Διαδικασία : 2007/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0048/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0048/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0206

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 159kWORD 84k
12.2.2009
PE 418.216v02-00 A6-0048/2009

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Avril Doyle

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15079/2/2008 – C6‑0005/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0048/2009),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι ο περιορισμός της έκθεσης του καταναλωτή σε φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε κτηνιατρικά φάρμακα για παραγωγικά ζώα καθώς και στα κατάλοιπά τους σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτα κράτη. Πρόθεση της νέας νομοθεσίας δεν είναι να υπονομεύσει αλλά μάλλον να τονώσει τη δυνατότητα διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων στην ΕΕ, η οποία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για πολλούς κτηνιάτρους. Τέλος και σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη νομοθεσία πρέπει να επέλθει βελτίωση στο ευανάγνωστο και τη σαφήνεια της υφισταμένης νομοθεσίας.

Διαδικασία

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να επιτύχει με σχετική ευκολία και ταχύτητα συναίνεση με βάση την έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο χρειάσθηκε εκτεταμένες εσωτερικές διαβουλεύσεις υπό την Πορτογαλική και τη Σλοβενική Προεδρία και μπόρεσε να καταλήξει σε κοινή θέση μόλις υπό τη Γαλλική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2008.

Ήταν το αποτέλεσμα σειράς ατύπων τριμερών συζητήσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2008. Το κείμενο της κοινής θέσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2008 και ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2009, αντικατοπτρίζει πλήρως τον συμβιβασμό που επετεύχθη χάρις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Ο παρών φάκελος συναπόφασης μπορεί επομένως να ολοκληρωθεί ως πρώιμη συμφωνία για τη δεύτερη ανάγνωση με ψηφοφορία επί της δέσμης συμβιβαστικών μέτρων, όπως συμφωνήθηκε κατά τις άτυπες τριμερείς συζητήσεις και αντικατοπτρίζεται στο κείμενο της κοινής θέσης, πρώτον στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εν συνεχεία στην ολομέλεια.

Κυριότερα ζητήματα

Τα κυριότερα ζητήματα των οποίων επιλαμβάνεται το νέο κείμενο είναι:

-  σημεία αναφοράς για δράση: τούτο ορίζεται τώρα ως το επίπεδο καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που θεσπίζεται για λόγους ελέγχου στην περίπτωση ορισμένων ουσιών για τις οποίες δεν έχει καθορισθεί ανώτατο όριο καταλοίπων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επιπροσθέτως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέγραψε νέο άρθρο σχετικά με την εφαρμογή των σημείων αναφοράς για δράση. Τα σημεία αναφοράς για δράση επανεξετάζονται υπό το φως οιωνδήποτε νέων δεδομένων που αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου και την τροφική αλυσίδα..

-  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων: οι συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οιαδήποτε σχετικά επιστημονικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, μέσω επιστολών συνεργασίας·

-  επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου: οι αρχές εκτίμησης του κινδύνου σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 8 εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας·

-  οι τοξικολογικές, φαρμακολογικές ή μικροβιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο πρέπει να εξετάζονται·

-  ιπποειδή: νέα ρήτρα ορίζει ότι για τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία δεν έχουν ένα ανώτατο όριο για τα ιπποειδή, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2377/90 ή στο άρθρο 13, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται "εκτός προβλεπόμενης χρήσης", όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 16 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, και "δυνάμει των διατάξεων περί διαδοχικών σταδίων" και δεν χορηγούνται ενδομυϊκά ή υποδόρια, ισχύει ονομαστική περίοδος απόσυρσης έξι μηνών. πέραν τούτου για τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν φαρμακολογικά ενεργά συστατικά που δεν εμφαίνονται στον κατάλογο των "βασικών" ουσιών ή στον "θετικό κατάλογο" για τα ιπποειδή όπου παραπέμπει το άρθρο 10, παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και τα οποία δεν χορηγούνται ενδομυϊκά ή υποδόρια, ισχύει ονομαστική περίοδος απόσυρσης έξι μηνών, εάν κρίνεται ότι υπάρχει κλινικό όφελος.

-  επείγουσα έγκριση: στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται κατεπείγουσα εξουσιοδότηση για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο να θεσπίσει προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων για μέγιστη περίοδο πέντε ετών·

-  αιτήματα για γνωμοδότηση σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων: η πρόταση κανονισμού δήλωνε ότι για τις ουσίες που δεν προορίζονται για χρήση σε κτηνιατρικά φάρμακα που θα διατεθούν στην κοινοτική αγορά και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στον Οργανισμό αιτήσεις γνωμοδότησης· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε διατύπωση η οποία ορίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή τρίτος κατά την επιδίωξη νομίμων συμφερόντων μπορούν να υποβάλουν στον Οργανισμό αιτήματα γνωμοδότησης σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για φαρμακολογικά δραστικές ουσίες σε ορισμένες περιστάσεις οι οποίες ορίζονται στο κείμενο·

-  επιτροπολογία: ορισμός της μεθοδολογίας για την εκτίμηση και τη διαχείριση του κινδύνου θα επέλθει ακολουθώντας την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο· πέραν τούτου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε τα χρονικά όρια για την έγκριση αποφάσεων·

-  ταχεία διαδικασία για την έκδοση γνώμης του Οργανισμού: νέα ρήτρα ορίζει ότι σε ειδικές περιπτώσεις όπου κτηνιατρικό φάρμακο ή βιοκτόνο χρειάζεται να εγκριθεί κατεπειγόντως για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της δημοσίας υγείας ή της υγείας ή της ευζωίας των ζώων η Επιτροπή, οιοσδήποτε έχει ζητήσει γνώμη ή κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό να ακολουθήσει ταχεία διαδικασία προς αποτίμηση του ανωτάτου ορίου καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που περιέχεται στα ως άνω προϊόντα· ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι η επιτροπή μπορεί να εκδώσει τη γνώμη της εντός 150 ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής αιτήσεως

-  διάθεση στην αγορά: νέο άρθρο δηλώνει ότι εάν υπάρχει υπέρβαση των ανωτάτων ορίων καταλοίπων ή ποσοτήτων αναφοράς που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το προϊόν δεν τίθεται στην αγορά ως είδος διατροφής, δεν τυγχάνει μεταποίησης σε είδη διατροφής ούτε αναμειγνύεται με είδη διατροφής·

είδη διατροφής ζωικής προελεύσεως που περιέχουν φαρμακολογικά δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια καταλοίπων δεν επιτρέπεται να τίθενται στην αγορά·

-  εισαγωγή: τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης τα οποία περιέχουν κατάλοιπα προερχόμενα από παράνομη χορήγηση φαρμακολογικά δραστικών ουσιών που δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση σύμφωνα με το κείμενο του κανονισμού· κατά συνέπεια, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τροφίμων που περιέχουν κατάλοιπα προερχόμενα από παράνομη χορήγηση ουσιών η χρήση των οποίων απαγορεύεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται προς το συμφέρον της δημοσίας υγείας·

-  έκθεση: το αργότερο εντός πενταετίας μετά τη θέση του κανονισμού εν ισχύι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην οποία επανεξετάζεται ειδικότερα η αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και περιέχονται, ενδεχομένως, προτάσεις.

Σύσταση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Avril Doyle (EPP-ED, IE) συνιστά την έγκριση εν τω συνόλω της κοινής θέσης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την ολομέλεια χωρίς τροποποίηση ή αλλαγή καθόσον αντικατοπτρίζει καθ' ολοκληρίαν τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Έγγραφα αναφοράς

15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

17.6.2008                     T6-0285/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0194 - C6-0113/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

15.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.1.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Avril Doyle

12.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Andres Tarand, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Αδάμος Αδάμου, Αντώνιος Τρακατέλλης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Jutta Haug, Justas Vincas Paleckis, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emanuel Jardim Fernandes

Ημερομηνία κατάθεσης

12.2.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου