BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)

  6.2.2009 - (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Holger Krahmer
  (Omarbejdning – forretningsordenens artikel 80a)

  Procedure : 2007/0286(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0046/2009

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)

  (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0844),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0002/2008),

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[1],

  –   der henviser til skrivelse af 10. september 2008 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0046/2009),

  A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

  1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og med de tekniske tilpasninger, der er godkendt af Retsudvalget, og som ændret i det nedenstående;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a) Overholdelse af emissionsgrænseværdierne i dette direktiv bør betragtes som en nødvendig, men utilstrækkelig betingelse for at nå målene om forebyggelse og begrænsning af forureningen og en høj grad af beskyttelse af miljøet, herunder grundvand, luft og jordbund, og befolkningen. For at nå disse mål kan det være nødvendigt at fastsætte strengere grænseværdier for de forurenende stoffer, der er omfattet af dette direktiv, emissionsværdier for andre stoffer og miljøkomponenter samt andre passende betingelser.

  Begrundelse

  Det bør påpeges, at anvendelsen af BAT er et værktøj til at nå direktivets specifikke mål; fastsættelse af grænseværdier bør derfor betragtes som et generelt mindstekrav, der ikke i sig selv udgør nogen optimal eller tilstrækkelig betingelse for at sikre den nødvendige begrænsning af forureningen, den miljømæssige eksponering og de hermed forbundne sundhedsmæssige virkninger, uanset hvilken miljøtilstand der er tale om.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) For at sikre, at forurening forebygges og bekæmpes bør hvert enkelt anlæg kun kunne drives, hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller, for visse anlæg og aktiviteter, der benytter organiske opløsningsmidler, kun hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller er registreret.

  (5) For at sikre, at forurening forebygges og bekæmpes bør hvert enkelt anlæg kun kunne drives, hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller, for visse anlæg og aktiviteter, der benytter organiske opløsningsmidler, kun hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller er registreret. Generel anvendelse af organiske opløsningsmidler bør reduceres til et minimum.

  Begrundelse

  Organiske opløsningsmidler er en forureningskilde, og en bæredygtig produktion bør kun anvende teknikker uden opløsningsmidler eller vandbaseret teknik.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9) En godkendelse bør omfatte alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå et højt niveau for beskyttelse af miljøet som helhed, og desuden indeholde emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer, relevante krav om jordbunds- og grundvandsbeskyttelse samt overvågningskrav. Godkendelsesvilkårene bør fastsættes ud fra den bedste tilgængelige teknik.

  (9) En godkendelse bør omfatte alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå et højt niveau for beskyttelse af miljøet som helhed, og desuden indeholde emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer, relevante krav om jordbunds- og grundvandsbeskyttelse, overvågningskrav og en liste over de anvendte farlige stoffer eller præparater som defineret i Rådets direktiv 67/458/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer1. Godkendelsesvilkårene bør fastsættes ud fra den bedste tilgængelige teknik.

   

  1 EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

  Begrundelse

  En godkendelse bør omfatte en liste over de farlige stoffer, der anvendes i det pågældende anlæg, for at gøre anvendelsen af disse stoffer mere gennemsigtig og skabe et korrekt grundlag for fastsættelse af godkendelsesvilkårene.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Den kompetente myndighed bør kunne tage hensyn til særlige forhold ved at dispensere fra de emissionsgrænseværdier, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne. Sådanne dispensationer bør bygge på veldefinerede kriterier og ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette direktiv.

  (11) Den kompetente myndighed bør kunne tage hensyn til særlige forhold ved at fastsætte emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, der fører til emissionsniveauer, der kan overstige de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

  Begrundelse

  Generelt svarer de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelserne, til et maksimum for en given kort periode. De kan derfor overstige de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik (som beskrevet i BAT-referencedokumenterne), men alligevel gøre det muligt at nå disse med den bedste tilgængelige teknik forbundne emissionsniveauer. Det er nødvendigt at indføje ordene "der fører til" for at tage hensyn til forskellen mellem emissionsgrænseværdier, der er forbundet med særlige forhold, og emissionsgrænseværdier, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik (anført i BAT-referencedokumenterne) og dermed repræsenterer gennemsnitlige værdier.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af et anlæg ikke forringer jordbundens og grundvandets kvalitet. Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte bestemmelser om overvågning af jordbund og grundvand, og driftslederen bør sanere anlægsområdet, når aktiviteten ophører definitivt.

  (16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af et anlæg ikke i væsentlig grad forringer jordbundens og grundvandets kvalitet. Derfor bør godkendelsesvilkårene, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, omfatte bestemmelser om overvågning af jordbund og grundvand og krav om ved definitivt ophør af aktiviteten at sanere anlægsområdet i overensstemmelse med de i fællesskabsretten og national ret fastlagte krav. Så snart der træder fællesskabslovgivning om ændring af direktiv 2004/35/EF eller om beskyttelse af jordbunden i kraft, bør Kommissionen tage nærværende direktivs bestemmelser om beskyttelsen af jordbund og grundvand op til fornyet overvejelse for at sikre konsekvens og undgå overlapning.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv bør det pålægges driftslederne at afgive jævnlige indberetninger til den kompetente myndighed om, hvordan godkendelsesvilkårene overholdes. Medlemsstaterne bør sørge for, at driftslederen og den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger i tilfælde, hvor dette direktiv ikke overholdes, og tilrettelægge et system af miljøinspektioner.

  (17) For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv bør det pålægges driftslederne at afgive jævnlige indberetninger til den kompetente myndighed om, hvordan godkendelsesvilkårene overholdes. Medlemsstaterne bør sørge for, at driftsledere overholdere disse vilkår, og at driftslederen og den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger i tilfælde, hvor dette direktiv ikke overholdes, og tilrettelægge et system af miljøinspektioner. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke håndhævelsesordninger der er de mest hensigtsmæssige, herunder hvordan emissionsgrænseværdierne bør overholdes.

  Begrundelse

  Håndhævelsesordningerne skal fastlægges af medlemsstaterne.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18) Effektiv offentligheden i beslutningsprocessen er nødvendig, således at borgerne får mulighed for at fremsætte synspunkter og anliggender, der kan være relevante for beslutningerne, og beslutningstagerne for at tage hensyn til dem; det vil give mere ansvarlighed i beslutningsprocessen og gøre den mere gennemskuelig, og det vil øge offentlighedens opmærksomhed på og opbakning til de trufne beslutninger. Berørte borgere bør have mulighed for at gå rettens vej for at bidrage til beskyttelsen af retten til at leve i et miljø, der er foreneligt med personlig sundhed og velfærd.

  (18) Under henvisning til bestemmelserne i Århuskonventionen er effektiv offentlighed i beslutningsprocessen nødvendig, således at borgerne får mulighed for at fremsætte synspunkter og anliggender, der kan være relevante for beslutningerne, og beslutningstagerne for at tage hensyn til dem; det vil give mere ansvarlighed i beslutningsprocessen og gøre den mere gennemskuelig, og det vil øge offentlighedens opmærksomhed på og opbakning til de trufne beslutninger. Berørte borgere bør have mulighed for at gå rettens vej for at bidrage til beskyttelsen af retten til at leve i et miljø, der er foreneligt med personlig sundhed og velfærd.

  Begrundelse

  Formålet med ændringsforslaget er at henvise til et konkret EU-dokument, der blev vedtaget i Århus den 25. juni 1998 og vedrører adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24) Anlæg, hvor der fremstilles titandioxid, kan medføre betydelig forurening af luft og vand. For at mindske disse belastninger må Fællesskabet fastsætte strengere emissionsgrænseværdier for visse forurenende stoffer.

  (24) Anlæg, hvor der fremstilles titandioxid, kan medføre betydelig forurening af luft og vand og indebære toksikologiske risici. For at mindske disse belastninger må Fællesskabet fastsætte strengere emissionsgrænseværdier for visse forurenende stoffer.

