Ziņojums - A6-0048/2009Ziņojums
A6-0048/2009

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004

12.2.2009 - (15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD)) - ***II

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Avril Doyle

Procedūra : 2007/0064(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0048/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0048/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004

(15079/2/2008 – C6‑0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (15079/2/2008 – C6‑0005/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0194),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0048/2009),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu ,,Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Mērķis

Komisijas priekšlikuma mērķis ir ierobežot patērētāju pakļaušanu farmakoloģiski aktīvām vielām, kuras ir paredzēts izmantot veterinārajās zālēs dzīvniekiem, no kuriem iegūst pārtiku, kā arī ierobežot to atlieku izmantošanu dzīvnieku izcelsmes produktos. Tas attiecas uz pārtikas produktiem, kurus importē no trešām valstīm. Jauno tiesību aktu mērķis nebija mazināt, bet gan palielināt veterināri medicīnisko produktu pieejamību ES, kas joprojām ir daudzu veterinārārstu problēma. Visbeidzot un saskaņā ar labāka regulējuma principiem, ir jāuzlabo spēkā esošo tiesību aktu saprotamība un skaidrība.

Procedūra

Lai gan Eiropas Parlaments spēja samērā viegli un ātri panākt vienprātību, pamatojoties uz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā pieņemto ziņojumu, Padome pieprasīja nopietnas iekšējās apspriedes Portugāles un Slovēnijas prezidentūru laikā un varēja pabeigt savas kopējās nostājas izstrādi tikai Francijas prezidentūras laikā 2008. gada otrajā pusē.

Tas bija rezultāts vairākiem neformāliem trialogiem ar Padomi un Komisiju, kuri noslēdzās 2008. gada oktobrī. Padomes 2008. gada 18. decembrī apstiprinātais kopējās nostājas teksts, ko 2009. gada 15. janvārī paziņoja Eiropas Parlamentā, pilnībā atspoguļo kompromisu, kas panākts sarunās starp trim iestādēm.

Tāpēc šo koplēmuma lietu var pabeigt kā agrīnu vienošanos otrajā lasījumā, balsojot par kompromisa paketi, kā par to vienojās neformālā trialogā un kā tas ir atspoguļots kopējās nostājas tekstā, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā un pēc tam plenārsēdē.

Galvenie jautājumi

Galvenie punkti, kam jaunajā dokumentā tika pievērsta uzmanība, ir šādi:

–  atskaites punkti rīcībai: tagad tas definēts kā farmakoloģiski aktīvas vielas atlieku līmenis, kas ir noteikts kontroles vajadzībām dažām vielām, kuru maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis nav noteikts saskaņā ar šo regulu. Turklāt Parlaments iekļāva jaunu pantu par atskaites punktu rīcībai ieviešanu. Atskaites punkti rīcībai ir jāpārskata, ņemot vērā visu jauno informāciju par cilvēku veselības aizsardzību un pārtikas ķēdi;

–  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde: ar sadarbības vēstuļu starpniecību riska pārvaldības ieteikumos būtu jāņem vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes visi attiecīgie zinātniskie atklājumi;

–  zinātniska riska novērtēšana: lai garantētu augsta līmeņa veselības aizsardzību, ir jāpiemēro riska novērtēšanas principi saskaņā ar 4. līdz 8. pantu;

–  ir jāizskata toksikoloģiska, kā arī farmakoloģiska vai mikrobioloģiska ietekme uz cilvēkiem;

–  zirgu dzimtas dzīvnieki: jauna klauzula paredz, ka veterinārajām zālēm, kam nav maksimālā pieļaujamā atlieku līmeņa zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas nav iekļautas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 IV pielikumā vai šīs regulas 13. panta 2. punktā un kas tiek „nepareizi lietotas”, kā tas ir definēts Direktīvas Nr. 2001/82/EK 1. panta 16. punktā, un lietotas „saskaņā ar kaskādes principu” un netiek ievadītas intramuskulāri vai zem ādas, ir jābūt nominālam izdalīšanās sešu mēnešu laika posmam. Turklāt, lietojot tos medikamentus, kuri satur farmakoloģiski aktīvas sastāvdaļas, kuras nav „pamatvielu” sarakstā vai „pozitīvajā sarakstā” zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas tiek minētas Direktīvas Nr. 2001/82/EK 10. panta 3. punktā un kuras netiek ievadītas intramuskulāri vai zem ādas, ir jābūt nominālam izdalīšanās sešu mēnešu laika posmam, ja tiek uzskatīts, ka ir klīnisks ieguvums;

