ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (Преработена)

6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Holger Krahmer
(Преработена версия - член 80a от правилника)

Процедура : 2007/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0046/2009
Внесени текстове :
A6-0046/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (Преработена)

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0844),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0002/2008),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 година относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1]

–   като взе предвид писмото, изпратено на 10 септември 2008 г. от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 80а, параграф 3 от правилника за дейността,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по правни въпроси (A6‑0046/2009),

A. като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, различни от тези, които са идентифицирани като такива в предложението и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби от предишните актове заедно с тези изменения предложението съдържа обикновена кодификация на съществуващите текстове, без никаква промяна на тяхната същност,

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и включващо техническите изменения, одобрени от комисията по правни въпроси и както е изменено по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Спазването на нормите за допустими емисии, предвидени в настоящата директива, следва да се разглежда като необходимо, но недостатъчно условие за постигане на целите за предотвратяване и намаляване на замърсяването и висока степен на опазване на околната среда, включително подземните води, въздуха и почвата, както и населението. За да се постигнат тези цели, може да се наложи да се определят по-строги пределно допустими норми за замърсяващите вещества, обхванати от настоящата директива, норми за емисиите за други вещества и елементи от околната среда, както и други уместни условия.

Обосновка

Следва да се посочи, че използването на НДНТ е начин за постигане на специфичните цели на директивата; следователно определянето на пределно допустими стойности следва да се разглежда като общо минимално изискване, което само по себе си не представлява оптимален вариант, нито пък е достатъчно, за да доведе до необходимото намаление в замърсяването, въздействието върху околната среда и свързаните с това ефекти за здравето, независимо от състоянието на околната среда.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За да се гарантират предотвратяването и контрола на замърсяването, всяка инсталация следва да действа само ако притежава разрешително или, в случай че става дума за някои инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители, само ако притежава разрешително или е регистрирана.

(5) За да се гарантират предотвратяването и контрола на замърсяването, всяка инсталация следва да действа само ако притежава разрешително или, в случай че става дума за някои инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители, само ако притежава разрешително или е регистрирана. Общото използване на органични разтворители следва да бъде сведено до минимум.

Обосновка

Органичните разтворители причиняват замърсяване, устойчивото производство следва да се основава на техники, при които не се използват разтворители или се използва вода.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Разрешителните следва да включват всички необходими мерки за постигане на високо равнище на опазване на околната среда в нейната цялост, както и нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества, целесъобразни изисквания за опазване на почвата и подпочвените води и изисквания за мониторинг. Условията на разрешителното следва да бъдат определени въз основа на най-добрите налични техники.

(9) Разрешителните следва да включват всички необходими мерки за постигане на високо равнище на опазване на околната среда в нейната цялост, както и нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества, целесъобразни изисквания за опазване на почвата и подпочвените води, изисквания за мониторинг, както и списък на използваните опасни вещества или препарати, определени съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества1. Условията на разрешителното следва да бъдат определени въз основа на най-добрите налични техники.

 

1 ОВ 196, 16.08.1967 г., стр.1

Обосновка

Разрешителното следва да включва списъка на опасните вещества, използвани в съответната инсталация, с цел да се осигури по-голяма прозрачност относно употребата на тези вещества и необходимата основа за определяне на условията на разрешителното.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да бъдат отчетени някои специфични обстоятелства, компетентните органи следва да имат правото да предоставят дерогации, чрез които да бъде разрешавано нормите за допустими емисии да надхвърлят свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите, описани в референтните документи за НДНТ. Такива дерогации следва да се правят въз основа на ясно определени критерии и да не позволяват надхвърляне на нормите за допустими емисии, посочени в настоящата директива.

(11) За да бъдат отчетени някои специфични обстоятелства, компетентните органи следва да имат правото да определят нормите за допустими емисии, еквивалентни параметри или технически мерки, които водят до равнища на емисии, които биха могли да надхвърлят свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите, описани в референтните документи за НДНТ.

Обосновка

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че експлоатацията на дадена инсталация няма да доведе до влошаване качеството на почвата и подземните води. Ето защо условията на разрешителното следва да включват мониторинг на почвата и подземните води, а операторът следва да възстанови площадката след окончателно прекратяване на дейностите.

(16) Необходимо е да се гарантира, че експлоатацията на дадена инсталация няма да доведе до значително влошаване качеството на почвата и подземните води. Ето защо условията на разрешителното следва, доколкото това е необходимо и целесъобразно, да включват мониторинг на почвата и подземните води, както и задължение за възстановяване на площадката след окончателно прекратяване на дейностите в съответствие с изискванията, определени в общностното и националното законодателство. Когато влезе в сила общностно законодателство за изменение на Директива 2004/35/ЕО или за опазване на почвата, Комисията следва да преразгледа разпоредбите относно опазването на почвата и подпочвените води, предвидени в настоящата директива, за да се гарантира последователност и да се избегне двойно регулиране.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За да се гарантира ефективно прилагане и влизане в сила на настоящата директива, операторите следва да представят редовно на компетентния орган доклади за спазване на условията на разрешителното. Държавите-членки следва да гарантират, че операторът и компетентният орган вземат необходимите мерки в случаите, когато не се спазват изискванията на настоящата директива, и предвиждат система за екологични инспекции.

(17) За да се гарантира ефективно прилагане и влизане в сила на настоящата директива, операторите следва да представят редовно на компетентния орган доклади за спазване на условията на разрешителното. Държавите-членки следва да гарантират, че операторите спазват тези условия и че операторът и компетентният орган вземат необходимите мерки в случаите, когато не се спазват изискванията на настоящата директива, и предвиждат система за екологични инспекции. Държавите-членки определят най-подходящите схеми за налагане изпълнението на разпоредбите, включително начина, по който следва да се спазват нормите за допустими емисии.

Обосновка

Схемите за налагане изпълнението на разпоредбите трябва да бъдат определяни от държавите-членки.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Необходимо е обществото да участва действително във вземането на решения, за да има възможност да изрази становището и тревогите си, които може да са от значение за тези решения, а органът за вземане на решения да взема предвид тези становища и тревоги, като по този начин да се постигне по-голяма отчетност и прозрачност на процеса за вземане на решения и ще се допринесе за обществената осведоменост по въпросите, свързани с околната среда, и за обществена подкрепа за взетите решения. Съответните членове на обществото следва да разполагат с достъп до правосъдие, за да могат да дадат своя принос за защитата на правото на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

(18) Като се вземат предвид разпоредбите на Конвенцията от Орхус, необходимо е обществото да участва действително във вземането на решения, за да има възможност да изрази становището и тревогите си, които може да са от значение за тези решения, а органът за вземане на решения да взема предвид тези становища и тревоги, като по този начин да се постигне по-голяма отчетност и прозрачност на процеса за вземане на решения и ще се допринесе за обществената осведоменост по въпросите, свързани с околната среда, и за обществена подкрепа за взетите решения. Съответните членове на обществото следва да разполагат с достъп до правосъдие, за да могат да дадат своя принос за защитата на правото на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

Обосновка

Изменението предвижда позоваване на конкретен документ на ЕС, приет в Орхус на 25 юни 1998 г., свързан с достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Инсталациите, произвеждащи титанов двуокис, могат да доведат до значително замърсяване на въздуха и водите. За да се намалят тези въздействия, е необходимо на ниво на Общността да се определят по-строги норми за допустими емисии за някои замърсяващи вещества.

(24) Инсталациите, произвеждащи титанов двуокис, могат да доведат до значително замърсяване на въздуха и водите, както и до появата на токсикологичен риск. За да се намалят тези въздействия, е необходимо на ниво на Общността да се определят по-строги норми за допустими емисии за някои замърсяващи вещества.

Обосновка

Титановият диоксид може да доведе до появата на токсикологичен риск, тъй като дразни кожата, очите и лигавицата на дихателната система.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) По-специално на Комисията се дават правомощия за установяване на критерии за предоставяне на дерогации от свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ и за определяне честотата на периодичния мониторинг и съдържанието на доклада за базовата линия, както и на критериите, които трябва да се използват за оценяване на екологичния риск. На Комисията следва да се предоставят също така правомощия за приемане на мерки във връзка с развитието и прилагането на най-нови техники, за определяне на средна норма за допустими емисии на серен двуокис в определени случаи, за определяне на датата, от която следва да започне постоянното измерване на емисиите на тежки метали, диоксини и фурани във въздуха, за установяване на вида и формата на информацията, която трябва да се предостави от държавите-членки на Комисията относно изпълнението на настоящата директива и адаптирането на приложения V—VIII към научно-техническия прогрес. За инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци това може да включва установяването на критерии за разрешаване на дерогации от постоянния мониторинг на общото количество на емисиите на прах. Тъй като тези мерки имат общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или да я допълнят с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

заличава се

Обосновка

Принципът на субсидиарност следва да бъде спазен. Освен това е от съществено значение участието на заинтересованите страни, например експертни лица на промишлеността, в процедурите. Техническа експертиза е необходима, с цел разработване на технически безупречни и осъществими методи.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Държавите-членки следва да установят правила, отнасящи се до санкциите, които ще се прилагат в случаите на нарушение на разпоредбите на настоящата директива, и да осигуряват тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи,

(27) В съответствие с принципа „замърсителят плаща“ държавите-членки следва да установят правила, отнасящи се до санкциите, които ще се прилагат в случаите на нарушение на разпоредбите на настоящата директива, и да осигуряват тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи,

Обосновка

Изменението има за цел да прецизира формулировката и да позволи на държавите-членки да търсят правни санкции за замърсителите.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а) За да бъдат преодолени значителните проблеми, възникващи във връзка с емисиите на диоксини, фурани и други съответни замърсяващи вещества, изпускани от инсталациите, които произвеждат чугун и стомана и, по-специално, в които се претопява желязна руда, към такива инсталации приоритетно и във всеки случай към 31 декември 2011 г. следва да се прилага процедурата, предвидена в настоящата директива.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 3 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а. "равнища на емисиите, които са свързани с най-добрите налични техники" (РЕСНДНТ) означава обхвата на емисиите, получени чрез използване, при нормални експлоатационни условия, на най-добрите налични техники съгласно описанието в референтните документи за НДНТ и изразен като средни стойности за определен период от време и при определени референтни условия;

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 - точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. „заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес от  вземането на решение или актуализирането на разрешително или условията на  разрешителното;

12. „заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес от  вземането на решение или актуализирането на разрешително или условията на  разрешителното; за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на изискванията съгласно съответното националното право, се считат за заинтересовани;

Обосновка

Заличаването от Комисията на последната част от изречението противоречи на Конвенцията от Орхус и поради това следва да се отмени.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13. „най-нова техника“ означава непозната досега техника за промишлена дейност, която би могла да осигури по-висока обща степен на опазване на околната среда или реализиране на по-големи икономии, в сравнение със съществуващите най-добри налични техники;

13. „най-нова техника“ означава непозната досега техника за промишлена дейност, която, ако докаже предимствата си в промишлеността и бъде развита с търговска цел, би осигурила по-висока обща степен на опазване на околната среда или най-малко същото ниво на опазване и реализиране на по-големи икономии, в сравнение със съществуващите най-добри налични техники;

Обосновка

Изменението подобрява определението.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава количествена информация за замърсяването на почвата и подземните води с опасни вещества;

15. „доклад за базовата линия“ означава количествена информация за замърсяването на почвата и подземните води от значителни количества съответни опасни вещества;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – точка 17 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17а. "инспекция на околната среда" означава всяка дейност, която включва проверка на съответствието на инсталация със съответни изисквания в областта на околната среда;

Обосновка

Понятието "инспекция на околната среда" се тълкува по различен начин от различни държави-членки. Следователно има нужда от ясно определение за единно докладване относно изпълнението на директивата.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 3 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

34а. "общи правила със задължителна сила" означава пределно допустими стойности или други условия, определени в законодателството в областта на околната среда, най-малко на секторно равнище, които биват посочени с намерението да бъдат използвани пряко за определяне на условия за разрешителни.

Обосновка

Необходимо е ясно определение на "общи правила със задължителна сила".

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Едно разрешително може да се отнася до две  или повече инсталации или отделни техни части, експлоатирани от един и същ оператор на една и съща или различни площадки  .

2. Държавите-членки могат да предвидят, че едно разрешително може да се отнася до две или повече инсталации или отделни техни части, експлоатирани от един и същ оператор на една и съща или различни площадки.

В случай че разрешителното се отнася за две или повече инсталации, всяка от тях трябва да спазва изискванията на настоящата директива.

В случай че разрешителното се отнася за две или повече инсталации, всяка от тях поотделно трябва да спазва изискванията на настоящата директива.

Обосновка

Предлаганият компромис има за цел да изясни, че това е възможност за държавите-членки и че те не са задължени да използват този гъвкав инструмент (ако, например, тяхната организация на издаване на разрешителни не би позволила такава система).

Изменение  19

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Две или повече физически или юридически лица могат да бъдат заедно оператори на инсталация или горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, или да бъдат оператори на различни части от инсталациите.

Държавите-членки могат да предвидят, че две или повече физически или юридически лица имат право да бъдат заедно оператори на инсталация или горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, или да бъдат оператори на различни части от инсталациите. Определя се едно физическо или юридическо лице, което да поеме отговорността за спазване на задълженията, произтичащи от директивата.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. операторът предоставя на компетентния орган доклад за спазване на условията на разрешителното поне веднъж на дванадесет месеца;

1. операторът предоставя на компетентния орган съответните данни за спазване на условията на разрешителното поне веднъж на двадесет и четири месеца и те незабавно се правят достъпни чрез интернет. В случай че при инспекция в съответствие с член 25 бъде установено нарушение на условията на разрешителното, честотата на докладване се увеличава до поне веднъж на дванадесет месеца.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаи на нарушение, което причинява опасност за човешкото здраве или околната среда  , експлоатацията на инсталацията или горивната инсталация, инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци  се спира до възстановяване на съответствието в съответствие с първа алинея, буква б).

В случаи на нарушение, което причинява значителна опасност за човешкото здраве или околната среда, експлоатацията на инсталацията или горивната инсталация, инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци  се спира до възстановяване на съответствието в съответствие с първа алинея, буква б).

Изменение  22

Предложение за директива

Член 12 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. предприемане на необходимите мерки за избягване на възможните рискове от замърсяване и привеждането на площадката, върху която е разположена инсталацията, в състоянието, описано в член 23, параграфи 2 и 3,  след окончателното прекратяване на нейната експлоатация.

8. предприемане на необходимите мерки за избягване на възможните рискове от замърсяване и привеждането на площадката, върху която е разположена инсталацията, в задоволително състояние в съответствие с изискванията, залегнали в член 23, параграфи 2 и 3,  след окончателното прекратяване на нейната експлоатация.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) доклад за базовата линия, в случай че е уместно;

д) ако дейността включва опасни вещества в значителни количества, доклад за базовата линия, който предоставя информация за тези вещества;

Изменение  24

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) мерките за предотвратяване и оползотворяване на генерираните от инсталацията отпадъци;

з) при необходимост, мерките за предотвратяване и оползотворяване на генерираните от инсталацията отпадъци,

Обосновка

Спорно е дали тези мерки са абсолютно необходими по отношение на някои инсталации, като например горивните инсталации с входяща топлинна мощност между 20 MW и 50 MW (ако попадат в обхвата на преработената директива). Основният въпрос по отношение на тези инсталации е свързан с въздействието на емисиите върху въздуха и ние считаме, че не би бил необходим напълно интегриран подход, който да включва мерки за предотвратяване и контрол на емисиите в почвата и водите (т.е. въздействието на отпадъците).

Изменение  25

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1 - буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) основните алтернативи за предложените технологии, техники и мерки, проучени от заявителя под формата на резюме.

к) основните съответни алтернативи за предложените технологии, техники и мерки, проучени от заявителя под формата на резюме.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявлението за издаване на разрешително съдържа и нетехническо резюме на изискванията, посочени в алинея първа.