  Begrundelse

  Titandioxid indebærer toksikologiske risici, da det irriterer hud, øjne og luftvejenes slimhinder.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at fastsætte kriterier for udstedelse af dispensationer fra de emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne, for fastsættelse af, hvor hyppigt periodisk overvågning skal foregå, og af indholdet af udgangstilstandsrapporten samt kriterier for vurdering af den miljømæssige risiko. Desuden bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage foranstaltninger vedrørende udvikling og anvendelse af ny teknik, til i visse tilfælde at fastsætte en gennemsnitlig emissionsgrænseværdi for svovldioxid, til at fastsætte en dato for, hvornår kontinuerlige målinger af emissioner til luft af tungmetaller, dioxiner og furaner skal påbegyndes, til at fastsætte, hvilke typer af oplysninger medlemsstaterne skal stille til rådighed for Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv, og i hvilken form det skal ske, samt til at tilpasse bilag V til VIII til den videnskabelige og tekniske udvikling. For så vidt angår affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette omfatte opstilling af kriterier for dispensation fra kravet om løbende overvågning af emissionen af total støv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv eller supplerer dette direktiv med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

  udgår

  Begrundelse

  Nærhedsprincippet bør respekteres. Derudover er det væsentligt, at interessegrupper, f.eks. eksperter fra industrien, inddrages i procedurerne. Teknisk ekspertise er nødvendig for at udvikle metoder, der teknisk set er upåklagelige og kan anvendes i praksis.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27) Medlemsstaterne bør fastsætte de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af nærværende direktiv og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

  (27) I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør medlemsstaterne fastsætte de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af nærværende direktiv og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

  Begrundelse

  Formålet med ændringsforslaget er at gøre bestemmelsen klarere og gøre det lettere for medlemsstaterne at tage sanktioner i brug over for forurenere.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 32 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (32a) For at afhjælpe de betydelige problemer, der opstår som følge af emissioner af dioxiner, furaner og andre relevante forurenende stoffer fra anlæg, der producerer støbejern og stål og, navnlig, sintrer jernmalm, bør den i dette direktiv fastlagte procedure finde anvendelse på sådanne anlæg som en prioritet og under alle omstændigheder senest den 31. december 2011.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a) "med bedste tilgængelige teknik forbundne emissionsniveauer" (BAT-AEL): De emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelsen, under normale driftsforhold, af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne og udtrykt i form af et gennemsnit for en given periode og på givne referencebetingelser

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) "den berørte offentlighed": Den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser om udstedelse eller ajourføring af en godkendelse eller af vilkårene for en godkendelse

  (12) "den berørte offentlighed": Den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser om udstedelse eller ajourføring af en godkendelse eller af vilkårene for en godkendelse; for så vidt angår denne definition anses ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og som opfylder kravene i relevant national lovgivning, for at have en interesse

   

  Begrundelse

  Kommissionens fjernelse af det sidste semikolon repræsenterer et brud på Århuskonventionen, og det bør derfor sættes ind igen.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13) "ny teknik": En ny teknik til en industriel aktivitet, der kan medføre et generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse eller omkostningsbesparelser i forhold til de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt.

  (13) "ny teknik": En ny teknik til en industriel aktivitet, der vil medføre et generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse eller mindst samme niveau for beskyttelse og større omkostningsbesparelser i forhold til de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den viser sig at kunne bruges i industrien og udvikles forretningsmæssigt.

  Begrundelse

  Forbedrer definitionen.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15) "udgangstilstandsrapport": En rapport med kvantificerede oplysninger om jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med farlige stoffer.

  (15) "udgangstilstandsrapport": En rapport med kvantificerede oplysninger om jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med betydelige mængder relevante farlige stoffer

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 17 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (17a) "miljøinspektion": Enhver aktivitet, der indebærer kontrol af, at et anlæg overholder relevante miljøkrav

  Begrundelse

  Begrebet "miljøinspektion" fortolkes forskelligt af forskellige medlemsstater. Der er derfor behov for en klar definition for at sikre ensartet indberetning om direktivets gennemførelse.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 34 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (34a) "almindelige bindende forskrifter": Grænseværdier eller andre vilkår defineret i miljølovgivningen, mindst på sektorniveau, og fastsat med henblik på direkte anvendelse til fastsættelse af godkendelsesvilkår.

  Begrundelse

  Det er nødvendigt med en klar definition af "almindelige bindende forskrifter".

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. En godkendelse kan omfatte to eller flere anlæg eller dele af anlæg beliggende på samme eller forskellige anlægsområder.

  2. Medlemsstaterne kan bestemme, at en godkendelse kan omfatte to eller flere anlæg eller dele af anlæg beliggende på samme eller forskellige anlægsområder.

  Når en godkendelse omfatter to eller flere anlæg, skal hvert enkelt anlæg opfylde kravene i dette direktiv.

  Når en godkendelse omfatter to eller flere anlæg, skal hvert enkelt anlæg hver for sig opfylde kravene i dette direktiv.

  Begrundelse

  Formålet med det foreslåede kompromis er at gøre det klart, at det er op til medlemsstaterne selv at benytte sig af denne mulighed, og at de ikke er forpligtede hertil (f.eks. hvis deres godkendelsesorgan ikke har kunnet tillade en sådan ordning).

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Artikel 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  To eller flere fysiske eller juridiske personer kan i fællesskab varetage driftsledelsen af et anlæg, herunder et fyrings-, affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, eller kan være driftsledere for forskellige dele af et anlæg.

  Medlemsstaterne kan bestemme, at to eller flere fysiske eller juridiske personer i fællesskab kan varetage driftsledelsen af et anlæg, herunder et fyrings-, affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, eller kan være driftsledere for forskellige dele af et anlæg. Der identificeres én enkelt fysisk eller juridisk person, som skal være ansvarlig for opfyldelsen af forpligtelserne i dette direktiv.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1) at driftslederen mindst en gang om året afgiver indberetning til den kompetente myndighed om overholdelsen af godkendelsesvilkårene

  (1) at driftslederen mindst hvert andet år indberetter de relevante data om overholdelsen af godkendelsesvilkårene til den kompetente myndighed, og at disse data straks stilles til rådighed på internettet; hvis det ved en inspektion efter artikel 25 konstateres, at godkendelsesvilkårene ikke er blevet overholdt, øges indberetningshyppigheden til mindst en gang om året

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis manglende opfyldelse af kravene medfører fare for menneskers sundhed eller for miljøet, indstilles driften af anlægget, indtil kravene atter er opfyldt som følge af foranstaltninger efter første afsnit, litra b).

  Hvis manglende opfyldelse af kravene medfører betydelig fare for menneskers sundhed eller for miljøet, indstilles driften af anlægget, indtil kravene atter er opfyldt som følge af foranstaltninger efter første afsnit, litra b).

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – nr. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Ved endeligt ophør af aktiviteterne træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå al risiko for forurening og bringe anlægsområdet tilbage til den konstaterede udgangstilstand, jf. artikel 23, stk. 2 og 3.

  (8) Ved endeligt ophør af aktiviteterne træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå al risiko for forurening og bringe anlægsområdet tilbage til en tilfredsstillende tilstand i overensstemmelse med kravene i artikel 23, stk. 2 og 3.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) en udgangstilstandsrapport, når en sådan skal foreligge

  e) såfremt aktiviteten indebærer anvendelse af betydelige mængder farlige stoffer, en udgangstilstandsrapport med oplysninger om disse stoffer

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h) foranstaltninger til forebyggelse og nyttiggørelse af affald, der produceres på anlægget

  h) om nødvendigt, foranstaltninger til forebyggelse og nyttiggørelse af affald, der produceres på anlægget

  Begrundelse

  Det kan diskuteres, om sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige for bestemte typer anlæg såsom fyringsanlæg med en indfyret termisk effekt på mellem 20 og 50 MW (hvis de bringes ind under det omarbejdede direktivs anvendelsesområde). Det største problem i forbindelse med disse anlæg er virkningen af emissioner til luften, og efter vor opfattelse er der ikke behov for en fuldt integreret tilgang med henblik på medtagelse af foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af udledning af emissioner til jord og vand (f.eks. virkningerne af affald).

