Postopek : 2007/0286(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0046/2009

Predložena besedila :

A6-0046/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Glasovanja :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0093

POROČILO     ***I
PDF 295kWORD 538k
6.2.2009
PE 407.661v02-00 A6-0046/2009

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (Prenovitev)

(KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Holger Krahmer

(Prenovitev – Člen 80a Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (Prenovitev)

(KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0844),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0002/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(1),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 10. septembra 2008, naslovljenega na Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 80a(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6–0046/2009),

A. ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb obstoječega besedila, zgolj kodifikacija tega besedila brez vsebinskih sprememb,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen glede na priporočila posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter s tehničnimi spremembami, ki jih je odobril Odbor za pravne zadeve, in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava bistveno spremeniti predlog ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, ki so določene v tej direktivi, je treba upoštevati kot nujen, vendar ne zadosten pogoj za doseganje ciljev za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja ter zaščito okolja, vključno s podtalnico, zrakom in tlemi ter javnostjo, na visoki stopnji. Za doseganje teh ciljev je treba določiti strožje mejne vrednosti za onesnaževala, ki jih zajema ta direktiva, vrednosti emisij za druge snovi in sestavine okolja ter druge ustrezne pogoje.

Obrazložitev

Izpostaviti je treba, da je uporaba NRT način za uresničevanje posebnih ciljev iz direktive; uvajanje mejnih vrednosti mora zato biti splošna minimalna zahteva, ki ne predstavlja optimalne rešitve, niti ne zadostuje za potrebno zmanjšanje onesnaževanja in okoljske izpostavljenosti ter z njima povezanih učinkov na zdravje ne glede na stanje okolja.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Da se zagotovi preprečevanje in nadzor onesnaževanja, lahko posamezni obrat deluje le, če ima dovoljenje ali v primeru nekaterih obratov in dejavnosti, pri katerih se uporabljajo organska topila, le če ima dovoljenje ali če je registriran.

(5) Da se zagotovi preprečevanje in nadzor onesnaževanja, lahko posamezni obrat deluje le, če ima dovoljenje ali v primeru nekaterih obratov in dejavnosti, pri katerih se uporabljajo organska topila, le če ima dovoljenje ali če je registriran. Skupno porabo organskih topil je treba zmanjšati.

Obrazložitev

Organska topila so vir onesnaževanja, zato bi morala trajnostna proizvodnja temeljiti na postopkih na vodni osnovi ali brez topil.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Dovoljenje mora vključevati vse potrebne ukrepe za doseganje visoke stopnje varovanja okolja kot celote, vključevati pa mora tudi mejne vrednosti emisij za onesnaževala, ustrezne zahteve za varovanje tal in podtalnice ter zahteve za spremljanje in nadzorovanje. Pogoji dovoljenja morajo biti določeni na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij.

(9) Dovoljenje mora vključevati vse potrebne ukrepe za doseganje visoke stopnje varovanja okolja kot celote, vključevati pa mora tudi mejne vrednosti emisij za onesnaževala, ustrezne zahteve za varovanje tal in podtalnice, zahteve za spremljanje in nadzorovanje ter seznam uporabljenih nevarnih snovi ali pripravkov, kot so opredeljeni v Direktivi Sveta št. 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi1. Pogoji dovoljenja morajo biti določeni na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij.

 

1 UL 196, 16.8.1967, str. 1.

Obrazložitev

Dovoljenje mora vključevati seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo v zadevnem obratu, da se poveča preglednost uporabe takšnih snovi in zagotovi ustrezen temelj za določanje pogojev v dovoljenju.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih okoliščin morajo imeti pristojni organi možnost, da odobrijo odstopanja s katerimi omogočijo, da mejne vrednosti emisij presežejo vrednosti emisij, ki se nanašajo na najboljše razpoložljive tehnologije, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Takšna odstopanja morajo temeljiti na dobro opredeljenih merilih in ne smejo preseči mejnih vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva.

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih okoliščin morajo imeti pristojni organi možnost, da določijo mejne vrednosti emisij, enakovredne parametre ali tehnične ukrepe, katerih končni rezultat so vrednosti emisij, ki lahko presežejo vrednosti emisij, ki se nanašajo na najboljše razpoložljive tehnologije, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Obrazložitev

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju morajo zato vključevati spremljanje stanja tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob dokončnem prenehanju dejavnosti sanirati lokacijo.

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje obrata ne povzroča večjega poslabšanja kakovosti tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju morajo zato, kadar je potrebno in primerno, vključevati spremljanje stanja tal in podtalnice, kot tudi zahtevo po sanaciji lokacije ob dokončnem prenehanju dejavnosti v skladu z zahtevami iz zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje. Takoj ko začne veljati zakonodaja Skupnosti za spremembo Direktive 2004/35/ES ali zaščito tal, mora Komisija pregledati določbe o zaščiti tal in podtalnice iz te direktive, da bi zagotovila doslednost in preprečila sovpadanje.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Da se zagotovi učinkovito izvajanje in izvrševanje te direktive, morajo upravljavci pristojnemu organu redno poročati o skladnosti s pogoji v dovoljenju. Države članice morajo zagotoviti, da v primeru neskladnosti s to direktivo upravljavec in pristojni organ sprejmeta potrebne ukrepe ter zagotovita sistem okoljskih inšpekcijskih pregledov.

(17) Da se zagotovi učinkovito izvajanje in izvrševanje te direktive, morajo upravljavci pristojnemu organu redno poročati o skladnosti s pogoji v dovoljenju. Države članice morajo zagotoviti, da upravljavci upoštevajo te pogoje ter da v primeru neskladnosti s to direktivo upravljavec in pristojni organ sprejmeta potrebne ukrepe ter zagotovita sistem okoljskih inšpekcijskih pregledov. Za določitev najprimernejšega režima izvrševanja, vključno z upoštevanjem mejnih vrednosti emisij, so zadolžene države članice.

Obrazložitev

Režime izvrševanja morajo določiti države članice.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Potrebno je učinkovito sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev, da se omogoči, da javnost izrazi mnenja in skrbi, ki lahko zadevajo te odločitve, nosilec odločitev pa se jih zaveda ter tako poveča odgovornost in transparentnost procesa odločanja in prispeva k zavesti javnosti o okoljskih vprašanjih in podpori sprejetim odločitvam. Člani zadevne javnosti morajo imeti dostop do sodišč, da bi prispevali k varovanju pravice živeti v okolju, ki je primerno za osebno zdravje in dobro počutje.

(18) Ob upoštevanju določb Aarhuške konvencije je potrebno učinkovito sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev, da se omogoči, da javnost izrazi mnenja in skrbi, ki lahko zadevajo te odločitve, nosilec odločitev pa se jih zaveda ter tako poveča odgovornost in transparentnost procesa odločanja in prispeva k zavesti javnosti o okoljskih vprašanjih in podpori sprejetim odločitvam. Člani zadevne javnosti morajo imeti dostop do sodišč, da bi prispevali k varovanju pravice živeti v okolju, ki je primerno za osebno zdravje in dobro počutje.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je navesti konkreten dokument Evropske unije, sklenjen v Aarhusu dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Obrati, ki proizvajajo titanov dioksid, lahko povzročijo znatno onesnaževanje zraka in vode. Za zmanjšanje teh učinkov je treba za nekatere vrste onesnaževal določiti strožje mejne vrednosti emisij na ravni Skupnosti.

(24) Obrati, ki proizvajajo titanov dioksid, lahko povzročijo znatno onesnaževanje zraka in vode ter pomenijo toksikološko tveganje. Za zmanjšanje teh učinkov je treba za nekatere vrste onesnaževal določiti strožje mejne vrednosti emisij na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Titanov dioksid lahko pomeni toksikološko tveganje, ker draži kožo, oči in sluznico dihal.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Zlasti je treba Komisiji dodeliti pooblastila za določitev meril za odobritev odstopanj od vrednosti emisij, ki so povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT in za določanje pogostosti rednega spremljanja in vsebine izhodiščnega poročila ter meril, ki se bodo uporabila pri ocenjevanju okoljskih tveganj. Komisiji je prav tako treba dodeliti pooblastila za sprejemanje ukrepov glede razvoja in uporabe nastajajočih tehnologij, v nekaterih primerih za določanje povprečnih mejnih vrednosti emisij za žveplov dioksid, za določanje datuma od katerega se izvajajo stalne meritve emisij težkih kovin, dioksinov in furanov v zrak, za določanje vrste in oblike informacij, ki jih morajo države članice dati na voljo Komisiji o izvajanju te direktive in za prilagajanje prilog V do VIII znanstvenemu in tehničnemu napredku. V primeru sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov to lahko vključuje določanje meril, na podlagi katerih se lahko dovolijo odstopanja od rednega spremljanja celotnih emisij prahu. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in je njihov namen sprememba nebistvenih elementov te direktive ali dopolnitev te direktive z dodajanjem novih nebistvenih elementov, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Obrazložitev

Načelo subsidiarnosti je treba upoštevati. Poleg tega je sodelovanje interesnih skupin, na primer strokovnjakov industrije, v postopkih nujno. Tehnično znanje je potrebno za razvoj tehnično brezhibnih in izvedljivih pristopov.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice naj določijo pravila o kaznih za kršitve določb te direktive in zagotovijo njihovo izvajanje. Navedene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(27) V skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, naj države članice določijo pravila o kaznih za kršitve določb te direktive in zagotovijo njihovo izvajanje. Navedene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Obrazložitev

Predlog spremembe želi pojasniti določbe in državam članicam omogočiti kazenski pregon povzročiteljev obremenitev.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a) Da bi obravnavali resne težave, ki jih povzročajo emisije dioksinov, furanov in drugih pomembnih onesnaževal iz obratov, ki proizvajajo surovo železo in jeklo ter zlasti sintrirano železovo rudo, mora za takšne obrate do 31. decembra 2011 prednostno in v vsakem primeru veljati postopek iz te direktive.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) „vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ pomenijo vrednosti emisij, ki so rezultat uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij pri običajnih pogojih obratovanja, kot so opredeljene v referenčnih dokumentih NRT, ter ki so izražene v obliki povprečja v določenem časovnem obdobju in pod določenimi referenčnimi pogoji;

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 3 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „zadevna javnost“ pomeni javnost, na katero vpliva ali bi verjetno vplivalo odločanje o izdaji ali obnavljanju dovoljenja ali pogojev v dovoljenju, ali ima interes pri takem odločanju;

(12) „zadevna javnost“ pomeni javnost, na katero vpliva ali bi verjetno vplivalo odločanje o izdaji ali obnavljanju dovoljenja ali pogojev v dovoljenju, ali ima interes pri takem odločanju; v tej opredelitvi se šteje, da imajo interes nevladne organizacije, ki pospešujejo varstvo okolja in izpolnjujejo zahteve ustrezne nacionalne zakonodaje;

Obrazložitev

Komisija je s črtanjem zadnjega stavka v nasprotju z Aarhuško konvencijo in bi ga bilo treba zato preklicati.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, lahko zagotovila večjo stopnjo varovanja okolja ali večje prihranke pri stroških kot obstoječe najboljše razpoložljive tehnologije

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, ki bi pod pogojem, da bi bila preizkušena v industriji in tržno razvita, zagotovila večjo ali vsaj enako stopnjo varovanja okolja ter večje prihranke pri stroških kot obstoječe najboljše razpoložljive tehnologije;

Obrazložitev

Improves definition.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni količinsko opredeljene informacije o stanju onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi snovmi;

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni količinsko opredeljene informacije o stanju onesnaženja tal in podtalnice z večjimi količinami pomembnih nevarnih snovi;

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 3 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) „okoljski inšpekcijski pregled“ pomeni vsako dejavnost, ki vključuje preverjanje, ali posamezen obrat izpolnjuje ustrezne okoljske zahteve;

Obrazložitev

Pojem „okoljski inšpekcijski pregled“ si različne države članice drugače razlagajo. Zato je potrebna jasna opredelitev za enotno poročanje o izvajanju direktive.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 3 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a) „splošni zavezujoči predpisi“ pomenijo mejne vrednosti ali druge pogoje, določene v okoljski zakonodaji vsaj na ravni sektorja, ki so sprejeti z namenom, da se neposredno uporabljajo za določanje pogojev v dovoljenju;

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev splošnih zavezujočih pravil.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dovoljenje lahko zajema dva ali več obratov ali delov obratov , ki jih upravlja isti upravljavec na istem kraju ali na različnih krajih;

2. Države članice lahko zagotovijo, da dovoljenje zajema dva ali več obratov ali delov obratov , ki jih upravlja isti upravljavec na istem kraju ali na različnih krajih;

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, mora vsak obrat obratovati skladno z zahtevami te direktive.

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, mora vsak posamezni obrat obratovati skladno z zahtevami te direktive.

Obrazložitev

Predlagani dogovor za pojasnitev, da je ta možnost prepuščena državam članicam in da te niso prisiljene uporabiti te prožnosti (če na primer njihove organizacije za izdajo dovoljenj ne dopuščajo takšnega sistema).

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dve ali več fizičnih ali pravnih oseb so lahko skupni upravljavci obrata ali kurilne naprave, sežigalnice komunalnih odpadkov ali naprave za sosežig komunalnih odpadkov ali upravljavci različnih delov obrata ali naprave.

Države članice lahko zagotovijo, da sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb lahko skupni upravljavci obrata ali kurilne naprave, sežigalnice komunalnih odpadkov ali naprave za sosežig komunalnih odpadkov ali upravljavci različnih delov obrata ali naprave. Za prevzem odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti iz direktive se določi posamezna fizična ali pravna oseba.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v dovoljenju najmanj vsakih dvanajst mesecev;

(1) da upravljavec pristojnemu organu zagotovi ustrezne podatke o skladnosti s pogoji v dovoljenju najmanj vsakih štiriindvajset mesecev, ki so takoj na voljo na spletu. Če se pri inšpekcijskem pregledu v skladu s členom 25 ugotovi kršitev pogojev v dovoljenju, je poročanje bolj pogosto in se izvaja vsaj na dvanajst mesecev.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če kršitev povzroča nevarnost za zdravje ljudi ali okolje in če skladnost ni ponovno vzpostavljena v skladu s točko (b) prvega pododstavka, se dejavnost obrata ali kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov prekine.

Če kršitev povzroča veliko nevarnost za zdravje ljudi ali okolje in če skladnost ni ponovno vzpostavljena v skladu s točko (b) prvega pododstavka, se dejavnost obrata ali kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov prekine.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 12 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi stanje, kot je opredeljeno v členu 23(2) in (3).

(8) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi zadovoljivo stanje v skladu z zahtevami člena 23(2) in (3).

 

 

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega poročila;

(e) izhodiščnega poročila z informacijami o nevarnih snoveh, če dejavnost vključuje te snovi v velikih količinah;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) ukrepov za preprečevanje in predelavo odpadkov, nastalih v obratu;

(h) ukrepov za preprečevanje in predelavo odpadkov, nastalih v obratu, če je potrebno;

Obrazložitev

Za nekatere naprave, kot so kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 20–50 MW (če bi se zanje uporabljala prenovljena direktiva), je nujnost teh ukrepov vprašljiva. Glavna skrb pri teh napravah zadeva vpliv emisij v zrak, zato menimo, da je v celoti usklajen pristop, ki bi vključeval ukrepe za preprečevanje in nadzor emisij v tla in vodo (tj. vpliv odpadkov), nepotreben.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) glavne alternative predlaganim tehnološkim postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj preučil v osnutku.

