RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)

6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Holger Krahmer
(Reformare – articolul 80a din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2007/0286(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0046/2009

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)

(COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura de codecizie: reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0844),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0002/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

–   având în vedere scrisoarea din 10 septembrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0046/2009),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice) și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Respectarea valorilor limită de emisie prevăzute în prezenta directivă ar trebui considerată o condiție necesară dar nu și suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor de prevenire și reducere a poluării și de atingere a unui grad ridicat de protecție a mediului, inclusiv a apelor subterane, aerului și solului, precum și a populației. Pentru îndeplinirea acestor obiective, s-ar putea să fie necesară stabilirea unor valori limită mai stricte pentru substanțele poluante vizate de prezenta directivă, a unor valori de emisie pentru alte substanțe și elemente de mediu, precum și a altor condiții adecvate.

Justificare

Ar trebui evidențiat faptul că utilizarea BAT este o modalitate de a atinge obiectivele specifice ale directivei; impunerea limitelor ar trebui, prin urmare, considerată o cerință generală minimă care nu este în sine optimă sau suficientă pentru a garanta reducerea necesară a poluării, a expunerii de mediu și a efectelor conexe asupra sănătății, oricare ar fi starea mediului.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a garanta prevenirea și controlul poluării, este necesar ca fiecare instalație să funcționeze numai pe baza unei autorizații sau, în cazul anumitor instalații sau activități care utilizează solvenți organici, numai pe baza unei autorizații sau a unei înregistrări.

(5) Pentru a garanta prevenirea și controlul poluării, este necesar ca fiecare instalație să funcționeze numai pe baza unei autorizații sau, în cazul anumitor instalații sau activități care utilizează solvenți organici, numai pe baza unei autorizații sau a unei înregistrări. Utilizarea globală a solvenților organici ar trebui redusă la minimum.

Justificare

Solvenții organici reprezintă o sursă de poluare; producția sustenabilă ar trebui să se bazeze pe tehnici care nu utilizează solvenții sau care funcționează pe bază de apă.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Autorizația trebuie să cuprindă toate măsurile necesare pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a mediului în ansamblul său și, de asemenea, să stabilească valori limită de emisie pentru substanțele poluante, să prevadă cerințele adecvate pentru protejarea solului și a apelor subterane, precum și dispoziții referitoare la monitorizare. Condițiile autorizației trebuie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile.

(9) Autorizația trebuie să cuprindă toate măsurile necesare pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a mediului în ansamblul său și, de asemenea, să stabilească valori limită de emisie pentru substanțele poluante, să prevadă cerințele adecvate pentru protejarea solului și a apelor subterane, dispoziții referitoare la monitorizare, precum și o listă a substanțelor sau preparatelor periculoase utilizate, astfel cum sunt definite în Directiva 67/548/CE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase1. Condițiile autorizației trebuie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile.

 

1 JO 196, 16.8.1967, p. 1.

Justificare

Autorizația ar trebui să conțină și lista substanțelor periculoase utilizate în instalația în cauză pentru o mai mare transparență în ceea ce privește folosirea substanțelor respective și pentru a dispune de o bază corespunzătoare la stabilirea condițiilor de autorizare.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a ține cont de anumite circumstanțe specifice, este necesar ca autoritățile competente să fie în măsură să acorde derogări pentru ca valorile limită de emisie să poată depăși nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile descrise în documentele de referință BAT. Astfel de derogări trebuie să se bazeze pe criterii bine definite și nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în prezenta directivă.

(11) Pentru a ține cont de anumite circumstanțe specifice, este necesar ca autoritățile competente să fie în măsură să stabilească valori limită de emisie, parametri sau măsuri tehnice echivalente care să aibă ca rezultat niveluri de emisie care pot depăși nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile descrise în documentele de referință BAT.

Justificare

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Este necesar să se garanteze faptul că exploatarea unei instalații nu duce la deteriorarea calității solului și a apelor subterane. Prin urmare, condițiile de autorizare trebuie să includă monitorizarea solului și a apelor subterane, iar operatorul trebuie, la încetarea definitivă a activității, să readucă amplasamentul la starea inițială.

(16) Este necesar să se garanteze faptul că exploatarea unei instalații nu duce la deteriorarea semnificativă a calității solului și a apelor subterane. Prin urmare, condițiile de autorizare ar trebui să includă, după caz, monitorizarea solului și a apelor subterane, și cerința ca, la încetarea definitivă a activității, amplasamentul să fie readus la starea inițială, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația comunitară și națională. De îndată ce legislația comunitară de modificare a Directivei 2004/35/CE sau privind protecția solului intră în vigoare, Comisia ar trebui să revizuiască dispozițiile privind protecția solului și a apelor subterane prevăzute de prezenta directivă, pentru a asigura coerența și a evita suprapunerile.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și controlul aplicării prezentei directive, operatorii trebuie să raporteze în mod regulat autorității competente cu privire la respectarea condițiilor de autorizare. Este necesar ca statele membre să se asigure că operatorul și autoritatea competentă iau măsurile necesare în caz de nerespectare a prezentei directive și să prevadă un sistem de inspecții de mediu.

(17) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și controlul aplicării prezentei directive, operatorii ar trebui să raporteze în mod regulat autorității competente cu privire la respectarea condițiilor de autorizare. Este necesar ca statele membre să se asigure că operatorii respectă condițiile respective și că operatorul și autoritatea competentă iau măsurile necesare în caz de nerespectare a prezentei directive și să prevadă un sistem de inspecții de mediu. Este la latitudinea statelor membre să stabilească sistemele cele mai potrivite de punere în aplicare, inclusiv modul în care trebuie respectate valorile limită de emisie.

Justificare

Sistemele de punere în aplicare trebuie stabilite de statele membre.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor este necesară pentru a-i permite acestuia să își exprime opinii și preocupări care ar putea fi relevante pentru deciziile în cauză și pentru a permite factorilor de decizie să țină seama de acestea, conducând astfel la creșterea gradului de responsabilitate și transparență a procesului de luare a deciziilor și contribuind la conștientizarea de către public a problemelor de mediu și la câștigarea sprijinului acestuia pentru deciziile adoptate. Este necesar ca publicul interesat să aibă acces la justiție pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea personală.

(18) Ținând seama de dispozițiile Convenției de la Aarhus, participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor este necesară pentru a-i permite acestuia să își exprime opinii și preocupări care ar putea fi relevante pentru deciziile în cauză și pentru a permite factorilor de decizie să țină seama de acestea, conducând astfel la creșterea gradului de responsabilitate și transparență a procesului de luare a deciziilor și contribuind la conștientizarea de către public a problemelor de mediu și la câștigarea sprijinului acestuia pentru deciziile adoptate. Este necesar ca publicul interesat să aibă acces la justiție pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea personală.

Justificare

Amendamentul vizează un document concret al Uniunii Europene, întocmit la Aarhus la 25 iunie 1998, privind accesul la informație, participarea publicului la procesul de luare a deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Instalațiile care produc dioxid de titan pot fi responsabile de poluarea semnificativă a aerului și apei. Pentru a reduce aceste efecte, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, valori limită de emisie mai stricte pentru anumite substanțe poluante.

(24) Instalațiile care produc dioxid de titan pot fi responsabile de poluarea semnificativă a aerului și apei și pot presupune riscuri toxicologice. Pentru a reduce aceste efecte, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, valori limită de emisie mai stricte pentru anumite substanțe poluante.

Justificare

Dioxidul de titan poate prezenta riscuri toxicologice, deoarece produce iritații la nivelul pielii, ochilor și mucoaselor sistemului respirator.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În special, Comisiei trebuie să i se confere competența de a stabili criteriile de acordare a derogărilor de la nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum acestea sunt descrise în documentele de referință BAT, și de a determina frecvența controalelor periodice și conținutul raportului privind situația de referință, precum și criteriile care urmează să fie utilizate pentru evaluarea riscurilor de mediu. De asemenea, este necesar să i se acorde Comisiei competența de a adopta măsuri privind dezvoltarea și aplicarea tehnicilor emergente, de a stabili în anumite cazuri o valoare limită de emisie pentru dioxidul de sulf, de a stabili data de la care se efectuează măsurători continue ale emisiilor în aer de compuși de metale grele, dioxine și furani, de a stabili tipul și formatul informațiilor pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziția Comisiei cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive și de a adapta anexele V-VIII la progresul științific și tehnic. În cazul instalațiilor de incinerare a deșeurilor și al instalațiilor de coincinerare a deșeurilor, competențele Comisiei pot include stabilirea criteriilor de acordare a derogărilor de la monitorizarea continuă a emisiilor totale de pulberi. Întrucât respectivele măsuri au caracter general și vizează modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive sau completarea acesteia prin adăugarea unor elemente noi neesențiale, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

eliminat

Justificare

Principiul subsidiarității ar trebui respectat. În plus, implicarea în aceste proceduri a grupurilor de interese, de exemplu a experților din industrie, este esențială. Este necesară o expertiză tehnică pentru dezvoltarea unor planuri ireproșabile și aplicabile din punct de vedere tehnic.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare.

(27) În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare.

Justificare

Acest amendament urmărește clarificarea dispoziției și permite statelor membre să aplice mai ușor sancțiuni juridice împotriva poluatorilor.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a) Pentru a remedia problemele semnificative cauzate de emisiile de dioxine, furani și alte substanțe poluante relevante produse de instalațiile de producție a fontei sau a oțelului și, în special a minereului de fier sinterizat, procedura stabilită în prezenta directivă ar trebui aplicat instalațiilor respective în mod prioritar și în orice caz înainte de 31 decembrie 2011.

 

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. „nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile” (BATAEL) înseamnă un interval de niveluri de emisie rezultat în urma aplicării, în condiții normale de exploatare, a celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT și exprimate sub formă de medie pentru o anumită perioadă de timp și în condiții de referință date;

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 3 - punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. „public interesat” înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a unei decizii privind emiterea sau actualizarea unei autorizații sau a condițiilor de acordare a unei autorizații;

12. „public interesat” înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a unei decizii privind emiterea sau actualizarea unei autorizații sau a condițiilor de acordare a unei autorizații; în sensul prezentei definiții, se consideră că au un interes organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc condițiile prevăzute de orice act legislativ național relevant;

Justificare

Ștergerea ultimei jumătăți de frază de către Comisie încalcă regulile Convenției de la Aarhus și din acest motiv ar trebui anulată.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „tehnică emergentă” înseamnă o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, dacă s-ar dezvolta la scară comercială, ar asigura un nivel general mai ridicat de protecție a mediului sau economii de costuri mai mari decât cele mai bune tehnici disponibile existente;

13. „tehnică emergentă” înseamnă o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, dacă ar fi testată în mediu industrial și s-ar dezvolta la scară comercială, ar asigura un nivel general mai ridicat sau cel puțin egal de protecție a mediului și economii de costuri mai mari decât în cazul celor mai bune tehnici disponibile existente;

Justificare

Îmbunătățește definiția.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „raport privind situația de referință” înseamnă informații cuantificate privind nivelul contaminării solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase;

15. „raport privind situația de referință” înseamnă informații cuantificate privind nivelul contaminării solului și a apelor subterane cu cantități semnificative de substanțe periculoase relevante;

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17a. „inspecție de mediu” înseamnă orice activitate care implică verificarea respectării cerințelor de mediu de către o instalație;

Justificare

Conceptul de „inspecție de mediu” este interpretat în moduri diferite de state membre diferite. Prin urmare, este necesară o definiție clară pentru a beneficia de raportări uniforme cu privire la punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

34a. „norme generale obligatorii” înseamnă valori limită sau alte condiții, definite în legislația privind mediul, cel puțin la nivel de sector, prevăzute pentru a fi utilizate în mod direct la stabilirea condițiilor de autorizare.

Justificare

Este necesară o definiție clară a „normelor generale obligatorii”.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 - alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) O autorizație poate viza două sau mai multe instalații sau părți ale instalațiilor exploatate de către același operator pe același amplasament sau pe amplasamente diferite.

(2) Statele membre pot prevedea ca o autorizație să vizeze două sau mai multe instalații sau părți ale instalațiilor exploatate de către același operator pe același amplasament sau pe amplasamente diferite.

În cazul în care o autorizație vizează două sau mai multe instalații, fiecare instalație trebuie să îndeplinească cerințele prezentei directive.

În cazul în care o autorizație vizează două sau mai multe instalații, fiecare instalație trebuie să îndeplinească în mod individual cerințele prezentei directive.

Justificare

Compromisul propus vizează să clarifice că această posibilitate este lăsată în seama statelor membre și acestea nu sunt obligate să utilizeze această flexibilitate (de exemplu în cazul în care organizația lor de autorizare nu ar putea permite un asemenea sistem).

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Două sau mai multe persoane fizice sau juridice pot exploata în comun o instalație sau o instalație de ardere, o instalație de incinerare a deșeurilor sau o instalație de coincinerare a deșeurilor, sau pot exploata separat părți diferite ale unei instalații.

Statele membre pot prevedea ca două sau mai multe persoane fizice sau juridice să aibă dreptul să exploateze în comun o instalație sau o instalație de ardere, o instalație de incinerare a deșeurilor sau o instalație de coincinerare a deșeurilor, sau pot exploata separat părți diferite ale unei instalații. O singură persoană fizică sau juridică este identificată pentru a-și asuma responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în directivă.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. că operatorul furnizează autorității competente un raport privind respectarea condițiilor de autorizare cel puțin o dată la douăsprezece luni;

1. că operatorul furnizează autorității competente datele relevante privind respectarea condițiilor de autorizare cel puțin o dată la 24 de luni, acestea fiind puse la dispoziție pe internet fără întârziere. În cazul în care s-a constatat în urma unei inspecții o încălcare a condițiilor de autorizare în conformitate cu articolul 25, frecvența de raportare este crescută la cel puțin o dată la douăsprezece luni;

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unei încălcări  care ar reprezenta un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu  și atâta timp cât conformitatea nu este restabilită în conformitate cu alineatul (1) litera (b), exploatarea instalației, a instalației de ardere, a instalației de incinerare a deșeurilor sau a instalației de coincinerare a deșeurilor  este suspendată.

În cazul unei încălcări  care ar reprezenta un pericol semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu  și atâta timp cât conformitatea nu este restabilită în conformitate cu alineatul (1) litera (b), exploatarea instalației, a instalației de ardere, a instalației de incinerare a deșeurilor sau a instalației de coincinerare a deșeurilor  este suspendată.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 12 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. se iau măsurile necesare la încetarea definitivă a activităților pentru a se evita riscul de poluare și pentru restabilirea amplasamentului unde a funcționat respectiva instalație în starea definită în conformitate cu articolul 23 alineatele (2) și (3).

8. se iau măsurile necesare la încetarea definitivă a activităților pentru a se evita riscul de poluare și pentru restabilirea amplasamentului unde a funcționat respectiva instalație într-o stare satisfăcătoare, în conformitate cu cerințele de la articolul 23 alineatele (2) și (3).

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) dacă este cazul, a raportului privind situația de referință;

(e) în cazul în care activitatea implică substanțe periculoase în cantități semnificative, un raport privind situația de referință care furnizează informații legate de substanțele respective;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) a măsurilor pentru prevenirea și recuperarea deșeurilor generate de instalație;

(h) dacă este necesar, a măsurilor pentru prevenirea și recuperarea deșeurilor generate de instalație;

Justificare

Este discutabil dacă aceste măsuri sunt strict necesare pentru anumite instalații precum instalațiile de ardere cu putere termică între 20 și 50 MW (dacă acestea sunt incluse în domeniul de aplicare al directivei reformate). Preocuparea principală legată de aceste instalații este reprezentată de efectul emisiilor eliberate în aer și considerăm că ar fi inutilă o abordare integrată care să includă măsuri de prevenire și control al emisiilor eliberate în sol și apă (de exemplu efectul deșeurilor).

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 13 - alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) a  principalelor alternative la tehnologia, tehnicile și măsurile propuse, prezentate de solicitant în rezumat.

(k) a  principalelor alternative relevante la tehnologia, tehnicile și măsurile propuse, prezentate de solicitant în rezumat.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O cerere de autorizare cuprinde și un rezumat netehnic al detaliilor menționate la alineatul (1).

O cerere de autorizare cuprinde și un rezumat netehnic al detaliilor menționate la primul paragraf și, acolo unde este cazul, un raport privind situația de referință.

Justificare

Raportul privind situația de referință ar trebui solicitat numai instalațiilor de dimensiuni mai mari.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documente de referință BAT

Documente de referință BAT și schimbul de informații

(1) Comisia adoptă documente de referință BAT pe baza rezultatelor schimbului de informații menționat la articolul 29.

(1) Comisia organizează schimburi de informații între statele membre, reprezentanții autorităților competente ale acestora, operatorii și furnizorii de tehnologie care reprezintă sectoarele industriale vizate, organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și Comisie, privind următoarele aspecte:

 

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce privește emisiile, poluarea, consumul și natura materiilor prime, utilizarea energiei și producerea de deșeuri; precum și

 

(b) cele mai bune tehnici disponibile utilizate, monitorizarea aferentă și progresul acestora.

 

Comisia înființează un Forum pentru schimburi de informații care cuprinde statele membre, reprezentanți ai autorităților lor competente, reprezentanți ai sectoarelor industriale vizate și organizații nonguvernamentale care promovează protecția mediului, privind organizarea schimbului de informații la care se face referire în prezentul alineat.

 

Comisia stabilește orientări pentru schimburile de informații, inclusiv în ceea ce privește colectarea de date și determinarea conținutului documentelor de referință BAT. Comisia publică un raport de evaluare în acest sens. Acest raport trebuie să fie accesibil pe internet.

 

(1a) Comisia publică rezultatul schimbului de informații menționat la alineatul (1) sub formă de documente de referință BAT noi sau actualizate.

(2) Documentele de referință BAT descriu în special cele mai bune tehnici disponibile, nivelurile de emisie asociate și monitorizarea corespunzătoare, monitorizarea solului și a apelor subterane, măsurile de remediere a amplasamentului și tehnicile emergente, acordând o atenție specială criteriilor enumerate în anexa III. Comisia revizuiește și actualizează documentele de referință BAT, dacă este cazul.

(2) Documentele de referință BAT descriu în special cele mai bune tehnici disponibile, nivelurile de emisie asociate, nivelurile de consum și monitorizarea corespunzătoare, monitorizarea solului și a apelor subterane, măsurile de remediere a amplasamentului și tehnicile emergente, acordând o atenție specială criteriilor enumerate în anexa III, revizuirea fiind finalizată în decurs de opt ani de la publicarea versiunii precedente. Comisia garantează disponibilitatea în limbile oficiale ale statelor membre a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile din documentele de referință BAT. La solicitarea unui stat membru, Comisia pune la dispoziție întreg documentul de referință BAT în limba solicitată.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cerințele adecvate pentru protecția solului și a apelor subterane, precum și măsurile privind managementul deșeurilor generate de instalație;

(b) dacă este necesar, cerințele adecvate pentru protecția solului și a apelor subterane, precum și măsurile privind managementul deșeurilor generate de instalație;

Justificare

Menținerea flexibilității este esențială, motiv pentru care recomandăm să fie reintroduse cuvintele „dacă este necesar”.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) cerințe de monitorizare periodică a substanțelor periculoase care se pot găsi pe amplasament, ținând seama de posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane de la amplasamentul instalației;

(d) cerințe de monitorizare periodică a substanțelor periculoase relevante care se pot găsi pe amplasament în cantități semnificative, ținând seama de posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane de la amplasamentul instalației;

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 15 - alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a unei instalații nu este acoperită de documentele de referință BAT sau dacă aceste documente nu iau în considerare toate efectele potențiale ale activității asupra mediului, autoritatea competentă determină cele mai bune tehnici disponibile pentru instalația sau pentru activitatea în cauză, pe baza criteriilor enumerate în anexa III, și stabilește condițiile de autorizare în consecință.

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a unei instalații nu este acoperită de documentele de referință BAT sau dacă aceste documente nu iau în considerare toate efectele potențiale ale activității asupra mediului, autoritatea competentă, pe baza consultărilor cu operatorii determină nivelurile de emisie care pot fi obținute prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru instalația sau pentru activitatea în cauză, pe baza criteriilor enumerate în anexa III, și stabilește condițiile de autorizare în consecință.

Justificare

Întrucât operatorul cunoaște cel mai bine modul de funcționare a instalațiilor, acesta ar trebui implicat în procesul de determinare a nivelurilor de emisii care pot fi obținute prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori limită de emisie care nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT.

Autoritatea competentă stabilește valori limită de emisie și cerințe de monitorizare și de conformitate pentru a asigura că nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile nu sunt depășite.

 

Valorile limită de emisie pot fi suplimentate cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente, cu condiția să se obțină un nivel echivalent de protecție a mediului.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 16 - alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al doilea paragraf, autoritatea competentă poate stabili, în cazuri specifice, pe baza unei evaluări a costurilor și beneficiilor ecologice și economice și luând în considerare caracteristicile tehnice ale instalației în cauză, amplasarea geografică a acesteia și condițiile locale de mediu, valori limită de emisie care depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum acestea sunt prezentate în documentele de referință BAT.

 

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al doilea paragraf, autoritatea competentă poate stabili, în cazuri excepționale care rezultă în urma unei evaluări a costurilor și beneficiilor ecologice și economice și luând în considerare caracteristicile tehnice ale instalației în cauză, amplasarea geografică a acesteia și condițiile locale de mediu, valori limită de emisie, parametri sau măsuri tehnice echivalente și cerințe de monitorizare și conformitate astfel încât nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile să poată fi depășite.

Aceste valori limită de emisie nu depășesc însă valorile limită de emisie stabilite în anexele V-VIII, după caz.

Aceste valori limită de emisie, parametri sau măsuri tehnice echivalente nu depășesc însă valorile limită de emisie stabilite în conformitate cu articolul 68a sau, după caz, în anexele V-VIII.

 

Statele membre se asigură că publicul în cauză beneficiază de șanse timpurii și efective de a participa la procesul de luare a deciziilor privind acordarea derogării menționate la prezentul alineat.

 

Atunci când valorile limită de emisie, parametrii și măsurile tehnice echivalente sunt stabilite în conformitate cu prezentul alineat, motivele pentru care s-au permis abateri de la nivelurile de emisie asociate cu BAT, conform celor descrise în documentele de referință BAT, trebuie să fie documentate și justificate într-o anexă la condițiile de autorizare.

Comisia poate stabili criterii pentru acordarea derogării prevăzute la acest alineat.

Comisia poate stabili criterii pentru acordarea derogării prevăzute la acest alineat.

Respectivele măsuri, care vizează modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), monitorizarea periodică se efectuează cel puțin o dată la șapte ani.

Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), monitorizarea periodică se efectuează cel puțin o dată la cinci ani pentru apele subterane, respectiv zece ani pentru sol, cu excepția situației în care monitorizarea se bazează pe o evaluare sistematică a riscurilor de contaminare.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 18 - alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele generale obligatorii se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a recomanda utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii.

(2) Normele generale obligatorii se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a recomanda utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii, pentru a asigura conformitatea cu articolele 15 și 16.

Statele membre se asigură că normele generale obligatorii conțin valori limită de emisie, sau parametri sau măsuri tehnice echivalente, care nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT.

 

Justificare

Alineatele (2) și (3) se referă la stabilirea condițiilor din normele generale obligatorii și revizuirea acestora odată cu publicarea unui nou BREF. În loc să fie redeschise chestiunile legate de revizuirea BAT și a autorizațiilor, acest compromis propune realizarea unei legături directe cu articolele privind BAT și BREF (articolele 15 și 16) și revizuirea autorizațiilor (articolul 22).

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 18 - alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că normele generale obligatorii sunt actualizate în funcție de evoluția celor mai bune tehnici disponibile.

(3) Statele membre se asigură că normele generale obligatorii sunt actualizate în funcție de evoluția celor mai bune tehnici disponibile, pentru a asigura conformitatea cu articolul 22.

Atunci când Comisia adoptă un nou document de referință BAT sau o actualizare a unui astfel de document, în termen de patru ani de la publicarea acestora, statele membre trebuie să reexamineze și să actualizeze, după caz, normele generale obligatorii pentru instalațiile în cauză.

 

Justificare

Alineatele (2) și (3) se referă la stabilirea condițiilor din normele generale obligatorii și revizuirea acestora odată cu publicarea unui nou BREF. În loc să fie redeschise chestiunile legate de revizuirea BAT și a autorizațiilor, acest compromis propune realizarea unei legături directe cu articolele privind BAT și BREF (articolele 15 și 16) și revizuirea autorizațiilor (articolul 22).

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritatea competentă urmărește sau este informată cu privire la progresul înregistrat în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile și la publicarea oricărui nou document de referință BAT sau a unui astfel de document revizuit.

Statele membre se asigură că autoritatea competentă urmărește sau este informată cu privire la progresul înregistrat în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile și la publicarea oricărui nou document de referință BAT sau a unui astfel de document revizuit, informând și publicul vizat.

Justificare

Este util ca statele membre să informeze publicul vizat despre evoluția BREF.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou document de referință BAT sau o actualizare a unui astfel de document, în termen de patru ani de la publicarea acestora, statele membre se asigură că autoritatea competentă reexaminează și actualizează, după caz, condițiile de autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia publică un nou document de referință BAT sau o actualizare a unui astfel de document, în termen de patru ani de la publicarea acestora, statele membre se asigură că autoritatea competentă reexaminează și, după caz, actualizează condițiile de autorizare pentru instalațiile în cauză.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor;

(b) modificările semnificative ale celor mai bune tehnici disponibile permit reducerea considerabilă a emisiilor;

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) atunci când este necesară respectarea unui standard de calitate a mediului, în conformitate cu articolul 19.

(d) atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici1 sau a unui standard de calitate a mediului, în conformitate cu articolul 19.

 

1 JO L 309, 27.11.2001, p. 22.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 23 - alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului și Directivei 20../…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru protecția solului și de modificare a Directivei 2004/35/CE, autoritatea competentă veghează la îndeplinirea condițiilor de autorizare impuse pentru a asigura respectarea principiului enunțat la articolul 12 punctul (8) în momentul încetării definitive a activității.

(1) Fără a aduce atingere Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, Directivei 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării1, Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal2 și Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru protecția solului și de modificare a Directivei 2004/35/CE3, autoritatea competentă veghează la îndeplinirea condițiilor de autorizare impuse pentru a asigura respectarea principiului enunțat la articolul 12 punctul 8 în momentul încetării definitive a activității.

 

_________________

 

1 JO L ...

 

2 JO L ... (COM(2007)0051).

 

3 JO L ... (COM(2006)0232).

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 23 - alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau eliberarea de substanțe periculoase, ținând seama de posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane de la amplasamentul instalației, operatorul întocmește un raport privind situația de referință înainte de punerea în funcțiune a instalației sau înainte de actualizarea autorizației acordate unei instalații. Raportul conține informații cuantificate necesare pentru determinarea stării inițiale a solului și a apelor subterane.

(2) În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau eliberarea unor cantități relevante de substanțe periculoase, ținând seama de posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane de la amplasamentul instalației, operatorul întocmește un raport privind situația de referință înainte de punerea în funcțiune a instalației sau înainte de actualizarea autorizației acordate unei instalații. Raportul conține informații cuantificate necesare pentru determinarea stării inițiale a solului și a apelor subterane, ținând seama de cantități importante de substanțe periculoase.

Comisia stabilește criterii referitoare la conținutul raportului privind situația de referință.

Comisia stabilește criterii generale referitoare la conținutul raportului privind situația de referință.

Respectivele măsuri, care vizează modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 23 - alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează nivelul contaminării solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase. În cazul în care instalația a provocat o poluare cu substanțe periculoase a solului sau a apelor subterane în raport cu starea inițială prezentată în raportul privind situația de referință menționat la alineatul (2), operatorul remediază amplasamentul și îl readuce în respectiva stare inițială.

(3) La încetarea definitivă a activității, operatorul informează autoritatea competentă și evaluează nivelul contaminării solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase. În cazul în care instalația a provocat o poluare cu substanțe periculoase a solului sau a apelor subterane în raport cu starea inițială prezentată în raportul privind situația de referință menționat la alineatul (2), operatorul remediază amplasamentul și îl readuce în respectiva stare inițială.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoarte privind respectarea condițiilor de autorizare

Compararea emisiilor cu nivelurile de emisie asociate cu cele mai bune tehnici disponibile

Raportul privind respectarea condițiilor de autorizare menționat la articolul 8 alineatul (1) cuprinde o comparație între funcționarea instalației, inclusiv nivelul emisiilor, și cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum acestea sunt descrise în documentele de referință BAT.

Datele relevante privind respectarea condițiilor de autorizare menționate la articolul 8 punctul 1 cuprinde o comparație între emisii și nivelul de emisie asociat cu cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum acestea sunt descrise în documentele de referință BAT. Aceste date relevante trebuie să fie accesibile pe internet fără întârziere.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 25 - alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pe baza planului de inspecții, autoritatea competentă întocmește în mod regulat programe de inspecție și stabilește frecvența vizitelor la fața locului pentru diversele tipuri de instalații.

(4) Pe baza planului de inspecții, autoritatea competentă întocmește în mod regulat programe de inspecție și stabilește frecvența vizitelor la fața locului pentru diversele tipuri de instalații.

 

Statele membre se asigură că sunt disponibile suficiente persoane calificate pentru a efectua inspecțiile.

Aceste programe includ cel puțin o vizită la fața locului la fiecare douăsprezece luni, pentru fiecare instalație, cu excepția cazului în care programele respective se bazează pe o evaluare sistematică a riscurilor de mediu asociate instalațiilor individuale în cauză.

Aceste programe includ cel puțin o vizită inopinată la fața locului la fiecare optsprezece luni, pentru fiecare instalație. Această frecvență este crescută la cel puțin o vizită la șase luni dacă în urma unei inspecții s-a constatat nerespectarea condițiilor de autorizare.

 

În cazul în care programele respective se bazează pe o evaluare sistematică a riscurilor de mediu asociate instalațiilor individuale în cauză, frecvența vizitelor la fața locului poate fi redusă la minimum o vizită la 24 de luni.

 

Evaluarea sistematică a riscurilor de mediu se bazează pe criterii obiective, cum ar fi:

 

(a) evidența respectării de către operator a condițiilor de autorizare;

 

(b) impactul instalației asupra mediului și sănătății umane;

 

(c) participarea operatorului la sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001, sau implementarea unor sisteme echivalente de management de mediu.

Comisia stabilește criterii referitoare la evaluarea riscurilor de mediu.

Comisia poate stabili criterii suplimentare referitoare la evaluarea riscurilor de mediu.

Respectivele măsuri, care vizează modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 25 - alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară cu scopul de a investiga, în cel mai scurt timp posibil și, dacă este cazul, înainte de eliberarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizații, reclamații serioase și accidente, incidente sau cazuri grave de încălcare a legislației de mediu.

(6) Inspecțiile inopinate neprogramate se desfășoară cu scopul de a investiga, în cel mai scurt timp posibil și, dacă este cazul, înainte de eliberarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizații, reclamații serioase și oficiale și accidente, incidente sau cazuri grave de încălcare a legislației de mediu sau fapte care afectează în mod grav sănătatea umană.

 

La efectuarea unei asemenea inspecții neprogramate, autoritățile competente pot solicita operatorilor să furnizeze informații pentru a investiga desfășurarea unui accident, a unui incident sau a unui caz de încălcare, inclusiv date statistice referitoare la sănătate.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul se comunică operatorului în cauză și se pune la dispoziția publicului în termen de două luni de la efectuarea inspecției.

Raportul se comunică operatorului în cauză în termen de două luni. Raportul este pus la dispoziția publicului pe internet de către autoritatea competentă în termen de patru luni de la efectuarea inspecției.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) de adoptare a normelor generale obligatorii prevăzute la articolele 7 și 18.

(d) de actualizare a unei autorizații sau a condițiilor de autorizare pentru o instalație în cazul căreia s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se consideră că au un interes organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de legislația națională.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 26 - alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

eliminat

(a) noua instalație sau modificare substanțială intră sub incidența Directivei 85/337/CEE;

 

(b) normele generale obligatorii acoperă toate condițiile de autorizare necesare;

 

(c) este inutilă impunerea unor cerințe mai stricte pentru respectarea articolului 19.

 

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) După luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizații sau adoptarea sau actualizarea normelor generale obligatorii, autoritatea competentă pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(3) După luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizații, autoritatea competentă pune la dispoziția publicului următoarele informații, fără întârziere:

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) metoda utilizată pentru determinarea valorilor limită de emisie incluse în autorizație sau în normele generale obligatorii, în raport cu cele mai bune tehnici disponibile și cu nivelurile de emisii asociate acestora, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT;

(e) metoda utilizată pentru determinarea condițiilor de autorizare menționate la articolul 15, în raport cu cele mai bune tehnici disponibile și cu nivelurile de emisii asociate acestora, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT;

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) dacă s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), motivele acordării acesteia și condițiile impuse;

(f) dacă s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), motivele specifice ale acordării acesteia pe baza criteriilor enunțate la articolul 16 alineatul (3) și condițiile impuse;

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) rezultatul reexaminării normelor generale obligatorii, menționate la articolul 18 alineatul (3) și rezultatul reexaminării autorizațiilor, menționate la articolul 22 alineatele (1), (3) și (4);

(g) rezultatul reexaminării autorizațiilor, menționate la articolul 22 alineatele (1), (3) și (4);

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură că informațiile menționate la literele (a)-(g) sunt puse la dispoziție pe internet fără întârziere.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Schimbul de informații

 

Comisia organizează un schimb de informații cu  statele membre, sectoarele industriale vizate și organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului, privind următoarele aspecte:

 

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce privește emisiile, poluarea, consumul și natura materiilor prime, utilizarea energiei sau producerea de deșeuri;

 

(b) tehnicile utilizate, monitorizarea aferentă și progresul acestora.

 

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 30 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În înțelesul primului paragraf, Comisia adoptă măsuri pentru a determina:

În înțelesul primului paragraf, Comisia adoptă următoarele criterii:

Justificare

Propunerea urmărește menținerea comitologiei, subliniind însă faptul că se adoptă criterii (nu măsuri).

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 33 - alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Atunci când o instalație de ardere este extinsă, valorile limită de emisie, specificate în partea 2 a anexei V, se aplică părții instalației afectate de modificare și este stabilită în funcție de puterea termică instalată a întregii instalații de ardere.

(6) Atunci când puterea unei instalații de ardere este crescută cu cel puțin 20 MW, valorile limită de emisie, specificate în partea 2 a anexei V, se aplică părții instalației afectate de modificare și este stabilită în funcție de puterea termică instalată a întregii instalații de ardere.

Justificare

Extinderile minore ale unei instalații de ardere nu ar trebui să facă obiectul acestei prevederi.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 35 - alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că  monitorizarea substanțelor poluante din atmosferă se desfășoară în conformitate cu partea 3 din anexa V.

(1) Statele membre se asigură că  monitorizarea substanțelor poluante din atmosferă se desfășoară în conformitate cu partea 3 din anexa V. Statele membre pot solicita ca operatorul să suporte costurile unei astfel de monitorizări.

Justificare

Acest text a fost eliminat din directiva privind instalațiile mari de ardere. El este adăugat din nou pentru clarificare.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt puse la dispoziția Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentei directive, datele reprezentative privind emisiile și alte efecte asupra mediului, valorile limită de emisie și aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolele 15 și 16.

(1) Statele membre se asigură că sunt puse la dispoziția Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentei directive, datele reprezentative privind emisiile și alte efecte asupra mediului, valorile limită de emisie și aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolele 15 și 16 și derogările acordate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre elaborează și actualizează în mod regulat sisteme naționale de informare pentru a furniza, în format electronic, informațiile menționate la primul paragraf.

Statele membre elaborează și actualizează în mod regulat sisteme naționale de informare pentru a furniza, în format electronic, informațiile menționate la primul paragraf. Statele membre vor pune la dispoziția publicului o sinteză a informațiilor furnizate.

Justificare

Pentru a furniza Comisiei toate instrumentele necesare în scopul monitorizării aplicării directivei și în special al evaluării modului de utilizare a derogărilor de la cele mai bune tehnici disponibile, este necesar să se impună statelor membre obligația de a raporta informațiile specifice privind fructificarea acestei posibilități. În plus, datele furnizate de către statele membre privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și nivelurile de emisii ar trebui, de asemenea, să servească revizuirii BREF. În scopul informării adecvate a publicului, ar trebui furnizate rapoarte de sinteză privind procesul de punere în aplicare.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 68

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia adaptează la progresul științific și tehnic anexa V părțile 3 și 4, anexa VI părțile 1, 2, 6, 7 și 8, anexa VII părțile 1, 5, 6, 7 și 8 și anexa VIII părțile 2 și 4.

(1) Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referință BAT în cauză, în termen de 12 luni de la publicarea unui document de referință BAT menționat la articolul 14, bazat pe concluziile privind BAT din documentul de referință BAT, Comisia adaptează anexele V, VI, VII și VIII prin stabilirea unor valori limită de emisie ca cerințe minime. Valorile limită de emisie pot fi suplimentate cu parametri sau măsuri tehnice echivalente, precum și cerințe de monitorizare și conformitate, cu condiția să se poată obține un nivel echivalent de  protecție a mediului.

Măsurile în cauză, care vizează modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

 

(2) Înainte de adoptarea măsurilor de punere în aplicare menționate la primul alineat, Comisia consultă sectorul și organizațiile nonguvernamentale relevante care promovează protecția mediului și prezintă un raport cu privire la rezultatul consultărilor și la modul în care s-a ținut seama de acestea.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 68a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 68a

 

Cerințe minime

 

(1) Fără a aduce atingere articolului 68, în termen de 12 luni de la publicarea unui document de referință BAT în conformitate cu articolul 14, bazat pe concluziile privind BAT din documentul de referință BAT, Comisia stabilește valori limită de emisie, precum și cerințe de monitorizare și conformitate ca cerințe minime. Valorile limită de emisie pot fi suplimentate cu parametri sau măsuri tehnice echivalente, în cazul în care cu acești parametri echivalenți se obține un nivel echivalent de  protecție a mediului.

 

Astfel de cerințe minime se referă la principalele efecte asupra mediului cauzate de activitățile sau instalațiile vizate și se bazează pe BATAEL.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

 

(2) Înainte de adoptarea măsurilor de punere în aplicare menționate la primul alineat, Comisia consultă sectorul și organizațiile nonguvernamentale relevante care promovează protecția mediului și prezintă un raport cu privire la rezultatul consultărilor și la modul în care s-a ținut seama de acestea.

 

(3) În conformitate cu alineatele (1) și (2), până la 31 decembrie 2011, Comisia stabilește în special valorile limită de emisie, precum și cerințele de monitorizare și conformitate pentru dioxine și furani emise de instalații care desfășoară activitățile menționate la punctele 2.1 și 2.2 din anexa I.

 

Statele membre sau autoritățile competente ale acestora pot stabili valori limită de emisie mai stricte pentru emisiile de dioxine și furani.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 69 alineatul (2).

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate totale a instalațiilor menționate la punctul 1.1, nu se iau în considerare instalațiile de ardere cu o putere termică instalată mai mică de 50 MW și care funcționează mai puțin de 350 de ore pe an.

La calcularea puterii termice instalate totale a instalațiilor menționate la punctul 1.1, nu se iau în considerare instalațiile de ardere cu o putere termică instalată mai mică de 50 MW și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an.

Justificare

În locul unei modificări a pragului, se propune menținerea pragului de 20 MW, modificându‑se însă „regula de minimis” pentru a exclude din calcul instalațiile mai mici.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2.5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) exploatarea de turnătorii de metale neferoase care realizează produse din metal topit, cu o capacitate de producție care depășește 2,4 tone de plumb și cadmiu sau 12 tone de alte metale pe zi.

(c) exploatarea de turnătorii de metale neferoase care realizează produse din metal turnat, cu o capacitate de topire care depășește 2,4 tone de plumb și cadmiu sau 12 tone de alte metale pe zi.

Justificare

Producția de piese turnate „bune” sau „rele” într-o instalație are același efect asupra mediului. În plus, ar fi dificilă aplicarea unui prag exprimat doar în funcție de piesele turnate „bune”. Prin urmare, redactarea textului poate fi îmbunătățită pentru ca descrierea domeniului de aplicare să fie mai precisă și mai clară, fără a schimba radical domeniul de aplicare actual al IPPC.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 5.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.2. Incinerarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 3 tone pe oră.

5.2. Incinerarea și coincinerarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 3 tone pe oră.

Justificare

Coincinerarea este inclusă deja în descrierea altor activități precum producția de ciment. Ar fi însă util să se clarifice faptul că aceasta este într-adevăr acoperită [așa cum s-a procedat în cazul deșeurilor periculoase la punctul 5.1 litera (c)].

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 5.3 - litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) tratare fizico-chimică;

(b) tratare fizico-chimică; cu excepția activităților acoperite de Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale1, din care rezultă doar nămoluri tratate, astfel cum sunt definite acestea în Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură2. Această excepție se aplică doar în cazurile în care s-ar obține cel puțin același nivel de protecție a mediului cu cel prevăzut în prezenta directivă;

 

1 JO L 135, 30.5.1991.

 

2 JO L 181, 4.7.1986.

Justificare

Pentru a evita suprapunerea legislației și pentru a asigura coerența, este justificat să nu se includă instalațiile care intră sub incidența Directivei 91/271/CE privind tratarea apelor urbane reziduale. În plus, amendamentul face o trimitere adecvată la directiva privind nămolurile, mai precis la definiția „nămolurilor tratate”.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 5.3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) tratarea zgurei și a cenușii;

(d) tratarea zgurei și a cenușii neincluse în alte categorii de activități industriale;

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 5.3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) tratarea deșeurilor metalice.

(e) tratarea deșeurilor metalice în concasoare.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 6.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor specii de păsări de curte, altele decât cele menționate la litera (a), sau al diferitelor tipuri de specii menționate la literele (a), (b) și (c) crescute în cadrul aceleiași instalații, pragul se calculează pe baza factorilor de excreție de azot echivalent, în locul pragurilor stabilite mai sus.

În cazul unor specii de păsări de curte, altele decât cele menționate la litera (a), sau al diferitelor tipuri de specii menționate la literele (a), (b) și (c) crescute în cadrul aceleiași instalații, pragul se calculează pe baza factorilor de excreție de azot echivalent, în locul pragurilor stabilite mai sus. Comisia stabilește orientări privind calcularea pragurilor și determinarea factorilor de excreție de azot echivalent.

Justificare

Din punct de vedere tehnic, este dificil să se propună în această fază praguri specifice pentru specii de păsări de curte care nu sunt menționate (în practică doar un număr limitat de exploatații agricole ar fi interesate de specii de păsări de curte care nu sunt menționate în anexa I, de exemplu prepelițe, struți, fazani) sau pentru exploatații agricole mixte. Ca un compromis și având în vedere natura tehnică a chestiunii, Comisia ar trebui să emită orientări.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 6.9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.9 Conservarea lemnului și a produselor din lemn, cu o capacitate de producție mai mare de 75 m3 pe zi.

6.9 Conservarea lemnului și a produselor din lemn, cu o capacitate de producție mai mare de 50 m3 pe zi.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Anexa V – partea 1 – punctul 2 – paragraful de după tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi și pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 și  care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt supuse unei valori limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Instalațiile de ardere cu o putere termică instalată mai mică de 500 MW, care utilizează combustibili lichizi și pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 și  care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt supuse unei valori limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Justificare

Dacă li se permite instalațiilor care utilizează combustibili lichizi și care funcționează la o capacitate de vârf să aibă valori limită de emisie mai puțin stricte pentru SO2, atunci pentru aceste instalații nu ar fi necesare măsuri de împrăștiere secundare, deoarece măsurile primare (în special utilizarea combustibililor lichizi cu mai puțin de 0,5% sulf) ar fi suficiente în toate cazurile. Dat fiind numărul limitat de ore de exploatare pe an, efectul acestora asupra mediului este relativ limitat. În cazul instalațiilor care utilizează combustibili lichizi, derogarea ar trebui limitată la instalațiile cu o putere mai mică de 500 MW, deoarece acestea sunt deja obligate să respecte valori limită de emisie mai stricte în conformitate cu directiva privind instalațiile mari de ardere.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Anexa V – partea 1 – punctul 4 – paragrafele de după tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi cu o putere termică instalată de maxim 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 și care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi și cu o putere termică instalată de maxim 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 și care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 1 iulie 1987 și care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi și cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 1 iulie 1987 și care nu funcționează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Justificare

Dacă li se permite instalațiilor care utilizează combustibili lichizi și care funcționează la o capacitate de vârf să aibă valori limită de emisie mai puțin stricte pentru NOx, astfel cum se propune în compromis, atunci pentru aceste instalații nu ar fi necesare măsuri de împrăștiere secundare (în special reducerea catalitică selectivă), deoarece măsurile primare (în special ajustarea procesului de ardere) ar fi suficiente. Dat fiind numărul limitat de ore de exploatare pe an, efectul acestora asupra mediului este relativ limitat.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Anexa V - partea 1 - punctul 5 - alineatul 4 - paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valorile  limită stabilite la acest punct  nu se aplică turbinelor cu gaz care sunt utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an. Operatorul acestor instalații ține  evidențe privind timpul de funcționare utilizat.

Valorile  limită stabilite la acest punct  nu se aplică turbinelor cu gaz sau motoarelor pe gaz care sunt utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an. Operatorul acestor instalații ține  evidențe privind timpul de funcționare utilizat.

Amendamentul                     74

Propunere de directivă

Anexa V - partea 1 - punctul 5 - alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Turbinele cu gaz pentru care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 și care nu funcționează mai mult de 1 500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de cinci ani, au o valoare limită de emisie de 150 mg/Nm3 NOx.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Anexa V – partea 2 – punctul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valorile limită de emisie stabilite la acest punct nu se aplică turbinelor cu gaz care sunt utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an. Operatorul acestor instalații ține evidențe privind timpul de funcționare utilizat.

Valorile limită de emisie stabilite la acest punct nu se aplică turbinelor cu gaz sau motoarelor pe gaz care sunt utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an. Operatorul acestor instalații ține evidențe privind timpul de funcționare utilizat.

Justificare

Motoarele pe gaz folosite pentru generarea electricității se află deseori în competiție directă cu turbinele cu gaz. Dacă se permite excluderea motoarelor pe gaz utilizate în situații de urgență de la aplicarea valorilor limită de emisie se asigură că acestea sunt tratate în mod egal cu turbinele cu gaz. În cazul acestor instalații, care sunt exploatate un număr limitat de ore și funcționează doar în situații de urgență, aplicarea măsurilor de împrăștiere secundare (în special reducerea catalitică selectivă) ar avea ca rezultat costuri ridicate și foarte puține avantaje pentru mediu, dat fiind numărul limitat al orelor de exploatare într-un an.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Anexa V – partea 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Concentrațiile de SO2, NOx și pulberi  din gazele reziduale de la fiecare instalație de ardere cu o putere termică instalată de cel puțin 100 MW sunt supuse unor măsurători continue.

1. Concentrațiile de SO2, NOx, CO și pulberi  din gazele reziduale de la fiecare instalație de ardere cu o putere termică instalată de cel puțin 100 MW sunt supuse unor măsurători continue.

Concentrația de CO din gazele reziduale de la instalațiile de ardere care utilizează combustibili gazoși cu o putere termică instalată de cel puțin 100 MW este supusă unor măsurători continue.

 

Justificare

Propunerea Comisiei a introdus cerința de monitorizare continuă a CO numai în cazul instalațiilor de ardere care utilizează combustibili gazoși, deoarece pentru aceste instalații a fost definită o valoare limită de emisie în anexa V. Autoritățile competente trebuie să definească în autorizații cerințe de monitorizare în conformitate cu BAT (articolul 17). Cum CO poate fi considerat un parametru relevant pentru toate instalațiile de ardere în vederea controlării procesului de ardere, este important să existe o monitorizare continuă.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Anexa V – partea 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care se efectuează măsurători continue, se consideră că valorile limită de emisie stabilite în părțile 1 și 2 sunt respectate dacă în urma evaluării rezultatelor se arată că, pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaristic, au fost îndeplinite toate condițiile următoare:

1. În cazul în care se efectuează măsurători continue, se consideră că valorile limită de emisie stabilite în părțile 1 și 2 sunt respectate dacă în urma evaluării rezultatelor se arată că, pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaristic, au fost îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) niciuna dintre valorile medii lunare validate nu depășește valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depășește valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depășește 110 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

 

(c) în cazul instalațiilor de ardere compuse doar din cazane care utilizează cărbune cu o putere termică instalată de sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depășește 150 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

 

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră validate pe parcursul anului nu depășesc 200 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2.

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră validate pe parcursul anului nu depășesc 200 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2.

Valorile medii validate se determină după cum se arată în partea 3 punctul 10.

 

În scopul calculării valorilor medii de emisie nu se iau în considerare valorile măsurate în decursul perioadelor prevăzute la articolul 33 alineatele (4) și (5) și la articolul 34, precum și pe parcursul perioadelor de pornire și de oprire.

 

Justificare

The Commission proposal allows additional flexibility when compared to the LCP BREF.

Whereas the BREF BAT levels reflect daily averages, Annex V requires the ELVs to be met on a monthly basis. In addition, daily average values cannot exceed 110% of the ELV and 95% of hourly averages over 1 year shall not exceed more than twice the ELVs.  The Commission proposal makes no distinction between pre-2016 and post-2016 plants. While keeping the same compliance rules for new and existing plants, it is necessary to align them with the BAT conclusions of the BREF which are based on daily averages and not monthly averages.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Anexa VI – partea 6 – punctul 2.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să nu impună realizarea unor măsurători continue pentru HCl, HF și SO2 în instalațiile de incinerare a deșeurilor  sau în instalațiile de  coincinerare a deșeurilor  și să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) sau  nicio măsurătoare  în cazul în care operatorul poate dovedi că emisiile de substanțe poluante menționate mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari decât valorile limită de emisie stabilite.

2.5. Autoritatea competentă poate decide să nu impună realizarea unor măsurători continue pentru HCl, HF și SO2 în instalațiile de incinerare a deșeurilor  sau în instalațiile de  coincinerare a deșeurilor  și să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) în cazul în care operatorul poate dovedi că emisiile de substanțe poluante menționate mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari decât valorile limită de emisie stabilite. Această derogare nu se aplică în cazurile în care se ard deșeuri amestecate din surse diferite.

Autoritatea competentă poate decide să nu impună realizarea unor măsurători continue pentru NOx și să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) în instalațiile existente de incinerare a deșeurilor cu o capacitate nominală de sub 6 tone pe oră sau în instalațiile existente de coincinerare a deșeurilor cu o capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, în cazul în care operatorul poate dovedi, pe baza unor informații privind calitatea deșeurilor în cauză, tehnologiile utilizate și rezultatele monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz mai mari decât valoarea limită de emisie stabilită.

 

Justificare

Propunerea Comisiei prevede cazuri specifice în care autoritatea competentă nu poate solicita măsurători ale HCl, HF și SO2. Propunerea de compromis ține seama de amendamente, care au eliminat flexibilitatea suplimentară propusă.

Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, cazuri specifice în care NOx poate fi supus unor măsurători periodice în locul celor continue. S-au propus mai multe amendamente pentru a elimina flexibilitatea suplimentară propusă.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Anexa VI – partea 6 – punctul 2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să impună realizarea a mai puțin de două măsurători pe an sau a niciunei măsurători pentru metale grele și pentru dioxine și furani  în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să impună realizarea unei singure măsurători pe an pentru metale grele și pentru dioxine și furani  în următoarele cazuri:

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Anexa VI – partea 6 – punctul 2.6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) operatorul poate dovedi că nu se tratează deșeuri electrice sau electronice sau deșeuri ce conțin compuși clorurați.

  • [1]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Protecția mediului cu o abordare integrată privind autorizarea instalațiilor

Țelul propunerii de directivă este prelucrarea și sinteza într-un singur text a șapte directive separate privind emisiile industriale.

52 000 de instalații industriale sunt afectate de procedura legislativă, care împreună sunt responsabile în Europa pentru o mare parte a emisiei în atmosferă a anumitor poluanți și contribuie la ratarea obiectivelor Strategiei tematice privind poluarea aerului.

Proiectul Comisiei prevede o abordare integrată pentru a implica cât mai cuprinzător și echilibrat aspectele privind mediul în procedura de autorizare a instalațiilor. Se tinde spre o limitare efectivă a emisiilor prin intermediul celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care trebuie puse în aplicare cu mai multă consecvență decât până în momentul de față. Denaturarea concurenței în domeniul comunitar, provocată de transpunerea neunitară a legislației existente, se va înlătura pe parcurs.

Raportorul susține strategia Comisiei. Se salută abordarea integrată, cât și înăsprirea la implementare a utilizării celor mai bune tehnici disponibile. Amendamentele au ca obiectiv asigurarea și îmbunătățirea instrumentelor directivei împotriva unei interpretări greșite, simplificarea transpunerii și diminuarea birocrației inutile.

Plasa europeană de siguranță

Prima modificare de bază are ca obiectiv menținerea în forma sa actuală a schimbului de informații fructuos între grupurile de interese cum ar fi industria și organizațiile neguvernamentale („Procesul Sevilla”) pentru descrierea celor mai bune tehnici. Rezultatul acestuia trebuie să fie în continuare întocmirea documentelor de referință BAT.

Se susține introducerea valorilor limită a emisiilor obligatorii din punct de vedere juridic. Propunerea Comisiei prevede deducerea directă a valorilor limită din documentele de referință BAT. Aceasta nu poate fi pusă în practică și urmarea ar fi o influență politică nedorită asupra procesului Sevilla. Din acest motiv, cu cea de a doua modificare de bază pe care o propune raportorul, o comisie de comitologie cu control parlamentar este însărcinată cu stabilirea cel puțin a măsurilor de limitare a emisiilor. Cerințele minime formează o plasă de siguranță europeană care nu trebuie să fie încălcată de nicio instalație.

La nivelul autorităților competente locale se dau măsuri de limitare a emisiilor pentru instalațiile individuale, care rezultă în emisii corespunzătoare cerințelor din documentele de referință BAT, lăsând loc pentru flexibilitate și pentru găsirea modului cel mai bun de a proceda în funcție de condițiile de la fața locului. Astfel se rezolvă o problemă și anume că în cadrul operării normale a fiecărei instalații apar valori maxime ale emisiilor care pot depăși emisiile din descrierile privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile; acestea apar de exemplu la pornirea unei instalații. În niciun caz nu se vor încălca limitele stabilite de plasa europeană de siguranță.

Această propunere aduce un echilibru pentru întocmirea pe de o parte a unui standard european pentru autorizarea instalațiilor industriale. Pe de altă parte oferă statelor membre spațiul de mișcare absolut necesar pentru luarea deciziilor, astfel încât acestea să poată lua în considerare caracteristicile tehnice ale instalației respective, poziția geografică și condițiile locale de mediu.

Limitarea efortului administrativ

Printre obiectivele Comisiei la revizia directivelor se numără printre altele și reducerea birocrației, susținută cu tărie și de către raportor. O serie de amendamente trebuie să îmbunătățească revizia din acest punct de vedere, de exemplu, amendamentele privind flexibilizarea normelor dure privind inspecția instalațiilor și a celor privind sarcina operatorului de a raporta în privința respectării obligațiilor. O degrevare în acest punct vine nu în ultimul rând și în ajutorul autorităților competente, deoarece acestea își pot utiliza capacitățile acolo unde este necesar, de exemplu la instalații care necesită o atenție urgentă sub aspectul securității mediului.

Suplimentar, raportorul propune amendamente pentru a întări importanța Parlamentului în cazul viitoarelor modificări a unor părți mai puțin importante din directivă, respectiv ca, în cazul deciziilor Comisiei, să asigure includerea unei expertize externe și transparența efectelor economice a deciziilor.

Extinderile la domeniul de aplicare a directivei trebuie revocate dacă efectul asupra mediului nu se justifică. Același lucru este valabil pentru dispozițiile privind protecția solului și a apei subterane care este reglementată deja pe plan comunitar sau național.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE

PREȘEDINTE

Ref.: D(2008)53399

Miroslav OUZKÝ

Președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ASP 05F69

Bruxelles

Subiect:        Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)

                    (COM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Stimate domn,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea susmenționată, în conformitate cu articolul 80a, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului prin decizia sa din 10 mai 2007.

Alineatele (3) și (4) ale articolului respectiv au următorul conținut:

„(3) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 150 și 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.

(4) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea implică modificări de fond în afara celor care au fost identificate ca atare, aceasta propune Parlamentului respingerea propunerii și informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea. În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele constată că procedura a devenit fără obiect și informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, care o examinează în conformitate cu procedura normală.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile Grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere, în aviz sau în cele ce urmează și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

Comisia pentru afaceri juridice a considerat, în conformitate cu articolul 80a alineatul (2) și cu articolul 80 alineatul (3), că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru susmenționat au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de codificare și acestea nu au implicat nicio modificare de fond a propunerii.

De asemenea, în urma recomandărilor raportorului pentru aviz și în conformitate cu articolul 80a alineatul (2) și articolul 80 alineatul (3), Comisia pentru afaceri juridice a considerat că următoarele dispoziții, care au fost tăiate deja cu două linii, ar trebui identificate cu ajutorul fondului gri utilizat pentru marcarea modificărilor de fond:

· la articolul 3 punctul 12, eliminarea celei de-a doua teze: „în sensul prezentei definiții, se consideră că sunt interesate organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de legislația internă”;

· la articolul 12 punctul 8, eliminarea textului „starea definită în conformitate cu articolul 23 alineatele (2) și (3)”;

· la articolul 29, cuvântul „între” și textul „cu privire la cele mai performante tehnici disponibile, monitorizarea aferentă și progresul tehnicilor respective”.

Fără a aduce atingere aplicării viitoare a articolului 80a alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că punctele de mai sus sunt conforme cu normele de reformare și codificare, cu condiția să fie revizuite în conformitate cu articolul 80a alineatul (2) și articolul 80 alineatul (3).

În concluzie, în cadrul reuniunii sale din 8-9 septembrie 2008, Comisia pentru afaceri juridice recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii în cauză în conformitate cu sugestiile de mai sus și cu articolul 80a.

Cu stimă,

Giuseppe GARGANI

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

                     Bruxelles,

AVIZ

ÎN ATENȚIA                                  PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

COM(2007) 844 final din 21.12.2007 – 2007/0286 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a textelor legislative, în special punctul 9, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 16, 22, 24 și 31 ianuarie, la 13 februarie și la 3 aprilie 2008 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării[1] propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deșeurile din industria dioxidului de titan, a Directivei 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan, a Directivei 92/112/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1992 privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan, a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, a Directivei 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații, a Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor și a Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari, grupul consultativ, de comun acord, a constatat următoarele:

1. S-a constatat că după data la care propunerea reformată a fost prezentată autorității legislative, Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării a fost abrogată și înlocuită de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (versiune codificată)[2]. Ca urmare, toate trimiterile la Directiva 96/61/CE în textul propunerii reformate ar trebui înțelese ca trimiteri la Directiva 2008/1/CE.

2. Următoarele părți ale propunerii reformate ar fi trebuit să fie identificate cu sublinierea de culoare gri utilizată pentru evidențierea modificărilor de substanță:

- la articolul 3 punctul 5, textul „Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanțe” care este deja tăiat cu două linii;

- la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf, textul „sau pe amplasamente diferite”;

- la articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele „sau pentru mediu” (acestea fiind încadrate de săgețile care indică adaptarea);

- la articolul 35 alineatul (1), ultima teză „Statele membre pot solicita ca această monitorizare să fie efectuată pe cheltuiala operatorului” (deja tăiată cu două linii);

- la articolul 43 alineatul (2), ultima teză „Calibrarea trebuie să se realizeze prin măsurători paralele cu ajutorul metodelor de referință, cel puțin o dată la trei ani” (deja tăiată cu două linii);

- la punctul 1.4 din anexa I, cuvintele „cărbunelui(deja tăiat cu două linii) și „combustibililor”;

- în anexa I, întreaga formulare a punctului 5.1 litera (h) și a punctului 5.1 litera (k);

- la punctul 6.4 litera (b) subpunctul (ii) din anexa I, textul „valoare medie trimestrială(deja tăiat cu două linii);

- la punctul 2 din anexa V partea 1, cuvintele „Huilă și lignit„Biomasă” și „Turbă;

- la punctul 5 din anexa V partea 1, cuvintele „și CO.

3. La articolul 3 punctul 26, textul „în măsura în care” care precede cuvântul „substanțele” ar fi trebuit să fie încadrat de săgețile care indică adaptarea.

4. S-a constatat că la articolul 26 alineatul (3) partea introductivă, cuvintele „informează publicul ”și „și” au fost tăiate cu două linii din greșeală. Respectivele cuvinte ar trebui reintroduse și partea introductivă ar trebui, prin urmare, să fie următoarea: „După luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizații sau adoptarea sau actualizarea normelor generale obligatorii, autoritatea competentă informează publicul și pune la dispoziția publicului următoarele informații:”

5. La articolul 38 alineatul (2) litera (a) punctul (i), trimiterea la „articolul 3 alineatul (21)” ar trebui să fie o trimitere la articolul 3 alineatul (20).

6. La articolul 47 alineatul (4) litera (b), cuvintele „sau coincinerarea” ar fi trebuit să fie încadrate de săgețile care indică adaptarea.

7. La punctul 4 din anexa V partea 1, indicația „(2)”, care precede o partea a textului care a fost tăiată cu două linii, ar fi trebuit de asemenea tăiată cu două linii.

8. La punctul 3 din anexa V partea 3, cuvântul „la” ar fi trebuit să fie încadrat de săgețile care indică adaptarea (împreună cu cuvântul „o dată”).

9. La punctul 1 din anexa VI partea 3, indicația „în partea 5 punctul 2.7” ar trebui adaptată și înlocuită cu „în partea 6 punctul 2.7”.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în cadrul său sau în prezentul aviz. Grupul consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește dispozițiile rămase neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de fond efectuate, propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                            Director General interimar

  • [1]  Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
  • [2]  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

PROCEDURĂ

Titlu

Emisii industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)

Referințe

COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

10.4.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

10.4.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

9.9.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Examinare în comisie

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Data adoptării

22.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

10

5

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Data depunerii

9.2.2009