Pranešimas - A6-0049/2009Pranešimas
A6-0049/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo

12.2.2009 - (COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS)) - *

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa
(Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2007/0251(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0049/2009
Pateikti tekstai :
A6-0049/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo

(COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0729),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0519/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0049/2009),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Armėnijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą įvairūs išorės aviacijos politikos aspektai, kurie tradiciškai buvo nustatomi dvišaliais valstybių narių ir trečiųjų šalių oro susisiekimo paslaugų susitarimais, priskiriami išskirtinei Bendrijos kompetencijos sričiai.

Atsižvelgdama į tai, Taryba 2003 m. birželio mėn. įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimais su Bendrija.

Taigi Komisija vedė derybas su Armėnijos Respublikos vyriausybe dėl susitarimo, kuriuo būtų pakeistos tam tikros galiojančių valstybių narių ir Armėnijos Respublikos oro susisiekimo paslaugų susitarimų nuostatos.

Numatyti šie pakeitimai:

2 straipsnyje („Paskyrimų straipsnis“). Kad nebūtų diskriminuojami Bendrijos oro vežėjai, tradiciniai straipsniai dėl paskyrimų, kuriuose nurodomi dvišalį susitarimą pasirašiusių valstybių narių oro vežėjai, pakeičiami Bendrijos straipsniu dėl paskyrimų, kuriame nurodomi visi Bendrijos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos oro vežėjai.

4 straipsnyje („Aviacinių degalų apmokestinimas“). Nors tradiciniuose dvišaliuose susitarimuose siekiama visai neapmokestinti aviacinių degalų, Tarybos direktyva 2003/96/EB, kuria pakeičiama Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra, leidžiama apmokestinti degalus, sunaudojamus Bendrijos teritorijoje atliekamų operacijų metu.

5 straipsnyje („Kainodara“). Išsprendžiamos galiojančių dvišalių susitarimų ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2409/92 dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų teisinės kolizijos. Pagal šį susitarimą Armėnijos Respublikos paskirtieji oro vežėjai taiko tarifus pagal Bendrijos teisę vežimui tiktai Bendrijos teritorijoje.

1 ir 2 prieduose pateikiamas dvišalių susitarimų ir jų straipsnių, kurie nurodomi pasiūlyto susitarimo 1–5 straipsniuose, sąrašas; tai Armėnijos Respublikos ir Austrijos, Belgijos, Čekijos Respublikos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos ir Vokietijos susitarimai.

3 priede pateikiamas kitų valstybių, kurios nurodomos 2 straipsnyje, sąrašas: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, kurioms taikomas Europos ekonominės erdvės susitarimas, ir Šveicarija, kuriai taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos oro susisiekimo susitarimas.

Susitarimas, dėl kurio susiderėjo Komisija, buvo pasirašytas ir turėtų būti laikinai taikomas. Pasiūlytu Tarybos sprendimu Tarybos pirmininkui suteikiama teisė paskirti kompetentingą asmenį (arba asmenis), kuris praneštų Armėnijos Respublikai, kad jau atliktos vidaus procedūros, kurios būtinos įsigalioti susitarimui.

Parlamentas turi teisę pagal konsultavimosi procedūrą išsakyti savo nuomonę dėl šio susitarimo, remdamasis 83 straipsnio „Tarptautiniai susitarimai“ 7 dalimi, kurioje rašoma:

„Parlamentas teikia nuomonę arba duoda pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo arba pakeitimo arba dėl Europos Bendrijų sudaryto finansinio protokolo vienu balsavimu balsavusiųjų dauguma. Susitarimo arba protokolo pakeitimai nepriimami.“

Remdamasis minėtaisiais argumentais, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pritarti susitarimo pasirašymui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Armėnijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų

Nuorodos

KOM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS)

Konsultacijos su EP data

19.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo Costa

17.12.2007

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

18.12.2007

Priėmimo data

11.2.2009

 

 

 

Pateikimo data

12.2.2009