(k) glavne ustrezne alternative predlaganim tehnološkim postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj preučil v osnutku.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vloga za dovoljenje vsebuje tudi poljuden povzetek vsebin, navedenih v prvem pododstavku.

Vloga za dovoljenje vsebuje tudi poljuden povzetek vsebin, navedenih v prvem pododstavku, in po potrebi izhodiščno poročilo.

Obrazložitev

Zahteva o izhodiščnem poročilu bi morala veljati samo za večje naprave.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Referenčni dokumenti NRT

Referenčni dokumenti NRT in izmenjava informacij

1. Komisija sprejme referenčne dokumente, ki temeljijo na rezultatih izmenjave informacij iz člena 29.

1. Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami, predstavniki njihovih ustreznih pristojnih organov, upravljavci in ponudniki tehnologij, ki zastopajo zadevno industrijo, nevladnimi organizacijami za spodbujanje varstva okolja ter Komisijo v zvezi z:

 

(a) delovanjem obratov v smislu emisij, onesnaževanja, porabe in vrste surovin, rabe energije ter proizvodnje odpadkov; ter

 

(b) uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, z njimi povezanim spremljanjem stanja in njihovim razvojem.

 

Komisija vzpostavi forum za izmenjavo informacij, ki ga sestavljajo države članice, predstavniki njihovih ustreznih pristojnih organov, predstavniki zadevnih industrijskih panog in nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja, in sicer za organizacijo izmenjave informacij iz tega odstavka.

 

Komisija pripravi smernice za izmenjavo informacij, vključno z zbiranjem podatkov in določanjem vsebine referenčnih dokumentov NRT. Komisija v zvezi s tem objavi poročilo o oceni, ki je na voljo na internetu.

 

1a. Komisija objavi rezultat izmenjave informacij iz odstavka 1 kot nov ali posodobljen referenčni dokument NRT.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z njimi povezane vrednosti emisij in spremljanje, spremljanje stanja tal in podtalnice ter sanacijo lokacije in nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija pregleda in dopolni referenčne dokumente NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z njimi povezane vrednosti emisij, vrednosti porabe in spremljanje, spremljanje stanja tal in podtalnice, sanacijo lokacije ter nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo merila iz Priloge III, revizija pa se zaključi v osmih letih od objave predhodne različice. Komisija zagotovi, da so zaključki glede NRT v referenčnih dokumentih NRT na voljo v uradnih jezikih držav članic. Komisija na zahtevo države članice da na voljo celoten referenčni dokument NRT v zahtevanem jeziku.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ustrezne zahteve, ki zagotavljajo varstvo tal in podzemne vode ter ukrepe za ravnanje z odpadki, nastalimi v obratu;

(b) po potrebi ustrezne zahteve, ki zagotavljajo varstvo tal in podzemne vode ter ukrepe za ravnanje z odpadki, nastalimi v obratu;

Obrazložitev

Ohranjanje prožnosti je ključnega pomena, zato se priporoča, da se ponovno dodajo besede „po potrebi“.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zahteve po rednem spremljanju glede nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji obrata;

(d) zahteve po rednem spremljanju glede pomembnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lokaciji v večjih količinah, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji obrata;

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če obrat ali del obrata ni zajet v referenčnih dokumentih NRT ali če navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh možnih vplivov dejavnosti na okolje, pristojni organ določi najboljše razpoložljive tehnologije za zadevni obrat ali dejavnosti na podlagi meril iz Priloge III in temu ustrezno določi pogoje v dovoljenju.

4. Če obrat ali del obrata ni zajet v referenčnih dokumentih NRT ali če navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh možnih vplivov dejavnosti na okolje, pristojni organ v posvetovanju z upravljavcem določi vrednosti emisij, ki se lahko dosežejo z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami za zadevni obrat ali dejavnosti na podlagi meril iz Priloge III in temu ustrezno določi pogoje v dovoljenju.

Obrazložitev

Upravljavec najbolje pozna svoje postopke, zato ga je treba vključiti v določanje vrednosti emisij, ki se lahko dosežejo z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Pristojni organ določi mejne vrednosti emisij ter zahteve po spremljanju in skladnosti za zagotovitev, da se vrednosti emisij, povezane z NRT, ne presežejo.

 

Mejne vrednosti emisij se lahko dopolnijo z enakovrednimi parametri ali tehničnimi ukrepi, če se s tem lahko doseže enaka stopnja varstva okolja.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 2 lahko pristojni organ v posebnih primerih na podlagi ocene okoljskih in ekonomskih stroškov in koristi ter ob upoštevanju tehničnih značilnosti zadevnega obrata, njegovega geografskega položaja in lokalnih okoljskih pogojev določi mejne vrednosti emisij, ki presegajo vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 2 lahko pristojni organ v izjemnih primerih, ki izhajajo iz ocene okoljskih in ekonomskih stroškov in koristi ter ob upoštevanju tehničnih značilnosti zadevnega obrata, njegovega geografskega položaja in lokalnih okoljskih razmer določi mejne vrednosti emisij, enakovredne parametre ali tehnične ukrepe ter zahteve po spremljanju in skladnosti tako, da se vrednosti emisij, povezane z NRT, lahko presežejo.

Vendar, kjer je primerno, te mejne vrednosti emisij ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri ali tehnični ukrepi ne presegajo mejnih vrednosti emisij v skladu s členom 68(a) ali, kjer je primerno, iz prilog V do VIII.

 

Države članice zagotovijo, da zadevna javnost dovolj zgodaj dobi učinkovite možnosti za sodelovanje pri postopku odločanja o odobritvi odstopanj, navedenih v tem odstavku.

 

Če so mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri in tehnični ukrepi določeni v skladu s tem odstavkom, potem je treba v prilogi k pogojem v dovoljenju dokumentirati in utemeljiti razloge za odobritev odstopanja od vrednosti emisij, povezanih z NRT, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Komisija lahko določi merila za odobritev odstopanj iz tega odstavka.

Komisija lahko določi merila za odobritev odstopanj iz tega odstavka.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se redno spremljanje izvaja vsaj enkrat vsakih sedem let.

Brez poseganja v prvi pododstavek se redno spremljanje izvaja vsaj enkrat vsakih pet let za podtalnico in deset let za tla, razen če to spremljanje temelji na sistematičnem ocenjevanju tveganja za onesnaženje.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Splošni zavezujoči predpisi temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah brez predpisovanja uporabe katere koli metode ali določenega tehnološkega postopka.

2. Splošni zavezujoči predpisi temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah brez predpisovanja uporabe katere koli metode ali določenega tehnološkega postopka, da se zagotovi skladnost s členoma 15 in 16.

Države članice zagotovijo, da splošni zavezujoči predpisi vsebujejo mejne vrednosti emisij ali enakovredne parametre ali tehnične ukrepe, ki ne presegajo vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

 

Obrazložitev

Odstavka 2 in 3 se nanašata na določanje pogojev v splošnih zavezujočih predpisih in njihovi reviziji po objavi novega referenčnega dokumenta NRT. Namesto da bi ponovno obravnavali vprašanja v zvezi z NRT in pregledom dovoljenj, ta dogovor predlaga vzpostavitev neposredne povezave do členov o NRT in referenčnih dokumentih NRT (člena 15 in 16) ter o pregledu dovoljenj (člen 22).

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se splošni zavezujoči predpisi posodabljajo, tako da sledijo razvoju dogodkov na področju najboljših razpoložljivih tehnologij.

3. Države članice zagotovijo, da se splošni zavezujoči predpisi posodabljajo, tako da sledijo razvoju dogodkov na področju najboljših razpoložljivih tehnologij, da se zagotovi skladnost s členom 22.

