ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

12.2.2009 - (COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS)) - *

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Paolo Costa
(Опростена процедура - член 43, параграф 1 от правилника)

Процедура : 2007/0251(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0049/2009
Внесени текстове :
A6-0049/2009
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0729),

–   като взе предвид член 80, параграф 2 и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6‑0519/2008),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0049/2009),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Република Армения.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно решение на Съда на Европейските общности, Общността разполага с изключителна компетентност по отношение на разнообразни аспекти от външното въздухоплаване, които традиционно се уреждат от двустранни споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки и трети държави.

В последствие, през юни 2003 г., Съветът даде мандат на Комисията да започне преговори с трети държави, за да се заменят определени разпоредби в съществуващите двустранни споразумения със споразумения на Общността.

По този начин Комисията е постигнала споразумение с правителството на Република Армения, което заменя определени разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки и Република Армения.

Тези промени се отнасят до:

Член 2 (клауза за определяне): За да се избегне дискриминация между въздушните превозвачи на Общността, традиционните клаузи за определяне, отнасящи се до въздушните превозвачи на държавите-членки, които са страна по двустранно споразумение, се заменят с клауза за определяне на Общността, отнасяща се до всички превозвачи на Общността, превозвачи от ЕИП и швейцарски превозвачи.

Член 4 (данъчното облагане на авиационното гориво): като има предвид, че в традиционните двустранни споразумения има тенденция като цяло авиационното гориво да се изключва от данъчно облагане, Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията позволява такова данъчно облагане на стопански дейности в рамките на територията на Общността.

Член 5 (Ценообразуване): решава конфликти между двустранните споразумения и Регламент (ЕИО) 2409/92 на Съвета относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз. Споразумението гарантира, че тарифите, които ще бъдат налагани от въздушните превозвачи, посочени от Република Армения, за превоз изключително в рамките на Европейската общност следва да са обект на правото на Европейската общност.

Приложения 1 и 2 изброяват двустранните споразумения и техните членове, които са посочени в членове от 1 до 5 на предлаганото споразумение; това са споразуменията между Република Армения и Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство.

Приложение 3 изброява другите държави, посочени в член 2: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия - които са част от Споразумението за Европейското икономическо пространство - и Швейцария, която попада в обхвата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт.

Постигнатото от Комисията споразумение беше подписано и следва да се прилага временно. Предложеното решение на Съвета дава правомощия на Председателя на Съвета да определи лицето или лицата, компетентни да уведомят Република Армения, че са приключили вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на споразумението.

Парламентът има право да даде становището си по настоящето споразумение съгласно процедурата на консултация в съответствие с член 83, „Международни споразумения”, параграф 7, който гласи следното:

„Парламентът дава становището или одобрението си за сключването, подновяването или изменението на международно споразумение или финансов протокол, сключен от Европейската общност, като се произнася с едно гласуване с мнозинство от подадените гласове, като не се допуска внасянето на изменения в текста на споразумението или протокола.”

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм да даде положително становище относно сключването на това споразумение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Позовавания

COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS)

Дата на консултация с ЕП

19.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.1.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paolo Costa

17.12.2007

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

18.12.2007

Дата на приемане

11.2.2009

 

 

 

Дата на внасяне

12.2.2009