SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)

6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Holger Krahmer
(Przekształcenie – art. 80 a Regulaminu)

Procedura : 2007/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0046/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)

(COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0844),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0002/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 10 września 2008 r. skierowane do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 80 a ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 80 a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6‑0046/2009),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejących tekstów wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Przestrzeganie dopuszczalnych wielkości emisji ustalonych w niniejszej dyrektywie należy uważać za warunek konieczny, lecz niewystarczający, realizacji celów polegających na zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego ograniczaniu oraz na zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony środowiska, w tym wód gruntowych, powietrza i gleby oraz społeczeństwa. Aby sprostać tym celom, konieczne może okazać się ustanowienie bardziej rygorystycznych wielkości dopuszczalnych dla substancji zanieczyszczających objętych niniejszą dyrektywą, wielkości emisji dla innych substancji i składników środowiska, a także innych stosownych warunków.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że stosowanie BAT jest jednym ze sposobów osiągnięcia konkretnych celów dyrektywy; narzucanie wartości dopuszczalnych trzeba zatem uważać za ogólny wymóg minimalny, który sam w sobie nie stanowi optymalnego ani wystarczającego środka sprzyjającego koniecznemu ograniczeniu zanieczyszczeń, zagrożeń środowiska i związanych z nimi oddziaływań na zdrowie, niezależnie od stanu środowiska.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W celu zagwarantowania zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje powinny być eksploatowane wyłącznie wtedy, jeżeli posiadają one pozwolenie, lub, w przypadku pewnych instalacji i czynności, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki organiczne, jeżeli posiadają pozwolenie lub są zarejestrowane.

(5) W celu zagwarantowania zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje powinny być eksploatowane wyłącznie wtedy, jeżeli posiadają one pozwolenie, lub, w przypadku pewnych instalacji i czynności, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki organiczne, jeżeli posiadają pozwolenie lub są zarejestrowane. Należy minimalizować ogólne stosowanie rozpuszczalników organicznych.

Uzasadnienie

Rozpuszczalniki organiczne stanowią źródło zanieczyszczeń; zrównoważona produkcja powinna opierać się na technikach niewykorzystujących rozpuszczalników lub technikach opierających się na wodzie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Pozwolenie powinno obejmować wszystkie środki niezbędne dla uzyskania wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości oraz powinno zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla substancji zanieczyszczających, stosowne wymogi ochrony gleby i wód gruntowych oraz wymogi dotyczące monitorowania. Warunki pozwolenia powinny opierać się na najlepszych dostępnych technikach.

(9) Pozwolenie powinno obejmować wszystkie środki niezbędne dla uzyskania wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości oraz powinno zawierać dopuszczalne wielkości emisji dla substancji zanieczyszczających, stosowne wymogi ochrony gleby i wód gruntowych, wymogi dotyczące monitorowania, a także wykaz stosowanych niebezpiecznych substancji lub preparatów określonych w dyrektywie Rady 67/548/WE z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych1. Warunki pozwolenia powinny opierać się na najlepszych dostępnych technikach.

 

1 Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

Uzasadnienie

Pozwolenie powinno zawierać wykaz niebezpiecznych substancji używanych w danej instalacji, aby zwiększyć przejrzystość korzystania z takich substancji i stworzyć właściwą podstawę do ustalenia warunków pozwolenia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu uwzględnienia pewnych szczególnych okoliczności właściwe organy powinny mieć możliwość udzielania odstępstw umożliwiających przekroczenie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT. Takie odstępstwa powinny opierać się na dobrze zdefiniowanych kryteriach i nie powinny umożliwiać przekraczania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w niniejszej dyrektywie.

(11) W celu uwzględnienia pewnych szczególnych okoliczności właściwe organy powinny mieć możliwość ustalenia dopuszczalnych wielkości emisji, równoważnych parametrów lub środków technicznych prowadzących do poziomów emisji, które mogą przekraczać poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT.

Uzasadnienie

Dopuszczalne wielkości emisji podawane w pozwoleniach odpowiadają zwykle wartości maksymalnej w ciągu krótkiego okresu. Mogą one zatem przekraczać poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (zgodnie z opisem w dokumentach referencyjnych BAT), tym samym mimo wszystko umożliwiając ociągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami. Należy dodać słowa „prowadzących do”, aby uwzględnić różnicę między „chwilowymi” dopuszczalnymi wielkościami emisji a poziomami emisji powiązanymi z najlepszymi dostępnymi technikami (podanymi w dokumentach referencyjnych BAT), które są wartością średnią.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja instalacji nie prowadziła do pogorszenia jakości gleby i wód gruntowych. Warunki pozwolenia powinny zatem obejmować monitorowanie gleby i wód gruntowych, zaś operator powinien dokonać remediacji terenu instalacji po ostatecznym zakończeniu działalności.

(16) Należy zadbać o to, by eksploatacja instalacji nie prowadziła do istotnego pogorszenia jakości gleby i wód gruntowych. Warunki pozwolenia powinny zatem, o ile jest to konieczne i stosowne, obejmować monitorowanie gleby i wód gruntowych, a także obowiązek remediacji terenu instalacji po ostatecznym zakończeniu działalności zgodnie z wymogami wspólnotowych i krajowych przepisów w zakresie odpowiedzialności. Niezwłocznie po wejściu w życie wspólnotowych przepisów zmieniających dyrektywę 2004/35/WE lub w sprawie ochrony gleby Komisja powinna dokonać przeglądu przewidzianych w niniejszej dyrektywie przepisów dotyczących ochrony gleby i wód gruntowych w celu zapewnienia spójności i uniknięcia powielania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i egzekwowania niniejszej dyrektywy operatorzy powinni składać właściwym organom regularne sprawozdania dotyczące spełnienia warunków pozwolenia. Państwa członkowskie powinny zapewnić podjęcie przez operatora i właściwy organ niezbędnych środków w przypadku niespełnienia warunków niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć system kontroli środowiskowych.

(17) W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i egzekwowania niniejszej dyrektywy operatorzy powinni składać właściwym organom regularne sprawozdania dotyczące spełnienia warunków pozwolenia. Państwa członkowskie powinny zapewnić spełnianie tych warunków przez operatorów oraz podjęcie przez operatora i właściwy organ niezbędnych środków w przypadku niespełnienia warunków niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć system kontroli środowiskowych.

W gestii państw członkowskich leży określenie najwłaściwszych systemów wykonawczych, w tym sposobów przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji.

 

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą ustalić systemy wykonawcze.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Skuteczny udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym jest niezbędny dla umożliwienia mu wyrażenia opinii i podniesienia niepokojących kwestii, które mogą mieć znaczenie dla podejmowanych decyzji, oraz dla umożliwienia decydentom uwzględnienia tych opinii i kwestii, co przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości procesu decyzyjnego oraz wniesie wkład w zwiększenie publicznej świadomości w zakresie kwestii dotyczących środowiska i poparcia dla podjętych decyzji. Członkowie zainteresowanej społeczności powinni mieć możliwość odwołania się do wymiaru sprawiedliwości, która pozwoli im wnieść wkład w ochronę prawa do życia w środowisku odpowiednim dla zdrowia i samopoczucia.

(18) Uwzględniając zapisy konwencji z Aarhus skuteczny udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym jest niezbędny dla umożliwienia mu wyrażenia opinii i podniesienia niepokojących kwestii, które mogą mieć znaczenie dla podejmowanych decyzji, oraz dla umożliwienia decydentom uwzględnienia tych opinii i kwestii, co przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości procesu decyzyjnego oraz wniesie wkład w zwiększenie publicznej świadomości w zakresie kwestii dotyczących środowiska i poparcia dla podjętych decyzji. Członkowie zainteresowanej społeczności powinni mieć możliwość odwołania się do wymiaru sprawiedliwości, która pozwoli im wnieść wkład w ochronę prawa do życia w środowisku odpowiednim dla zdrowia i samopoczucia.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odniesienie się do konkretnego dokumentu UE, sporządzonego w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., nt. udziału społeczeństwa w dostępie do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Instalacje produkujące ditlenek tytanu mogą powodować znaczące zanieczyszczenie powietrza i wody. W celu ograniczenia tych skutków należy ustalić na poziomie Wspólnoty bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji dla niektórych substancji zanieczyszczających.

(24) Instalacje produkujące ditlenek tytanu mogą powodować znaczące zanieczyszczenie powietrza i wody oraz mogą wywołać zagrożenie toksykologiczne. W celu ograniczenia tych skutków należy ustalić na poziomie Wspólnoty bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji dla niektórych substancji zanieczyszczających.

Uzasadnienie

Ditlenek tytanu może wywołać zagrożenie toksykologiczne, gdyż działa drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe układu oddechowego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów udzielania odstępstw od poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT oraz do ustalania częstotliwości monitorowania okresowego i zawartości sprawozdania bazowego, jak również do ustalenia kryteriów wykorzystywanych w ocenie zagrożenia dla środowiska naturalnego. Komisja powinna również posiadać uprawnienia do przyjęcia środków dotyczących rozwoju i stosowania nowych technik, do ustalania w niektórych przypadkach średnich dopuszczalnych wielkości emisji ditlenku siarki, ustalania terminu, po którym dokonywane będą stałe pomiary emisji do powietrza metali ciężkich, dioksyn i furanów, do ustanawiania rodzaju i formatu informacji, które państwa członkowskie powinny udostępniać Komisji w związku z wdrożeniem niniejszej dyrektywy, oraz do dostosowania załączników V-VIII do postępu naukowo-technicznego. W przypadku spalarni i współspalarni odpadów może to obejmować ustanowienie kryteriów udzielania odstępstw od obowiązku ciągłego monitorowania całkowitych emisji pyłów. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy oraz jej uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Należy przestrzegać zasady pomocniczości. Ponadto podstawowe znaczenie ma udział w postępowaniu grup interesów, np. ekspertów przemysłowych. Fachowa wiedza techniczna jest niezbędna do opracowania niezawodnych i wykonalnych pod względem technicznym koncepcji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Państwa członkowskie powinny ustanowić reguły dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich wykonywanie. Kary takie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(27) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” państwa członkowskie powinny ustanowić reguły dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich wykonywanie. Kary takie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie zapisu i umożliwienie państwom członkowskim wyciągnięcie sankcji prawnych wobec zanieczyszczających.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) W celu rozwiązania istotnych problemów wywołanych przez emisje dioksyn, furanów i innych odnośnych substancji zanieczyszczających emitowanych przez instalacje produkujące surówkę odlewniczą i stal, a w szczególności spiekające rudę żelaza, procedura ustanowiona w niniejszej dyrektywie powinna być stosowana do takich instalacji w pierwszej kolejności, a w każdym razie w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) „poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami” oznaczają zakres poziomów emisji uzyskanych w normalnych warunkach eksploatacji przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik określonych w dokumentach referencyjnych BAT i wyrażonych jako średnia wartość okresowa w danych warunkach odniesienia;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) „zainteresowana społeczność” oznacza społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte skutkami podejmowanych decyzji dotyczących środowiska lub na którego interesy w procedurach decyzje te mają wpływ;

(12) „zainteresowana społeczność” oznacza społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte skutkami podejmowanych decyzji dotyczących środowiska lub na którego interesy w procedurach decyzje te mają wpływ; do celów niniejszej definicji, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wymogi wszystkich odnośnych przepisów krajowych uważa się za mające interes w tym zakresie;

Uzasadnienie

Skreślenie przez Komisję drugiej połowy zdania narusza konwencję z Aarhus i dlatego należy przywrócić pierwotną wersję zdania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) „nowa technika” oznacza nową technikę stosowaną w działalności przemysłowej, która mogłaby zapewnić ogólny wyższy poziom ochrony środowiska naturalnego lub lepszą oszczędność kosztów niż obecnie istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile zostanie ona rozwinięta w celach komercyjnych;

(13) „nowa technika” oznacza nową technikę stosowaną w działalności przemysłowej, która zapewniłaby ogólny wyższy poziom ochrony środowiska naturalnego lub przynajmniej ten sam poziom jego ochrony i lepszą oszczędność kosztów niż obecnie istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile sprawdzi się ona w przemyśle i zostanie rozwinięta w celach komercyjnych;

Uzasadnienie

Lepsza definicja.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi;

(15) „sprawozdanie bazowe” oznacza dane ilościowe dotyczące stanu skażenia gleby i wód gruntowych znacznymi ilościami istotnych substancji niebezpiecznych;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) „kontrola środowiskowa” oznacza każdą czynność obejmującą sprawdzenie zgodności instalacji z odnośnymi wymogami środowiskowymi;

Uzasadnienie

Pojęcie „kontroli środowiskowej” interpretowane jest w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie. Dlatego też potrzebna jest jasna definicja, aby zapewnić jednolitość sprawozdań dotyczących stosowania dyrektywy.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 34a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) „ogólne wiążące zasady” oznaczają wielkości dopuszczalne lub inne warunki określone w przepisach prawnych dotyczących środowiska, co najmniej na szczeblu branżowym, wydawane z zamiarem bezpośredniego wykorzystania do ustalenia warunków pozwolenia.

Uzasadnienie

Jasna definicja „ogólnych wiążących zasad” jest niezbędna.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pozwolenie może obejmować dwie lub większą ilość instalacji lub części instalacji prowadzonych przez tego samego operatora, znajdujących się w tym samym miejscu lub w różnych miejscach.

2. Państwa członkowskie mogą określić, że pozwolenie może obejmować dwie  lub większą ilość instalacji lub części instalacji prowadzonych przez tego samego operatora,  znajdujących się w tym samym miejscu lub w różnych miejscach .

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy dwóch lub większej ilości instalacji, każda z nich spełnia wymogi niniejszej dyrektywy.

W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy dwóch lub większej ilości instalacji, każda z nich indywidualnie spełnia wymogi niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Proponowany kompromis ma na celu wyjaśnienie, że państwom członkowskim pozostawia się taką możliwość i nie są one zmuszone do korzystania z tej elastyczności (na przykład jeżeli organizacja wydająca im pozwolenie nie mogła wyrazić zgody na taki system).

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dwie lub większa liczba osób fizycznych lub prawnych może być wspólnym operatorem instalacji, instalacji spalania, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, lub osoby takie mogą być operatorami różnych części instalacji lub obiektu.

Państwa członkowskie mogą określić, że dwie lub większa liczba osób fizycznych lub prawnych ma prawo być wspólnym operatorem instalacji, instalacji spalania, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, lub osoby takie mogą być operatorami różnych części instalacji lub obiektu. Do przyjęcia odpowiedzialności za wypełnianie zobowiązań wynikających z omawianej dyrektywy wyznacza się jedną osobę fizyczną lub prawną.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) że operator dostarcza właściwemu organowi sprawozdanie w sprawie zgodności z warunkami pozwolenia nie rzadziej niż co dwanaście miesięcy;

(1) że operator dostarcza właściwemu organowi odpowiednie dane dotyczące zgodności z warunkami pozwolenia nie rzadziej niż co dwadzieścia cztery miesiące i niezwłocznie udostępniane są one w Internecie; w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków pozwolenia – w drodze inspekcji zgodnie z art. 25 – częstotliwość składania sprawozdań zwiększa się do co najmniej raz na dwanaście miesięcy;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach naruszenia  powodującego zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska  oraz tak długo, jak zgodność nie jest przywrócona zgodnie z lit. b) akapitu pierwszego, działanie instalacji, instalacji spalania, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów zostaje  zawieszone.

W przypadkach naruszenia  powodującego znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska  oraz tak długo, jak zgodność nie jest przywrócona zgodnie z lit. b) akapitu pierwszego, działanie instalacji, instalacji spalania, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów zostaje  zawieszone.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) w przypadku ostatecznego zakończenia działalności podjęto środki konieczne w celu zapobieżenia ryzyku zanieczyszczenia oraz w celu przywrócenia miejsca prowadzenia działalności  do stanu określonego zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 .

(8) w przypadku ostatecznego zakończenia działalności podjęto środki konieczne w celu zapobieżenia ryzyku zanieczyszczenia oraz w celu przywrócenia miejsca prowadzenia działalności  do zadowalającego stanu określonego w art. 23 ust. 2 i 3 .

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 - ustęp 1 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w stosownych przypadkach, sprawozdania bazowego;

e) jeżeli działalność obejmuje znaczne ilości substancji niebezpiecznych, sprawozdania bazowego zawierającego informacje o tych substancjach;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) , środków mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i prowadzenie odzysku odpadów wytwarzanych przez instalację;

h) w razie potrzeby, środków mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i prowadzenie odzysku odpadów wytwarzanych przez instalację;

Uzasadnienie

Wątpliwe jest, czy środki te są rzeczywiście niezbędne w niektórych instalacjach, takich jak instalacje spalania o mocy cieplnej 20-50 MW (jeśli zostaną one objęte zakresem przekształconej dyrektywy). Jeśli chodzi o takie instalacje, przedmiot głównej troski stanowią skutki emisji do atmosfery, zatem w pełni zintegrowane podejście obejmujące środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby i wody oraz ich kontrolę (np. wpływ odpadów) uważamy za niekonieczne.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) głównych alternatyw proponowanej technologii, technik i środków  , opracowanych w zarysie przez wnioskodawcę.

k) głównych odpowiednich alternatyw proponowanej technologii, technik i środków, opracowanych w zarysie przez wnioskodawcę.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek o pozwolenie zawiera także nietechniczne streszczenie informacji, określonych w akapicie pierwszym .

Wniosek o pozwolenie zawiera także nietechniczne streszczenie informacji, określonych w akapicie pierwszym i, w stosownych przypadkach, sprawozdanie bazowe.

Uzasadnienie

Sprawozdanie bazowe powinno być wymagane jedynie dla większych instalacji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik

Dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik i wymiana informacji

1. Komisja przyjmuje dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik (dokumenty referencyjne BAT) w oparciu o wyniki wymiany informacji, o której mowa w art. 29.

1. Komisja organizuje wymianę informacji między państwami członkowskimi, przedstawicielami ich odnośnych właściwych organów, operatorów i dostawców technik reprezentujących zainteresowaną gałąź przemysłu, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska oraz samą Komisją dotyczących:

 

a) działania instalacji pod kątem emisji, zanieczyszczenia, zużycia i charakteru surowców, wykorzystania energii i wytwarzania odpadów; oraz

 

b) stosowanych najlepszych dostępnych technik, związanego z nimi monitorowania oraz zmian w przedmiotowym zakresie.

 

W celu organizacji wymiany informacji, o której mowa w niniejszym ustępie, Komisja powołuje forum wymiany informacji, w którego skład wchodzą państwa członkowskie, przedstawiciele ich odnośnych właściwych organów, przedstawiciele zainteresowanych gałęzi przemysłu i organizacje pozarządowe promujące ochronę środowiska.

 

Komisja ustala wskazówki dotyczące wymiany informacji, obejmujące również gromadzenie danych i określanie treści dokumentów referencyjnych BAT. Komisja publikuje sprawozdanie z oceny na ten temat. Sprawozdanie to udostępniane jest za pośrednictwem Internetu.

 

1a. Komisja publikuje wynik wymiany informacji określonej w ust. 1 jako nowy lub uaktualniony dokument referencyjny BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w szczególności najlepsze dostępne techniki, powiązane poziomy emisji i ich monitorowanie, monitorowanie gleby i wód gruntowych oraz remediację terenu, a także nowe techniki, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III. Komisja dokonuje stosownego przeglądu i aktualizacji dokumentów referencyjnych BAT.

2. Dokumenty referencyjne BAT opisują w szczególności najlepsze dostępne techniki, powiązane poziomy emisji, poziomy zużycia i ich monitorowanie, monitorowanie gleby i wód gruntowych oraz remediację terenu, a także nowe techniki, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III, przy czym przegląd ten zostaje zakończony w terminie ośmiu lat po opublikowaniu poprzedniej wersji. Komisja dopilnowuje, aby wnioski dotyczące BAT w dokumentach referencyjnych BAT były dostępne w językach urzędowych państw członkowskich. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja udostępnia cały dokument referencyjny BAT w żądanym języku.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) właściwe wymogi zapewniające ochronę gleby i wód gruntowych, oraz środki dotyczące gospodarki odpadami wytwarzanymi przez instalację;

b) w razie potrzeby, właściwe wymogi zapewniające ochronę gleby i wód gruntowych, oraz środki dotyczące gospodarki odpadami wytwarzanymi przez instalację;

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zachowanie elastyczności, dlatego proponujemy przywrócenie wyrażenia „w razie potrzeby”.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 - ustęp 1 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wymogi dotyczące okresowego monitorowania substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się na terenie instalacji, pod kątem możliwości skażenia gleby i wód gruntowych na terenie instalacji;

d) wymogi dotyczące okresowego monitorowania odpowiednich substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się w dużych ilościach na terenie instalacji, pod kątem możliwości skażenia gleby i wód gruntowych na terenie instalacji;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku, gdy instalacja lub część instalacji nie jest objęta dokumentami referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie uwzględniają wszystkich możliwych skutków oddziaływania działalności na środowisko, właściwy organ określa najlepsze dostępne techniki dla przedmiotowej instalacji lub działalności, w oparciu o kryteria wymienione w załączniku III, oraz określa odpowiednio warunki pozwolenia.

4. W przypadku, gdy instalacja lub część instalacji nie jest objęta dokumentami referencyjnymi BAT lub dokumenty te nie uwzględniają wszystkich możliwych skutków oddziaływania działalności na środowisko, właściwy organ w porozumieniu z operatorem określa poziomy emisji, które można osiągnąć z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik dla przedmiotowej instalacji lub działalności, w oparciu o kryteria wymienione w załączniku III, oraz określa odpowiednio warunki pozwolenia.

Uzasadnienie

To operator najlepiej zna się na procesie prowadzonej przezeń eksploatacji i należy go włączyć w ustalanie poziomów emisji, które można osiągnąć z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ ustala dopuszczalne wielkości emisji nieprzekraczające poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami zgodnie z opisem w dokumentach referencyjnych BAT.

Właściwy organ ustala dopuszczalne wielkości emisji oraz wymogi w zakresie monitorowania i zgodności gwarantujące nieprzekraczanie poziomów emisji powiązanych z BAT.

 

Dopuszczalne wielkości emisji można uzupełnić o równoważne parametry lub środki techniczne, pod warunkiem że można osiągnąć równoważny poziom ochrony środowiska.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit drugi właściwy organ może w szczególnych przypadkach, na podstawie oceny kosztów i korzyści środowiskowych i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę właściwości techniczne przedmiotowej instalacji, jej położenie geograficzne i lokalne warunki środowiskowe, ustalić wielkości dopuszczalne emisji przekraczające poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami zgodnie z opisem w dokumentach referencyjnych BAT.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit drugi właściwy organ może w wyjątkowych przypadkach wynikających z oceny kosztów i korzyści środowiskowych i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę właściwości techniczne danej instalacji, jej położenie geograficzne i lokalne warunki środowiskowe, ustalić dopuszczalne wielkości emisji, równoważne parametry lub środki techniczne, a także wymogi dotyczące monitorowania i zgodności w taki sposób, aby poziomy emisji powiązane z BAT mogły zostać przekroczone.

Wielkości te nie przekraczają jednak dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załącznikach V-VII, tam gdzie ma to zastosowanie.

Te dopuszczalne wielkości emisji, równoważne parametry czy środki techniczne nie przekraczają jednak dopuszczalnych wielkości emisji określonych zgodnie z art. 68 ust. a) lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – w załącznikach V-VIII.

 

Państwa członkowskie zapewniają zainteresowanej społeczności możliwość wczesnego i skutecznego udziału w procesie podejmowania decyzji o udzieleniu odstępstwa, o którym mowa w niniejszym ustępie.

 

Jeżeli dopuszczalne wielkości emisji, równoważne parametry lub równoważne środki techniczne ustanowiono zgodnie z niniejszym ustępem, w załączniku do warunków pozwolenia dokumentuje się i uzasadnia przyczyny wydania pozwolenia na poziomy emisji odmienne od poziomów emisji powiązanych z BAT, opisanych w dokumentach referencyjnych BAT.

Komisja może ustanowić kryteria udzielania odstępstw, o których mowa w niniejszym ustępie.

Komisja może ustanowić kryteria udzielania odstępstw, o których mowa w niniejszym ustępie.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu pierwszego okresowe monitorowanie przeprowadza się co najmniej raz na siedem lat.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu pierwszego okresowe monitorowanie przeprowadza się odpowiednio co najmniej raz na pięć lat w przypadku wód gruntowych i raz na dziesięć lat w przypadku gleby, chyba że monitorowanie takie opiera się na systematycznej ocenie ryzyka skażenia.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ogólne wiążące zasady opierają się na najlepszych dostępnych technikach, bez zalecania żadnej techniki czy szczególnej technologii.

2. Ogólne wiążące zasady opierają się na najlepszych dostępnych technikach, bez zalecania żadnej techniki czy szczególnej technologii w celu zapewnienia zgodności z art. 15 i 16.

Państwa członkowskie zapewniają ujęcie w ogólnych wiążących zasadach dopuszczalnych wielkości emisji, albo równoważnych parametrów lub środków technicznych, nieprzekraczających poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami zgodnie z opisem w dokumentach referencyjnych BAT.

 

Uzasadnienie

Ust. 2 i 3 odnoszą się do ustalania warunków w ogólnych wiążących zasadach i ich przeglądu po publikacji nowego dokumentu BREF. Zamiast ponownego otwarcia kwestii związanych z BAT i przeglądu pozwoleń w ramach tego kompromisu proponuje się wprowadzenie bezpośredniego powiązania z artykułami dotyczącymi dokumentów BAT oraz BREF (art. 15 i 16) oraz przeglądu pozwoleń (art. 22).

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają aktualizację ogólnych wiążących zasad zgodnie z rozwojem najlepszych dostępnych praktyk.

3. Państwa członkowskie zapewniają aktualizację ogólnych wiążących zasad zgodnie z rozwojem najlepszych dostępnych praktyk w celu zagwarantowania zgodności z art. 22.

W przypadku, gdy Komisja przyjmuje nowy lub uaktualniony dokument referencyjny BAT, państwa członkowskie dokonują we właściwych przypadkach przeglądu i aktualizacji ogólnych wiążących zasad dla instalacji podlegających tym zasadom, w terminie czterech lat od publikacji dokumentu.

 

Uzasadnienie

Ust. 2 i 3 odnoszą się do ustalania warunków w ogólnych wiążących zasadach i ich przeglądu po publikacji nowego dokumentu BREF. Zamiast ponownego otwarcia kwestii związanych z BAT i przeglądu pozwoleń w ramach tego kompromisu proponuje się wprowadzenie bezpośredniego powiązania z artykułami dotyczącymi dokumentów BAT oraz BREF (art. 15 i 16) oraz przeglądu pozwoleń (art. 22).

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy śledziły zmiany w zakresie najlepszych dostępnych technik oraz publikacje nowych lub uaktualnionych dokumentów referencyjnych BAT lub były o nich informowane.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby właściwe organy śledziły zmiany w zakresie najlepszych dostępnych technik oraz publikacje nowych lub uaktualnionych dokumentów referencyjnych BAT lub były o nich informowane, a także żeby informowały zainteresowaną społeczność.

Uzasadnienie

Informowanie zainteresowanej społeczności przez państwa członkowskie o rozwoju sytuacji w zakresie dokumentów BREF jest przydatne.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, gdy Komisja przyjmuje nowy lub uaktualniony dokument referencyjny BAT, państwa członkowskie zapewniają ponowne rozpatrzenie i aktualizację warunków pozwolenia dla objętych nim instalacji przez właściwy organ w terminie czterech lat od publikacji dokumentu.

3. W przypadku, gdy Komisja publikuje nowy lub uaktualniony dokument referencyjny BAT, państwa członkowskie zapewniają ponowne rozpatrzenie i w miarę potrzeby – aktualizację warunków pozwolenia dla objętych nim instalacji przez właściwy organ w terminie czterech lat od publikacji dokumentu.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) istotny rozwój  najlepszych dostępnych technik umożliwia znaczne ograniczenie emisji ;

b) istotne zmiany  najlepszych dostępnych technik umożliwiają znaczne ograniczenie emisji;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 - ustęp 4 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) niezbędne jest spełnienie normy jakości środowiska zgodnie z art. 19.

d) jest to niezbędnym warunkiem zgodności z dyrektywą 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza1 lub z normą jakości środowiska zgodnie z art. 19. 

 

1 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla postanowień dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu oraz dyrektywy 20../…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE właściwy organ zapewnia, że po ostatecznym zakończeniu działalności stosuje się warunki pozwolenia nałożone w celu zapewnienia przestrzegania zasady określonej w art. 12 pkt. 8.

1. Bez uszczerbku dla postanowień dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu1, dyrektywy 2009../…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne2 oraz dyrektywy 2009../…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE3 właściwy organ zapewnia, że po ostatecznym zakończeniu działalności stosuje się warunki pozwolenia nałożone w celu zapewnienia przestrzegania zasady określonej w art. 12 pkt. 8.

 

_________________

 

1 Dz.U. L ...

 

2 Dz.U. L ... (COM(2007)0051).

 

3 Dz.U. L ... (COM (2006)0232.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji niebezpiecznych, powodującą możliwość skażenia gleby i wód gruntowych na terenie instalacji, przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed uaktualnieniem pozwolenia na instalację operator przygotowuje sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie zawiera dane ilościowe niezbędne do ustalenia początkowego stanu gleby i wód gruntowych.

2. W przypadku, gdy działalność obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie istotnych ilości substancji niebezpiecznych, powodującą możliwość znacznego skażenia gleby i wód gruntowych na terenie instalacji, przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed uaktualnieniem pozwolenia na instalację operator przygotowuje sprawozdanie bazowe. Sprawozdanie zawiera dane ilościowe niezbędne do ustalenia początkowego stanu gleby i wód gruntowych w odniesieniu do znaczących ilości substancji niebezpiecznych.

Komisja ustanawia kryteria dotyczące treści sprawozdania bazowego.

Komisja ustanawia ogólne kryteria dotyczące treści sprawozdania bazowego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Po ostatecznym zakończeniu działalności operator dokonuje oceny stanu skażenia gleby i wód gruntowych niebezpiecznymi substancjami. W przypadku, gdy instalacja spowodowała zanieczyszczenie gleby lub wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi w porównaniu z początkowym stanem określonym w sprawozdaniu bazowym, o którym mowa w ust. 2, operator dokonuje remediacji i doprowadza teren do stanu początkowego.

3. Po ostatecznym zakończeniu działalności operator powiadamia właściwy organ i dokonuje oceny stanu skażenia gleby i wód gruntowych niebezpiecznymi substancjami. W przypadku, gdy instalacja spowodowała zanieczyszczenie gleby lub wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi w porównaniu z początkowym stanem określonym w sprawozdaniu bazowym, o którym mowa w ust. 2, operator dokonuje remediacji i doprowadza teren do stanu początkowego.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdawczość w odniesieniu do przestrzegania przepisów

Porównanie wielkości emisji z poziomami emisji powiązanymi z najlepszymi dostępnymi technikami

Sprawozdanie w sprawie zgodności, o którym mowa w art. 8 pkt 1, zawiera porównanie eksploatacji instalacji, w tym poziomu emisji, z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT.

Odpowiednie dane dotyczące zgodności z warunkami pozwolenia, o którym mowa w art. 8 pkt 1, obejmują porównanie poziomu emisji z poziomami emisji powiązanymi z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w dokumentach referencyjnych BAT. Odpowiednie dane są niezwłocznie udostępniane za pośrednictwem Internetu.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwy organ w oparciu o plany kontroli regularnie sporządza programy kontroli ustalające częstotliwość wizyt w terenie dla różnych typów instalacji.

4. Właściwy organ w oparciu o plany kontroli regularnie sporządza programy kontroli ustalające częstotliwość wizyt w terenie dla różnych typów instalacji.

 

Państwa członkowskie zapewniają dostępność wystarczającej liczby wykwalifikowanych osób, które będą przeprowadzały kontrole.

Programy te przewidują co najmniej jedną wizytę w terenie na dwanaście miesięcy dla każdej instalacji, chyba że programy te są oparte na systematycznej ocenie zagrożeń dla środowiska powodowanych przez określone przedmiotowe instalacje.

Programy te przewidują co najmniej jedną wizytę losową w terenie co osiemnaście miesięcy dla każdej instalacji. Częstotliwość ta zwiększa się do co najmniej raz na sześć miesięcy, jeżeli inspekcja wykaże przypadek niezgodności z warunkami pozwolenia.

 

Jeżeli programy te są oparte na systematycznej ocenie zagrożeń dla środowiska powodowanych przez określone przedmiotowe instalacje, można zmniejszyć częstotliwość wizyt w terenie do co najmniej jednej na 24 miesiące.

 

Systematyczna ocena zagrożeń dla środowiska opiera się na obiektywnych kryteriach, takich jak:

 

a) historia przestrzegania przez operatora warunków pozwolenia;

 

b) wpływ instalacji na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie;

 

c) udział operatora we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 lub wdrożenie równoważnych systemów zarządzania środowiskiem.

Komisja ustanawia kryteria dotyczące oceny zagrożeń dla środowiska.

Komisja może ustanawiać kolejne kryteria dotyczące oceny zagrożeń dla środowiska.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Kontrole nierutynowe przeprowadza się w celu jak najszybszego zbadania poważnych skarg lub wypadków dotyczących środowiska lub przypadków braku zgodności oraz, w stosownych przypadkach, przed wydaniem, ponownym rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

6. Losowe kontrole nierutynowe przeprowadza się w celu jak najszybszego zbadania poważnych i kwalifikowanych skarg lub wypadków dotyczących środowiska, przypadków braku zgodności lub zdarzeń poważnie szkodzących ludzkiemu zdrowiu oraz, w stosownych przypadkach, przed wydaniem, ponownym rozpatrzeniem lub aktualizacją pozwolenia.

 

Przy takiej nierutynowej kontroli właściwe organy mogą zażądać od operatorów udzielenia informacji mających na celu zbadanie istoty wypadku, zajścia lub przypadku braku zgodności, m.in. danych statystycznych dotyczących zdrowia.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie przedkłada się zainteresowanemu i udostępnia publicznie w terminie dwóch miesięcy od daty kontroli.

Sprawozdanie przedkłada się zainteresowanemu operatorowi w terminie dwóch miesięcy. Właściwy organ udostępnia sprawozdanie publicznie za pośrednictwem Internetu w terminie czterech miesięcy od daty kontroli.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 - ustęp 1 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przyjmowaniu ogólnych wiążących zasad zgodnie z art. 7 i 18.

d) aktualizowaniu pozwolenia lub warunków pozwolenia dotyczących instalacji w przypadku przyznawania odstępstwa zgodnie z art. 16 ust. 3.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wszystkie wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustępu 1 lit. a) i b) nie stosuje się w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

skreślony

a) nowa instalacja lub istotna zmiana podlega dyrektywie 85/337/EWG;

 

b) ogólne wiążące zasady obejmują wszystkie niezbędne warunki pozwolenia;

 

c) nie istnieje potrzeba narzucania bardziej rygorystycznych wymogów w celu zapewnienia zgodności z art. 19.

 

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji pozwolenia lub o przyjęciu lub aktualizacji ogólnych wiążących zasad właściwy organ  , podaje  do wiadomości publicznej następujące informacje:

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu, ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji pozwolenia właściwy organ niezwłocznie podaje  do wiadomości publicznej następujące informacje:

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 - ustęp 3 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) sposób określenia dopuszczalnych wielkości emisji w pozwoleniu lub ogólnych wiążących zasadach w odniesieniu do najlepszych dostępnych technik oraz powiązane poziomy emisji określone w dokumentach referencyjnych BAT;

e) sposób określenia warunków pozwolenia określonych w art. 15 w odniesieniu do najlepszych dostępnych technik oraz powiązanych poziomów emisji określonych w dokumentach referencyjnych BAT;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 - ustęp 3 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w przypadku przyznania odstępstwa zgodnie z art. 16 ust. 3, powody tego odstępstwa i nałożone warunki;

f) w przypadku przyznania odstępstwa zgodnie z art. 16 ust. 3 konkretne powody tego odstępstwa w oparciu o kryteria określone w art. 16 ust. 3 oraz nałożone warunki;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 - ustęp 3 - litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wynik ponownego rozpatrzenia ogólnych wiążących zasad zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz pozwoleń zgodnie z art. 22 ust. 1, 3 i 4;

g) wynik ponownego rozpatrzenia pozwoleń zgodnie z art. 22 ust. 1, 3 i 4;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł26 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczną dostępność w Internecie informacji, o których mowa w lit. a) - g).

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreślony

Wymiana informacji

 

Komisja organizuje wymianę informacji z udziałem państw członkowskich, zainteresowanych gałęzi przemysłu  oraz organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska, dotyczącą następujących kwestii:

 

a) działania instalacji w odniesieniu do emisji, zanieczyszczenia, zużycia i charakteru surowców, wykorzystania energii lub wytwarzania odpadów;

 

b) stosowanych  technik, związanego z nimi monitorowania oraz ich rozwoju

 

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów pierwszego akapitu Komisja przyjmuje środki mające na celu określenie:

Dla celów pierwszego akapitu Komisja przyjmuje następujące kryteria:

Uzasadnienie

Wniosek dąży do zachowania komitologii, ale przy jednoczesnym podkreśleniu, że przyjmowane są kryteria, a nie środki.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku rozbudowy instalacji  , dopuszczalne wielkości  emisji określone  w części 2 załącznika V stosuje się do części obiektu, której dotyczy zmiana,  oraz ustala się je w odniesieniu do nominalnej mocy cieplnej  całej instalacji spalania.

6. W przypadku rozbudowy instalacji o co najmniej 20 MW dopuszczalne wielkości emisji określone w części 2 załącznika V stosuje się do części obiektu, której dotyczy zmiana, oraz ustala się je w odniesieniu do nominalnej mocy cieplnej całej instalacji spalania.

Uzasadnienie

Rozbudowa spalarni odbywająca się na mniejszą skalę nie powinna być objęta tym przepisem.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają  monitorowanie substancji zanieczyszczających powietrze zgodnie z częścią 3 załącznika V  .

1. Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie substancji zanieczyszczających powietrze zgodnie z częścią 3 załącznika V. Państwa członkowskie mogą wymagać takiego monitorowania na koszt operatora.

Uzasadnienie

Tekst ten skreślono w dyrektywie w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Dodaje się go ponownie celem wyjaśnienia.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie Komisji informacji na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat reprezentatywnych danych dotyczących emisji i innych skutków dla środowiska, na temat dopuszczalnych wielkości emisji oraz stosowania najlepszych dostępnych technik zgodnie z art. 15 i 16.

1. Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie Komisji informacji na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, na temat reprezentatywnych danych dotyczących emisji i innych skutków dla środowiska, na temat dopuszczalnych wielkości emisji oraz stosowania najlepszych dostępnych technik zgodnie z art. 15 i 16, a także na temat odstępstw przyznanych zgodnie z art. 16 ust. 3.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie opracowują i regularnie ulepszają krajowe systemy informacji w celu udostępnienia informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, w formacie elektronicznym.

Państwa członkowskie opracowują i regularnie ulepszają krajowe systemy informacji w celu udostępnienia informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, w formacie elektronicznym. Państwa członkowskie udostępniają opinii publicznej podsumowanie dostarczonych informacji.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Komisji wszelkich niezbędnych narzędzi do monitorowania stosowania tej dyrektywy, a zwłaszcza aby ocenić, jak wykorzystano odstępstwa od BAT, konieczny jest wymóg przedstawiania przez państwa członkowskie konkretnych informacji na temat wykorzystania tej możliwości. Ponadto informacje dostarczane przez państwa członkowskie na temat stosowania BAT oraz poziomów emisji powinny także służyć przeglądowi dokumentów BREF. Celem zapewnienia należytego informowania opinii publicznej należy przedstawiać sprawozdania podsumowujące na temat wdrażania.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie najlepszych dostępnych technik Komisja dostosowuje do postępu naukowo-technicznego część 3 i 4 załącznika V, część 1, 2, 6, 7 i 8 załącznika VI, część 1, 5, 6, 7 i 8 załącznika VII i część 2 i 4 załącznika VIII.

1. Na podstawie najlepszych dostępnych technik opisanych w odnośnych dokumentach referencyjnych BAT Komisja – w terminie 12 miesięcy od publikacji dokumentu referencyjnego BAT określonego w art. 14 na podstawie wniosków dotyczących BAT w dokumencie referencyjnym BAT – dostosowuje załączniki V, VI, VII i VIII ustalając dopuszczalne wielkości emisji jako minimalne wymogi. Dopuszczalne wielkości emisji można uzupełnić o równoważne parametry lub środki techniczne oraz wymogi dotyczące monitorowania i zgodności pod warunkiem, że można osiągnąć równoważny poziom ochrony środowiska.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

 

2. Przed przyjęciem środków wykonawczych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi działami przemysłu i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska i przedstawia sprawozdanie na temat wyników konsultacji oraz sposobu ich uwzględnienia.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 68a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 68a

 

Wymogi minimalne

 

1. Bez uszczerbku dla artykułu 68 Komisja, – w ciągu 12 miesięcy od opublikowania w dokumentu referencyjnego BAT zgodnie z artykułem 14, w oparciu o wnioski dotyczące BAT zawarte w dokumencie referencyjnym BAT – określa dopuszczalne wielkości emisji oraz wymogi monitorowania i zgodności jako wymogi minimalne. Dopuszczalne wielkości emisji można uzupełnić o równoważne parametry lub środki techniczne w przypadku, gdy przy pomocy takich równoważnych parametrów można osiągnąć równoważny poziom ochrony środowiska.

 

Takie wymogi minimalne ukierunkowane są na istotne oddziaływanie danego typu działalności czy instalacji na środowisko naturalne i oparte są na poziomach emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT/AEL).

 

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

 

2. Przed przyjęciem środków wykonawczych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi działami przemysłu i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska i przedstawia sprawozdanie na temat wyników konsultacji oraz sposobu ich uwzględnienia.

 

3. Zgodnie z ust. 1 i 2 Komisja w szczególności ustala - w terminie do 31 grudnia 2011 r. - dopuszczalne wielkości emisji oraz wymogi monitorowania i zgodności dla dioksyn i furanów emitowanych przez instalacje, w których prowadzi się czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 załącznika I.

 

W przypadku emisji dioksyn i furanów państwa członkowskie lub ich właściwe organy mogą ustalać ostrzejsze dopuszczalne wielkości emisji.

 

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 69 ust. 2.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej mocy cieplnej instalacji, o których mowa w pkt 1.1, instalacje spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, które są eksploatowane najwyżej 350 godzin rocznie, nie są uwzględniane dla celów tego obliczania.

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej mocy cieplnej instalacji, o których mowa w pkt 1.1, instalacje spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, które są eksploatowane najwyżej 500 godzin rocznie, nie są uwzględniane dla celów tego obliczania.

Uzasadnienie

Zamiast zmiany progu proponuje się jego utrzymanie na poziomie 20 MW, jednak przy zmianie zasady de minimis, aby wyłączyć z obliczeń więcej małych instalacji.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 2.5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) eksploatacja odlewni metali nieżelaznych produkujących odlewy metalowe o wydajności produkcji dobrych odlewów przekraczającej 2,4 tony dziennie dla ołowiu i kadmu lub 12 ton dziennie dla wszystkich innych metali.

c) eksploatacja odlewni metali nieżelaznych produkujących odlewy metalowe o wydajności topienia przekraczającej 2,4 tony dziennie dla ołowiu i kadmu lub 12 ton dziennie dla wszystkich innych metali.

Uzasadnienie

Produkcja czy to „dobrych”, czy „złych” odlewów w danej instalacji ma taki sam wpływ na środowisko. Ponadto trudno byłoby wdrożyć próg wyrażony jedynie w kategorii „dobrych odlewów”. Sformułowanie można zatem poprawić, aby opis zakresu był dokładniejszy i precyzyjniejszy bez dokonywania radykalnej zmiany obecnego zakresu dyrektywy IPPC.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 5.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2. Spalanie odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę.

5.2. Spalanie i współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę.

Uzasadnienie

Współspalanie jest tu już ujęte poprzez opis innych rodzajów działalności, takich jak produkcja cementu. Byłoby jednak celowe wyjaśnienie, że współspalanie zostało faktycznie uwzględnione (podobnie jak to ma miejsce w przypadku odpadów niebezpiecznych określonych w pkt 5.1(c)).

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 5.3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) obróbka fizyczno-chemiczna;

b) obróbka fizyczno-chemiczna; z wyłączeniem działalności objętej dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych1  oraz takich, które dają w wyniku wyłącznie osad oczyszczony zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie2; niniejsze wyłączenie stosuje się jedynie w przypadkach osiągnięcia co najmniej takiego samego poziomu ochrony środowiska, jak w ramach niniejszej dyrektywy;

 

1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991.

 

2 Dz.U. L 181 z 4.7.1986.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia powielania przepisów i zapewnienia spójności uzasadnione jest nieujmowanie tu instalacji podlegających dyrektywie 91/271/WE w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto w zakresie definicji „osadu oczyszczonego”poprawka zawiera właściwe odniesienie do dyrektywy w sprawie osadów ściekowych.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 5.3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) obróbka żużlu i popiołów;

d) obróbka żużlu i popiołów nieobjęta innymi kategoriami działalności przemysłowej;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 5.23 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) obróbka złomu.

e) obróbka złomu w strzępiarkach.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I pkt 6.6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gatunków drobiu innych niż wymienione w lit. a) lub hodowli różnych gatunków wymienionych w lit. a), b) i c) w tej samej instalacji, próg oblicza się na podstawie równoważnych czynników wydzielania azotu porównanych z powyższymi progami.

W przypadku gatunków drobiu innych niż wymienione w lit. a) lub hodowli różnych gatunków wymienionych w lit. a), b) i c) w tej samej instalacji, próg oblicza się na podstawie równoważnych czynników wydzielania azotu porównanych z powyższymi progami. Komisja ustala wskazówki dotyczące obliczania progów i określania równoważnych czynników wydzielania azotu.

Uzasadnienie

Na tym etapie ze względów technicznych trudno jest zaproponować konkretne progi dla niewymienionych gatunków drobiu (w praktyce gatunki drobiu niewymienione w załączniku I, np. przepiórki, strusie, bażanty dotyczyłyby jedynie bardzo niewielkiej liczby gospodarstw) lub dla gospodarstw mieszanych. Komisja powinna dać wskazówki tytułem kompromisu oraz z uwagi na bardzo techniczny charakter omawianej kwestii.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 6.9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.9 Konserwacja drewna i produktów z drewna o wydajności przekraczającej 75 m3 dziennie.

6.9 Konserwacja drewna i produktów z drewna o wydajności przekraczającej 50 m3 dziennie.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 1 – punkt 2 – ustęp po tabeli

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instalacje spalania  , stosujące paliwa stałe, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz  które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin  (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają dopuszczalnej wielkości  emisji ditlenku siarki wynoszącej 800 mg/Nm3.

Instalacje spalania stosujące paliwa płynne i o nominalnej mocy cieplnej poniżej 500 MW, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27.11.02 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 800 mg/Nm3.

Uzasadnienie

Zezwolenie elektrowniom szczytowym wykorzystującym paliwa płynne na mniej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji dla SO2 pozwoliłoby uniknąć instalowania dla tych instalacji wtórnych środków służących do redukcji emisji, gdyż we wszystkich przypadkach wystarczające będą środki pierwotne (w szczególności wykorzystywanie paliw płynnych o zawartości <0,5% siarki). Z uwagi na ograniczoną liczbę godzin funkcjonowania w ciągu roku ich wpływ na środowisko naturalne jest raczej niewielki. W przypadku instalacji opalanych paliwem płynym odstępstwo należy ograniczyć do instalacji poniżej 500 MW, gdyż już na mocy dyrektywy LCP muszą one spełniać bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 1 – punkt 4 – ustęp po tabeli

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 500 MW, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Instalacje spalania stosujące paliwa stałe lub płynne i o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 500 MW, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Instalacje spalania stosujące paliwa stałe, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 500 MW lub więcej, które otrzymały pozwolenie przed dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Instalacje spalania stosujące paliwa stałe lub płynne i o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 500 MW lub więcej, które otrzymały pozwolenie przed dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1500 godzin (średnia krocząca z pięciu lat) podlegają wielkości dopuszczalnej emisji dla NOx wynoszącej 450 mg/Nm3. 

Uzasadnienie

Zezwolenie elektrowniom szczytowym wykorzystującym paliwa płynne na mniej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji dla NOx zgodnie z propozycją kompromisową pozwoliłoby uniknąć instalowania dla tych instalacji wtórnych środków służących do redukcji emisji (w szczególności selektywnej redukcji katalitycznej, czyli SCR), gdyż wystarczające będą środki pierwotne (w szczególności dostosowania do procesu spalania). Z uwagi na ograniczoną liczbę godzin funkcjonowania w ciągu roku ich wpływ na środowisko naturalne jest raczej niewielki.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – podpunkt 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Turbiny gazowe do użytku na wypadek awarii, które działają krócej niż 500 godzin rocznie, nie są objęte  wielkościami  dopuszczalnymi emisji, określonymi w niniejszym punkcie. Operator takich obiektów zapisuje wykorzystany czas działania.

Turbiny gazowe lub silniki gazowe do użytku na wypadek awarii, które działają krócej niż 500 godzin rocznie, nie są objęte  wielkościami  dopuszczalnymi emisji, określonymi w niniejszym punkcie. Operator takich obiektów zapisuje wykorzystany czas działania.

Poprawka                 74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 1 – punkt 5 – podpunkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Turbiny gazowe, które otrzymały pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r. oraz które w ciągu roku działają przez okres nie dłuższy niż 1 500 godzin liczonych jako średnia krocząca z pięciu lat, podlegają dopuszczalnej wielkości emisji NOx wynoszącej 150 mg/Nm3.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część 2 – punkt 5 – podpunkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Turbiny gazowe do użytku na wypadek awarii, które działają krócej niż 500 godzin rocznie, są wyłączone z wielkości  dopuszczalnych emisji, określonych w niniejszym punkcie . Operator takich obiektów zapisuje wykorzystany czas działania.

Turbiny gazowe lub silniki gazowe do użytku na wypadek awarii, które działają krócej niż 500 godzin rocznie, nie są objęte  wielkościami  dopuszczalnymi emisji, określonymi w niniejszym punkcie. Operator takich obiektów zapisuje wykorzystany czas działania.

Uzasadnienie

Silniki gazowe wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej często bezpośrednio konkurują z turbinami gazowymi. Zezwolenie na zwolnienie „awaryjnych” silników gazowych z warunku dopuszczalnych wielkości emisji gwarantuje ich traktowanie na równi z turbinami gazowymi. W przypadku tych instalacji, eksploatowanych przez bardzo ograniczoną liczbę godzin i to jedynie w przypadkach „awaryjnych”, zastosowanie wtórnych środków służących do redukcji emisji (w szczególności selektywnej redukcji katalitycznej, czyli SCR) prowadziłoby do wysokich kosztów przy bardzo niewielkich korzyściach dla środowiska naturalnego z uwagi na małą liczbę godzin funkcjonowania w ciągu roku.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Stężenia SO2, NOx i pyłu w  gazach odlotowych z każdej instalacji  spalania o nominalnej mocy cieplnej 100 MW lub większej podlegają ciągłym pomiarom.

1. Stężenia SO2, NOx, CO i pyłu w gazach odlotowych z każdej instalacji  spalania o nominalnej mocy cieplnej 100 MW lub większej podlegają ciągłym pomiarom.

Stężenie CO w gazach odlotowych z instalacji spalania opalanych paliwami gazowymi o nominalnej mocy cieplnej 100 MW lub większej podlega ciągłym pomiarom.

 

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wprowadził wymóg monitorowania CO w sposób ciągły jedynie w przypadku instalacji spalania opalanych paliwami gazowymi, gdyż dla tych instalacji dopuszczalną wielkość emisji zdefiniowano w załączniku V. Właściwe organy muszą określić wymogi monitorowania w pozwoleniach zgodnie z dokumentem BAT (art. 17). Ponieważ CO można uznać za odpowiedni parametr dla wszystkich instalacji spalania do celów kontroli procesu spalania, należy stosować monitorowanie w sposób ciągły.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – Część 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje się, że dopuszczalne wielkości emisji określone w części 1 i 2 są przestrzegane, jeżeli ocena wyników pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do godzin funkcjonowania w ciągu roku kalendarzowego – że spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje się, że dopuszczalne wielkości emisji określone w części 1 i 2 są przestrzegane, jeżeli ocena wyników pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do godzin funkcjonowania w ciągu roku kalendarzowego – że spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

a) żadna z zatwierdzonych średnich wartości miesięcznych nie przekracza wielkości dopuszczalnych emisji określonych w części 1 i 2;

a) żadna z zatwierdzonych średnich wartości dziennych nie przekracza wielkości dopuszczalnych emisji określonych w części 1 i 2;

b) żadna z zatwierdzonych średnich wartości dziennych nie przekracza 110 % odpowiedniej wielkości dopuszczalnej emisji określonej w części 1 i 2;

 

c) w przypadku instalacji spalania składających się jedynie z kotłów wykorzystujących węgiel, o nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, żadna z zatwierdzonych średnich wartości dziennych nie przekracza 150 % odpowiednich wielkości dopuszczalnych emisji określonych w części 1 i 2;

 

d) 95 % wszystkich zatwierdzonych średnich wartości godzinnych w ciągu roku nie przekracza 200 % odpowiednich wielkości dopuszczalnych emisji określonych w części 1 i 2.

d) 95 % wszystkich zatwierdzonych średnich wartości godzinnych w ciągu roku nie przekracza 200 % odpowiednich wielkości dopuszczalnych emisji określonych w części 1 i 2.

Zatwierdzone wartości średnie określa się zgodnie z pkt 10 części 3.

 

Dla celów obliczenia średnich wielkości emisji, nie uwzględnia się wartości mierzonych w okresach, o których mowa w art. 33 ust 4 i 5 oraz art. 34, jak również w okresach rozruchu i wyłączenia.

 

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dopuszcza dodatkową elastyczność w porównaniu z dokumentem BREF dotyczącym dużych instalacji spalania (LCP).

O ile poziomy BAT w dokumencie BREF odpowiadają dziennym wartościom średnim, załącznik V wymaga przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji w cyklu miesięcznym. Ponadto dzienne wartości średnie nie mogą przekraczać 110% dopuszczalnych wielkości emisji, a 95% średnich godzinowych w ciągu roku nie może ponad dwukrotnie przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji.  Wniosek Komisji nie dokonuje rozróżnienia na instalacje przed rokiem 2016 i po roku 2016. Utrzymując w mocy te same zasady zgodności dla nowych i dotychczasowych instalacji, należy je dostosować do wniosków dotyczących BAT zawartych w dokumencie BREF, które oparte są na średnich dziennych, a nie na średnich miesięcznych.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.5. Właściwy organ  może zdecydować o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCI, HF i SO2  w spalarniach odpadów  lub współspalarniach odpadów  i wymagać pomiarów okresowych określonych w pkt 2.1 lit. c) lub  nie wymagać żadnych pomiarów,  jeśli operator potrafi udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych warunkach nie mogą być wyższe od określonych przepisami dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5. Właściwy organ może zdecydować o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, HF i SO2 w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów i wymagać pomiarów okresowych określonych w pkt 2.1 lit. c), jeśli operator potrafi udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń w żadnych warunkach nie mogą być wyższe od określonych przepisami dopuszczalnych wielkości emisji. Odstępstwo to nie ma zastosowania w przypadku spalania mieszanych odpadów z różnych źródeł.

Właściwy organ może zdecydować o niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx i wymagać pomiarów okresowych określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących spalarniach odpadów o zdolności nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub w istniejących współspalarniach odpadów o zdolności nominalnej poniżej 6 ton na godzinę, jeżeli operator potrafi udowodnić – na podstawie informacji dotyczących jakości danych odpadów, stosowanych technologii i wyników monitorowania emisji – że emisje NOx w żadnych warunkach nie mogą być wyższe od określonych przepisami dopuszczalnych wielkości emisji.

 

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przewiduje konkretne przypadki, w których właściwe organy nie mogą żądać spełnienia wymogów w odniesieniu do HCl, HF i SO2. Wniosek kompromisowy uwzględnia poprawki usuwające dodatkową proponowaną elastyczność.

Wniosek Komisji ponadto przewiduje konkretne przypadki, w których NOx może podlegać pomiarom okresowym zamiast pomiarów ciągłych. W szeregu poprawek zaproponowano usunięcie dodatkowej zaproponowanej elastyczności.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.6. W następujących przypadkach  właściwy organ może zdecydować o wymaganiu mniej niż dwóch pomiarów rocznie lub o niewymaganiu żadnych pomiarów metali ciężkich oraz dioksyn i furanów:

2.6. W następujących przypadkach  właściwy organ może zdecydować o wymaganiu tylko jednego pomiaru rocznie metali ciężkich oraz dioksyn i furanów:

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – Część 6 – punkt 2.6 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) operator może udowodnić, że nie przetwarza się odpadów elektrycznych czy elektronicznych, ani też odpadów zawierających związki chlorowane.

  • [1]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Ochrona środowiska w oparciu o zintegrowane podejście do procedury udzielania pozwoleń na instalacje

Celem wniosku w sprawie dyrektywy jest przegląd siedmiu odrębnych dyrektyw dotyczących emisji przemysłowych i przekształcenie ich w jeden akt prawny.

Procedura ustawodawcza obejmuje ok. 52 000 instalacji przemysłowych w Europie, które mają główny udział w łącznych emisjach substancji zanieczyszczających w Europie i przyczyniają się do przekroczenia docelowych ilości wyznaczonych w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.

Wniosek Komisji przewiduje zintegrowane podejście mające na celu uwzględnienie przy wydawaniu pozwoleń na instalacje w możliwie kompleksowy i zrównoważony sposób aspektów środowiska naturalnego. Dąży się do skutecznego ograniczenia emisji przy pomocy najlepszych dostępnych technik (BAT), których stosowanie powinno być w związku z tym egzekwowane bardziej konsekwentnie niż dotychczas. Należy jednocześnie wyeliminować zakłócenia konkurencji na terytorium Wspólnoty wywołane przez niejednolitą transpozycję obowiązujących przepisów.

Sprawozdawca popiera strategię Komisji. Z zadowoleniem przyjmuje się zintegrowane podejście, jak również usprawnienie wprowadzania najlepszych dostępnych technik. Poprawki mają na celu ochronę i wzmocnienie instrumentów dyrektywy przed błędną interpretacją, uproszczenie transpozycji i eliminację niepotrzebnej biurokracji.

Europejska sieć bezpieczeństwa

Pierwsza zasadnicza zmiana ma na celu zachowanie w dotychczasowej postaci owocnej wymiany informacji między grupami interesów i organizacjami pozarządowymi (proces sewilski) służącej określeniu najlepszych dostępnych technik. Rezultatem takiej wymiany powinno nadal być opracowanie dokumentu referencyjnego BAT.

Poparcie zyskuje wprowadzenie prawnie wiążących dopuszczalnych wielkości emisji. Wniosek Komisji przewiduje ustalanie wartości dopuszczalnych bezpośrednio na podstawie dokumentów referencyjnych BAT. Nie jest to praktyczne rozwiązanie, a w konsekwencji wiązałoby się ono z niepożądanymi naciskami politycznymi na proces sewilski. Dlatego też w drugiej zasadniczej zmianie, którą proponuje sprawozdawca, ustalanie środków mających na celu ograniczenie emisji jako wymogów minimalnych powierza się komitetowi powołanemu zgodnie z procedurą komitologii połączoną z kontrolą parlamentarną. Wymogi minimalne tworzą europejską sieć bezpieczeństwa, której żadna instalacja nie może naruszyć.

Na szczeblu właściwych organów lokalnych ustala się dla poszczególnych instalacji środki mające na celu ograniczenie emisji, w wyniku których emisje spełniają przeciętne wymogi dokumentów referencyjnych BAT, przy zachowaniu pewnej elastyczności i możliwości dostosowania działań do warunków lokalnych. W ten sposób zostaje rozwiązany problem polegający na tym, że przy normalnej eksploatacji danej instalacji, na przykład podczas jej rozruchu, występują najwyższe wielkości emisji, które mogą przekraczać poziomy emisji powiązane z opisanymi najlepszymi dostępnymi technikami. W żadnym przypadku jednak nie mogą zostać naruszone wartości dopuszczalne europejskiej sieci bezpieczeństwa.

Niniejszy wniosek wprowadza równowagę między europejskimi normami stosowanymi podczas wydawania pozwoleń dla instalacji przemysłowych z jednej strony; z drugiej strony pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji niezbędną do uwzględnienia właściwości technicznych przedmiotowej instalacji, jej położenia geograficznego i lokalnych warunków środowiskowych.

Ograniczanie obciążeń administracyjnych

Wśród celów przyjętych przez Komisję przy rewizji dyrektyw znajduje się między innymi zmniejszanie biurokracji, co sprawozdawca w pełni popiera. Pod tym względem szereg poprawek powinno przyczynić się do usprawnienia rewizji, między innymi uelastycznienie sztywnych przepisów dotyczących kontroli instalacji oraz obowiązku sporządzania przez operatora sprawozdania na temat zgodności instalacji z przepisami. Odciążenie w tym zakresie jest również korzystne do właściwych organów, które mogą wykorzystać swój potencjał tam, gdzie jest to konieczne, na przykład w instalacjach, które należy uważniej obserwować ze względu na bezpieczeństwo środowiska.

Ponadto sprawozdawca zgłasza poprawki mające na celu zwiększenie roli Parlamentu podczas przyszłych zmian elementów innych niż istotne dyrektywy lub zagwarantowania, że w decyzjach Komisji należycie uwzględniane będą opinie ekspertów zewnętrznych, a skutki gospodarcze podejmowanych decyzji będą przejrzyste.

Z kolei rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy należy wycofać, jeżeli nakłady nie są uzasadnione oczekiwanymi korzyściami dla środowiska. To samo odnosi się do szczegółowych postanowień dotyczących ochrony gleby i wód gruntowych, która jest już uregulowana na szczeblu Wspólnoty lub na szczeblu krajowym.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

KOMISJA PRAWNA

PRZEWODNICZĄCY

Ref.: D(2008)53399

Pan Miroslav OUZKÝ

Przedwodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ASP 05F69

Bruksela

Dotyczy:       wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona)

                    (COM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wspomniany wyżej wniosek w oparciu o art. 80a Regulaminu dotyczący przekształcenia, który został wprowadzony do Regulaminu Parlamentu Europejskiego na mocy jego decyzji z dnia 10 maja 2007 r.

Ust. 3 i 4 tego artykułu brzmią następująco:

„(3) Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do prawa wspólnotowego zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 150 i 151, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów mogą być jednak dopuszczone w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich przez przewodniczącego tej komisji, jeżeli uzna on, że istnieją ku temu istotne przyczyny związane z wewnętrzną spójnością tekstu lub ze związkiem tych poprawek z innymi dopuszczonymi zmianami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.

(4) Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek obejmuje zmiany merytoryczne inne niż te, które określono w nim jako takie, proponuje Parlamentowi odrzucenie wniosku i informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

Przewodniczący zwraca się w tym przypadku do Komisji o wycofanie wniosku. Jeżeli Komisja wycofa wniosek, Przewodniczący stwierdza bezprzedmiotowość procedury i informuje o tym Radę. W przypadku niewycofania wniosku przez Komisję Parlament odsyła go do komisji przedmiotowo właściwej, która rozpatruje wniosek zgodnie ze zwykłą procedurą.”

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku, w opinii lub poniżej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

Na podstawie art. 80a ust. 2 i 80 ust.3 Regulaminu Komisja Prawna uznała, że dostosowania techniczne zaproponowane w opinii wspomnianej wyżej grupy roboczej są niezbędne do zapewnienia zgodności wniosku z zasadami kodyfikacji oraz że nie powodują one żadnych zmian merytorycznych we wniosku.

Ponadto zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy oraz z art. 80a ust. 2 i art. 80 ust. 3 Regulaminu Komisja Prawna uznała, że poniższe przepisy – już uprzednio zaznaczone podwójnym przekreśleniem – należy wyróżnić szarą czcionką używaną do zaznaczania zmian merytorycznych:

· art. 3 ust. 12 skreślenie drugiego zdania „do celów niniejszej definicji, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie”;

· art. 12 ust. 8 skreślenie słów „stanu okreslonego zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 i 3”;

· w art. 29 słów „między" i "najlepszych dostępnych technik, związanego z nimi monitorowania oraz zmian w przedmiotowym zakresie...”.

Bez uszczerbku dla stosowania w przyszłości art. 80a ust. 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna uznała, że wymienione wyżej punkty czynią zadość zasadom dotyczącym przekształcenia i ujednolicania pod warunkiem dokonania ich przeglądu zgodnie z art. 80a ust. 2 i art. 80 ust. 3 Regulaminu.

Tytułem podsumowania, na posiedzeniu w dniach 8-9 września 2008 r. Komisja Prawna podjęła decyzję o zaleceniu Pańskiej komisji, jako komisji przedmiotowo właściwej, zbadania omawianego wniosku zgodnie z powyższymi sugestiami i z art. 80a Regulaminu.

Z poważaniem

Giuseppe GARGANI

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

GRUPA KONSULTACYJNA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia ...

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)

COM(2007)0844 z 21.12.2007 r. – 2007/(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a zwłaszcza pkt 9 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniach 16, 22, 24 i 31 stycznia oraz 13 lutego i 3 kwietnia 2008 r. w celu zbadania wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń[1], na podstawie przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu, dyrektywę Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu, dyrektywę Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu, dyrektywę Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach, dyrektywę 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów i dyrektywę 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje.

1) Uznano, że po upływie terminu przedłożenia wniosku w sprawie przekształcenia do organu legislacyjnego dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja ujednolicona)[2]. W następstwie powyższego wszelkie odniesienia do dyrektywy 96/61/WE w tekście przekształcenia należy rozumieć jako odniesienia do dyrektywy 2008/1/WE.

2) Następujące fragmenty tekstu wniosku o przekształcenie należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian:

- w art. 3 pkt (5) sformułowanie „Dopuszczalne wartości emisji można także ustanawiać w odniesieniu do niektórych grup, rodzin lub kategorii substancji”, zaznaczone już podwójnym przekreśleniem;

- w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy słowa „lub w różnych miejscach”;

- w art. 9 ust. 2 akapit drugi słowa „ludzi lub środowiska” (umieszczone pomiędzy strzałkami oznaczającymi dostosowanie);

- w art. 35 ust. 1 ostatnie zdanie „Państwa członkowskie mogą wymagać, aby takie monitorowanie przeprowadzane było na koszt operatora” (zaznaczone już podwójnym przekreśleniem);

- w art. 43 ust. 2 ostatnie zdanie „Kalibrację należy wykonywać przy pomocy pomiarów równoległych z metodami wzorcowymi, co najmniej co trzy lata” (zaznaczone już podwójnym przekreśleniem);

- w załączniku I pkt 1.4 słowa „węgla” (zaznaczone już podwójnym przekreśleniem) i „paliw”;

- w załączniku I cały pkt 5.1 lit. h) i pkt 5.1 lit. k);

- w załączniku I pkt 6.4 lit. b) pkt (ii) wyrażenie „średnia roczna” (zaznaczone już podwójnym przekreśleniem);

- w załączniku V część 1 pkt 2 słowa „Węgiel kamienny i brunatny”, „Biomasa” i „Torf”;

- w załączniku V część 1 pkt 5 uwaga (4) słowa „i CO”.

3) W art. 3 pkt 26 słowo „jeżeli” poprzedzające słowo „substancje” należało umieścić w strzałkach oznaczających dostosowanie.

4) Uznano, że w art. 26 ust. 3, część wprowadzająca, wyrażenie „informuje o niej społeczeństwo” zostało przez pomyłkę zaznaczone podwójnym przekreśleniem. Należy je przywrócić, tak aby część wprowadzająca miała następujące brzmienie: „Po podjęciu decyzji o udzieleniu, ponownym rozpatrzeniu lub aktualizacji pozwolenia lub o przyjęciu lub aktualizacji ogólnych wiążących zasad właściwy organ informuje o niej społeczeństwo i podaje do wiadomości publicznej następujące informacje:”.

5) W art. 38 ust. 2 lit. a) pkt (i) odniesienie do „art. 3 ust. 21” powinno być odniesieniem do art. 3 ust. 20.

6) Nie dotyczy wersji polskiej.

7) W załączniku V część 1 pkt 4 oznaczenie „(2)” należało zaznaczyć podwójnym przekreśleniem, jak ma to miejsce w przypadku następującego po nim tekście.

8) Nie dotyczy wersji polskiej.

9) W załączniku VI część 3 pkt 1 słowa „w części 5 pkt 2.7” należy dostosować, tak aby miały następujące brzmienie: „w części 6 pkt 2.7”.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła, bez różnicy zdań, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami, przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu, bez zmiany jego przedmiotu.

C. PENNERA                            J.-C. PIRIS                                   C.-F.DURAND

Dyrektor Wydziału Prawnego  Dyrektor Wydziału Prawnego  p.o. Dyrektora Generalnego

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza dysponowała wersją angielską, francuską i niemiecką przedmiotowego wniosku i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego tekstu.
  • [2]  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, str. 8.

PROCEDURA

Tytuł

Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przeredagowana)

Odsyłacze

COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Data przedstawienia w PE

21.12.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.4.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

9.9.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Data przyjęcia

22.1.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

10

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Data złożenia

9.2.2009