Betänkande - A6-0046/2009Betänkande
A6-0046/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

6.2.2009 - (KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Holger Krahmer
(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0046/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

(KOM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0844),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0002/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[1],

–   med beaktande av skrivelsen av den 10 september 2008 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0046/2009).

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och med de formella ändringar som godkänts av utskottet för rättsliga frågor, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Iakttagande av de utsläppsgränsvärden som fastställs i detta direktiv bör betraktas som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att målen om att förebygga och minska föroreningarna samt trygga en hög skyddsnivå för miljön, däribland grundvatten, luft, mark och människor ska kunna uppnås. För att uppfylla dessa mål kan det bli nödvändigt med strängare utsläppsgränsvärden för de föroreningar som omfattas av detta direktiv, utsläppsgränsvärden för andra ämnen och andra medier samt andra lämpliga villkor.

Motivering

Det bör påpekas att användningen av bästa tillgängliga teknik är ett sätt att uppnå direktivets särskilda mål. Att införa gränser bör därför betraktas som ett allmänt minimikrav som inte i sig är optimalt eller tillräckligt för att under alla miljöförhållanden garantera en adekvat minskning av föroreningar, miljöexponering eller härmed sammanhängande hälsoeffekter.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att se till att föroreningar förebyggs och begränsas bör anläggningarna få bedriva verksamhet endast om de har tillstånd eller, i fråga om vissa anläggningar och verksamheter som använder organiska lösningsmedel, endast om de har tillstånd eller är registrerade.

(5) För att se till att föroreningar förebyggs och begränsas bör anläggningarna få bedriva verksamhet endast om de har tillstånd eller, i fråga om vissa anläggningar och verksamheter som använder organiska lösningsmedel, endast om de har tillstånd eller är registrerade. Den totala användningen av organiska lösningsmedel bör minimeras.

Motivering

Organiska lösningsmedel är en föroreningskälla. Hållbar produktion bör bygga på teknik utan lösningsmedel eller vattenbaserad teknik.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå för miljön som helhet och även utsläppsgränsvärden för förorenande ämnen, lämpliga krav för att skydda mark och grundvatten samt krav på kontroll. Tillståndsvillkoren bör fastställas på grundval av bästa tillgängliga teknik.

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå för miljön som helhet och även utsläppsgränsvärden för förorenande ämnen, lämpliga krav för att skydda mark och grundvatten, krav på kontroll samt en förteckning över användningen av farliga ämnen eller preparat enligt definitionen i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen1. Tillståndsvillkoren bör fastställas på grundval av bästa tillgängliga teknik.

 

________

1 EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

Motivering

Tillståndet bör även omfatta en förteckning över de farliga ämnen som används i anläggningen för att öka insynen i användningen av dessa ämnen och skapa en ordentlig grund för fastställandet av tillståndsvillkor.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Behöriga myndigheter bör vid särskilda omständigheter kunna medge undantag för att tillåta högre utsläppsgränsvärden än de utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten. Sådana undantag bör grundas på väl definierade kriterier och bör inte överskrida de utsläppsgränsvärden som anges i detta direktiv.

(11) Behöriga myndigheter bör vid särskilda omständigheter kunna fastställa utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder som leder till högre utsläppsnivåer än de utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT‑referensdokumenten.

Motivering

De utsläppsgränsvärden som fastställs i tillståndet motsvarar i regel en högsta gräns under en viss kort period. De kan följaktligen vara högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten och trots allt öppna för att de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik kan nås. Formuleringen ”som leder till” måste läggas till för att beakta skillnaden mellan ”omedelbara” utsläppsgränsvärden och utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten, vilka utgör ett medelvärde.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att driften av en anläggning inte medför en försämrad kvalitet hos mark och grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför innefatta bestämmelser om kontroll av mark och grundvatten, och verksamhetsutövaren bör avhjälpa föroreningsskada inom området efter det att verksamheten slutgiltigt upphört.

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att driften av en anläggning inte medför en väsentligt försämrad kvalitet hos mark och grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför, i den mån det behövs och är lämpligt, innefatta bestämmelser om kontroll av mark och grundvatten, samt skyldigheten att sanera området efter det att verksamheten slutgiltigt upphört, i enlighet med kraven i gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning. Så snart gemenskapslagstiftningen om ändring av direktiv 2004/35/EG eller om markskydd träder i kraft bör kommissionen se över bestämmelserna om mark- och grundvattenskydd i detta direktiv för att säkerställa konsekvens och för att förhindra överlappningar.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) För att säkerställa att detta direktiv genomförs och tillämpas på ett effektivt sätt bör verksamhetsutövaren åläggas att regelbundet rapportera till den behöriga myndigheten om hur tillståndsvillkoren uppfylls. Medlemsstaterna bör se till att verksamhetsutövaren och den behöriga myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder i fall av bristande efterlevnad av detta direktiv och se till att det finns ett system för miljötillsyn.

(17) För att säkerställa att detta direktiv genomförs och tillämpas på ett effektivt sätt bör verksamhetsutövaren åläggas att regelbundet rapportera till den behöriga myndigheten om hur tillståndsvillkoren uppfylls. Medlemsstaterna bör se till att verksamhetsutövaren uppfyller dessa villkor och att verksamhetsutövaren och den behöriga myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder i fall av bristande efterlevnad av detta direktiv och se till att det finns ett system för miljötillsyn. Medlemsstaterna bör själva välja de lämpligaste efterlevnadsåtgärderna, bland annat hur utsläppsgränsvärdena ska respekteras.

Motivering

Efterlevnadsåtgärderna måste fastställas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Effektivt deltagande från allmänhetens sida i beslutsförfarandena är nödvändigt för att ge allmänheten en möjlighet att yttra sig i frågor som kan vara av betydelse för besluten och för att beslutsfattaren ska kunna beakta sådana synpunkter. Detta leder till en större ansvarsskyldighet och öppenhet i beslutsförfarandena och bidrar till att öka allmänhetens miljömedvetenhet och stöd för det beslut som fattas. Den berörda allmänheten bör ha tillgång till rättslig prövning för att bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som motsvarar kraven på människors hälsa och välbefinnande.

(18) Med tanke på bestämmelserna i Århuskonventionen är effektivt deltagande från allmänhetens sida i beslutsförfarandena nödvändigt för att ge allmänheten en möjlighet att yttra sig i frågor som kan vara av betydelse för besluten och för att beslutsfattaren ska kunna beakta sådana synpunkter. Detta leder till en större ansvarsskyldighet och öppenhet i beslutsförfarandena och bidrar till att öka allmänhetens miljömedvetenhet och stöd för det beslut som fattas. Den berörda allmänheten bör ha tillgång till rättslig prövning för att bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som motsvarar kraven på människors hälsa och välbefinnande.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra en hänvisning till ett särskilt EU-dokument som upprättades i Århus den 25 juni 1998 och som handlar om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Anläggningar som producerar titandioxid kan ge upphov till betydande utsläpp till luft och vatten. För att minska denna påverkan är det nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa stränga utsläppsgränsvärden för vissa föroreningar.

(24) Anläggningar som producerar titandioxid kan ge upphov till betydande utsläpp till luft och vatten och kan utgöra ett toxikologiskt hot. För att minska denna påverkan är det nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa stränga utsläppsgränsvärden för vissa föroreningar.

Motivering

Titandioxid kan utgöra ett toxikologiskt hot eftersom det irriterar huden, ögonen och slemhinnorna i andningsorganen.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Särskilt bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterier för undantag från de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten och att fastställa frekvensen för periodisk kontroll och innehållet i statusrapporten samt de kriterier som ska användas för att bedöma miljöriskerna. Kommissionen bör också ges befogenhet att anta åtgärder som rör utveckling och tillämpning av ny teknik, att i vissa fall fastställa ett genomsnittligt utsläppsgränsvärde för svaveldioxid, att fastställa den dag från och med vilken utsläppen till luft av tungmetaller, dioxiner och furaner ska mätas kontinuerligt, att fastställa typ och format för den information som medlemsstaterna ska tillhandahålla till kommissionen om genomförandet av detta direktiv samt att anpassa bilagorna VVIII till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. För avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar kan detta innefatta fastställande av kriterier för undantag från kravet på kontinuerlig kontroll av totala stoftutsläpp. Eftersom de åtgärderna har generell räckvidd och utformas för att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv, eller att komplettera detta direktiv genom tillägg av nya icke-väsentliga delar, måste de antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Motivering

Subsidiaritetsprincipen bör respekteras. Därutöver är berörda parters, exempelvis industrins experters, delaktighet i förfarandet avgörande. Teknisk sakkunskap behövs för att utveckla tekniskt felfria och genomförbara metoder.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv och se till att sanktionerna genomförs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(27) I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör medlemsstaterna fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv och se till att sanktionerna genomförs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra bestämmelsen och göra det lättare för medlemsstaterna att vidta rättsliga åtgärder mot dem som orsakar utsläppen.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) För att komma till rätta med de betydande problem som orsakas av utsläpp av dioxiner, furaner och övriga relevanta förorenande ämnen från anläggningar som producerar råjärn och stål och i synnerhet ägnar sig åt sintring av järnmalm, bör förfarandet i detta direktiv tillämpas i sådana anläggningar som en prioritet och under alla omständigheter senast den 31 december 2011.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik: de utsläppsnivåer som uppnås under normala driftsförhållanden genom användning av bästa tillgängliga teknik enligt beskrivningen i BATreferensdokumenten, uttryckt som ett genomsnitt under en viss tidsperiod och under givna referensförhållanden.

Motivering

Det behövs en definition av ”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik”.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. den berörda allmänheten: den allmänhet som berörs eller kan antas bli berörd av, eller som har ett intresse av, beslutsprocesser om utfärdande eller uppdatering av tillstånd eller tillståndsvillkor.

12. den berörda allmänheten: den allmänhet som berörs eller kan antas bli berörd av, eller som har ett intresse av, beslutsprocesser om utfärdande eller uppdatering av tillstånd eller tillståndsvillkor. Icke-statliga miljöskyddsorganisationer som uppfyller kraven i relevant nationell lagstiftning ska enligt denna definition anses ha ett sådant intresse.

Motivering

Kommissionens strykning av den sista meningen strider mot Århuskonventionen och bör därför hävas.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. ny teknik: en ny teknik för en industriell verksamhet som, om den utvecklas kommersiellt, skulle kunna medföra en högre generell miljöskyddsnivå eller större kostnadsbesparing än befintlig bästa tillgängliga teknik.

(13) ny teknik: en ny teknik för en industriell verksamhet som, om den visar sig industriellt gångbar och utvecklas kommersiellt, skulle medföra en högre generell eller åtminstone samma miljöskyddsnivå och större kostnadsbesparing än befintlig bästa tillgängliga teknik.

Motivering

Förbättrar definitionen.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information om tillståndet i mark och grundvatten avseende förorening med farliga ämnen.

(15) statusrapport: kvantifierad information om tillståndet i mark och grundvatten avseende förorening med betydande mängder relevanta farliga ämnen.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) miljötillsyn: all verksamhet som innebär kontroll av att en anläggning fullgör relevnata miljöskyldigheter.

Motivering

Begreppet ”miljötillsyn” tolkas olika av olika medlemsstater. Därför behövs en tydlig definition för att rapporteringen om genomförandet av detta direktiv ska bli enhetlig.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a) generella bindande regler: gränsvärden eller andra villkor som definieras i miljölagstiftning på åtminstone sektorsnivå och vars syfte är att direkt användas för fastställande av tillståndsvillkor.

Motivering

Det behövs en tydlig definition av ”generella bindande regler”.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett tillstånd kan gälla för två eller flera anläggningar eller delar därav som drivs på samma plats eller på olika platser.

2. Medlemsstaterna får bestämma att ett tillstånd kan gälla för två eller flera anläggningar eller delar därav som drivs på samma plats eller på olika platser.

Om ett tillstånd gäller för två eller flera anläggningar ska varje anläggning uppfylla kraven i detta direktiv.

Om ett tillstånd gäller för två eller flera anläggningar ska varje anläggning på egen hand uppfylla kraven i detta direktiv.

Motivering

Syftet med detta kompromissändringsförslag är att göra det klart att det är upp till medlemsstaterna själva att utnyttja denna möjlighet och att de inte är tvungna härtill (t.ex. om deras godkännandeorgan inte kan tillåta ett sådant system).

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Två eller flera fysiska eller juridiska personer får gemensamt vara verksamhetsutövare för en anläggning eller förbränningsanläggning, avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning, eller vara verksamhetsutövare för olika delar av en anläggning.

Medlemsstaterna får bestämma att två eller flera fysiska eller juridiska personer gemensamt kan vara verksamhetsutövare för en anläggning eller förbränningsanläggning, avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning, eller vara verksamhetsutövare för olika delar av en anläggning. En enskild fysisk eller juridisk person ska fastställas som ansvarig för att åtagandena i detta direktiv uppfylls.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var tolfte månad rapporterar till den behöriga myndigheten om hur tillståndsvillkoren uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren minst vartannat år rapporterar relevanta uppgifter till den behöriga myndigheten om hur tillståndsvillkoren uppfylls, och att dessa uppgifter utan dröjsmål görs tillgängliga på Internet. Om det i samband med tillsyn i enlighet med artikel 25 konstateras att tillståndsvillkoren inte uppfylls ska rapporteringsfrekvensen ökas till minst en gång om året.

Motivering

Årlig rapportering leder till byråkrati för både verksamhetsutövare och myndigheter utan att man uppnår någon konkret nytta för miljön.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en överträdelse av villkoren förorsakar fara för människors hälsa eller miljön och så länge uppfyllandet av villkoren enligt första stycket b inte återupprättats, ska driften av anläggningen eller förbränningsanläggningen, avfallsförbränningsanläggningen eller samförbränningsanläggningen avbrytas.

Om en överträdelse av villkoren förorsakar avsevärd fara för människors hälsa eller miljön och så länge uppfyllandet av villkoren enligt första stycket b inte återupprättats, ska driften av anläggningen eller förbränningsanläggningen, avfallsförbränningsanläggningen eller samförbränningsanläggningen avbrytas.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 12 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. nödvändiga åtgärder vidtas när verksamheten definitivt har upphört, för att undvika alla risker för förorening och för att återställa platsen i det skick som fastställts i enlighet med artikel 23.2 och 23.3.

8. nödvändiga åtgärder vidtas när verksamheten definitivt har upphört, för att undvika alla risker för förorening och för att återställa platsen i ett tillfredsställande skick i enlighet med kraven i artikel 23.2 och 23.3 .

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) i tillämpliga fall en statusrapport,

e) en statusrapport, om verksamheten inbegriper farliga ämnen i betydande mängder, med information om dessa ämnen,

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) åtgärder för förebyggande och återvinning av avfall som anläggningen ger upphov till,

h) vid behov åtgärder för förebyggande och återvinning av avfall som anläggningen ger upphov till,

Motivering

Det är tveksamt om dessa åtgärder verkligen är helt nödvändiga för vissa anläggningar, exempelvis förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 20–50 MW (inom det omarbetade direktivets tillämpningsområde). Det första frågetecknet gäller konsekvenserna av luftutsläppen från dessa anläggningar, och vi anser att det vore onödigt med en helt samordnad strategi för åtgärder för förebyggande och begränsning av utsläppen på land och i luften (dvs. avfallets konsekvenser).

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) de huvudalternativ till teknik, metoder och åtgärder som sökanden övervägt, i form av en översikt.

k) de relevanta huvudalternativ till teknik, metoder och åtgärder  som sökanden övervägt, i form av en översikt.

Motivering

Granskningen av alternativ och framställningen av dem i ansökan om tillstånd orsakar onödig byråkrati och försenar ansökningsförfarandena.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillståndsansökan skall även omfatta en icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i första stycket.