Заявлението за издаване на разрешително съдържа и нетехническо резюме на изискванията, посочени в алинея първа, както и доклад за базовата линия, в случай че е уместно.

Обосновка

Докладът за базовата линия следва да се изисква само за по-големи инсталации.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Референтни документи за най-добри налични техники (НДНТ)

Референтни документи за най-добри налични техники (НДНТ) и обмен на информация

1. Комисията приема референтни документи за НДНТ, въз основа на резултатите от обмена на информация, посочен в член 29.

1. Комисията организира обмен на информация между държавите-членки, представители на техните съответни компетентни органи, оператори и доставчици на техники, представляващи съответната промишленост, неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда и Комисията, по отношение на следното:

 

а) характерните за инсталациите показатели, свързани с емисиите, замърсяването, потреблението и естеството на суровините, използването на енергия и образуването на отпадъци; и

 

б) най-добрите налични техники, които са използвани, свързания с тях мониторинг и тяхното развитие.

 

Комисията създава форум за обмен на информация, който включва държавите-членки, представители на техните съответни компетентни органи, представителите на съответните сектори на промишлеността и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда, относно организирането на обмена на информация, посочен в настоящия параграф.

 

Комисията установява насоки относно обмена на информация, включително във връзка със събирането на данни и определянето на съдържанието на референтните документи за НДНТ. Комисията публикува доклад за оценка в тази връзка. Този доклад се прави достъпен чрез интернет.

 

1а. Комисията публикува резултатите от обмена на информация, посочен в параграф 1, като нов или актуализиран референтен документ за НДНТ.

2. Тези референтни документи за НДНТ описват по-специално най-добрите налични техники, свързаните с тях равнища на емисиите и мониторинг, мониторинга на почвата и подземните води и възстановяването на площадката, както и най-новите техники, като се обръща специално внимание на критериите, изброени в приложение III. Комисията извършва преглед и актуализация на референтните документи за НДНТ, както е уместно.

2. Тези референтни документи за НДНТ описват по-специално най-добрите налични техники, свързаните с тях равнища на емисиите и потреблението, свързаният мониторинг, мониторинга на почвата и подземните води и възстановяването на площадката, както и най-новите техники, като се обръща специално внимание на критериите, изброени в приложение III, като приключва преразглеждането в срок от осем години след публикуването на последния вариант. Комисията гарантира, че заключенията относно НДНТ на референтните документи за НДНТ са достъпни на всички официални езици на държавите-членки. По искане на държава-членка Комисията прави достъпен целия референтен документ за НДНТ на съответния език.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подходящи изисквания, осигуряващи опазване на почвата и подземните води, и мерки за управлението на отпадъците, генерирани от инсталацията;

б) при нужда подходящи изисквания, осигуряващи опазване на почвата и подземните води, и мерки за управлението на отпадъците, генерирани от инсталацията;

Обосновка

Запазването на гъвкавостта е от ключово значение, по тази причина препоръчваме отново да се използва формулировката „при нужда".

Изменение  29

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) изисквания за осъществяване на периодичен мониторинг във връзка с опасните вещества, които е възможно да бъдат открити на площадката, като се вземе предвид вероятността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката, на която е разположена инсталацията;

г) изисквания за осъществяване на периодичен мониторинг във връзка със съответните опасни вещества, които е възможно да бъдат открити в значителни количества на площадката, като се вземе предвид вероятността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката, на която е разположена инсталацията;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато дадена инсталация или част от нея не е включена в референтните документи за НДНТ или в случай че същите документи не съдържат всички потенциални въздействия от тази дейност върху околната среда, компетентният орган определя най-добрите налични техники за съответната инсталация или дейности въз основа на критериите, изброени в приложение III, и определя в съответствие с това условията на разрешителното.

4. Когато дадена инсталация или част от нея не е включена в референтните документи за НДНТ или в случай че същите документи не съдържат всички потенциални въздействия от тази дейност върху околната среда, компетентният орган, чрез консултации с оператора, определя равнищата на емисиите, които могат да бъдат постигнати чрез използването на най-добрите налични техники за съответната инсталация или дейности въз основа на критериите, изброени в приложение III, и определя в съответствие с това условията на разрешителното.

Обосновка

Именно операторът познава най-добре процесите и той следва да участва в определянето на равнищата на емисиите, които могат да бъдат постигнати чрез използването на най-добрите налични техники.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган определя нормите за допустими емисии, които не надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

Компетентният орган определя норми за допустими емисии и изисквания, свързани с мониторинга и спазването на условията, за да гарантира, че равнищата на емисиите, свързани с НДНТ не се надхвърлят.

 

Нормите за допустими емисии могат да бъдат допълнени от еквивалентни параметри или технически мерки, в случай че може да бъде постигнато еквивалентно ниво на опазване на околната среда.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора алинея в определени случай компетентният орган може въз основа на оценка на екологичните и икономическите разходи и ползи, отчитаща техническите характеристики на съответната инсталация, нейното географско положение и условията на местната околна среда, да определи норми за допустими емисии, които надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора алинея компетентният орган може в изключителни случаи в резултат на оценката на екологичните и икономическите разходи и ползи, отчитаща техническите характеристики на съответната инсталация, нейното географско положение и условията на местната околна среда, да определи норми за допустими емисии, еквивалентни параметри или технически мерки, както и изисквания, свързани с мониторинга и спазването на условията, по такъв начин, че свързаните с НДНТ равнища на емисиите могат да бъдат надхвърлени.

Тези норми за допустими емисии обаче не може да бъдат по-големи от нормите за допустими емисии, определени в приложения V—VIII, когато е приложимо.

Тези норми за допустими емисии, еквивалентни параметри или технически мерки обаче не може да бъдат по-големи от нормите за допустими емисии, определени в съответствие с член 68, буква а) или, когато е приложимо, в приложения V—VIII.

 

Държавите-членки гарантират, че на засегнатата общественост се предоставя навременна и ефективна възможност за участие в процеса на вземане на решение относно предоставянето на дерогацията, посочена в настоящия параграф.

 

Когато нормите за допустими емисии, еквивалентните параметри и техническите мерки се определят съгласно настоящия параграф, мотивите за разрешаване на отклонение на равнищата на емисиите от свързаните с НДНТ равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ се документират и обосновават в приложение към условията на разрешителното.

Комисията може да определи критерии за предоставяне на дерогацията, посочена в настоящия параграф.

Комисията може да определи критерии за предоставяне на дерогацията, посочена в настоящия параграф.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването Й. се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването Й. се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга първата алинея, периодичен мониторинг се провежда поне веднъж на седем години.

Без да се засяга първата алинея, периодичен мониторинг на подземните води се провежда поне веднъж на пет години, а периодичен мониторинг на почвата - поне веднъж на десет години, освен ако този мониторинг не се основава на системна оценка на риска от замърсяване.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Общите правила със задължителна сила се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използването на определена техника или специална технология.

2. Общите правила със задължителна сила се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използването на определена техника или специална технология, с цел да се гарантира спазване на членове 15 и 16.

Държавите-членки гарантират, че общите правила със задължителна сила съдържат норми за допустими емисии или еквивалентни параметри или технически мерки, които не надхвърлят равнищата на свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно описанието в референтните документи за НДНТ.

 

Обосновка

Параграфи 2 и 3 се отнасят до определянето на условия в общите правила със задължителна сила и тяхното преразглеждане, когато е публикуван нов референтен документ за НДНТ. Вместо да се отварят отново темите, свързани с НДНТ и преразглеждането на разрешителните, този компромисен текст предлага да се направи пряка връзка с членовете относно НДНТ и референтните документи за НДНТ (членове 15 и 16) и относно преразглеждането на разрешителните (член 22).

Изменение  35

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки гарантират актуализирането на общите правила със задължителна сила с информация за развитието на най-добрите налични техники.

3. Държавите-членки гарантират актуализирането на общите правила със задължителна сила с информация за развитието на най-добрите налични техники, с цел да се гарантира спазване на член 22.

Когато Комисията приема нов или актуализиран референтен документ за НДНТ, държавите-членки преразглеждат и актуализират общите правила със задължителна сила за съответните инсталации в срок от четири години от датата на публикуване, в случай че е необходимо.