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1 – litra k

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  k) de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknikker og foranstaltninger som forslået i ansøgningen, i form af et resumé.

  k) de væsentligste relevante alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknikker og foranstaltninger som forslået i ansøgningen, i form af et resumé.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ansøgningen skal ligeledes indeholde en ikke-teknisk sammenfatning af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit.

  Ansøgningen skal ligeledes indeholde en ikke-teknisk sammenfatning af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, og, om fornødent, en udgangstilstandsrapport.

  Begrundelse

  Kun større anlæg bør anmodes om at forelægge en udgangstilstandsrapport.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Artikel 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BAT-referencedokumenter

  BAT-referencedokumenter og udveksling af oplysninger

  1. Kommissionen vedtager BAT-referencedokumenter på grundlag af resultaterne af den i artikel 29 omhandlede udveksling af oplysninger.

  1. Kommissionen arrangerer udvekslinger af oplysninger mellem medlemsstaterne, repræsentanter for disses relevante kompetente myndigheder, driftsledere og leverandører af teknik, som repræsenterer den berørte industri, ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og Kommissionen om:

   

  a) anlæggenes præstationer med hensyn til emissioner, forurening, forbrug af råmaterialer, råmaterialernes art, brug af energi og produktion af affald og

   

  b) den benyttede bedste tilgængelige teknik, de dertil knyttede overvågningsforanstaltninger og udviklingen i denne teknik.

   

  Kommissionen etablerer et informationsudvekslingsforum bestående af medlemsstaterne, repræsentanter for disses relevante kompetente myndigheder, repræsentanter for de berørte industrier og ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, med henblik på tilrettelæggelsen af den i dette stykke omhandlede udveksling af oplysninger.

   

  Kommissionen fastlægger retningslinjer for udvekslingen af oplysninger, herunder for indsamlingen af data og fastlæggelsen af BAT-referencedokumenternes indhold. Kommissionen offentliggør en evalueringsrapport herom. Rapporten gøres tilgængelig på internettet.

   

  1a. Kommissionen offentliggør resultatet af den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger som et nyt eller opdateret BAT-referencedokument.

  2. BAT-referencedokumenterne beskriver under særlig hensyntagen til kriterierne i bilag III navnlig den bedste tilgængelige teknik, de dertil svarende emissionsniveauer og den tilhørende overvågning, overvågningen af jordbund og grundvand og saneringen af anlægsområdet samt nye teknikker. Kommissionen gennemgår og ajourfører BAT-referencedokumenterne efter behov.

  2. BAT-referencedokumenterne beskriver under særlig hensyntagen til kriterierne i bilag III navnlig den bedste tilgængelige teknik, de dertil svarende emissions- og forbrugsniveauer og den tilhørende overvågning, overvågningen af jordbund og grundvand og saneringen af anlægsområdet samt nye teknikker, og revisionen afsluttes senest otte år efter offentliggørelsen af den foregående udgave. Kommissionen sikrer, at BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumenterne gøres tilgængelige på medlemsstaternes officielle sprog. Efter anmodning fra en medlemsstat gør Kommissionen hele BAT-referencedokumentet tilgængeligt på det ønskede sprog.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) passende forskrifter til beskyttelse af jordbund og grundvand og foranstaltninger vedrørende forvaltning af affald, der produceres på anlægget

  b) om nødvendigt, passende forskrifter til beskyttelse af jordbund og grundvand og foranstaltninger vedrørende forvaltning af affald, der produceres på anlægget

  Begrundelse

  Det er centralt at opretholde fleksibiliteten, og vi anbefaler derfor, at ordene "om nødvendigt" genindføjes.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) krav om periodisk overvågning af forureningen af jordbund og grundvand på anlægsområdet med farlige stoffer, der kan tænkes at forekomme på området

  d) krav om periodisk overvågning af forureningen af jordbund og grundvand på anlægsområdet med relevante farlige stoffer, der kan tænkes at forekomme på området i betydelige mængder

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. I situationer, hvor et anlæg eller en del af et anlæg ikke er omfattet af BAT-referencedokumenter, eller hvor disse dokumenter ikke omhandler alle aktivitetens potentielle miljøvirkninger, afgør den kompetente myndighed på grundlag af kriterierne i bilag III, hvad den bedste tilgængelige teknik er for det pågældende anlæg eller de pågældende aktiviteter, og fastsætter godkendelsesvilkårene i overensstemmelse hermed.

  4. I situationer, hvor et anlæg eller en del af et anlæg ikke er omfattet af BAT-referencedokumenter, eller hvor disse dokumenter ikke omhandler alle aktivitetens potentielle miljøvirkninger, afgør den kompetente myndighed i samråd med driftslederen og på grundlag af kriterierne i bilag III, hvilke emissionsniveauer der kan opnås ved at anvende den bedste tilgængelige teknik for det pågældende anlæg eller de pågældende aktiviteter, og fastsætter godkendelsesvilkårene i overensstemmelse hermed.

  Begrundelse

  Driftslederen har det bedste kendskab til sin arbejdsproces og bør derfor inddrages i afgørelsen om, hvilke emissionsniveauer der kan opnås ved at anvende den bedste tilgængelige teknik.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den kompetente myndighed fastsætter emissionsgrænseværdier, som ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

  Den kompetente myndighed fastsætter emissionsgrænseværdier og overvågnings- og overholdelsesskrav for at sikre, at de med BAT forbundne emissionsniveauer ikke overskrides.

   

  Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. På grundlag af en vurdering af omkostninger og udbytte i miljømæssig og økonomisk henseende, hvorunder der tages hensyn til det pågældende anlægs tekniske egenskaber, geografiske placering og de lokale miljøforhold, kan den kompetente myndighed dispensere fra stk. 2 ved at fastsætte emissionsgrænseværdier, der er højere end de emissionsniveauer, der er forbundet med de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

  3. Hvis det ved en vurdering af omkostninger og udbytte i miljømæssig og økonomisk henseende, hvorunder der tages hensyn til det pågældende anlægs tekniske egenskaber, geografiske placering og de lokale miljøforhold, konstateres, at der er tale om et usædvanligt tilfælde, kan den kompetente myndighed dispensere fra stk. 2 ved at fastsætte sådanne emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger og overvågnings- og overholdelseskrav, at de med BAT forbundne emissionsniveauer kan overskrides.

  Sådanne emissionsgrænseværdier må dog ikke være højere end dem, der er fastsat i bilag V til VIII, hvor disse gælder.

  Sådanne emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger må dog ikke være højere end dem, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 68, litra a), eller, hvor disse gælder, i bilag V til VIII.

   

  Medlemsstaterne sikrer, at de berørte borgere får tidlig og effektiv mulighed for at deltage i beslutningsprocessen vedrørende den i dette stykke omhandlede dispensation.

   

  Når emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger er fastsat i overensstemmelse med dette stykke, skal grundene til at tillade, at emissionsniveauerne afviger fra de med BAT forbundne emissionsniveauer som beskrevet i BAT-referencedokumenterne, dokumenteres og begrundes i et bilag til godkendelsesvilkårene.

  Kommissionen kan fastsætte kriterier for dispensationer i henhold til dette stykke.

  Kommissionen kan fastsætte kriterier for dispensationer i henhold til dette stykke.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den periodiske overvågning finder sted mindst hvert syvende år, jf. dog første afsnit.

  Den periodiske overvågning finder sted mindst hvert femte år for grundvand og hvert tiende år for jordbund, medmindre en sådan overvågning baseres på en systematisk vurdering af risikoen for forurening, jf. dog første afsnit.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Almindelige bindende forskrifter bør bygge på de bedste tilgængelige teknikker uden at foreskrive nogen teknik eller bestemt teknologi.

  2. Almindelige bindende forskrifter bør bygge på de bedste tilgængelige teknikker uden at foreskrive nogen teknik eller bestemt teknologi for at sikre overholdelse af artikel 15 og 16.

  Medlemsstaterne sikrer, at almindelige bindende forskrifter indeholder emissionsgrænseværdier eller tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, der ikke giver højere udledningsniveauer end dem, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

   

  Begrundelse

  Stk. 2 og 3 vedrører fastsættelsen af vilkår i almindelige bindende forskrifter og revurdering af disse, når der er offentliggjort et nyt BAT-referencedokument. I stedet for at tage spørgsmålene vedrørende BAT og revurdering af godkendelser op på ny er formålet med dette kompromisændringsforslag at skabe en direkte forbindelse til artiklerne om BAT og BAT-referencedokumenter (artikel 15 og 16) og om revurdering af godkendelser (artikel 22).

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne sørger for, at almindelige bindende forskrifter holdes ajour med udviklingen i den bedste tilgængelige teknik.

  3. Medlemsstaterne sørger for, at almindelige bindende forskrifter holdes ajour med udviklingen i den bedste tilgængelige teknik for at sikre overholdelse af artikel 22.

  Når Kommissionen vedtager et nyt eller ajourført BAT-referencedokument, skal medlemsstaterne senest fire år efter offentliggørelsen om nødvendigt revurdere og ajourføre de almindelige bindende forskrifter for de pågældende anlæg.

   

  Begrundelse

  Stk. 2 og 3 vedrører fastsættelsen af vilkår i almindelige bindende forskrifter og revurdering af disse, når der er offentliggjort et nyt BAT-referencedokument. I stedet for at tage spørgsmålene vedrørende BAT og revurdering af godkendelser op på ny er formålet med dette kompromisændringsforslag at skabe en direkte forbindelse til artiklerne om BAT og BAT-referencedokumenter (artikel 15 og 16) og om revurdering af godkendelser (artikel 22).

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sørger for, at myndighederne følger med i eller underrettes om udviklingen inden for den bedste tilgængelige teknik og om offentliggørelse af nye eller reviderede BAT-referencedokumenter.

  Medlemsstaterne sørger for, at myndighederne følger med i eller underrettes om udviklingen inden for den bedste tilgængelige teknik og om offentliggørelse af nye eller reviderede BAT-referencedokumenter, og informerer også de berørte borgere.

  Begrundelse

  Det er nyttigt, at medlemsstaterne informerer de berørte borgere om udviklingen med hensyn til BAT-referencedokumenter.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller ajourført BAT-referencedokument, skal medlemsstaterne senest fire år efter offentliggørelsen sikre, at den kompetente myndighed om nødvendigt revurderer og ajourfører godkendelsesvilkårene for de pågældende anlæg.

  3. Når Kommissionen offentliggør et nyt eller ajourført BAT-referencedokument, skal medlemsstaterne senest fire år efter offentliggørelsen sikre, at den kompetente myndighed revurderer og, om nødvendigt, ajourfører godkendelsesvilkårene for de pågældende anlæg.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 4 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) hvis den bedste tilgængelige teknik udvikler sig på en sådan måde, at det bliver muligt at nedbringe emissionerne betydeligt,

  b) hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik gør det muligt at nedbringe emissionerne betydeligt,

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 4 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) hvis det er nødvendigt for at opfylde en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 19. 

  d) hvis det er nødvendigt for at overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer1 eller for at opfylde en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 19. 

   

  1 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Uden indskrænkning for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader og for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 20../../EF om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF sikrer den kompetente myndighed, at de godkendelsesvilkår, der skal sikre overholdelse af artikel 12, nr. 8, opfyldes, når aktiviteterne ophører definitivt.

  1. Uden indskrænkning for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet2 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009../../EF om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF3 sikrer den kompetente myndighed, at de godkendelsesvilkår, der skal sikre overholdelse af artikel 12, nr. 8, opfyldes, når aktiviteterne ophører definitivt.

   

  _________________

   

  1 EUT L ...

   

  2 EUT L ... (KOM(2007) 0051).

   

  3 EUT L ... (KOM (2006)0232).

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet, udarbejde en udgangstilstandsrapport, før han påbegynder driften af en anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg ajourføres. Rapporten skal indeholde kvantificerede oplysninger, der gør det muligt at bestemme jordbundens og grundvandets udgangstilstand.

  2. Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives betydelige mængder farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet, udarbejde en udgangstilstandsrapport, før han påbegynder driften af et anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg ajourføres. Rapporten skal indeholde kvantificerede oplysninger, der gør det muligt at bestemme jordbundens og grundvandets udgangstilstand for så vidt angår forekomsten af betydelige mængder farlige stoffer.

  Kommissionen fastsætter kriterier for udgangstilstandsrapportens indhold.

  Kommissionen fastsætter de generelle kriterier for udgangstilstandsrapportens indhold.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer driftslederen jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med farlige stoffer. Hvis anlægget har medført forurening af jordbund eller grundvand med farlige stoffer sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal driftslederen sanere anlægsområdet og føre det tilbage til udgangstilstanden.

  3. Ved definitivt aktivitetsophør underretter driftslederen den kompetente myndighed og vurderer jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med farlige stoffer. Hvis anlægget har medført forurening af jordbund eller grundvand med farlige stoffer sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal driftslederen sanere anlægsområdet og føre det tilbage til udgangstilstanden.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Indberetning om overholdelse af godkendelsesvilkårene

  Sammenligning af emissioner med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik

  Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede indberetning om overholdelse af godkendelsesvilkårene, skal indeholde en sammenligning mellem driften af anlægget, herunder emissionsniveauerne, og den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

  De i artikel 8, nr. 1, omhandlede relevante data om overholdelse af godkendelsesvilkårene skal indeholde en sammenligning mellem emissionerne og de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne. De relevante data gøres straks tilgængelige på internettet.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Med udgangspunkt i inspektionsplanerne udarbejder den kompetente myndighed jævnligt inspektionsprogrammer, hvori den for forskellige anlægstyper fastsætter, hvor hyppigt anlægsområdet skal inspiceres.

  4. Med udgangspunkt i inspektionsplanerne udarbejder den kompetente myndighed jævnligt inspektionsprogrammer, hvori den for forskellige anlægstyper fastsætter, hvor hyppigt anlægsområdet skal inspiceres.

   

  Medlemsstaterne sikrer, at der står tilstrækkeligt kvalificeret personale til rådighed til at foretage inspektionerne.

  Programmer skal omfatte mindst en inspektion hver tolvte måned på anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre programmerne bygger på en systematisk bedømmelse af den miljømæssige risiko ved det enkelte berørte anlæg.

  Programmer skal omfatte mindst én stikprøveinspektion hver attende måned på anlægsområdet for hvert anlæg. Denne hyppighed øges til mindst hver sjette måned, hvis der ved en inspektion er konstateret manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene.

   

  Hvis programmerne bygger på en systematisk bedømmelse af den miljømæssige risiko ved det enkelte berørte anlæg, kan hyppigheden reduceres til mindst én inspektion hvert andet år.

   

  Den systematiske bedømmelse af den miljømæssige risiko baseres på objektive kriterier såsom:

   

  a) driftslederens hidtidige overholdelse eller ej af godkendelsesvilkårene

   

  b) anlæggets indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed

   

  c) driftslederens deltagelse i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 eller i gennemførelsen af tilsvarende miljøledelsessystemer.

  Kommissionen fastsætter kriterier for bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

  Kommissionen kan fastsætte yderligere kriterier for bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Der foretages ikke-rutinemæssige inspektioner for hurtigst muligt at efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige miljøuheld, hændelser og tilfælde af manglende efterlevelse, samt, når det er relevant, før en godkendelse udstedes, revurderes eller ajourføres.

  6. Der foretages ikke-rutinemæssige stikprøveinspektioner for hurtigst muligt at efterforske alvorlige og begrundede miljøklager, alvorlige miljøuheld, hændelser og tilfælde af manglende efterlevelse eller forhold, der i alvorlig grad berører menneskers sundhed, samt, når det er relevant, før en godkendelse udstedes, revurderes eller ajourføres.

   

  I forbindelse med en sådan ikke-rutinemæssig inspektion kan de kompetente myndigheder pålægge driftslederen at tilvejebringe oplysninger, herunder sundhedsstatistikker, for at gøre det muligt at undersøge omstændighederne ved et uheld, en hændelse eller et tilfælde af manglende efterlevelse.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapporten forelægges for den berørte driftsleder og stilles til rådighed for offentligheden, senest to måneder efter at inspektionen har fundet sted.

  Rapporten forelægges for den berørte driftsleder inden for en frist på to måneder. Den kompetente myndighed stiller rapporten til rådighed for offentligheden på internettet senest fire måneder efter, at inspektionen har fundet sted.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) vedtagelse af almindelige bindende forskrifter i medfør af artikel 7 og 18.

  d) ajourføring af en godkendelse/ godkendelsesvilkårene for et anlæg i tilfælde, hvor der skal gives dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav i henhold til national lov, anses for at have en interesse.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt:

  udgår

  a) Det nye anlæg eller den væsentlige ændring er omfattet af direktiv 85/337/EØF.

   

  b) Der findes almindelige bindende forskrifter for alle nødvendige godkendelsesvilkår.

   

  c) Der er ikke grund til at stille strengere krav af hensyn til opfyldelsen af artikel 19.

   

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en tilladelse eller om ajourføring af almindelige bindende forskrifter, stiller den kompetente myndighed følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

  3. Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en tilladelse, stiller den kompetente myndighed følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 3 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) hvordan de emissionsgrænseværdier, der er indeholdt i godkendelsen eller de almindelige bindende forskrifter er fastsat i forhold til den bedste tilgængelige teknik og de dertil svarende emissionsniveauer som beskrevet i BAT-referencedokumenterne

  e) hvordan de i artikel 15 omhandlede godkendelsesvilkår er fastsat i forhold til den bedste tilgængelige teknik og de dertil svarende emissionsniveauer som beskrevet i BAT-referencedokumenterne

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 3 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f) i de tilfælde, hvor der er givet dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3: begrundelsen for dispensationen og de vilkår den er givet på

  f) i de tilfælde, hvor der er givet dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3: den særlige begrundelse for dispensationen på grundlag af de i artikel 16, stk. 3, fastsatte kriterier og de vilkår, den er givet på

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 3 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g) resultaterne af revurderingen af almindelige bindende forskrifter, jf. artikel 18, stk. 3, og af godkendelser, jf. artikel 22, stk. 1, 3 og 4

  g) resultaterne af revurderingen af godkendelser, jf. artikel 22, stk. 1, 3 og 4

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne sikrer, at de i litra a) til g) omhandlede oplysninger straks stilles til rådighed på internettet.

  Ændringsforslag  55

  Forslag til direktiv

  Artikel 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 29

  udgår

  Udveksling af oplysninger

   

  Kommissionen tilrettelægger udveksling af oplysninger med  medlemsstaterne, de berørte industrier og ikke-statslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, om:

   

  a) anlæggenes præstationer med hensyn til emissioner, forurening, forbrug af råmaterialer, råmaterialernes art, brug af energi og produktion af affald

   

  b) den benyttede teknik, de dertil knyttede overvågningsforanstaltninger og udviklingen i denne teknik.

   

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 30 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med henblik på stk. 1 træffer Kommissionen foranstaltninger for at fastsætte:

  Med henblik på stk. 1 vedtager Kommissionen følgende kriterier:

  Begrundelse

  Formålet med ændringsforslaget er at holde fast ved udvalgsproceduren, men at understrege, at der vedtages kriterier (ikke foranstaltninger).

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 33 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Når et fyringsanlægs effekt udvides, gælder emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2, for den del af anlægget, der berøres af ændringen, og de fastsættes i forhold til det samlede fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt.

  6. Når et fyringsanlægs effekt udvides med mindst 20MW, gælder emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2, for den del af anlægget, der berøres af ændringen, og de fastsættes i forhold til det samlede fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt.

  Begrundelse

  Mindre udvidelser af forbrændingsanlæg bør ikke omfattes af denne bestemmelse.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 35 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne sikrer, at overvågningen af de luftforurenende stoffer gennemføres i overensstemmelse med bilag V, del 3.

  1. Medlemsstaterne sikrer, at overvågningen af de luftforurenende stoffer gennemføres i overensstemmelse med bilag V, del 3. Medlemsstaterne kan kræve, at en sådan overvågning sker på ejerens bekostning.

  Begrundelse

  Denne tekst udgik af direktivet om store fyringsanlæg. Den indføjes atter her for at gøre ordlyden klarere.

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen forsynes med oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv, om repræsentative data vedrørende emissionerne og andre miljøpåvirkninger, om emissionsgrænseværdier og om anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i overensstemmelse med artikel 15 og 16

  1. Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen forsynes med oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv, om repræsentative data vedrørende emissionerne og andre miljøpåvirkninger, om emissionsgrænseværdier, om anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i overensstemmelse med artikel 15 og 16 og om dispensationer i medfør af artikel 16, stk. 3.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne udvikler og opgraderer jævnligt deres nationale informationssystemer for at kunne stille de i første afsnit omhandlede oplysninger til rådighed elektronisk.

  Medlemsstaterne udvikler og opgraderer jævnligt deres nationale informationssystemer for at kunne stille de i første afsnit omhandlede oplysninger til rådighed elektronisk. Medlemsstaterne stiller et sammendrag af oplysningerne til rådighed for offentligheden.

  Begrundelse

  For at give Kommissionen alle de nødvendige værktøjer til at overvåge gennemførelsen af direktivet og navnlig til at vurdere, hvordan dispensationerne fra BAT er blevet anvendt, er det nødvendigt at kræve, at medlemsstaterne indberetter specifikke oplysninger om anvendelsen af denne mulighed. Derudover bør medlemsstaternes oplysninger om anvendelsen af BAT og emissionsniveauerne også bidrage ved revisionen af BREF'erne. Der bør udarbejdes sammenfattende rapporter om gennemførelsen for at sikre behørig information af offentligheden.

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 68

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  På grundlag af den bedste tilgængelige teknik tilpasser Kommissionen bilag V, del 3 og 4, bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, bilag VII, del 1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, del 2 og 4, til den videnskabelige og tekniske udvikling.

  1. På grundlag af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i de relevante BAT-referencedokumenter tilpasser Kommissionen, senest 12 måneder efter offentliggørelsen af et BAT-referencedokument i medfør af artikel 14 og på grundlag af BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumentet, bilag V, VI, VII og VIII ved at fastsætte emissionsgrænseværdier som mindstekrav. Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

   

  2. Inden vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger hører Kommissionen den relevante industri og ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og aflægger beretning om resultatet af høringerne og om, hvorledes der er taget hensyn til dem.

  Ændringsforslag  62

  Forslag til direktiv

  Artikel 68 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 68a

   

  Mindstekrav

   

  1. Uden at det berører artikel 68, fastsætter Kommissionen, senest 12 måneder efter offentliggørelsen af et BAT-referencedokument i medfør af artikel 14 og på grundlag af BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumentet, emissionsgrænseværdier samt overvågnings- og overholdelseskrav som mindstekrav. Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau ved hjælp af sådanne tilsvarende parametre.

   

  Sådanne mindstekrav fastsættes med tanke på betydelige miljøbelastninger forårsaget af de pågældende aktiviteter eller anlæg og baseres på BAT-AEL.

   

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

   

  2. Inden vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger hører Kommissionen den relevante industri og ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og aflægger beretning om resultatet af høringerne og om, hvorledes der er taget hensyn til dem.

   

  3. I overensstemmelse med stk. 1 og 2 fastsætter Kommissionen senest den 31. december 2011 navnlig emissionsgrænseværdier samt overvågnings- og overholdelseskrav for emissioner af dioxiner og furaner fra anlæg, der udfører de i punkt 2.1 og 2.2. i bilag I omhandlede aktiviteter.

   

  Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan fastsætte strengere emissionsgrænseværdier for emissioner af dioxiner og furaner.

   

  Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

  Ændringsforslag  63

  Forslag til direktiv

  Bilag I - punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes ikke fyringsanlæg der har en nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW og drives i højst 350 timer om året.

  Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes ikke fyringsanlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW og drives i højst 500 timer om året.

  Begrundelse

  I stedet for at ændre tærskelværdien foreslås det at holde fast ved 20 MW-tærsklen, men at ændre "de minimis-reglen" for at udelukke flere små anlæg ved beregningen.

  Ændringsforslag  64

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2.5 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) drift af non-ferro-metalstøberier, der fremstiller støbte metalprodukter, og hvis produktionskapacitet er større end 2,4 tons støbegods om dagen for bly og cadmium eller 12 tons om dagen for alle andre metaller

  c) drift af non-ferro-metalstøberier, der fremstiller støbte metalprodukter, og hvis smeltekapacitet er større end 2,4 tons om dagen for bly og cadmium eller 12 tons om dagen for alle andre metaller

  Begrundelse

  (Begrundelsens første to punktummer vedrører ikke den danske tekst). Ordlyden kan forbedres for at gøre beskrivelsen af anvendelsesområdet præcisere og klarere, uden at dette indebærer nogen radikal ændring af det nuværende IPPC-anvendelsesområde.

  Ændringsforslag  65

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt. 5.2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.2. Forbrænding af ufarligt affald hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.

  5.2. Forbrænding og medforbrænding af ufarligt affald hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.

  Begrundelse

  Som det fremgår af beskrivelsen af andre aktiviteter såsom cementproduktion, er medforbrænding allerede omfattet. Det er imidlertid fornuftigt at gøre det fuldstændig klart, at medforbrænding faktisk er omfattet (således som det allerede er tilfældet i forbindelse med farligt affald under punkt 5.1, litra c).

  Ændringsforslag  66

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 5.3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) fysisk-kemisk behandling

  b) fysisk-kemisk behandling med undtagelse af de aktiviteter, der er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand1, og som kun resulterer i behandlet slam som defineret i Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg2. Denne undtagelse gælder kun i tilfælde, hvor der vil blive opnået mindst samme miljøbeskyttelsesniveau som med dette direktiv.

   

  1 EFT L 135 af 30.5.1991.

   

  2 EFT L 181 af 4.7.1986.

  Begrundelse

  For at undgå overlapning mellem forskellige retsakter og sikre konsekvensen er det berettiget at undtage anlæg, der er omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Desuden er det med hensyn til definitionen af behandlet slam hensigtsmæssigt at henvise til direktivet om slam.

  Ændringsforslag  67

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 5.3 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) behandling af slagger og aske

  d) behandling af slagger og aske, der ikke er omfattet af andre kategorier af industriaktiviteter

  Ændringsforslag  68

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 5.23 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) behandling af metalskrot.

  e) behandling af metalskrot i findelere.

  Ændringsforslag  69

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 6.6 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Avles der andre fjerkræarter end nævnt under punkt a) eller andre typer af arter end anført under punkt a), b) og c) på samme anlæg, beregnes tærskelværdien ud fra nitrogenekskretionsfaktorer, der svarer til ovenstående tærskelværdier.

  Avles der andre fjerkræarter end nævnt under punkt a) eller andre typer af arter end anført under punkt a), b) og c) på samme anlæg, beregnes tærskelværdien ud fra nitrogenekskretionsfaktorer, der svarer til ovenstående tærskelværdier. Kommissionen fastlægger retningslinjer for beregningen af tærskelværdierne og bestemmelsen af tilsvarende nitrogenekskretionsfaktorer.

  Begrundelse

  Det er på dette stadium teknisk vanskeligt at foreslå specifikke tærskelværdier for de fjerkræarter, der ikke er nævnt (i praksis ville kun et meget begrænset antal bedrifter være berørt for så vidt angår fjerkræarter, der ikke er nævnt i bilag I, f.eks. vagtler, strudser og fasaner), eller for blandede bedrifter. Som et kompromis og i betragtning af spørgsmålets meget tekniske karakter bør Kommissionen udstede retningslinjer.

  Ændringsforslag  70

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 6.9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Beskyttelse af træ og træprodukter, hvor produktionskapaciteten er større end 75 m3/dag.

  Beskyttelse af træ og træprodukter, hvor produktionskapaciteten er større end 50 m3/dag.

  Ændringsforslag  71

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 1 – punkt 2 – afsnit efter tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 1500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/Nm3.

  For fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 500 MW, der fyres med flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/Nm3.

  Begrundelse

  En lavere emissionsgrænseværdi for SO2 for anlæg, der benyttes i tilfælde af spidsbelastning, og som fyres med flydende brændsel, ville gøre det unødvendigt at installere sekundært rensningsudstyr på disse anlæg, eftersom de primære foranstaltninger (navnlig anvendelsen af flydende brændsel med < 0,5 % svovl) vil være tilstrækkelige i alle tilfælde. Som følge af sådanne anlægs begrænsede antal årlige driftstimer, er deres miljøbelastning ret begrænset. For anlæg, der fyres med flydende brændsel, bør undtagelsen begrænses til anlæg med en effekt på under 500 MW, eftersom disse allerede skal overholde strengere emissionsgrænseværdier i henhold til direktivet om store fyringsanlæg.

  Ændringsforslag  72

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 1 – punkt 4 – afsnit efter tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

  For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og har en nominel indfyret termisk effekt på ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

  For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på 500 MW eller mere, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

  For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og har en nominel indfyret termisk effekt på 500 MW eller mere, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

  Begrundelse

  En lavere emissionsgrænseværdi for NOx for anlæg, der benyttes i tilfælde af spidsbelastning, og som fyres med flydende brændsel, således som det foreslås i kompromiset, ville gøre det unødvendigt at installere sekundært rensningsudstyr (navnlig selektiv katalytisk reduktion (SCR)) på disse anlæg, eftersom de primære foranstaltninger (navnlig tilpasninger til forbrændingsprocessen) vil være tilstrækkelige. Som følge af sådanne anlægs begrænsede antal årlige driftstimer, er deres miljøbelastning ret begrænset.

  Ændringsforslag  73

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 1 – punkt 5 – nr. 4 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

  Gasturbiner eller gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

  Ændringsforslag                  74

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 1 – punkt 5 – nr. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) For gasturbiner, der blev godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/Nm3.

  Ændringsforslag  75

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 2 – punkt 5 – nr. 2 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

  Gasturbiner eller gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

  Begrundelse

  El-producerende gasmotorer er ofte en direkte konkurrent til gasturbiner. Hvis gasmotorer til nødsituationer undtages fra krav om overholdelse af emissionsgrænseværdier, sikres det, at de behandles på lige fod med gasturbiner. For disse anlæg, som kun er i drift i et meget begrænset antal timer og kun i nødsituationer, ville installationen af sekundært rensningsudstyr (navnlig selektiv katalytisk reduktion (SCR)) være forbundet med meget store udgifter og meget få miljøfordele i betragtning af det begrænsede antal årlige driftstimer.

  Ændringsforslag  76

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 3 – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Koncentrationerne af SO2, NOx og støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt.

  1. Koncentrationerne af SO2, NOx, CO og støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt.

  Koncentrationerne af CO i røggas fra fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt brændsel og har en nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover, måles kontinuerligt.

   

  Begrundelse

  Kommissionens forslag indeholder krav om kontinuerlig overvågning af CO alene for så vidt angår fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt brændsel, da der er fastsat en emissionsgrænseværdi for disse anlæg i bilag V. De kompetente myndigheder fastsætter overvågningskravene i godkendelserne i tråd med BAT (artikel 17). Eftersom CO kan betragtes som et relevant parameter for alle fyringsanlæg med henblik på kontrol med forbrændingsprocessen, er det vigtigt, at der er fastsat bestemmelser om kontinuerlig overvågning.

  Ændringsforslag  77

  Forslag til direktiv

  Bilag V – del 4 – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt:

  1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt:

  a) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

  a) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

  b) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

   

  c) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

   

  d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

  d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

  De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat i del 3, punkt 10.

   

  Ved beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier ses der bort fra værdier, der måles i de i artikel 33, stk. 4 og 5, og artikel 34 omhandlede perioder og under opstart og nedlukning.

   

  Begrundelse

  I sammenligning med BAT-referencedokumenterne for store forbrændingsanlæg giver Kommissionens forslag mulighed for større fleksibilitet.

  Mens niveauerne i BAT-referencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Desuden kan de daglige gennemsnitsværdier ikke overstige 110 % af emissionsgrænseværdierne, og 95 % af timegennemsnittene i løbet af et år må ikke overskride emissionsgrænseværdierne med over 200 %. Kommissionens forslag skelner ikke mellem anlæg fra før 2016 og anlæg fra efter 2016. Selv om der holdes fast ved de samme overholdelsesregler for allerede eksisterende og nye anlæg, må disse regler bringes i tråd med BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumenterne, som er baseret på daglige og ikke på månedlige gennemsnit.

  Ændringsforslag  78

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – del 6 – punkt 2.5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.5. Den kompetente myndighed kan vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige målinger for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, og i stedet forlange periodiske målinger som fastsat i punkt 2, litra c), eller frafalde kravet om målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, at emissionerne af disse stoffer under ingen omstændigheder kan komme over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

  2.5. Den kompetente myndighed kan vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige målinger for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, og i stedet forlange periodiske målinger som fastsat i punkt 2, litra c), hvis driftslederen kan godtgøre, at emissionerne af disse stoffer under ingen omstændigheder kan komme over de fastsatte emissionsgrænseværdier. Denne undtagelse gælder ikke for forbrænding af blandet affald fra forskellige kilder.

  Den kompetente myndighed kan vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige målinger for NOx i bestående affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på mindre end 6 tons i timen, og i stedet fastsætte, at der skal foretages periodiske målinger som anført i punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan godtgøre på grundlag af oplysninger om det pågældende affalds egenskaber, den anvendte teknologi og resultaterne af emissionsovervågningen, at NOx-emissionerne under ingen omstændigheder kan komme over den foreskrevne emissionsgrænseværdi.

   

  Begrundelse

  I henhold til Kommissionens forslag kan de kompetente myndigheder i særlige tilfælde frafalde kravet om målinger for HCl, HF and SO2. Kompromisforslaget tager hensyn til de ændringsforslag, som lod denne foreslåede supplerende mulighed udgå.

  Kommissionen foreslår endvidere, at NOx i særlige tilfælde gøres til genstand for periodiske snarere end kontinuerlige målinger. Adskillige ændringsforslag indeholdt forslag om at lade denne supplerende mulighed udgå.

  Ændringsforslag  79

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.6. Den kompetente myndighed kan træffe afgørelse om at kræve mindre end to målinger om året eller frafalde kravet om målinger for tungmetaller og for dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

  2.6. Den kompetente myndighed kan træffe afgørelse om kun at kræve én måling om året for tungmetaller og for dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

  Ændringsforslag  80

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca) driftslederen kan godtgøre, at der ikke behandles hverken elektrisk og elektronisk affald eller affald indeholdende klorforbindelser.

  • [1]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  Miljøbeskyttelse med integreret tilgang i forbindelse med godkendelse af anlæg

  Formålet med dette direktivforslag er at revidere og sammenfatte syv forskellige direktiver om industriemissioner i en enkelt tekst.

  Dette lovgivningsarbejde berører 52 000 industrianlæg i Europa, som står for en stor del af udledningen af forurenende stoffer i Europa og er medansvarlige for, at målene i temastrategien om luftforurening ikke nås.

  Kommissionens forslag bygger på en integreret tilgang med det sigte, at miljømæssige aspekter tilgodeses ved godkendelsen af anlæg i så vid udstrækning og på en så afbalanceret måde som mulig. Det tilstræbes, at emissionerne begrænses effektivt ved hjælp af bedste tilgængelige teknikker, som derfor skal anvendes mere konsekvent end hidtil. Konkurrenceforvridning inden for EU, der skyldes en uensartet gennemførelse af den eksisterende lovgivning, skal ligeledes afskaffes i denne forbindelse.

  Ordføreren støtter Kommissionens strategi. Den integrerede tilgang hilses velkommen, og det samme gælder skærpelsen i forbindelse med implementering af de bedste tilgængelige teknikker. Ændringsforslagene har til formål at sikre direktivets instrumenter mod misfortolkning og at styrke dem, at forenkle gennemførelsen og at mindske unødigt bureaukrati.

  Europæisk sikkerhedsnet

  Den første grundlæggende ændring har til formål at bevare den frugtbare udveksling af oplysninger mellem interessegrupper, som f.eks. industrien og ikke-statslige organisationer, (Sevilla-processen) i sin nuværende form med henblik på beskrivelsen af de bedste tilgængelige teknikker. Resultatet heraf skal fortsat være udarbejdelse af BAT-referencedokumenter.

  Ordføreren støtter indførelsen af juridisk bindende emissionsgrænseværdier. Ifølge Kommissionens forslag skal grænseværdier udledes direkte af BAT-referencedokumenterne. Det er ikke anvendeligt i praksis og ville efterfølgende resultere i uønsket politisk indflydelse på Sevilla-processen. Med den anden grundlæggende ændring foreslået af ordføreren får et komitologiudvalg, der er underlagt parlamentarisk kontrol, derfor til opgave at fastlægge emissionsbegrænsende foranstaltninger i form af mindstekrav. Mindstekravene udgør et europæisk sikkerhedsnet, som intet anlæg må bryde.

  På de lokale kompetente myndigheders niveau foreskrives emissionsbegrænsende foranstaltninger for individuelle anlæg, der resulterer i emissioner, der gennemsnitligt opfylder kravene i BAT-referencedokumenterne, og hvor der er plads til fleksibilitet, således at der kan ske en hensigtsmæssig tilpasning til de lokale forhold. På den måde løses problemet med, at der under ethvert anlægs normale drift, f.eks. når det startes, optræder særlig høje emissionsværdier, som kan overstige de emissioner, der er forbundet med beskrivelserne af den bedste tilgængelige teknologi. De grænseværdier, der afstikkes af det europæiske sikkerhedsnet, må dog under ingen omstændigheder overskrides.

  Dette forslag skaber en balance. På den ene side opstilles europæiske standarder for godkendelse af industrianlæg. På den anden side giver det medlemsstaterne nogle hårdt tiltrængte beslutningsspillerum, inden for hvilke der kan tages hensyn til det individuelle anlægs tekniske egenskaber, dets geografiske placering og de lokale miljøforhold.

  Begrænsning af administration

  Et af Kommissionens mål i forbindelse med revisionen af direktiverne er mindskning af bureaukrati, hvilket ordføreren støtter til fulde. En række ændringsforslag sigter mod at forbedre revisionen endnu mere, hvad dette angår, og dertil hører, at stive regler for inspektion af anlæg og for driftslederens pligt til at indberette om overholdelse af pålagte regler gøres mere fleksible. Aflastning på dette område kommer ikke mindst også de kompetente myndigheder til gode, som kan sætte deres ressourcer ind der, hvor der er brug for dem, f.eks. på anlæg, der ud fra spørgsmålet om miljøsikkerhed skal betragtes som mere presserende sager.

  Endvidere fremsætter ordføreren ændringsforslag med henblik på at styrke Parlamentets betydning i forbindelse med fremtidige ændringer af ikke-væsentlige dele af direktivet, f.eks. med henblik på i forbindelse med Kommissionens afgørelser at sikre, at der i passende omfang trækkes på ekstern ekspertise, og at de økonomiske følger af afgørelserne gøres mere gennemsigtige.

  Udvidelser af direktivets anvendelsesområde derimod skal annulleres, hvor omkostningerne ikke opvejes af den forventede miljøfordel. Det samme gælder videregående bestemmelser for beskyttelse af jordbund og grundvand, der allerede er reguleret på fællesskabsniveau eller på nationalt niveau.

  BILAG: SKRIVELSE FRA RETS UDVALGET

  RETSUDVALGET

  FORMANDEN

  Ref.: D(2008)53399

  Miroslav OUZKÝ

  Formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  ASP 05F69

  Bruxelles

  Om:              Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)

                      (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

  Retsudvalget, som jeg har den ære at være formand for, har behandlet ovennævnte forslag efter forretningsordenens artikel 80a om omarbejdning som indføjet i Parlamentets forretningsorden ved Parlamentets afgørelse af 10. maj 2007.

  I denne artikels stk. 3 og 4, hedder det som følger:

  "3. Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

  Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 150 og 151, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

  Formanden for udvalget kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de uændrede dele, hvis den pågældende skønner, at det er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene.

  4. Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.

  I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure."

  I overensstemmelse med udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende arbejdsgruppe, der behandlede det omarbejdede forslag, og i tråd med henstillingerne fra den rådgivende ordfører finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, i udtalelsen eller i det følgende, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer.

  I overensstemmelse med artikel 80a, stk. 2, og artikel 80, stk. 3, fandt Retsudvalget, at de tekniske tilpasninger, der foreslås i udtalelsen fra ovennævnte arbejdsgruppe, er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.

  Desuden fandt Retsudvalget i overensstemmelse med henstillingerne fra den rådgivende ordfører og i overensstemmelse med artikel 80a, stk. 2, og artikel 80, stk. 3, at nedenstående bestemmelser, som allerede var blevet markeret med dobbelt gennemstregning, burde markeres med den gråskravering, der anvendes til at gøre opmærksom på indholdsmæssige ændringer:

  · Artikel 3, nr. 12, sletning af andet semikolon "for så vidt angår denne definition anses ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og som opfylder kravene i relevant national lovgivning, for at have en interesse"

  · Artikel 12, nr. 8, sletning af ordene "den konstaterede udgangstilstand, jf. artikel 23, stk. 2 og 3";

  · i artikel 29, ordene "mellem" og "om den bedste tilgængelige teknik, om overvågningsbestemmelserne i forbindelse hermed og udviklingen i begge dele".

  Med forbehold af den fremtidige anvendelse af forretningsordenens artikel 80a, stk. 4, fandt Retsudvalget, at ovennævnte punkter fulgte retningslinjerne for omarbejdning og kodifikation forudsat, at de blev taget op til fornyet overvejelse efter artikel 80a, stk. 2, og artikel 80, stk. 3.

  Afslutningsvis vedtog Retsudvalget på mødet den 8.-9. september 2008 at henstille til Deres udvalg, som er korresponderende udvalg, at behandle det foreliggende forslag i tråd med ovenstående henstillinger og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 80a.

  Med venlig hilsen

  Giuseppe GARGANI

  BILAG: UDTALELSE FRA DE JURIDISKE TJENESTERS RÅDGIVENDE GRUPPE

   

   

   

  DE JURIDISKE TJENESTERS

  RÅDGIVENDE GRUPPE

   

                                                                               Bruxelles, den

  UDTALELSE

                                   TIL     EUROPA PARLAMENTET

                                              RÅDET

                                              KOMMISSIONEN

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

  KOM(2007)0844 af 21.12.2007 – 2007/0286(COD)

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 16., 22., 24. og 31. januar, den 13. februar og den 3. april 2008 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Under behandlingen[1] af Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien, Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien, Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

  1) Det blev fastslået, at Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening var blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave)[2] efter det tidspunkt, hvor det omarbejdede forslag var blevet forelagt den lovgivende myndighed. Som følge heraf skal alle henvisninger til direktiv 96/61/EF i den omarbejdede tekst forstås som henvisninger til direktiv 2008/1/EF.

  2) Følgende dele af teksten i det omarbejdede forslag burde have været markeret med grå baggrund, der anvendes til at gøre opmærksom på indholdsmæssige ændringer:

  - i artikel 3, nr. 5, ordene "Der kan også fastsættes emissionsgrænseværdier for bestemte grupper, familier eller kategorier af stoffer", som allerede er markeret med dobbelt gennemstregning

  - i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, ordene "forskellige anlægsområder"

  - i artikel 9, stk. 2, andet afsnit, ordene "eller for miljøet" (er anført mellem tilpasningspile)

  - i artikel 35, stk. 1, sidste punktum, "Medlemsstaterne kan kræve, at denne kontrol foretages for driftslederens regning" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning)

  - i artikel 43, stk. 2, sidste punktum "Kalibrering foretages ved hjælp af parallelmålinger med benyttelse af referencemetoderne mindst hvert tredje år" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning)

  - i bilag I, punkt 1.4, ordene "Kul" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning) og "brændsel"

  - i bilag I, hele ordlyden af punkt 5.1, litra h), og af punkt 5.1, litra k)

  - i bilag I, punkt 6.4, litra b), nr. ii), udtrykket "gennemsnit på kvartalsbasis" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning)

  - i bilag V, Del 1, punkt 2, ordene "Sten- og brunkul", "Biomasse" og "Tørv"

  - i bilag V, Del 1, punkt 5, note 4, ordene "og CO".

  3) I artikel 3, nr. 26, burde ordet "hvis" forud for ordet "produkterne" have været anført mellem tilpasningspile.

  4) Det blev fastslået, at ordene "underretter " og "offentligheden og stiller" i artikel 26, stk. 3's indledning, ved en fejltagelse er blevet markeret med dobbelt gennemstregning. De nævnte ord bør genindsættes, og indledningen bør herefter have følgende ordlyd: "Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en tilladelse eller om ajourføring af almindelige bindende forskrifter underretter den kompetente myndighed offentligheden og stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:" 

  5) I artikel 38, stk. 2, litra a), nr. i), bør henvisningen til "artikel 3, nr. 21" læses som en henvisning til artikel 3, nr. 20.

  6) (Vedrører ikke den danske tekst).

  7) I bilag V, Del 1, punkt 4, burde angivelsen "(2)", som står foran et tekstafsnit, der er markeret med dobbelt gennemstregning, ligeledes have været markeret med dobbelt gennemstregning.

  8) I bilag V, Del 3, punkt 3, burde ordet "hver" have været anført mellem tilpasningspile (efter ordene "en gang").

  9) I bilag VI, Del 3, punkt 1, bør angivelsen "i del 5, punkt 2.7" ændres til "i del 6, punkt 2.7"

  Efter behandlingen konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget eller i nærværende udtalelse. Den rådgivende gruppe konkluderede endvidere, for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer.

  C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

  Juridisk konsulent                              Juridisk konsulent                   Fung. generaldirektør

  • [1]  1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af teksten som grundlag for behandlingen.
  • [2]  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

  PROCEDURE

  Titel

  Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)

  Referencer

  KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

  Dato for høring af EP

  21.12.2007

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  10.4.2008

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  10.4.2008

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  JURI

  9.9.2008

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Holger Krahmer

  21.2.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  8.4.2008

  26.5.2008

  9.9.2008

   

  Dato for vedtagelse

  22.1.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  43

  10

  5

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

  Dato for indgivelse

  9.2.2009