Če Komisija sprejme nove ali posodobljene referenčne dokumente NRT, države članice v štirih letih po objavi po potrebi ponovno preverijo in posodobijo splošne zavezujoče predpise za zadevne obrate.

 

Obrazložitev

Odstavka 2 in 3 se nanašata na določanje pogojev v splošnih zavezujočih predpisih in njihovi reviziji po objavi novega referenčnega dokumenta NRT. Namesto da bi ponovno obravnavali vprašanja v zvezi z NRT in pregledom dovoljenj, ta dogovor predlaga vzpostavitev neposredne povezave do členov o NRT in referenčnih dokumentih NRT (člena 15 in 16) ter o pregledu dovoljenj (člen 22).

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni organ sledi razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij ali je o njem obveščen ter da je obveščen o morebitnih novih ali posodobljenih referenčnih dokumentih.

Države članice zagotovijo, da pristojni organ sledi razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij ali je o njem obveščen, da je obveščen o morebitnih novih ali posodobljenih referenčnih dokumentih NRT ter da obvešča tudi zadevno javnost.

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice obveščajo zadevno javnost o razvoju referenčnih dokumentov NRT.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali posodobljene referenčne dokumente NRT, države članice v štirih letih po objavi zagotovijo, da pristojni organ po potrebi ponovno preveri ali posodobi pogoje v dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija objavi nove ali posodobljene referenčne dokumente NRT, države članice v štirih letih po objavi zagotovijo, da pristojni organ ponovno preveri in po potrebi posodobi pogoje v dovoljenju za zadevne obrate.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij omogoča pomembno zmanjšanje emisij,

(b) bistvene spremembe najboljših razpoložljivih tehnologij omogočajo pomembno zmanjšanje emisij,

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)če je potrebna skladnost s predpisano kakovostjo okolja v skladu s členom 19.

(d) če je potrebna skladnost z Direktivo 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka1 ali s predpisano kakovostjo okolja v skladu s členom 19.

 

1UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode in Direktivo 20../../ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES pristojni organ zagotovi, da se ob dokončnem prenehanju dejavnosti izvajajo pogoji v dovoljenju, določeni za zagotovitev upoštevanja načela iz točke (8) člena 12.

1. Brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem1, Direktivo 2009/.../ES Evropskega Parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja2 in Direktivo 2009/../ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES3 pristojni organ zagotovi, da se ob dokončnem prenehanju dejavnosti izvajajo pogoji v dovoljenju, določeni za zagotovitev upoštevanja načela iz točke (8) člena 12.

 

_________________

 

1 UL L ...

 

2 UL L ... (KOM(2007)0051).

 

3 UL L ... (KOM (2006)0232).

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali izpust nevarnih snovi, upravljavec ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na kraju obrata pripravi izhodiščno poročilo, preden začne z obratovanjem obrata ali preden je dovoljenje za obrat posodobljeno. Poročilo vsebuje količinsko opredeljene informacije, ki so potrebne za določitev začetnega stanja tal in podtalnice.

2. Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali izpust večjih količin nevarnih snovi, upravljavec ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na kraju obrata pripravi izhodiščno poročilo, preden začne z obratovanjem obrata ali preden je dovoljenje za obrat posodobljeno. Poročilo vsebuje količinsko opredeljene informacije, ki so potrebne za določitev začetnega stanja tal in podtalnice glede na večje količine nevarnih snovi.

Komisija določi merila za vsebino izhodiščnega poročila.

Komisija določi splošna merila za vsebino izhodiščnega poročila.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih določb te direktive s tem, da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih določb te direktive s tem, da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat v primerjavi z začetnim stanjem, določenim v izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, povzročil kakršno koli onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo povrne v navedeno začetno stanje.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti upravljavec obvesti pristojni organ in oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat v primerjavi z začetnim stanjem, določenim v izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, povzročil kakršno koli onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo povrne v navedeno začetno stanje.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročanje o skladnosti

Primerjava emisij z vrednostmi emisij, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 vključuje primerjavo med delovanjem obrata, vključno z vrednostjo emisij, in najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Ustrezni podatki o skladnosti s pogoji v dovoljenju iz točke (1) člena 8 vključujejo primerjavo med emisijami in vrednostmi emisij, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Ti podatki so nemudoma dostopni na spletu.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pristojni organ na podlagi inšpekcijskih načrtov redno pripravlja inšpekcijske programe, ki določajo pogostost obiskov na kraju samem za različne vrste obratov.

4. Pristojni organ na podlagi inšpekcijskih načrtov redno pripravlja inšpekcijske programe, ki določajo pogostost obiskov na kraju samem za različne vrste obratov.

 

Države članice zagotovijo zadostno število usposobljenega osebja za opravljanje teh inšpekcijskih pregledov.

Navedeni programi za vsak obrat vključujejo vsaj en obisk na kraju samem vsakih dvanajst mesecev, razen če navedeni programi ne temeljijo na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat vključujejo vsaj en naključen obisk na kraju samem vsakih osemnajst mesecev. Pogostost pregledov se poveča vsaj na šest mesecev, če inšpekcijski pregled pokaže na neskladnost s pogoji v dovoljenju.

 

Če navedeni programi temeljijo na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj posameznega zadevnega obrata, se pogostost obiskov na kraju samem lahko zmanjša na najmanj enega vsakih 24 mesecev.

 

Sistematično ocenjevanje okoljskih tveganj temelji na objektivnih merilih, kot so:

 

(a) evidenca o skladnosti upravljavca s pogoji v dovoljenju;

 

(b) vplivi, ki jih ima obrat na okolje in zdravje ljudi;

 

(c) sodelovanje upravljavca v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 ali izvajanje enakovrednih sistemov za ravnanje z okoljem.

Komisija določi merila za oceno okoljskih tveganj.

Komisija lahko določi nadaljnja merila za oceno okoljskih tveganj.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih določb te direktive s tem, da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih določb te direktive s tem, da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo z namenom preiskave resnih okoljskih pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih dogodkov in primerov neskladnosti, takoj ko je mogoče in, kjer je primerno, pred izdajo, ponovnim preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

6. Izredni naključni inšpekcijski pregledi se izvajajo z namenom preiskave resnih in utemeljenih okoljskih pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih dogodkov in primerov neskladnosti ali dejavnikov, ki resno vplivajo na zdravje ljudi, takoj ko je mogoče in, kjer je primerno, pred izdajo, ponovnim preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

 

Pristojni organi od upravljavcev lahko zahtevajo, da pri izvajanju tovrstnih izrednih inšpekcijskih pregledov zagotovijo vse informacije, da se raziščejo razsežnosti nesreče, izrednega dogodka ali primera neskladnosti, vključno z zdravstveno statistiko.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

O poročilu se obvesti zadevnega upravljavca in se v dveh mesecih po pregledu omogoči javni dostop do poročila.

O poročilu se obvesti zadevnega upravljavca v dveh mesecih. Pristojni organ v štirih mesecih po pregledu omogoči javni dostop do poročila na spletu.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejetje splošnih zavezujočih predpisov, kot določata člena 7 in 18.

(d) obnovitev dovoljenja ali pogojev v dovoljenju za obrat, za katerega se odobri odstopanje v skladu s členom 16(3).

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Šteje se, da imajo interes nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo zahteve iz nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljata, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

črtano

(a) za novi obrat ali znatno spremembo obrata velja Direktiva 85/337/EGS;

 

(b) splošni zavezujoči predpisi zajemajo vse potrebne pogoje v dovoljenju;

 

(c) ni potrebe po vzpostavitvi strožjih zahtev za skladnost s členom 19.

 

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 3 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o sprejetju ali posodobitvi splošnih zavezujočih predpisov sprejeta, pristojni organ da javnosti na razpolago naslednje podatke:

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu preverjanju ali posodobitvi dovoljenja sprejeta, pristojni organ da javnosti na razpolago naslednje podatke:

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) kako so bile določene mejne vrednosti emisij, vključene v dovoljenje, ali splošni zavezujoči predpisi glede na najboljše razpoložljive tehnologije in z njimi povezane vrednosti emisij, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT;

(e) kako so bili določeni pogoji v dovoljenju iz člena 15 glede na najboljše razpoložljive tehnologije in z njimi povezane vrednosti emisij, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT;

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) če se odobri odstopanje v skladu s členom 16(3), razloge za to odstopanje in določeni pogoji;

(f) če se odobri odstopanje v skladu s členom 16(3), posebne razloge za to odstopanje, ki temeljijo na merilih iz člena 16(3), in določene pogoje;

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) rezultat ponovnega preverjanja splošnih zavezujočih predpisov iz člena 18(3) in dovoljenj iz člena 22 (1), (3) in (4);

(g) rezultat ponovnega preverjanja dovoljenj iz člena 22 (1), (3) in (4);

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da so informacije, navedene v točkah (a) do (g), nemudoma dosegljive na spletu.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

črtano

Izmenjava informacij

 

Komisija organizira izmenjavo informacij z državami članicami, zadevnimi panogami in nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo varstvo okolja, glede:

 

(a) delovanja obratov v smislu emisij, onesnaževanja, porabe in vrste surovin, rabe energije in proizvodnje odpadkov;

 

(b) uporabljenih tehnologij, z njimi povezanega spremljanja stanja in njihovega razvoja.

 

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 30 – odstavek 2 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka Komisija sprejme ukrepe za določitev:

Za namene prvega pododstavka Komisija sprejme naslednja merila:

Obrazložitev

Predlog se zavzema za ohranitev komitologije, ob tem pa poudarja, da se sprejmejo merila (ne ukrepi).

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kadar se zmogljivost kurilne naprave poveča, se mejne vrednosti emisij, določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za del naprave, ki ga zadeva sprememba, ter določijo glede na vhodno toplotno moč celotne kurilne naprave.

6. Kadar se zmogljivost kurilne naprave poveča za najmanj 20 MW, se mejne vrednosti emisij, določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za del naprave, ki ga zadeva sprememba, ter določijo glede na vhodno toplotno moč celotne kurilne naprave.

Obrazložitev

Ta določba ne bi smela zajemati manjših povečav zmogljivosti kurilnih naprav.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice skladno z delom 3 Priloge V zagotovijo, da se izvaja spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak.

1. Države članice skladno z delom 3 Priloge V zagotovijo, da se izvaja spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak. Države članice lahko zahtevajo, da stroške spremljanja poravna upravljavec.

Obrazložitev

To besedilo je bilo črtano v direktivi o velikih kurilnih napravah. Ponovno se vključi zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so Komisiji na voljo podatki o izvajanju te Direktive, reprezentativni podatki o emisijah in drugih učinkih na okolje, podatki o mejnih vrednostih emisij ter o uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij v skladu s členoma 15 in 16.

1. Države članice zagotovijo, da so Komisiji na voljo podatki o izvajanju te Direktive, reprezentativni podatki o emisijah in drugih učinkih na okolje, podatki o mejnih vrednostih emisij, o uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij v skladu s členoma 15 in 16 ter o odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 16(3).

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice razvijejo in redno nadgrajujejo nacionalne informacijske sisteme, da omogočijo dostop do informacij iz prvega pododstavka v elektronski obliki.

Države članice razvijejo in redno nadgrajujejo nacionalne informacijske sisteme, da omogočijo dostop do informacij iz prvega pododstavka v elektronski obliki. Države članice dajo povzetek informacij na voljo javnosti.

Obrazložitev

Da se zagotovijo vsa nujna orodja, ki jih Komisija potrebuje za spremljanje uporabe direktive ter za oceno, kako se uporabljajo odstopanja od NRT, je od držav članic treba zahtevati, da poročajo o uporabi te možnosti. Poleg tega morajo biti podatki, ki jih zagotovijo države članice o uporabi NRT in stopnjah emisij, namenjeni tudi pregledu referenčnih dokumentov NRT. Zbirna poročila glede izvajanja morajo biti posredovana, da se zagotovi ustrezno obveščanje javnosti.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij bo Komisija dela 3 in 4 Priloge V, dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 6, 7 in 8 Priloge VII ter dele 2 in 4 Priloge VIII prilagodila znanstvenemu in tehničnemu napredku.

1. Na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij, kot so opisane v zadevnih referenčnih dokumentih NRT, bo Komisija v 12 mesecih od objave referenčnega dokumenta NRT iz člena 14 na podlagi zaključkov NRT v referenčnem dokumentu NRT prilagodila priloge V, VI, VII in VIII z določitvijo mejnih vrednosti emisij kot minimalnih zahtev. Mejne vrednosti emisij se lahko dopolnijo z enakovrednimi parametri ali tehničnimi ukrepi ter zahtevami po spremljanju in skladnosti, če se s tem lahko doseže enaka stopnja varstva okolja.

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

 

2. Komisija se pred sprejetjem izvedbenih ukrepov iz prvega odstavka posvetuje z ustreznim industrijskim sektorjem in nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo varstvo okolja, ter poroča o rezultatih posvetovanja in o tem, kako ga je upoštevala.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 68a

 

Minimalne zahteve

 

1. Komisija brez poseganja v člen 68 v 12 mesecih od objave referenčnega dokumenta NRT v skladu s členom 14 na podlagi zaključkov NRT v referenčnem dokumentu NRT določi mejne vrednosti emisij pa tudi zahteve po spremljanju in skladnosti kot minimalne zahteve. Mejne vrednosti emisij se lahko dopolnijo z enakovrednimi parametri ali tehničnimi ukrepi, če se s temi parametri lahko doseže enaka stopnja varstva okolja.

 

Tovrstne minimalne zahteve so namenjene omejevanju velikih vplivov zadevnih dejavnosti ali obratov na okolje in temeljijo na vrednostih emisij, povezanih z NRT.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

 

2. Komisija se pred sprejetjem izvedbenih ukrepov iz prvega odstavka posvetuje z ustreznim industrijskim sektorjem in nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo varstvo okolja, ter poroča o rezultatih posvetovanja in o tem, kako ga je upoštevala.

 

3. V skladu z odstavkoma 1 in 2 Komisija do 31. decembra 2011 določi mejne vrednosti emisij pa tudi zahteve po spremljanju in skladnosti zlasti za izpuste dioksinov in furanov iz obratov, ki izvajajo dejavnosti iz točk 2.1 in 2.2 Priloge I.

 

Države članice ali njihovi pristojni organi lahko določijo strožje mejne vrednosti emisij za emisije dioksinov in furanov.

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW, ki ne obratujejo več kot 350 ur letno, niso vključene v izračun skupne vhodne toplotne moči obratov iz točke 1.1.

Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW, ki ne obratujejo več kot 500 ur letno, niso vključene v izračun skupne vhodne toplotne moči obratov iz točke 1.1.

Obrazložitev

Predlaga se, da se prag 20 MW ohrani, spremeni pa naj se pravilo „de minimis“, da bi iz izračuna izvzeli več majhnih obratov.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Priloga I – točka 2.5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) obratovanje livarn barvnih kovin, ki ulivajo kovinske izdelke, s proizvodno zmogljivostjo dobrih odlitkov nad 2,4 tone na dan za svinec in kadmij ali 12 ton na dan za vse druge kovine.

(c) obratovanje livarn barvnih kovin, ki ulivajo kovinske izdelke, s talilno zmogljivostjo nad 2,4 tone na dan za svinec in kadmij ali 12 ton na dan za vse druge kovine.

Obrazložitev

Proizvodnja „dobrih“ ali „slabih“ odlitkov v obratu ima enak vpliv na okolje. Poleg tega bi bilo težavno uvesti prag, izražen le glede na „dober odlitek“. Zato se besedilo lahko izboljša, da bi natančneje in jasneje opisali področje uporabe, ne da bi bistveno spreminjali sedanjega področja uporabe direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Priloga I – točka 5.2 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.2. Sežiganje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 3 tone na uro.

5.2. Sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 3 tone na uro.

Obrazložitev

Sosežiganje je že vključeno v opisu drugih dejavnosti, kot je proizvodnja cementa, vendar bi bilo smiselno pojasniti, da je sosežiganje res zajeto (kar že velja za nevarne odpadke iz točke 5.1(c)).

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Priloga I – točka 5.3 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) fizikalno-kemijsko obdelavo;

(b) fizikalno-kemijsko obdelavo brez dejavnosti, zajetih v Direktivi Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode1, katerih posledica je zgolj obdelano blato, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu2. Ta izključitev se uporablja le v primerih, kadar bi se dosegla vsaj enaka stopnja varstva okolja kot po tej direktivi;

 

1 UL L 135, 30.5.1991.

 

2 UL L 181, 4.7.1986.

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje v zakonodaji in zagotovili doslednost, se obrati, ki so predmet Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, upravičeno ne vključijo v to direktivo. Poleg tega se predlog spremembe ustrezno sklicuje na direktivo o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu, kar zadeva opredelitev „obdelanega blata“.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Priloga I – točka 5.3 – podtočka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) obdelava žlindre in pepela;

(d) obdelava žlindre in pepela, ki ni vključena v druge kategorije industrijskih dejavnosti;

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Priloga I – točka 5.3 – podtočka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin.

(e) obdelava odpadnih kovin z drobilniki.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Priloga I – točka 6.6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za druge perutninske vrste, ki niso zajete v točki (a), ali različne vrste iz točk (a), (b) in (c), ki se gojijo v istem obratu, se prag izračuna na podlagi enakovrednih faktorjev izločanja dušika v primerjavi z zgornjimi pragovi.

Za druge perutninske vrste, ki niso zajete v točki (a), ali različne vrste iz točk (a), (b) in (c), ki se gojijo v istem obratu, se prag izračuna na podlagi enakovrednih faktorjev izločanja dušika v primerjavi z zgornjimi pragovi. Komisija pripravi smernice za izračun pragov in določitev enakovrednih faktorjev izločanja dušika.

Obrazložitev

S tehničnega vidika je na tej stopnji težko predlagati posebne pragove za perutninske vrste, ki niso omenjene (v praksi bi perutninske vrste, ki niso omenjene v Prilogi I, kot so navadne prepelice, noji, fazani, zadevale le zelo majhno število kmetij), ali za mešane kmetije. Komisija bi morala kot kompromis in zaradi izredno tehnične narave vprašanja pripraviti smernice.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Priloga I – točka 6.9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.9 Konzerviranje lesa in lesnih proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 75 m3 na dan.

6.9 Konzerviranje lesa in lesnih proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 50 m3 na dan.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Priloga V – del 1 – točka 2 – odstavek, ki sledi tabeli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za kurilne naprave na trdna goriva, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje v obdobju petih let, velja mejna vrednost za emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

Za kurilne naprave na tekoča goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje v obdobju petih let, velja mejna vrednost za emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

Obrazložitev

Če bi za naprave na tekoča goriva, ki obratujejo v obdobju največje obremenitve, določili manj stroge mejne vrednosti za emisije žveplovega dioksida, zanje ne bi bilo treba uvesti sekundarnih ukrepov za zmanjševanje emisij, saj bi v vseh primerih zadostovali primarni ukrepi (zlasti uporaba tekočih goriv z vsebnostjo žvepla, manjšo od 0,5 %). Njihov vpliv na okolje je zaradi omejenega števila obratovalnih ur na leto precej majhen. Za obrate na tekoča goriva bi bilo treba odstopanje omejiti na obrate z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, saj morajo ti obrati že upoštevati strožje mejne vrednosti emisij iz direktive o velikih kurilnih napravah.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Priloga V – del 1 – točka 4 – odstavki, ki sledijo tabeli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva in z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto (kot povprečje za obdobje petih let), se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo 500 MW ali več, ki so pridobile dovoljenje pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva in z vhodno toplotno močjo 500 MW ali več, ki so pridobile dovoljenje pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 mg/Nm3.

Obrazložitev

Če bi za naprave na tekoča goriva, ki obratujejo v obdobju največje obremenitve, določili manj stroge mejne vrednosti emisij za NOx, kot je predlagano v dogovoru, zanje ne bi bilo treba uvesti sekundarnih ukrepov za zmanjševanje emisij (zlasti selektivne katalitične redukcije), saj bi zadostovali primarni ukrepi (zlasti prilagajanja na postopke zgorevanja). Njihov vpliv na okolje je zaradi omejenega števila obratovalnih ur na leto precej majhen.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Priloga V – del 1 – točka 5 – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za plinske turbine za nujne primere, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, se te mejne vrednosti emisij iz te točke ne uporabljajo. Upravljavec takih naprav beleži obratovalni čas.

Za plinske turbine ali plinske motorje za nujne primere, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, se te mejne vrednosti emisij iz te točke ne uporabljajo. Upravljavec takih naprav beleži obratovalni čas.

Predlog spremembe             74

Predlog direktive

Priloga V – del 1 – točka 5 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Za plinske turbine, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 1.500 ur na leto kot povprečje v obdobju petih let, velja mejna vrednost emisij za NOx v višini 150 mg/Nm3.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Priloga V – del 2 – točka 5 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plinske turbine za nujne primere, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto so izvzete iz teh mejnih vrednosti emisij iz te točke. Upravljavec takih naprav beleži obratovalni čas.

Plinske turbine ali plinski motorji za nujne primere, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so izvzete iz teh mejnih vrednosti emisij iz te točke. Upravljavec takih naprav beleži obratovalni čas.

Obrazložitev

Plinski motorji za proizvodnjo električne energije pogosto neposredno tekmujejo s plinskimi turbinami. Izvzetje plinskih motorjev za nujne primere iz mejnih vrednosti emisij zagotavlja, da se ti motorji obravnavajo enako kot plinske turbine. Uvedba sekundarnih ukrepov za zmanjšanje emisij (zlasti selektivne katalitične redukcije) za te naprave, ki obratujejo zelo omejeno število ur in delujejo le v nujnih primerih, bi povzročila visoke stroške, koristi za okolje pa bi bile glede na omejeno število obratovalnih ur na leto zanemarljive.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Priloga V – del 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Koncentracije SO2, NOx, in prahu v odpadnih plinih iz vsake kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 100 MW ali več se merijo neprekinjeno.

1. Koncentracije SO2, NOx, CO in prahu v odpadnih plinih iz vsake kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 100 MW ali več se merijo neprekinjeno.

Koncentracija CO v odpadnih plinih iz kurilnih naprav na plinasta goriva z nazivno vhodno močjo 100 MW ali več se meri neprekinjeno.

 

Obrazložitev

Predlog Komisije je uvedel zahteve po stalnem spremljanju CO le za kurilne naprave na plinasta goriva, saj je bila mejna vrednost emisij za te naprave določena v Prilogi V. Pristojni organi morajo določiti zahteve po spremljanju v dovoljenjih v skladu z NRT (člen 17). Ker se CO lahko šteje za pomemben parameter za vse kurilne naprave pri nadzoru postopka zgorevanja , je treba uvesti stalno spremljanje.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Priloga V – del 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 dosežene, če vrednotenje rezultatov meritev za obratovalne ure v koledarskem letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 dosežene, če vrednotenje rezultatov meritev za obratovalne ure v koledarskem letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) nobena validirana mesečna povprečna vrednost ne presega ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(a) nobena validirana dnevna povprečna vrednost ne presega ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(b) nobena validirana dnevna povprečna vrednost ne presega 110 % ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

 

(c) pri kurilnih napravah, ki jih sestavljajo samo kotli na premog z nazivno vhodno toplotno močjo pod 50 MW, nobena validirana dnevna povprečna vrednost ne presega 150 % ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov1 in 2,

 

(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

Validirane povprečne vrednosti se določijo v skladu s točko 10 dela 3.

 

Pri izračunu povprečnih vrednosti emisij se vrednosti, izmerjene v obdobjih iz členov 33(4) in (5), člena 34 ter ob zagonu in ustavitvi, ne upoštevajo.

 

Obrazložitev

The Commission proposal allows additional flexibility when compared to the LCP BREF.

Whereas the BREF BAT levels reflect daily averages, Annex V requires the ELVs to be met on a monthly basis. In addition, daily average values cannot exceed 110% of the ELV and 95% of hourly averages over 1 year shall not exceed more than twice the ELVs.  The Commission proposal makes no distinction between pre-2016 and post-2016 plants. While keeping the same compliance rules for new and existing plants, it is necessary to align them with the BAT conclusions of the BREF which are based on daily averages and not monthly averages.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Priloga VI – del 6 – točka 2.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v rednih časovnih presledkih, kot so določene v točki 2.1(c), ali pa ne zahteva nobenih meritev, če upravljavec lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal nikakor ne morejo biti večje od predpisanih mejnih vrednosti emisij.

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov ter zahteva meritve v rednih časovnih presledkih, kot so določene v točki 2.1(c), če upravljavec lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal nikakor ne morejo biti večje od predpisanih mejnih vrednosti emisij. To odstopanje se ne uporablja za primere zažiganja mešanih odpadkov iz različnih virov.

Pristojni organ se lahko odloči, da ne zahteva neprekinjenih meritev NOx, in zahteva meritve v rednih časovnih presledkih, kot jih določa točka 2.1(c), v obstoječih sežigalnicah odpadkov z nazivno zmogljivostjo manj kot 6 ton na uro ali v obstoječih napravah za sosežig odpadkov z nazivno zmogljivostjo manj kot 6 ton na uro, če lahko upravljavec na podlagi informacij o kakovosti zadevnih odpadkov, uporabljenih tehnologij in rezultatov spremljanja emisij dokaže, da emisije NOx v nobenem primeru ne morejo biti višje od predpisane mejne vrednosti emisij.

 

Obrazložitev

Predlog Komisije predvideva posebne primere, ko pristojni organi ne morejo zahtevati meritev HCl, HF in SO2. Kompromisni predlog upošteva predloge sprememb, v katerih se je dodatna predlagana prilagodljivost črtala.

Predlog Komisije predvideva tudi posebne primere, v katerih se NOx lahko meri v rednih časovnih presledkih in ne neprekinjeno. V številnih predlogih sprememb se je predlagalo črtanje dodatne predlagane prilagodljivosti.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Priloga VI – del 6 – točka 2.6 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za težke kovine, dioksine in furane zahteva manj kot dve meritvi letno ali da sploh ne zahteva meritve, in sicer v naslednjih primerih:

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za težke kovine, dioksine in furane zahteva le eno meritev letno, in sicer v naslednjih primerih:

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Priloga VI – del 6 – točka 2.6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) upravljavec lahko dokaže, da se ne obdelujejo električni ali elektronski odpadki ali odpadki, ki vsebujejo klorirane sestavine.

(1)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Varstvo okolja s celostnim pristopom pri izdaji dovoljenj obratom

Namen predloga direktive je pregledati in združiti sedem različnih direktiv o industrijskih emisijah v eno samo besedilo.

Zakonodajni postopek zadeva 52 000 industrijskih obratov v Evropi, ki proizvajajo velik delež emisij onesnaževal v Evropi in prispevajo, da zadani cilji v okviru tematske strategije za preprečevanje onesnaževanja ozračja niso doseženi.

Predlog Komisije zagotavlja celovit pristop, ki v najširši meri in na najbolj uravnotežen način omogoča upoštevanje okoljskih vidikov pri izdaji dovoljenj obratom. Učinkovit nadzor nad emisijami z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (NRT) je cilj, ki ga je treba prav iz tega razloga uresničevati bolj dosledno kot v preteklosti. Pri tem je treba prav tako odpraviti izkrivljanje konkurence, ki nastane zaradi neenotne uporabe obstoječe zakonodaje.

Poročevalec podpira strategije Komisije. Pozdravlja celostni pristop in prav tako strožje predpise za uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. Namen predlogov sprememb je preprečiti napačno razlago in izboljšati instrumente direktive, poenostaviti izvajanje in zmanjšati nepotrebno birokracijo.

Evropska varnostna mreža

Namen prve korenite spremembe je, da se pri opisu NRT v obstoječi obliki ohrani plodna izmenjava informacij med interesnimi skupinami, kot so industrija in nevladne organizacije (seviljski postopek). Rezultat tega sodelovanja ostaja referenčni dokument NRT.

Poročevalec podpira uvedbo pravno zavezujoče mejne vrednosti emisij. Predlog Komisije predvideva, da mejne vrednosti neposredno izhajajo iz referenčnih dokumentov NRT. Ta pristop bi bil le deloma operativen in bi zato lahko imel neželene politične posledice na seviljski postopek. Iz tega razloga je druga temeljna sprememba, ki jo predlaga poročevalec, ustanovitev odbora za komitologijo, ki bi bil pod parlamentarnim nadzorom in bi določal ukrepe za zmanjševanje emisij v obliki minimalnih standardov. Minimalni standardi določajo evropsko varnostno mrežo, ki bi jo moral upoštevati vsak obrat.

Ukrepi za zmanjšanje emisij, ki jih določajo pristojni organi na lokalni ravni, so določeni za posamezne obrate, ki morajo v povprečju izpolnjevati standarde referenčnih dokumentov NRT, in istočasno predvidevajo potreben manevrski prostor za upoštevanje lokalnih značilnosti. Tako se odpravi težava, da v okviru običajnega delovanja vsak obrat lahko ob zagonu naprave povzroči stopnjo emisij, ki presegajo tiste, navedene v opisu najboljših razpoložljivih tehnologij. V vsakem primeru pa je treba upoštevati meje, ki jih določa evropska varnostna mreža.

Trenutni predlog na eni strani vzpostavlja ravnotežje z določanjem evropskih norm, ki upravljajo merila za izdajo dovoljenj industrijskim obratom. Po drugi strani državam članicam dopušča manevrski prostor, ki ga nujno potrebujejo, da lahko upoštevajo tehnične značilnosti zadevnega obrata, geografski položaj in lokalne okoljske pogoje.

Omejitev upravnega bremena

Med cilje Komisije pri reviziji direktive spada med drugim zmanjšanje upravnih obremenitev, ki jih poročevalec odločno podpira. Vrsta sprememb mora revizijo v tem pogledu še izboljšati, zlasti omilitev togih predpisov pri inšpekcijskih pregledih obratov in obveza upravljavca do poročanja o upoštevanju norm. Poleg tega bi pristojnim organom koristila večja prilagodljivost na tem področju, tako bi lahko uporabili svoje vire tam, kjer so potrebni, kot v primeru obratov, ki jih je z vidika okoljske varnosti treba podrobno spremljati.

Poleg tega poročevalec predlaga spremembe za krepitev vloge Parlamenta pri prihodnjih spremembah nebistvenih elementov te direktive, oziroma zagotavljanju, da se pri odločitvah Komisije ustrezno upošteva zunanje strokovno znanje in je zagotovljena preglednost gospodarskih vplivov odločitev.