–  steidzama atļauja: īpašos gadījumos, ja vajadzīga steidzama atļauja, lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību un dzīvnieku veselības aizsardzību un labturību, Komisija saskaņā arī regulatīvo kontroles procedūru var noteikt pagaidu maksimālo atlieku līmeni laika posmam, kas nepārsniedz piecus gadus;

–  pieprasījumi sniegt atzinumu par maksimālo pieļaujamo atlieku līmeni: priekšlikumā ir noteikts, ka Komisija vai dalībvalstis var nosūtīt aģentūrai atzinuma pieprasījumus par vielām, kuras nav paredzētas lietošanai veterinārajās zālēs, kas tiks laistas Kopienas tirgū, un ja par šīm vielām nav iesniegts pieteikums. Parlaments ieviesa formulējumu, kas nosaka, ka Komisija, dalībvalstis vai trešā puse, rīkojoties saskaņā ar likumīgām interesēm, var sūtīt aģentūrai atzinuma pieprasījumus par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MRL) farmakoloģiski aktīvajām vielām noteiktos apstākļos, kas ir aprakstīti dokumentā;

–  komitoloģija: metodoloģiju riska novērtēšanai un riska pārvaldībai noteiks saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Turklāt Parlaments ir mainījis lēmumu pieņemšanas termiņus;

–  paātrinātā procedūra aģentūras atzinumam: jauna klauzula paredz, ka īpašos gadījumos, kad veterinārās zāles vai biocīdais produkts ir steidzami jāatļauj sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības aizsardzības dēļ, Komisija, jebkura persona, kas ir pieprasījusi atzinumu, vai dalībvalsts var pieprasīt, lai aģentūra veic paātrinātu novērtējuma procedūru par farmokoloģiski aktīvo vielu, kuras satur šie produkti, maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni. Aģentūrai ir jānodrošina, ka komiteja var sniegt atzinumu 150 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

–  laišana tirgū: jauns pants paredz, ka, ja maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis vai atsauces daudzumi, kas ir noteikti šajā regulā, ir pārsniegti, produktu nedrīkst laist tirgū kā pārtikas produktu, pārstrādāt pārtikas produktā vai iekļaut pārtikas produkta sastāvā.

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, kas satur farmakoloģiski aktīvas vielas, kurām nav noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis, nedrīkst laist tirgū;

–  importēšana: dalībvalstīm ir jāaizliedz tās dzīvnieku izcelsmes pārtikas ievešana un laišana tirgū, kas satur atliekas, kuras radušās no nelegālas to farmakoloģiski aktīvo vielu izmantošanas, kurām nav piemērota klasifikācija saskaņā ar dokumentu. Attiecīgi sabiedrības veselības interesēs ir jāaizliedz tādas pārtikas ievešana no trešām valstīm, kas satur atliekas, kuras radušās no tādu nelegālu vielu izmantošanas, kuru lietošana Eiropas Savienībā ir aizliegta;

–  ziņojums: Komisijai nevēlāk kā piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā ir jāiesniedz ziņojums, kurā īpaši tiks atspoguļota pieredze, kas ir iegūta, piemērojot regulu, ja nepieciešams, ziņojums var būt papildināts ar priekšlikumiem.

Referentes ieteikumi

Referente Avril Doyle (EPP-ED), Īrija) iesaka Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un plenārsēdes kopējās nostājas pieņemšanu en bloc bez labojumiem vai grozījumiem, jo tā pilnībā atspoguļo ar Padomi un Komisiju panākto vienošanos.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos

Atsauces

15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

17.6.2008                     T6-0285/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2007)0194 - C6-0113/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

15.1.2009

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.1.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Avril Doyle

12.6.2007

 

 

Pieņemšanas datums

10.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Andres Tarand, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Jutta Haug, Justas Vincas Paleckis, Bart Staes

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emanuel Jardim Fernandes

Iesniegšanas datums

12.2.2009