Tillståndsansökan skall även omfatta en icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i första stycket och i förekommande fall en statusrapport.

Motivering

Statusrapporten bör endast krävas av större anläggningar.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BAT-referensdokument

BAT-referensdokument och informationsutbyte

1. Kommissionen ska anta BAT‑referensdokument på grundval av resultaten av det informationsutbyte som avses i artikel 29.

1. Kommissionen ska anordna ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna, företrädare för deras berörda behöriga myndigheter, verksamhetsutövare och teknikleverantörer som företräder den berörda industrin, icke-statliga miljöskyddsorganisationer och kommissionen i följande frågor:

 

a) Anläggningars prestanda i fråga om utsläpp, förorening, förbrukning och typ av råvaror, energianvändning och avfallsproduktion.

 

b) Den bästa tillgängliga teknik som används, därmed sammanhängande utsläppskontroll och deras utveckling.

 

Kommissionen ska inrätta ett forum för informationsutbyte bestående av medlemsstaterna, företrädare för deras relevanta behöriga myndigheter, företrädare för berörd industri och icke-statliga miljöskyddsorganisationer om anordnandet av det informationsutbyte som avses i denna punkt.

 

Kommissionen ska ta fram riktlinjer för informationsutbytet, bland annat om uppgiftsinsamlingen och fastställandet av BAT-referensdokumentens innehåll. Kommissionen ska offentliggöra en utvärderingsrapport om detta. Rapporten ska vara tillgänglig via internet.

 

1a. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av det informationsutbyte som avses i artikel 1 som ett nytt eller uppdaterat BAT-referensdokument.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt beskriva bästa tillgängliga teknik och de utsläppsnivåer och den kontroll som hänger samman med denna, kontroll av mark och grundvatten, avhjälpande av föroreningsskada samt ny teknik, med särskilt beaktande av de kriterier som anges i bilaga III. Kommissionen ska se över och uppdatera BAT‑referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt beskriva bästa tillgängliga teknik och de utsläpps- och konsumtionsnivåer och den kontroll som hänger samman med denna, kontroll av mark och grundvatten, avhjälpande av föroreningsskada samt ny teknik, med särskilt beaktande av de kriterier som anges i bilaga III, varvid översynen ska vara avslutad inom åtta efter offentliggörandet av den senaste versionen. Kommissionen ska se till att slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BAT-referensdokumenten blir tillgängliga på alla medlemsstaters officiella språk. På en medlemsstats begäran ska kommissionen göra hela BATreferensdokumentet tillgängligt på det efterfrågade språket.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Lämpliga föreskrifter som säkerställer skydd av mark och grundvatten samt åtgärder för hanteringen av avfall som uppkommer vid anläggningen.

b) Vid behov, lämpliga föreskrifter som säkerställer skydd av mark och grundvatten samt åtgärder för hanteringen av avfall som uppkommer vid anläggningen.

Motivering

Det är viktigt att behålla flexibiliteten, så formuleringen ”vid behov” bör återinföras.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga ämnen som kan tänkas finnas på platsen, och som kan leda till förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område.

d) Krav på periodisk kontroll av relevanta farliga ämnen som kan tänkas finnas på platsen i betydande mängder, och som kan leda till förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om en anläggning eller en del av en anläggning inte omfattas av BAT‑referensdokument eller om dessa dokument inte behandlar alla potentiella miljöeffekter av verksamheten, ska den behöriga myndigheten fastställa bästa tillgängliga teknik för anläggningen eller verksamheten i fråga på grundval av kriterierna i bilaga III och fastställa tillståndsvillkoren i enlighet med detta.

4. Om en anläggning eller en del av en anläggning inte omfattas av BAT‑referensdokument eller om dessa dokument inte behandlar alla potentiella miljöeffekter av verksamheten, ska den behöriga myndigheten i samråd med verksamhetsutövaren fastställa de utsläppsnivåer som kan uppnås genom användning av bästa tillgängliga teknik för anläggningen eller verksamheten i fråga på grundval av kriterierna i bilaga III och fastställa tillståndsvillkoren i enlighet med detta.

Motivering

Verksamhetsutövaren känner bäst till sina metoder och bör bli delaktig när man fastställer de utsläppsnivåer som kan nås genom användning av bästa tillgängliga teknik.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa utsläppsgränsvärden som inte är högre än de utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT‑referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska fastställa utsläppsgränsvärden och krav på övervakning och efterlevnad för att säkerställa att de utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik inte överskrids.

 

Utsläppsgränsvärdena får kompletteras av likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder, förutsatt att en motsvarande hög skyddsnivå för miljön kan uppnås.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra stycket får den behöriga myndigheten i specifika fall, på grundval av en bedömning av miljömässiga och ekonomiska kostnader och fördelar med hänsyn till den aktuella anläggningens tekniska egenskaper och geografiska belägenhet samt de lokala miljöförhållandena, fastställa utsläppsgränsvärden som är högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT‑referensdokumenten.

3. Genom undantag från punkt 2 andra stycket får den behöriga myndigheten i undantagsfall, vid en bedömning av miljömässiga och ekonomiska kostnader och fördelar med hänsyn till den aktuella anläggningens tekniska egenskaper och geografiska belägenhet samt de lokala miljöförhållandena, fastställa utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder samt krav på övervakning och efterlevnad så att utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik kan överskridas.

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte vara högre än de utsläppsgränsvärden som anges i bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall.

Dessa utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder får dock inte vara högre än de utsläppsgränsvärden som anges i artikel 68.a eller i tillämpliga fall bilagorna V‑VIII.

 

Medlemsstaterna ska se till att berörda personer på ett tidigt stadium och på ett effektivt sätt får möjlighet att delta i beslutsfattandet om att medge undantag enligt denna punkt.

 

När utsläppsgränsvärdena, likvärdiga parametrar och tekniska åtgärder fastställs enligt denna punkt ska skälen till att man tillåter avvikelser från utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BATreferensdokumenten dokumenteras och motiveras i en bilaga till tillståndsvillkoren.

Kommissionen får fastställa kriterier för medgivande av undantag enligt denna punkt.

Kommissionen får fastställa kriterier för medgivande av undantag enligt denna punkt.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ska periodisk kontroll ske minst en gång vart sjunde år.

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ska periodisk kontroll ske minst en gång vart femte år för grundvatten respektive vart tionde år för mark, såvida inte kontrollen bygger på en systematisk bedömning av riskerna för förorening.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 15.d. Periodisk kontroll ger ett litet eller inget mervärde eftersom inga slutsatser dras av detta i direktivet. Det är de behöriga myndigheternas uppgift att avgöra om det finns anledning till kontroll.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Generella bindande regler ska baseras på bästa tillgängliga teknik, utan att föreskriva användning av en viss teknik eller särskild teknologi.

2. Generella bindande regler ska baseras på bästa tillgängliga teknik, utan att föreskriva användning av en viss teknik eller särskild teknologi för att säkerställa att artiklarna 15 och 16 följs.

Medlemsstaterna ska se till att de generella bindande reglerna anger utsläppsgränsvärden, eller likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder, som inte är högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten.

 

Motivering

Punkt 2 och 3 rör fastställandet av villkor i generella bindande regler och översyn av dessa, när det offentliggörs ett nytt BREF-dokument. I stället för att på nytt ta upp frågor om bästa tillgängliga teknik och tillståndsöversyn, är syftet med detta kompromissändringsförslag att skapa en direkt förbindelse till artiklarna om BAT- och BREF-referensdokument (artiklarna 15 och 16) och om tillståndsöversyn (artikel 22).

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att generella bindande regler uppdateras i förhållande till utvecklingen av bästa tillgängliga teknik.

3. Medlemsstaterna ska se till att generella bindande regler uppdateras i förhållande till utvecklingen av bästa tillgängliga teknik för att säkerställa att artikel 22 följs.

När kommissionen antar ett nytt eller uppdaterat BAT-referensdokument ska medlemsstaterna inom fyra år efter offentliggörandet vid behov ompröva och uppdatera de generella bindande reglerna för anläggningarna i fråga.

 

Motivering

Punkt 2 och 3 rör fastställandet av villkor i generella bindande regler och översyn av dessa, när det offentliggörs ett nytt BREF-dokument. I stället för att på nytt ta upp frågor om bästa tillgängliga teknik och tillståndsöversyn, är syftet med detta kompromissändringsförslag att skapa en direkt förbindelse till artiklarna om BAT- och BREF-referensdokument (artiklarna 15 och 16) och om tillståndsöversyn (artikel 22).

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsländerna ska övervaka att den behöriga myndigheten följer eller hålls underrättad om utvecklingen av bästa tillgängliga teknik och om offentliggörande av nya eller reviderade BAT‑referensdokument.

Medlemsländerna ska övervaka att den behöriga myndigheten följer eller hålls underrättad om utvecklingen av bästa tillgängliga teknik och om offentliggörande av nya eller reviderade BAT‑referensdokument och att den berörda allmänheten hålls underrättad.

Motivering

Medlemsstaterna bör hålla den berörda allmänheten underrättad om utvecklingen av BREF-dokument.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller uppdaterat BAT-referensdokument ska medlemsstaterna inom fyra år efter offentliggörandet se till att den behöriga myndigheten vid behov gör en förnyad bedömning och uppdaterar tillståndsvillkoren för anläggningarna i fråga.

3. När kommissionen offentliggör ett nytt eller uppdaterat BAT-referensdokument ska medlemsstaterna inom fyra år efter offentliggörandet se till att den behöriga myndigheten vid behov gör en förnyad bedömning och uppdaterar tillståndsvillkoren för anläggningarna i fråga.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) utvecklingen av bästa tillgängliga teknik möjliggör en betydande minskning av utsläppen,

b) betydande förändringar av bästa tillgängliga teknik möjliggör en betydande minskning av utsläppen,

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) det är nödvändigt för att uppfylla en miljökvalitetsnorm enligt artikel 19.

d) det är nödvändigt för att uppfylla Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar1 eller en miljökvalitetsnorm enligt artikel 19.

 

________

1 EUT L 309, 27.11.2001, s. 22.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska se till att de tillståndsvillkor som föreskrivs för att följa principen i artikel 12.8 uppfylls efter det att verksamheten definitivt har upphört, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador och Europaparlamentets och rådets direktiv 20../../EG om inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

1. Den behöriga myndigheten ska se till att de tillståndsvillkor som föreskrivs för att följa principen i artikel 12.8 uppfylls efter det att verksamheten definitivt har upphört, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om straffrättsliga påföljder2 till skydd för miljön och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009../../EG om inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG3.

 

__________

1 EUT L ...

 

2 EUT L ... (KOM(2007)0051).

 

3 EUT L ... (KOM(2006)0232.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar användning, produktion eller utsläpp av farliga ämnen, som kan leda till förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område, ska verksamhetsutövaren utarbeta en statusrapport innan en anläggning tas i drift eller ett tillstånd för en anläggning uppdateras. Rapporten ska innehålla den kvantifierade information som är nödvändig för att fastställa markens och grundvattnets utgångsläge.

2. Om verksamheten innefattar användning, produktion eller utsläpp av relevanta mängder farliga ämnen, som kan leda till förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område, ska verksamhetsutövaren utarbeta en statusrapport innan en anläggning tas i drift eller ett tillstånd för en anläggning uppdateras. Rapporten ska innehålla den kvantifierade information som är nödvändig för att fastställa markens och grundvattnets utgångsläge i fråga om betydande mängder farliga ämnen.

Kommissionen ska fastställa kriterier för innehållet i statusrapporten.

Kommissionen ska fastställa allmänna kriterier för innehållet i statusrapporten.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har upphört ska verksamhetsutövaren bedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten med avseende på farliga ämnen. Om anläggningen har orsakat förorening med farliga ämnen i mark och grundvatten jämfört med utgångsläget enligt den statusrapport som avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa föroreningsskada och återställa området till dess utgångsläge.

3. Efter det att verksamheten definitivt har upphört ska verksamhetsutövaren underrätta den behöriga myndigheten och bedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten med avseende på farliga ämnen. Om anläggningen har orsakat förorening med farliga ämnen i mark och grundvatten jämfört med utgångsläget enligt den statusrapport som avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa föroreningsskada och återställa området till dess utgångsläge.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapportering om efterlevnad

Jämförelse av utsläpp med utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik

Den rapport om efterlevnad som avses i artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse mellan driften vid anläggningen, inklusive utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik enligt BAT‑referensdokumenten.

De relevanta uppgifter om efterlevnad av tillståndsvillkoren som avses i artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse mellan utsläppen och de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten. De relevanta uppgifterna ska utan dröjsmål offentliggöras på Internet.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska, på grundval av tillsynsplanerna, upprätta tillsynsprogram och fastställa frekvensen för besök på plats för olika typer av anläggningar.

4. Den behöriga myndigheten ska, på grundval av tillsynsplanerna, upprätta tillsynsprogram och fastställa frekvensen för besök på plats för olika typer av anläggningar.

 

Medlemsstaterna ska se till att tillräckligt många kvalificerade personer kan genomföra denna tillsyn.

Programmen ska omfatta minst ett besök på plats var tolfte månad för varje anläggning, såvida inte programmen är baserade på en systematisk bedömning av miljöriskerna vid de särskilda anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst ett slumpmässigt besök på plats var artonde månad för varje anläggning. Denna frekvens ska ökas till minst var sjätte månad om det vid ett tillsynstillfälle konstateras att tillståndsvillkoren inte uppfylls.

 

Om programmen är baserade på en systematisk bedömning av miljöriskerna vid de särskilda anläggningarna i fråga kan antalet besök på plats minskas till minst ett vartannat år.

 

Den systematiska bedömningen av miljöriskerna ska baseras på objektiva kriterier såsom

 

a) verksamhetsutövarens tidigare efterlevnad av tillståndsvillkoren,

 

b) anläggningens inverkan på miljön och människors hälsa,

 

c) verksamhetsutövarens deltagande i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) enligt förordning 761/2001 eller genomförande av likvärdiga miljöledningssystem.

Kommissionen ska fastställa kriterier för bedömningen av miljöriskerna.

Kommissionen får fastställa ytterligare kriterier för bedömningen av miljöriskerna.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för att undersöka allvarliga miljöklagomål, allvarliga miljöolyckor, tillbud och bristande efterlevnad så snart som möjligt och, om så är lämpligt, före utfärdande, omprövning eller uppdatering av ett tillstånd.

6. Icke-rutinmässig, slumpmässig tillsyn ska utföras för att undersöka allvarliga och kvalificerade miljöklagomål, allvarliga miljöolyckor, tillbud och bristande efterlevnad eller faktorer som allvarligt inverkar på människors hälsa så snart som möjligt och, om så är lämpligt, före utfärdande, omprövning eller uppdatering av ett tillstånd.

 

När en icke-rutinmässig tillsyn utförs kan de behöriga myndigheterna kräva att verksamhetsutövarna tillhandahåller all information för att utreda en olycka, ett tillbud eller bristande efterlevnad, inbegripet hälsostatistik.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska delges den berörda verksamhetsutövaren och offentliggöras inom två månader efter det att tillsynen genomförs.

Rapporten ska delges den berörda verksamhetsutövaren inom två månader. Den behöriga myndigheten ska offentliggöra rapporten inom fyra månader efter det att tillsynen genomförts.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Antagande av generella bindande regler enligt artiklarna 7 och 18.

d) Uppdatering av tillstånd eller tillståndsvillkor för anläggningar för vilka det ska beviljas undantag enligt artikel 16.3

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Icke-statliga organisationer som arbetar för miljöskydd och uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen ska anses vara berörda.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 a och b ska inte tillämpas om samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Den nya anläggningen eller väsentliga förändringen omfattas av direktiv 85/337/EEG.

 

b) Generella bindande regler omfattar alla nödvändiga tillståndsvillkor.

