ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)

6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Holger Krahmer
(Αναδιατύπωση – Άρθρο 80α του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0046/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0046/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)

(COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0844),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0002/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–   έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0046/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και τις τεχνικές τροποποιήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρείται αναγκαία, αλλά όχι ικανή, προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της πρόληψης και μείωσης της ρύπανσης και της υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων υδάτων, του αέρα και του εδάφους, και του πληθυσμού. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι αναγκαίο να ορισθούν αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τις τιμές εκπομπών για άλλες ουσίες και συνιστώσες του περιβάλλοντος, και άλλες κατάλληλες προϋποθέσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών αποτελεί ένα τρόπο για την επίτευξη των ειδικών στόχων της οδηγίας· η επιβολή ορίων πρέπει επομένως να θεωρείται γενική ελάχιστη απαίτηση που δεν αποτελεί αυτή καθαυτή βέλτιστη λύση ούτε αρκεί για να εξασφαλίσει την απαραίτητη μείωση της ρύπανσης, της έκθεσης του περιβάλλοντος και των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία, οιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Προκειμένου να διασφαλιστούν η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, κάθε εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εάν κατέχει άδεια ή, στην περίπτωση ορισμένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες, μόνον εάν κατέχει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο.

(5) Προκειμένου να διασφαλιστούν η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, κάθε εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εάν κατέχει άδεια ή, στην περίπτωση ορισμένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες, μόνον εάν κατέχει άδεια ή έχει εγγραφεί σε μητρώο. Η συνολική χρήση οργανικών διαλυτών πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.

Αιτιολόγηση

Οι οργανικοί διαλύτες αποτελούν πηγή ρύπανσης, η αειφόρος παραγωγή πρέπει να βασίζεται σε τεχνικές που δεν χρησιμοποιούν διαλύτες ή χρησιμοποιούν νερό.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες, κατάλληλες απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων καθώς και απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να καθορίζονται βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

(9) Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες, κατάλληλες απαιτήσεις για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων καθώς και απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση και κατάλογο των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων όπως ορίζονται στην οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΚ, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών1. Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να καθορίζονται βάσει βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

 

1 ΕΕ 196 της 16.8.1967, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη σχετική εγκατάσταση για να αυξηθεί η διαφάνεια στη χρήση αυτών των ουσιών και να παρασχεθεί σωστή βάση για τον καθορισμό των όρων χορήγησης αδειών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν να εγκρίνονται παρεκκλίσεις με τις οποίες να επιτρέπεται οι οριακές τιμές εκπομπών να υπερβούν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και να μην υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(11) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ειδικές περιστάσεις, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα επίπεδα εκπομπών τα οποία μπορούν να υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές οι οποίες περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Αιτιολόγηση

Οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στις άδειες αντιστοιχούν γενικά σε ένα ανώτατο όριο για σύντομη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, μπορούν να είναι υψηλότερες από τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ)· παρ' όλα αυτά όμως επιτρέπουν να επιτευχθούν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ. Είναι απαραίτητο να προστεθεί η φράση "... που έχουν ως αποτέλεσμα ..." προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των οριακών τιμών "στιγμιαίων" εκπομπών και των επιπέδων εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (που αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς BΔT) που αντιπροσωπεύουν μια μέση τιμή.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, ο δε φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποκαθιστά το χώρο της εγκατάστασης μετά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων.

(16) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν οδηγεί σε ουσιαστική υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Συνεπώς, οι όροι αδειοδότησης, εάν είναι απαραίτητο και σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, καθώς και την υποχρέωση αποκατάστασης του χώρου της εγκατάστασης μετά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Μόλις τεθεί σε ισχύ η κοινοτική νομοθεσία που τροποποιεί την οδηγία 2004/35/ΕΚ ή η νομοθεσία περί της προστασίας του εδάφους, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να αποφευχθεί η επικάλυψη.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλουν τακτικά στην αρμόδια αρχή εκθέσεις σχετικά με την συμμόρφωση με τους όρους της άδειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης και η αρμόδια αρχή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία και να καθιερώσουν σύστημα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

(17) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλουν τακτικά στην αρμόδια αρχή εκθέσεις σχετικά με την συμμόρφωση με τους όρους της άδειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τους εν λόγω όρους και ότι ο φορέας εκμετάλλευσης και η αρμόδια αρχή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία και να καθιερώσουν σύστημα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τα πλέον κατάλληλα καθεστώτα επιβολής, περιλαμβανομένων και των τρόπων συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα επιβολής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Απαιτείται αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων προκειμένου το κοινό να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει, και ο φορέας λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη, απόψεις και ανησυχίες ενδεχομένως σχετικές με τις εν λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και στην υποστήριξη εκ μέρους του κοινού των αποφάσεων που λαμβάνονται. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή προσωπική υγεία και ευημερία.

(18) Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus, απαιτείται αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων προκειμένου το κοινό να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει, και ο φορέας λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη, απόψεις και ανησυχίες ενδεχομένως σχετικές με τις εν λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και στην υποστήριξη εκ μέρους του κοινού των αποφάσεων που λαμβάνονται. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή προσωπική υγεία και ευημερία.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να περιληφθεί στο κείμενο αναφορά σε συγκεκριμένο έγγραφο της ΕΕ, που εκπονήθηκε στο Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 και αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων. Προκειμένου να μειωθούν οι σχετικές επιπτώσεις, απαιτείται ο καθορισμός σε κοινοτικό επίπεδο αυστηρότερων οριακών τιμών εκπομπών για ορισμένες ρυπαντικές ουσίες.

(24) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων και ενδέχεται να ενέχουν τοξικολογικούς κινδύνους. Προκειμένου να μειωθούν οι σχετικές επιπτώσεις, απαιτείται ο καθορισμός σε κοινοτικό επίπεδο αυστηρότερων οριακών τιμών εκπομπών για ορισμένες ρυπαντικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Το διοξείδιο του τιτανίου μπορεί να ενέχει τοξικολογικούς κινδύνους διότι προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, των οφθαλμών και των βλεννογόνων του αναπνευστικού συστήματος.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Ιδιαίτερα, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση παρεκκλίσεων από τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και για τον καθορισμό της συχνότητας της περιοδικής παρακολούθησης και του περιεχομένου της βασικής έκθεσης, καθώς και των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών, να καθορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις μέση οριακή τιμή εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, να καθορίζει την ημερομηνία από την οποία θα είναι υποχρεωτικές οι συνεχείς μετρήσεις των ατμοσφαιρικών εκπομπών βαρέων μετάλλων, διοξινών και φουρανίων, να καθορίζει το είδος και το μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να προσαρμόζει τα παραρτήματα V έως VIII στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Στην περίπτωση των μονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, τα παραπάνω ενδέχεται να συμπεριλάβουν τον καθορισμό κριτηρίων για την έγκριση παρεκκλίσεων από τη συνεχή παρακολούθηση των συνολικών εκπομπών σκόνης. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας ή στη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων, μη ουσιωδών στοιχείων, αυτά τα μέτρα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, επί παραδείγματι ειδικών της βιομηχανίας, στις διαδικασίες έχει ουσιαστική σημασία. Είναι απαραίτητη η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να αναπτυχθούν τεχνικά άρτιες και εφικτές προσεγγίσεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(27) Σύμφωνα με την αρχή ο "ρυπαίνων πληρώνει" τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασαφηνίσει τη διάταξη και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν νομικές κυρώσεις στους ρυπαίνοντες.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α) Για να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που προκαλούνται από τις εκπομπές διοξινών, φουρανίων και άλλων σχετικών ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου και χάλυβα, και, ιδίως, από εγκαταστάσεις θερμοσυσσωμάτωσης σιδηρομεταλλευμάτων, η διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αυτές κατά προτεραιότητα και οπωσδήποτε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) "επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές": τα επίπεδα εκπομπών που παράγονται, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και εκφράζονται ως μέσοι όροι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπό δεδομένες συνθήκες αναφοράς·

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. "ενδιαφερόμενο κοινό": το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή αναπροσαρμογή αδείας ή των όρων της·

12. "ενδιαφερόμενο κοινό": το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή αναπροσαρμογή αδείας ή των όρων της· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται σε όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα·

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της τελευταίας πρότασης από την Επιτροπή αντιβαίνει στη Σύμβαση του Aarhus και, για το λόγο αυτό, πρέπει να επαναφερθεί το αρχικό κείμενο.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13. "αναδυόμενη τεχνική": νέα τεχνική για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία εάν αναπτυχθεί εμπορικά, μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερο γενικό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ή μεγαλύτερες οικονομίες από τις υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,

13. "αναδυόμενη τεχνική": νέα τεχνική για μια βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία εάν δοκιμαστεί σε βιομηχανική κλίμακα και αναπτυχθεί εμπορικά, θα εξασφάλιζε υψηλότερο γενικό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ή τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας και μεγαλύτερες οικονομίες από τις υφιστάμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,

Αιτιολόγηση

Βελτίωση του ορισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15. "βασική έκθεση": ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες,

(15) "βασική έκθεση": ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σημαντικές ποσότητες σχετικών επικίνδυνων ουσιών,

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) "περιβαλλοντική επιθεώρηση": κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εξακρίβωση της συμμόρφωσης μιας εγκατάστασης προς τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "περιβαλλοντικής επιθεώρησης" ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους από τα κράτη μέλη. Επομένως χρειάζεται σαφής ορισμός για να εξασφαλιστεί η υποβολή ομοιόμορφων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α) "γενικοί δεσμευτικοί κανόνες": οι οριακές τιμές ή άλλες προϋποθέσεις, που ορίζονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τουλάχιστον σε επίπεδο τομέα, που δίδονται με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί στην οδηγία σαφής ορισμός της έννοιας "γενικοί δεσμευτικοί κανόνες".

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η άδεια μπορεί να καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

(2) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η άδεια μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων την εκμετάλλευση των οποίων έχει ο ίδιος φορέας λειτουργίας στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις, κάθε επιμέρους εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη συμβιβαστική τροπολογία αποσκοπεί να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη και ότι δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν αυτήν την ευελιξία (για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός έκδοσης αδειών δεν θα μπορούσε να επιτρέψει ένα τέτοιο σύστημα).

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να είναι από κοινού ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ή μπορεί να είναι φορείς εκμετάλλευσης διαφορετικών τμημάτων εγκατάστασης ή μονάδας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να είναι από κοινού ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή μονάδας καύσης ή μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ή μπορεί να είναι φορείς εκμετάλλευσης διαφορετικών τμημάτων εγκατάστασης ή μονάδας. Μόνον ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση σχετικά με την τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο,

(1) ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα δεδομένα που αφορούν την τήρηση των όρων της άδειας, τουλάχιστον ανά εικοσιτέσσερις μήνες, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 25, διαπιστωθεί παράβαση των όρων της άδειας, η συχνότητα υποβολής των σχετικών δεδομένων αυξάνεται τουλάχιστον σε μία φορά ανά δωδεκάμηνο,

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περιπτώσεις παράβασης που δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή για το περιβάλλον, και για όσο διάστημα δεν αποκαθίσταται η συμμόρφωση , σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η λειτουργία της εγκατάστασης ή της μονάδας καύσης ή της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων αναστέλλεται .

Σε περιπτώσεις παράβασης που δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή για το περιβάλλον, και για όσο διάστημα δεν αποκαθίσταται η συμμόρφωση , σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η λειτουργία της εγκατάστασης ή της μονάδας καύσης ή της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων αναστέλλεται .

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέλθει στην κατάσταση που ορίζεται βάσει του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 .

8. λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέλθει σε ικανοποιητική κατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 .

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση,

(ε) εάν η δραστηριότητα περιλαμβάνει χρήση επικίνδυνων ουσιών σε σημαντικές ποσότητες, βασική έκθεση που παρέχει πληροφορίες για τις ουσίες αυτές·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) των μέτρων , πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,

(η) εφόσον χρειάζεται, των μέτρων πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο εάν τα εν λόγω μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα για κάποιες μονάδες, όπως μονάδες καύσης με θερμική ισχύ μεταξύ 20 και 50 MW (εάν αποτελέσουν αντικείμενο της αναδιατυπωμένης οδηγίας). Η πρώτιστη ανησυχία σχετικά με τις μονάδες αυτές αφορά τις επιπτώσεις των εκπομπών στον αέρα· μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών στο έδαφος και στο νερό (δηλ. επιπτώσεις των αποβλήτων) θα ήταν περιττή.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ια) σε γενικές γραμμές των κύριων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται , οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα,

(ια) σε γενικές γραμμές των κύριων σχετικών εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται , οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα,

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην αίτηση έκδοσης άδειας περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού περιεχομένου συγκεφαλαίωση των λεπτομερειών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Στην αίτηση έκδοσης άδειας περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού περιεχομένου συγκεφαλαίωση των λεπτομερειών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και, κατά περίπτωση, μια βασική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Η βασική έκθεση πρέπει να απαιτείται μόνον για μεγαλύτερες μονάδες.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ

Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ με βάση τα αποτελέσματα της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 29.

1. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, εκπροσώπων των σχετικών αρμοδίων αρχών τους, φορέων εκμετάλλευσης και παρόχων βιομηχανικών τεχνικών οι οποίοι εκπροσωπούν τους οικείους βιομηχανικούς κλάδους, μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της Επιτροπής σχετικά με τα ακόλουθα:

 

(α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, την κατανάλωση και τη φύση των πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων· και

 

(β) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που χρησιμοποιούνται, τη σχετική παρακολούθηση και την εξέλιξή τους.

 

Η Επιτροπή δημιουργεί Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών, αποτελούμενο από τα κράτη μέλη, εκπροσώπους των σχετικών αρμοδίων αρχών τους, εκπροσώπους των οικείων βιομηχανικών κλάδων και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διοργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

 

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τον καθορισμό του περιεχομένου των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης επί του θέματος αυτού. Η έκθεση καθίσταται προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου.

 

1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει το αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ως νέο ή ως επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ.

(2) Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών και τη σχετική παρακολούθηση, την παρακολούθηση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, καθώς και την αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης και τις αναδυόμενες τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η Επιτροπή αναθεωρεί και επικαιροποιεί τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ όταν είναι αναγκαίο.

(2) Τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ περιγράφουν ιδίως της βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών, τα επίπεδα κατανάλωσης και τη σχετική παρακολούθηση, την παρακολούθηση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, καθώς και την αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης και τις αναδυόμενες τεχνικές, με ειδική αναφορά στα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, οριστικοποιώντας την αναθεώρηση εντός οκτώ ετών από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ τα οποία περιλαμβάνονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ διατίθενται στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή θέτει στη διάθεσή του το σύνολο του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ στη γλώσσα στην οποία έχει ζητηθεί.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης,

(β) εφόσον χρειάζεται, κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης,

Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να διατηρηθεί περιθώριο ευελιξίας, και για το λόγο αυτό προτείνεται η επαναφορά της φράσης "εφόσον χρειάζεται".

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) απαιτήσεις περιοδικής παρακολούθησης όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

(δ) απαιτήσεις περιοδικής παρακολούθησης όσον αφορά σχετικές επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες σε σημαντικές ποσότητες στον χώρο της εγκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης,

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την οικεία εγκατάσταση ή δραστηριότητα, με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και καθορίζει ανάλογα τους όρους αδειοδότησης.

4. Στις περιπτώσεις που εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης δεν καλύπτεται από έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τον φορέα εκμετάλλευσης, προσδιορίζει τα επίπεδα εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την οικεία εγκατάσταση ή δραστηριότητα, με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και καθορίζει ανάλογα τους όρους αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι εκείνος που γνωρίζει καλύτερα τη διαδικασία και πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό των επιπέδων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών και απαιτήσεις παρακολούθησης και συμμόρφωσης για να εξασφαλίσει ότι δεν υπερβαίνονται τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 

Οι οριακές τιμές εκπομπών μπορούν να συμπληρώνονται από ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, βάσει εκτίμησης των περιβαλλοντικών και οικονομικών δαπανών και οφελών και αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές εκπομπών που υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προκύπτουν από την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών δαπανών και οφελών και αφού λάβει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες να καθορίσει οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα και απαιτήσεις παρακολούθησης και συμμόρφωσης κατά τρόπον ώστε να μπορούν να υπερβαίνονται τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα παραρτήματα V έως VIII, όπου ισχύουν.

Ωστόσο, οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπών, οι ισοδύναμες παράμετροι ή τα ισοδύναμα τεχνικά μέτρα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68(α) ή, όπου ισχύουν, στα παραρτήματα V έως VIII.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δίδονται εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό ουσιαστικές ευκαιρίες να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως απόφασης για τη χορήγηση της παρέκκλισης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

 

Όταν καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι λόγοι για τους οποίους τα επίπεδα εκπομπών μπορούν να αποκλίνουν από τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, τεκμηριώνονται και αναλύονται σε παράρτημα στους όρους αδειοδότησης.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει κριτήρια για την έγκριση της παρέκκλισης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει κριτήρια για την έγκριση της παρέκκλισης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται περιοδική παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά ανά επταετία.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται περιοδική παρακολούθηση μία τουλάχιστον φορά ανά πενταετία για τα υπόγεια ύδατα και ανά δεκαετία για το έδαφος, εκτός εάν η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε συστηματική εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας.

2. Οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 15 και 16.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπών ή ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά μέτρα, που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

 

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 και 3 αφορούν τον καθορισμό των όρων που ισχύουν για τους γενικούς δεσμευτικούς κανόνες και την επανεξέτασή τους μετά τη δημοσίευση νέου BREF. Αντί να τίθενται εκ νέου τα ζητήματα που σχετίζονται με τις ΒΔΤ και την επανεξέταση της άδειας, αυτή η συμβιβαστική τροπολογία προτείνει να υπάρχει άμεση σύνδεση με τα άρθρα που αφορούν τις ΒΔΤ και τα BREFs (άρθρα 15 και 16) και την επανεξέταση της άδειας (άρθρο 22).

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες επικαιροποιούνται βάσει των εξελίξεων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικοί δεσμευτικοί κανόνες επικαιροποιούνται βάσει των εξελίξεων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 22.

Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν, όπου απαιτείται, τους γενικούς δεσμευτικούς κανόνες για τις οικείες εγκαταστάσεις, εντός τετραετίας από την δημοσίευση.

 

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 και 3 αφορούν τον καθορισμό των όρων που ισχύουν για τους γενικούς δεσμευτικούς κανόνες και την επανεξέτασή τους μετά τη δημοσίευση νέου BREF. Αντί να τίθενται εκ νέου τα ζητήματα που σχετίζονται με τις ΒΔΤ και την επανεξέταση της άδειας, αυτή η συμβιβαστική τροπολογία προτείνει να υπάρχει άμεση σύνδεση με τα άρθρα που αφορούν τις ΒΔΤ και τα BREFs (άρθρα 15 και 16) και την επανεξέταση της άδειας (άρθρο 22).

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση κάθε νέου ή αναθεωρημένου εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να παρακολουθεί ή να ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και τη δημοσίευση κάθε νέου ή αναθεωρημένου εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ και ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κοινό.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να ενημερώνουν τα κράτη μέλη το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τις εξελίξεις που καταγράφονται στα BREFs.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όταν η Επιτροπή εκδίδει νέο ή επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή, όπου απαιτείται, επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τους όρους αδειοδότησης για τις οικείες εγκαταστάσεις.

(3) Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει νέο ή επικαιροποιημένο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, τα κράτη μέλη εντός τετραετίας από την δημοσίευση εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζει τους όρους αδειοδότησης για τις οικείες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οι εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών,

β) οι ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών,

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 - παράγραφος 4 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 19.

(δα) όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους1 ή με ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 19.

 

1 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σελ. 22.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας και της οδηγίας 20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ , η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι όροι αδειοδότησης που επιβάλλονται για να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής που διατυπώνεται στο στοιχείο (8) του άρθρου 12 υλοποιούνται κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων.

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση1, της οδηγίας 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου2 και της οδηγίας 20../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ3 , η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι όροι αδειοδότησης που επιβάλλονται για να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής που διατυπώνεται στο στοιχείο (8) του άρθρου 12 υλοποιούνται κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων.

 

1 ΕΕ L

 

2 ΕΕ L ... (COM(2007)0051).

 

3 EE L ... (COM(2006)0232.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει βασική έκθεση πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν από την αναπροσαρμογή της άδειας της εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

(2) Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή ελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει βασική έκθεση πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν από την αναπροσαρμογή της άδειας της εγκατάστασης. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις ποσοτικοποιημένες πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων όσον αφορά την παρουσία σημαντικών ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών.

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για το περιεχόμενο της βασικής έκθεσης.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα γενικά κριτήρια για το περιεχόμενο της βασικής έκθεσης.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική του κατάσταση.

(3) Κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή και αξιολογεί την κατάσταση μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες. Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση που έχει καθοριστεί στην βασική έκθεση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο φορέας εκμετάλλευσης αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική του κατάσταση.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

Σύγκριση των επιπέδων των εκπομπών με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές

Η έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση που αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 περιλαμβάνει σύγκριση της λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των εκπομπών, με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.

Τα δεδομένα που αφορούν με τη συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας που αναφέρεται στο στοιχείο (1) του άρθρου 8 περιλαμβάνουν σύγκριση των επιπέδων των εκπομπών με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ. Τα εν λόγω δεδομένα καθίστανται προσβάσιμα στο Διαδίκτυο χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Βάσει των σχεδίων επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή καταρτίζει περιοδικά προγράμματα επιθεώρησης, καθορίζοντας τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων για τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων.

4. Βάσει των σχεδίων επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή καταρτίζει περιοδικά προγράμματα επιθεώρησης, καθορίζοντας τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων για τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμος ικανός αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία επιτόπου επίσκεψη ανά δωδεκάμηνο, εκτός αν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν, για κάθε εγκατάσταση, τουλάχιστον μία επιτόπου αιφνίδια επίσκεψη ανά δεκαοκτώ μήνες. Η συχνότητα αυτή αυξάνεται τουλάχιστον σε μία επίσκεψη ανά εξάμηνο εάν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της άδειας.

 

Εάν τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε συστηματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, η συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων μπορεί να μειωθεί σε μία τουλάχιστον επίσκεψη ανά 24 μήνες.

 

Η συστηματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων:

 

(α) τις επιδόσεις των φορέων εκμετάλλευσης όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας·

 

(β) τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου·

 

(γ) τη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, ή στην εφαρμογή ισοδύναμων συστημάτων οικολογικής διαχείρισης.

Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει περαιτέρω κριτήρια για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή της άδειας.

6. Έκτακτες και αιφνίδιες επιθεωρήσεις διενεργούνται προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρές και τεκμηριωμένες περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή περιστατικά που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το ταχύτερο δυνατόν και, όπου ενδείκνυται, πριν από την έκδοση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή της άδειας.

 

Κατά τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν από τους φορείς εκμετάλλευσης να παράσχουν οιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση της φύσεως ενός ατυχήματος, ενός συμβάντος ή περίπτωσης μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων σχετικών με την υγεία.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση κοινοποιείται στον οικείο φορέα εκμετάλλευσης και δημοσιοποιείται εντός διμήνου από την διενέργεια της επιθεώρησης.

Η έκθεση κοινοποιείται εντός δύο μηνών στον οικείο φορέα εκμετάλλευσης. Η έκθεση δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο από την αρμόδια αρχή εντός τεσσάρων μηνών από την διενέργεια της επιθεώρησης.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) θέσπιση γενικών δεσμευτικών κανόνων όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 18.

(δ) αναπροσαρμογή άδειας ή των όρων της άδειας για μια εγκατάσταση στην οποία πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την οικεία εθνική νομοθεσία, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) η νέα εγκατάσταση ή η ουσιαστική μετατροπή εμπίπτει στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ,

 

β) όλοι οι απαραίτητοι όροι αδειοδότησης καλύπτονται από γενικούς δεσμευτικούς κανόνες,

 

γ) δεν απαιτείται η επιβολή αυστηρότερων απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με το άρθρο 19.

 

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση γενικών δεσμευτικών κανόνων, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή άδειας, η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού χωρίς καθυστέρηση τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) τον τρόπο καθορισμού των οριακών τιμών εκπομπών που συμπεριελήφθησαν στην άδεια ή στους γενικούς δεσμευτικούς κανόνες σε σχέση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα εκπομπών, όπως περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

(ε) τον τρόπο καθορισμού των όρων αδειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 σε σχέση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα συναφή επίπεδα εκπομπών, όπως περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς των ΒΔΤ,

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) στις περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, τους λόγους της παρέκκλισης και τους επιβληθέντες όρους,

(στ) στις περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, τους συγκεκριμένους λόγους της παρέκκλισης, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 16, παράγραφος 3, και τους επιβληθέντες όρους,

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) το αποτέλεσμα της επανεξέτασης των γενικών δεσμευτικών κανόνων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 3 και των αδειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4,

(ζ) το αποτέλεσμα της επανεξέτασης των αδειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4,

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (ζ) καθίστανται διαθέσιμες στο Διαδίκτυο χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

διαγράφεται

Ανταλλαγή πληροφοριών

 

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τους οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τα ακόλουθα:

 

(α) τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων όσον αφορά τις εκπομπές, τη ρύπανση, την κατανάλωση και την φύση των πρώτων υλών, τη χρήση ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων,

 

(β) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, η σχετική παρακολούθηση και τις εξελίξεις τους.

 

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα με τα οποία καθορίζει τα εξής:

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου η Επιτροπή θεσπίζει τα εξής κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή προτείνεται να διατηρηθεί η διαδικασία επιτροπολογίας, υπογραμμίζεται όμως ότι θεσπίζονται κριτήρια (όχι μέτρα).

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται , οι οριακές τιμές εκπομπών, που καθορίζονται  στο μέρος 2 του παραρτήματος V, εφαρμόζονται στο τμήμα της μονάδας που επηρεάζεται από τη μεταβολή  και ορίζονται  σε σχέση με την ονομαστική  θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας καύσης  .

6. Όταν μια μονάδα καύσης επεκτείνεται κατά τουλάχιστον 20 ΜW, οι οριακές τιμές εκπομπών, που καθορίζονται  στο μέρος 2 του παραρτήματος V, εφαρμόζονται στο τμήμα της μονάδας που επηρεάζεται από τη μεταβολή  και ορίζονται  σε σχέση με την ονομαστική  θερμική ισχύ του συνόλου της μονάδας καύσης  .

Αιτιολόγηση

Ελάσσονες επεκτάσεις μιας μονάδας καύσης δεν πρέπει να καλύπτονται από αυτή τη διάταξη.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη , εξασφαλίζουν την  παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται  σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος V .

1. Τα κράτη μέλη , εξασφαλίζουν την  παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται  σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος V . Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να διενεργείται αυτή η παρακολούθηση με έξοδα του φορέα εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είχε διαγραφεί από την οδηγία LCP. Προτείνεται η επαναφορά του για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οριακές τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 και τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα πληροφοριών προκειμένου να διαθέσουν υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και αναβαθμίζουν τακτικά εθνικά συστήματα πληροφοριών προκειμένου να διαθέσουν υπό ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού περίληψη των παρασχεθεισών πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εφοδιαστεί η Επιτροπή με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για να μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και ειδικότερα να εκτιμά πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρεκκλίσεις από τις ΒΔΤ, είναι αναγκαίο να καλούνται τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας. Επιπλέον, τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των ΒΔΤ και τα επίπεδα εκπομπών πρέπει επίσης να βοηθούν στην αναθεώρηση των BREF. Πρέπει να παρέχονται συνοπτικές εκθέσεις εφαρμογής, για να διασφαλίζεται η δέουσα ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών η Επιτροπή προσαρμόζει στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα μέρη 3 και 4 του παραρτήματος V, τα μέρη 1, 2, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VI, τα μέρη 1, 5, 6, 7 και 8 του παραρτήματος VII και τα μέρη 2 και 4 του παραρτήματος VIII.

1. Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, η Επιτροπή, εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ σύμφωνα με το άρθρο 14, με βάση τα συμπεράσματα ΒΔΤ που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, προσαρμόζει τα παραρτήματα V, VI, VII, VIII καθορίζοντας οριακές τιμές εκπομπών ως ελάχιστες απαιτήσεις. Οι οριακές τιμές εκπομπών μπορούν να συμπληρώνονται από ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα και από απαιτήσεις παρακολούθησης και συμμόρφωσης υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

 

2. Πριν από την έγκριση των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ελήφθησαν υπόψη.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 68a

 

Ελάχιστες απαιτήσεις

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 68, η Επιτροπή, εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ σύμφωνα με το άρθρο 14, με βάση τα συμπεράσματα ΒΔΤ που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών καθώς και απαιτήσεις παρακολούθησης και συμμόρφωσης ως ελάχιστες απαιτήσεις. Οι οριακές τιμές εκπομπών μπορούν να συμπληρώνονται από ισοδύναμες παραμέτρους ή ισοδύναμα τεχνικά μέτρα όταν με αυτές τις ισοδύναμες παραμέτρους μπορεί να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχετικών δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων και βασίζονται σε τιμές εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2.

 

2. Πριν από την έγκριση των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους οικείους βιομηχανικούς κλάδους και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ελήφθησαν υπόψη.

 

3. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή καθορίζει κυρίως, έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, οριακές τιμές εκπομπών καθώς και απαιτήσεις παρακολούθησης και συμμόρφωσης για τις διοξίνες και τα φουράνια που εκπέμπονται από εγκαταστάσεις οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 2.1 και 2.2 του Παραρτήματος I:

 

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών για τις εκπομπές διοξινών και φουρανίων.

 

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο σημείο 1.1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 50 MW οι οποίες δεν λειτουργούν πάνω από 350 ώρες ετησίως.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο σημείο 1.1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 50 MW οι οποίες δεν λειτουργούν πάνω από 500 ώρες ετησίως.

Αιτιολόγηση

Αντί της αλλαγής του κατωτάτου ορίου, προτείνεται να διατηρηθεί το όριο των 20 MW, αλλά να τροποποιηθεί ο κανόνας «de minimis» κατά τρόπον ώστε να αποκλείονται από τον υπολογισμό μικρότερες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 2.5. – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) χυτήρια μη σιδηρούχων μετάλλων για την παραγωγή χυτών μεταλλικών προϊόντων, με δυναμικότητα παραγωγής αξιοποιήσιμων χυτών τεμαχίων άνω των 2,4 τόνων ημερησίως για το μόλυβδο και το κάδμιο ή 12 τόνων ημερησίως για όλα τα άλλα μέταλλα.

(γ) χυτήρια μη σιδηρούχων μετάλλων για την παραγωγή χυτών μεταλλικών προϊόντων, με τηκτική δυναμικότητα άνω των 2,4 τόνων ημερησίως για το μόλυβδο και το κάδμιο ή 12 τόνων ημερησίως για όλα τα άλλα μέταλλα.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή "αξιοποιήσιμων" ή "μη αξιοποιήσιμων" χυτών τεμαχίων σε μια εγκατάσταση έχει τις αυτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο το οποίο εκφράζεται μόνο βάσει των "αξιοποιήσιμων χυτών τεμαχίων". Για το λόγο αυτό, η διατύπωση του κειμένου μπορεί να βελτιωθεί κατά τρόπον ώστε το πεδίο εφαρμογής να περιγράφεται ακριβέστερα και σαφέστερα, χωρίς να αλλάζει ριζικά το ισχύον πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 5.2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.2. Αποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων, με ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων.

5.2. Αποτέφρωση και συναποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων, με ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων.

Αιτιολόγηση

Η συναποτέφρωση περιλαμβάνεται ήδη στο πεδίο εφαρμογής μέσω της περιγραφής άλλων δραστηριοτήτων, όπως η παραγωγή τσιμέντου. Θα ήταν όμως σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η συναποτέφρωση καλύπτεται όντως από την οδηγία (όπως ισχύει ήδη για τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το σημείο 5.1 (γ)).

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 5.3 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) φυσικοχημική κατεργασία,

(β) φυσικοχημική κατεργασία· με την εξαίρεση των δραστηριοτήτων που καλύπτει η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων1 και που καταλήγουν αποκλειστικά σε επεξεργασμένη ιλύ, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 86/278/EΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία2. Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος που επιτυγχάνεται με την παρούσα οδηγία·

 

1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991..

 

2 ΕΕ L 181 της 3.7.1086.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη νομοθετικών διατάξεων και να διασφαλιστεί η συνοχή, είναι δικαιολογημένο να μην καλύπτονται εγκαταστάσεις που υπόκεινται στην οδηγία 91/271/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Επιπλέον, η τροπολογία περιέχει ορθώς αναφορά στην οδηγία περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων ("Sludge Directive"), συγκεκριμένα στον ορισμό του όρου "επεξεργασμένη ιλύς".

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 5.3. – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) κατεργασία σκωρίας και τέφρας,

(δ) κατεργασία σκωρίας και τέφρας που δεν καλύπτεται από άλλες κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 5.23 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων.

(ε) κατεργασία παλαιών μετάλλων σε τεμαχιστές.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 6.6. – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για περιπτώσεις ειδών πουλερικών διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) ή διαφορετικών τύπων από τα είδη που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ), τα οποία εκτρέφονται στην ίδια εγκατάσταση, το όριο υπολογίζεται βάσει του συντελεστή ισοδύναμης έκλυσης αζώτου σε σύγκριση με τα όρια που καθορίζονται ανωτέρω.

Για περιπτώσεις ειδών πουλερικών διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) ή διαφορετικών τύπων από τα είδη που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ), τα οποία εκτρέφονται στην ίδια εγκατάσταση, το όριο υπολογίζεται βάσει του συντελεστή ισοδύναμης έκλυσης αζώτου σε σύγκριση με τα όρια που καθορίζονται ανωτέρω. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες για τον υπολογισμό των κατωτάτων ορίων και τον καθορισμό συντελεστών ισοδύναμης έκλυσης αζώτου.

Αιτιολόγηση

Είναι τεχνικώς δύσκολο στην παρούσα φάση να προταθούν συγκεκριμένα κατώτατα όρια για τα είδη πουλερικών τα οποία δεν αναφέρονται (στην πράξη, τα είδη πουλερικών που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι, π.χ. ορτύκια, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί, θα αφορούσαν μόνον έναν πολύ περιορισμένο αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για μικτές εκμεταλλεύσεις. Ως συμβιβαστική λύση και λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα του ζητήματος, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 6.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 m3.

6.9. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 m3.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος μετά τον πίνακα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες ως κινητός μέσος όρος πενταετίας ισχύει, για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Για τις μονάδες καύσης ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 500 MW που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες ως κινητός μέσος όρος πενταετίας ισχύει, για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οριακή τιμή 800 mg/Nm³.

Αιτιολόγηση

Εάν επιτρεπόταν να ισχύουν για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, όταν λειτουργούν με τη μέγιστη ισχύ ("peak"), λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να ληφθούν για τις εγκαταστάσεις αυτές δευτερεύοντα μέτρα μείωσης δεδομένου ότι τα πρωτεύοντα μέτρα (ιδίως η χρήση υγρών καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο < 0,5%) θα ήταν επαρκή σε όλες τις περιπτώσεις. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ωρών λειτουργίας τους ετησίως, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι μάλλον περιορισμένες. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, η παρέκκλιση πρέπει να περιορίζεται σε εγκαταστάσεις ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 500 MW, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται ήδη προς αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στην οδηγία LCP.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 4 – παράγραφοι μετά τον πίνακα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 1.500 ώρες ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετία ισχύει οριακή τιμή εκπομπών ΝOx 450 mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 500 MW οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και λειτουργούν κατ' ανώτατο όριο 1.500 ώρες ετησίως ως κινητός μέσος όρος πενταετία ισχύει οριακή τιμή εκπομπών ΝOx 450 mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3.

Για τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια πριν από την 1η Ιουλίου 1987 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 450 mg/Nm3.

Αιτιολόγηση

Εάν επιτρεπόταν να ισχύουν για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, όταν λειτουργούν σε μέγιστη ισχύ ("peak"), λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών ΝOx, όπως προτείνεται στη συμβιβαστική τροπολογία, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να ληφθούν για τις εγκαταστάσεις αυτές δευτερεύοντα μέτρα μείωσης (ιδίως επιλεκτική καταλυτική αναγωγή ή SCR), δεδομένου ότι τα πρωτεύοντα μέτρα (κυρίως προσαρμογές της διαδικασίας καύσης) θα ήταν επαρκή. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ωρών λειτουργίας τους ετησίως, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι μάλλον περιορισμένες.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον χρόνο λειτουργίας.

Οι αεριοστρόβιλοι ή οι αεριοκίνητες μηχανές έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον χρόνο λειτουργίας.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – Μέρος 1 – σημείο 5 – σημείωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Για τους αεριοστροβίλους, οι οποίοι έλαβαν άδεια πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1.500 ώρες, ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών NOx 150 mg/Nm3.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αεριοστρόβιλοι έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως εξαιρούνται από τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον χρόνο λειτουργίας.

Οι αεριοστρόβιλοι ή οι αεριοκίνητες μηχανές έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως εξαιρούνται από τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει αυτόν τον χρόνο λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Συχνά υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός ανάμεσα στις αεριοκίνητες μηχανές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στους αεριοστροβίλους. Εάν επιτραπεί σε αεριοκίνητες μηχανές "έκτακτης ανάγκης" να εξαιρούνται από τις οριακές τιμές εκπομπών, τούτο θα εξασφαλίσει ότι θα έχουν ίση μεταχείριση με τους αεριοστροβίλους. Για τις εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό ωρών και μόνο σε περιπτώσεις "έκτακτης ανάγκης", η εφαρμογή δευτερευόντων μέτρων μείωσης (ιδιαίτερα επιλεκτική καταλυτική αναγωγή ή SCR) θα συνεπαγόταν υψηλό κόστος, με πολύ μικρό όφελος για το περιβάλλον, λόγω του περιορισμένου αριθμού των ωρών λειτουργίας ετησίως.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – Μέρος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συγκεντρώσεις SO2, NOx και σκόνης στα απαέρια που προέρχονται από όλες τις μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και άνω μετρώνται συνεχώς.

Οι συγκεντρώσεις SO2, NOx. CO και σκόνης στα απαέρια που προέρχονται από όλες τις μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και άνω μετρώνται συνεχώς.

Η συγκέντρωση CO στα απαέρια που προέρχονται από μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με αέρια καύσιμα, με ονομαστική θερμική ισχύ 100 MW και άνω, μετρώνται συνεχώς.

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την υποχρέωση συνεχούς παρακολούθησης του CO μόνο για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, δεδομένου ότι για τις εγκαταστάσεις αυτές ορίζονται οριακές τιμές εκπομπών στο παράρτημα V. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καθορίσουν απαιτήσεις παρακολούθησης στις άδειες σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (άρθρο 17). Δεδομένου ότι το CO μπορεί να θεωρηθεί σχετική παράμετρος για όλες τις εγκαταστάσεις καύσης για τον έλεγχο της διαδικασίας καύσης, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συνεχής επιτόπου παρακολούθηση.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – Μέρος 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

1. Στην περίπτωση συνεχών μετρήσεων, οι οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων δείχνει ότι, για τις ώρες λειτουργίας εντός ενός ημερολογιακού έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:

(α) καμία επικυρωμένη μηνιαία μέση τιμή δεν υπερβαίνει τις οικείες οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

(α) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση τιμή δεν υπερβαίνει τις οικείες οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

(β) καμία επικυρωμένη ημερήσια μέση τιμή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

 

(γ) στις περιπτώσεις μονάδων καύσης που αποτελούνται μόνον από λέβητες που χρησιμοποιούν άνθρακα ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω των 50 MW, η μη επικυρωμένη ημερήσια μέση τιμή υπερβαίνει το 150% των οικείων οριακών τιμέων εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

 

(δ) το 95 % όλων των επικυρωμένων ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν υπερβαίνει το 200 % των οικείων οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

(δ) το 95 % όλων των επικυρωμένων ωριαίων μέσων τιμών εντός του έτους δεν υπερβαίνει το 200 % των οικείων οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στα μέρη 1 και 2,

Οι επικυρωμένες μέσες τιμές προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 10 του μέρους 3.

 

Για τους σκοπούς του υπολογισμού των μέσων τιμών εκπομπών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που μετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 34, καθώς και κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας.

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει πρόσθετη ευελιξία σε σύγκριση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αναφοράς των μεγάλων μονάδων καύσης (LCP BREF).

Ενώ τα επίπεδα που παρατίθενται στα έγγραφα αναφοράς για τις ΒΔΤ (BREF) αναφέρονται σε ημερήσιες μέσες τιμές, το Παράρτημα V προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπών πρέπει να τηρούνται σε μηνιαία βάση. Επιπλέον, οι ημερήσιες μέσες τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 110% των οριακών τιμών εκπομπών και το 95% των ωριαίων μέσων τιμών εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των οριακών τιμών εκπομπών. Η πρόταση της Επιτροπής δεν κάνει διάκριση μεταξύ εγκαταστάσεων προ του 2016 και εγκαταστάσεων μετά το 2016. Ενώ διατηρούνται οι ίδιοι κανόνες συμμόρφωσης για τις νέες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ των εγγράφων αναφοράς BREF τα οποία βασίζονται σε ημερήσιες και όχι σε μηνιαίες μέσες τιμές.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των HCI, HF και SO2 στις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), ή και καθόλου μετρήσεις, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

2.5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των HCI, HF και SO2 στις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απορριμμάτων, και ότι απαιτούνται περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ) εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποτέφρωσης μεικτών αποβλήτων από διάφορες πηγές.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις των NOx σε υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απορριμμάτων ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας κάτω των 6 τόνων και να απαιτήσει περιοδικές μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σημείο 2.1 στοιχείο γ), εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για την ποιότητα των οικείων απορριμμάτων, των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών, ότι οι εκπομπές των NOx δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών.

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ειδικές περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις για τα HCI, HF και SO2. Η συμβιβαστική πρόταση λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες οι οποίες διέγραψαν την πρόσθετη ευελιξία που είχε προταθεί αρχικά.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης ειδικές περιπτώσεις στις οποίες τα NOx μπορούν να υπόκεινται σε περιοδικές και όχι σε συνεχείς μετρήσεις. Αρκετές τροπολογίες πρότειναν τη διαγραφή της πρόσθετης ευελιξίας που είχε προταθεί αρχικά.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει λιγότερες από δύο μετρήσεις ετησίως ή και καθόλου μετρήσεις για βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

2.6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει μία μόνο μέτρηση ετησίως για βαρέα μέταλλα και για διοξίνες και φουράνια στις εξής περιπτώσεις:

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – Μέρος 6 – σημείο 2.6 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα ή απόβλητα που περιέχουν χλωριωμένες ενώσεις.

  • [1]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προστασία του περιβάλλοντος βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η αναθεώρηση και ενοποίηση σε ένα κείμενο επτά χωριστών οδηγιών για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Η νομοθετική διαδικασία αφορά 52.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη και είναι συνυπεύθυνες για την μη επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου οι περιβαλλοντικές πτυχές να λαμβάνονται με το πλέον περιεκτικό και ισόρροπο τρόπο υπόψη κατά την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις. Σκοπός της οδηγίας είναι ο αποτελεσματικός περιορισμός των εκπομπών μέσω βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ)· για το λόγο αυτό, η χρήση τους πρέπει να εφαρμόζεται τώρα με συνεπέστερο τρόπο απ'ό,τι στο παρελθόν. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αρθούν επίσης οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην Κοινότητα, που οφείλονται στις αποκλίσεις κατά τη μεταφορά της υφιστάμενης νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο.

Ο εισηγητής στηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής. Επιδοκιμάζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς και την θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων για τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι τροπολογίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις διατάξεις της οδηγίας και να τις προστατεύσουν από παρερμηνείες, να απλοποιήσουν την εφαρμογή τους και να μειώσουν τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας

Σκοπός της πρώτης θεμελιώδους τροποποίησης είναι να διατηρηθεί, υπό τη σημερινή της μορφή, η πολύτιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερομένων, όπως είναι η βιομηχανία, και μη κυβερνητικών οργανώσεων ("διαδικασία Σεβίλλης") για την περιγραφή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα εξακολουθήσει να είναι το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ.

Ο εισηγητής στηρίζει επίσης την εισαγωγή νομικά δεσμευτικών οριακών τιμών εκπομπών. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι οριακές τιμές θα καθορίζονται βάσει των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ. Τούτο όμως δεν θα λειτουργούσε στην πράξη και θα προκαλούσε την άσκηση ανεπιθύμητης πολιτικής επιρροής στη διαδικασία της Σεβίλλης. Για το λόγο αυτό, η δεύτερη ουσιαστική τροποποίηση που προτείνει ο εισηγητής προβλέπει τη συγκρότηση επιτροπής επιτροπολογίας με κοινοβουλευτικό έλεγχο, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη θέσπιση μέτρων - ως ελάχιστων απαιτήσεων - για τον περιορισμό των εκπομπών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αποτελούν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας, και καμία εγκατάσταση δεν πρέπει να παραβιάζει τις απαιτήσεις αυτές.

Σε επίπεδο τοπικών αρμοδίων αρχών θεσπίζονται μέτρα περιορισμού των εκπομπών για μεμονωμένες εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σε επίπεδα εκπομπών που ικανοποιούν κατά μέσο όρο τις απαιτήσεις των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ προβλέποντας ταυτόχρονα περιθώριο ευελιξίας, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργείται από το γεγονός ότι κατά την κανονική λειτουργία κάθε εγκατάστασης οι ανώτατες τιμές εκπομπών μπορούν να υπερβούν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις περιγραφές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, επί παραδείγματι κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζονται τα όρια που προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκτυο ασφαλείας.

Η υπό εξέταση πρόταση διασφαλίζει τη δέουσα ισορροπία, αφενός, εισάγοντας ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και, αφετέρου, αφήνοντας στα κράτη μέλη τα επειγόντως απαραίτητα περιθώρια χειρισμών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης, τη γεωγραφική της θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Περιορισμός των διοικητικών δαπανών

Ένας από τους στόχους της Επιτροπής κατά την αναθεώρηση των οδηγιών είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, στόχο τον οποίο στηρίζει πλήρως ο εισηγητής. Μια σειρά τροπολογιών αποσκοπούν στη βελτίωση της αναθεώρησης προς αυτήν την κατεύθυνση· σε αυτές συγκαταλέγονται οι προτάσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη ευελιξία σε άκαμπτους κανόνες που διέπουν τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων καθώς και την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την τήρηση των όρων της αδείας. Η μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτόν τον τομέα θα αποβεί προς όφελος και των αρμοδίων αρχών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους εκεί όπου είναι απαραίτητο, επί παραδείγματι σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται επειγόντως έλεγχο από την άποψη της περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Επιπλέον, ο εισηγητής καταθέτει τροπολογίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε μελλοντικές τροποποιήσεις μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας, επί παραδείγματι διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και καθιστώντας διαφανείς τις οικονομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων.

Αντιθέτως, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να μην ισχύει σε περιπτώσεις όπου το αναμενόμενο όφελος για το περιβάλλον δεν δικαιολογεί τις δαπάνες. Το αυτό ισχύει για λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων που ρυθμίζονται ήδη σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2008)53399

Κύριο Miroslav OUZKÝ

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ASP 05F69

Βρυξέλλες

Θέμα:           Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)

                    (COM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε την αναφερόμενη στον τίτλο πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 α σχετικά με την αναδιατύπωση, το οποίο ενσωματώθηκε στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2007.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου αναφέρουν τα εξής:

"(3) Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή συνοχής προς άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.

(4) Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση επιφέρει τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη της πρότασης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου και ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο. Εάν η Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, το Κοινοβούλιο την αναπέμπει στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η οποία την εξετάζει κατά τη συνήθη διαδικασία."

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε ο συντάκτης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η υπό εξέταση πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Σύμφωνα με τα άρθρα 80α, παράγραφος 2 και 80, παράγραφος 3, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε ότι οι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που προτείνονται στη γνωμοδότηση της ως άνω αναφερομένης Ομάδας Εργασίας είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση τηρεί τους κανόνες κωδικοποίησης και ότι δεν επιφέρουν καμιά ουσιώδη τροποποίηση της πρότασης.

Επίσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε ο συντάκτης και κατ' εφαρμογή των άρθρων 80α, παράγραφος 2 και 80, παράγραφος 3, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκτίμησε ότι οι ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες είχαν ήδη επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής, έπρεπε να προσδιορίζονται με γκρίζα σκίαση η οποία χρησιμοποιείται για να επισημαίνονται οι επί της ουσίας τροποποιήσεις:

· Άρθρο 3, σημείο 12, διαγραφή της δεύτερης πρότασης "για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την οικεία εθνική νομοθεσία, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα

· Άρθρο 12, σημείο 8, διαγραφή των λέξεων "στην κατάσταση που ορίζεται βάσει του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3

· στο άρθρο 29, οι λέξεις "μεταξύ" και "για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τις συναφείς προδιαγραφές ελέγχου και την εξέλιξή τους...".

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 80α, παράγραφος 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σε μελλοντικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε ότι τα σημεία που παρατίθενται ανωτέρω είναι σύμφωνα με τους κανόνες αναδιατύπωσης και κωδικοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι επανεξετάστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 80α, παράγραφος 2 και 80, παράγραφος 3.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2008, αποφάσισε να συστήσει στην επιτροπή σας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της εν λόγω πρότασης λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και σύμφωνα με το άρθρο 80α.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe GARGANI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                                                         Βρυξέλλες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ              ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                     ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)

COM(2008) 100 τελικό της 29.2.2008 - 2008/0044 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 24 σχετικά με μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 16, 22, 24 και 31 Ιανουαρίου, 13 Φεβρουαρίου και 3 Απριλίου 2008, με στόχο να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές[1], η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας αριθ. 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου, της οδηγίας αριθ. 82/883/EOK του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για τους τρόπους επιτήρησης και ελέγχου των χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τα απόβλητα της βιομηχανίας του διοξειδίου του τιτανίου, της οδηγίας αριθ. 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, με προοπτική την εξάλειψή της, της οδηγίας αριθ. 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, της οδηγίας αριθ. 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, της οδηγίας αριθ. 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων και της οδηγίας αριθ. 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων, διαπίστωσε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Βεβαιώθηκε ότι μετά την ημερομηνία κατά την οποία η πρόταση αναδιατύπωσης υποβλήθηκε στη νομοθετική αρχή, η οδηγία αριθ. 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία αριθ. 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Κωδικοποιημένη έκδοση)[2]. Κατά συνέπεια, όλες οι αναφορές του αναδιατυπωμένου κειμένου στην οδηγία αριθ. 96/61/ΕΚ πρέπει να θεωρηθούν ως αναφορές στην οδηγία αριθ. 2008/1/ΕΚ.

2) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της αναδιατυπωμένης προτάσεως έπρεπε να είχαν εντοπιστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση με την οποία επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στο σημείο (5) του άρθρου 3, η φράση "Οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να ορίζονται και για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες ή κατηγορίες ουσιών", η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής·

- στο άρθρο 4(2), πρώτο εδάφιο, οι λέξεις "ή σε διαφορετικούς χώρους

- στο άρθρο 9(2), δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις "ή για το περιβάλλον" (που έχουν παρουσιασθεί μεταξύ βελών προσαρμογής)·

- στο άρθρο 35(1), η τελική φράση "Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η παρακολούθηση αυτή να γίνεται με έξοδα του φορέα εκμετάλλευσης" (η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής)·

- στο άρθρο 43(2), η τελική φράση "Η βαθμονόμηση γίνεται με παράλληλες μετρήσεις με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία" (η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής)·

- στο Παράρτημα I, σημείο 1.4, οι λέξεις "του άνθρακα" (οι οποίες έχουν επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής) και "καυσίμων

- στο Παράρτημα I, ολόκληρη η διατύπωση του σημείου 5.1 (η) και του σημείου 5.1 (ια)·

- στο Παράρτημα I, σημείο 6.4(β)(ii), η έκφραση "μέση τριμηνιαία τιμή" (η οποία έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής)·

- στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 2, οι λέξεις "άνθρακας και λιγνίτης", "βιομάζα" και "τύρφη";

- στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 5, σημείωση (4), οι λέξεις "και CO".

3) Στο σημείο (26) του άρθρου 3, η λέξη "εφόσον" πριν από τις λέξεις "οι ουσίες" θα έπρεπε να έχουν παρουσιασθεί μεταξύ βελών προσαρμογής.

4) Αναγνωρίστηκε ότι στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου 26(3) οι λέξεις "ενημερώνουν το κοινό" και "και" έχουν εκ παραδρομής επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να εισαχθούν εκ νέου στο κείμενο και εκείνο το εισαγωγικό μέρος θα πρέπει συνεπώς να έχει την εξής διατύπωση: "Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση, επανεξέταση ή αναπροσαρμογή άδειας ή για την θέσπιση ή επικαιροποίηση γενικών δεσμευτικών κανόνων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά και θέτει στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:".

5) Στο άρθρο 38(2)(α)(θ), η αναφορά στο "άρθρο 3(21)" πρέπει να θεωρηθεί ως αναφορά στο άρθρο 3(20).

6) Στο άρθρο 47(4)(β), οι λέξεις "ή συναποτέφρωσης" θα έπρεπε να έχουν παρουσιασθεί μεταξύ βελών προσαρμογής.

7) Στο Παράρτημα V, Μέρος 1, σημείο 4, η ένδειξη "(2)", που προηγείται τμήματος του κειμένου το οποίο έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής, θα έπρεπε να έχει επίσης επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής.

8) Στο Παράρτημα V, Μέρος 3, σημείο 3, η λέξη "ανά" θα έπρεπε να έχει παρουσιασθεί μεταξύ βελών προσαρμογής (μαζί με τις λέξεις "μια φορά").

9) Στο Παράρτημα VI, Μέρος 3, σημείο 1, η ένδειξη "στο σημείο 2.7 του μέρους 5" πρέπει να προσαρμοσθεί ως εξής: " στο σημείο 2.7 του μέρους 6").

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA                                   J.-C. PIRIS                                 C.-F. DURAND

Jurisconsultus                                   Jurisconsultus                          αναπλ. Γενικός Διευθυντής

  • [1]        Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.
  • [2]        ΕΕ L 24 της 15.3.2005, σ. 8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.12.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.4.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.4.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

9.9.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

10

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Ημερομηνία κατάθεσης

9.2.2009