ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 и за изменение на Директива 2001/82/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

  12.2.2009 - (15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD)) - ***II

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Avril Doyle

  Процедура : 2007/0064(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0048/2009
  Внесени текстове :
  A6-0048/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 и за изменение на Директива 2001/82/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

  (15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид общата позиция на Съвета (15079/2/2008 – C6‑0005/2009),

  –   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0194)

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

  –   като взе предвид член 67 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0048/2009),

  1.  одобрява общата позиция;

  2.  констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

  3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

  4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Цел

  Предложението на Комисията цели да ограничи степента на излагане на потребителите на фармакологичноактивни субстанции, предназначени за употреба във ветеринарномедицински продукти за продуктивни животни, както и на остатъчни количества от тях в храни от животински произход. Това включва храните, внесени от трети страни. Целта на новия законодателен акт не е да възпрепятства, а да подобри достъпа до ветеринарномедицински продукти в ЕС, който продължава да бъде проблематичен за редица ветеринарни лекари. Освен това, в съответствие с принципите за по-добро законотворчество, следва да бъдат подобрени четивността и яснотата на съществуващото законодателство.

  Процедура

  Докато Европейският парламент успя да постигне консенсус сравнително лесно и бързо въз основа на доклада, приет в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Съветът проведе обширни вътрешни разисквания в рамките на португалското и словенското председателство и прие окончателно своята обща позиция едва по време на френското председателство, през втората половина на 2008 г.

  Тя беше резултат от поредица неформални тристранни срещи със Съвета и Комисията, които приключиха през октомври 2008 г. Текстът на общата позиция, който беше одобрен от Съвета на 18 декември 2008 г. и обявен пред Европейския парламент на 15 януари 2009 г., отразява изцяло компромиса, постигнат чрез преговори между трите институции

  Тази процедура по съвместно вземане на решение може следователно да приключи на етап споразумение на второ четене, като компромисният пакет, във вида, в който беше договорен по време на неформалните тристранни срещи и отразен в текста на общата позиция, бъде поставен на гласуване в комисията по околна среда и впоследствие в пленарната зала.

  Ключови теми

  Новият текст се спира на следните ключови въпроси:

  -  референтни точки за действие: те се определят като нивото на остатъчните количества от дадена фармакологичноактивна субстанция, определено с контролни цели при някои субстанции, за които не са установени максимално допустими стойности на остатъчни количества в съответствие с въпросния регламент. В допълнение към това, Парламентът въведе нов член относно прилагането на референтните точки за действие. Референтните точки за действие се преразглеждат в светлината на всяка нова информация относно опазването на човешкото здраве и хранителната верига;

  -  Европейски орган за безопасност на храните: препоръките за управление на риска следва да отчитат съответните научни изводи на Европейския орган за безопасност на храните посредством писма за сътрудничество;

  -  научна оценка на риска: принципите за оценка на риска, съгласно членове 4-8, се прилагат с цел гарантиране на високо ниво на защита на здравето;

  -  следва да се вземат предвид токсилогичните, фармакологичните и микробиологичните последици за човешкия организъм;

  -  еднокопитни животни: в нова разпоредба се посочва, че ветеринарномедицински продукти, за които не е определена максимално допустима граница на остатъчни вещества за еднокопитни животни, невключени в приложение IV на Регламент (ЕИО) № 2377/90 или в член 13, параграф 2 от регламента, които се употребяват "не по предназначение", съгласно определението в член 1, параграф 16 от Директива 2001/82/ЕО и „съгласно верижния принцип“, без да се прилагат мускулно или подкожно, имат номинален карентен период от шест месеца. Освен това, употребата на фармацевтични продукти, съдържащи фармакологичноактивни съставки, които не са включени в списъка на „основните“ вещества или в „позитивния списък“ за еднокопитни животни, посочен в член 10, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО и не се прилагат мускулно или подкожно, има номинален карентен период от шест месеца, ако се счита, че от клинична полза.

  -  разрешително по спешност: в определени случаи, когато се изисква да се издаде разрешително по спешност, за да се гарантира опазване здравето на хората, здравето на животните и хуманното отношение към тях, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, да определи временни максимално допустими граници на остатъчни вещества за период, който не надхвърля пет години;

  -  искане за становище относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества: в предложението се посочваше, че Комисията или държавите-членки могат да отправят искания до агенцията за становище относно вещества, които не са предназначени за употреба във ветеринарномедицински продукти и които предстоят да бъдат предлагани на пазара на Общността, в случаите когато не е било подадено заявление за такива вещества. Парламентът въведе формулировка, според която Комисията, държавите-членки или трета страна, преследваща законни интереси, могат да изпращат до агенцията искане за становище относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества, по отношение на фармакологичноактивни субстанции, при определени обстоятелства, които са посочени в текста;

  -  комитология: определянето на методологията за оценка на риска и управление на риса ще се извършва в съответствие с процедурата по регулиране с контрол. Освен това, Парламентът промени срока за приемане на решения;

  -  становище на агенцията по ускорена процедура: в нова разпоредба се посочва, че в конкретни случаи, когато поради причини, свързани с опазването на общественото здраве, здравето или доброто състояние на животните, се окаже необходимо спешно издаване на разрешение за ветеринарномедицински продукт или биоциден продукт, Комисията, лице, подало заявление за изготвяне на становище, или държава-членка могат да поискат от агенцията да следва ускорена процедура по извършване на оценка на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от дадена фармакологичноактивна субстанция в съответните продукти. Агенцията гарантира, че комитетът е в състояние да представи своето становище в рамките на срок от 150 дни след получаване на заявлението;

  -  предлагане на пазара: съгласно нов член, ако максимално допустимите граници на остатъчни вещества или референтните количества, установени в съответствие с настоящия регламент, бъдат превишени, продуктът не се предлага на пазара като храна, преработен като храна или смесен с храни.

  Храни от животински произход, съдържащи фармакологичноактивни субстанции, за които не са били определени максимално допустими граници на остатъчни вещества, не могат да бъдат предлагани на пазара;

  -  внос: Държавите-членки забраняват вноса и предлагането на пазара на храни от животински произход, които съдържат остатъчни вещества, произлизащи от незаконно предписване на фармакологичноактивни субстанции, които не са предмет на класификация в съответствие с текста. Във връзка с това, вносът от трети страни на хранителни продукти, които съдържат остатъчни вещества, произлизащи от незаконно предписване на забранени за употреба субстанции в Европейския съюз, трябва да бъде забранен с оглед защитата на общественото здраве;

  -  доклад: Не по-късно от пет години след влизане в сила на регламента Комисията представя доклад, който включва по-специално, преглед на опита, придобит при прилагане на регламента и, при нужда, се съпровожда от предложения.

  Препоръка на докладчика

  Докладчикът, Avril Doyle (PPE-DE, IE), препоръчва приемането en bloc на общата позиция от комисията по околна среда и в пленарната зала без допълнения или изменения, тъй като то отразява в своята цялост постигнатото споразумение със Съвета и Комисията.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Определяне на пределни стойности за остатъчните количества активни във фармацевтично отношение вещества в хранителните продукти от животински произход

  Позовавания

  15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  17.6.2008                     T6-0285/2008

  Предложение на Комисията

  COM(2007)0194 - C6-0113/2007

  Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

  15.1.2009

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  15.1.2009

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Avril Doyle

  12.6.2007

   

   

  Дата на приемане

  10.2.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Andres Tarand, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Iles Braghetto, Milan Gaľa, Jutta Haug, Justas Vincas Paleckis, Bart Staes

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Emanuel Jardim Fernandes

  Дата на внасяне

  12.2.2009