 

Обосновка

Параграфи 2 и 3 се отнасят до определянето на условия в общите правила със задължителна сила и тяхното преразглеждане, когато е публикуван нов референтен документ за НДНТ. Вместо да се отварят отново темите, свързани с НДНТ и преразглеждането на разрешителните, този компромисен текст предлага да се направи пряка връзка с членовете относно НДНТ и референтните документи за НДНТ (членове 15 и 16) и относно преразглеждането на разрешителните (член 22).

Изменение  36

Предложение за директива

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган следи или е информиран за развитието на най-добрите налични техники , както и за публикуването на нови или ревизирани референтни документи за НДНТ.

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган следи или е информиран за развитието на най-добрите налични техники, както и за публикуването на нови или ревизирани референтни документи за НДНТ, и освен това информира заинтересованата общественост.

Обосновка

Полезно е държавите-членки да информират заинтересованата общественост относно развитието в референтните документи за НДНТ.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато Комисията приема нов или актуализиран референтен документ за НДНТ, държавите-членки съблюдават за това компетентният орган да преразгледа и актуализира условията на разрешителното за съответните инсталации в срок от четири години от датата на публикуване, в случай че е необходимо.

3. Когато Комисията публикува нов или актуализиран референтен документ за НДНТ, държавите-членки съблюдават за това компетентният орган да преразгледа и, когато е необходимо, да актуализира условията на разрешителното за съответните инсталации в срок от четири години от датата на публикуване.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) на развитие  в най-добрите налични техники, позволяващи значително намаляване на емисиите ;

б) на съществени изменения в най-добрите налични техники, позволяващи значително намаляване на емисиите;

Изменение  39

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) когато е необходимо да се спазят нормите за качество на околната среда в съответствие с член 19.

г) когато е необходимо да се спазят разпоредбите на Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители1 или нормите за качество на околната среда в съответствие с член 19.

 

1 ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети и Директива 20../00/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, компетентният орган гарантира, че до окончателно прекратяване на експлоатация ще се прилагат условията на разрешителното, наложени за осигуряване спазването на принципа, определен в член 12, точка 8.

1. Без да се засягат Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им1, Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право2 и Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, компетентният орган гарантира, че до окончателно прекратяване на експлоатация ще се прилагат условията на разрешителното, наложени за осигуряване спазването на принципа, определен в член 12, точка 8.

 

_________________

 

1 ОВ L ...

 

2 ОВ L ... (COM(2007)0051).

 

3 ОВ L ... (COM(2006)0232).

Изменение  41

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато дейността включва използването, производството и изпускането на опасни вещества, свързани с възможността да се замърсят почвата или подземните води на площадката на инсталацията, операторът подготвя доклад за базовата линия, преди да започне експлоатацията на дадена инсталация или преди актуализирането на разрешителното за инсталация. Докладът съдържа количествената информация, необходима за определяне на първоначалното състояние на почвата и подземните води.

2. Когато дейността включва използването, производството и изпускането на съответни количества опасни вещества, свързани с възможността да се замърсят почвата или подземните води на площадката на инсталацията, операторът подготвя доклад за базовата линия, преди да започне експлоатацията на дадена инсталация или преди актуализирането на разрешителното за инсталация. Докладът съдържа количествената информация, необходима за определяне на първоначалното състояние на почвата и подземните води по отношение на значителните количества опасни вещества.

Комисията установява критерии за съдържанието на доклада за базовата линия.

Комисията установява общите критерии за съдържанието на доклада за базовата линия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

Изменение  42

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията операторът прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества. В случай че инсталацията е причинила замърсяване с опасни вещества на почвата и подземните води в сравнение с първоначалното състояние, установено в доклада за базовата линия, посочен в параграф 2, операторът възстановява площадката и възвръща първоначалното й състояние.

3. След прекратяване на експлоатацията операторът информира компетентния орган и прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества. В случай че инсталацията е причинила замърсяване с опасни вещества на почвата и подземните води в сравнение с първоначалното състояние, установено в доклада за базовата линия, посочен в параграф 2, операторът възстановява площадката и възвръща първоначалното й състояние.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Представяне на доклад за спазване на условията

Сравняване на емисиите с равнищата на емисии, които са свързани с най-добрите налични техники

Докладът за спазване на изискванията, посочен в член 8, точка 1, включва сравнение между експлоатацията на инсталацията, включително равнището на емисиите, и най-добрите налични техники съгласно референтните документи за НДНТ.

Съответните данни за спазване на условията на разрешителното, посочени в член 8, точка 1, включват сравнение между емисиите и свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ. Тези съответни данни незабавно се правят достъпни чрез интернет.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въз основа на инспекционните планове компетентният орган изготвя редовно програми за инспекции, определящи честотата на посещенията на място за различните видове инсталации.

4. Въз основа на инспекционните планове компетентният орган изготвя редовно програми за инспекции, определящи честотата на посещенията на място за различните видове инсталации.

 

Държавите-членки гарантират, че разполагат с достатъчен брой квалифициран персонал, който да осъществява инспекциите.

Тези програми включват поне едно посещение на място на дванадесет месеца за всяка инсталация, освен ако не се основават на системна оценка на екологичния риск на съответните конкретни инсталации.

Тези програми включват поне едно внезапно посещение на място на осемнадесет месеца за всяка инсталация. Тази честота се увеличава до поне веднъж на шест месеца, ако дадена инспекция е установила случай на неспазване на условията на разрешителното.

 

Ако тези програми се основават на системна оценка на екологичния риск на съответните конкретни инсталации, честотата на инспекциите на място може да бъде намалена до минимум една на двадесет и четири месеца.

 

Системната оценка на екологичния риск се основава на обективни критерии, като:

 

а) историята на спазване от страна на оператора на условията на разрешителното;

 

б) въздействието на инсталацията върху околната среда и човешкото здраве;

 

в) участието на оператора в Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) съгласно Регламент (ЕО) № 761/2001 или прилагането на еквивалентни схеми по управление на околната среда

Комисията установява критерии за оценката на екологичния риск.

Комисията може да установи допълнителни критерии за оценката на екологичния риск.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2).

Изменение  45

Предложение за директива

Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Нерутинни инспекции се провеждат възможно най-скоро за проучване на сериозни жалби, свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти, и случаи на неспазване на условията и, когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира разрешителното.

6. Нерутинни внезапни инспекции се провеждат възможно най-скоро за проучване на сериозни и достоверни жалби, свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти, и случаи на неспазване на условията или при наличието на обстоятелства, сериозно застрашаващи човешкото здраве, и, когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира разрешителното.

 

При извършването на подобна нерутинна инспекция, компетентните органи могат да изискат от операторите да предоставят сведения, с цел разследване на инцидент, авария или случаи на неспазване на условията, включително здравни статистики.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 25 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответният оператор се уведомява за доклада, който става обществено достояние в срок от два месеца след провеждане на инспекцията.

Съответният оператор се уведомява за доклада в срок от два месеца. Компетентния орган прави доклада обществено достояние в интернет в срок от четири месеца след провеждане на инспекцията

Изменение  47

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) приемане на общи правила със задължителна сила съгласно членове 7 и 18.

г) актуализиране на разрешително или условия на разрешително за инсталация, когато трябва да се предостави дерогация в съответствие с член 16, параграф 3.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда и отговарящи на всички изисквания съгласно националното право, се считат за заинтересовани.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1, букви а) и б) не се прилагат, в случай че са спазени всички долупосочени условия:

заличава се

а) новата инсталация или съществена промяна е предмет на Директива 85/337/ЕИО;

 

б) общите правила със задължителна сила обхващат всички необходими условия на разрешителното;

 

в) за да се спази член 19, не е необходимо да се налагат никакви по-стриктни изисквания.

 

Изменение  50

Предложение за директива

Член 26 - параграф 3 - встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато е взето решение за издаване, преразглеждане или актуализиране на разрешително или за приемане или актуализиране на общи правила със задължителна сила  , компетентният орган прави обществено достояние  следната информация:

3. Когато е взето решение за издаване, преразглеждане или актуализиране на разрешително, компетентният орган незабавно прави обществено достояние следната информация:

Изменение  51

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) начина, по който са определени включените в разрешителното или общите правила със задължителна сила норми за допустими емисии във връзка с най-добрите налични техники и свързаните с тях равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ;

д) начина, по който са определени условията на разрешителното, посочени в член 15 във връзка с най-добрите налични техники и свързаните с тях равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ;

Изменение  52

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) когато се предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 3, причините за дерогацията и наложените условия;

е) когато се предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 3, конкретните причини за дерогацията, въз основа на критериите съгласно член 16, параграф 3, и наложените условия;

Изменение  53

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) резултата от преразглеждането на общите правила със задължителна сила съгласно член 18, параграф 3 и от разрешителните съгласно член 22, параграфи 1, 3 и 4;

ж) резултата от преразглеждането на разрешителните съгласно член 22, параграфи 1, 3 и 4;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки гарантират, че информацията, посочена в букви а) до ж), се предоставя на разположение в интернет незабавно.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 29

заличава се

Обмен на информация

 

Комисията организира обмен на информация с  държавите-членки, съответните промишлени сектори  . и неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда, във връзка със:

 

а) характерните за инсталациите показатели, свързани с емисиите, замърсяването, потреблението и естеството на суровините, използването на енергия или образуването на отпадъци;

 

б) използваните  техники, свързания с тях мониторинг и новостите в тях.

 

Изменение  56

Предложение за директива

Член 30 - параграф 2 - встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на първата алинея Комисията приема мерки за определяне на:

За целите на първата алинея Комисията приема следните критерии:

Обосновка

Предложението е да се запази комитологията, но да се подчертае, че са приети критерии (не мерки).

Изменение  57

Предложение за директива

Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато една горивна инсталация се разшири  , нормите за допустими емисии  , посочени в част 2 от приложение от V, се прилагат за частта на инсталацията , засегната от промяната,  и се определят в съответствие с номиналната входяща  топлинна мощност на цялата горивна  инсталация.

6. Когато една горивна инсталация се разшири с 20 MW или повече, нормите за допустими емисии, посочени в част 2 от приложение V, се прилагат за частта на инсталацията, засегната от промяната, и се определят в съответствие с номиналната входяща  топлинна мощност на цялата горивна  инсталация.

Обосновка

Дребни разширявания на горивни инсталации не следва да бъдат обхванати от тази разпоредба.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват осъществяването на  мониторинг  на замърсяващите вещества във въздуха  съгласно приложение V, част 3.

1. Държавите-членки осигуряват осъществяването на  мониторинг  на замърсяващите вещества във въздуха  съгласно приложение V, част 3. Държавите-членки могат да изискват подобен мониторинг да се извършва на разноски на оператора.

Обосновка

Този текст беше заличен от директивата за големите горивни инсталации и се добавя отново с цел изясняване.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на Комисията ще бъде предоставяна информация относно изпълнението на настоящата директива, относно представителни данни за емисиите и други въздействия върху околната среда, относно нормите за допустими емисии и прилагането на най-добрите налични техники в съответствие с членове 15 и 16.

1. Държавите-членки гарантират, че на Комисията ще бъде предоставяна информация относно изпълнението на настоящата директива, относно представителни данни за емисиите и други въздействия върху околната среда, относно нормите за допустими емисии и прилагането на най-добрите налични техники в съответствие с членове 15 и 16, както и относно дерогациите, предоставени съгласно член 16, параграф 3.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следва да разработят и редовно да обновяват национални информационни системи, с помощта на които да предоставят в електронен формат информацията, посочена в първата алинея.

Държавите-членки следва да разработят и редовно да обновяват национални информационни системи, с помощта на които да предоставят в електронен формат информацията, посочена в първата алинея. Държавите-членки правят обществено достояние предоставената информация в обобщен вид.

Обосновка

С цел на Комисията да се предоставят всички необходими средства за наблюдение на прилагането на директивата и, по-специално, за оценка на начина, по който се прилагат дерогациите от НДНТ, от държавите-членки трябва да се изисква да докладват конкретни сведения относно използването на тази възможност. Освен това предоставяните от държавите-членки данни относно използването на НДНТ и равнищата на емисии също следва да служат за целите на прегледа на референтните документи за НДНТ. Обобщаващите доклади относно прилагането следва да са на разположение, за да се гарантира, че обществеността е осведомена в подобаваща степен.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 68

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на най-добрите налични техники Комисията адаптира части 3 и 4 от приложение V, части 1, 2, 6, 7 и 8 от приложение VI, части 1, 5, 6, 7 и 8 от приложение VII и части 2 и 4 от приложение VIII към научно-техническия прогрес.

1. Въз основа на най-добрите налични техники, описани в съответните референтни документи за НДНТ, Комисията, в срок от 12 месеца след публикуване на референтен документ за НДНТ в съответствие с член 14, въз основа на заключенията за НДНТ в референтния документ за НДНТ, актуализира приложения V, VI, VII, VIII, като определя норми за допустими емисии като минимални изисквания. Нормите за допустими емисии могат да бъдат допълнени от еквивалентни параметри или технически мерки и изисквания, свързани с мониторинга и спазването на условията, в случай че може да бъде постигнато еквивалентно ниво на опазване на околната среда.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

 

2. Преди приемането на мерките за изпълнение, посочени в параграф първи, Комисията организира консултации със съответните промишлени сектори и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда, и докладва относно резултатите от консултациите и начина, по който те са взети предвид.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 68 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 68a

 

Минимални изисквания

 

1. Без да се засяга член 68, Комисията, в срок от 12 месеца след публикуване на референтен документ за НДНТ в съответствие с член 14, въз основа на заключенията за НДНТ в референтния документ за НДНТ, определя норми за допустими емисии, както и изисквания, свързани с мониторинга и спазването на условията, като минимални изисквания. Нормите за допустими емисии могат да бъдат допълнени от еквивалентни параметри или технически мерки, когато посредством такива еквивалентни параметри може да бъде постигнато еквивалентно ниво на опазване на околната среда.

 

Подобни минимални изисквания са насочени към значителни въздействия на съответните дейности или инсталации върху околната среда и се основават на РЕСНДНТ.

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

 

2. Преди приемането на мерките за изпълнение, посочени в параграф първи, Комисията организира консултации със съответните промишлени сектори и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда, и докладва относно резултатите от консултациите и начина, по който те са взети предвид.

 

3. В съответствие с параграфи 1 и 2 Комисията определя, по-специално, към 31 декември 2011 г. норми за допустими емисии, както и изисквания, свързани с мониторинга и спазването на условията, за диоксини и фурани, изпускани от инсталации, осъществяващи дейностите, посочени в точки 2.1 и 2.2 на приложение І.

 

Държавите-членки или техните компетентни органи могат да определят по-строги норми за допустими емисии за емисиите на диоксини и фурани.

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

Изменение  63

Предложение за директива

Приложение I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изчисляване на общата номинална входяща топлинна мощност на споменатите в точка 1.1 инсталации, не следва да се отчитат в изчислението горивните съоръжения които са с номинална входяща топлинна мощност под 50 MW и годишна използваемост не повече от 350 часа годишно.

При изчисляване на общата номинална входяща топлинна мощност на споменатите в точка 1.1 инсталации, не следва да се отчитат в изчислението горивните съоръжения които са с номинална входяща топлинна мощност под 50 MW и годишна използваемост не повече от 500 часа годишно.

Обосновка

Вместо да бъде променян прагът, се предлага да се запази праг от 20 MW, но да бъде изменено de minimis правилото, за да се изключат повече малки инсталации от изчисленията.

Изменение  64

Предложение за директива

Приложение І – точка 2.5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) експлоатация на леярни за цветни метали, произвеждащи лети метални изделия, с производствен капацитет на добри отливки над 2,4 тона дневно за олово и кадмий и 12 тона дневно за всички останали метали.

в) експлоатация на леярни за цветни метали, произвеждащи лети метални изделия, с капацитет на топене над 2,4 тона дневно за олово и кадмий и 12 тона дневно за всички останали метали.

Обосновка

Производството на "добри" или "лоши" отливки в дадена инсталация има едно и също въздействие върху околната среда. Освен това ще е трудно да се прилага праг, изразен единствено чрез определението "добри отливки". Поради тази причина текстът може да бъде подобрен, за да се прецизира описанието на обхвата и то да стане по-ясно, без да се променя драстично настоящият обхват на КПКЗ.

Изменение  65

Предложение за директива

Приложение I – точка 5.2 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.2. Изгаряне на неопасни  отпадъци с капацитет над 3 тона за час.

5.2. Изгаряне и съвместно изгаряне на неопасни  отпадъци с капацитет над 3 тона за час.

Обосновка

Съвместното изгаряне вече е включено чрез описанието на други дейности, като например производството на цимент. Все пак би имало смисъл да се уточни, че съвместното изгаряне наистина е включено (какъвто вече е случаят с опасните отпадъци в точка 5.1, буква в).

Изменение  66

Предложение за директива

Приложение І – точка 5.3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) физикохимично третиране;

б) физикохимично третиране; с изключение на дейности в обхвата на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води1 и чийто единствен продукт е обработена утайка, в съответствие с определението на Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието2. Това изключение се прилага само в случаи, при които би било постигнато най-малко същото ниво на опазване на околната среда, както съгласно настоящата директива;

 

1 ОВ L 135, 30.05.1991 г.

 

2 ОВ L 181, 04.07.1986 г.

Обосновка

С цел да се избегне припокриване на законодателството и да се гарантира последователност е оправдано да не се обхващат инсталации, които са обект на Директива 91/271/ЕО за пречистването на градските отпадъчни води. Освен това изменението се позовава по подходящ начин на Директивата за утайките по отношение на определението на "обработена утайка".

Изменение  67

Предложение за директива

Приложение І – точка 5.3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) третиране на шлака и пепел;

г) третиране на шлака и пепел, което не е обхванато от други категории промишлени дейности;

Изменение  68

Предложение за директива

Приложение І – точка 5.23 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) третиране на метален скрап.

д) третиране на метален скрап в инсталации за раздробяване.

Изменение  69

Предложение за директива

Приложение І – точка 6.6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай, че в една и съща инсталация се отглеждат други видове птици — в сравнение с посочените видове в буква а), или други биологични видове — в сравнение с посочените в букви а), б) и в), праговата стойност за броя на животните или птиците следва да се изчисли въз основа на същото количество азот в екскрементите, каквото отговаря на посочените по-горе прагови стойности.

В случай, че в една и съща инсталация се отглеждат други видове птици — в сравнение с посочените видове в буква а), или други биологични видове — в сравнение с посочените в букви а), б) и в), праговата стойност за броя на животните или птиците следва да се изчисли въз основа на същото количество азот в екскрементите, каквото отговаря на посочените по-горе прагови стойности. Комисията изготвя насоки за изчисляване на праговите стойности и определяне на количеството азот в екскрементите.

Обосновка

Технически трудно е на този етап да се предложат конкретни прагови стойности за видовете птици, които не са споменати (на практика много ограничен брой ферми биха били засегнати заради видове птици, които не са упоменати в приложение І, напр. пъдпъдъци, щрауси, фазани) или за смесени ферми. Като компромис и с оглед на много техническото естество на въпроса, Комисията следва да издаде насоки.

Изменение  70

Предложение за директива

Приложение I – точка 6.9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.9 Консервиране на дървесина и дървени изделия с производствен капацитет над 75 m3 дневно.

6.9 Консервиране на дървесина и дървени изделия с производствен капацитет над 50 m3 дневно.

Изменение  71

Предложение за директива

Приложение V – част 1 – точка 2 – параграф след таблицата

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Горивни  инсталации , използващи твърди горива, на които инсталации е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и  чието годишно използване не надвишава 1500 часа  годишно като  плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии на серен двуокис от 800 mg/Nm3.

Горивните инсталации с номинална входяща топлинна мощност, която е по-малка от 500 MW, използващи течни горива, на които инсталации е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и  чието годишно използване не надвишава 1500 часа  годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии на серен двуокис от 800 mg/Nm3.

Обосновка

Ако се даде възможност нормите за допустими емисии за SO2 на инсталациите, които осигуряват "върховото натоварване" и използват течни горива да не са толкова строги, би се избегнала необходимостта от вторични пречиствателни мерки за тези инсталации, тъй като първичните мерки (по-специално използването на течни горива с <0.5% сяра) ще бъдат достатъчни във всички случаи. Поради техния ограничен брой работни часове годишно, тяхното въздействие върху околната среда е доста ограничено. За инсталации, използващи течни горива, дерогацията следва да е ограничена до инсталации с мощност, която е по-малка от 500 MW, тъй като те вече трябва да отговарят на по-строги норми за допустими емисии съгласно Директивата за големите горивни инсталации.

Изменение  72

Предложение за директива

Приложение V – част 1 – точка 4 – параграфи след таблицата

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Горивните инсталации, използващи твърди горива, с номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, на които инсталации е дадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и  чието годишно използване не надвишава 1500 часа годишно като  средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да съответстват на норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3 .

Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива и с номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, на които инсталации е дадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не надвишава 1500 часа годишно като средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да съответстват на норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи твърди горива и имащи номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, на които е издадено разрешително преди 1 юли 1987 г. и чието използване не надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива и имащи номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, на които е издадено разрешително преди 1 юли 1987 г. и чието използване не надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3.

Обосновка

Ако се даде възможност нормите за допустими емисии за NOx на инсталациите, които осигуряват "върховото натоварване" и използват течни горива да не са толкова строги, както е предложено в компромиса, би се избегнала необходимостта от вторични пречиствателни мерки (по-специално селективна каталитична редукция или SCR) за тези инсталации, тъй като първичните мерки (по-специално адаптирането към процеса на изгаряне) ще бъдат достатъчни. Поради техния ограничен брой работни часове годишно, тяхното въздействие върху околната среда е доста ограничено.

Изменение  73

Предложение за директива

Приложение V – част 1 – точка 5 – подточка 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Резервните газови турбини за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии . Съответният оператор на такива инсталации следва  да води отчетност за използваното време на работа  .

Резервните газови турбини или газови двигатели за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии. Съответният оператор на такива инсталации следва  да води отчетност за използваното време на работа  .

Изменение   74

Предложение за директива

Приложение V – част 1 – точка 5 – подточка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а) Газовите турбини, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и  чието годишно използване не надвишава 1 500 часа годишно като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии на азотни окиси от 150 mg/Nm3.

Изменение  75

Предложение за директива

Приложение V – част 2 – точка 5 – подточка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Резервните газови турбини за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии . Съответният оператор на такива инсталации следва  да води отчетност за използваното време на работа  .

Резервните газови турбини или газови двигатели за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии. Съответният оператор на такива инсталации следва  да води отчетност за използваното време на работа  .

Обосновка

Газовите двигатели за производство на електричество често се конкурират директно с газовите турбини. Като се дава възможност за газовите двигатели "за аварийни случаи" да не се прилагат нормите за допустими емисии, се гарантира, че те са равнопоставени на газовите турбини. За тези инсталации, които работят много ограничен брой часове и функциониращи само в "аварийни случаи", прилагането на вторични пречиствателни мерки (по-специално селективна каталитична редукция или SCR) би довело до високи разходи с много малки ползи за околната среда, като се има предвид ограничения брой работни часове годишно.

Изменение  76

Предложение за директива

Приложение V – част 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Концентрациите на серен двуокис (SO2), азотни окиси (NOх) и прах, в отпадъчните  газове на всички горивни инсталации, чиято номинална входяща  топлинна мощност е равна или по-голяма от  100 MW, следва да бъдат измервани постоянно  .

1. Концентрациите на серен двуокис (SO2), азотни окиси (NOх), въглероден окис (CO) и прах, в отпадъчните  газове на всички горивни инсталации, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от  100 MW, следва да бъдат измервани постоянно.

Концентрацията на въглероден окис (СО) в отпадъчните газове от горивни инсталации, използващи газообразни горива, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 MW, следва да бъдат измервани постоянно.

 

Обосновка

Предложението на Комисията предвиждаше изискване СО да бъде следен постоянно единствено за горивни инсталации, използващи газообразни горива, доколкото за тези инсталации са определени норми за допустими емисии в приложение V. Компетентните органи трябва да определят изисквания за мониторинг в разрешителните, в съответствие с НДНТ (член 17). Тъй като СО може да бъде разглеждан като параметър, имащ отношение към всички горивни инсталации, за да се контролира процеса на изгаряне, е важно да бъде въведен постоянен мониторинг.

Изменение  77

Предложение за директива

Приложение V – част 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на постоянните измервания, нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2, се приемат за спазени, ако оценката на измерените резултати за работните часове през една календарна година показва, че са спазени всичките от следните условия:

1. По отношение на постоянните измервания, нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2, се приемат за спазени, ако оценката на измерените резултати за работните часове през една календарна година показва, че са спазени всичките от следните условия:

а) никоя утвърдена средномесечна стойност не надвишава съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2;

а) никоя утвърдена средноденонощна стойност не надвишава съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2;

б) никоя утвърдена средноденонощна стойност не надвишава 110% от съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2;

 

в) в случаите на горивни инсталации, състоящи се само от въглищни котли с номинална топлинна входяща мощност под 50 MW, никоя утвърдена средноденонощна стойност не надвишава 150% от съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2;

 

г) 95 % от всички утвърдени почасови средни стойности в течение на годината не надвишават 200 % от съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2.

г) 95 % от всички утвърдени почасови средни стойности в течение на годината не надвишават 200 % от съответните норми за допустими емисии, посочени в части 1 и 2.

Утвърдените средни стойности се определят както е посочено в точка 10 от част 3.

 

При изчисляването на средните стойности на емисиите следва да бъдат игнорирани тези стойности, които са измерени през периодите, посочени в параграфи 4 и 5 от член 33 и в член 34, както и по време на периодите на пускане и спиране.

 

Обосновка

Предложението на Комисията дава възможност за допълнителна гъвкавост, когато се направи сравнение с референтния документ за НДНТ за големите горивни инсталации.

Докато нормите според референтния документ за НДНТ за големите горивни инсталации отразяват средните денонощни стойности, то приложение V изисква нормите за допустими емисии да бъдат покривани на месечна база. Освен това средноденонощната стойност не може да надвишава 110% от нормата за допустими емисии, а 95% от почасовите средни стойности в течение на една година не надвишават повече от два пъти нормите за допустими емисии. Предложението на Комисията не прави разлика между инсталациите преди и след 2016 г. Като се запазват еднакви правила за съответствие за нови и съществуващи инсталации, е необходимо те да бъдат приведени в съответствие със заключенията относно НДНТ на референтния документ за НДНТ, които се основават на средни денонощни стойности, а не на средни месечни стойности.

Изменение  78

Предложение за директива

Приложение VI – част 6 – точка 2.5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши да не изисква непрекъснато мерене на емисиите на хлороводород (HCl), флуороводород (HF) и серен двуокис (SO2) в инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци и да изисква периодични измервания съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), или изобщо да не изисква измервания,  ако операторът може да докаже, че емисиите на посочените замърсяващи вещества не могат в никакъв случай да бъдат по-големи от установените норми за допустими емисии.

2.5. Компетентният орган може да реши да не изисква непрекъснато мерене на емисиите на хлороводород (HCl), флуороводород (HF) и серен двуокис (SO2) в инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци и да изисква периодични измервания съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), ако операторът може да докаже, че емисиите на посочените замърсяващи вещества не могат в никакъв случай да бъдат по-големи от установените норми за допустими емисии. Тази дерогация не се прилага в случаи на изгаряне на смесени отпадъци от различни източници.

Компетентният орган може да реши да не изисква непрекъснато мерене на емисиите на азотни окиси (NOx) и да изисква периодични измервания, съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), по отношение на съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час или в съществуващи инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час, ако операторът може да докаже, въз основа на информация за качествените показатели на съответните отпадъци, за използваните технологии и за резултатите от мониторинга на емисиите, че при никакви обстоятелства емисиите на азотни окиси (NOx) не могат да надхвърлят предписаната норма за допустими емисии.

 

Обосновка

Предложението на Комисията предвижда конкретни случаи, в които компетентните органи не могат да поставят изисквания по отношение на HCl, HF и SO2. Компромисното предложение взема предвид измененията, които премахваха допълнителната предлагана гъвкавост.

Освен това предложението на Комисията предвижда конкретни случаи, в които NOx могат да бъдат обект на периодични измервания, а не на постоянно мерене. Няколко изменения предлагаха да се премахне допълнителната предлагана гъвкавост.

Изменение  79

Предложение за директива

Приложение VI – част 6 – точка 2.6 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.6. Компетентният орган може да реши да изисква по-малко от две измервания годишно или да не изисква измервания за тежки метали и за диоксини и фурани в следните случаи:

2.6. Компетентният орган може да реши да изисква само едно измерване годишно за тежки метали и за диоксини и фурани в следните случаи:

Изменение  80

Предложение за директива

Приложение VI – част 6 – точка 2.6 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) операторът може да докаже, че не се обработват нито отпадъци от електрическо или електронно оборудване, нито отпадъци, съдържащи хлорни съединения.

  • [1]  ОВ С 77 от 28.03.2002 г., стр.1

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Опазване на околната среда чрез комплексен подход при издаването на разрешителни за инсталации

Целта на предложението за директива е преразглеждането и обединяването в единен текст на седем различни директиви, свързани с емисиите от промишлеността.

Законодателният процес засяга 52 000 промишлени инсталации в Европа, които отделят голям дял от емисиите на замърсяващи вещества в Европа и допринасят за неизпълнението на целите в Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха.

Предложението на Комисията предвижда комплексен подход с цел да се включат аспекти на околната среда по възможно най-широк и балансиран начин при издаването на разрешителни за инсталации. Целта е ефективно ограничаване на емисиите чрез най-добри налични техники (НДНТ), чието използване, по тази причина, трябва да се наложи по по-последователен начин отколкото досега. Нарушаването на конкуренцията на територията на Общността, причинено от несъответствия при прилагането на действащото законодателство, трябва същевременно да бъде отстранено.

Докладчикът подкрепя стратегията на Комисията. Комплексният подход се приветства, а така също и по-строгото прилагане на най-добрите налични техники. Измененията имат за цел да гарантират и засилят инструментите на директивата срещу неправилно тълкуване, да опростят прилагането, както и да премахнат ненужната административна тежест.

Европейска мрежа за сигурност

Целта на първото основно изменение е да се запази плодотворния обмен на информация между заинтересованите страни като промишлеността и неправителствените организации ("Севилски процес") за описание на най-добрите налични техники в досегашната му форма. Резултатът от този процес и в бъдеще трябва да бъде съставянето на референтен документ за НДНТ.

Подкрепя се въвеждането на норми за допустими емисии със задължителна правна сила. Предложението на Комисията предвижда нормите за допустими емисии да се определят директно въз основа на референтните документи за НДНТ. Това не е приложимо на практика и би довело до нежелано политическо въздействие върху Севилския процес. По тази причина второто основно изменение, което докладчикът предлага, предвижда на комитет по комитология, подлежащ на парламентарен контрол, да се възложи определянето на мерки за ограничаване на емисиите под формата на минимални изисквания. Минималните изисквания изграждат Европейска система за сигурност и не могат да бъдат нарушавани от нито една инсталация.

На равнище компетентни органи на място се предвиждат мерки за ограничаване на емисиите за конкретни инсталации, които водят до емисии, отговарящи, в средни стойности, на изискванията на референтните документи за НДНТ, с възможност за гъвкавост, за да могат да се отчетат конкретните обстоятелства по съответен начин. По този начин ще се разреши проблемът с пиковите стойности на емисиите, регистрирани при нормалното функциониране на всяка инсталация, които могат да превишават свързаните с описаните от НДНТ емисии, като например при пускането в експлоатация на дадена инсталация. Въпреки това в никакъв случай пределните стойности, наложени от Европейската мрежа за сигурност, не могат да бъдат нарушавани.

Настоящото предложение постига баланс, от една страна, по отношение на създаването на европейски стандарти при издаването на разрешителни за промишлени инсталации, а от друга – по отношение на предоставянето на държавите-членки на извънредно необходимата възможност за решения с цел да се отчитат техническите характеристики на съответната инсталация, нейното географско положение и местните условия на околната среда.

Ограничаване на административната тежест

Намаляването на бюрокрацията, наред с другото, е една от целите на Комисията при преразглеждането на директивите и то се подкрепя напълно от докладчика. В тази връзка редица изменения трябва още повече да подобрят преразглеждането, като към тях се отнася придаването на по-голяма гъвкавост на строги разпоредби, отнасящи се до инспектиране на инсталациите и задължението на операторите да представят доклади за спазването на условията за издаване на разрешителни. По-голяма гъвкавост в тази област ще е от полза, не на последно място, и за компетентните органи, които ще могат да използват капацитета си там, където е необходимо, като например при инсталации, които по отношение на опазването на околната среда изискват неотложна проверка.

Освен това докладчикът внася изменения, целящи засилването на ролята на Парламента във връзка с бъдещи изменения на несъществени части от директивата, като при решенията на Комисията се гарантира, че външните експертни мнения са отчетени по съответен начин, както и че се гарантира прозрачността на икономическите последици от решенията.

Разширяването на приложното поле на директивата, напротив, трябва да се отмени, когато очакваните ползи по отношение на околната среда не оправдават разходите. Същото важи и за подробните разпоредби, отнасящи се до опазването на почвата и подпочвените води, които вече са регулирани на общностно или национално равнище.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ref.: D(2008)53399

Г-н Miroslav OUZKÝ

Председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ASP 05F69

Брюксел

Относно:    Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (Преработена)

                    (COM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Уважаеми господин председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа предложението относно горепосочения текст, по смисъла на член 80 а относно преработването, въведен в правилника на Парламента с решението му от 10 май 2007г.

Параграфи 3 и 4 от правилника гласят, както следва:

"3. Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 150 и 151, във водещата комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите, които остават непроменени могат да се допускат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста или поради това, че измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да бъдат посочени в писмената обосновка на измененията.

4. Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това водещата комисия.

В такъв случай Председателят приканва Комисията да оттегли предложението си. Ако Комисията оттегли предложението си, Председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на водещата комисия, която го разглежда по обичайната процедура."

Съгласно становището на Правната служба, чиито представители присъстваха на заседанията на Консултативната работна група при разглеждането на предложението за преработване и в съответствие с препоръките на докладчика комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви промени по същество, освен тези, посочени като такива в предложението, в становището или по-долу и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби в предходни актове с тези промени, предложението съдържа безспорна кодификация на съществуващите текстове, без никаква промяна в същността им.

В съответствие с член 80а, параграф 2 и член 80, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че техническите адаптации, предложени в становището на гореспоменатата работна група, са били необходими, за да се гарантира, че предложението отговаря на правилата за кодифициране и че те не водят до никакви промени на предложението по същество.

В допълнение, в съответствие с препоръките на докладчика и в съответствие с член 80а, параграф 2 и член 80, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че следните разпоредби, които вече са отбелязани с двойно зачертаване, следва да бъдат отбелязани със сиво маркиране, което се използва за отбелязване на съществени промени:

· член 3, точка 12, заличаване на изречение второ "за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се считат за заинтересовани";

· член 12, точка 8, заличаване на думите "в състоянието, описано в член 23, параграфи 2 и 3";

· в член 29 думите "между" и "отнасяща се за най-добрите налични техники, свързания с тях мониторинг и новостите в тях...".

Без да се засяга прилагането на член 80а, параграф 4 на правилника в бъдеще, комисията по правни въпроси счита, че точките, изброени по-горе, отговарят на правилата за преработване и кодифициране, при условие, че бъдат разглеждани в съответствие с член 80а, параграф 2 и член 80, параграф 3.

В заключение, на своето заседание на 8-9 септември 2008 г. комисията по правни въпроси взе решение да препоръча на Вашата комисия, в качеството й на водеща комисия, да разгледа въпросното предложение, като спазва горепосочените предложения и съгласно член 80 а.

Искрено Ваш,

Giuseppe GARGANI

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

                     Брюксел,

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА               ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                       СЪВЕТА

                                                       КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

COM(2007) 844 окончателен от 21.12.2007 г.- 2007/0286 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 16, 22, 24 и 31 януари, 13 февруари и 3 април 2008 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанията[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид, Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис, Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис, Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации, Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:.

1) Беше установено, че след датата, на която предложението за преработване е изпратено на законодателния орган, Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването е отменена и заменена с Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия)[2]. В резултат на това всички позовавания на Директива 96/61/ЕО в преработения текст следва да се разглеждат като позовавания на Директива 2008/1/ЕО.

2) Следните части от текста на предложението за преработване следва да бъдат отбелязани със сиво маркиране, което се използва за отбелязване на промени по същество:

- в член 3, точка 5, формулировката "нормите за допустими емисии могат да бъдат определяни също така и за определени групи, класове или категории вещества", която вече е отбелязана с двойно зачертаване;

- в член 4, параграф 2, алинея първа, думите "или различни площадки";

- в член 9, параграф 2, алинея втора, думите "или околната среда" (поставени между стрелки);

- в член 35, параграф 1, последното изречение "Държавите-членки могат да изискват това наблюдение да се извършва за сметка на експлоатиращия" (вече отбелязано с двойно зачертаване);

- в член 43, параграф 2, последното изречение "Трябва да се извършва маркиране посредством паралелните осъществени мерки според методите на позоваване най-малко веднъж на три години" (вече отбелязано с двойно зачертаване);

- в приложение І, точка 1.4., думите "въглища" (вече отбелязано с двойно зачертаване) и "горива";

- в приложение І, целите формулировки на точка 5.1., буква з) и точка 5.1., буква к);

- в приложение І, точка 6.4., буква б), подточка ii), изразът "средна стойност за тримесечие" (вече отбелязан с двойно зачертаване);

- в приложение V, част 1, точка 2, думите "Въглища, включително лигнитни въглища", "Биомаса" и "Торф";

- в приложение V, част 1, точка 5, забележка 4), думите "и на въглероден окис (СО)".

3) В член 3, точка 26, думите "при положение че", предшестващи израза "веществата", е следвало да бъдат поставени между стрелки.

4) Беше установено, че в член 26, параграф 3, встъпителна част, думите "информира обществеността" и "и" погрешно са били отбелязани с двойно зачертаване. Тези думи следва да бъдат въведени отново и така встъпителната част следва да гласи: "Когато е взето решение за издаване, преразглеждане или актуализиране на разрешително или за приемане или актуализиране на общи правила със задължителна сила, компетентният орган информира обществеността и прави обществено достояние  следната информация:".

5) В член 38, параграф 2, буква а), подточка i), позоваването на "член 3, параграф 21" следва да се чете като позоваване на член 3, параграф 20.

6) В член 47, параграф 4, буква б) думите "или съвместното изгаряне" е следвало да бъдат поставени между стрелки.

7) В приложение V, част 1, точка 4, цифрата "2.", която предхожда част от текста, отбелязана с двойно зачертаване, следва също да бъде отбелязана с двойно зачертаване.

8) В приложение V, част 3, точка 3, думата "на" следва да бъде поставена между стрелки (заедно с думата "веднъж").

9) В приложение VІ, част 3, точка 1, формулировката "в точка 2.7 от част 5" следва да бъде изменена и да гласи "в точка 2.7 от част 6").

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия акт, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт            и.д. Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски език, като за основа беше ползван английският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.
  • [2]  OВ L 24 от 29.01.2008 г., стр. 8.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (Преработена версия)

Позовавания

COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.12.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.4.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.4.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

9.9.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Разглеждане в комисия

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Дата на приемане

22.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

10

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay