MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) (uudelleenlaadittu)

6.2.2009 - (KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Holger Krahmer
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

Menettely : 2007/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0046/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0046/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) (uudelleenlaadittu)

(KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Yhteispäätösmenettely: uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0844),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0002/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti 10. syyskuuta 2008 osoittaman kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a artiklan ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0046/2009),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten mukautusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Tässä direktiivissä asetettujen päästöraja-arvojen noudattaminen olisi katsottava välttämättömäksi, vaikkakaan ei riittäväksi ehdoksi sille, että saavutetaan pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat tavoitteet ja aikaansaadaan ympäristön, veden, ilman, maaperän ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voi olla tarpeen asettaa tiukempia raja-arvoja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville pilaaville aineille, päästöarvoja muille aineille ja ympäristötekijöille sekä muita asianmukaisia ehtoja.

Perustelu

On syytä korostaa, että parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttö on yksi keino saavuttaa direktiivin erityistavoitteet. Sen vuoksi raja-arvojen asettaminen olisi katsottava yleiseksi vähimmäisvaatimukseksi, joka ei itsessään ole optimi eikä riittävä, jotta kyettäisiin ympäristön tilasta riippumatta vähentämään pilaantumista, ympäristöaltistusta ja terveysvaikutuksia.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty lupa tai ne on rekisteröity.

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty lupa tai ne on rekisteröity. Orgaanisia liuottimia olisi käytettävä mahdollisimman vähän.

Perustelu

Orgaaniset liuottimet ovat pilaantumisen lähteitä; kestävässä tuotannossa olisi käytettävä liuottimista vapaita tai vesipohjaisia tekniikoita.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja pohjaveden suojelua koskevat asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen tarkkailuvaatimukset. Lupaehtojen perustana olisi oltava paras käytettävissä oleva tekniikka.

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja pohjaveden suojelua koskevat asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen tarkkailuvaatimukset ja luettelo käytettävistä vaarallisista aineista tai valmisteista, sellaisina kuin ne on määritelty 27 päivänä kesäkuuta 1967 vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/EY1. Lupaehtojen perustana olisi oltava paras käytettävissä oleva tekniikka.

 

1EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

Perustelu

Luvan tulisi käsittää luettelo vaarallisista aineista, joita asianomaisessa laitoksessa käytetään, millä parannettaisiin näiden aineiden käytön avoimuutta ja luotaisiin asianmukainen perusta lupaehtojen määrittämiselle.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida myöntää poikkeuksia ja sallia parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin liittyvien päästötasojen ylittäminen. Poikkeusten olisi perustuttava tarkkaan määriteltyihin perusteisiin, eivätkä päästöt saisi ylittää tässä direktiivissä vahvistettuja päästöjen raja-arvoja.

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vahvistaa päästöjen raja-arvoja, vastaavia parametreja tai vastaavia teknisiä toimia, joiden seurauksena päästötasot voivat ylittää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin liittyvät päästötasot.

Perustelu

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions “instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi tästä syystä mainittava maaperän ja pohjaveden tarkkailu ja se, että toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava laitoksen alue toimintojen lopullisen päättymisen jälkeen.

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden laadun olennaista huonontumista. Lupaehdoissa olisi tästä syystä, sikäli kuin on tarpeellista ja asianmukaista, mainittava maaperän ja pohjaveden tarkkailu ja velvoite siitä, että laitoksen alue olisi toimintojen lopullisen päättymisen jälkeen kunnostettava yhteisön oikeuden ja kansallisten määräysten mukaisesti. Kun direktiivin 2004/35/EY muuttamista tai maaperän suojelemista koskeva yhteisön lainsäädäntö tulee voimaan, olisi komission arvioitava uudelleen tässä direktiivissä vahvistetut maaperän ja pohjaveden suojelemista koskevat säännökset yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon ja säännösten noudattamisen valvonnan varmistamiseksi toiminnanharjoittajien olisi raportoitava säännöllisesti toimivaltaiselle viranomaiselle lupaehtojen noudattamisesta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen viranomainen toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jos tämän direktiviin säännöksiä ei noudateta, ja säädettävä ympäristötarkastusjärjestelmästä.

(17) Tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon ja säännösten noudattamisen valvonnan varmistamiseksi toiminnanharjoittajien olisi raportoitava säännöllisesti toimivaltaiselle viranomaiselle lupaehtojen noudattamisesta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toiminnanharjoittajat noudattavat kyseisiä ehtoja ja että toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen viranomainen toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jos tämän direktiivin säännöksiä ei noudateta, ja säädettävä ympäristötarkastusjärjestelmästä. Jäsenvaltiot vahvistavat sopivimmat täytäntöönpanojärjestelyt, myös sen, miten päästöraja-arvoja olisi noudatettava.

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitää voida vahvistaa täytäntöönpanojärjestelyt.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Yleisön tehokas osallistuminen päätöksentekoon on tarpeen, jotta yleisö voi ilmaista ja päätöksentekijät voivat ottaa huomioon ne kannat ja huolenaiheet, joilla voi olla merkitystä päästöksenteossa; siten lisätään päätöksenteon vastuullisuutta ja avoimuutta sekä yleisön tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja tukea tehdyille päätöksille. Niillä yleisön jäsenillä, joita asia koskee, olisi oltava muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, joka on riittävä suojelemaan yksilön oikeutta elää terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävän laadukkaassa ympäristössä.

(18) Ottaen huomioon Århusin yleissopimuksen säännökset, yleisön tehokas osallistuminen päätöksentekoon on tarpeen, jotta yleisö voi ilmaista ja päätöksentekijät voivat ottaa huomioon ne kannat ja huolenaiheet, joilla voi olla merkitystä päätöksenteossa; siten lisätään päätöksenteon vastuullisuutta ja avoimuutta sekä yleisön tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja tukea tehdyille päätöksille. Niillä yleisön jäsenillä, joita asia koskee, olisi oltava muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, joka on riittävä suojelemaan yksilön oikeutta elää terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävän laadukkaassa ympäristössä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tuoda esiin yksi EU:n konkreettinen asiakirja eli 25. kesäkuuta 1998 tehty Århusin yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Titaanidioksidin tuotantolaitokset voivat aiheuttaa merkittävää ilman ja veden pilaantumista. Näiden vaikutusten vähentämiseksi on tarpeen vahvistaa yhteisön tasolla tiukemmat päästöraja-arvot tiettyjen pilaavien aineiden osalta.

(24) Titaanidioksidin tuotantolaitokset voivat aiheuttaa merkittävää ilman ja veden pilaantumista sekä sisältää toksikologisia riskejä. Näiden vaikutusten vähentämiseksi on tarpeen vahvistaa yhteisön tasolla tiukemmat päästöraja-arvot tiettyjen pilaavien aineiden osalta.

Perustelu

Titaanidioksidiin voi liittyä toksikologisia riskejä, koska sillä on ihoa, silmiä ja henkitorven limakalvoja ärsyttävä vaikutus.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa erityisesti siksi, että voitaisiin vahvistaa perusteet poikeita parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvien päästötasojen noudattamisesta ja että voitaisiin määrittää määräaikausmittausten tiheys ja peruslinjaraportin sisältö sekä ympäristöriskien arvioinnissa käytettävät perusteet. Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa myös siksi, että voitaisiin hyväksyä toimenpiteitä uusien tekniikoiden kehittämiseksi ja soveltamiseksi ja että voitaisiin joissakin tapauksessa vahvistaa rikkidioksidille keskimääräinen päästöraja-arvo, vahvistaa päivämäärä, josta alkaen raskasmetallien, dioksiinien ja furaanien päästöjä ilmaan on tarkkailtava jatkuvasti, vahvistaa, millaisia tietoja ja missä muodossa jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja liitteiden V–VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Jätteenpolttolaitosten ja jätteen rinnakkaispolttolaitosten osalta tähän voi sisältyä perusteiden vahvistaminen poikkeusten myöntämiseksi hiukkasten kokonaispäästöjä koskevasta jatkuvasta tarkkailusta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta olisi kunnioitettava. Sidosryhmien, esimerkiksi teollisuuden asiantuntijoiden, osallistuminen menettelyyn on lisäksi olennaisen tärkeää. Teknistä asiantuntemusta tarvitaan teknisesti moitteettomien ja toteutuskelpoisten menettelyjen kehittämiseen.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tämän direktiivin rikkomisen seuraamuksia koskevat säännöt ja huolehdittava niiden täytäntöönpanosta. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuuttavia.

(27) Jäsenvaltioiden olisi aiheuttajaperiaatteen mukaisesti vahvistettava tämän direktiivin rikkomisen seuraamuksia koskevat säännöt ja huolehdittava niiden täytäntöönpanosta. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuuttavia.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan täsmentää säännöksiä ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuus saattaa aiheuttajat vastuuseen.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a) Harkkorautaa ja terästä ja etenkin sintrattua rautamalmia tuottavien laitosten päästämien dioksiini- ja furaanipäästöjen ja muiden asiaan liittyvien pilaavien aineiden päästöjen aiheuttamien merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi olisi tässä direktiivissä vahvistettua menettelyä sovellettava ensisijaisesti kyseisiin laitoksiin ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" päästötasoja, joihin on päästy parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikkojen soveltamisella tavanomaisissa toimintaolosuhteissa ja jotka on ilmaistu tietyn ajanjakson keskiarvona tietyissä viiteolosuhteissa;

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(12) "yleisöllä, jota asia koskee" yleisöä, johon lupamenettely vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka etua päätös luvan myöntämisestä tai luvan tai lupaehtojen päivittämisestä koskee;

(12) "yleisöllä, jota asia koskee" yleisöä, johon lupamenettely vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka etua päätös luvan myöntämisestä tai luvan tai lupaehtojen päivittämisestä koskee; tämän määritelmän mukaisesti katsotaan, että asia koskee ympäristönsuojelua edistävien ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttävien valtioista riippumattomien järjestöjen etua;

Perustelu

Komission tekemä viimeisen lauseen poistaminen on Århusin yleissopimuksen vastaista ja se olisi siksi peruttava.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) "uudella tekniikalla" teollisuuden toimintoa koskevaa uutta tekniikkaa, jolla voidaan, jos se saadaan kehitettyä kaupallisesti, nostaa yleistä ympäristönsuojelun tasoa tai saavuttaa suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla käytössä olevalla tekniikalla;

(13) "uudella tekniikalla" teollisuuden toimintoa koskevaa uutta tekniikkaa, jolla nostetaan, jos se on teollisuudelle hyväksi havaittua ja se saadaan kehitettyä kaupallisesti, yleistä ympäristönsuojelun tasoa tai jolla saavutetaan vähintään sama suojelu taso ja suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla käytössä olevalla tekniikalla;

Perustelu

Tämä on parempi määritelmä.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 15 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(15) "perusviivaraportilla" kvantitatiivista tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

(15) "perusviivaraportilla" kvantitatiivista tietoa asiaan liittyvien vaarallisten aineiden merkittävän esiintymisen aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) "ympäristötarkastuksella" kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on tarkastaa, että laitos täyttää asiaan liittyvät ympäristövaatimukset;

Perustelu

Eri jäsenvaltioissa tulkitaan eri tavoin käsitettä "ympäristötarkastus". Sen vuoksi tarvitaan selkeä määritelmä direktiivin täytäntöönpanoa koskevan raportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 34 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) "yleisesti sitovilla säännöillä" ympäristölainsäädännössä alakohtaisesti tai laajemmin määriteltyjä raja-arvoja tai muita ehtoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi suoraan lupaehtojen asettamisessa;

Perustelu

Tarvitaan selkeämpi määritelmä yleisesti sitoville säännöille.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat samassa paikassa tai eri paikoissa.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että lupa voi koskea kahta tai useampaa laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat samassa paikassa tai eri paikoissa.

Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai useampia laitoksia, kunkin laitoksen on noudatettava tämän direktiivin vaatimuksia.

Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai useampia laitoksia, kunkin laitoksen erikseen on noudatettava tämän direktiivin vaatimuksia.

Perustelu

Ehdotetulla kompromissilla on tarkoitus tehdä selväksi, että kyse on jäsenvaltioille jätetystä mahdollisuudesta ja että niiden ei ole pakko turvautua tähän joustomahdollisuuteen (esimerkiksi tapauksissa, jossa niiden lupaelin ei voi sallia kyseisenlaista järjestelmää).

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kaksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö voi toimia laitoksen tai polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen toiminnanharjoittajana yhdessä, tai toimia laitoksen tai polttolaitoksen eri osien toiminnanharjoittajina.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että kahdella tai useammalla luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus toimia laitoksen tai polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen toiminnanharjoittajana yhdessä, tai toimia laitoksen tai polttolaitoksen eri osien toiminnanharjoittajina. Yksi ainoa luonnollinen tai oikeushenkilö on nimettävä kantamaan vastuu direktiivistä johtuvien velvoitteiden täyttymisestä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii toimivaltaiselle viranomaiselle kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta vähintään kerran vuodessa;

(1) toiminnanharjoittaja toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle lupaehtojen noudattamiseen liittyvät tiedot vähintään kerran kahdessa vuodessa sekä julkistaa kyseiset tiedot viipymättä Internetissä. Mikäli 25 artiklan mukaisesti tehdyssä tarkastuksessa todetaan, että lupaehtoja on rikottu, on tietojen toimittamisen tiheys nostettava vähintään kertaan vuodessa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Mikäli rikkomisesta aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaraa ja niin kauan kuin toimintaa ei b kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ole saatettu säännösten mukaiseksi, laitoksen tai polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen toiminta on keskeytettävä.

Mikäli rikkomisesta aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle merkittävää vaaraa ja niin kauan kuin toimintaa ei b kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ole saatettu säännösten mukaiseksi, laitoksen tai polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen toiminta on keskeytettävä.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja tuotantoalue saatettaisiin 23 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti määriteltyyn tilaan.

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja tuotantoalue saatettaisiin tyydyttävään tilaan 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) tarvittaessa perusviivaraportti,

(e) mikäli toimintaan liittyy merkittäviä määriä vaarallisia aineita, perusviivaraportti, joka sisältää kyseisiä aineita koskevia tietoja,

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h) tiedot toimenpiteistä laitoksen jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätteiden hyödyntämiseksi,

(h) tarvittaessa tiedot toimenpiteistä laitoksen jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätteiden hyödyntämiseksi;

Perustelu

On kyseenalaista, ovatko nämä toimet täysin tarpeellisia kaikkien laitosten osalta, esimerkkinä polttolaitokset, joiden lämpöteho on 20–50 MW (jos ne sisällytetään uudelleenlaaditun direktiivin soveltamisalaan). Suurimpana näitä laitoksia koskevana huolenaiheena on ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus, ja integroitu lähestymistapa, jonka avulla otetaan mukaan toimia maahan ja vesiin joutuvien päästöjen (eli jätteiden vaikutusten) estämiseksi ja valvomiseksi, on mielestämme tarpeeton.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k) tiivistelmä hakijan tarkastelemista ehdotetun teknologian, tekniikan ja toimenpiteiden päävaihtoehdoista.

(k) tiivistelmä hakijan tarkastelemista ehdotetun teknologian, tekniikan ja toimenpiteiden merkittävistä päävaihtoehdoista.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lupahakemuksessa on myös oltava käytännönläheinen tiivistelmä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Lupahakemuksessa on myös oltava käytännönläheinen tiivistelmä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja tarvittaessa perusviivaraportti.

Perustelu

Perusviivaraporttia on vaadittava vain suurilta laitoksilta.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat ja tietojen vaihto

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin perustuvia parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Komissio järjestää jäsenvaltioiden, niiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien, asianomaista alaa edustavien toiminnanharjoittajien ja tekniikkojen tarjoajien, ympäristönsuojelua edistävien kansalaisjärjestöjen ja komission välillä tietojenvaihtoa, joka liittyy seuraaviin tekijöihin:

 

(a) laitosten suorituskyky päästöjen, pilaantumisen, kulutuksen ja raaka-aineiden luonteen, energian käytön tai jätteen muodostumisen osalta; sekä

 

(b) parhaasta käytettävissä olevasta käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä tarkkailusta ja niiden kehityksestä.

 

Komissio perustaa tietojenvaihtofoorumin, joka koostuu jäsenvaltioista, niiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajista, asianomaisten teollisuudenalojen sekä ympäristönsuojelua edistävien kansalaisjärjestöjen edustajista ja joka käsittelee tässä kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon järjestämistä.

 

Komissio antaa ohjeita tietojen vaihdosta, mukaan lukien tietojen keräämiseen sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen sisällön määrittämiseen liittyvistä tiedoista. Komissio julkaisee tätä koskevan arviointikertomuksen. Kertomus julkistetaan Internetissä.

 

1 a. Komissio julkistaa 1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon tuloksen uutena tai ajantasaistettuna parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevana vertailuasiakirjana.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa on erityisesti selostettava parhaat käytettävissä olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja pohjaveden tarkkailu sekä alueen ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen erityisesti huomioon liitteessä III luetellut perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen ja päivittää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa on erityisesti selostettava parhaat käytettävissä olevat tekniikat, niihin liittyvät päästö- ja kulutustasot ja vastaava tarkkailu, maaperän ja pohjaveden tarkkailu sekä alueen ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen erityisesti huomioon liitteessä III luetellut perusteet, ja tarkastelu on saatettava päätökseen viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua edellisen version julkaisemisesta. Komissio varmistaa, että parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa tehdyt päätelmät parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta julkistetaan jäsenvaltioiden virallisilla kielillä. Komissio asettaa jäsenvaltion pyynnöstä koko parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan saataville pyydetyllä kielellä.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) asiaankuuluvat maaperän ja pohjavesien suojelua sekä laitoksen jätehuoltoa koskevat määräykset

(b) tarvittaessa asiaankuuluvat maaperän ja pohjavesien suojelua sekä laitoksen jätehuoltoa koskevat määräykset;

Perustelu

Joustavuuden säilyttäminen on olennaista, joten suosittelemme sanan "tarvittaessa" palauttamista.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten aineiden määräajoin suoritettavasta tarkkailusta, joita on todennäköisesti laitoksen alueella, ottaen huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumismahdollisuuden laitoksen alueella;

(d) vaatimukset sellaisten asiaan liittyvien vaarallisten aineiden määräajoin suoritettavasta tarkkailusta, joita on todennäköisesti merkittävissä määrin laitoksen alueella, ottaen huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumismahdollisuuden laitoksen alueella;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa viiteasiakirjassa, tai jos näissä asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä laitosta tai kyseessä olevia toimintoja koskeva paras käytettävissä oleva tekniikka liitteessä III lueteltujen perusteiden mukaisesti ja asetettava lupaehdot vastaavasti.

4. Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa viiteasiakirjoissa, tai jos näissä asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen viranomaisen on yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa määriteltävä päästötasot, jotka voidaan saavuttaa laitosta tai kyseessä olevia toimintoja koskevaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttämällä liitteessä III lueteltujen perusteiden mukaisesti ja asetettava lupaehdot vastaavasti.

Perustelu

Toiminnanharjoittaja tuntee parhaiten menetelmänsä, joten hänet on syytä ottaa mukaan määrittelemään päästötasoja, jotka voidaan saavuttaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttämällä.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, sellaisina kuin ne on määritelty parasta käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava päästöraja-arvot sekä valvontaa ja sääntöjen noudattamista koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan, että parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja ei ylitetä.

 

Päästöraja-arvoihin voidaan lisätä vastaavia parametrejä tai vastaavia teknisiä toimia, edellyttäen, että vastaava ympäristönsuojelun taso voidaan saavuttaa.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi erityistapauksissa, ottaen huomioon ympäristöön liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä kyseessä olevan laitokset tekniset ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin ja paikalliset ympäristöolot, vahvistaa päästöraja-arvoja, jotka ylittävät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä koskevassa vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa, jotka johtuvat ympäristöön liittyvistä ja taloudellisista kustannuksista ja hyödyistä sekä kyseessä olevan laitoksen teknisistä ominaisuuksista, maantieteellisestä sijainnista ja paikallisista ympäristöoloista vahvistaa päästöraja-arvoja, vastaavia parametrejä tai vastaavia teknisiä toimia sekä valvontaa ja sääntöjen noudattamista koskevia vaatimuksia siten, että parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liitetyt päästötasot voivat ylittyä.

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-arvoja, mikäli mahdollista.

Nämä raja-arvot, vastaavat parametrit tai vastaavat tekniset toimet eivät kuitenkaan saa ylittää 68 artiklan a kohdan mukaisesti tai mikäli mahdollista V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-arvoja.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisille henkilöille annetaan hyvissä ajoin tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet osallistua tässä kohdassa tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen.

 

Kun päästöjen raja-arvoja, vastaavia parametrejä tai vastaavia teknisiä toimenpiteitä vahvistetaan tämän kohdan mukaisesti, on syyt, joiden vuoksi parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvistä päästörajoista, sellaisina kuin ne on kuvattu parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa viiteasiakirjoissa, poikkeavat päästötasot on sallittu, kirjattava ja perusteltava lupaehtoihin sisällytettävässä liitteessä.

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden mukaisesti voidaan myöntää tässä kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden mukaisesti voidaan myöntää tässä kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkkailu on suoritettava vähintään seitsemän vuoden välein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Pohjaveden ja maaperän tarkkailu on suoritettava vähintään viiden (pohjavesi) tai kymmenen vuoden (maaperä) välein, ellei tarkkailu perustu pilaantumisriskien järjestelmälliseen arviointiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yleisesti sitovien sääntöjen on perustuttava parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin, mutta niissä ei määrätä tietyn tekniikan tai erityisen teknologian käytöstä.

2. Yleisesti sitovien sääntöjen on perustuttava parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin, mutta niissä ei määrätä tietyn tekniikan tai erityisen teknologian käytöstä jotta varmistetaan 15 ja 16 artiklan säännösten noudattaminen..

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti sitoviin sääntöihin sisältyvät päästöjen raja-arvot, tai vastaavat parametrit ja tekniset toimenpiteet, jotka eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, kuten ne on määritelty parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa.

 

Perustelu

2 ja 3 kohta koskevat ehtojen asettamista yleisesti sitovissa säännöissä ja niiden tarkistamista silloin, kun uusi BREF-asiakirja julkaistaan. Sen sijaan, että palataan parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja lupien tarkistamiseen liittyviin kysymyksiin, tällä kompromissilla ehdotetaan suoran yhteyden luomista parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja BREF-asiakirjoja (15 ja 16 artikla) sekä lupien uudelleentarkastelua (22 artikla) koskeviin artikloihin.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti sitova säännöt saatetaan ajan tasalle parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisen mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti sitova säännöt saatetaan ajan tasalle parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisen mukaisesti, jotta varmistetaan 22 artiklan säännösten noudattaminen.

Kun komissio hyväksyy uuden tai tarkistetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa harkittava uudelleen ja saatettava ajantasalle kyseessä olevia laitoksia koskevat sitovat säännöt.

 

Perustelu

2 ja 3 kohta koskevat ehtojen asettamista yleisesti sitovissa säännöissä ja niiden tarkistamista silloin, kun uusi BREF-asiakirja julkaistaan. Sen sijaan, että palataan parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja lupien tarkistamiseen liittyviin kysymyksiin, tällä kompromissilla ehdotetaan suoran yhteyden luomista parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja BREF-asiakirjoja (15 ja 16 artikla) sekä lupien uudelleentarkastelua (22 artikla) koskeviin artikloihin.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltainen viranomainen seuraa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitystä tai että siitä ja uusien tai tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltainen viranomainen seuraa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitystä tai että siitä ja uusien tai tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle sekä niille kansalaisille, joita asia koskee.

Perustelu

On tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltiot tiedottavat kansalaisille, joita asia koskee, BREF‑asiakirjoissa tapahtuvista muutoksista.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai tarkistetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, että toimivaltainen viranomainen tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa kyseessä olevia laitoksia koskevat lupaehdot.

3. Kun komissio julkaisee uuden tai tarkistetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, että toimivaltainen viranomainen tarkistaa ja tarvittaessa ajanmukaistaa kyseessä olevia laitoksia koskevat lupaehdot.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitys mahdollistaa merkittävät päästövähennykset,

(b) merkittävät muutokset parhaassa käytettävissä olevassa tekniikassa mahdollistavat merkittävät päästövähennykset,

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) lupaehtojen tarkistus on tarpeen 19 artiklan mukaisten ympäristönlaatunormien noudattamiseksi.

(d) lupaehtojen tarkistus on tarpeen tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY1 tai 19 artiklan mukaisten ympäristönlaatunormien noudattamiseksi

 

1 EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että laitoksen toiminnan päättyessä lopullisesti noudatetaan 12 artiklan 8 kohdassa vahvistetun periaatteen noudattamisen varmistamiseksi määrättyjä lupaehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY ja maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 20../../EY soveltamista.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että laitoksen toiminnan päättyessä lopullisesti noudatetaan 12 artiklan 8 kohdassa vahvistetun periaatteen noudattamisen varmistamiseksi määrättyjä lupaehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY1, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY2 ja maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009../../EY3 soveltamista.

 

_________________

 

1EUVL L ...

 

1EUVL L ...(KOM(2007)0051).

 

1EUVL L ...(KOM(2006)0232)

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, tuotanto tai ympäristöön päästäminen, jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen alueella maaperän tai pohjaveden pilaantumista, toiminnanharjoittajan on laadittava perusviivaraportti ennen laitoksen toiminnan käynnistämistä tai ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. Raportissa on oltava tarvittavat kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden tila toiminnan käynnistyessä.

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy sellaisten asiaan liittyvien ja merkittäviä määriä edustavien vaarallisten aineiden käyttö, tuotanto tai ympäristöön päästäminen, jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen alueella maaperän tai pohjaveden pilaantumista, toiminnanharjoittajan on laadittava perusviivaraportti ennen laitoksen toiminnan käynnistämistä tai ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. Raportissa on oltava tarvittavat kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden tila toiminnan käynnistyessä vaarallisten aineiden merkittävien määrien suhteen.

Komissio vahvistaa perusviivaraportin sisältöä koskevat perusteet.

Komissio vahvistaa perusviivaraportin sisältöä koskevat yleiset perusteet.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa perusviivaraportissa vahvistettuun maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut vaarallisten aineiden aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, toiminnanharjoittajan on kunnostettava alue ja palautettava se alkuperäiseen tilaansa.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen toiminnan päättyessä lopullisesti ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja arvioitava maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa perusviivaraportissa vahvistettuun maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut vaarallisten aineiden aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, toiminnanharjoittajan on kunnostettava alue ja palautettava se alkuperäiseen tilaansa.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Säännösten noudattamista koskevat kertomukset

Päästöjen vertaaminen parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin liittyviin päästötasoihin

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun säännösten noudattamista koskevaan kertomukseen on sisällytettävä laitoksen toiminnan, mukaan luettuna päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden vertailu.

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lupaehtojen noudattamista koskeviin asiaan liittyviin tietoihin on sisällytettävä päästötasojen ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa käsiteltyihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvien päästötasojen vertailu. Asiaan liittyvät tiedot on julkistettava Internetissä viipymättä.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen laatii tarkastussuunnitelmien pohjalta säännöllisesti tarkastusohjelmat, määrittelee laitosvierailujen tiheyden eri laitostyyppien osalta.

4. Toimivaltainen viranomainen laatii tarkastussuunnitelmien pohjalta säännöllisesti tarkastusohjelmat, määrittelee laitosvierailujen tiheyden eri laitostyyppien osalta.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on riittävä määrä koulutettua henkilöstöä suorittamaan näitä tarkastuksia.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen vuodessa, elleivät ohjelmat perustu kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien järjestelmälliseen arvioitniin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään yksi satunnainen tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen kahdeksassatoista kuukaudessa. Mikäli tarkastuksessa on havaittu, että lupaehtoja ei ole noudatettu, on tarkastusten tiheys nostettava vähintään yhteen käyntiin puolen vuoden välein.

 

Mikäli ohjelmat perustuvat kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien järjestelmälliseen arviointiin, voidaan tarkastuskäyntien tiheys laskea vähintään yhteen käyntiin 24 kuukauden välein.

 

Ympäristöriskien järjestelmällisen arvioinnin on perustuttava riippumattomiin kriteereihin, kuten:

 

(a) toiminnanharjoittajien lupaehtojen noudattamisen historiaa koskeviin tietoihin;

 

(b) laitoksen vaikutuksiin ympäristöön ja ihmisten terveyteen;

 

(c) toiminnanharjoittajan osallistumiseen ympäristöasioita koskevaan yhteisön hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) asetuksen 761/2001 mukaisesti tai vastaavien ympäristöjärjestelmien toteuttamiseen.

Komissio vahvistaa ympäristöriskien arviointia koskevat perusteet.

Komissio voi vahvistaa muita ympäristöriskien arviointia koskevia perusteita.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on käytettävä vakavien ympäristövalitusten, vakavien ympäristöonnettomuuksien, onnettomuuksien ja sääntöjen noudattamattajättämisten tutkimiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, tarkistamista tai ajanmukaistamista.

6. Muita kuin satunnaisia rutiinitarkastuksia on käytettävä vakavien ympäristövalitusten, vakavien ja asianmukaisten ympäristöonnettomuuksien, onnettomuuksien ja sääntöjen noudattamattajättämisten tai ihmisten terveyteen vakavasti vaikuttavien seikkojen tutkimiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, tarkistamista tai ajanmukaistamista.

 

Kun suoritetaan muuta kuin rutiinitarkastusta, toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia toiminnanharjoittajia toimittamaan tietoja onnettomuuden, vaaratilanteen tai sääntöjen noudattamattajättämisten tutkimiseksi, terveystilastot mukaan luettuina.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä olevalle toiminnanharjoittajalle ja saatetaan yleisön saataville kahden kuukauden kulessa tarkastuksesta.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä olevalle toiminnanharjoittajalle kahden kuukauden kuluessa. Toimivaltainen viranomainen saattaa lopullisen raportin yleisön saataville Internetissä neljän kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) edellä olevassa 7 ja 18 artiklassa säädettyjen yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymistä.

(d) sellaisen laitoksen luvan tai lupaehtojen ajantasaistamista, jolle on myönnettävä poikkeus 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asian katsotaan liittyvän ympäristönsuojelua edistävien ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttävien valtioista riippumattomien järjestöjen etuun.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

(a) uusi laitos tai olennainen muutos kuuluvat direktiivin 85/337/ETY soveltamisalaan,

 

(b) kaikki tarvittavat lupaehdot kuuluvat yleisesti sitovien sääntöjen soveltamisalaan,

 

(c) ei ole tarpeen antaa tiukempia määräyksiä 19 artiklan säännösten noudattamiseksi.

 

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä tai ajanmukaistamisesta on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on saatettava yleisön saataville seuraavat tiedot:

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on saatettava yleisön saataville seuraavat tiedot:

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) tiedot siitä, miten luvassa tai yleisesti sitovissa säännöissä mainitut päästöjen raja-arvot on määritelty verrattuna parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin ja niihin liitettyihin päästötasoihin,

(e) tiedot siitä, miten 15 artiklassa tarkoitetut lupaehdot on määritelty verrattuna parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin ja niihin liitettyihin päästötasoihin,

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) jos on myönnettu 16 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus, syyt poikkeuksen myöntämiselle sekä asetetut ehdot,

(f) jos on myönnetty 16 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus, erityiset syyt poikkeuksen myöntämiselle 16 artiklan 3 kohdan perusteiden mukaisesti sekä asetetut ehdot;

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) edellä olevan 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yleisesti sitovien sääntöjen ja 22 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen lupien tarkistusten tulokset,

(g) 22 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen lupien tarkistusten tulokset,

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että a–g kohdissa tarkoitetut tiedot julkistetaan Internetissä viipymättä.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Tietojen vaihtaminen

 

Komissio organisoi tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen teollisuuden sekä ympäristönsuojelua edistävien valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa

 

(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja raaka-aineiden luonteen, enegian käytön tai jätteen muodostumisen osalta;

 

(b) käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä tarkkailusta ja niiden kehityksestä.

 

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy ensimmäisen kohdan soveltamiseksi toimenpiteitä, jotta voidaan määritellä:

Komissio hyväksyy ensimmäisen kohdan soveltamiseksi seuraavat kriteerit:

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan komitologiamenettelyn säilyttämistä ja korostetaan, että komissio hyväksyy kriteereitä (ei toimenpiteitä).

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöraja-arvoja on sovellettava muutoksen kohteena olevaan laitoksen osaan ja ne on määritettävä suhteessa koko polttolaitoksen mitattuun lämpöarvoon.

6. Jos polttolaitosta laajennetaan vähintään 20 MW, liitteessä V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöraja-arvoja on sovellettava muutoksen kohteena olevaan laitoksen osaan ja ne on määritettävä suhteessa koko polttolaitoksen mitattuun lämpöarvoon.

Perustelu

Tämän säännöksen ei tule koske polttolaitoksen vähäistä laajentamista.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilman epäpuhtauksia tarkkaillaan liitteessä V olevan 3 osan mukaisesti..

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilman epäpuhtauksia tarkkaillaan liitteessä V olevan 3 osan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että toiminnanharjoittaja vastaa kyseisestä tarkkailusta aiheutuvista kustannuksista.

Perustelu

Tämä teksti poistettiin suuria polttolaitoksia koskevasta direktiivistä. Se lisätään uudelleen selvyyden vuoksi.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission saataville saatetaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja edustavat tiedot päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista sekä tiedot päästöjen raja-arvoista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission saataville saatetaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja edustavat tiedot päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista sekä tiedot päästöjen raja-arvoista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 15 ja 16 artiklan mukaisesti ja 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Jäsenvaltioiden on saatettava kansalaisten saataville yhteenveto toimitetuista tiedoista.

Perustelu

Jotta komissio saa käyttöönsä kaikki tarvittavat välineet seuratakseen direktiivin noudattamista ja etenkin arvioidakseen, miten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia poikkeuksia on sovellettu, on tarpeen edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat kyseiseen mahdollisuuteen turvautumista koskevat erityistiedot. Lisäksi jäsenvaltioiden toimittamat tiedot parhaan käytettävissä olevan tekniikan käytöstä ja päästötasoista palvelee myös BREF-asiakirjojen tarkistamista. Täytäntöönpanosta olisi toimitettava yhteenvetoraportteja, jotta varmistetaan asianmukainen tiedottaminen kansalaisille.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

68 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio mukauttaa liitteessä V olevan 3 ja 4 osan, liitteessä VI olevan 1, 2, 6, 7 ja 8 osan, liitteessä VII olevan 5, 6, 7 ja 8 osan sekä liitteessä VIII olevan 2 ja 4 osan tieteen ja tekniikan kehitykseen.

1. Komissio mukauttaa asianomaisissa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvattujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikkojen perusteella 12 kuukauden kuluessa 14 artiklassa tarkoitetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan julkaisemisesta ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa vertailuasiakirjassa vahvistettujen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien päätelmien perusteella liitteitä V, VI, VII ja VIII asettamalla päästöjen raja-arvoja koskevia vähimmäisvaatimuksia. Päästöraja-arvoihin voidaan lisätä vastaavia parametrejä tai vastaavia teknisiä toimia sekä valvontaa ja sääntöjen noudattamista koskevia vaatimuksia, edellyttäen, että vastaava ympäristönsuojelun taso voidaan saavuttaa.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

2. Komissio järjestää ennen 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä asianomaisen teollisuuden ja ympäristönsuojelua edistävien kansalaisjärjestöjen kuulemisen ja kertoo kuulemisen tuloksesta ja sen ottamisesta huomioon.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

68 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

68 a artikla

 

Vähimmäisvaatimukset

 

1. Komissio asettaa 12 kuukauden kuluessa 14 artiklassa tarkoitetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan julkaisemisesta ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa vertailuasiakirjassa vahvistettujen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien päätelmien perusteella päästöjen raja-arvoja sekä valvontaa ja noudattamista koskevia vaatimuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 68 artiklan soveltamista. Päästöraja-arvoihin voidaan lisätä vastaavia parametrejä tai vastaavia teknisiä toimia, edellyttäen, että kyseisten parametrien avulla voidaan saavuttaa vastaava ympäristönsuojelun taso.

 

Kyseiset vähimmäisvaatimukset on kohdistettava asianomaisten toimintojen ja laitosten merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin ja niiden on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviin päästörajoihin.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

2. Komissio järjestää ennen 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä asianomaisen teollisuuden ja ympäristönsuojelua edistävien kansalaisjärjestöjen kuulemisen ja kertoo kuulemisen tuloksesta ja sen ottamisesta huomioon.

 

3. Komissio asettaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä päästöraja-arvot sekä valvontaa ja noudattamista koskevat vaatimukset erityisesti sellaisten laitosten päästämille dioksiineille ja furaaneille, joissa toteutetaan liitteen I 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettuja toimintoja.

 

Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa dioksiini- ja furaanipäästöille tiukempia päästöraja-arvoja.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin ei otetan mukaan polttolaitoksia, joiden mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja joita käytetään enintään 350 tuntia vuodessa.

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin ei oteta mukaan polttolaitoksia, joiden mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja joita käytetään enintään 500 tuntia vuodessa.

Perustelu

Kynnysarvon muuttamisen sijaan ehdotetaan, että 20 MW:n raja-arvo säilytetään, mutta de minimis -sääntöä muutetaan siten, että useampi pienlaitos jää laskujen ulkopuolelle.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2.5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) muita kuin rautametalleja käsittelevät valimot, joissa tuotetaan valumetallituotteita ja joiden tuotantokapasiteetti ylittää 2,4 tonnia hyviä valuja päivässä lyijyn ja kadmiumin osalta tai 12 tonnia päivässä kaikkien muiden metallien osalta.

(c) muita kuin rautametalleja käsittelevät valimot, joissa tuotetaan valumetallituotteita ja joiden sulatuskapasiteetti ylittää 2,4 tonnia päivässä lyijyn ja kadmiumin osalta tai 12 tonnia päivässä kaikkien muiden metallien osalta.

Perustelu

"Hyvien" ja "pahojen" valujen tuottaminen laitoksessa aiheuttaa samat ympäristövaikutukset. Lisäksi olisi vaikeaa panna täytäntöön kynnysarvo, joka on ilmaistu ainoastaan "hyvinä valuina". Tekstiä voidaan näin olen parantaa soveltamisalan kuvauksen tarkentamiseksi ja selkiyttämiseksi ilman, että nykyisen IPPC-järjestelmän soveltamisalaa muutetaan rajusti.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 5.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto, kun kapasiteetti ylittää 3 tonnia tunnissa.

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto ja rinnakkaispoltto, kun kapasiteetti ylittää 3 tonnia tunnissa.

Perustelu

Rinnakkaispoltto sisältyy jo ehdotukseen sementtituotannon kaltaisten muiden toimintojen kuvauksen myötä. Olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä selväksi, että rinnakkaispoltto todellakin kuuluu direktiivin piiriin (kuten jo tehtiin vaarallisten jätteiden osalta 5.1 kohdan c alakohdassa).

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 5.3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) fysikaalis-kemiallinen käsittely,

(b) fysikaalis-kemiallinen käsittely, pois lukien toiminnot, jotka kuuluvat jo yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/EY1 soveltamisalaan ja joiden tuloksena syntyy ainoastaan ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 12 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa direktiivissä 86/278/ETY2 tarkoitettua käsiteltyä lietettä. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan tapauksissa, joissa saavutettaisiin vähintään sama ympäristönsuojelun taso kuin tätä direktiiviä sovellettaessa.

 

1 EYVL L 135, 30.5.1991.

 

2 EYVL L 181, 4.7.1986.

Perustelu

Lainsäädännön päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on perusteltua jättää yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/EY piiriin kuuluvat laitokset tämän direktiivin ulkopuolelle. Lisäksi tarkistuksessa viitataan asianmukaisesti lietedirektiiviin "käsitellyn lietteen" määritelmän osalta.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 5.3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tuhkan ja kuonan käsittely,

(d) sellainen tuhkan ja kuonan käsittely, jota muut teollisen toiminnan luokat eivät kata;

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 5.23 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) metalliromun käsittely.

(e) metalliromun käsittely murskaamalla.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 6.6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä ovat muut siipikarjalajit kuin a kohdassa tarkoitetut tai a, b ja c kohdassa tarkoitettujen lajien samassa laitoksessa kasvatettavat eri tyypit, kynnysarvo on laskettava edellä vahvistettuja kynnysarvoja vastaavien erittyvää typpeä kuvaavien tekijöiden perusteella.

Jos kyseessä ovat muut siipikarjalajit kuin a kohdassa tarkoitetut tai a, b ja c kohdassa tarkoitettujen lajien samassa laitoksessa kasvatettavat eri tyypit, kynnysarvo on laskettava edellä vahvistettuja kynnysarvoja vastaavien erittyvää typpeä kuvaavien tekijöiden perusteella. Komissio ohjeistaa kynnysarvojen laskemisen ja vastaavien erittyvää typpeä kuvaavien tekijöiden määrittämisen.

Perustelu

Tässä vaiheessa on teknisesti vaikeaa ehdottaa erityisiä kynnysarvoja niille siipikarjalajeille, joita ei tässä mainita (käytännössä vain hyvin harvat siipikarjaa kasvattavat tilat ovat sellaisia, joita ei mainita liitteessä I, esimerkiksi ne, joissa tuotetaan viiriäisiä, strutseja tai fasaaneja) tai sekatuotantoa harjoittaville tiloille. Kompromissin vuoksi ja ottaen huomioon tämän ongelman hyvin teknisen luonteen olisi komission annettava ohjeita.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 6.9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.9 Puun ja puutuotteiden suojaus tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3 päivässä.

6.9 Puun ja puutuotteiden suojaus tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 m3 päivässä.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 1 osa – 2 kohta – 2 alakohta taulukon jälkeen

Komission teksti

Tarkistus

Polttolaitoksia, joissa käytetään kiinteitä polttoaineita ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin osalta päästöraja-arvoa 800 mg/Nm3.

Polttolaitoksia, joiden mitattu lämpöteho on alle 500 MW ja joissa käytetään nestemäisiä polttoaineita ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin osalta päästöraja-arvoa 800 mg/Nm3.

Perustelu

Kun sallitaan nestemäisiä polttoaineita käyttävien "huipputuntilaitosten" soveltaa lievempää päästöraja-arvoa rikkidioksidin osalta, vältetään tarve ottaa kyseisissä laitoksissa käyttöön toissijaisia puhdistustoimia, sillä ensisijaiset toimet ovat kaikissa tapauksissa riittävät (erityisesti vähemmän kuin 0,5 prosenttia rikkiä sisältävien nestemäisten polttoaineiden käyttö). Ottaen huomioon niiden käyttötuntien vähäisyys vuosittain, niiden ympäristövaikutukset ovat suhteellisen rajoitetut. Nestemäisillä polttoaineilla toimivien laitosten osalta olisi poikkeus rajattava laitoksiin, joiden mitattu lämpöteho on alle 500 MW, sillä niiden on jo sovellettava tiukempia päästöraja-arvoja suurista polttolaitoksista annetun direktiivin mukaisesti.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 1 osa – 4 kohta – alakohdat taulukon jälkeen

Komission teksti

Tarkistus

Polttolaitoksiin, jotka käyttävät kiinteitä polttoaineita, joiden mitattu lämpöteho ei ylitä 500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja jotka eivät toimi yli 1500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa (450 mg/Nm3).

Polttolaitoksiin, jotka käyttävät kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita ja joiden mitattu lämpöteho ei ylitä 500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja jotka eivät toimi yli 1500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa (450 mg/Nm3).

Kiinteitä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpötila on 500 MW tai enemmän ja joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää tammikuuta 1987 ja jotka eivät toimi yli 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpöteho on 500 MW tai enemmän ja joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää tammikuuta 1987 ja jotka eivät toimi yli 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Perustelu

Kun sallitaan nestemäisiä polttoaineita käyttävien "huipputuntilaitosten" soveltaa lievempää päästöraja-arvoa NOx-päästöjen osalta, kuten tässä kompromississa ehdotetaan, vältetään tarve ottaa kyseisissä laitoksissa käyttöön toissijaisia puhdistustoimia (erityisesti selektiivinen katalyyttinen pelkistys, SCR), sillä ensisijaiset toimet ovat riittävät (erityisesti polttoprosessin mukautukset). Ottaen huomioon niiden käyttötuntien vähäisyys vuosittain, niiden ympäristövaikutukset ovat suhteellisen rajoitetut.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 1 osa – 5 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten käyttäjien on tilastoitava tällainen käyttöaika.

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin kaasuturbiineihin tai kaasumoottoreihin. Tällaisten laitosten käyttäjien on tilastoitava tällainen käyttöaika.

Tarkistus                  74

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 1 osa – 5 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Kaasuturbiineihin, joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 1 500 tuntia vuodessa laskettuna viiden vuoden jakson liukuvana keskiarvona, sovelletaan NOx-päästöjen osalta päästöraja-arvoa 150 mg/Nm3.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 2 osa – 5 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä kohdassa vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten käyttäjien on tilastoitava tällainen käyttöaika.

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin kaasuturbiineihin tai kaasumoottoreihin. Tällaisten laitosten käyttäjien on tilastoitava tällainen käyttöaika.

Perustelu

Kaasumoottorit kilpailevat usein suoraan kaasuturbiineiden kanssa sähköntuotannossa. Kun sallitaan, että "hätätarkoituksessa" käytettyihin kaasumoottoreihin sovelletaan poikkeusta päästöraja-arvojen osalta, varmistetaan, että niitä kohdellaan tasapuolisesti kaasuturbiineiden kanssa. Jos kyseisiin laitoksiin, jotka ovat toiminnassa vain pieninä tuntimäärinä vuodessa ja vain "hätätapauksessa", sovellettaisiin toissijaisia vähennystoimia (erityisesti selektiivistä katalyyttistä pelkistystä, SCR-järjestelmää), seurauksena olisi korkeat kustannukset ja vain hyvin vähäinen ympäristöetu, ottaen huomioon rajoitetut käyntitunnit vuodessa.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. savukaasujen SO2-, NOx- ja hiukkaspitoisuudet on mitattava jatkuvasti kaikissa mitatulta lämpöteholtaan vähintään 100 MW:n polttolaitoksissa.

1. savukaasujen SO2-, NOx-, CO- ja hiukkaspitoisuudet on mitattava jatkuvasti kaikissa mitatulta lämpöteholtaan vähintään 100 MW:n polttolaitoksissa.

Savukaasujen CO-pitoisuus on mitattava jatkuvasti kaikissa kaasumaisia polttoaineita käyttävissä, mitatulta lämpöteholtaan vähintään 100 MW:n polttolaitoksissa.

 

Perustelu

Komission ehdotuksessa otettiin käyttöön vaatimus valvoa CO-pitoisuutta jatkuvasti ainoastaan kaasumaisia polttoaineita käyttävien polttolaitosten osalta, koska kyseisille laitoksille on asetettu päästöraja-arvo liitteessä V. Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä valvontavaatimukset luvissa parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti (17 artikla). Koska CO:ta voidaan pitää olennaisena parametrina kaikissa polttolaitoksissa polttoprosessin hallinnan kannalta, on tärkeää, että valvontaa harjoitetaan jatkuvasti.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

Liite V – 4 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja noudatetun, jos mittaustulosten arviointi osoittaa, että kalenterivuoden käyttötunteina kaikki seuraavat edellytykset täyttyivät:

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja noudatetun, jos mittaustulosten arviointi osoittaa, että kalenterivuoden käyttötunteina kaikki seuraavat edellytykset täyttyivät:

(a) yksikään vahvistettu kuukausittainen keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöraja-arvoja;

(a) yksikään vahvistettu päivittäinen keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöraja-arvoja;

(b) yksikään vahvistettu päiväkohtainen keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöraja-arvoista;

 

(c) jos polttolaitoksissa on ainoastaan hiiltä käyttäviä kattiloita, joiden mitattu lämpöarvo on alle 50 MW, yksikään validoitu päiväkohtainen keskiarvo ei ole yli 150 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöraja-arvoista.

 

(d) 95 prosenttia vuoden aikana vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöraja-arvoista.

(d) 95 prosenttia vuoden aikana vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöraja-arvoista.

Vahvistetut keskiarvot määritetään 3 osassa olevan 10 kohdan mukaisesti.

 

Keskimääräisten päästöarvoja laskettaessa ei oteta huomioon 33 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja 34 artiklassa tarkoitettuina ajanjaksoina sekä käynnistyksen että alasajon yhteydessä mitattuja arvoja.

 

Perustelu

Komission ehdotuksessa hyväksytään suurempi joustavuus suurten polttolaitosten BREF‑asiakirjaan verrattuna.

Siinä missä BREF-asiakirjassa asetettujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaiset tasot on ilmoitettu päivittäisinä keskiarvoina, on liitteessä V vahvistetut päästöraja-arvot saavutettava kuukausittain. Lisäksi päiväkohtainen keskiarvo ei saa olla yli 110 prosenttia päästöraja-arvosta ja 95 prosenttia vuoden aikana vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista keskiarvoista ei saa olla yli kaksinkertaisia päästöraja-arvoihin verrattuina.

Komission ehdotuksessa ei tehdä eroa ennen vuotta 2016 ja vuoden 2016 jälkeen käyttöön otettujen laitosten välillä. Samalla kun samat noudattamista koskevat säännöt pidetään voimassa niin uusille kuin nykyisillekin laitoksille, on tarpeen yhdenmukaistaa ne BREF‑asiakirjassa esitettyjen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien, päivittäisiin, ei kuukausittaisiin keskiarvoihin perustuvien johtopäätösten kanssa.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n jatkuvia mittauksia edellytetä jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on säädetty tai että mittauksia ei edellytetä lainkaan p, jos toiminnanharjoittaja voi näyttää toteen, että kyseisten epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään olosuhteissa ylittää vahvistettuja päästöraja-arvoja.

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n jatkuvia mittauksia edellytetä jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi näyttää toteen, että kyseisten epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään olosuhteissa ylittää vahvistettuja päästöraja-arvoja. Tätä poikkeusta ei sovelleta tapauksissa, joissa on kyse eri lähteistä peräisin olevan sekajätteen polttamisesta.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, ja edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on säädetty sellaisissa olemassa olevissa jätteenpolttolaitoksissa, joiden nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa jätettä käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten perusteella, että NOx-päästöt eivät missään tilanteessa voi ylittää määrättyjä päästöraja-arvoja.

 

Perustelu

Komission ehdotuksessa säädetään erityisistä tapauksista, joissa toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää vaatimuksia HCI:n, HF:n ja SO2:n osalta. Kompromissiehdotuksessa otetaan huomioon tarkistukset, joissa ehdotettu lisäjoustavuus poistettiin.

Komission ehdotuksessa säädetään myös erikoistapauksista, joissa NOx:n pitoisuus voidaan mitata määräajoin, eikä jatkuvasti. Useissa tarkistuksissa ehdotettiin tämän kaavaillun lisäjoustavuuden poistamista.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi seuraavissa tapauksissa päättää, että raskasmetalleja sekä dioksiineja ja furaaneja on mitattava alle kaksi kertaa vuodessa tai ei ollenkaan:

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi seuraavissa tapauksissa päättää, että raskasmetalleja sekä dioksiineja ja furaaneja on mitattava vain kerran vuodessa:

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että laitoksessa ei käsitellä sähkö- tai elektroniikkaromua tai kloorattuja yhdisteitä sisältävää jätettä.

  • [1]  EYVL L 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Ympäristönsuojelu käyttämällä yhdennettyä lähestymistapaa laitosten lupien myöntämiseen

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa teollisuuden päästöistä annettua seitsemää erillistä direktiiviä ja koota ne yhdeksi tekstiksi.

Lainsäädäntömenettely koskee 52 000 eurooppalaista teollisuuslaitosta, jotka aiheuttavat suuren osan Euroopan epäpuhtauspäästöistä ja osaltaan vaikeuttavat ilman pilaantumista koskeva teemakohtaisen strategian tavoitteiden saavuttamista.

Komission ehdotuksessa ehdotetaan yhdennettyä lähestymistapaa, jonka avulla ympäristönäkökohdat otetaan mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti huomioon lupia myönnettäessä. Ehdotuksessa pyritään rajoittamaan päästöjä tehokkaasti parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, jota olisi siksi käytettävä tähänastista johdonmukaisemmin. Tällöin poistettaisiin myös nykyisen lainsäädännön epäyhtenäisestä täytäntöönpanosta yhteisön alueella aiheutuva kilpailun vääristyminen.

Esittelijä kannattaa komission strategiaa. Yhdennettyä lähestymistapaa pidetään myönteisenä, samoin parhaan käytettävissä olevan tekniikan täytäntöönpanon tiukentamista. Tarkistuksilla halutaan varmistaa ja vahvistaa direktiiviin sisältyviä välineitä väärintulkintojen varalta, yksinkertaistaa täytäntöönpanoa ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa.

Eurooppalainen turvaverkko

Ensimmäisen perusluonteisen tarkistuksen tarkoituksena on säilyttää ennallaan sidosryhmien, kuten teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen ("Sevillan prosessi") välinen hedelmällinen tietojenvaihto parhaan käytettävissä olevan tekniikan kuvaamiseen. Sen tuloksena olisi edelleen oltava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatiminen.

Oikeudellisesti sitovien päästöraja-arvojen käyttöönottoa kannatetaan. Komission ehdotuksessa ehdotetaan raja-arvojen suoraa johtamista parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevista vertailuasiakirjoista. Tätä ei voida käytännössä toteuttaa. Lisäksi sillä olisi ei-toivottuja poliittisia vaikutuksia Sevillan prosessiin. Vähimmäisvaatimuksina sovellettavien päästöjä rajoittavien toimien vahvistaminen annetaan siksi esittelijän ehdottamalla toisella perusluonteisella tarkistuksella parlamentin valvoman komiteamenettelyyn osallistuvan komitean tehtäväksi. Vähimmäisvaatimukset muodostavat eurooppalaisen turvaverkon, eikä mikään laitos saa jättää noudattamatta niitä.

Toimivaltaiset paikallisviranomaiset määräävät yksittäisiä laitoksia koskevista päästöjä rajoittavista toimista, joiden tuloksena päästöt täyttävät parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin vertailuasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset keskimääräisesti siten, että jää liikkumavaraa ottaa paikalliset olot huomioon. Näin ratkaistaan ongelma siitä, että kunkin laitoksen normaalista toiminnasta aiheutuu huippukorkeita päästöjä, jotka voivat ylittää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin kuvauksiin liittyvät päästöt esimerkiksi laitosta käyttöön otettaessa. Eurooppalaisen turvaverkon rajoja ei kuitenkaan saa missään tapauksessa ylittää.

Ehdotuksella saavutetaan tasapaino, koska sillä toisaalta otetaan käyttöön teollisuuslaitosten lupien myöntämistä koskevat eurooppalaiset normit ja toisaalta sillä annetaan jäsenvaltioille niiden kipeästi tarvitsemaa liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa huomioon kyseisen laitoksen tekniset ominaisuudet, sen maantieteellisen sijainnin sekä paikalliset ympäristöolot.

Hallintokulujen rajoittaminen

Komissio pyrkii direktiivien tarkistamisen yhteydessä muun muassa vähentämään byrokratiaa, mitä esittelijä kannattaa sataprosenttisesti. Joidenkin tarkistusten tarkoituksena on vielä parantaa direktiivien tarkistamista tältä osin; näitä parannuksia ovat muun muassa laitosten tarkastamista koskevien jäykkien sääntöjen joustavoittaminen sekä toiminnanharjoittajan velvoittaminen antamaan selvitys ehtojen noudattamisesta. Tästä kevennyksestä hyötyvät myös toimivaltaiset viranomaiset, jotka voivat käyttää voimavarojaan tarkoituksenmukaisemmin, esimerkiksi sellaisten laitosten valvomiseen, joita ympäristön turvallisuutta koskevista syistä on tarkasteltava tarkemmin.

Lisäksi esittelijä esittää tarkistuksia, joilla hän haluaa vahvistaa parlamentin asemaa tehtäessä myöhempiä tarkistuksia direktiivien toissijaisempiin osiin; hän haluaa esimerkiksi varmistaa, että komission päätöksentekoon osallistutetaan kohtuullisessa määrin asiantuntijoita ja että päätösten taloudellisista vaikutuksista keskustellaan avoimesti.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen on sitä vastoin peruttava, jos siitä saatavat ympäristöhyödyt eivät vastaa koituvia kuluja. Sama koskee kauaskantoisia maaperän ja pohjavesien suojelua koskevia määräyksiä, koska näistä asioista säädetään jo yhteisön tai kansallisella tasolla.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA

Viite: D(2008)53399

Miroslav OUZKÝ

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 05F69

Bryssel

Asia:             Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) (uudelleenlaadittu versio)

                    (KOM(2007)0844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan 80 a artiklan mukaisesti, joka on sisällytetty työjärjestykseen 10. toukokuuta 2007 tehdyllä päätöksellä.

Kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdassa todetaan seuraavaa:

"(3) Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällön muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan tarkistukset, jotka on esitetty 150 ja 151 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä välttämättömänä pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Mainitut syyt on ilmoitettava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.

(4) Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa muita sisällön muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, valiokunta esittää täysistunnolle ehdotuksen hylkäämistä ja antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tällöin puhemies pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa. Jos komissio peruuttaa ehdotuksensa, puhemies ilmoittaa menettelyn päättyneen ja ilmoittaa tästä neuvostolle. Jos komissio ei peruuta ehdotustaan, parlamentti palauttaa asian asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka käsittelee sen tavanomaista menettelyä noudattaen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei kyseinen ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai lausunnossa tai jäljempänä on sellaisiksi yksilöity, ja toteaa aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

Työjärjestyksen 80 a artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset muutokset olivat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus täyttää kodifiointia koskevat säännöt ja että ne eivät aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia ehdotukseen.

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi lisäksi, valmistelijan suositukset huomioon ottaen ja työjärjestyksen 80a artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että seuraavat säännökset, jotka oli jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella, pitäisi merkitä harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia:

·   3 artiklan 12 luetelmakohta, poistetaan toinen lause "tämän määritelmän mukaisesti katsotaan, että asia koskee ympäristönsuojelua edistävien ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttävien valtioista riippumattomien järjestöjen etua";

·   12 artiklan 8 luetelmakohta, poistetaan sanat "23 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti määriteltyyn tilaan";

·   29 artiklassa poistetaan sanat "välille" ja "parhaista käytettävissä olevista teknisistä keinoista, niihin liittyvästä tarkkailusta ja niiden kehityksestä".

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi, että edellä luetellut kohdat vastasivat uudelleenlaadintaa ja kodifiointia koskevia sääntöjä, edellyttäen, että ne tarkistettiin työjärjestyksen 80a artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin työjärjestyksen 80a artiklan 4 kohdan tulevaa soveltamista.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 8. ja 9. syyskuuta 2008 pitämässään kokouksessa suosittaa, että valiokuntanne ryhtyy asiasta vastaavana valiokuntana tarkastelemaan kyseistä ehdotusta edellä esitettyjen ehdotusten mukaisesti ja työjärjestyksen 80a artiklaa noudattaen.

Kunnioittavasti

Giuseppe GARGANI

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

                     Bryssel

LAUSUNTO

LAUSUNTO  EUROOPAN            PARLAMENTILLE

                                                       NEUVOSTOLLE

                                                       KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen)

KOM(2007) 844 lopullinen, 21.12.2007 - 2007/0286 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan järjestelmällistä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 16., 22., 24. ja 31. tammikuuta, 13. helmikuuta ja 3. huhtikuuta 2008 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Näissä kokouksissa[1] käsiteltiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen titaaniteollisuuden jätteistä 20 päivänä helmikuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 78/176/ETY, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi 3 päivänä joulukuuta 1982 annettu neuvoston direktiivi 82/883/ETY, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi 15 päivänä joulukuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/112/ETY, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/13/EY, jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, ja tämän johdosta neuvoa-antava työryhmä päätti yhteisestä sopimuksesta seuraavaa:

1) Tunnustettiin, että sen jälkeen kun uudelleen laatimista koskeva ehdotus oli toimitettu lainsäädäntövallan käyttäjälle, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY kumottiin ja korvattiin 15 päivänä tammikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (Kodifioitu toisinto)[2]. Tämän vuoksi kaikki uudelleen laaditussa tekstissä olevat direktiiviä 96/61/EY koskevat viittaukset olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 2008/1/EY.

2) Seuraavat uudelleenlaatimisehdotuksen tekstinosat olisi pitänyt merkitä sisältömuutosten merkitsemiseen käytettävällä harmaasävyllä:

– 3 artiklan 5 kohdassa oleva "Päästöjen raja-arvot voidaan myös määritellä tietyille aineryhmille tai luokille" -ilmaus, joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella;

– 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva "tai eri paikoissa" -ilmaus;

– 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa oleva "tai ympäristölle" -ilmaus (mukautusnuolien välissä);

– 35 artiklan 1 kohdan viimeinen virke "Jäsenvaltiot voivat vaatia, että käyttäjä vastaa tällaisen valvonnan kustannuksista" (on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella);

– 43 artiklan 2 kohdan viimeinen virke "Kalibrointi on tehtävä rinnakkaismittauksilla viitemenetelmin vähintään kolmen vuoden välein" (on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella);

– liitteessä I olevassa 1 osan 4 kohdassa oleva "Kivihiiltä"-ilmaus (joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella) ja "polttoaineiden"-ilmaus;

– liitteessä I olevan 5 osan 1 kohdan h alakohdan ja k alakohdan sanamuoto kokonaisuudessaan;

– liitteessä I olevan 6 osan 4 kohdan b alakohdan ii alakohdassa oleva "neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella -ilmaus (joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella);

– liitteessä V olevan 1 osan 2 kohdassa olevat "Kivihiili ja ruskohiili"-, "Biomassa"- ja "Turve" -ilmaukset;

– liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan 4 ohjeessa oleva "ja CO-" -ilmaus.

3) 3 artiklan 26 kohdassa oleva, "käsittelystä syntyvät tuotteet" -ilmausta edeltävä "jos"-sana olisi pitänyt esittää mukautusnuolten välissä.

4) Tunnustettiin, että 26 artiklan 3 kohdan johdantokappaleessa olevat "on tiedotettava asiasta yleisölle"- ja "ja"-ilmaukset on merkitty erehdyksessä kaksinkertaisella yliviivauksella. Kyseiset ilmaukset olisi palautettava, jolloin johdantokappale kuuluisi seuraavasti: Kun päätös luvan myöntämisestä, tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä tai ajanmukaistamisesta on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava asiasta yleisölle ja saatettava yleisön saataville seuraavat tiedot:"

5) 38 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan "3 artiklan 21 kohdan" -viittaus olisi muutettava 3 artiklan 20 kohdan -viittaukseksi.

6) 47 artiklan 4 kohdan b alakohdan "tai rinnakkaispolton" -ilmaus olisi pitänyt esittää mukautusnuolten välissä.

7) Liitteessä V olevan 1 osan 4 kohdassa oleva, kaksinkertaisella yliviivauksella merkittyä tekstin osaa edeltävä "(2)"-ilmaisin olisi pitänyt niin ikään merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

8) Englanninkielisen version liitteessä V olevan 3 osan 3 kohdassa oleva "per"-ilmaus olisi pitänyt esittää mukautusnuolten välissä (yhdessä "once"-sanan kanssa).

9) Liitteessä VI olevan 3 osan 1 kohdassa oleva "2 osan 7 kohdassa ja 5 osassa " viittaus olisi muutettava "2 osan 7 kohdassa ja 6 osassa" -muotoon.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia. Neuvoa-antava ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Pääjohtaja ja                                    Neuvoston lakimies                 Vt. pääjohtaja

parlamentin lakimies

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
  • [2]  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Teollisuuden päästöt (pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) (uudelleenlaadinta)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.12.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

10.4.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.4.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

9.9.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

10

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.2.2009