Vendar pa je treba razširitev področja uporabe direktive preprečiti v primerih, ko prednosti, ki bi jih pričakovali za okolje, ne upravičujejo povzročenih stroškov. Enako velja tudi za strožje določbe o zaščiti tal in podtalnice, ki je že zakonsko urejena na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

ODBOR ZA PRAVNE ZADEVE

PREDSEDNIK

Ref.: D(2008)53399

Miroslav OUZKÝ

Predsednik Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ASP 05F69

v Bruslju

Zadeva:        Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev)

                    (KOM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))

Spoštovani,

Odbor za pravne zadeve, ki mu predsedujem, je proučil navedeni predlog v skladu s členom 80a o ponovnem sprejetju pravnih aktov, ki ga je Parlament vključil v svoj poslovnik s sklepom z dne 10. maja 2007.

V odstavkih 3 in 4 navedenega člena je zapisano:

"(3) „Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 150 in 151, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko predloge sprememb za dele, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma sprejme posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razloga morata biti navedena v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.

(4) Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog vsebuje vsebinske spremembe, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga in o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru predsednik Komisijo pozove, naj predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik ugotovi, da je postopek brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če Komisija svojega predloga ne umakne, Parlament zadevo vrne pristojnemu odboru, ki jo pregleda po običajnem postopku.

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem, v mnenju ali v nadaljnjem besedilu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

V skladu s členoma 80a(2) in 80(3) meni, da so bile tehnične prilagoditve, ki jih je v svojem mnenju predlagala omenjena delovna skupina, potrebne za zagotovitev skladnosti predloga s pravili kodifikacije in da predlog zaradi njih ni bil bistveno spremenjen.

Poleg tega Odbor na podlagi priporočil poročevalca in v skladu s členoma 80a(2) in 80(3) meni, da je treba sledeče določbe, ki so že bile prečrtane z dvojno črto, osenčiti s sivo barvo za označitev bistvenih sprememb:

· Člen 3, št. 12, črtanje drugega stavka „v tej opredelitvi se šteje, da imajo interes nevladne organizacije, ki pospešujejo varstvo okolja in izpolnjujejo katere koli zahteve nacionalne zakonodaje“;

· Člen 12, št. 8, črtanje besed „stanje, kot je opredeljeno v členu 23(2) in (3)“;

· člen 29, črtanje besed „med“ in „o najboljših razpoložljivih tehnologijah, z njimi povezanem spremljanju stanja in njihovem razvoju“.

Odbor za pravne zadeve brez nadaljnjega poseganja v uporabo člena 80a(4) Poslovnika Parlamenta meni, da so zgoraj navedene točke skladne s pravili za prenovitev in kodifikacijo, če so se pregledale v skladu s členoma 80a(2) in 80(3).

Zato je Odbor za pravne zadeve na seji z dne 8. in 9. septembra 2008 sprejel sklep za priporočilo, naj Vaš Odbor kot pristojni odbor zadevni predlog prouči ob upoštevanju zgoraj navedenih predlogov in v skladu s členom 80a.

Lep pozdrav,

Giuseppe GARGANI


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

 

                     Bruselj,

MNENJE

V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                       SVETU

                                                       KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)

KOM(2007) 844 končno z dne 21.12.2007 – 2007/0286 (COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti točke 9 Sporazuma sestala 16., 22., 24. in 31. januarja, 13. februarja in 3. aprila 2008, da bi preučila omenjeni predlog Komisije.

Posvetovalna delovna skupina je na teh srečanjih(1) proučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive Sveta 78/176/EGS z dne 20. februarja 1978 o odpadkih iz industrije titanovega dioksida, Direktive Sveta 82/883/EGS z dne 3. decembra 1982 o postopkih za nadzor in spremljanje stanja prvin okolja, ki prihajajo v stik z odpadki iz industrije titanovega dioksida, Direktive Sveta 92/112/EGS z dne 15. decembra 1992 o postopkih usklajevanja programov za zmanjševanje in končno odpravo onesnaževanja z odpadki iz industrije titanovega dioksida, Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, Direktive Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih, Direktive 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov ter Direktive 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav ter prišla do naslednjih soglasnih ugotovitev:

1) Ugotovljeno je bilo, da se je po datumu predložitve prenovljenega predloga zakonodajnemu organu razveljavila Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, nadomestila pa jo je Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Kodificirana različica)(2). Zato je treba vsa sklicevanja na Direktivo 96/61/ES v prenovljenem besedilu razumeti kot sklicevanja na Direktivo 2008/1/ES.

2) Naslednji deli besedila prenovljenega predloga bi morali biti osenčeni s sivo barvo za označitev bistvenih sprememb:

– besedilo v točki (5) člena 3 „Mejna vrednost emisije je lahko določena tudi za posamezne skupine, družine ali vrste snovi“, ki je že bilo prečrtano z dvojno črto;

– besede v prvem pododstavku člena 4(2) „ali na različnih krajih“;

– besede v drugem pododstavku člena 9(2) „ali okolje“ (ki se pojavljajo med puščicama za označevanje sprememb);

– zadnji stavek v členu 35(1) „Države članice lahko zahtevajo, da stroške takega spremljanja stanja krije upravljavec“ (ki je že bil prečrtan z dvojno črto);

– zadnji stavek v členu 43(2) „Umerjati je treba z vzporednimi meritvami po referenčnih metodah vsaj vsaka tri leta“ (ki je že bil prečrtan z dvojno črto);

– besedi v točki 1.4 Priloge I „premoga“ (ki je že bila prečrtana z dvojno črto) in „goriv“;

– celotni besedili v točkah 5.1(h) in 5.1(k) Priloge I;

– izraz v točki 6.4(b)(ii) Priloge I „povprečna četrtletna vrednost“ (že prečrtan z dvojno črto);

– besede v točki 2 dela 1 Priloge V „Premog in lignit“, „Biomasa“ in „Šota“;

– besedi v opombi (4) točke 5 dela 1 Priloge V „in CO“.

3) Beseda „če“ pred besedama „se snovi“ v točki (26) člena 3 bi se morala pojaviti med puščicama za označevanje sprememb.

4) Ugotovljeno je bilo, da so bile besede „obvesti javnost“ in „in“ v uvodnem besedilu člena 26(3) pomotoma prečrtane z dvojno črto. Navedene besede bi bilo treba ponovno vključiti v uvodno besedilo, ki bi bilo naslednje: „Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o sprejetju ali posodobitvi splošnih zavezujočih predpisov sprejeta, pristojni organ obvesti javnost in ji da na razpolago naslednje podatke:“.

5) V členu 38(2)(a)(i) bi bilo treba sklicevanje na „člena 3(21)“ brati kot sklicevanje na člen 3(20).

6) V členu 47(4)(b) bi se morali besedi „ali sosežigu“ pojaviti med puščicama za označevanje sprememb.

7) V točki 4 dela 1 Priloge V bi bilo treba oznako „(2)“ pred delom besedila, ki je bil prečrtan z dvojno črto, prav tako prečrtati z dvojno črto.

8) V točki 3 dela 3 Priloge V bi se morala beseda „na“ pojaviti med puščicama za označevanje sprememb (skupaj z besedo „enkrat“).

9) V točki 1 dela 3 Priloge VI bi bilo treba oznako „iz točke 2.7 dela 5“ spremeniti v „iz točke 2.7 dela 6“).

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog Komisije vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

pravni svetovalec                               pravni svetovalec         v. d. generalnega direktorja

(1)

Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna različica obravnavanega besedila.

(2)

UL L 24, 29.1.2008, str. 8.


POSTOPEK

Naslov

Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Datum predložitve EP

21.12.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.4.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.4.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

9.9.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Datum sprejetja

22.1.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

10

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov