reduce la minimum orice  emisii fugitive de substanțe reglementate . În special echipamentele fixe care conțin mai mult de 3 kg de fluid refrigerant sunt verificate anual pentru a se constata eventualele emisii fugitive.

(1)Utilizatorii iau toate măsurile de precauție posibile pentru a se preveni și reduce la minimum orice emisii fugitive de substanțe reglementate. În special, operatorii următoarelor aplicații staționare: echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură, inclusiv circuitele acestora, precum și echipamente care conțin solvenți sau sisteme de protecție împotriva incendiilor și extinctoare, care conțin substanțe reglementate enumerate la anexa I, utilizând toate măsurile fezabile din punct de vedere tehnic și care nu implică un cost disproporționat:

Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul implicat. În funcție de o  evaluare a măsurilor luate de statele membre  și de informațiile tehnice sau de altă natură, după caz, Comisia poate adopta  măsuri referitoare la armonizarea  respectivelor cerințe minime de calificare.

(a) previn scurgerea gazelor respective; și

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

(b) repară scurgerile detectate cât mai curând posibil, și, în orice caz, în termen de 14 zile.

(2) Utilizatorii iau toate măsurile de precauție posibile pentru a preveni și a reduce la minimum orice  emisii fugitive de bromură de metil din instalațiile de fumigație și din alte  activități care implică utilizarea de bromură de metil. Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul implicat.

(2) Operatorii aplicațiilor menționate la alineatul (1) asigură verificarea acestora în vederea detectării scurgerilor de către personalul certificat care îndeplinește cerințele minime prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 sau ale unei calificări similare, în conformitate cu următorul program:

(3) Utilizatorii iau toate măsurile de precauție posibile pentru a se preveni și reduce la minimum orice  emisii fugitive și emisii  de substanțe reglementate utilizate ca intermediari de sinteză și agenți de proces.

(a) aplicațiile care conțin cel puțin 3 kg de substanțe reglementate se verifică în vederea detectării scurgerilor cel puțin o dată la 12 luni; cu toate acestea, echipamentele cu sisteme închise ermetic, etichetate ca atare și care conțin mai puțin de 6 kg de substanțe reglementate, se verifică cel puțin o dată la 24 luni;

(4) Utilizatorii iau toate măsurile de precauție posibile pentru a preveni și a reduce la minim orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate produse accidental în cursul fabricării altor substanțe chimice.

(b) aplicațiile care conțin cel puțin 30 kg de substanțe reglementate se verifică în vederea detectării scurgerilor cel puțin o dată la 6 luni;

(5) Comisia poate stabili tehnologiile sau practicile care vor fi folosite de utilizatori pentru a preveni și a reduce la minim orice emisii fugitive și emisiile de substanțe reglementate.

(c) aplicațiile care conțin cel puțin 300 kg de substanțe reglementate se verifică în vederea detectării scurgerilor cel puțin o dată la 3 luni;

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, inclusiv completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

După detectarea și remedierea unei scurgeri, aplicațiile se verifică în interval de o lună, pentru a se asigura eficacitatea reparației.

 

În sensul prezentului alineat, „se verifică în vederea detectării scurgerilor” înseamnă că echipamentul sau sistemul este examinat în vederea detectării scurgerilor cu ajutorul unor metode de măsurare directă sau indirectă, acordându-se o atenție specială acelor părți ale echipamentului sau sistemului care prezintă cel mai mare risc de scurgere. Metodele de măsurare directă și indirectă utilizate pentru verificare în vederea detectării scurgerilor se specifică în cerințele de verificare standard menționate la alineatul (7).

 

(3) În cazul sistemelor de protecție împotriva incendiilor pentru care se aplică un regim de inspecție corespunzător normei ISO 14520, inspecțiile respective pot îndeplini și obligațiile prevăzute de prezentul regulament, cu condiția ca inspecțiile respective să fie cel puțin la fel de frecvente.

 

(4) Operatorii aplicațiilor menționate la alineatul (1), care conțin cel puțin 3 kg de substanțe reglementate, țin o evidență a substanțelor reglementate instalate, orice cantități adăugate și cantitatea recuperată în timpul proceselor de service, întreținere și eliminare finală. De asemenea, aceștia țin o evidență pentru alte informații relevante, inclusiv identificarea societății sau a tehnicianului care a efectuat operațiunile de service sau întreținere, precum și datele și rezultatele verificărilor efectuate în temeiul alineatelor (2), (3) și (4) și informații relevante de identificare a echipamentelor staționare și a aplicațiilor staționare menționate la alineatul (2) literele (b) și (c). La cerere, registrele respective se pun la dispoziția autorității competente și a Comisiei.

 

(5) Până la 1 ianuarie 2011, Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (3), cerințele de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru fiecare dintre aplicațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

 

(6) Pe baza informațiilor primite de la statele membre și în urma consultărilor cu sectoarele relevante, Comisia poate stabili cerințe și condiții minime pentru recunoașterea reciprocă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (3) referitoare la programele de formare și la certificarea pentru personalul vizat implicat în instalarea, întreținerea și service-ul echipamentelor și sistemelor prevăzute la articolul 23 alineatul (1), precum și pentru personalul implicat în activitățile prevăzute la articolele 22 și 23.

Justificare

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră conține dispoziții mai precise cu privire la scurgerile și emisiile de substanțe reglementate. Din motive de coerență, pentru îmbunătățirea calității textului și pentru a crea mai multe garanții împotriva emisiilor, este mai bine să fie pus în aplicare același text în prezentul regulament.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se interzice producția, importul  , introducerea pe piață, utilizarea și exportul  noilor substanțe enumerate în partea A din anexa II. Prezenta interdicție nu se aplică substanțelor noi dacă acestea sunt folosite ca intermediari de sinteză , utilizărilor de laborator și analitice, importurilor pentru depozitare temporară, inclusiv transbordare, și exporturilor ulterioare tranzitării sau depozitării temporare, care nu au primit o altă destinație sau utilizare vamală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 .

(1) Se interzice producția, importul  , introducerea pe piață, utilizarea și exportul  noilor substanțe enumerate în partea A din anexa II. Prezenta interdicție nu se aplică substanțelor noi dacă acestea sunt folosite ca intermediari de sinteză , utilizărilor de laborator și analitice, importurilor pentru depozitare temporară, inclusiv transbordare, și exporturilor ulterioare tranzitării sau depozitării temporare, care nu au primit o altă destinație sau utilizare vamală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 450/2008 .

(2) Comisia poate  include în partea A  din anexa II orice substanțe care nu sunt substanțe reglementate, dar pe care Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, le declară ca având un potențial semnificativ de diminuare a ozonului, și poate stabili  propuneri de posibile derogări de la alineatul (1). Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

(2) Comisia poate face propuneri adecvate pentru a include în partea A din anexa II orice substanțe care nu sunt substanțe reglementate, dar pe care Comitetul de evaluare științifică, în temeiul protocolului, le declară ca având un potențial semnificativ de diminuare a ozonului sau care sunt produse, utilizate și emise pe scară largă, și poate stabili propuneri de posibile derogări de la alineatul (1). Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

(3) Ținând cont de informațiile tehnice relevante, Comisia poate include în partea B din anexa II orice substanțe care nu sunt substanțe reglementate, dar care au fost identificate ca având un potențial de diminuare a stratului de ozon. Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

(3) Ținând cont de informațiile tehnice relevante, Comisia poate include în partea B din anexa II orice substanțe care nu sunt substanțe reglementate, dar care au fost identificate ca având un potențial de diminuare a stratului de ozon de 0,001 sau mai mare și o durată de viață atmosferică de peste șaizeci de zile. Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3). Substanțele raportate de părți în temeiul deciziilor XIII/5 X/8 și IX/24 ale Protocolului se adaugă la anexa II partea B.

Justificare

This paragraph allows the Commission to include a new substance in Annex II based solely on its ozone-depleting potential. Such inclusion must be justified by other parameters that affect the ozone layer, such as the use of the product and its emissions. There are many halogenated short-lived substances that have a theoretical ozone depletion potential. Short-lived substances with an atmospheric lifetime of less than 120 days have been shown to be unable to reach the stratosphere in substantial quantities to have a significant long-lasting impact on the ozone layer.

Following Decisions XIII/5, X/8 & IX/24 of the Montreal Protocol, the Parties have reported a number of new and suspected ozone depleting substances. Decision IX/24 states: “That any Party may bring to the attention of the Secretariat the existence of new substances which it believes have the potential to deplete the ozone layer and have the likelihood of substantial production, but which are not listed as controlled substances under Article 2 of the Protocol...” - These substances should be added to Annex II, Part B so that their production and use can be monitored appropriately.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) datele provenite din automonitorizarea emisiilor și scurgerilor care au avut loc în timpul distrugerii.

Justificare

Amendamentul are ca scop o mai bună protecție a mediului și facilitarea aplicării articolului 19 din prezentul regulament.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Statele membre garantează că inspecțiile sunt efectuate în conformitate cu Recomandarea 2001/331/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre¹.

(1) Statele membre efectuează inspecții privind conformitatea utilizatorilor cu prezentul regulament, pe baza unei abordări documentate, bazate pe riscuri, incluzând inspecții asupra importurilor și exporturilor  de substanțe reglementate , precum și asupra produselor și a echipamentelor care conțin sau depind de aceste substanțe  . Autoritățile competente din statele membre efectuează investigațiile pe care Comisia le consideră necesare în temeiul prezentului regulament.

(1) Statele membre efectuează inspecții privind conformitatea utilizatorilor cu prezentul regulament, pe baza unei abordări documentate, bazate pe riscuri, incluzând inspecții asupra importurilor și exporturilor  de substanțe reglementate , precum și asupra produselor și a echipamentelor care conțin sau depind de aceste substanțe  . Autoritățile competente din statele membre efectuează investigațiile pe care Comisia le consideră necesare în temeiul prezentului regulament.

 

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (2), statele membre pot, de asemenea, efectua verificări aleatorii ale importurilor și exporturilor de substanțe reglementate.

(2) (2 Sub rezerva încheierii unui acord între Comisie și autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia urmează să se efectueze investigațiile, oficialii Comisiei îi asistă pe oficialii respectivelor autorități în exercițiul funcțiunii.

(2) (2 Sub rezerva încheierii unui acord între Comisie și autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia urmează să se efectueze investigațiile, oficialii Comisiei îi asistă pe oficialii respectivelor autorități în exercițiul funcțiunii.

(3) (3 În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, Comisia poate obține toate informațiile necesare de la guvernele și autoritățile competente ale statelor membre și de la utilizatori. Atunci când solicită informații de la un utilizator , Comisia înaintează în același timp o copie a solicitării către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul utilizatorului respectiv .

(3) (3 În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, Comisia poate obține toate informațiile necesare de la guvernele și autoritățile competente ale statelor membre și de la utilizatori. Atunci când solicită informații de la un utilizator , Comisia înaintează în același timp o copie a solicitării către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul utilizatorului respectiv .

(4) (4 Comisia ia măsurile cuvenite pentru a promova schimburile adecvate de informații și colaborarea între autoritățile naționale și Comisie.

(4) (4 Comisia ia măsurile cuvenite pentru a promova schimburile adecvate de informații și colaborarea între autoritățile naționale și Comisie.

Comisia ia măsurile cuvenite pentru a proteja confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul prezentului articol.

Comisia ia măsurile cuvenite pentru a proteja confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul prezentului articol.

 

(4a) Un stat membru poate, la solicitarea altui stat membru, întreprinde acțiuni de aplicare a legii împotriva persoanelor suspectate de a fi implicate în expediția ilegală a substanțelor reglementate și care se găsesc pe teritoriul statului membru respectiv.

 

_______

 

1JO L 118, 4.4.2001, p. 41.

Justificare

Este important ca Recomandarea 2001/331/CE să fie respectată în ceea ce privește inspecțiile. Statele membre ar trebui să coopereze și să utilizeze, de asemenea, inspecțiile aleatorii. Pentru ca acest regulament să aibă un succes real, sunt necesare inspecții adecvate.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Anexa II – tabel

Text propus de Comisie

Partea A: Substanțe reglementate în temeiul articolului 24 alineatul (1)

Substanța

Potențial de diminuare a stratului de ozon

CBr2 F2

Dibromodifluormetan (halon -1202)

1,25

Partea B: Substanțe care trebuie raportate în temeiul articolului 26

Substanța

Potențial de diminuare a stratului de ozon

C3H7Br

1-Brompropan (n-bromură de propil)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Brometan (bromură de etil)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil)

0,01 – 0,02

Amendament

Partea A: Substanțe reglementate în temeiul articolului 24 alineatul (1)

Substanța

Potențial de diminuare a stratului de ozon

CBr2 F2

Dibromodifluormetan (halon -1202)

1,25

C3H7Br

1-Brompropan (n-bromură de propil)

0,02 – 0,10

Partea B: Substanțe care trebuie raportate în temeiul articolului 26

Substanța

Potențial de diminuare a stratului de ozon

C2H5Br

Brometan (bromură de etil)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroidometan (iodură de trifluorometil)

0,01 – 0,02

Justificare

Evaluarea ozonului, realizată de către PNUM/OMM în 2006, concluzionează că „rolul substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a stratului de ozon prezintă o importanță mult mai mare comparativ cu evaluările anterioare”. În prezent, se consideră că substanțele halogenate, care au o durată de viață scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-PB), care este aproape în exclusivitate antropogenică, contribuie în mod semnificativ la creșterea concentrației totale de brom din stratosferă și, prin urmare, au un efect advers asupra ozonului stratosferic, datorită faptului că sunt produse în cantități mari. Propunerea Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II partea B (substanțele care trebuie raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II partea A (substanțele interzise).

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Anexa II – Partea B – Tabel – rânduri noi

Amendamentul

C4Cl6

Hexaclorbutadienă

0,07

 

1,1,1-triclor-2,2,2-trifluoretan (sau R.113a)

0,65

C10H6BrOCH3

6-brom-2-metoxinaftalină (sau bromo-metoxi-naftalină sau BMN)

de identificat

CH2ClBr or

C3H6BrCl

1-brom-3-clorpropan

de identificat

CH2Br2

Dibromometan

de identificat

C2H4Br2

Dibrometan

de identificat

C2H4BrCl

Bromclormetan

de identificat

C2H5Br

Brometan

de identificat

C3H6Br2

1,3-Dibromopropan

de identificat

C3H7Br

2-Bromopropan

de identificat

C4Cl4F6, CClF2CClF

CClFCClF2

2,2,3,3-Tetraclor hexafluorbutan

de identificat

Justificare

În temeiul deciziilor XIII/5, X/8 & IX/24 ale Protocolului de la Montreal, părțile au raportat o serie de noi substanțe despre care se bănuiește că diminuează stratul de ozon. Decizia IX/24 afirmă: „Oricare dintre părți poate aduce la cunoștința Secretariatului existența unor noi substanțe despre care crede că au potențialul de a diminua stratul de ozon și prezintă probabilitatea unei producții substanțiale, dar care nu sunt considerate substanțe reglementate în temeiul articolului 2 din Protocol...” Aceste substanțe ar trebui introduse în anexa II partea B, astfel încât producția și utilizarea lor să poată fi monitorizată în mod corespunzător.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Anexa VII – Tabel – coloana 2 – rândul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa A, Gp. I

Anexa B

Anexa C, Gp. I

Anexa I, Gp. I

Anexa I, Gp.II, Gp.IV, Gp. V

Anexa I, Gp. VIII

Justificare

Din motive de claritate, trebuie să fie folosită enumerarea introdusă de prezentul regulament în locul enumerării din Protocolul de la Montreal.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Anexa VII – Tabel – coloana 3 – rândul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Halon

(Anexa A, Gp. II)

Halon

(Anexa I, Gp. III)

Justificare

Din motive de claritate, trebuie să fie folosită enumerarea introdusă de prezentul regulament în locul enumerării din Protocolul de la Montreal.

(1)

Nepublicată încă în JO.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Atmosfera a fost creată astfel încât există două straturi care ne protejează. Partea inferioară a atmosferei (stratul troposferic) conține o concentrație extrem de importantă și benefică de dioxid de carbon, care reține căldura solară (cu toate acestea, o concentrație mai mare de CO2 contribuie la sporirea efectului de seră, având drept rezultat o serie de schimbări climatice). Cel de-al doilea strat este reprezentat de stratul de ozon stratosferic, care protejează viața pe pământ de radiațiile ultraviolete dăunătoare, emise de soare. Prezentul regulament are drept principal obiectiv protejarea stratului de ozon stratosferic, însă vizează, de asemenea, evitarea schimbărilor climatice, întrucât substanțele interzise au nu numai un potențial semnificativ de diminuare a stratului de ozon (ODP), ci și, în egală măsură, un potențial de încălzire globală (PIG).

La începutul anilor 1980, oamenii de știință au observat o scădere semnificativă a concentrației de ozon stratosferic de deasupra Antarcticii, fenomen cunoscut peste tot sub numele de „gaura de ozon”. Ajunsă la apogeu – în primăvara începutului de secol – cea mai gravă pierdere de ozon s-a înregistrat la poli, deși reduceri semnificative ale concentrației au fost înregistrate și în alte locuri. Radiațiile UV crescute au un efect negativ asupra sănătății umane, de exemplu prin creșterea cazurilor de cancere de piele și cataracte, și asupra ecosistemelor.

Încă din 1987, guvernele au negociat Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, astfel fiind inițiat procesul de eliminare a substanțelor care diminuează stratul de ozon (ODS) în toate statele semnatare, după un calendar stabilit. Principalele substanțe care diminuează stratul de ozon sunt clorofluorocarbonii (CFC-urile), halonii, hidrofluorocarbonii (HFC-urile) și bromura de metil. În 2007, părțile (inclusiv Comunitatea Europeană) au sărbătorit a douăzecea aniversare a Protocolului de la Montreal, pe care l-au salutat ca fiind unul dintre cele mai de succes acorduri internaționale în domeniul mediului. Până la această dată, toate cele 191 de părți reușiseră să reducă consumul de substanțe care diminuează stratul de ozon cu 95%, comparativ cu pragurile stabilite. Reducerile au fost mai ridicate (92,2%) în țările industrializare și ușor mai scăzute (80%) în țările în curs de dezvoltare.

În ultimul său raport, publicat în 2007, Comitetul de evaluare științifică (SAP), instituit în temeiul Protocolului de la Montreal, a confirmat că stratul de ozon se reface încet, datorită măsurilor de reglementare introduse prin protocol - deși înregistrează o întârziere de 10 până la 15 ani față de previziunile raportului precedent, datând din 2002. În prezent, se preconizează că nivelurile de ozon medii și arctice se vor reface până în 2050 și că gaura din stratul de ozon va dispărea între 2060 și 2075.

Conform PNUM, reglementările instituite în temeiul Protocolului de la Montreal vor permite evitarea a milioane de decese provocate de cancere de piele și a zeci de milioane de cazuri de cancere de piele și de cataractă în întreaga lume. În plus, aceste reglementări vor contribui la evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră echivalente a peste 100 miliarde de tone CO2, între 1990 și 2010.

Până în 2010, emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon vor reprezenta mai puțin de 5% din emisiile globale de CO2 estimate, comparativ cu aproape 50% în 1990. În raportul său din 2007, Comitetul de evaluare științifică a avertizat părțile că, în ciuda succeselor, se impune menținerea vigilenței pentru a respecta noul calendar prevăzut pentru refacerea stratului de ozon, luând, de asemenea, în considerare incertitudinile rămase, în special cu privire la impactul schimbărilor climatice.

Propunerea Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (denumit în continuare „regulamentul”) este principalul instrument al Comunităților Europene de punere în aplicare a Protocolului de la Montreal. În noua sa formă, propunerea menține, în general, domeniul de aplicare a regulamentului existent. Regulamentul propus ar urma să se aplice în cazul substanțelor enumerate în anexele I și II. Anexa II oferă flexibilitate în ceea ce privește stabilirea anumitor măsuri de monitorizare a substanțelor care au potențial de diminuare a stratului de ozon sau a unor măsuri de control, în situațiile în care acest potențial este semnificativ.

Prezenta propunere urmărește structura Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, dar adaugă un capitol nou privind derogările de la interdicțiile de producere, introducere pe piață și utilizare, care erau inițial dispersate în mai multe dispoziții referitoare la etapele de eliminare a substanțelor și a produselor reglementate. Această modificare face textul mai clar și, în consecință, facilitează aplicarea legislației.

Principalele obiective ale prezentei revizuiri sunt următoarele: (1) simplificarea și reformarea Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, reducând totodată orice povară administrativă inutilă, conform angajamentului Comisiei pentru o mai bună legiferare; (2) să asigure conformitatea cu Protocolul de la Montreal, astfel cum a fost modificat în 2007; și (3) de a asigura abordarea viitoarelor provocări-cheie, în scopul de a garanta regenerarea oportună a stratului de ozon și de a evita efectele adverse asupra sănătății umane și ecosistemelor.

Provocările-cheie sunt:

1.  Emisia în atmosferă de substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS)/de gaze cu efect de seră (GHG) aflate în „stocuri” - dat fiind faptul că protocolul s-a concentrat asupra interzicerii producției de substanțe care diminuează stratul de ozon, cantități importante din aceste substanțe au rămas stocate sau înmagazinate în produse și echipamente (de exemplu în spume izolante, în agenți de răcire sau în sisteme de aer condiționat). Conform estimărilor, până în 2015, totalul acestor stocuri va reprezenta 2 milioane de tone cu potențial de diminuare a stratului de ozon (ODP) sau 13,4 miliarde de tone de CO2eq - de unde și necesitatea unor acțiuni suplimentare. În 2010, stocurile din Uniune ale acestor substanțe ar putea ajunge la aproximativ 700 000 de tone ODP, echivalentul a 5 miliarde de tone de CO2, deși estimările actuale au un nivel ridicat de incertitudine. În vederea distrugerii substanțelor controlate, articolul 22 din propunerea Comisiei stabilește un cadru juridic adecvat. Este necesară găsirea unor modalități de a conferi acestor dispoziții un caracter obligatoriu și un grad sporit de eficiență în ceea ce privește transpunerea lor în practică.

2.  Utilizări aprobate ale ODS-urilor – Protocolul oferă un anumit grad de flexibilitate privind utilizarea de ODS-uri controlate, de exemplu acolo unde nu există încă alternative viabile din punct de vedere tehnic și economic, necesare pentru anumite aplicații, cum ar fi utilizarea bromurii de metil în cazurile de carantină și pre-expediție sau pentru materiile prime (articolul 12). Potrivit unei decizii recente a Comisiei (2008/753/CE) privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE (privind introducerea pe piață a produselor pentru protecția plantelor), această inițiativă ar trebui să determine interzicerea directă a utilizării bromurii de metil. Halonii reprezintă un motiv și mai mare de îngrijorare deoarece au cel mai mare potențial de diminuare a stratului de ozon (precum și un efect de seră extrem de ridicat). Prin urmare, utilizarea halonilor ar trebui restricționată pe cât de mult posibil, fapt care a constituit deja una dintre intențiile regulamentului existent. Cu toate acestea, revizuirea anexei VI nu a avut loc deocamdată. Este extrem de important ca acest lucru să fie realizat în viitorul apropiat (a se vedea articolul 13 din propunerea Comisiei). Întrucât în prezent există alternative de înlocuire a halonilor în sistemele antiincendiu, acum se pot stabili termene limită pentru aplicațiile existente. La articolul 11 se propune o modificare a termenului limită pentru producția de hidroclorfluorcarburi în Europa, pentru export, de la 2025 la 2020, în conformitate cu Protocolul de la Montreal. Studiul de revizuire, realizat de către Milieu Ltd. și Ecosphere Lda a propus, ca și termen limită, anul 2015, însă Comisia nu a adoptat această sugestie. Pentru a fi mai ambițioși, termenul limită ar trebui stabilit la o dată mai timpurie.

3.  Noi substanțe care diminuează stratul de ozon – noi dovezi științifice au arătat că anumite substanțe chimice care nu sunt în prezent reglementate de protocol au un potențial de diminuare a stratului de ozon mult mai ridicat, în timp ce comercializarea acestora se dezvoltă rapid. Evaluarea ozonului, realizată de către UNEP/OMM în 2006, concluzionează că „rolul substanțelor cu durată scurtă de viață în procesul de diminuare a stratului de ozon prezintă o importanță mult mai mare comparativ cu evaluările anterioare”. În prezent, se consideră că substanțele halogenate, care au o durată de viață scurtă, cum ar fi bromura de n-propil (n-PB), care este aproape în exclusivitate antropogenică, contribuie în mod semnificativ la creșterea concentrației totale de brom din stratosferă și, prin urmare, au un efect advers asupra ozonului stratosferic. Propunerea Comisiei a inclus bromura de n-propil în anexa II partea B (substanțele care trebuie raportate), însă aceasta ar trebui inclusă în anexa II partea A (substanțele interzise).

O altă problemă este reprezentată de interzicerea exportului, la articolul 17. Este foarte important ca numărul derogărilor privind interzicerea exportului să fie din ce în ce mai mic. Un număr mare de derogări va spori dificultatea verificării și transpunerii în practică. Din motive etice și care țin de mediu, exportul substanțelor care diminuează stratul de ozon ar trebui limitat cât mai mult posibil, în special în cazul halonilor și al hidroclorofluorocarburilor. Există un risc prea mare ca aceste substanțe cu un potențial ridicat de diminuare a stratului de ozon (și cu un puternic efect de seră) să poată fi eliberate în atmosferă.

În ceea ce privește inspecțiile, va fi necesară o structură mai puternică, în conformitate cu recomandarea privind inspecțiile de mediu, în scopul de a obține o reală diminuare a ODS-urilor și o creștere a grosimii stratului de ozon.

Amendamentele la acest raport propuse au ca scop îmbunătățirea regulamentului pentru a răspunde în mod corespunzător provocărilor menționate mai sus. Astfel, UE poate avea obiective mai ambițioase și poate juca un rol important la nivel mondial. În acest fel vom fi mai protejați de efectele distrugătoare ale radiațiilor UV și vom diminua efectul de seră și schimbările climatice.


ANEXĂ: AVIZUL SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE

PREȘEDINTE

Ref.: D(2008) 75675

Dl Miroslav OUZKÝ

Președintele Comisiei pentru mediu

Sănătate publică și siguranță alimentară

ASP 05F69

Bruxelles

Ref.:             Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)

                    (COM(2008)505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD

Stimate Domn,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea susmenționată, în conformitate cu articolul 80a, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului prin decizia sa din 10 mai 2007.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 150 și 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile Grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

Comisia pentru afaceri juridice a considerat totuși, în conformitate cu articolul 80a alineatul (2) și cu articolul 80 alineatul (3), că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru susmenționat au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de codificare și că nu au implicat nicio modificare de fond a propunerii.

În concluzie, după discutarea problemei în cadrul reuniunii sale din 15 decembrie 2008, Comisia pentru afaceri juridice, cu 13 voturi pentru(1) și nicio abținere, recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu sugestiile propuse și cu articolul 80a.

Cu deosebită considerație,

Giuseppe GARGANI

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii membri: Giuseppe Gargani (președinte), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

                     Bruxelles,

AVIZ

ÎN ATENȚIA                                  PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

COM(2008) 505 final din 1.8.2008 - 2008/0165 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformulare a textelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 1, 2, 8, 9 și 16 octombrie 2008 în scopul examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformulare a Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon , grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1. În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele stabilite în Acordul interinstituțional, în aceasta trebuie să se specifice ce dispoziții din actul anterior rămân neschimbate în propunere, așa cum se prevede la punctul (6) litera (a) punctul (iii) din acord.

2) Următoarele părți ale propunerii reformulate ar fi trebuit să fie identificate cu sublinierea de culoare gri utilizată pentru evidențierea modificărilor de substanță:

- în prima referire, trimiterea la articolul 133 CE;

- în considerentul 9 și articolul 10 alineatul (2), cuvintele „de laborator și analitice”, care sunt încadrate de săgeți de adaptare;

- în considerentul 11, cuvintele „în perioada 2005-2008”, incluse într-un fragment încadrat de săgeți de adaptare;

- la articolul 2 alineatul (1), cuvintele „substanțelor reglementate, substanțelor noi, precum și”, încadrate între săgeți de adaptare;

- la articolul 3 alineatul (1), cuvintele „sau organizație de integrare economică regională”, care sunt deja tăiate cu două linii;

- la articolul 3 alineatul (21), cuvintele „sau regenerarea”, care sunt încadrate de săgeți de adaptare;

- la articolul 8 alineatul (4) primul paragraf, introducerea cuvântului „poate” (încadrat de săgeți de adaptare);

- în textul articolului 7 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, tăiat cu două linii, care apare în textul reformulat între textul articolului 16 alineatul (1) primul paragraf, partea introductivă, și cel al articolului 16 alineatul (1) litera (a), cuvintele „și VIII”;

- la articolul 16 alineatul (1) litera (a), cuvintele „de laborator și analitice” și „menționate la articolul 10”, care sunt încadrate de săgeți de adaptare;

- întregul text al articolului 7 litera (d), tăiat cu două linii, care apare în textul reformulat imediat după articolul 16 alineatul (1) litera (c);

- la articolul 17 alineatul (2) litera (a), articolul 27 alineatul (2) litera (d) și articolul 27 alineatul (3) litera (a), cuvintele „sau utilizări critice” (deja tăiate cu două linii);

- la articolul 17 alineatul (2) litera (e), înlocuirea indicației „7 litera (b)” (deja tăiată cu două linii) cu „15 alineatul (2) literele (d) și (e)” (încadrată de săgeți de adaptare);

- la articolul 17 alineatul (4), cuvintele „menționate la alineatul (2) literele (a)-(d)”, încadrate de săgeți de adaptare;

- la articolul 17 alineatul (5), cuvintele „menționate la alineatul (2) literele (e)-(g) și alineatul (3)”, încadrate de săgeți de adaptare;

- la articolul 18 alineatul (5), cuvintele „sau compoziția”, încadrate de săgeți de adaptare;

- la articolul 20 aliniatul (3), cuvintele „sau depind de”, incluse într-un fragment încadrat de săgeți de adaptare;

- la articolul 22 alineatul (4), cuvintele „de laborator și analitice”, care sunt încadrate de săgeți de adaptare;

- întregul text al articolului 16 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, tăiat cu două linii, care apare în propunerea reformulată imediat după textul articolului 22;

- întregul text al articolului 16 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, tăiat cu două linii, care apare în textul reformulat între textul articolului 27 alineatul (3) litera (a) și cel al articolului 27 alineatul (3) litera (b);

- la articolul 27 alineatul (4) litera (a), fragmentul „inclusiv substanțele re-exportate în cadrul procesului de perfecționare activă”, tăiate cu două linii;

- la articolul 28 alineatul (3), fragmentul „însoțită de o prezentare a motivelor pentru care se solicită respectivele informații”, tăiate cu două linii; la articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf și în titlul anexei III, trimiterea la „articolul 2 alineatul (8)” trebuie adaptată, devenind „articolul 3 alineatul (8)”;

- la articolul 31 al doilea paragraf, data intrării în vigoare, „1 ianuarie 2010”, care este încadrată de săgeți de adaptare.

4) La articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf, indicația „în 1996, 1997 și 1998” trebuie înlocuită cu indicația „în perioada 2005 - 2008” și evidențiată în culoarea gri.

5) La articolul 18 alineatul (4), trimiterea la „alineatul (2)” trebuie înțeleasă ca trimitere la „alineatul (3)”.

6) La articolul 27 alineatul (2) litera (c) și articolul 27 alineatul (3) litera (a), trimiterea la „articolul 10 alineatul (5)” ar trebui să fie o trimitere la „articolul 10 alineatul (6)”.

7) La articolul 27 alineatul (2) litera (d), trimiterea la „articolul 10 alineatul (7)” ar trebui să fie o trimitere la „articolul 10 alineatul (8)”.

8) La articolul 27 alineatul (8), trimiterea la „articolul 18 alineatul (2) punctul (vii)” ar trebui să fie o trimitere la „articolul 18 alineatul (3) litera (d)”.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în cadrul său sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actului anterior cu modificările de substanță efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de substanță ale actelor vizate.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                            Director General interimar

(1)

Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

2004

2009

Comisia pentru afaceri juridice

Președintele

12.2.2009

Dlui. Miroslav Ouzký

Președinte

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

BRUXELLES

Obiectul:         Aviz privind temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare) (COM(2008)0505 – 2008/0165 (COD))

Stimate Domnule Președinte,

Context

În data de 23 septembrie 2008, Comisia pentru afaceri juridice, în calitatea acesteia de comisie responsabilă pentru avizare, a fost sesizată în fond cu privire la propunerea de reformare menționată mai sus, în conformitate cu articolul 80a din Regulamentul de procedură(1).

În urma avizului Serviciului juridic al Parlamentului European, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză nu cuprinde nicio modificare de fond în plus față de cele identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat totuși, în conformitate cu articolul 80a alineatul (2) și cu articolul 80 alineatul (3), că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru menționat mai sus au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de reformare.

După examinarea problemei în cadrul reuniunii sale din 15 decembrie 2008, Comisia pentru afaceri juridice, cu 13 voturi pentru(2) și nicio abținere, recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu sugestiile propuse și cu articolul 80a.

Prin scrisoarea din 23 septembrie 2008, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la examinarea validității temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 12 februarie 2009.

Temeiurile juridice în discuție:

Textul articolului 175 alineatul (1) din Tratatul CE este următorul:

„(1) Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, hotărăște cu privire la acțiunile pe care Comunitatea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 174(3).”

Textul articolului 133 din Tratatul CE este următorul:

„(1) Politica comercială comună se bazează pe principii unitare, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica de export, precum și măsurile de protecție comercială, printre care cele care vor fi luate în caz de dumping și de subvenții.

(2) Comisia prezintă Consiliului propuneri pentru punerea în aplicare a politicii comerciale comune.

(3) În cazul în care trebuie negociate acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Comisiei și Consiliului le revine responsabilitatea de a asigura compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și regulile interne ale Comunității.

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special în legătură cu stadiul negocierilor.

Dispozițiile relevante ale articolului 300 sunt aplicabile.

(4) În exercitarea competențelor care îi sunt atribuite prin prezentul articol, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(5) Alineatele (1) - (4) se aplică, de asemenea, negocierii și încheierii de acorduri în domeniile comerțului cu servicii și al aspectelor comerciale ale proprietății intelectuale, în măsura în care aceste acorduri nu intră sub incidența alineatelor menționate și fără a aduce atingere alineatului (6).

Prin derogare de la alineatul (4), Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la negocierea și încheierea unui acord într-unul dintre domeniile menționate la primul paragraf, în cazul în care acest acord conține dispoziții pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea regulilor interne sau în care un astfel de acord se referă la un domeniu în care Comunitatea încă nu și-a exercitat competențele în temeiul prezentului tratat, prin adoptarea de reguli interne.

Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la negocierea și încheierea unui acord orizontal, în măsura în care acesta privește și paragraful precedent sau alineatul (6) al doilea paragraf.

Prezentul alineat nu aduce atingere dreptului statelor membre de a menține și de a încheia acorduri cu țări terțe sau organizații internaționale, în măsura în care acordurile menționate respectă dreptul comunitar și celelalte acorduri internaționale în materie.

(6) Consiliul nu poate încheia un acord în cazul în care acesta cuprinde dispoziții care depășesc competențele interne ale Comunității, în special în cazul în care ar antrena o armonizare a legilor sau regulamentelor statelor membre într-un domeniu în care prezentul tratat exclude o astfel de armonizare.

În această privință, prin derogare de la alineatul (5) primul paragraf, acordurile în domeniul comerțului serviciilor culturale și audiovizuale, al serviciilor educative, cât și al serviciilor sociale și de sănătate umană țin de competența comună a Comunității și a statelor sale membre. De aceea, negocierea unor astfel de acorduri necesită, în afară de decizia comunitară adoptată în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 300, acordul comun al statelor membre. Acordurile negociate în acest fel se încheie împreună de Comunitate și statele membre.

Negocierea și încheierea acordurilor internaționale în domeniul transporturilor rămân sub incidența dispozițiilor titlului V și articolului 300.

(7) Fără a aduce atingere alineatului (6) primul paragraf, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate extinde aplicarea alineatelor (1) - (4) și la negocierile și acordurile internaționale referitoare la proprietatea intelectuală, în măsura în care acestea nu fac obiectul alineatului (5).”

Textul articolului 300 din Tratatul CE este următorul:

„(1) În cazul în care dispozițiile prezentului tratat prevăd încheierea de acorduri între Comunitate și unul sau mai multe state sau organizații internaționale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să înceapă negocierile necesare. Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu comitetele speciale desemnate de Consiliu pentru a o sprijini în această sarcină și cu respectarea directivelor pe care Consiliul poate să i le adreseze.

În exercitarea competențelor care îi sunt atribuite prin prezentul alineat, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazurilor în care alineatul (2) primul paragraf prevede că hotărârea Consiliului necesită unanimitate.

(2) Sub rezerva competențelor recunoscute Comisiei în acest domeniu, semnarea, care poate fi însoțită de o decizie de aplicare provizorie înainte de intrarea în vigoare, precum și încheierea acordurilor sunt decise de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul se referă la un domeniu pentru care este necesară unanimitatea în vederea adoptării unor reguli interne, precum și în cazul acordurilor prevăzute la articolul 310.

Prin derogare de la regulile stabilite la alineatul (3), se aplică aceleași proceduri pentru a decide suspendarea aplicării unui acord, cât și pentru a stabili poziția care urmează să se adopte în numele Comunității într-un organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism este chemat să adopte decizii cu efecte juridice, cu excepția deciziilor de completare sau de modificare a cadrului instituțional al acordului.

Parlamentul European este imediat și pe deplin informat cu privire la oricare decizie adoptată în temeiul prezentului alineat și care privește aplicarea provizorie sau suspendarea acordurilor sau stabilirea poziției Comunității într-un organism creat printr-un acord.

(3) Consiliul încheie acordurile după consultarea Parlamentului European, cu excepția celor menționate la articolul 133 alineatul (3), inclusiv în cazul în care acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea regulilor interne, este necesară procedura menționată la articolul 251 sau cea menționată la articolul 252. Parlamentul European își dă avizul într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcție de urgență. În lipsa unui aviz în acest termen, Consiliul poate hotărî.

Prin derogare de la dispozițiile paragrafului precedent, sunt încheiate după obținerea avizului conform al Parlamentului European acordurile menționate la articolul 310, precum și celelalte acorduri care creează un cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de cooperare, acordurile care au implicații bugetare importante pentru Comunitate și acordurile care implică modificarea unui act adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 251.

În caz de urgență, Consiliul și Parlamentul European pot stabili un termen pentru emiterea avizului conform.

(4) La încheierea unui acord, Consiliul, prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), poate împuternici Comisia să aprobe modificările în numele Comunității în cazul în care acordul prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism constituit prin respectivul acord; Consiliul poate însoți această împuternicire de anumite condiții speciale.

(5) În cazul în care Consiliul intenționează să încheie un acord care modifică prezentul tratat, modificările trebuie mai întâi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(6) Parlamentul European, Consiliul, Comisia sau un stat membru pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului avut în vedere cu dispozițiile prezentului tratat. Acordul care a făcut obiectul unui aviz negativ al Curții de Justiție poate intra în vigoare numai în condițiile stabilite la articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(7) Acordurile încheiate în condițiile stabilite de prezentul articol sunt obligatorii pentru instituțiile Comunității și pentru statele membre.

Evaluare

Observații generale

Toate actele comunitare trebuie să aibă un temei juridic specificat în tratat (sau într-un alt act legislativ pe care intenționează să-l aplice). Temeiul juridic definește competența Comunității ratione materiae și specifică în ce mod trebuie exercitată aceasta, și anume instrumentul sau instrumentele legislative care pot fi utilizate în cadrul procedurii decizionale.

Cu privire la consecințele temeiului juridic, alegerea acestuia are o importanță fundamentală, în special pentru Parlament, deoarece el determină dacă și ce rol îi revine Parlamentului în cadrul procesului de legiferare.

Conform Curții de Justiție, alegerea temeiului juridic nu este subiectivă, ci „trebuie să se bazeze pe factori obiectivi, susceptibili de a fi revizuiți din punct de vedere juridic”(4), cum ar fi obiectivul și cuprinsul măsurii în cauză(5). De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie obiectul principal al măsurii(6).

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, un articol cu caracter general din tratat constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în subsidiar, să atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific din tratat(7).

Cu toate acestea, atunci când are mai multe obiective simultane, indisolubil legate între ele și fără ca unul dintre ele să fie secundar și indirect în raport cu celelalte, măsura trebuie să-și aibă temeiul în dispozițiile pertinente din tratat(8), cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil datorită incompatibilității reciproce dintre procedurile decizionale prevăzute(9).

Propunerea în curs de examinare a Comisiei își are temeiul atât în articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, cât și în articolul 133, care se referă la articolul 300. Întrebarea care se pune este dacă un temei juridic dublu este admisibil.

Analiza propunerii

Aspectul cel mai important de care trebuie să se țină cont este acela că, fiind un instrument de reformare, propunerea în cauză introduce, pe de o parte, modificări substanțiale la legislația existentă și, pe de altă parte, codifică dispozițiile care trebuie să rămână neschimbate. În același timp, aceasta abrogă actele pe care le înlocuiește.

În avizul său din 15 decembrie 2008, Comisia pentru afaceri juridice, sprijinind avizul serviciilor juridice, a considerat că adăugarea unei trimiteri la articolul 133 din Tratatul CE la trimiterea deja existentă la articolul 175 alineatul (1) a constituit o modificare substanțială, care ar fi trebuit identificată prin utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea acestui tip de modificări. Această clarificare i-a permis Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară să ia în considerare un amendament care pune sub semnul întrebării oportunitatea acelui temei juridic suplimentar.

În memorandumul explicativ al propunerii Comisiei, se afirmă că „principalele obiective ale prezentului regulament sunt de a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și de a pune în aplicare un acord internațional în domeniul mediului. Cu toate acestea, prezentul regulament conține măsuri comerciale menite să permită atingerea acestor obiective și, în consecință, prezenta propunere se întemeiază pe articolele 175 și 133 din Tratatul CE”.

De fapt, prevalența obiectivelor privind mediul nu este pusă sub semnul întrebării.

În primul rând, conform considerentului 2 din propunere, persistă o „amenințare serioasă pentru sănătatea umană și pentru mediu” și „este prin urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul protejării sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor negative ale acestor emisii și pentru a evita noi întârzieri în refacerea stratului de ozon”.

În al doilea rând, ceea ce este mult mai instructiv, articolul 1, definind obiectul propunerii, stipulează după cum urmează:

„Prezentul regulament stabilește normele cu privire la producția, importul, exportul, introducerea pe piață, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor care diminuează stratul de ozon, cu privire la raportarea de informații referitoare la aceste substanțe și cu privire la importul, exportul, introducerea pe piață și utilizarea produselor și echipamentelor care conțin sau depind de astfel de substanțe”.

Examinarea acestor texte arată că regulile referitoare la operațiuni comerciale precum importul și exportul substanțelor care diminuează stratul de ozon nu au un obiectiv izolat legat exclusiv de politica comercială comună, dar sunt interconectate cu celelalte dispoziții din propunere, al căror obiectiv general este în mod evident protejarea sănătății umane și a mediului.

Este adevărat că în Capitolul IV al propunerii sunt abordate regulile privind comerțul cu țări terțe, reguli ce ar putea fi considerate drept dispoziții de punere în aplicare a politicii comerciale comune, deoarece introduc, de fapt, restricții la import și interdicții la export. Aceste dispoziții sunt, totuși, funcționale într-un context legislativ mai amplu, care are drept obiectiv garantarea refacerii la timp a stratului de ozon și evitarea unor impacturi negative asupra sănătății umane și a ecosistemelor.

S-ar putea obiecta că aceste elemente trebuie privite ca fiind indisociabil legate, niciunul dintre ele neputând fi considerat ce fiind secundar sau indirect în comparație cu altul și că, dat fiind faptul că o restricție la import sau o interdicție la export nu au putut fi introduse la articolul 175 din Tratatul CE, trebuie recurs la articolul 133.

Cu toate acestea, o examinare a actelor legislative care sunt în prezent reformate, în special Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (astfel cum a fost modificat în mod substanțial în repetate rânduri), arată că, în ciuda unor dispoziții similare ce introduc restricții la import și interdicții la export, temeiul juridic a fost întotdeauna exclusiv articolul 175. Acest lucru dovedește faptul că obiectivele privind mediul au fost întotdeauna predominante.

În ceea ce privește compatibilitatea dintre cele două temeiuri juridice, Curtea de Justiție a stabilit recent că „recurgerea la articolul 133 CE și la articolul 175 alineatul (1) în mod simultan nu este, de asemenea, în măsură să submineze drepturile Parlamentului deoarece, deși primul articol menționat nu prevede în mod formal participarea respectivei instituții la adoptarea unei măsuri de acest tip precum în acest caz, al doilea articol, pe de altă parte, se referă în mod expres la procedura prevăzută la articolul 251 CE. (...) Utilizarea mai multor temeiuri juridice nu aduce, prin urmare, în acest caz nicio atingere drepturilor Parlamentului, deoarece recurgerea la articolul 175 alineatul (1) CE face posibil ca respectiva instituție să adopte măsura în cadrul procedurii de codecizie”(10).

Cu toate acestea, întrucât acele acte ale Comunității al căror centru de gravitate este situat în domeniul mediului pot afecta în mod incidental comerțul, Curtea a admis în plus faptul că, în măsura în care aspectul referitor la politica de mediu este predominant, aprobarea unor astfel de acorduri trebuie să aibă ca temei juridic articolul 175 alineatul (1) CE, și nu articolul 133 CE(11).

În special, în ceea ce privește acordurile internaționale, Curtea, pentru a face distincția între politica comercială comună (articolul 133 CE) și politica în domeniul mediului (articolul 175 CE) ca posibile temeiuri juridice pentru actele Comunității, a dezvoltat criteriul efectului direct și imediat(12). Această abordare poate fi aplicată și altor tipuri de acte ale Comunității. Dacă, prin urmare, un act al Comunității care cuprinde obiective referitoare la politica din domeniul mediului nu are efecte directe și imediate asupra comerțului, actul respectiv trebuie să aibă ca temei juridic articolul 175 CE; în caz contrar, acesta trebuie să aibă ca temei juridic articolul 133 CE. Efectele directe și imediate asupra comerțului nu trebuie să fie în mod necesar promovarea sau facilitarea comerțului. Pentru ca un act al Comunității să poată cădea sub incidența articolului 133 CE, este suficient mai degrabă ca un astfel de act să fie „un instrument menit în esență ... să promoveze, să faciliteze sau să reglementeze comerțul”(13).

Cu toate acestea, rezultă din domeniul de aplicare al propunerii în cauză că, alături de precedentele legislative ale acesteia, măsurile menite să reglementeze comerțul cu substanțe care diminuează stratul de ozon nu pot fi reduse la măsuri comerciale clasice, deoarece sunt menite să protejeze în primul rând sănătatea umană și mediul.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, se consideră că temeiul juridic cel mai adecvat este articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE și că nu este necesară adăugarea niciunei trimiteri la articolul 133, deoarece aceasta ar depăși obiectivele actuale ale propunerii.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 12 februarie 2009, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în unanimitate(14) să recomande ca temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformată) să fie constituit din articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE.

Vă asigur, domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Giuseppe Gargani

(1)

Reformarea constă în adoptarea unui nou act legislativ care să încorporeze într-un singur text atât modificările de fond pe care le aduce unui act anterior cât și dispozițiile neschimbate ale actului vizat. Noul act legislativ înlocuiește și abrogă actul anterior. Este reglementat de Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 (JO C 77, 28.3.2002, p. 1) și de articolul 80a din Regulamentul de procedură. Textul articolului este următorul:

„(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind reformarea legislației comunitare, propunerea se trimite comisiei competente pentru chestiunile juridice și comisiei competente în fond.

(2) Comisia competentă pentru chestiunile juridice examinează propunerea în conformitate cu modalitățile convenite la nivel interinstituțional pentru a se asigura că aceasta nu implică nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare.

În cadrul acestei examinări, amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile. Totuși, în ceea ce privește dispozițiile care au rămas neschimbate în propunerea de reformare, se aplică articolul 80 alineatul (3) al doilea paragraf.

(3) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 150 și 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.

(4) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea implică modificări de fond în afara celor care au fost identificate ca atare, aceasta propune Parlamentului respingerea propunerii și informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea. În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele constată că procedura a devenit fără obiect și informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, care o examinează în conformitate cu procedura normală.”

(2)

Au fost prezenți următorii membri: Giuseppe Gargani (Președinte), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.

(3)

Articolul 174 din Tratatul CE stabilește obiectivele politicii Comunității în domeniul mediului.

(4)

Cauza 45/86 Comisia c. Consiliu [1987] ECR 1439, punctul 5.

(5)

Cauza C-300/89 Comisia c. Consiliu [1991] ECR I-287, pct. 10.

(6)

Cauza C-377/98 Regatul Țărilor de Jos c. Parlamentul European și Consiliu [2001] ECR I-7079, pct. 27.

(7)

Cauza C-377/98 Regatul Țărilor de Jos c. Parlamentul European și Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, punctele 93-94.

(8)

Cauza 165/87 Comisia c. Consiliu [1988], ECR 5545, pct. 11.

(9)

A se vedea, de exemplu, cauza C-300/89 Comisia c. Consiliu [1991] ECR I-2867 punctele 17-21 (cauza dioxidul de titaniu), cauza C-388/01 Comisia c. Consiliu [2004] ECR I-4829 pct. 58 și cauza C-491/01 British American Tobacco [2002] ECR I-11453 punctele 103-111.

(10)

A se vedea hotărârea din 10 ianuarie 2006 în cauza C-178/03 Comisia c. Parlamentul European și Consiliu [2006] ECR I-107, pct. 59 și hotărârea din aceeași dată în cauza C-94/03 Comisia c. Consiliu [2006] ECR I-1, pct. 54.

(11)

Astfel, în cazul unui acord internațional, a se vedea Avizul 2/00 („Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea”) [2001] ECR I-9713, în special punctele 25 și 40 - 44.

(12)

Cauza C‑281/01 Comisia c. Consiliu („Energy Star”) [2002] ECR I‑12049, punctele 40 in fine și 41 in fine. În mod similar, Curtea a mai făcut deja distincția între, spre exemplu, politica culturală (fostul articol 128 din Tratatul CE) și politica industrială (fostul articol 130 din Tratatul CE): Cauza C-42/97 Parlamentul European c. Consiliu [1999] ECR I 869, pct. 63.

(13)

În acest sens, a se vedea Avizul 2/00, pct. 37 in fine; adăugare evidențiere. Instrumentele politicii comerciale nu urmăresc în niciun caz întotdeauna promovarea sau facilitarea comerțului; mai degrabă, articolul 133 CE permite de asemenea măsuri clasice (de protecție) de politică comercială, care pot consta în restricționarea sau chiar interzicerea importului sau exportului anumitor produse, cum ar fi, spre exemplu, impunerea unor drepturi antidumping sau a unui embargo comercial (pentru ultimul caz, a se vedea, de exemplu, Centro-Com, [1997] ECR I‑81).

(14)

La votul final au fost prezenți: Alin Lucian Antochi (Președinte în exercițiu), Rainer Wieland (vicepreședinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreședintă), Francesco Enrico Speroni (vicepreședinte), Monica Frassoni (raportoare), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas.


PROCEDURĂ

Titlu

Substanțe care diminuează stratul de ozon (reformare)

Referințe

COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)

Data prezentării la PE

1.8.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

23.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

JURI

23.9.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

25.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Johannes Blokland

7.10.2008

 

 

Examinare în comisie

8.12.2008

 

 

 

Data adoptării

22.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Johannes Lebech, Robert Sturdy, Andres Tarand

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Aviz juridic - Politica de confidențialitate