 

c) Det är inte nödvändigt att införa strängare krav för att följa artikel 19.

 

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Efter det att ett beslut om meddelande, omprövning eller uppdatering av tillstånd, eller om antagande eller uppdatering av generella bindande regler har fattats ska den behöriga myndigheten göra följande information tillgänglig för allmänheten:

(3) Efter det att ett beslut om meddelande, omprövning eller uppdatering av tillstånd ska den behöriga myndigheten göra följande information tillgänglig för allmänheten:

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Hur de utsläppsgränsvärden som anges i tillståndet eller de generella bindande reglerna har fastställts i förhållande till bästa tillgängliga teknik och motsvarande utsläppsnivåer enligt BAT‑referensdokumenten.

e) Hur de tillståndsvillkor som avses i artikel 15 har fastställts i förhållande till bästa tillgängliga teknik och motsvarande utsläppsnivåer enligt BAT‑referensdokumenten.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Om ett undantag medges enligt artikel 16.3, skälen för undantaget och föreskrivna villkor.

f) Om ett undantag medges enligt artikel 16.3, de särskilda skälen för undantaget baserat på de kriterier som fastställs i artikel 16.3 och föreskrivna villkor.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Resultaten av omprövningen av de generella bindande reglerna enligt artikel 18.3 och av tillstånd enligt artikel 22.1, 22.3 och 22.4.

g) Resultaten av omprövningen av tillstånd enligt artikel 22.1, 22.3 och 22.4.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska se till att den information som avses i led a–g utan dröjsmål ska offentliggöras på Internet.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Utbyte av information

 

Kommissionen ska organisera informationsutbyte med medlemsstaterna, de berörda industrierna och icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd om följande:

 

a) Anläggningars prestanda i fråga om utsläpp, förorening, förbrukning och typ av råvaror, energianvändning och avfallsproduktion.

 

b) Den teknik som används, därmed sammanhängande utsläppskontroll och deras utveckling.

 

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 30 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För tillämpningen av första stycket ska kommissionen anta åtgärder för att fastställa följande:

För tillämpningen av första stycket ska kommissionen anta följande kriterier:

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att behålla kommittéförfarandet men betona att kriterier (inte åtgärder) ska antas.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om en förbränningsanläggning utökas, ska de utsläppsgränsvärden som fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den del av anläggningen som påverkas av förändringen och fastställas med beaktande av installerad tillförd effekt för hela förbränningsanläggningen.

6. Om en förbränningsanläggning utökas med minst 20 MW, ska de utsläppsgränsvärden som fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den del av anläggningen som påverkas av förändringen och fastställas med beaktande av installerad tillförd effekt för hela förbränningsanläggningen.

Motivering

Små utbyggningar av en förbränningsanläggning bör inte omfattas av denna bestämmelse.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll av luftförorenande ämnen sker i enlighet med del 3 i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll av luftförorenande ämnen sker i enlighet med del 3 i bilaga V. Medlemsstaterna får begära att verksamhetsutövaren står för kostnaderna för denna kontroll.

Motivering

Denna text ströks i direktivet om stora förbränningsanläggningar. Det återinförs av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att information görs tillgänglig för kommissionen om genomförandet av detta direktiv, om representativa uppgifter om utsläpp och annan miljöpåverkan, om utsläppsgränsvärden och om användningen av bästa tillgängliga teknik i enlighet med artiklarna 15 och 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att information görs tillgänglig för kommissionen om genomförandet av detta direktiv, om representativa uppgifter om utsläpp och annan miljöpåverkan, om utsläppsgränsvärden, om användningen av bästa tillgängliga teknik i enlighet med artiklarna 15 och 16 och om undantag i enlighet med artikel 16.3.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utveckla och regelbundet uppgradera sina informationssystem för att i ett elektroniskt format tillhandahålla den information som avses i första stycket.

Medlemsstaterna ska utveckla och regelbundet uppgradera sina informationssystem för att i ett elektroniskt format tillhandahålla den information som avses i första stycket. Medlemsstaterna ska offentliggöra en sammanfattning av den tillhandahållna informationen.

Motivering

För att kommissionen ska ha alla verktyg den behöver för att kunna övervaka tillämpningen av direktivet och i synnerhet bedöma hur undantagen från bestämmelserna om bästa tillgängliga teknik har utnyttjats måste man kräva att medlemsstaterna avger specifika uppgifter om hur denna möjlighet utnyttjats. Dessutom bör medlemsstaternas uppgifter om användningen av bästa tillgängliga teknik och utsläppsnivåerna också användas inom ramen för översynen av BAT-referensdokumenten. Sammanfattande offentliga rapporter om tillämpningen bör utarbetas i informationssyfte.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av bästa tillgängliga teknik, anpassa delarna 3 och 4 i bilaga V, delarna 1, 2, 6, 7 och 8 i bilaga VI, delarna 1, 5, 6, 7 och 8 i bilaga VII och delarna 2 och 4 i bilaga VIII till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

1. Kommissionen ska, på grundval av bästa tillgängliga teknik enligt berörda BATreferensdokument och inom tolv månader efter offentliggörandet av ett BAT-referensdokument enligt artikel 14 som baseras på slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BATreferensdokumentet, anpassa bilagorna V,VI, VII, VIII genom att fastställa utsläppsgränsvärden som minimikrav. Utsläppsgränsvärdena får kompletteras av likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder och krav på övervakning och efterlevnad, förutsatt att en motsvarande hög skyddsnivå för miljön kan uppnås.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 69.2.

 

2. Innan genomförandeåtgärderna som avses i punkt 1 antas, ska kommissionen samråda med berörda delar av näringslivet och icke-statliga miljöskyddsorganisationer och rapportera om resultatet av samrådet och hur de beaktats.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 68a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 68a

 

Minimikrav

 

1. Kommissionen ska, utan att det påverkar artikel 68 och inom tolv månader efter offentliggörandet av ett BAT-referensdokument enligt artikel 14 som baseras på slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BATreferensdokumentet, fastställa utsläppsgränsvärden samt krav på övervakning och efterlevnad som minimikrav. Utsläppsgränsvärdena får kompletteras av likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder om en motsvarande hög skyddsnivå för miljön kan uppnås genom sådana likvärdiga parametrar.

 

Sådana minimikrav ska vara inriktade på verksamheters eller berörda anläggningars avsevärda miljöpåverkan och ska baseras på utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik.

 

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 69.2.

 

2. Innan genomförandeåtgärderna som avses i punkt 1 antas, ska kommissionen samråda med berörda delar av näringslivet och icke-statliga miljöskyddsorganisationer och rapportera om resultatet av samrådet och hur de beaktats.

 

3. Kommissionen ska i enlighet med punkt 1 och 2 senast den 31 december 2011 särskilt fastställa utsläppsgränsvärden samt krav på övervakning och efterlevnad för dioxiner och furaner från anläggningar som utför den verksamhet som anges i punkt 2.1 och 2.2 i bilaga I.

 

Medlemsstater och deras behöriga myndigheter får fastställa strängare utsläppsgränsvärden för dioxin- och furanutsläpp.

 

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 69.2.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid beräkning av sammanlagd installerad tillförd effekt hos anläggningar som avses i punkt 1.1, ska förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt under 50 MW och som är i drift högst 350 timmar per år inte inkluderas i beräkningen.

Vid beräkning av sammanlagd installerad tillförd effekt hos anläggningar som avses i punkt 1.1, ska förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt under 50 MW och som är i drift högst 500 timmar per år inte inkluderas i beräkningen.

Motivering

I stället för att ändra tröskelvärdet föreslås att man behåller tröskelvärdet 20 MW men ändrar regeln om försumbart stöd för att exkludera mindre anläggningar från beräkningen.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2 – led 2.5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Drift av gjuterier för icke-järnmetaller som producerar gjutna metallprodukter, med en produktionskapacitet av gott gods som överstiger 2,4 ton per dygn för bly och kadmium eller 12 ton per dygn för övriga metaller.

c) Drift av gjuterier för icke-järnmetaller som producerar gjutna metallprodukter, med en smältningskapacitet som överstiger 2,4 ton per dygn för bly och kadmium eller 12 ton per dygn för övriga metaller.

Motivering

Produktionen av "gott" eller "dåligt" gods i en anläggning har samma miljöpåverkan. Det skulle dessutom vara svårt att uppfylla ett tröskelvärde uttryckt enbart i form av "gott gods". Ordalydelsen kan därför förbättras för att definitionen av tillämpningsområdet ska bli exaktare och tydligare utan att det nuvarande IPPC-direktivets tillämpningsområde ändras väsentligt.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 5 – led 5.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.2. Förbränning av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 3 ton per timme.

5.2. Förbränning och samförbränning av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 3 ton per timme.

Motivering

Samförbränning är redan inkluderad genom beskrivningen av övrig verksamhet såsom cementproduktion. Det kan emellertid vara klokt att klargöra att samförbränning också omfattas (vilket redan är fallet för farligt avfall i punkt 5.1 c).

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 5.1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fysikalisk-kemisk behandling. 

(b) Fysikalisk-kemisk behandling, med undantag av den verksamhet som omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 och som enbart resulterar i behandlat slam, enligt definitionen i rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket2. Detta undantag är endast tillämpligt om åtminstone samma miljöskyddsnivå skulle uppnås som vid tillämpning av detta direktiv.

 

__________

1 EGT L 135, 30.5.1991.

2 EGT L 181, 4.7.1986.

Motivering

För att undvika överlappning mellan lagstiftning och säkerställa konsekvens är det motiverat att inte inkludera anläggningar som omfattas av direktiv 91/271/EG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. I ändringsförslaget hänvisas också till direktivet om avloppsslam för en definition av behandlat slam.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Behandling av slagg och aska.

d) Behandling av slagg och aska som inte omfattas av andra kategorier av industriverksamheter.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot.

e) Behandling av metallskrot i sönderdelare.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om andra arter av fjäderfä än dem som anges i a, eller olika arter som nämns i a‑c, föds upp i samma anläggning, ska tröskelvärdet beräknas på grundval av kväveutsöndring motsvarande de ovan angivna tröskelvärdena.

Om andra arter av fjäderfä än dem som anges i a, eller olika arter som nämns i a‑c, föds upp i samma anläggning, ska tröskelvärdet beräknas på grundval av kväveutsöndring motsvarande de ovan angivna tröskelvärdena. Kommissionen ska fastställa riktlinjer om beräkningen av tröskelvärden och fastställandet av motsvarande kväveutsöndring.

Motivering

Det är tekniskt svårt att i detta skede föreslå specifika tröskelvärden för de arter av fjäderfä som inte omnämns (i praktiken skulle bara en mycket begränsat antal gårdar beröras av fjäderfäarter som inte nämns i bilaga I, t.ex. vaktlar, strutsar, fasaner) eller för blandade gårdar. Kommissionen bör utfärda riktlinjer som en kompromiss och med tanke på frågans tekniska art.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 6 – led 6.9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.9. Behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel där produktionskapaciteten överstiger 75 m3 per dygn.

6.9. Behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel där produktionskapaciteten överstiger 50 m3 per dygn.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 1 – punkt 2 – stycke efter tabell

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen och som fick tillstånd före den 27 november 2002 och som är i drift högst 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för SO2 på 800 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder flytande bränslen med en installerad tillförd effekt på minst 500 MW och som fick tillstånd före 27 november 2002 och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 800 mg/Nm3.

Motivering

Genom att tillåta att de anläggningar som är drift då belastningen är som störst och som använder flytande bränslen får mindre stränga utsläppsgränsvärden för svaveldioxid skulle man förebygga behovet att ha sekundära reningsåtgärder installerade i dessa anläggningar eftersom primära åtgärder (särskilt användningen av flytande bränslen med mindre än 0,5 % svavel) alltid kommer att vara tillräckliga. Eftersom de är i drift ett begränsat antal timmar per år är deras miljöpåverkan rätt begränsad. För anläggningar som drivs med flytande bränslen ska undantaget begränsas till anläggningar med en effekt på mindre än 500 MW eftersom dessa redan måste uppfylla strängare utsläppsgränsvärden i enlighet med direktivet om stora förbränningsanläggningar.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 1 – punkt 4 – stycke efter tabell

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen med en installerad tillförd effekt på högst 500 MW, som fick tillstånd före den 27 november 2002 och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en installerad tillförd effekt på högst 500 MW, som fick tillstånd före den 27 november 2002 och om inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen med en installerad tillförd effekt på minst 500 MW, som fick tillstånd före den 1 juli 1987 och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en installerad tillförd effekt på minst 500 MW, som fick tillstånd före 1 juli 1987 och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 450 mg/Nm3.

Motivering

Genom att tillåta att de anläggningar som är drift då belastningen är som störst och som använder flytande bränslen får mindre stränga utsläppsgränsvärden för kväveoxider skulle man förebygga behovet att ha sekundära reningsåtgärder (särskilt selektiv katalytisk reduktion) installerade i dessa anläggningar, eftersom primära åtgärder (särskilt anpassningar till förbränningsprocesser) kommer att vara tillräckliga. Eftersom de är i drift ett begränsat antal timmar per år är deras miljöpåverkan rätt begränsad.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som drivs mindre än 500 timmar per år ska inte omfattas av de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden.

Gasturbiner eller gasmotorer för reservdrift som drivs mindre än 500 timmar per år ska inte omfattas av de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) För gasturbiner som fick tillstånd före den 27 november 2002 och som är i drift högst 1 500  timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska ett utsläppsgränsvärde på 150 mg NOx som NO2 /m3 gälla.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som drivs mindre än 500 timmar per år ska undantas från de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden.

Gasturbiner eller gasmotorer för reservdrift som drivs mindre än 500 timmar per år ska inte omfattas av de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden.

Motivering

Gasmotorer som ska producera el konkurrerar ofta direkt med gasturbiner. Genom att tillåta att gasmotorer för reservdrift inte ska omfattas av utsläppsgränsvärden säkerställer man att de behandlas lika som gasturbiner. För dessa anläggningar som är i drift ett mycket begränsat antal timmar och som bara används för reservdrift skulle en tillämpning av sekundära reningsåtgärder (särskilt selektiv katalytisk reduktion) leda till höga kostnader till mycket små miljövinster, mot bakgrund av att de är i drift ett mycket begränsat antal timmer per år.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Koncentrationerna av SO2, NOx och stoft i rökgaserna från alla förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas kontinuerligt.

1. Koncentrationerna av SO2, NOx , CO och stoft i rökgaserna från alla förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas kontinuerligt  .

Koncentrationen av CO i rökgaserna från förbränningsanläggningar som drivs med gasformiga bränslen med en installerad tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas kontinuerligt.

 

Motivering

I kommissionens förslag införs kravet på kontinuerlig övervakning av CO enbart för förbränningsanläggningar som drivs med gasformiga bränslen och för dessa anläggningar har det fastställts utsläppsgränsvärden i bilaga V. Behöriga myndigheter behöver fastställa krav på övervakning i tillstånden i överensstämmelse med bästa tillgängliga teknik (artikel 17). Eftersom CO kan anses som en relevant parameter för alla förbränningsanläggningar när det gäller att styra förbränningsprocessen är det viktigt med kontinuerlig övervakning.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Bilaga V – Del 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 anses vara uppfyllda om bedömningen av de resultat som avser den faktiska drifttiden under ett kalenderår visar att

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 anses vara uppfyllda om bedömningen av de resultat som avser den faktiska drifttiden under ett kalenderår visar att

a) inga validerade månadsmedelvärden överstiger de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden överstiger de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2,

b) inga validerade dygnsmedelvärden överstiger 110 % av de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2,

 

c) i fall där förbränningsanläggningarna består endast av pannor som använder kol med en installerad tillförd effekt under 50 MW, inga validerade dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2,

 

d) 95 % av alla validerade timmedelvärden under året inte överstiger 200 % av de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2.

d) 95 % av alla validerade timmedelvärden under året inte överstiger 200 % av de relevanta utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 och 2.

Validerade medelvärden ska fastställas på det sätt som anges i punkt 10 i del 3.

 

Vid beräkningen av de genomsnittliga utsläppsgränsvärdena ska de värden som uppmätts under de perioder som avses i artikel 33.4 och 33.5 och artikel 34 samt under idriftsättning och urdrifttagning inte beaktas.

 

Motivering

Kommissionens förslag tillåter ytterligare flexibilitet jämfört med BREF-dokumentet om stora förbränningsanläggningar.

Medan nivåerna i BREF-dokumentet om bästa tillgängliga teknik återger dygnsmedelvärden ska utsläppsgränsvärdena enligt bilaga V vara månadsmedelvärden. Dessutom kan inte dygnsmedelvärden överstiga 110 % av utsläppsgränsvärdena och 95% av timmedelvärden under året ska inte överstiga mer än 200 % av utsläppsgränsvärdena. Kommissionens förslag gör ingen åtskillnad mellan anläggningar från tiden före eller efter 2016. Eftersom det är samma efterlevnadsbestämmelser för nya och befintliga anläggningar är det nödvändigt att de anpassas till slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BREF-dokumentet som baseras på dygnsmedelvärden och inte på månadsmedelvärden.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta att det inte ska krävas kontinuerliga mätningar av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningar, och att det ska krävas periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c eller inga mätningar om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av dessa föroreningar under inga omständigheter kan överskrida de fastställda utsläppsgränsvärdena.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta att det inte ska krävas kontinuerliga mätningar av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningar, och att det ska krävas periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av dessa föroreningar under inga omständigheter kan överskrida de fastställda utsläppsgränsvärdena. Detta undantag ska inte gälla då blandat avfall från olika källor bränns.

Den behöriga myndigheten får besluta att det inte ska krävas kontinuerliga mätningar av NOx och att det ska krävas periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet på mindre än sex ton per timme eller i befintliga samförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet på mindre än sex ton per timme om verksamhetsutövaren, på grundval av information om kvaliteten på avfallet i fråga, den använda tekniken och resultaten av utsläppskontrollen, kan visa att utsläppen av NOx under inga omständigheter kan överstiga det föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

 

Motivering

I kommissionens förslag tas upp det speciella fall då behöriga myndigheter inte kan ställa några krav på väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid. Kompromissändringsförslaget tar hänsyn till ändringarna som tog bort den ytterligare flexibilitet som föreslogs.

I kommissionens förslag tas det också upp speciella fall då kväveoxider kan omfattas av periodiska mätningar i stället för kontinuerliga mätningar. I flera ändringsförslag föreslogs ett borttagande av ytterligare flexibilitet.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta att det ska krävas färre än två mätningar per år eller inga mätningar av tungmetaller samt av dioxiner och furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta att det ska krävas enbart en mätning per år eller inga mätningar av tungmetaller samt av dioxiner och furaner i följande fall:

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Driftsoperatören kan bevisa att varken elektriskt avfall eller avfall som innehåller klorföreningar hanteras.

  • [1]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

Miljöskydd med samordnade åtgärder för tillstånd till anläggningar

Syftet med detta förslag till direktiv är att se över och slå samman sju separata direktiv om industriutsläpp till ett samlat direktiv.

Detta lagstiftningsförfarande berör 52 000 industrianläggningar i Europa som tillsammans står för en stor andel av utsläppen av föroreningar i Europa och som har del i att målen för den tematiska strategin för luftföroreningar inte uppnås.

I kommissionens förslag utarbetas samordnade åtgärder så att miljöaspekter kommer med i så hög och balanserad grad som möjligt vid godkännande av anläggningar. Utsläppen ska begränsas effektivt genom bästa tillgängliga teknik (BAT) och denna bör utnyttjas på ett mer konsekvent sätt än tidigare. Snedvridningar av konkurrensen inom gemenskapen på grund av att befintlig lagstiftning inte genomförs konsekvent ska också undanröjas genom detta.

Föredraganden stöder kommissionens strategi. Det integrerade tillvägagångssättet välkomnas och likaså uppstramningen vid genomförandet av BAT. Ändringsförslagen syftar till att stärka direktivets instrument och skydda dem mot misstolkningar, att förenkla genomförandet och minska onödig byråkrati.

Europeiskt säkerhetsnät

Den första substantiella ändringen syftar till att i nuvarande form behålla det fruktbara informationsutbytet mellan intressegrupper såsom industri och icke-statliga organisationer (”Sevillaprocessen”) när det gäller att beskriva bästa tillgängliga teknik. Detta arbete ska även i fortsättningen utmynna i ett BAT-referensdokument.

Rättsligt bindande utsläppsgränsvärden stöds. Enligt kommissionens förslag ska gränsvärdena härledas direkt från BAT-referensdokumenten. Detta är inte särskilt lyckat i praktiken och skulle medföra en oönskad politisk påverkan av Sevillaprocessen. Med den andra stora ändringen som föredraganden föreslår ges därför ett kommittéförfarande med parlamentarisk kontroll i uppdrag att fastställa utsläppsminskande åtgärder såsom minimikrav. Minimikraven utgör ett europeiskt säkerhetsnät som alla anläggningar måste respektera.

På lokal nivå fastställer de ansvariga myndigheterna utsläppsbegränsande åtgärder för enskilda anläggningar som resulterar i utsläpp som i genomsnitt motsvarar BAT‑referensdokumenten, med ett utrymme för en flexibilitet så att lokala förutsättningar kan beaktas på lämpligt sätt. På detta sätt löser man problemet med att det i normalfallet för alla anläggningar förekommer vissa toppar i utsläppen som kan överstiga utsläppsvärdena som fastställs utifrån BAT, till exempel då en anläggning tas i bruk. Gränserna enligt det europeiska säkerhetsnätet måste dock alltid respekteras.

Med detta förslag skapas å ena sidan en jämvikt mellan europeiska standarder för tillståndsgivningen av industrianläggningar. Å andra sidan ges medlemsstaterna ett i allra högsta grad nödvändigt beslutsutrymme för att beakta anläggningens tekniska egenskaper, dess geografiska belägenhet och de lokala miljöförutsättningarna.

Begränsa de administrativa bördorna

Bland kommissionens målsättningar vid översynen av direktiven finns målet om att minska byråkratin, något som föredraganden stöder helhjärtat. En rad ändringsförslag syftar till att förbättra översynen i denna bemärkelse. Bland annat bör man införa större flexibilitet i de stela reglerna för tillsyn av anläggningarna och i förpliktelserna för verksamhetsutövarna att rapportera om att kraven verkligen uppfylls. Lättare bördor på detta område gynnar inte minst de ansvariga myndigheterna som istället kan sätta in sina resurser där det verkligen behövs, till exempel på krav som behöver uppmärksammas mer ur miljösäkerhetssynvinkel.

Dessutom lägger föredraganden fram ändringsförslag för att stärka parlamentets roll vid framtida ändringar av icke-väsentliga delar av direktivet, t.ex. att vid kommissionsbeslut säkerställa att extern expertis anlitas i tillräcklig utsträckning och att de ekonomiska effekterna av besluten blir transparenta.

Direktivets tillämpningsområde bör dock inte utvidgas när de förväntade miljöfördelarna inte står i proportion till kostnaderna. Detsamma gäller för långtgående bestämmelser om skydd av mark och grundvatten som redan finns fastslagna på gemenskapsnivå eller på nationell nivå.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

ORDFÖRANDEN

Ref.: D(2008)53399

Miroslav Ouzký

Ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ASP 05F69

Bryssel

Angående:    Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

                    (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Utskottet för rättsliga frågor, där jag är ordförande, har behandlat det ovannämnda förslaget i enlighet med artikel 80a om arbetning, en artikel som tagits med i Europaparlamentets arbetsordning med stöd av parlamentets beslut av den 10 maj 2007.

Punkterna 3 och 4 i artikeln har följande lydelse:

3. Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det ansvariga utskottet kan i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 150 och 151.

Ändringsförslag till de oförändrade delarna kan emellertid tillåtas undantagsvis och från fall till fall av ordföranden i det utskottet om han eller hon anser att detta är nödvändigt för att texten ska bli logisk eller för att det finns ett samband med andra tillåtliga ändringsförslag. En skriftlig motivering som rättfärdigar dessa undantag ska upprättas för dessa ändringsförslag.

4. Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor anser att förslaget innebär andra ändringar i sak än dem som har angivits som sådana, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget och underrätta det ansvariga utskottet om detta.

I detta fall ska talmannen uppmana kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. Om kommissionen drar tillbaka sitt förslag ska talmannen slå fast att förfarandet är överflödigt och underrätta rådet om detta. Om kommissionen inte drar tillbaka sitt förslag ska parlamentet hänvisa det till det ansvariga utskottet, som ska ta upp det till förnyad behandling i enlighet med det gängse förfarandet.

Efter att ha tagit del av yttrandet från rättstjänsten, vars företrädare deltog i de sammanträden som hölls av den rådgivande arbetsgrupp som behandlade förslaget om omarbetning anser utskottet för rättsliga frågor, såsom det också framgått av föredragandens rekommendationer, att förslaget inte innehåller några andra ändringar i sak än dem som i förslaget eller i yttrandet nedan angivits som sådana samt att förslaget, beträffande kodifieringen av de tidigare rättsakterna där dessa ändringar, innebär en klar kodifiering av befintliga texter utan några ändringar i sak i dem.

Med stöd av artiklarna 80a.2 och 80.3 ansåg utskottet för rättsliga frågor att de formella anpassningar som den tidigare nämnda arbetsgruppen föreslagit måste göras för att förslaget ska följa bestämmelserna för kodifiering samt att de inte innebar några ändringar i sak i förslaget.

I enlighet med föredragandens rekommendationer och artiklarna 80a.2 och 80.3 anser utskottet för rättsliga frågor att följande bestämmelser, som redan markerats med dubbel genomstrykning, bör framhävas med hjälp av den gråskuggning som används för att markera ändringar i sak:

· Art. 3.12, strykningen av andra meningen Icke-statliga miljöskyddsorganisationer som uppfyller kraven i nationell lagstiftning skall enligt denna definition anses ha ett sådant intresse.

· Art. 12.8, strykningen av det skick som fastställts i enlighet med artikel 23.2 och 23.3.

· Art. 29, strykningen av ”mellan” och ”om bästa tillgängliga teknik, om därmed sammanhängande föreskrifter om utsläppskontroll och utvecklingen i dessa båda hänseenden”.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 80a.4 i parlamentets arbetsordning i framtiden anser utskottet för rättsliga frågor att punkterna ovan uppfyller bestämmelserna för omarbetning och kodifiering och att de ska ses över i enlighet med artiklarna 80a.2 och 80.3.

Slutligen beslutade utskottet för rättsliga frågor vid sammanträdet den 8–9 september 2008 att rekommendera att utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet såsom ansvarigt ska behandla förslaget i fråga i enlighet med ovanstående förslag och artikel 80a.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

RÄTTSTJÄNSTERNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

Bryssel den ...

YTTRANDE

                  TILL         EUROPAPARLAMENTET

                         RÅDET

                                     KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

KOM(2007)0844 av den 21.12 2007 – 2007/0286(COD)

Med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av tekniken för omarbetning av rättsakter, särskilt punkt 9 i detta avtal, sammanträdde den rådgivande arbetsgruppen, sammansatt av Europaparlamentets, rådets och kommissionens respektive rättstjänster, den 16, 22, 24 och 31 januari samt den 13 februari och 3 april 2008 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade den rådgivande arbetsgruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att omarbeta rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin, rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin, rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin, rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar. Behandlingen resulterade i att den rådgivande arbetsgruppen enhälligt fastställde följande:

1)     Efter det datum då förslaget till omarbetning överlämnades till lagstiftningsmyndigheten upphörde rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar att gälla och ersattes med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version)[2]. Till följd av detta ska alla hänvisningar till direktiv 96/61/EG i den omarbetade texten uppfattas som hänvisningar till direktiv 2008/1/EG.

2)     De följande delarna av texten i förslaget till omarbetning borde ha markerats genom användning av den gråskuggning som används för att markera ändringar i sakinnehållet:

–        i artikel 3.5, ordalydelsen ”Utsläppsgränsvärden kan också bestämmas för vissa grupper eller kategorier av ämnen”, som redan markerats med dubbel genomstrykning,

–        i artikel 4.2, första stycket, orden ”eller på olika platser”,

–        i artikel 9.2, andra stycket, orden ”eller miljön” (som står mellan markörer),

–        i artikel 35.1, den sista meningen ”Medlemsstaterna får kräva att övervakningen sker på den driftsansvariges bekostnad” (som redan markerats med dubbel genomstrykning),

–       i artikel 43.2, den sista meningen ”Kalibrering skall ske genom parallellmätningar med referensmetoder minst vart tredje år” (som redan markerats med dubbel genomstrykning),

–       i bilaga I punkt 1.4 orden ”kol” (som redan markerats med dubbel genomstrykning) och ”bränslen”,

–       i bilaga I, hela ordalydelsen i punkt 5.1 h och punkt 5.1 k,

–       i bilaga I, punkt 6.4 b ii uttrycket ”kvartalsmedelvärde” (som redan markerats med dubbel genomstrykning),

–       i bilaga V, del 1, punkt 2, orden ”Stenkol och brunkol", ”Biomassa” och ”Torv”,

–       i bilaga V, del 1, punkt 5, anmärkning 4, orden ”och CO”.

3)     I artikel 3.26 borde ordet ”om” som föregår uttrycket ”ämnena” ha stått mellan markörer.

4)     I inledningen till artikel 26.3 har orden ”informera allmänheten” och ”och” markerats med dubbel genomstrykning av misstag. De nämnda orden bör återinföras och ordalydelsen i inledningen bör därför vara följande: ”Efter det att ett beslut om meddelande, omprövning eller uppdatering av tillstånd, eller om antagande eller uppdatering av generella bindande regler har fattats, ska den behöriga myndigheten informera allmänheten och göra följande information tillgänglig för allmänheten:”

5)     I artikel 38.2 a i bör hänvisningen till ”artikel 3.21 b” vara en hänvisning till artikel 3.20 b.

6)      I artikel 47.4 b borde orden ”eller samförbränning” ha stått mellan markörer.

7)     I bilaga V, del 1, punkt 4 borde angivelsen ”(2)”, som föregår en del av texten som markerats med dubbel genomstrykning, också ha markerats med dubbel genomstrykning.

8)     I bilaga V, del 3, punkt 3 borde det engelska ordetper” ha stått mellan markörer (tillsammans med ordet ”once”). [Övers. anm.: Denna ändring berör ej den svenska versionen].

9)     I bilaga VI, del 3, punkt 1 bör angivelsen ”i punkt 2.7 i del 5” justeras så att det står ”i punkt 2.7 i del 6”).

Följaktligen var gruppen vid behandlingen enig om att förslaget inte innehåller några andra ändringar av sakinnehållet än de ändringar som redan angivits i förslaget eller i detta utlåtande. När det gäller själva kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten med dessa ändringar av sakinnehållet, konstaterade gruppen att förslaget endast gäller en okomplicerad kodifiering av den befintliga texten utan någon ändring av sakinnehållet.

C. Pennera                                       J.-C. Piris                              C.-F. Durand

juridisk rådgivare                               juridisk rådgivare                    tf. generaldirektör

  • [1]  Den rådgivande arbetsgruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och arbetade utifrån den engelska som var textens originalversion.
  • [2]  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)

Framläggande för parlamentet

21.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

10.4.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.4.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

9.9.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Behandling i utskott

8.4.2008

26.5.2008

9.9.2008

 

Antagande

22.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

10

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay

Ingivande

9.2.2009